Evandre - lexique évolutif grec-français

           

lexique évolutif grec-français (lexique evolutif, AAA lexique grec-français)

Format pdf : Texte au format PDF

Α

4: ah ! (douleur,étonnement, indignation)

ἀάπτος , ος, ον : intouchable, invincible

ἄβατος , ος, ον : inaccessible

ἁβρός , , όν : délicat, gracieux

ἀβρύνομαι : se pavaner, prendre de grands airs

ἄβυσσος , ος, ον : adj sans fond, immense ; // subst. ἄβυσσος , ου (ἡ) : l'abîme sans fond

ἀγαθά , ῶν (τά) : le bonheur

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, débonnaire (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί); comparatif : βελτίων,ονος : meilleur ; (cpr ἀμείνων) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur

ἀγάλμα , ατος (τό) 3: 1 l'ornement, la parure ; 2 la représentation, l'image ; la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent) ; 3 l’offrande

ἄγαμαι : s'étonner, admirer, être charmé, aimer

Ἀγαμέμνων , Ἀγαμέμνονος (ὁ) : Agamemnon

ἄγαν 4: beaucoup ; trop

ἀγανακτέω , ῶ 2: s’indigner, s’irriter, se mettre en colère, se plaindre, s’emporter (+ D: contre)

ἀγάνιφος , ος, ον : couvert de neige, très enneigé

ἀγαπάω , ῶ 2: 1 chérir, aimer ; 2 se contenter de (+ D)

ἀγαστός , ός, όν : enviable, admirable, louable

ἀγαυός , ή, όν : admirable, étincelant, magnifique, noble, illustre

ἀγγελία , ας (ἡ) / ἀγγελίη , ης (ἡ): le message (+ inf : de ...), la nouvelle

ἀγγέλλω , ἀγγελῶ , ἤγγειλα , ἤγγελκα 3: annoncer; + participe : annoncer que

ἄγγελος , ου (ὁ) : le messager, le député, l’ambassadeur

ἄγε : allons ! ; ἄγε μήν : allons! Eh bien!

ἀγείρω (pl q pft MP épique 3 pers pl : ἀγηγέρατο ; aor P hom 3ème p sg ἀγέρθη ) : recueillir, rassembler, assembler ; // M ἀγείρομαι : se rassembler

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ἀγεννής , ής, ές : (comparatif ἀγεννέστερος) : de basse naissance

ἁγηλατέω , ω : exiler comme sacrilège

ἀγηνορία , ας (ἡ): bravoure, fierté

ἀγήνωρ , ορος : vaillant, courageux, arrogant, superbe

ἅγησαί : forme dorienne d’impératif aor, de ἡγέομαι , οῦμαι +D : conduire qqn

ἁγιάζω : sanctifier, consacrer

ἅγιος , α, ον : sacré

ἀγκαλίζομαι : serrer dans ses bras

ἀγκυλομήτης , ης, ες : aux pensées courbes, fourbe

ἄγκυρα , ας (ἡ) : l’ancre

ἀγκών , ῶνος (ὁ) : le coude, la courbure du bras

ἀγλαός , , όν : éclatant, splendide, brillant, magnifique

Ἄγλαυρος , ου () : Aglauros, fille de Cécrops ; dans son temple, au pied de l’Acropole, les éphèbes prétaient serment.

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀγνωσία ,ας (ἡ) : 1 l’ignorance ; 2 l'obscurité de naissance

ἄγνωτος , ος, ον : inconnu

ἄγονος , ος, ον : stérile, sans fruit; qui n’est pas encore né 

ἀγορά / ἀγορή , ᾶς (ἡ) (datif locatif ἀγοραῖσι ) 2: 1 l'assemblée (le conseil des chefs, chez Homère) ; 2 la place, l’agora , la place publique ; 3 le marché

ἀγορεύω : parler, dire

ἀγορητής , οῦ (ὁ) : l'orateur, le parleur

ἅγος ,ους (τό) : le sacrilège

ἄγρα , ας (ἡ) : 1 chasse ; 2 gibier, proie, butin

ἀγρεύω : prendre à la pêche, pêcher

ἀγρέω , ῶ : poursuivre à la chasse, capturer

ἄγριος , α, ον : rude, grossier, sauvage, farouche

ἀγρίως : sauvagement, cruellement, rudement, avec dureté

ἀγροικία , ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἀγρονόμος , ος, ον : rustique

ἀγρός , οῦ () 4: champ, propriété campagnarde, la campagne

ἀγρυπνέω , ῶ : ne pas dormir, rester éveillé

ἀγρυπνία , ας (ἡ) : l'insomnie

ἄγρῶστις , ιδος (ἡ) : le chiendent

ἀγχέμαχος , ος, ον : qui combat de près

ἄγχι : près (adv) ; superlatif ἄγχιστα : tout près

ἄγχω : serrer

ἄγω 1: (ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire, pousser, emmener, mener ; 2 faire venir, amener, attirer ; 3 estimer , apprécier (d’où : supporter): expr : ἄγειν παρ οὐδέν : ne faire aucun cas de; 4 considérer comme (+ 2 A) ; 5 faire ; passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée; // M ἄγομαι : épouser

ἀγώγιμος , ος, ον : qui peut être appréhendé au corps, emmené, arrêté, asservi

ἀγωγός , ός, όν + G : 1 qui conduit, qui mène ; 2 évocateur de

ἀγών , ῶνος () 1: 1 l’assemblée ; 2 la lutte, le combat, le concours, le débat, le procès

ἀγωνία ας‚(ἡ) : la lutte, le combat

ἀγωνίζομαι 2: combattre, lutter

ἀδάκρυτος , ος, ον : sans larmes, qui ne pleure pas, qui n'est pas pleuré

ἄδεια , ας (ἡ) 3: sécurité ; liberté de ; exemption, ; impunité ;

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ; au pl. : frère et soeur

ἀδεῶς : sans crainte, en toute sûreté

ἀδήλος , ος, ον 4: 1 trouble, incertain ; 2 secret, obscur

δην +G : de façon à ce qu'ils en aient assez de

ἀδήριτος , ος, ον : qu’on ne peut combattre

ἀδιαλύτος , ος, ον : in-déliable, in-dissoluble

ἀδικέω , ῶ 1: 1 être en faute, injuste, coupable, être criminel; -δικέω τι : être coupable de quelque chose ; 2 faire du tort, faire du mal, être injuste ; + A : commettre une injustice contre; // MP ἀδικέομαι,οῦμαι : subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: injustice, crime, faute, tort

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

ἄδικον , ου (τό) : l’injustice

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, agressif, nuisible, injuste

ἀδίκως 2: in-justement

ἀδινόν : fortement, fermement

ἀδμής , ῆτος : indompté

Ἄδμητος , ου (ὁ): Admète (mari d’Alceste)

ἅδοι : opt aor 3 p sg de ἁνδάνω

ἀδοξέω , ῶ : être sans renommée

ἁδροτής , ῆτος (ἡ) : force, vigueur

ἀδυνατέω , ῶ : ne pas pouvoir, être incapable de

ἀδύνατος , ος, ον 3: 1 faible, incapable de, invalide; 2 impossible (+ infinitif : à...)

ἀδυνάτως : sans force

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter, entonner

ἀδώρητος , ος, ον : 1 sans présent; 2 privé de présent

ἀεί / αἰεί 1: toujours, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse, continuellement

ἀειδής , ής, ές : sans forme

ἀείδω = ᾄδω : chanter

ἀεικέλιος , η, ον : peu convenable

ἀεικής , ής, ές : inconvenant, étrange, horrible

ἀείρω / αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ; // αἴρομαι : être emporté, être saisi

ἀεκήλιος ,ος , ον : inconvenant

ἀέκητι +G : en dépit de, malgré

ἀέκων (grec class. ἄκων 2), ἀέκουσα , ον 2: contre son gré

ἀέξω : grandir, augmenter (M croître)

ἀεροβατέω , ῶ : marcher dans les airs

ἀεροδρομέω , ῶ : courir dans les airs

Ἀεροκόρδακες , ων (οἱ) : les Kordax-de-l’espace (le kordax est une danse paillarde, dans laquelle les danseurs exhibent un gros sexe en cuir) (Aérocordaces)

Ἀεροκώνωπες , ων (οἱ) : les Moustiques-de-l’espace (Aérocônôpes)

ἀερομαχία , ας (ἡ) : le combat aérien

ἀετός , οῦ (ὁ) : l’aigle

ἅζω / ἅζομαι  : vénérer avec crainte, redouter

ἀηδής , ής , ές : désagréable

ἀηδών ‚ όνος (ἡ‚ ὁ) : le rossignol

ἀήμαι : être agité, battu par le vent

ἀήρ , ἀέρος (ὁ) : l’air, l’atmosphère, le ciel, l’espace

ἀήσυρος , ος, ον : agile

Ἀθάνα forme dorienne = Ἀθηνᾶ , ᾶς () : Athéna

ἀθανασία , ας () : l’immortalité

ἀθάνατος , ος, ον 3: im-mortel

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

Ἀθήνη , ης () : Athéna

ἀθλεύω : lutter, subir, endurer

ἀθλητικός , ή , όν : d’athlète(s), pour athlète(s) ; qui concerne les luttes , ou les lutteurs ; adj. subst. m. pl. : les athlètes, les sportifs

ἄθλιος α‚ ον 2: 1 qui lutte contre le sort ; 2 malheureux, misérable, pitoyable, déplorable

ἆθλον , ου (τό) : 1 la lutte, le combat;  2 résultat de la lutte : le prix du combat, le trophée, la récompense;

ἆθλος , ου () : 1 lutte, combat ; 2 épreuve ;

ἄθραυστος , ος, ον : non brisé, intact

ἄθρέω , : fixer les yeux avec attention sur, bien observer, bien examiner, considérer

ἀθροίζω (imp aor 2ème pers sg ἄθροισον )  4: 1 rassembler, assembler ; 2 ramasser, retrouver

ἄθροισις ‚ εως (ἡ) : le rassemblement

ἀθρόος , α, ον : serré, compact, en masse, en foule serrée

ἀθυμέω , ῶ : être découragé

ἀθυμία , ας (ἡ) : l'absence de courage, le découragement

ἄθυρμα , ατος (τό) : le jeu, l’amusement, le divertissement

αἲ γάρ hom = εἰ γάρ : ah si seulement…! (souhait) plût aux dieux que... ! (regret)

αἴ κε / αἴ κεν hom = ἐάν = εἰ ἄν (leçon générale)

αἶα , ας () : la terre

αἰαῖ / αἰ / αἶ  3: ah ! hélas !

αἰγίοχος , ος, ον adj: qui tient l'égide

Αἴγισθος , ου () : Egisthe

Αἴγυπτος , ου () : l'Égypte

Αἴγυπτος , ου (ὁ) : Aegyptos (se querella avec son frère Danaos ; il avait 50 fils, et Danaos 50 filles ; il voulut marier ses fils à leurs cousines ; Danaos fit mine d’accepter, mais, le soir du mariage, les fit tuer par ses filles, les Danaïdes, condamnées pour cela à vider pour l’éternité leur tonneau aux Enfers)

Ἀίδᾳ dorien, de Ἀΐδης , ου () : Hadès, l’Hadès ;

αἰδέομαι , οῦμαι 4: (aor epq ᾐδέσθην ; part. aor. αἰδεσθείς : 1 avoir de la honte, avoir honte devant (A); 2 avoir du respect, des égards pour,  respecter ; 3 respecter les malheurs de, avoir égard pour la douleur de, avoir pitié de

Ἅιδης , ου (ὁ) ( Ἅιδαν / Ἀίδα : Α poét. ; G hom : Αΐδαο ; G dorien = Ἅιδου ): Hadès (personnage : dieu des enfers), l'Hadès (lieu = les Enfers) ; expr : εἰς Αΐδαο : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès ; ἐν Ἅιδου : dans <la demeure> d’Hadès, dans l’Hadès, chez Hadès

αἰδοῖα , ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

αἰδοῖος , α, ον : vénérable, digne de respect

Ἄϊδόσδε : vers l'Hadès

ἀϊδρείη , ης () : l’ignorance, la sottise, la folie

αἰδώς , οῦς (τό) 4: 1 la honte, la retenue, la pudeur ; 2 le respect

αἰεί  = ἀεί = αἰέν : toujours, continuellement, chaque fois

αἰετός = ἀετός , οῦ (ὁ) : l'aigle

αἰθαλόεις , όεσσαν , όεν : noirci par la fumée, cendreux

αἰθήρ έρος (ὁ,ἡ) 2: l’éther (couche lumineuse du ciel), le ciel, l’air (qu’on respire, qui permet de vivre) ; Αἰθήρ, έρος (ὁ,ἡ) : Ether

Αἰθιοπεύς , ῆος (ὁ) : l'Ethiopien

αἰκία , ας (ἡ) : l’injure, la violence

αἰκῶς = ἀ-εικῶς : honteusement, indignement

αἷμα , αἵματος (τό) 2: le sang

αἱμάσσω / αἱμάττω ( αἱμάξω , ᾕμαξα ; pft P ᾕμαγμαι ) : ensanglanter, mettre du sang sur, blesser ; au pft P : avoir du sang sur

αἱματηρός,,όν : 1 sanglant, ensanglanté; 2 avide de sang

αἱματόεις , εσσα, εν : ensanglanté

αἱμυλος , η, ον : séduisant, rusé

αἵμων , ων, ον : sanglant, ensanglanté

αἰνέω , ῶ 3: louer, faire l’éloge de , approuver

αἴνιγμα , ατος (τό) : l’énigme

αἰνίσσομαι / αἰνίττομαι (pft ᾔνιγμαι , ᾔνιξαι , ᾔνικται...) πρός + Α : dire à mots couverts, dire par énigme, faire allusion à

αἰνόμορος , ος, ον : au destin terrible

αἰνός , ή, όν : terrible, horrible

αἶνος , ου () : le récit, l’apologue, la fable

αἰνῶς : terriblement

αἴξ , αἰγός (ἡ) : la chèvre

Αἰολοκένταυρος , ου (ὁ) : Centaure-Agile (Aïolocentaure)

αἰολμητις , ιος : aux ruses variées, agiles

αἴολος , α, ον : agile, rapide

αἰπεινός , ή, όν : élevé

αἰπόλιον , ου (τό) : le troupeau de chèvres

αἰπόλος , ου (ὁ) : le chevrier

αἶπος , ους (τό) : 1 escarpement, montagne ; 2 montée, raideur

αἰπυμήτης , ου : aux pensées profondes

αἰπύς , εῖα, ύ : escarpé, profond ; affreux, funeste ; expr hom : αἰπὺς ὄλεθρος : la mort profonde, la ruine totale

αἵρεσις , εως (ἡ) 4: le choix

αἱρετός , ή, όν : qui peut être choisi, ou élu

αἱρέω, 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor. : ἑλέσθαι subj aor ἕλῃ ) :  1 s’emparer de, prendre ; 2 prendre dans ses mains, saisir, prendre de force , faire prisonnier ; 3 triompher de ; 4 surprendre ; 5 choisir ; // M αἱρέομαι,οῦμαι αἱρήσομαι, εἱλόμην, ᾕρημαι: 1 prendre pour soi, recevoir ; 2 choisir, élire

αἴρω / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , αντος) : 1 lever, soulever ; lever l’ancre et mettre à la voile ; 2 élever, exalter ; // MP αἴρομαι (f άροῦμαι , aor ἤρθην , optatif : ἀροίμην ) : 1 prendre, remporter ; 2 être levé, s’élever

αἶσα , ης (ἡ) : la portion, la part fatale, le destin, le lot, la destinée, la loi, la volonté

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G : 1 percevoir, sentir, remarquer, s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de, comprendre; 2 apprendre , être informé ; 3 +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + infinitif ;

αἴσθησις , εως (ἡ) : la perception, la connaissance

αἰσίος , α, ον : d’heureux augure, favorable

ἀΐσσω  : se lever vivement, bondir, se dresser, s’élancer

ἀϊστος , ος, ον : anéanti, détruit

ἀιστόω , ῶ : anéantir

Αἰσχίνης , ου (ὁ) : Eschine

αἴσχιστα : superlatif neutre adverbial : d’une façon parfaitement infâme, de façon parfaitement honteuse, effroyable

αἶσχος , ους (τό) : 1 la laideur, la honte ; 2 le reproche outrageant, le déshonneur 

αἰσχροκέρδεια , ας (ἡ) : la cupidité

αἰσχρόν , οῦ (τό) : la turpitude, l’acte honteux

αἰσχρός , ά, όν 1: (comp. αἰσχίων) 1 haïssable, infâme, déshonorant, honteux, indigne ; 2 laid

αἰσχρῶς : honteusement

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: 1 la honte, le déshonneur, l’infamie ; 2 la pudeur

αἰσχύνω 2: 1 souiller, déshonorer ; 2 enlaidir ; // αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην : rougir, avoir honte, être outragé ; + inf : j’ai honte de, je rougis de

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : demander, réclamer ; emprunter ; // M accuser

αἰτία , ας (ἡ) 1: 1 la cause, la raison ; 2 le motif, le chef d'accusation, le reproche; 3 l'accusation;

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: (impératif 2ème p sg: αἰτιῶ ) :  rendre responsable de (+ 2A), accuser

αἴτιον , ου (τό) : la cause, le motif

αἴτιος , α, ον 1: +G : 1 responsable de, coupable de ; 2 qui cause, cause de ; 3 capable de

αἰχμαλωτίς , ίδος () : captive de guerre, prisonnière, captive

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier ; // αἰχμάλωτος , ου (ὁ) : le prisonnier de guerre

αἰχμή , ῆς (ἡ) : la pointe de lance, la lance

αἰχμητής , οῦ (ὁ) : le guerrier, le porteur de lance

αἶψα : rapidement, vite, promptement, aussitôt, sur le champ

ἀΐω  / ἀίω  : entendre, prêter l’oreille à, écouter

αἰών , ῶνος (ὁ) : le temps, le temps de la vie, la vie

αἰωρέομαι , οῦμαι : flotter dans les airs

ἀκάματος , ος, ον : in-fatigable

ἀκατασκεύαστος , ος, ον : non préparé, non travaillé, naturel, improvisé, sans art

ἄκατος , ου (ὁ) : bateau léger, felouque, cotre, brigantin

ἀκαχίζω : affliger ; // ἀκαχίζομαι (ἀκαχίζευ : impératif 2ème p sg): s’affliger

ἀκέομαι : guérir

ἀκέων , ουσα : silencieux, sans mot dire

ἀκηδέστως : sans soin

ἀκηχέμενος , η, ον : affligé

ἀκλαυτί adv : sans pleurer

ἄκλαυτος , ος, ον : non pleuré, sans pleurs, sans larmes (rituelles)

ἀκλειῶς : sans gloire

κληρος , ος, ον : 1 sans patrimoine, pauvre, démuni de tout; 2 non-partagé

ἀκμάζω : être à son plus haut degré, être dans toute sa force , s’épanouir ;

ἀκμαῖος , α, ον : qui est à son sommet, florissant, vigoureux

ἀκμή , ῆς (ἡ) : 1 la pointe, le faîte ; 2 l’instant propice, moment le meilleur, moment opportun

ἀκοή , ῆς () : 1 oreille ; 2 ouïe, action d’entendre ; 3 ce qu’on entend, ouï-dire, tradition

ἄκοιτις , εως / ιος (ἡ) : l'épouse

ἀκόλαστος , ος, ον : sans retenue, désordonné, indiscipliné

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: 1 accompagner, suivre ; 2 se conformer à, servir

ἀκόλουθος , ος, ον 4: qui est en conformité avec ; compagnon ; serviteur

ἄκομος , ος, ον : dépourvu de cheveux

ἀκοντίζω  : lancer le javelot

ἀκόσμητος , ος, ον : non équipé

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : 1 écouter, entendre, + G : entendre qqch ; apprendre qqch de qqn; (A de la chose, G de la personne) 2 entendre dire, apprendre ; entendre parler de (G de la personne, A de la chose) ; 3 κακῶς ἀκούω : avoir mauvaise réputation, être injurié ; 4 écouter, obéir à

ἄκρα , ας () (D hom ἄκρῃ ) : le haut de, l’extrémité de ; le sommet, le promontoire, le cap

ἀκραινφής , ής, ές : non mélangé, sans mélange, pur

ἀκράομαι , ῶμαι : écouter, entendre

ἄκρητος , ος, ον : non mélangé

ἀκριβής , ής, ές 4: 1 exact, précis ; 2 soigneux , minutieux

ἀκριϐόω , ῶ : examiner avec soin, bien comprendre, bien analyser

ἀκριβῶς 2: précisément, exactement, scrupuleusement, rigoureusement, minutieusement

ἀκριδοθήκη , ης (ἡ) : cage à sauterelles

ἀκρίς , ίδος (ἡ) : la sauterelle

ἄκριτος, ος, ον : 1 indistinct ; 2 non jugé

ἀκροάομαι , ῶμαι 4: 1 écouter avec attention ; être auditeur de ; 2 obéir à

ἀκρόδρυον , ου (τό) : fruit des arbres (comme les châtaignes, les noix ...etc.)

ἄκρον , ου (τό) : le plus haut point, le sommet, l’extrémité

ἀκροπόλις , εως () 4: ville haute, acropole, citadelle

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

ἀκρότης , ητος (ἡ) : le sommet, la crête

ἀκτέον : adj verb de ἄγω : il faut faire …

ἀκτή , ῆς (ἡ) 2: le rivage (escarpé)

ἀκτίς , ῖνος (ἡ) : le rayon, les rayons, le rayonnement, la lumière

ἄκυλος , ου () : le gland de chêne

ἄκυρος , ος, ον 3: sans autorité, sans pouvoir

ἀκωκή , ῆς (ἡ) : la pointe

ἀκωμῳδήτως  : de façon non comique, sans comique, sans ridicule

ἄκων , ουσα, ον, G ἄκοντος, ούσης, οντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force, sous la contrainte, contraint

ἀλάομαι : errer çà et là

ἀλαπάζω  : vider, ne rien laisser à, ruiner

ἀλάστωρ , ορος (ὁ) : mauvais génie, génie de malheur

ἀλγεινός / ἀλεγεινός , ή, όν : douloureux, douloureux à (+ infinitif)

ἀλγέω , 4: souffrir, avoir mal + G de la personne : souffrir au sujet de ... ; s'agiter

ἄλγος , ους (τό) 4: 1 la douleur, la souffrance (physique ou morale), la torture ; 2 le motif de souffrance ou de dépit

ἀλγύνω : faire souffrir

ἀλεγεινός , ή, όν = ἀλγεινός

ἀλεγίζω +G: se soucier de

ἀλέη , ης (ἡ) : le refuge, l'abri

ἀλείς , εῖσα, έν : s'étant ramassé (de εἴλλω : ramasser, faire rouler sur soi-même)

ἀλείφω (aor ἤλειψα) : enduire, frotter

ἀλέκομαι : repousser, se défendre de

ἀλεκτρυών , όνος (ὁ) : le coq

ἀλήθεια , ας (ἡ) 2: la vérité, la réalité ; // D adv : τῇ ἀληθείᾳ : en vérité, véritablement, en réalité

ἄληθες  : neutre adv : en vérité ! vraiment !

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, certifier, être véridique

ἀληθής , ής, ές 1: 1 vrai, véritable ; 2 véridique, sincère ; // neutre substantivé : ἀληθῆ (τὰ) : la vérité (τἀληθῆ)

ἀληθῶς ou ὡς ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement (ὡς renforce ἀληθῶς)

ἁλής , ής, ές : 1 rassemblé, réuni ; 2 servi en même temps

ἀλήτης , ου () : l’errant, le mendiant

ἀλίαστος , ος, ον : incessant

ἀλίγκιος , α, ον : semblable

ἀλίμενος , ος, ον : qui est loin du port

Ἅλιος = Ἥλιος, ου (ὁ) : Hélios, Soleil

ἅλιος , α, ον : marin, de la mer

ἀλιπόρφυρος , ος, ον : teint en pourpre

ἅλις 4: 1 assez, en quantité suffisante ; // ἅλις + G : assez de; 2 en foule, en quantité 

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ) : M prendre ; // P être pris, être fait prisonnier ; être pris, être convaincu de, être condamné (jur. ) ; + participe : être pris en flagrant délit de + infinitif

Ἀλκαῖος , ου () : Alcée

ἀλκή , ῆς () 4: 1 force agissante, force efficace ; 2 la force, le niveau de force ; 3 protection, secours

Ἄλκηστις , εως () : Alceste (épouse d’Admète)

ἀλκί : en sa force (D homérique)

ἄλκιμος , ος, ον : vaillant, fort

Ἀλκμήνη , ης () : Alcmène

ἀλκτήρ , ῆρος + G : qui défend contre

ἀλκυών , όνος (ὁ) : l’alcyon, oiseau mythique annonçant par son chant la fin de la tourmente

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien; 3 allons ! ; 4 parfois : du moins ; // hellénismes : ἀλλὰ γὰρ : mais (il n'en est pas ainsi) car… ; mais, quoi qu'il en soit ; ἀλλ ΄ ἢ : excepté, sauf (ἀλλά + ἢ ) (assez fréquent)

ἄλληκτος , ος, ον : incessant, sans fin

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄλλοθεν : d'un autre côté ; d’ailleurs, à partir d’ailleurs

ἀλλοῖος , α, ον : différent, autre qu’il faut

ἀλλόκοτος , ος, ον : étrange, extraordinaire, étonnant

λλομαι  : sauter, bondir

ἄλλος , η, ο(ν) 1: autre , différent, un autre (adjectif substantivé : autrui) ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : μὲν καὶ ἄλλα, ἓν δέ ... : entre autres... un... ; τὰ μέν ἄλλα : pour le reste, quant au reste ; τἆλλα : adverbial : pour le reste ; τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ; entre autres ; τοῖς τε ἄλλοις ... καὶ δὴ καί ... : à tous égards... et en particulier ...

ἄλλοσε : ailleurs (avec mouvement)

ἄλλοτε ... ἄλλοτε ..., ἄλλοτε μέν ... ἄλλοτε δ ... : tantôt ... tantôt ...

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἀλλοτριόω , ῶ : faire passer au pouvoir de l'étranger

ἄλλυδις : ailleurs

ἄλλως 2: 1 autrement, autrement qu’il ne faut ; 2 inutilement, en vain, vainement ; // expr. : ἄλλως δὲ καί : et en outre, et d’ailleurs ; καὶ ἄλλως : et en outre ; ἄλλως τε καί : surtout, d'autant plus que

ἅλμα , ατος (τό) : le saut

ἅλμη , ης (ἡ) : l'écume, les embruns

ἀλόγιστος , ος, ον : irréfléchi, illogique

ἄλοξ , οκος (ἡ) : le sillon

ἁλουργής , ής, ές : teint en pourpre

ἄλοχος , ου () 3: l’épouse, la compagne de lit, la concubine, la maîtresse, la femme

ἅλς , ἁλός (ἡ) : 1 la mer, l’eau de mer ; 2 le sel, la saumure

ἄλσος , ους (τό) : le bois sacré

ἀλυκτοπέδη , ης (ἡ) : entrave dont on ne peut se dégager

ἀλύπος , ος, ον : sans chagrin, dépourvu de soucis

ἄλφιτον , ου (τό) : la farine d’orge, la farine

ἀλώπηξ , εκος (ὁ,ἡ) : le renard

ἅλωσις , εως () : la prise (d’une ville)

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ; // ἅμα + D : en même temps que, avec ; dès

ἀμαθής , ής, ές : ignorant (- έστερος,α,ον : comparatif des adjectifs en -ής,ής,ές )

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἀμαλός , ή, όν : tendre, délicat

ἁμαξιτός , οῦ () : la grande route, la route pour les chars

ἁμαξοπληθής , ής, ές : 1 qui pourrait remplir un chariot ; 2 de la taille d’un chariot

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : 1 manquer le but, échouer, se tromper, commettre une faute; + G : se tromper sur ; 2 être privé de ;

ἁμάρτημα , ατος (τό) 2: la faute, l’erreur

ἁμαρτία, ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἁμαρτινοος , ος, ον : à l'esprit égaré

ἀμβαίνω (forme poétique) = ἀναβαίνω : monter, grimper ( ἀμβήσῃ : futur de forme moyenne, 2ème p sg)

ἀμβάλλω = ἀναβάλλω : lancer vers le haut, remettre à plus tard

ἀμβλήδην : par intervalles

ἀμβλυώττω : avoir la vue faible

ἀμβροσία , ας () : l’ambroisie ; le parfum

ἀμβρόσιος , α, ον : d’ambroisie, divin

ἄμβροτος , ος, ον : immortel

ἀμέγαρτος,ος,ον : 1 qui n’excite pas l’envie, déplorable ; 2 funeste, malheureux, affreux

ἀμείβω  4: 1 échanger ; 2 alterner ; 3 altérer ; // M ἀμείβομαι : 1 échanger, prendre ou donner en échange; 2 prendre la parole prendre la parole à son tour, répondre à, succéder; 3 alterner

ἀμείνων , ων, ον 1: meilleur , plus courageux (comparatif d’ ἀγαθός , , όν : bon)

ἀμέλει : adv. en réalité, en vérité

ἀμελέω , ῶ 2: négliger, être négligent ; laisser tomber, faire peu de cas de, ne pas se soucier de,

ἀμελῶς : de façon négligente, sans respect

ἀμενηνός , ός, όν : sans force

ἁμέρα = ἡμέρα , ας (ἡ) : le jour

ἀμέρδω : léser, abîmer, perdre

ἀμέτρητος , ος, ον : sans mesure

ἀμηχανίη , ης () : l’absence de ressource, le désarroi, l’abattement

ἀμήχανος , ος, ον : 1 impraticable, sans remède ; 2 irrésistible ; 3 extraordinaire, inimaginable, inconcevable

ἄμικτος , ος, ον : insociable, inhospitalier, sauvage

ἅμιλλα , ας () : la lutte

ἁμιλλάομαι , ῶμαι : lutter (+D : pour qqch, en faisant valoir qqch)

ἀμμένω forme poétique de ἀναμένω : attendre

ἄμμες hom = ἡμεῖς

ἄμμορος , ος, ον + G : exempt de, privé de

ἀμόθεν : de quelque côté, en partie

ἀμοιβηδίς  : chacun son tour, à tour de rôle

ἄμοιρος , ος, ον + G : qui n’a pas part à, exclu de

ἀμολγῷ + G : au point culminant de, au plus profond de

ἄμορφος , ος, ον : difforme, méconnaissable

ἁμός , , όν hom: mon, ma

ἁμοῦ γέ που : quelque part

μουσος , ος, ον : 1 étranger aux muses, fait sans les muses, discordant, sans goût ; 2 dépourvu de ou étranger à la culture, sans culture

ἀμπελομιξία , ας (ἡ) : le mélange avec la vigne, la fusion avec la vigne

ἄμπελος , ου (ὁ) : la vigne

ἀμπελουργέω , ῶ : travailler la vigne

ἀμπεπαλών  : part aor épq de ἀναπάλλω : brandir

ἀμπλάκημα , ατος (τό) : égarement, faute

ἄμπυξ , υκος (ἡ) : bandeau, diadème

ἀμυδρός , ά, όν : imperceptible, indistinct

ἀμύμων , ων, ον : irréprochable

ἀμυνίας , ου () : le défenseur

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ) 2: + D : 1 repousser loin de, écarter, défendre , protéger ; 2 se battre, combattre, défendre ; // MP ἀμύνομαι : se défendre, contr’attaquer

ἀμύττω / ἀμύσσω ( f ἀμύξω , aor ἤμυξαν ) : déchirer, égratigner

ἀμφαγαπάω , ῶ : chérir, entourer d'amour

αμφέρχομαι (aor epq 3 p sg  ἀμφήλυθε) : venir autour de, s'approcher de

ἀμφηρεφής , ής, ές : fermé de partout, bien clos

ἀμφί + 2: au sujet de, à propos de;

ἀμφί + D 2: 1 près de , aux côtés de ; 2 autour de ; 3 au sujet de ; 4 à cause de

ἀμφί 2: adv : tout autour, aux alentours

ἀμφί  + Α 2: 1 aux environs de, environ (avec un nom de nombre), autour de ; 2 au sujet de, à propos de;

ἀμφιβαίνω : 1 marcher autour, entourer ; 2 protéger; 3 assiéger

ἀμφιβάλλω : 1 jeter autour ; 2 envelopper

Ἀμφιδάμας , αντος () : Amphidamas

ἀμφιέννυμαι (aor : ἀμφ’... ἕσατο ) : revêtir

ἀμφιζανω : s'attacher à, s'incruster dans

ἀμφίθυρος , ος, ον : qui a deux portes

ἀμφικαλύπτω : envelopper

Ἀμφικτύονες , ων (οἱ) : les Amphictyons : délégués des grecs qui se réunissaient 2 fois l’an, une fois à Delphes et une fois aux Thermopyles, pour superviser les Jeux pythiques, et pour discuter politiquement des grecs (leur assemblée pouvait voter des lois applicables à tous les états représentés ; si ces lois étaient violées, elle votait une « guerre sacrée »)

ἀμφιμάχομαι + G : combattre autour de, à propos de

ἀμφιμυκάομαι (pft ἀμφιμέμυκα ) : retentir, résonner

ἀμφίπολος , ου (ὁ,ἡ) : serviteur, servante

ἀμφίς  : de chaque côté

ἀμφισβητέω , ῶ 2: contester ; se disputer ;

ἀμφίστομος , ος, ον : à deux bouches, à deux entrées

ἀμφιτίθημι : placer qqch autour de, envelopper qqch de

ἀμφιχέω (aor 3ème p sg ἀμφέχεε ) : répandre autour, envelopper

ἀμφίχρυσος , ος, ον : revêtu d’or, garni d’or, plaqué d’or

ἀμφορεύς , έως (ὁ) : l’amphore

ἀμφοτέρος , α, ον 1: l’un et l’autre ; pl ἀμφοτέροι,αι,α : les deux

ἄμφω (duel NVA) = ἀμφοτέροι , αι, α 4: tous les deux, tous deux

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἅν = ἥν (relatif)

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ; // καὶ ἄν : même si ;

ἀνά + D 3: sur

ἀνά + Α 3: 1- en remontant, sur, en haut de ; 2 par, à travers, dans toute l’étendue de, dans ; 3 pendant; 3 ... chaque (distributif);

ἀνά 3: adv. : en remontant, en montant

ἀναβαίνω 2: 1 monter (notamment à cheval) ; 2 grimper

ἀναϐάλλω 4: lancer vers le haut ; remettre à plus tard

ἀνάβασις , εως (ἡ) : 1 l'action de monter, la montée, la remontée ; 2 le progrès

ἀναβιβάζω : 1 faire monter, monter ; 2 faire monter (à la « barre »), faire comparaître

ἀναβλέπω : lever les yeux

ἀνα-βλύζω : jaillir en bouillonnant

ἀναβολή , ῆς () : le remblai, le talus

ἀναβρυχάομαι , ῶμαι : hurler

ἀναγιγνώσκω 1: 1 discerner, reconnaître ; 2 lire

ἀναγκάζω  1: forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι (part parfait ἠναγκασμένος): être obligé de, forcé de, contraint à

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire, forcé, inévitable; ἀναγκαῖον ἐστι : il est nécessaire de (+inf)

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: 1 la nécessité, destin, contrainte ; // ἀνάγκη (s e ἐστι) : c'est nécessaire, inévitable ; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut ; le destin veut que... ; 2 la torture

ἀνάγνωσις , εως (ἡ) : 1 la reconnaissance ; 2 la lecture

ἀνάγνωσμα , ατος (τό) : lecture, sujet de lecture

ἀναγορεύω  : proclamer, désigner publiquement

ἀναγράφω (aor ἀνέγραψα )  4: inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀνάγω ( ἀνήχθην : aor. passif) 3: 1 conduire ; emmener en haut ; 2 conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀναδέσμη , ης () : bandeau, ruban

ἀναδύομαι ( aor 2 ἀνέδυν ) : sortir, remonter de

ἀναζητέω , ῶ : rechercher

ἀναθηλέω , ῶ : re-fleurir

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀναθρέω , ῶ : examiner de bas en haut, toiser, considérer

ἀναθυμιάομαι , ῶμαι : s’exhaler

ἀναίδεια , ας / ἀναιδεία , ας 4: l’impudence

ἀναιδής , ής , ές 4: impudent

ἀναιδῶς : avec impudence, impudemment

ἀναιμόσαρκος , ος, ον : à la chair dépourvue de sang

ἀναίνομαι  : refuser ; (+ infinitif précédé d’une négation) : nier

ἀναιρέω , 2: ( ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα ; subj ἀναιρῇ ) : 1 enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer ; soulever (geste de reconnaissance d’un nouveau-né)  2 anéantir, détruire , tuer, supprimer, mettre à mort; 3 condamner ; 4 répondre (oracle) ; 5 désigner; // M. ἀναιροῦμαι : prendre dans ses bras, recueillir

ἀναίσσω (part aor ἀναΐξας ) : s’élancer

ἀναισχυντία , ας () : l’impudence, l’arrogance

ἀνακαίω ( aor ἀνέκαυσα ) : allumer, enflammer

ἀνακεῖμαι : être consacré en offrande votive

ἀνακουφίζω : faire émerger, soulever en allégeant, faire remonter

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : 1 soulever ; 2 prendre avec soi, retenir, reprendre

ἀναλίσκω 2: ( ἀναλώσω , ἀνήλωσα , ἀνήλωκα ) : 1 dépenser, consacrer; 2 perdre, supprimer, détruire, ruiner, faire périr, tuer

ἀνάλογος , ος, ον +D : en rapport avec, correspondant à

ἀνάλωμα , ατος, (τό) 3: la dépense

ἀναμένω : attendre patiemment, attendre (l’ennemi)

ἀναμίγνυμι : (aor epq ἀνέμισγε ; inf aor Α : ἀναμεῖξαι = ἀναμῖξαι ) : mêler, mélanger

ἀναμιμνῄσκω 2: ( f ἀναμνήσω ) : faire souvenir, faire ressouvenir, raviver les souvenirs de , rappeler ; // M se ressouvenir

ἀναμίσγω : mêler, confondre, mélanger

ἀνανδρία , ας (ἡ) : l’absence de courage, la lâcheté

ἄνανδρος , ου : sans mari, veuve

ἀνάντης , ης, ες : montant, escarpé

ἄναξ , ἄνακτος () 2: le prince, le chef, le seigneur, le roi, maître, protecteur, sire

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne

ἀναξίως : de façon indigne

ἀναπάλλω (part aor épq : ἀμπεπαλών ) : brandir

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, le repos, la relâche

ἀναπεπταμένος , η, ον : ouvert, libre, exposé à

ἀναπήγνυμι : ficher en haut, planter en haut

ἀναπηδάω , ῶ : s’élancer, bondir, sursauter

ἀναπίπτω : tomber

ἀναπλάσσω (aor. ἀνέπλασα ) : façonner, imaginer, inventer

ἀνάπλεως , ως, ων : + G : plein de

ἀνάπτω (impér passif 3ème pers pl : ἀνήφθω ) : attacher (ἐκ + G : à )

ἀνάπυστος , ος, ον : publiquement connu, parfaitement connu

ἀνάριθμος / ἀνήριθμος : innombrable

ἀναρπάζω : enlever dans les airs, emporter dans les airs

ἀναρπαστός , , όν : arraché

ἀναρρήγνυμι (f ἀναρρήξω ) : briser de fond en comble, fracasser

ἀναρροφέω ( aor ἀνερρόφησα ) : engloutir , avaler en montant

ἀνάρσιος , ος, ον : malveillant, monstrueux, intraitable

ἀναρχία , ας (ἡ) : anarchie, refus de se laisser commander, refus d’obéissance, indiscipline

ἀνασπάω , ῶ : renverser

ἄνασσα , ης () : la maîtresse, la reine , princesse, souveraine

ἀνάσσω + G ou + D: régner sur, être le chef de ; régner , diriger, gouverner

ἀνάστατος , ος, ος 4: 1 ruiné, dévasté ; 2 chassé de chez lui, expulsé

ἀνασταυρόω , ῶ : empaler, clouer

ἀναστένω : pousser des gémissements, gémir 

ἀναστρέφω (aor. ἀνέστρεψα ) : s’en retourner de, revenir

ἀνασχετός , ός, όν : supportable

ἀνατείνομαι  : tenir levé, soulever

ἀνατέμνω (ἀνατεμῶ, ἀνέτεμον, ἀνατέτμηκα ) : ouvrir en coupant, ouvrir avec un couteau, faire une incision

ἀνατίθημι 4: ( f ἀναθήσω ) : 1 charger, attribuer ; 2 ériger, consacrer

ἀνατλάς  : forme de part aor N : ayant supporté, qui a (ou avait) supporté.

ἀνατρέπω : bouleverser, retourner

ἀνατρέφω ( ἀναθρέψω, ἀνέθρεψα...) : nourrir

ἀνατροφ , ῆς (ἡ) : nourriture, alimentation

ἄναυδος , ος, ον : sans voix, muet

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀννεγκον, ἀνενήνοχα ) : 1 porter en haut, offrir ; 2 rapporter ; 3 ἐπί ou εἰς + A : imputer à, attribuer à, rejeter sur ; 4 reporter ;

ἀναφύομαι : pousser vers le haut, grandir, se développer

ἀναχαίνω , -χανοῦμαι, -εχανον, -κέχανα : ouvrir la bouche ou la gueule toute grande, ouvrir largement la gueule, bâiller

ἀναχωρέω,ῶ : se retirer, battre en retraite, reculer

ἁνδάνω  (opt aor 3 p sg : ἅδοι ) : être agréable, plaire (+ double datif ) ; 3ème personne du sg : + D : il plaît à qqn, qqn décide

ἀνδράποδον , ου (τό) 3: l'esclave

ἀνδρεία , ας () : le courage, la bravoure

ἀνδρεῖος , α,ο ν : courageux

ἄνδρες ἕνδεκα (οἱ) : les Onze (magistrats chargés de la police, des prisons, et des exécutions)

ἀνδριάς , άντος () : la statue

Ἀνδρόγεως , ω () : Androgée (fils de Minos)

ἀνδροκτασίη,ης () : le meurtre

ἀνδρόμεος , α, ον : humain

ἀνδρόφονος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

ἀνδρωνῖτις , ιδος () : l’appartement des hommes

ἀνεῖλεν aoriste 3ème p sg de ἀν-αιρέω, ῶ 

ἄνειμι ( ἀνῄειν : 1ère p sg impft) : remonter , revenir

ἀνεκτός , ός, όν : supportable

ἀνέλεγκτος, ος, ον : ir-réfutable

Ἀνεμοδρόμοι , ων (οἱ) : les Coureurs-de-Vent, les Anémodromes

ἄνεμος , ου () : vent, brise, souffle

ἀνεπίφθονος , ος, ον : irréprochable

ἀνέρομαι +2 A : interroger

ἀνερπύζω (aor ἀν-είρπυσα ) : ramper vers le haut, se hisser

ἀνέρχομαι ( ἀνελεύσομαι, ἀνῆλθον, ἀνελήλυθα ; imparfait fréquent ἀνῄει  ; aor epq 3 p sg  ἀνήλυθεν ) : 1 monter, remonter, aller vers l’intérieur ; 2 venir sur , apparaître sur ; 3 pousser, croître; 4 ἀνέρχομαι ἐς +Α : retourner à ; revenir à, être remis aux mains de

ἄνεσις , εως (ἡ) : relâchement, repos, détente, relaxation

ἄνευ + G 2: 1 sans; avec infinitif substantivé : sans compter ; 2 malgré

ἄνευθεν : loin

ἀνευφημέω , ῶ : pousser un cri de douleur ou d’horreur

ἀνέχω (aor 2 hom ἀνεσχέθον ) 2: lever ; soutenir ; // M supporter

ἀνεψιός , ου (ὁ) 4: cousin germain

ἀνεῳγμένος , η, ον : ouvert

ἀνηλίος , ος, ον : privé de soleil

ἀνήμερος , ος, ον : 1 non apprivoisé, sauvage, non civilisé ; 2 inhumain, atroce

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ =+ ἀνήρ) : 1 l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ; 2 le mari ; 3 le héros; 4 l’adulte

ἀνθαιρέομαι , οῦμαι : préférer, disputer

ἀνθάπτομαι + G : toucher en échange, toucher à son tour, s’emparer en échange de

ἀνθεμώδης , ης, ες : fleuri

ἀνθέρικος , ου (ὁ) : l’asphodèle (variété de lys)

ἀνθέω , ῶ : 1 fleurir, être florissant, être dans sa fleur, être dans sa force ; 2 produire un fruit, réussir

ἀνθηρός , ά, όν : de fleurs, fleuri

ἀνθίστημι : se dresser contre ; // M ἀνθ-ίσταμαι + D : s’opposer à

ἄνθος , ους (τό) : 1 la fleur ; 2 l’éclat, le teint

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d'homme, qui concerne l’homme, humain

ἀνθρωπίνως  : de façon humaine, à la façon humaine, comme un homme/une femme

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain, la créature; la femme

ἀνθρωποσφαγέω : faire un sacrifice humain

ἀνθυβρίζομαι  : se venger d’un excès ou d’une violence, rendre violence pour violence

ἀνία , ας () : le chagrin

ἀνιάτως adv : de façon incurable, incurablement

ἀνίημι ( ἀνιείς : part. pr.) 4: 1 envoyer vers le haut, lâcher, laisser aller, relâcher ; 2 inciter à

ἀνιμάω , ῶ ( f ἀνιμήσομαι aor. ἀνίμησα ) : tirer en haut, hisser

ἀνίπταμαι ( ἀμπτάμενος = ἀναπτάμενος : part aor ) : s’envoler, prendre son envol

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσαντες : part aor à sens actif, au N pl ) : 1 a) faire se lever, relever, élever, dresser, faire lever; b) faire émigrer ; c) différer ; / 2 sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ; aor hom 3ème p pl ἀνέσταν ; pft: ἀνέστηκα ) : a) se lever, se relever ; b) se lever pour partir, partir, être forcé d’émigrer ; ὑπό +G : être forcé de partir par ; c) être dépeuplé, être dévasté. // M ἀνίσταμαι : se relever

ἀνιστορέω , ῶ : poser une question, mentionner

ἀνίσχω = ἀνέχω : se lever

ἄνοδος , ου (ἡ) : la montée

ἀνόητος , ος, ον 4: qui ne pense pas, sot ; inintelligible

ἀνοίγνυμι 3: ouvrir

ἀνοίγω  3: ouvrir

ἀνοιδέω , : se gonfler

ἀνοικτός ,, όν : qui peut être ouvert (adj verb d’ἀνοίγω)

ἀνοίκτως  : impitoyablement

ἄνοιξις , εως (ἡ) : l’ouverture

ἀνόνητος,ος,ον : 1 dont on ne peut jouir, dont on ne jouit pas ; 2 vain, inutile; neutre adv. : en vain

ἄνοπλος , ος, ον : sans armes

ἀνορθόω , ῶ : redresser, relever

ἄνορμος , ος, ον : où l’on ne doit pas aborder, inabordable, inacostable

ἀνόσιος , ος, ον  3: impie, sacrilège

ἄντα : en face

ἀντακούω : écouter une réponse (A de la chose écoutée), écouter en réponse (G de la personne écoutée)

ἀνταποκτείνω : tuer par représailles

ἀντειρηκώς , οτος  part pf de ἀντιλέγω

ἀντέχω : résister, tenir

ἄντην : en face

ἀντηχέω , ῶ : retentir en écho, retentir, résonner

ἀντι : préverbe = en retour

ἀντί + 1: 1 en échange de, pour, au lieu de, à la place de (ἀνθὅτου : en échange de quoi, pourquoi) , en comparaison de; 2 en face de, contre

ἀντιάω : 1 aller à la rencontre ; 2 venir dans, partager

ἀντιβαίνω : + D résister à

ἀντιβίος , ος, ον : qui oppose la force à la force

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier ; + D : assister à

ἀντιγράφω : faire une copie, reproduire

ἀντιδίδωμι (inf aor ἀντιδοῦναι ) : donner en échange, échanger

ἀντίδικος , ου (ὁ) 4: l’adversaire (en justice), la partie adverse

ἀντίδοσις , εως (ἡ) : l'échange

ἀντίθεος , ος, ον : semblable aux dieux

ἀντικάθημαι : être campé en face, être installé en face

ἀντικρύς : droit devant soi, directement

ἀντιλαβή , ῆς () : 1 la prise (pour un lutteur) ; 2 objection, point critiquable

ἀντιλέγω (part pft : ἀντειρηκώς , οτος ) 2: dire le contraire, s'opposer à, parler contre

ἀντίον adv : 1 en face, en présence de, à proximité de; 2 à son tour

ἀντίον + A : en face de, en présence de

ἀντιόωσα , ης participe aor epq f de ἀντιάω : partager

ἀντίπαλος , ος, ον : égal, équivalent, de même valeur

ἀντιπέμπω  : répondre oraculairement que

ἀντίποινα , ων (τά) : les représailles pour, le paiement pour

ἀντίπρῳρος , ος, ον : présentant la proue en avant

ἀντισηκόω , ῶ + G : contrebalancer

ἀντίσπαστος , ος, ον : convulsif

ἀντιτάττομαι  (f ἀντιτάξομαι ) : se placer en face de (pour se battre)

ἀντιτείνω + D : résister à

ἀντιφερίζω πρός + Α : se mesurer avec

ἄντλος , ου (ὁ) : la sentine, l’eau de mer croupie, la mer

ἀντολή , ῆς (ἡ) : le lever (des astres ἄστρων)

ἄντρον , ου (τό) (G hom ἄντροιο ) 4: la caverne, la grotte, l’antre

ἀνυμέναιος , ος, ον : sans chant nuptial, sans hyménée

ἄνυμφος , ος, ον : sans époux, non marié, non-épousé

ἀνυπόδητος , ος, ον : sans chaussures

ἀνύω : mener à bon terme, venir à bout de, faire aboutir, parvenir à ce que, réussir à

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, en saillie ; en haut, dans la partie haute, vers le haut, en montant, là-haut ; τὸ ἄνω : le haut

ἀνώγω : ordonner, commander ; ἄνωγα (forme de parfait): inciter

ἄνωθεν : d'en haut, en remontant

ἀνωνόμαστος , ος, ον : innommable

ἀνωφελής , ής, ές : inutile

ἄξενος , ος, ον : inhospitalier

ἀξία , ας (ἡ) : le mérite, ce qui convient, la valeur, la dignité

ἀξιόλογος , ος, ον : digne d’être rapporté, digne de considération, mémorable

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἀξιόχρεως , ως, ων : valable, digne de confiance

ἀξίοω , 1: 1 + Α + G estimer, juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch ; + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu'il faut; 2 estimer, croire, penser; 3 prétendre, consentir à ; 4 + inf. demander de, réclamer que

ἀξιώμα , ατος (τό) : 1 la valeur, le prix; 2 la dignité, l’autorité, le prestige ; 3 la condition (sociale)

ἀξίως + G 3: de façon digne de

ἀοιδή , ῆς () : le chant

ἀοιδιάω = ἀείδω  = ᾄδω

ἀοίδιμος , ος, ον : chanté, célébré

ἀοιδός , οῦ () ()  : chanteur, chanteuse ( cf la Sphinx), aède

ἄορ (τό) : l'épée

ἀόρατος , ος, ον : invisible, non vu

ἀοσσητήρ , ῆρος (ὁ) : le défenseur, le vengeur

ἀπαγγέλλω 2: 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

ἀπαγορεύω 2: 1 refuser, interdire ; 2 renoncer à

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: 1 emmener, faire sortir, écarter, faire dévier ; 2 ramener (à la maison)

ἀπαθής , ής, ές : exempt de souffrance

ἀπαιδευσία , ας () : ignorance, grossièreté

ἄπαις , ἄπαιδος 3: sans enfants, privé d’enfants

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀπαλαλκεῖν ( ἀπαλλάσσειν ) : écarter ; ἀπαλάλκον : aoriste : écarter de, protéger de

ἀπαλλαγ , ῆς () : la séparation, le divorce, la délivrance, la libération

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: faire partir; + G : écarter de, délivrer de  ; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) : 1 + G : quitter, se séparer de ; 2 être séparé, détaché, isolé ; être libéré, être délivré ; 3 se réconcilier ; 4 se tirer d’affaire

ἁπαλός , ή, όν : tendre, mou, moelleux, malléable ; doux, délicat

ἀπαμείβομαι : répondre

ἀπάνευθε(ν) adv : à part ; à l'écart (prép. +G : de)

ἀπαντάω , 3: 1 rencontrer ; se présenter ; répondre ; 2 s’avancer contre, faire mouvement contre

ἀπάντῃ : en tout point

ἅπαξ , inv4: une fois, une seule fois

πάρθενος , ος, ον : non-vierge, qui n’est pas vierge

ἀπαρτάω , ῶ : suspendre à (ἐκ + G)

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ; // expr. ἅπας τις : tout homme; chacun

ἄ-παστος , ος, ον : à jeun

ἀπατάω , ῶ : tromper

ἀπατή , ῆς () : la tromperie

ἀπαυράω , ῶ (aor ἀπηύρα , part aor : ἀπούρας ) : enlever

ἄπαυστος , ος, ον : qui ne cesse pas, sans fin

ἀπείθεια , ας () : la désobéïssance, le refus

ἀπειθέω , ῶ : dés-obéir

ἀπεικάζω : représenter, assimiler, conjecturer

ἀπειλέω , ῶ 4: 1 faire une menace, menacer ; 2 repousser ; 3 se vanter

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; ἀπίων,οῦσα,ον :part pr ; ἀπῄει : impft 3ème pers sg ;)  sortir, s’en aller, se retirer, partir ; ἐκ + G quitter, s'éloigner de

ἄπειμι 1 3: être éloigné, être absent, être au loin

ἀπεῖπον  (existe seulement à l’aoriste): 1 se laisser aller à , succomber, s’épuiser à +D 2 refuser, défendre, interdire

ἀπειρέσιος , α, ον ( = ἀπερείσιος ) : infini, immense

ἀπειρία , ας (ἡ) : l'inexpérience

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de

ἀπείρων , ων, ον : sans limite, infini

ἀπελαύνω ( ἐλῶ , ἤλασα , ἐλήλακα ) 4: 1 chasser, exclure ; 2 repousser, emmener, ramener

ἀπεπλάγθην aor P de ἀποπλάζω

ἀπρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι, ἀπλθον, ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

ἀπεχθάνομαι ( aor 2 ἀπηχθόμην ) : devenir odieux, se faire détester, se faire haïr par + D

ἀπέχθεια , ας () : la haine, l’inimitié, l’animosité

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G: s’abstenir de

ἀπήμων , ων, ον : 1 intact ; 2 inoffensif ; 3 favorable, propice

ἀπήνη , ης () : le chariot (à 4 roues) ; le char

ἀπηύρα : aor de ἀπ-αυράω , ῶ : enlever

ἀπιστέω , 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ; // MP ἀπιστέομαι , οῦμαι : n’être pas cru, n’être pas jugé digne de foi

ἀπιστία , ας (ἡ) : la dé-fiance, l'in-crédulité

ἄπιστον , ου (τό) : l’invraisemblance

ἄπιστος , ος, ον 3: 1 non digne de foi ; incroyable, invraisemblable ; 2 incrédule

ἄπλαστος , ος, ον : in-forme

ἀπλησία , ας (ἡ) : le désir insatiable

ἄπλητος , ος, ον : in-vulnérable

ἁπλόος / ἁπλοῦς, ῆ, οῦν 3: simple, unique

ἁπλῶς 3: 1 simplement, franchement, en un mot (adv qui sert souvent à résumer) ; 2 facilement, sans détour, tout bonnement

ἄπο : préposition post-posée, d’où l’accentuation

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ; 3 depuis ; 4 en se fondant sur, au sujet de; 5 à cause de, par, du fait de, au moyen de

ἀποβαίνω 4: (ἀποβήσομαι, ἀπέϐην, ἀποβέϐηκα : débarquer ; sortir ; aboutir

ἀποβάλλω : rejeter, jeter ; abandonner, perdre, quitter

ἀποβλέπω 4: (aor ἀπέϐλεψα ) : tourner les yeux, tenir le regard fixé, regarder, considérer

ἀπόγεια , ων (τά) : les amarres

ἀπογράφω 2: 1 inscrire, enregistrer ; 2 porter plainte, poursuivre ; // M ἀπογράφομαι 2: + A : dresser la liste de

ἀποδείκνυμι 2: 1 montrer, démontrer ; 2 déclarer, proclamer ; 3 faire devenir, faire que :

ἀπόδειξις , εως (ἡ) : la preuve, la démonstration

ἀποδειροτομέω , : couper le cou, égorger, décapiter

ἀποδενδρόομαι , οῦμαι : se transformer en arbre

ἀποδέχομαι 3: accueillir, accepter, approuver

ἀποδέω + G : manquer, être inférieur

ἀποδημέω , 4: être absent (de son pays), voyager à l’étranger

ἀποδημία , ας (ἡ) : voyage à l’étranger, expédition à l’étranger

ἀποδιδράσκω (δράσομαι , ἔδραν , δέδρακα ) : s'enfuir secrètement, s'enfuir, se dérober, "se défiler" , déserter

ἀποδίδωμι ( inf aor ἀποδοῦναι) 1: 1 donner en droit, donner ; 2 donner en échange,  rendre, restituer ; 3 acquitter (une dette), régler, payer ; // M vendre

ἀποδιώκω : chasser, repousser, renvoyer

ἀπόδοσις , εως () : la restitution, la remise, le paiement

ἀποδύω : dépouiller

ἀπόερσε : 3ème pers aor 2 homérique : enlever, entraîner

ἀποθαυμάζω : s'étonner, admirer, s'émerveiller

ἀπόθετος , ος, ον: mis de côté, mis en réserve

ἀποθλίβω : pressurer, comprimer (pour faire sortir une substance)

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir, périr

ἀποικία , ας (ἡ) : la colonie

ἄποικος , ος, ον : loin de son pays, émigré

ἀποιμώζω : déplorer

ἄποινα , ων (τά) : la rançon, les présents

ἀποκλαίω : pleurer, déplorer

ἀποκνέω ,  : hésiter

ἀπόκομμα , ατος (τό) : le fragment, la lambeau

ἀποκρεμάννυμι : suspendre

ἀποκρίνω 2: mettre à part, choisir ; // ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἀποκρύπτω 4: cacher

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, exécuter, mettre à mort, massacrer

ἀποκτίννυμι = ἀποκτείνω

ἀπολαμϐάνω 2: 1recevoir en retour ; recouvrer ; 2 prendre une part ; 3 prendre à part ;

ἀπολάμπω : resplendir ; ἀπέλαμπει : impft impersonnel : la lumière jaillit de + G ; // MP ἀπολάμπομαι : resplendir, éclater, illuminer

ἀπολαύω 3: jouir de, tirer porfit de

ἀπολέγω : choisir, refuser ; // M abandonner

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω, ἀπέλιπον, ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ) : 1 laisser, abandonner; 2 léguer, transmettre ; 3 s’éloigner de ; 4 surpasser ; 5 manquer ; 6 cesser ;

ἀπόλεμος , ος, ον : qui n’est pas fait pour la guerre

ἄπολις , εως : sans cité, privée de cité

ἀπολιχμάομαι , ῶμαι : lécher

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολοῦμαι , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ; // MP 1: ( ἀπόλλυμαι, ἀπόλοῦμαι, ἀπωλόμην , ἀπόλωλα; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir

ἀπολλύω : détruire, faire perdre, laisser échapper; // M : être perdu, périr, s'échapper

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: 1 plaider pour soi, se défendre; 2 πρός + Α : défendre contre,au sujet de

ἀπολογία , ας (ἡ) 2: la défense, la justification

ἀπολούομαι : se laver, nettoyer

ἀπολύω 3: libérer, absoudre, acquitter ; // M ἀπολύομαι: se délier de, s’en aller

ἀπομαντεύομαι : prophétiser

ἀπομύττομαι : se moucher.

ἀπονέμω (aor ἀπένειμα ) : attribuer ; assigner de (+ infinitif)

ἀποξενόομαι , οῦμαι : être exilé, être à l’écart de +G

ἀποπαύω : faire cesser (M cesser + G )

ἀποπέμπω : renvoyer, prendre congé de, rejeter loin de soi

ἀποπλάζω : égarer ; // P (aor P : ἀπεπλάγθην ): s'écarter de , rebondir de +G

ἀποπλανάω , ῶ : égarer, écarter

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀποπλύνω : ( impf hom ἀποπλύνεσκε ) : laver, nettoyer

ἀποπνίγω : étouffer, étrangler

ἀποπροέλων part aor de ἀποπροαιρέω : prendre une part de + G

ἀπόπροθεν : à distance, loin d’ici

ἀποπτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras, être en difficulté, ne pas savoir; 2 être pauvre, manquer de

ἀπορία , ας (ἡ) 2: l’embarras

ἄπορος , ος, ον 4: 1 difficile (à franchir, à se procurer, à dire … etc.) , infranchissable ; 2 dépourvu, mal pourvu, peu doué; 3 sans ressource, dans l'embarras; démuni, indigent; 4 inepte,impraticable, impossible, embarrassant

ἀπορρέω : s’écouler, tomber de

ἀπόρρητος , ος, ον 4: 1 défendu, dont on ne doit pas parler, secret; δι ΄ ἀπορρήτων : en secret; τὰ ἀπόρρητα : les mystères ; 2 abominable ;

ἀπορρίπτω : rejeter, déposer ; oublier, laisser de côté

ἀποσπάω , ῶ (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

ἀποσταδά : de loin

ἀποστάντες , ων : s’étant retirés, ayant fait défection, ayant déserté

ἀποστέλλω 3: (-στελῶ, -έστειλα, -έσταλκα) : 1 envoyer ; 2 renvoyer, faire partir, chasser ; 3 fonder (une colonie)

ἀποστερέω , ῶ 1: refuser, dépouiller de, priver qqn de qqch (+ 2 A)

ἀποστρέφω : retourner; ramener en arrière ; // M ἀπο-στρέφομαι, ἀπο-στρέψομαι, ἀπ-ετράφην : se détourner

ἀποσυκάζω : 1 palper les figues ; 2 presser comme des figues

ἀποτειχίζω : couper par une muraille

ἀποτέμνω (-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα) : couper en séparant, sectionner, découper, arracher

ἀποτίθεμαι : déposer

ἀποτίνω  3: 1 payer, verser ; 2 expier ; // M faire payer

ἀποτμήγω : couper, isoler

ἀποτρέπω 4: détourner

ἀπούρας part aor de ἀπαυράω , ῶ : enlever

ἀπουρέω , : uriner, pisser

ἀπουσία , ας () : l’absence

ἀποφαίνω  2: faire voir, montrer, présenter, déclarer ; // M ἀπο-φαίνομαι : faire connaître, révéler

ἀποφέρω (aor P ἀπηνέχθην ) 4: emporter, rapporter, déposer ; déposer une accusation ;

ἀποφεύγω 3: échapper à ; être acquitté

ἀποφθίνω  : 1 faire périr, abattre, tuer; 2 périr, mourir

ἀποφώλιος , ος , ον : malfaisant

ἀπόχρη + D : il suffit à

ἀποψάομαι , ῶμαι : s’essuyer

ἀποψηφίζομαι  3: 1 acquitter par son vote, acquitter ; 2 écarter par son vote

ἀπροσδοκήτως  : à l’improviste, de façon inattendue, sans prévenir

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα inf aor ἅψασθαι ) : + G  1 toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; 2 toucher à, attaquer  ; 3 attacher, lier, nouer, ajuster ; 4 se rendre compte de, avoir conscience de, saisir

ἅπτω 2 (ἅψω, ἥψα, pft M: ἥμμαι) : allumer

ἀπύω : faire entendre, dire à haute voix (dorien, pour ἠπύω)

ἀπωθέω : ( ἀπώσω , ἀπέωσα ) : repousser, refuser, rejeter, écarter qqn (A) de (G) ; // M ἀπωθέομαι : (inf aor ἀπώσασθαι ) : écarter, repousser

ἀπώλεια , ἀπωλείας (ἡ) : la perte, la perdition, la disparition

ἄρα adv.  1: 1 alors, or, donc ; oui... ; certes, assurément ; ἄρα τοί γε : assurément ; 2 en effet, effectivement (souligne le propos) ; 3 peut-être (attention à l’accentuation !)

ἀρά , ᾶς (ἡ) 4: 1 l’imprécation, la malédiction , le malheur; 2 la prière

ἆρα 1: est-ce que ? ἆρα μή : est-ce que par hasard ?

ἀραίωμα , ατος (τό) : l’interstice, l’intervalle

ἀράομαι , ῶμαι : faire des vœux ou des imprécations, prier

ἀραρίσκω (pft ἄραρα  ; part parf ἀραρώς , υίη...) : parer, orner, équiper, garnir de

ἀράσσω : frapper avec bruit, frapper, donner des coups

ἀράχνη , ης (ἡ) : l’araignée

ἀράχνιον, ου (τό) : la toile d’araignée

ἀργαλέος , α, ον : difficile, pénible; affreux, terrible

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , ων (οἱ) : les Argiens

ἀργεννός , ή, όν : brillant de blancheur, blanc brillant

ἀργέω , ῶ : rester inactif, se reposer

Ἄργη , ης : Argé ou Argès (Foudre)

ἀργι-όδους,οντος : aux dents blanches, ou brillantes

ἀργός , ή, όν : agile

Ἄργος , ους (τό) : Argos

ἀργύρεος / ἀργύρους , ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

ἀργύριον , ου (τό) 1: l'argent, la monnaie

ἀργυρότοξος , ου adj : à l'arc d'argent

ἄρδην adv : de fond en comble, sans exception, jusqu’au dernier

ἄρειαν  : 3ème p pl opt aor de αἴρω 

ἀρείων , ων, ον  (G ονος) : plus fort, meilleur, supérieur, plus courageux, plus vaillant, plus puissant

ἀρέσκω 3: plaire à

ἀρετή , ῆς () 1: la vertu, le mérite, la valeur

ἀρή , ῆς (ἡ) : le malheur

ἀρήγω : secourir, aider (+D); repousser (+A); être utile

ἀρηΐφατος , ος, ον : tué au combat

ἀρηΐφιλος , ου : cher à Arès

ἀρήν , ἄρνος (ὁ, ἡ) : l'agneau, l'agnelle

Ἄρης , εως (ὁ) : Arès

ἀρητήρ , ῆρος (ὁ) : le prêtre

ἄρθρον , ου (τό) : l’articulation, la cheville ; le membre (métonymie)

ἀριγνώτος , ος, ον : remarquable, reconnaissable

ἀριδείκετος,ος,ον : remarquable

ἀριθμέω , ῶ : compter, faire le compte de, dénombrer

ἀριθμός , οῦ () 4: 1 le chiffre, le nombre ; 2 la foule ; 3 l’ajustement, l’agencement harmonieux

ἀριπρεπής , ής, ές : remarquable parmi + D

ἄριστα : adv : le mieux, très bien

ἀριστεῖα , ων (τά) : la décoration (militaire), la marque d’honneur

ἀριστερά , ᾶς (ἡ) : la main gauche ; ἐν ἀριστερᾷ : sur la gauche, à gauche

ἀριστερός , , όν : situé à gauche

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; expr. ὦ ἄριστε : mon bon ami, mon cher (souvent ironique : toi qui es le meilleur...)

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, 445 ?387 ? av. JC, auteur de comédies (dont les Oiseaux en 414)

ἀρκέω , 3: + D : 1 être utile ; venir en aide, venir au secours, préserver, protéger ; 2 ἀρκεῖ : il suffit ; 3 tenir bon, durer, résister ; // + A : écarter, repousser ;

ἀρκούντως : suffisamment (ἀκρούντως ἔχειν : être suffisant)

ἄρκτος , oυ (ἡ) : la Grande Ourse (constellation)

ἅρμα , ἅρματος (τό) 3: le char

ἁρμόζω / ἁρμόττω 3: ajuster, accorder ; ἁρμόττει : il convient ;

ἀρνέομαι ‚ οῦμαι 4: nier, refuser, décliner, repousser, rétracter ; refuser de, nier (μή + inf : que, de)

ἄρνησις , εως (ἡ) : refus, dénégation

ἄρνυμαι +Α : lutter pour, chercher à prendre, à obtenir, à avoir

ἄρουρα , ας (ἡ) : la terre (labourée)

ἁρπαγή , ῆς () : avidité, la rapacité ; la rapine, le vol avec violences, le butin, pillage, exaction, ravage

ἁρπάζω 3: prendre, prendre violemment, s’emparer de, saisir, enlever, arracher ; // M ἁρπάζομαι : ( ἁρπασθήσομαι, ἡρπάσθην, ἥρπασμαι ) 3: enlever de force, arracher

ἁρπαλέως : avidement

ἄρρηκτος , ος, ον : infrangible, indestructible

ἄρρην / ἄρσην , ην, εν, G ενος adj. 3: mâle, masculin

ρρην / ἄρσην , ενος (ὁ) 3: (D pl ἄρρεσι )  1 le mâle, l’homme ; 2 la présence masculine

ἄρρητος , ος, ον (adj verbal en -τος): qui ne peut être dit, indicible, inexprimable, mystérieux, sacré

ἄρτι  4: 1 exactement ; 2 à l’instant, récemment, juste, seulement

ἀρτιγένειος , ος, ον : barbu depuis peu, à la barbe naissante

ἀρτιγέννητος , ος, ον : nouveau-né, qui vient d’être engendré

ἀρτίκολλος , ος, ον : étroitement collé à

ἀρτιμαθής , ής, ές : récemment appris, qui vient d’être appris

ἀρτιτόκος , ος, ον : qui vient de mettre bas, qui vient d’agneler

ἀρτίως  : 1 exactement ; 2 récemment, à l’instant, tout à l’heure

ἄρτος , ου () : le pain de froment

ἀρτύω : préparer

ἀρύω : puiser (ἀπό + G : à)

ἀρχαῖος , α, ον 4: vieux, ancien, vénérable

ἀρχεῖα , ων (τά) : la résidence des principaux magistrats, le palais du gouvernement

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: 1 commencement, le début, le principe, l’origine, le fondement ; τὴν ἀρχὴν : acc. adverbial : dès le début, dès le principe, absolument ; μὴ τὴν ἀρχήν : absolument pas ; ἐξ ἀρχῆς : depuis le début; 2 a) le pouvoir, le commandement, le gouvernement ; b) la magistrature, la charge;  c) le règne, l’empire, le royaume

ἀρχηγέτης , ου () : le fondateur, le héros éponyme

ἀρχηγός , οῦ (ὁ) : fondateur, initiateur, inventeur, chef de file

ἄρχω + 1: 1 commencer ; 2 commander, règner sur, gouverner ; 3  ἄρχειν ἀρχάς : exercer les magistratures; // M ἄρχομαι +G: commencer, provenir ; λόγου ἄρχεσθαι : prendre la parole ; ἄρχομαι + participe : le participe se traduit comme un verbe conjugé, et ἄρχομαι se traduit par "en premier"

ἄρχων , οντος () 2: l’archonte, le magistrat, le chef, le gouverneur , le gouvernant

ἀρωγός , ός, όν : partisan, qui vient en aide, le « supporter »

ἀσεϐέω , 2: être impie

ἀσεβής , ής, ές : impie

ἄση , ης () : le dégoût, le tourment

ἄσημος , ος, ον : sans marque, obscur

ἀσθενής , ής, ές 2: 1 sans force, faible, fragile ; 2 pauvre

ἀσκέω , ῶ 3: 1 exercer ; 2 travailler avec art, façonner avec art (part pft passif ἠσκημένος,η,ον : artificiellement présenté), parer ;

ἄσκησις , εως (ἡ) : l’entraînement, la pratique

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

ἀσπάζομαι : 1 accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ; 2 aimer, chérir

ἀσπάραγος , ου (ὁ) : l’asperge

ἀσπάσιος , α, ον : joyeux, bien accueilli

ἀσπασμά , άτος (τό) : les embrassements

ἀσπίς , ίδος (ἡ) 3: le bouclier

ἀσπουδεί : adv. sans effort, sans lutte

ἆσσον : plus près

ᾄσσω ( f ᾄξω ) : s’élancer 

ἀστακτεί : adv : à flots

ἀστεῖος , α, ον : 1 citadin ; 2 poli, distingué, charmant, fin, spirituel

ἀστένακτος , ος, ον : sans gémissements

ἀστερόεις , εισα, εν : étoilé

ἀστήρ , έρος (ὁ) : (D pl ἀστράσι) : l'astre, l'étoile

ἀστός , οῦ () 4: le citoyen , le citadin, l’habitant

ἀστράβη , ης (ἡ) : la selle à dossier

ἀστράγαλος , ου () : l’osselet (pl : le jeu des osselets)

ἀστρολόγος , ου (ὁ) : l’astronome, l’astrologue

ἄστρον , ου (τό) : l’astre, la constellation ; expr pop : ἐκμετρεῖσθαι ἄστροις : « aller au hasard, à l’aventure »

ἄστρωτος,ος,ον : sans couverture

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

ἀσυκοφάντητος , ος , ον : non dénoncé, non calomnié

ἀσφάλεια , ας (ἡ) 3: la sûreté, la solidité, la fermeté, stabilité, assurance, sécurité

ἀσφαλής , ής, ές 2: non glissant, qui ne glisse pas, sûr, certain (ἐν ἀσφαλεῖ = ἀσφαλῶς : en sécurité)

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

ἀσφάραγος , ου (ὁ) : le gosier, la trachée

ἄσχετος , ος, ον : irrésistible, emporté, excessif

ἀσχημονέω , : donner un spectacle inconvenant, manquer aux bienséances, se comporter de façon indécente

ἀσχολέομαι , οῦμαι : περ+ Α : s’occuper de, travailler à

ἀτάκτως  : sans respecter les postes de combat, sans discipline

ἀταλός , ή, όν : tendre

ἀτάρ 4: eh bien, mais, or, car

ἀταρτηρός , ά, όν : funeste, violent

ἀτασθαλία , ας (ἡ) : l'orgueil insensé

ἄταφος , ος, ον : non enterré, sans sépulture, privé (des formes ordinaires) de sépulture

ἅτε + participe : étant donné que

ἄτεγκτος , ος, ον : qu’on ne peut amollir, inébranlable

ἄτεκνος , ος, ον : qui n’a pas d’enfants, sans enfant

ἀτέλεια , ας (ἡ) 3: 1 imperfection ; 2 exemption d’impôt

τελεύτητος , ος, ον : dont on ne peut venir à bout, inflexible

ἀτελής , ής, ές 4: 1 inachevé ; 2 exempt d’impôt

ἄτερ + G  : sans ; à l'écart de

ἀτερπής, ής, ές : désagréable, dépourvu de charme, qui ne réjouit pas , funeste

ἄτη , ης (ἡ) 4: 1 l'aveuglement fatal, la folie, le crime; 2 le désastre, le malheur, la destinée; 3 la Fatalité, la Vengeance céleste

ἀτιμάζω 4: manquer d’égard pour, déshonorer, mépriser, décrier, outrager, médire de ( ὡς + participe : dans l'idée que, dans l'intention de) ; // + 2 A : mépriser qqn avec qqch, en utilsant qqch

ἀτιμάω , ῶ : mépriser

ἄτιμος , ος, ον 4: 1 privé d’honneur, privé des droits civiques, in-digne, sans honneur ; + génitif : jugé indigne de, in-digne de, inapproprié à ; 2 non vengé;

ἀτίμως : sans gloire, sans honneur, honteusement

Ἀτλαντίς , ίδος () : l’Atlantide

ἄτλητος , ος, ον : insupportable, horrible

ἄτοπος, ος, ον 3: 1 étrange, extraordinaire ; 2 absurde

Ἀτρείδης , ου () : l’Atride, le fils d’Atrée

ἀτρεμέω , : ne pas trembler, rester calme

ἄτρεστον : sans trembler (neutre adverbial)

Ἀτρεύς , έως (έος) () : Atrée

ἀτρύγετος , ος, ον : sans fruit, stérile

ἄτρωτος , ος, ον : in-vulnér-able

ἅττα = ἅτινα (cf ὅσ-τις) : quoi ... que ( quel ... que)

ἀτύζω (P ἀτύζομαι ) : effrayer ; // MP ἀτύζομαι +Α (part aor P ἀτυχθείς ) : être effrayé par, se troubler de, redouter ; P courir éperdu

ἀτυχέω , ῶ 3: échouer, être malheureux

ἀτυχία , ας (ἡ) 4: le malheur

αὖ 1: 1 à son tour, de nouveau, encore, par ailleurs, aussi ; 2 à l'inverse, en sens inverse, au contraire ; 3 d'un autre côté , mais, alors

αὐγή , ῆς (ἡ) : le rayon, les rayons, la lueur, l’éclat, l’éclat du soleil, la lumière du jour, la pleine lumière

αὐδάν dorien, de αὐδή , ῆς () : la voix, le cri

αὐδάω , ῶ 4: 1 parler, dire à haute voix, dire avec force à, s'adresser à ; 2 annoncer (sens prophétique souvent)

αΰδή , ῆς (ἡ) : la voix, la parole, le bruit, le cri

αὐδήεις , εσσα, εν : doué de la parole humaine

αὐθάδης , ης, ες : arrogant

αὐθαδία , ας (ἡ) : arrogance, opiniâtreté

αὐθαδίζομαι : être arrogant

αὐθημερόν adv. : ce jour même

αὖθι : là-même, à l'instant, juste après

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ; 3 ensuite

αὐλάν dorien, de αὐλή , ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

αὐλείος , α, ον : de la cour, sur la cour

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐλή , ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

αὺλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

αὐλητρίς , ίδος (ἡ) : joueuse de flûte

αὐλίζομαι : camper en plein air, bivouaquer, dormir à la belle étoile

αὐλός , οῦ (ὁ) : flûte droite (à hanche)

αὐξάνω / αὔξω 4: croître, augmenter, grandir ; augmenter, accroître ; // αὐξάνομαι / αὔξομαι : s’accroître, grandir, croître, enfler, se lever, grossir

Αὐξώ , οῦς () : Auxô : une Charite (ou Grâce) garante de l’accroissement

αὔριον : demain

αὔτανδρος , ος, ον : détruit avec tous ses hommes, corps et biens

αὐτάρ : et, d'autre part, ensuite, puis ; or, donc, alors; mais, néanmoins

αὐτάρκης , ης, ες : qui se suffit à soi-même, suffisant

αὖτε : 1 de nouveau, à son tour; 2 encore, encore une fois ; 3 alors, ensuite ; 4 d’autre part; 5 au contraire, en arrière

ἀϋτέω , ῶ : crier, appeler avec des cris, clamer

ἀϋτή , ῆς (ἡ) : le cri

αὐτίκα 3: 1 tout de suite, aussitôt, à l’instant, immédiatement, tout à l'heure ; 2 par exemple ;

αὖτις = αὖθις : en revenant sur ses pas, de nouveau

αὖτις : 1 de nouveau, une deuxième fois; 2 ensuite, à l'avenir ; 3 en arrière;

ἀϋτμή , ῆς () : le souffle, l’exhalaison, l’odeur

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là

αὐτόθι : ici, à cet endroit, là-même, là, y

αὐτόκλαδος , ος ον : avec leurs (ses) propres branches, munis de leurs (ses) branches

αὐτόκομος , ος, ον : avec leur (son) propre feuillage, munis de leur (son) feuillage

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ; τὰ καθ´ αὑτόν : ce qui le concerne ; expression : αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : seuls à seuls, pour eux seuls

αὐτόνομος , ος, ον : indépendant, autonome

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontannément...) ;2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) : le même, la même (tjrs précédé de l’article en ce sens) (ἐς ταὐτόν = ἐς τὸ αὐτό : locution : dans le même instant, aussitôt); + D : que ... ; 4 expression : αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : seuls à seuls, pour eux seuls

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

αὐτόφωρος , ος, ον : sur le fait, en flagrant délit ; ἐπ ΄ αὐτοφώρῳ λαμβάνειν : prendre sur le fait ;

αὑτῶν : attention à l’esprit (réfléchi : « d’eux-mêmes », d’où la traduction par le possessif : « son propre », ou « leur propre »)

αὔτως : 1 ainsi ; 2 vainement

αὐχήν , αὐχένος (ὁ) : le cou, la nuque, la gorge

ἀΰω : crier

ἀφ ὧν = ἀπὸ <τούτων>...

ἀφαίρεσις , εως (ἡ) : la confiscation

ἀφαιρέω , 1: (αἱρήσω, εῖλον, ῄρημαι) : enlever, ôter, dépouiller de, retrancher (double accusatif) ; faire abstraction de ; // M ἀφ-αιρέομαι +2Α : : enlever à

ἀφαμαρτάνω : ( aor 2 ἀφήμαρτον ) : échouer, manquer le but

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

ἀφανίζω 3: faire disparaître, rendre invisible ; tenir invisible ; // ἀφανίζομαι (aor : ἠφανίσθην ) : disparaître

ἄφαντος : qui a disparu

ἄφαρ : aussitôt, sur le champ, juste après, peu après

ἀφειδῶς : sans se ménager, sans compter, avec zèle

ἄφεσις , εως () : la remise, l’abolition, la suppression

ἀφθονία , ας (ἡ) : absence d'envie ; abondance

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

ἀφθόνως : généreusement

ἀφίημι 1: (part pr ἀφείς ; impft hom 3 pers sg :ἀφίει ; subj aor 3ème p pl ἀφῶσιν ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) 1 laisser, laisser aller, quitter, congédier, renvoyer, abandonner, négliger, laisser échapper, exhaler ; / 2 ἀφ-ίημι + A : (aor 3ème p pl ἀφῆκαν ) lancer, jeter, rejeter, libérer (de + G); / 3 ἀφίημι ( inf aor 2 ἀφεῖναι) + 2 A : laisser qqn + attribut du COD ; / 4 partir, se mettre en route, se lancer dans une expédition ; / 5 permettre ; // MP ἀφίεμαι + G : laisser aller, abandonner, être débarrassé de, être délivré de

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : aller, venir, arriver, revenir, partir ; parvenir ; +Α : arriver parmi

ἀφίστημι ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen2: éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) 2: + D : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul ; faire défection ;

ἀφνειός , /ός , όν : riche, opulent

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

ἀφοδεύω : aller à la selle, déféquer, chier

ἀφομοιόω , ῶ : rendre semblable, comparer, copier

ἀφορία , ας () : la stérilité

ἀφορμή , ῆς (ἡ) 3: point de départ pour, moyen pour, ressource pour ; motif

ἀφραδέως : follement

Ἀφροδίτη , ης () : Aphrodite

ἀφρός , οῦ (ὁ) : l’écume

ἀφροσύνη , ης (ἡ) : démence, folie

ἄφρων , ων, ον : non raisonnable, insensé ou peu sensé, fou

ἄφυκτος , ος, ον : d’où l’on ne peut fuir, dont on ne peut s’échapper

Ἀχαιικός , ή, όν : Achéen

Ἀχαιός ,, όν : achéen, grec

Ἀχαιός , οῦ (ὁ) : Achéen

ἀχαριστία , ας () : l’ingratitude

ἀχάριστος , ος, ον : ingrat, désagréable, détestable

ἀχθεινός , ή, όν : pénible, accablant, fâcheux, incommode

ἀχθηδών , ονος (ἡ) : le poids accablant

ἄχθομαι 4: 1 être chargé ; 2 être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι εἰ : être fâché que

ἄχθος , ους (τό) : le chagrin, le fardeau

Ἀχιλλείος , ου : d’Achille

Ἀχιλλεύς / Ἀχιλεύς , έως, () : (A hom Ἀχιλῆα ) Achille

ἄχνυμαι : être affligé, angoissé

ἄχος , εος / ους (τό) : la douleur morale, la peine

ἄχρι + G : jusqu’à

ἀχώ : dorien, pour ἠχώ , οῦς () : le cri

ἄψ : en arrière

ἄψαυστος , ος, ον : + G qui ne touche pas à, sans avoir touché

ἄωρος , ος, ον : qui ne vient pas à son heure, prématuré

Β

βαβαί  : aïe aïe aïe ! Oh là là !

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller, entrer

βάθος , ους (τό) : la profondeur

βαθυδίνης , ου : adj : aux profonds tourbillons

βαθυκόλπος , ος, ον : dont la robe a des plis profonds

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα (part aor βᾶς , βᾶσα , βᾶν ; part pft : βεβηκώς , ότος ) 2: 1 marcher, aller, s’en aller ; 2 se mettre en marche pour (+ inf) ; 3 ἐς + Α en arriver à

βαιός , ά, όν : modeste

βακτηρία , ας (ἡ) : le bâton, la canne (objet usuel à Athènes!)

βάκτρον , ου (τό) : le bâton, la canne, le soutien, l’appui

βακχεῖος , α, ον : bacchique, inspiré (comme une bacchante)

Βάκχη , ης (ἡ) : la Bacchante

βακχικός , ή, όν : de Bacchos, bachique

βάλανος , ου () : tout gland (faîne , etc... fruit, et ... terme d’anatomie.)

βαλιός , , όν : tacheté

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (aor hom βάλε ) 2: 1 lancer, jeter, précipiter, jeter sur ; 2 frapper, frapper à distance, atteindre; 3 introduire ; 4 absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet ; 4 couvrir qqn (A) de qqch (D) 

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα : 1 plonger ; 2 teindre

βάρϐαρον , ου (τό) : le Barbare, l’étranger ; ce qui est non grec, non civilisé, grossier, barbare

βάρϐαρος , ος, ον 1: barbare ; // βάρϐαρος ‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βάρος , ους (τό) : la lourdeur

βαρύ : lourdement, péniblement

βαρύθω ὑπό + G : être écrasé sous

βαρυκτύπος , ος, ον : qui frappe lourdement

βαρύνω : alourdir, fatiguer, mécontenter, irriter ; // M βαρύνομαι : s'alourdir, peser

βαρύς , εῖα, ύ 4: 1 lourd, alourdi ; 2 grave, pénible, insupportable ; 3 fort, accablant, écrasant, redoutable

βαρύτατα : superlatif adverbial : très péniblement, le plus péniblement

βᾶς , βᾶσα , βᾶν : cf βαίνω

βασανίζω 2: 1 éprouver ; 2 torturer ;

βάσανος , ου (ἡ) 3: 1 épreuve (test) ; 2 torture

βασιλεία , ας () 3: la royauté

βασίλειον , ου (τό): le palais royal

βασιλεύς , έως / ῆος (ὁ) (D hom βασιλῆϊ )  1: le roi

βασιλεύω + G 4: devenir roi de, être roi, régner

βασιλικός , ή, όν : du roi, royal

βασιλίς , ίδος (ἡ) : la princesse

βάσις , εως (ἡ) : 1 la marche (le fait de marcher) ; 2 le pied, la jambe ; 3 le bas du corps ; 4 la base

βαστάζω (part aor βαστάσας ) : 1 porter, tenir ; 2 enlever

βάτος , ου (ἡ) : la ronce

βάτραχος , ου (ὁ) : la grenouille

βδελύττομαι  : détester, rejeter, vomir, dégueuler

βεβαίος , α, ον 3: 1 solide, ferme ; 2 sûr, certain ;

βεβαιόω , ῶ (inf aor: βεβαιῶσαι ): 1 affermir, consolider; fortifier; 2 confirmer, garantir

βεβώς = βεβηκώς : part pft de βαίνω : marcher, aller

βέλος , ους (τό) : 1 le trait, la flèche, le projectile ; 2 l’arme de jet ; 3 le coup

βέλτιστος , η, ον 1: le meilleur

βελτίων , ονος ( βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre) 1: meilleur, préférable

βένθος , ους (τό) : la profondeur

βῆ δ’ ἴμεν : expression homérique : « il/elle s’avança pour aller » = il/elle alla

βῆμα , ατος (τό) 4: la tribune ; le pas

βῆσσα , ης () : le vallon

βησσήεις , εσσα, εν : aux vallons encaissés

βίᾳ + G : en dépit de, malgré

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ : emploi adverbial : de force, avec violence

βιάζομαι 2: exercer une violence, violenter, contraindre

βίαιος , ος/α , ον 4: 1 violent, qui agit par force, par contrainte ; forcé ; 2 fort ; 3 éprouvant

βιαίως : violemment, fortement

βιάω , ῶ : faire violence

βίβλος , ου (ὁ) : le livre

βίη , ης (ἡ) = βία ,ας () : force, violence ; expr hom : "la force de "= le vaillant… βίη Ἡρακλῆος : la force d'Héraclès = le puissant Héraclès

βιός , οῦ (ὁ) : l'arc (attention à l'accent!)

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie, l’existence, la façon de vivre ; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence

βιοτᾶς dorien, de βιοτή , ῆς () : la vie

βιοτεύω : vivre, subsister

βιοτή , ῆς () : la vie

βίοτος , ου (ὁ) 4: subsistance, moyen de vivre, moyen d’existence, vie

βιόω , βιῶ (part pft actif βεβιωκώς , ότος) 3: vivre

βιόωνται = βιάονται; cf. βιάω,ῶ : faire violence

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage ; ἐπὶ τῇ βλάβ +G : pour la perte de...

βλάπτω (futur βλάψω ) 2: 1 blâmer qqn ; 2 nuire à, porter atteinte à ; 3 égarer ; // P éprouver un dommage

βλαστάνω (impér : βλαστησάτω ): 1 germer, pousser, croître; 2 faire croître

βλάστη , ης (ή) : 1 le rejeton, le rejet (d’un arbre) ; 2 la naissance

βλάστημα , ατος (τό) : 1 germe, bourgeon ; 2 production, enfantement

βλασφημία , ας (ἡ) 4: la calomnie, le blasphème

βλέπω 2: 1 voir, regarder, considérer, envisager, examiner, fixer, scruter ; 2 lever les yeux ; 3 (s e φώς) : voir la lumière = vivre

βλέφαρον , ου (τό) : la paupière, l’oeil

βληθείς , έντος (ὁ) : celui qui était touché (part. aor. passif de βάλλω : frapper, blesser)

βλώσκω , μολοῦμαι , ἔμολον , μέμβλωκα  (inf aor μολεῖν ) 1: aller, venir, arriver

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, gronder, crier, hurler, gueuler, appeler

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur, l’appel

βοήθεια , ας (ἡ) : l’aide, le secours

βοηθέω , ῶ + D 1: 1 aider, aller au secours de ; 2 soutenir, justifier

βόθρος , ου (ὁ) : le trou, le bassin

βομϐέω , ῶ : bruire, bourdonner

βόμβος , ου (ὁ) : tout bruit sourd, le bourdonnement

βορά , ᾶς () : la proie

βόσκω : faire goûter, nourrir

βοτάνη , ης (ἡ) : herbe à paître, pâturage

βότρυς , υος (ὁ) : la grappe

βουθυτέω , ῶ : immoler des boeufs

βουκολικός , ή, όν : de bouvier, de gardien de vaches, pastoral

βουκόλος , ου () : le berger, le gardien de vaches, le bouvier

βούλευμα , ατος (τό) 4: 1 avis, opinion, conseil, maxime, conception ; 2 résultat d’une délibération, résolution, projet, dessein, plan arrêté, décision

βουλευτερίον , ου (τό) : salle du conseil

βουλεύω (aor hom βούλευσα = ἐβούλευσα ) 1: 1 délibérer, tenir conseil ; 2 projeter, décider ; 3 comploter, machiner; // M βουλεύομαι : délibérer ; + A : délibérer sur

βουλή , ῆς (ἡ) 1: 1 le conseil, l'assemblée; le Conseil ( des 500) ; ἡ δἄνω βουλή, ῆς : le conseil d’en-haut, l’Aréopage, conseil qui siège sur la colline d’Arès , composé des anciens archontes ; 2 délibération; 3 le projet, la volonté, l’avis, la décision

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: vouloir; βούλομαι + subj aor : vouloir que

βούνομος , ος, ον adj: 1 de boeufs qui paissent; 2 où paissent les boeufs

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf, vache, génisse

βοῶπις , ιδος  adj: aux grands yeux, aux yeux de vache, au regard de génisse

βραγχία , ων (τά) : les branchies,les fanons

βραδύνω : être en retard

βραδύπους , ους, ουν : au pied lent, au pas lent

βραδύς , εῖα, + inf. : lent à

βραδυτής , ῆτος (ἡ) : la lenteur

βραχέα  : peu de temps, un instant

βραχίων , ονος (ὁ) : le bras

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref

βρενθύομαι : se rengorger

βρέφος , ους (τό) : le nouveau-né, le bébé, le nourrisson

Βριάρεως , εω (ὁ) : Briarée (géant aux 100 bras, a aidé les Olympiens contre les Titans)

βρίθω : l'emporter sur, être vainqueur

βροντή , ῆς (ἡ) : le tonnerre ; Βρόντη, ης : Bronté (Tonnant) ou Brontès

βρότειος , α, ον : mortel

βροτόεις , εσσα, εν : ensanglantées, sanglantes

βροτός , ός, όν : mortel, humain ; // βροτός , οῦ (ὁ, ἡ) 1: le mortel, la mortelle, l’être humain ; // expr. : τἀν βροτοῖς : litt. Les choses chez les mortels, d’où : les affaires des mortels, l’existence des mortels...etc

βροτόω , : souiller de sang

βρόχος , ου (ὁ) 4: la corde, le lacet, le filet

βρῶσις , εως (ἡ) : la nourriture

βυθός , οῦ () : les profondeurs, l’abîme

βωμολοχία , ας (ἡ) : bouffonnerie, faribole, baliverne

βωμός , οῦ (ὁ) 2: l’autel

Γ

γαῖα , ας (ἡ) 2: ( formes hom γαίη ,γαίης , γαίῃ ) = γῆ , ῆς () : la terre

Γαῖα / Γαῖη, Γαίης (ἡ) : Gaia (Terre)

γάλα , γάλακτος (τό) : le lait

Γαλαξίας , ου (ὁ) : la Voie Lactée

γαλεώτης , ου (ὁ) : l’espadon

γαλήνη , ης (ἡ) : le calme plat

γαληνός , ός, όν : paisible

γαλόως , ω (ἡ) : belle-soeur

γαμβρός , οῦ () : le beau-frère, le parent par alliance

γαμέτης , ου (ὁ) : 1 l’époux, le mari ; 2 le partenaire (sexuel)

γαμέω , ῶ 2: épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse ; γάμον γαμεῖν : contracter un mariage, faire un mariage (accusatif d'objet interne) ; // MP γαμέομαι , οῦμαι : se marier, épouser (pour la femme), être prise pour compagne ou épouse

γάμος , ου (ὁ) 1: 1 le mariage, l’union ; 2 les relations intimes

γάνυμαι : être joyeux, être radieux

γάρ 1: 1 car, en effet; τὸ γάρ / τόδε γάρ : le fait est que; γὰρ δή : oui, car; 2 alors; 3 en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γᾶς dorien, de γῆ , γῆς () : la terre

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : 1 le ventre; 2 par métonymie, le repas

γαστροκνημία , ας (ἡ) : le ventre de la jambe, la panse de la jambe, le mollet

γαυλός , ου (ὁ) : vase à traire le lait (de forme arrondie)

γαῦρος , ος, ον : d’une fierté joyeuse, fier, orgueilleux

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γεγενημένα , ων (τά) : les événements

γέγηθα ( γεγηθότες : part pft N pl) se réjouir, être joyeux ; γεγηθῶς : en te réjouissant = impunément, en toute impunité

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γεγραμμένον , ου (τό) : l’écrit

γεγώς , ότος, γεγῶσα , ης...: part pft cf γίγνομαι : né de + G

γεηρός , , όν : terreux, de terre

γείνομαι (aor 2 ἐγεινάμην) : engendrer

γείτων, ονος (ὁ) 4: le voisin

γελάω , ῶ : rire, sourire ; resplendir

γέλοιος , α, ον : risible

γελοίως : de façon ridicule, de façon risible

γέλως , ωτος (ὁ) 4: 1 le rire; 2 l'objet de risée

γέμω + G : être plein de

γενεά , ᾶς (ἡ) : la génération, la naissance

γενέθλια , ων (τά) : les fêtes d’anniversaire, les anniversaires

γένειον , ου (τό) : 1 le menton ; 2 la barbe ( plutôt au pl. en ce sens γένεια,ων) 

γενέσθαι : 1) inf aor de γίγνομαι : naître, devenir 2) sert d’infinitif aoriste au verbe être

γένεσις , εως () : l’origine, la naissance

γέννα dorien, pour γεννή , ῆς () : la race, la descendance, la famille

γενναῖον , ου (τό) : la noblesse (adj substantivé)

γενναῖος , α, ον 3: bien né, fort, noble, généreux , vaillant

γενναίως : généreusement, noblement, en homme bien né

γεννάω , (participe parfait passif : γεγεννημένος,η,ον ) : engendrer, enfanter, produire

γέννημα , ατος (τό) : le rejeton

γεννητής , οῦ (ὁ) : le géniteur, le parent

γενόμενος , η, ον : ayant eu lieu

γενόμενος , ου (ὁ) : l'enfant

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille, la descendance, le clan ; 3 nation, peuple ; 4 race, l’espèce ; 5 le genre, l’engeance

γένυς , υος () : le menton ; la joue

γεραιός , ά, όν 3: vieux, vieille, âgé ; // subst : le vieillard

γέρανος , ου (ἡ) : la grue (oiseau ; échassier migrateur)

γέρας , γέρως (τό) : la marque d'honneur, la part d'honneur, la récompense, honneur, privilège

γέρων , οντος 2: vieux; // subst γέρων , οντος () : le vieillard, l’ancien

γεύομαι + G: jouir de, goûter de

γεῦσις , εως (ἡ) : le goût, la saveur

γέφυρα , ας (ἡ) : le pont

γεωργέω , ῶ : cultiver

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le terrain, le sol

γηγενής , ής, ές : né de la terre

γηθέω , ῶ ( pf à sens pr : γέγηθα) +D : se réjouir de, je tire ma joie de (D de cause)

γήλοφος , ου (ὁ) : la colline

γηραιός , , όν : vieux, vieille

γῆρας , αος-ως (τό) (D γήρ / γήραϊ) 3: la vieillesse (3ème décl irrégulière)

γηράω , ῶ: vieillir

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; γεγώς , γεγῶσα ...: participe parfait1: 1 naître ; 2 devenir, se transformer en ; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; γίγνεσθαι τινι : arriver à quelqu’un de ...+ inf; 4 l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἰμι : être. ;// expr. : γίγνεται ἐπί τινι + infinitif : il dépend de quelqu’un de ...

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς) 1:1 apprendre à connaître, reconnaître, connaître; 2 prendre conscience de, se rendre compte, être conscient de, comprendre; 3 juger, penser ; 4 choisir, être d'avis, décréter , décider de ; (+ nom à l’A et participe accordé) reconnaître bien que, comprendre que ; aor. ἔγνων : je reconnus la réalité, je pris conscience

Γλαῦκος , ου () : Glaucos

γλαυκῶπις , ιδος: aux yeux brillants , au regard étincelant

γλαφυρός , ά, όν : 1 finement travaillé au ciseau, finement ciselé, artistiquement disposée ; 2 creux, creusé

γλυκύς , εῖα, ύ : doux

γλῶσσα / γλῶττα , ης (ἡ) 3: la langue, la parole, le langage

γναμπτός , , όν : recourbé, courbe ; souple

γνήσιος , α, ον  4: bien né, légitime

γνωματεύω : se faire une opinion sur, apprécier, juger

γνώμη , ης () ( γνώμα dorien) 1: 1 faculté de jugement, la raison , la réflexion, la pensée ; 2 l’esprit, l’intelligence; 3 la conception, l’opinion, le sentiment, l’idée ; 4 la connaissance ; 5 l’avis, la sentence, la décision, la volonté ; 6 le libre-arbitre ; 7 l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch)

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : 1 reconnaître, découvrir ; 2 faire connaître

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, facile à reconnaître, remarquable ; // γνώριμος , ου () : le notable

γνώρισμα , ατος (τό) : le signe de reconnaissance, l’objet de reconnaissance

γνωστός , ή, όν : connu, familier

γνωτός , , όν : connu

γοάω , ῶ / γοόω : gémir, pleurer qqn, se lamenter sur

γοερός , , όν : gémissant, lamentable

γονεύς , έως () 3: le parent

γονή , ῆς () :1 l’enfantement ; 2 le lieu de la naissance : le ventre, le sein ; 3 le produit de la naissance : l’enfant

γόνος , ου () 3: 1 la procération ; 2 la descendance; le rejeton, le fils

γόνυ , ατος (τό) (hom pl NA γούνατα / γοῦνα G γούνων ) 3: 1 le genou ; 2 le nœud (entre 2 parties lisses du roseau)

γόος , ου (ὁ) 3: le gémissement, le sanglot

γοῦν  3: 1 certes, du moins, sans doute , à tout le moins; 2 ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ; 3 bref; ainsi

γούνα = γόνυ , γόνατος (τό) : le genou

γουνάζομαι : embrasser les genoux, supplier en embrassant les genoux

γουνόομαι , οῦμαι : supplier (+ inf  : « en disant que... »)

γούνων : G pluriel hom de γόνυ : le genou

γραῖα , ας : adj féminin : vieille ; subst. la vieille femme

γραῖος , α, ον : de vieille femme

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; le dessin ; 2 le texte ( svt pl τ γράμματα,ων)

γραμματεῖον , ου (τό) 3: 1 tablette ; 2 document, acte

γραμματεύς , έως () : le greffier

γραπτός , ή, όν : peint

γραῦς , γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

γραφεύς , έως (ὁ) : le peintre

γραφή , ῆς (ἡ) 2: 1 l’écriture, la lettre ; 2 au pl. : texte, convention ; 3 le tableau (peinture, fresque) ; 4 action publique en justice

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: 1 représenter, figurer, décrire, écrire , inscrire, citer ; peindre 2 intenter ; γράφομαι τὴν γραφὴν : j'intente une action judiciaire, j'attaque en justice; 3 proposer un projet de loi (vocabulaire politique) ; // P γράφομαι + G : être inscrit au nom de, être inscrit en tant que ... protégé par

Γύγης (ὁ) : Gigès (roi de Lydie)

γυιοβόρος , ος, ον : qui dévore les membres

γυῖον , ου (τό) : le membre

γυμνάζομαι : s’entraîner, s’exercer, faire de l’exercice, faire du sport

γυμνασίον , ου (τό): 1 le gymnase ; 2 γυμνάσια, ων (τά) : les exercices physiques, la gymnastique

γυμναστική , ῆς (ἡ) : gymnastique

γυμνής , γυμνῆτος adj : armé à la légère

γυμνικός , , όν : gymnique

γυμνός , ή, όν : 1 nu, sans armes, dépouillé de ses armes; 2 + G : dépouillé de, débarrassé de

γυμνόω , ῶ : mettre à nu

γυναικωνῖτις , ιδος () : l’appartement des femmes

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι ) 1: la femme, l’épouse

γύψ , γυπός (ὁ) : le vautour

Δ

δ’  1: 1 abréviation de δέ devant voyelle ; 2 abréviation du chiffre 4

δαήρ , έρος (ὁ) : le frère du mari, le beau-frère

δαίδαλα , ων (τά) : les oeuvres d’art, les ornements

δαιδάλεος , α, ον : bien travaillé, ouvragé, brodé (pour un tissu)

Δαίδαλος , ου (ὁ) : Dédale (artisan génial, créateur mythique de statues qui semblaient animées, ainsi que du Labyrinthe)

δαΐζω : arracher

δαιμόνιον , ου (τό) : la divinité, le démon, le génie

δαιμόνιος , α, ον : 1 merveilleux, divin ; 2 malheureux, misérable, accablé par le destin

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu

δαίνυμαι : manger, dévorer

δαίομαι (aor 3ème p sg ἐδάσσατο ) : distribuer

δαίς , δαιτός (ἡ) 4: le repas, banquet, la nourriture

δαίτη , ης (ἡ) : le festin, le banquet

δαίτηθεν  : après le repas, au sortir du repas

δαΐφρων , ονος : belliqueux, redoutable à la guerre

δαίω : enflammer ; brûler ; // MP : s’enflammer ; briller

δάκνω (aor ἔδακον ) : mordre

δάκρυ , υος (τό) , défectif  3: la larme, le sanglot, les pleurs, les larmes

δακρυόεις , εσσα, εν : qui pleure (au neutre substantivé : le pleur)

δάκρυον ,ου (τό) 2: la larme, les pleurs

δακρύω 4: pleurer

δάκτυλος , ου (ὁ) : le doigt

δαμάζω : dompter cf δαμνάω

δάμαρ , δάμαρτος (ἡ) 2: l’épouse

δαμνάω , ῶ / δάμνημι / δαμάζω ( δάμναμαι ) ( δαμῆναι inf aor passif ; δάμεν : 3ème pers pl aor passif): dompter, mettre sous le joug, tuer

Δαναΐδαι , ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

δανείζω 1: prêter ; // M emprunter

δανεισμός , οῦ () : l’emprunt, le prêt à intérêts

δαπανάω , ῶ 4: dépenser

δαπάνη , ης 4: la dépense

δάπεδον , ου (τό) : le sol, le dallage, le pavé, le plancher

δαρεικός , οῦ : la darique (unité monétaire = 26 drachmes)

δαρόν dorien, pour δηρόν : longtemps (neutre adverbial)

δᾴς , δᾳδός () : la torche

δασμός , οῦ (ὁ) : le tribut, l’impôt, la contribution

δασύς , εῖα, ύ : 1 poilu, velu, chevelu ; 2 feuillu, boisé

Δάφνη , ης (ἡ) : Daphné

Δάφνις , ιδος (ὁ) : Daphnis

δάω ( aor 2 P ἐδάην : j’ai été instruit de, j’ai eu la révélation de) : enseigner, apprendre

δέ (employé seul1: et, d’autre part ; mais, or, alors

δέατο : il semblait, il avait l'air (archaïsme)

δεδογμένον ἐστι : c’est une opinion admise que + prop inf

δεήσις , εως (ἡ) : le besoin, la demande, la sollicitation

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu; // expr. : μικροῦ (δεῖ) : peu s'en faut

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως  ; aor épq : ἔδδεισεν  ; pft epq δείδια  ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir, indiquer, découvrir

δεικνύω : montrer, présenter

δείλαιος , α, ον : malheureux, lamentable, pitoyable, infortuné (voc tragique)

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

δειλός , , όν : craintif, vil, pauvre, de condition modeste

δεῖμα , ατος (τό) : crainte ; objet de terreur, motif d’épouvante

δειμαίνω  : redouter, avoir peur de, se demander avec effroi (+ interr. ind. )

δεῖνα ( ὁ, ἡ, τό ) 4: indécl un tel

δεινός , ή, όν 1:1 terrible, affreux, horrible, indigne; expr. : δεινὰ πάσχειν : être maltraité ; δείνα ποιεῖν : se déchaîner ; τὸ δεινόν : le malheur, la calamité 2 étrange, extraordinaire ; 3 habile à

δειπνέω , ῶ : dîner, souper

δειπνίζω : recevoir à dîner

δεῖπνον , ου (τό) : le repas, le dîner, le festin, le banquet

δέκα 4: dix

δεκάκις : dix fois

δελφίς , ῖνος (ὁ) : le dauphin

Δελφοί , ῶν : Delphes

δέμας (τό) 2: le corps, la personne ; la forme

δέμομαι (aor. ἐδειμάμην) : construire pour son usage, ériger

δένδρεον , ου = δένδρον,ου (τό) : l'arbre

Δενδρῖται , ων (οἱ) : les Dendrites, les Hommes-arbres

δένδρον , ου (τό): l’arbre

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite

δεξιόομαι , οῦμαι : saluer de la main, tendre la main (droite)

δεξιός , ά, όν 3: 1 qui est à droite, de droite, droit ; 2 adroit, habile; 3 favorable

δεξιτερή , ῆς (ἡ) : la main droite

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 1: 1 avoir besoin de, être en manque de, désirer ; 2 demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δέος , ους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

δέπας , αος (τό) : la coupe

δέργμα , ατος (τό) : le regard

δέρη , ης (ἡ) 4: la gorge

δέρκομαι (parfait à sens présent : δέδορκα ) 4: voir, distinguer, regarder (fixement)

δέρω : écorcher

δέσμα , ατος (τό) : lien

δεσμός , οῦ (ὁ) 3: le lien, la corde, la chaîne, le fer

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

δεσμώτης , ου (ὁ) : le prisonnier

δέσποινα , ης (ἡ) 3: maîtresse, souveraine

δεσπόσυνος , ος/η, ον : qui concerne les maîtres ; du ou des maîtres ; qui est lié aux maîtres

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δεύομαι + G : manquer de

δευρί = δεῦρο : ici

δεῦρο 2: ici ; jusqu’ici

δεῦτε : allons! Voyons!

δεύτερον adv : en second, ensuite

δεύτερος , α, ον 4: deuxième, second, en deuxième ; inférieur ;

δεύω : mouiller, imprégner, arroser

δέφω : amollir en pétrissant

δέχομαι (aor ἐδεξάμην infinitif  hom : δέχθαι ; impératif parfait hom : δέδεξο ) 1: 1 recevoir, accueillir, accepter ; + Α + G : accepter qqch de qqn; 2 recevoir de pied ferme ; εἰς χεῖρας δέχομαι : recevoir de pied ferme pour engager la mêlée

δέω 1 ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) 2: lier, attacher, enchaîner

δέω 2 2: avoir besoin de ; δεῖ : il faut ; πολλοῦ δέω + infinitif : il s'en faut de beaucoup que je….

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment, eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; 2 voici que, assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance); // expr : καὶ δὴ καί : 1 et en particulier, et notamment; 2 et en général ;

δηθύνω : tarder, s’attarder

δήϊος = δάϊος , α, ον : redoutable, dévastateur, ennemi

δηϊόω : tuer

δηκτήριος , α ou ος, ον + G : qui mord, qui blesse

δηλέομαι , οῦμαι : blesser, détruire

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c'est clair; δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

Δῆλος , ου (ή) : Délos (île consacrée à Apollon)

δηλόω , 2: 1 faire voir, montrer, indiquer ; 2 rendre évident ; 3 révéler

δήμαρχος , ου () : le président de dème

δημεύω 4: confisquer

δημηγορέω , ῶ 3: parler devant le peuple, haranguer

δημηγορία , ας (ἡ) : la harangue politique, le discours

δημ-ηγόρος , ος, ον : qui appartient au discours populaire, populaire

δημιουργός , οῦ (ὁ) : l'artisan

δημοβόρος , ος, ον : mangeur de peuples

δημογέρων , οντος (ὁ) : ancien du peuple

δημοκρατέομαι , οῦμαι : être gouverné démocratiquement, vivre sous le régime démocratique

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie

δημόλευστος , ος, ον : lapidé par le peuple

δῆμος , ου () 1: 1 le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l'état démocratique; la démocratie ; 3 le bourg, le village, le dème (circonscription géographique) ; 4 le pays (hom)

δημοσίᾳ adv. : en public

δημόσιος , α, ον 2: public, publique

δημοτής , οῦ (ὁ) 3: 1 homme du peuple; 2 citoyen du dème, concitoyen de dème

δημοτικός , ή, όν 4: 1 populaire ; 2 démocratique ;

δήν : longtemps

δηναιός , ά, όν : qui dure longtemps, antique

δήποτε : donc

δήπου / δήπουθεν 1: sans doute, assurément

δηρόν : longtemps, longuement

δῆτα  2: 1 oui, en vérité, assurément, certes ; 2 alors, donc, justement

δι + A 1: 1 à travers ; 2 pendant ; 3 à cause de, en raison du fait de, pour, grâce à  ; expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ; διὰ τί ;  : pourquoi ? ;

διά + G 1: 1 à travers, au milieu de; expr. : διὰ ... εἶναι : être entre les mains de... ; 2 durant, pendant ; marque l’intervalle et la régularité : tous les ... ; 3 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, sous l’effet de, à cause de, par;

διαϐαίνω 4: traverser

διαβάλλω , - βαλῶ, διέϐαλον , -βέϐληκα (futur passif : διαϐληθήσομαι  ; part. pft P : διαϐεϐλημένος ) 2: 1 désunir ; 2 calomnier, accuser, s'en prendre à, déblatérer contre, décrier

διαβατός , ός, όν : traversable, franchissable, guéable

διαβολ , ῆς () 3: 1 division ; 2 accusation, calomnie, médisance

διαγιγνώσκω 4: 1 discerner ; 2 décider ;

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : être dans l’intervalle, durer, passer (temps)

διάγω (-άξω, -ήγαγον, -ῆκα) 3: 1 conduire à travers, conduire; transporter 2 passer (sa vie, le temps) ; διάγω ( avec ou sans τὸν χρόνον) + participe : passer son temps à ; 3 +A faire passer le temps à ; 4 conduire jusqu’au bout, maintenir dans ;

διαγωνίζομαι : lutter énergiquement

διαδέχομαι : 1 remplacer, succéder à; 2 recevoir à la place de

διαδιδράσκω ( διαδρας : part aor) : s’enfuir

διαδικάζομαι : se faire juger

διαδοχή , ῆς () : action de recevoir successivement, action de transmettre

διάδοχος , ος, ον +D + G : qui succède à qqn dans qqch, qui remplace qqn remplaçant pour qqch ;

διαδρομ , ῆς (ἡ) : course en tous sens, course erratique

διαθεάομαι , ῶμαι : contempler

διαιρέω , ῶ (aor διεῖλον )  4: diviser, distinguer ; séparer ;

δίαιτα, ης (ἡ) 3: 1 genre de vie ; 2 arbitrage ;

διαιτάομαι , ῶμαι : vivre, habiter

διαιτητής , οῦ (ὁ) 2: l’arbitre

διάκειμαι (+ adv) 1: 1 être établi dans telle ou telle disposition ; 2 être disposé de telle ou telle manière, être dans tel état (+ adverbe ou + part.) , se trouver, se trouver dans une situation, être

διακινδυνεύω : risquer le tout pour le tout, courir sa chance

διακναίω : déchirer

διακομίζω : transporter

διακόσιοι , αι, α : deux cents

διάκτορος , ου (ὁ) : le messager

διακωλύω : préserver de, empêcher de

διαλαμϐάνω ( διείληπται : pft passif 3ème p sg)  : 1 partager, répartir ; 2 diviser, entrecouper (de distance à distance)

διαλέγω 1: mettre à part, trier ; // M διαλέγομαι : converser, discourir, argumenter ; s’entretenir avec, discuter avec (πρός +D)

διαλείπω : laisser, laisser passer

διαλλακτής , οῦ (ὁ) : l'arbitre

διαλλάσσω / διαλλάττω (-άξω, διήλλαξα ; aor P διηλλάγην ) 3: échanger ; réconcilier ; // MP se réconcilier

διαλύω 2: délier, disjoindre, mettre en pièces, dissoudre ; faire cesser

διαμαρτάνω 3: se tromper complètement, échouer ; manquer ;

διαμαρτυρέω , ῶ 4: témoigner en faveur de

διαμιλλάομαι , ῶμαι : rivaliser avec + D

διαμοιράω , ῶ : mettre en pièces, déchirer, déchiqueter, lacérer

διαμφισβητέω , ῶ : être en désaccord avec, discuter; // P : être l'objet d'un désaccord, être sujet à controverse

διανέμω ( διένειμε : aoriste, 3èm p sg) : partager, distribuer, diviser en

διανίστημι (part aor 2 intr N pl διαναστάντες ) : se relever, se mettre debout

διανοέομαι , οῦμαι 3: penser, méditer, réfléchir

διάνοια , ας (ἡ) 2: 1 la pensée, la réflexion, le dessein ; 2 la disposition d’esprit, les sentiments ; 3 intelligence, esprit ;

διαπαλαίω : lutter jusqu’au bout

διαπείρω (part aor passif διαπαρείς ) : transpercer

διαπεράω , ῶ : traverser

διαπέτομαι ( aor 2 δι-επτόμην ) : s'envoler, voler çà et là, se dissiper, s'évanouir

διαπίπτω (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber çà et là, se disperser, se désagréger

διαπλέω : faire une traversée, naviguer

διαπνέω , ῶ : exhaler, faire évaporer (d'où, au P : s'évaporer)

διαπορεύομαι : traverser

διαπράττω (part pft MP : διαπεπραγμένος,η,ον ) 2: faire jusqu’au bout, achever, tuer ; M : accomplir ; faire que ;

διαρπάζω 4: piller, dévaster

διαρραίω : briser

διαρρήγνυμαι ( aor διερράγην ) : éclater, se rompre, crever

διαρρήδην 4: explicitement

διαρροή , ῆς () : l’écoulement, le passage

διασείω: secouer violemment

διασκεδάννυμι (part pft P διεσκεδασμένος , η,ον) : disperser

διασκοπέω , ῶ : examiner scrupuleusement

διασπάομαι , ῶμαι : mettre en pièces

διασσεύομαι ( διέσσυτο ): s'élancer à travers, franchir d'un bond

διαστοιχίζω : organiser hiérarchiquement

διασύρω : mettre en pièces, déchirer

διασῴζω ( διεσώθησαν : 3ème p pl aor passif) 4: sauver, préserver; sauver complètement, conserver jusqu’au bout

διατάσσω / διαταττω ( aor διέταξα ) : ranger, répartir; // M διατάττομαι (aor διεταξάμην ) : se ranger en ligne de bataille, se mettre en ordre de bataille

διατείχισμα , ατος (τό) : la muraille de séparation

διατελέω ,  2: 1 achever, accomplir ; 2  + participe: passer sa vie à + infinitif ; continuer de ;

διατέμνω ,-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα (part aor 2 διαταμών ): couper, taillader, découper, déchiqueter, déchirer, mutiler complètement

διατίθημι  2: disposer : // P διατιθεμαι (aor διετέθην ): + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: 1 le mode de vie, mode d’existence ; 2 occupation, amusement, conversation, temps perdu ; 3 délai, retard ;

διατρίβω 2: 1 user ; 2 passer le temps qqe part, séjourner ; διατρίβω χρόνον : passer son temps

διαυγής , ής, ές (G διαυγοῦς ) : transparent, limpide, translucide, brillant, resplendissant

δίαυλος , ου (ὁ) : va-et-vient, aller et retour, double course

διαφανής , ής, ές : 1 visible, transparent ; 2 évident

διαφερόντως : de façon différente ou supérieure; διαφερόντως ἤ : plus que, supérieurement à

διαφέρω (f διοίσω1: +A : porter, supporter, endurer ; // + G : 1 différer de, être différent de; 2 l’emporter sur, être supérieur à

διαφεύγω 3: échapper, se soustraire à

διαφθείρω , -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire

διαφθορά , ᾶς (ἡ) : destruction meurtre

διαφορά , ᾶς (ἡ) 4: 1 la différence ; 2 le différend, le désaccord, la contestation, le conflit

διάφορος , ος, ον 4: 1différent ; 2 supérieur

διαφυή , ῆς (ἡ) : la membrane intercalaire, la cloison

διαφυλάττω  4: 1 surveiller, garder ; 2 maintenir, observer

διαφύομαι (f ant: διαπεφύσηται ): se répandre, se disjoindre

διάχρυσος , ος, ον : brodé d’or, rehaussé d’or, incrusté d’or

διαχωρίζω (aor διεχώρισα ) : séparer, diviser

δίδαξις , εως (ἡ) : la leçon, l’enseignement

διδασκαλεῖον , ου (τό) : l’école

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); 2 se laisser enseigner, apprendre

δίδημι (3ème pers pl impér pr : διδέντων ) = δέω : lier

δίδωμι 1 :: (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος, inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς ; imp aor δός , δότε ; infinitif hom : δόμεναι ; inf aor 2 homérique : δόμεν ; aor 3ème p sg hom : δῶκε ; opt aor δοίην ) : 1 donner, confier, transmettre, attribuer, offrir , rendre ; // expr. δίκην δίδοναι : donner compensation, être puni, payer, expier ; 2 : + inf. : a) permettre, accorder  ; b) + inf. complétif : donner pour ....

διεκπίπτω , -πεσοῦμαι,-έπεσον, -πέπτωκα : tomber, s’échapper, échapper à travers de...

δίεμαι : s'enfuir à travers

διέξειμι ( διεξιέναι ; 3ème p sg impft : διεξῄει ) 3: 1 examiner, parcourir, passer en revue ; 2 exposer d’un bout à l’autre, de bout en bout ; raconter entièrement

διεξέρχομαι 3: parcourir, raconter

διεπέφραδε ( de διαφράζω inus.) : expliquer clairement

διερείδομαι + D : s’appuyer sur

δι-ερευνάω , ῶ : examiner

διέρχομαι (-ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα) 2:1 faire un parcours, parcourir; traverser; 2 expliquer en détail, exposer, raconter; 3 passer, s’écouler, s’accomplir

διερωτάω , ῶ (impft διηρώτων) : interroger précisément

διετής, ής, ές G διετοῦς : de deux ans

διεφθαρμένος part pft Pde διαφθείρω

διέχω : 1 écarter, séparer ; 2 s’étendre depuis, s’écouler depuis + A

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter, narrer, décrire

διήγημα , ατος (τό) : exposé, récit, narration, histoire

διήκω : 1 traverser ; 2 πρός +Α : parvenir à

διηνεκής , ής, ές : continu, permanent

διθύραμβος , ου (ὁ) : le dithyrambe (chant inspiré et enthousiaste en l'honneur de Dionysos)

διικνέομαι , οῦμαι : passer, s’écouler

διίστημι (aor 2 à sens intransitif διέστην διαστήτην : aoriste duel., part aor 2 διαστάς) : tr : écarter, séparer , diviser; M se quereller; intr : s’établir à distance

δίκα = δίκη , ης (ἡ) : la justice, le droit

δικάζω 1: rendre la justice, être juge, juger ; δικάζω τινα τινος : juger qqn (A) pour qqch (G) ; δικάζειν τὰς δίκας : rendre la justice ; // M : δικάζομαι : faire un procès, aller en justice ; être en procès avec ; δικάζομαι δίκην : intenter un procès

δίκαιον , ου (τό) : le juste, ce qui est juste ; le droit, la justice

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif)

δικαιοσύνη , ης (ἡ) 3: la faculté de justice, la justice

δικαιόω , ῶ : juger bon, juger juste, juger juste de, estimer bon que

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

δικασπόλος , ος, ον : qui rend la justice

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

δικαστής,οῦ (ὁ) 1: le juge

δίκη,ης (ἡ) 1: 1 droit, justice, l’ordre  ; 2 procès, cause ; 3 la sentence, la compensation; jugement , condamnation , châtiment ; la vengeance ; // expr : δικάζειν τὰς δίκας , δίκην λέγειν : rendre la justice; δίκην φεύγειν : être accusé  ; δίκην δίδοναι : rendre raison de, être puni, subir un châtiment, être châtié ; δίκην λαβεῖν παρά + G : tirer vengeance de ; δίκην τίνειν +G : subir un châtiment de; δίκας ἐπάγειν εἰς + A : citer en justice devant, traîner en procès devant... ; πρὸς δίκης : avec justice, justement

δίκην + G : à la manière de (placé parfois après son régime)

δινέω , ῶ : agiter, faire tournoyer

δίνη , ης (ἡ) : le tourbillon

δινήεις , εσσα, εν : tourbillonnant

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

διογενής , ής, ές : issu de Zeus, divin

διοίγνυμι / διοίγω (part aor P: διοιχθέντες ) : ouvrir, partager

διοικέω , ῶ 1: administrer ; // M διοικέομαι,οῦμαι : administrer, gérer, règler

διοίκησις , εως (ἡ) : l'administration

διόλλυμι 3: détruire complètement, perdre entièrement, faire périr ; // MP périr, être perdu ;

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément, par conséquent

διοράω , (-όψομαι , -εῖδον, -εώρακα) : discerner, distinguer

διορίζω 4: 1 délimiter clairement, déterminer, définir, réaliser ; 2 interrompre le cours de ; 3 ordonner, prescrire

δῖος , α, ον : divin, divine (+G : entre ou parmi)

Διόσκοροι , ων (οἱ) : les Dioscures

διότι 4: parce que

διοτρεφής , ής, ές : nourrisson de Zeus

διοχετεύω : distribuer grâce à des rigoles, à des canaux

δίπλαξ , ακος : double

διπλάσιος , α, ον 4: double

δίπλεθρος , ος, ον : de deux plèthres (1 plèthre = 29,6 m)

διπλόος / διπλοῦς, διπλόη / διπλῆ, διπλόον / διπλοῦν 4: 1 double; 2 à un étage

δίπους,ους,ουν (G ποδος) : à deux pieds, bipède

δίπτυχος,ος,ον : plié en deux, double, qui vont par paire, deux

δίς 3: deux fois ; expr. δὶς τόσον : deux fois autant

δισμύριοι ,αι,α : vingt mille

δισσός / διττός , ή, όν 4: double ; désuni; au pl. : les deux

διυφαίνω (inf aor διυφῆναι ) : tisser, tisser d’une toile

δίφρος , ου (ὁ) : le tabouret, le siège; le char

διχάδε : en deux parties

διψάω , ῶ : avoir soif

διώκω 2: 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 mettre en mouvement, lancer, déclencher, amorcer

διώλεσα  : j’ai oublié (j’ai perdu) cf διόλλυμι

δίωξις , εως (ἡ) : la poursuite

δμῳή , ῆς (ἡ) : la captive de guerre, la servante

δμωίς , ῖδος () : servante

δμώς , δμωός () : captif de guerre, esclave de guerre, serviteur, esclave

δοάσσατο : il parut , cela parut (de δοάζω )

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; μοι δοκεῖ + inf : il me semble bon de, je décide de; ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise ;  hellénismes : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir ; ἐμοὶ δοκεῖν : infinitif absolu : à mon avis, à ce qui me semble; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ / δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; οἱ δοκοῦντες + inf : ceux qui croient; 3 avoir la réputation de + inf 

δοκιμάζω 2: faire faire la dokimasie (= enregistrer comme citoyen) ; éprouver, examiner

δολιχόσκιος , ος, ον : à l'ombre longue

δολόμητις , ιος : fourbe, à l'esprit rusé

δολοπλόκος , ος, ον : tresseur de ruse, tisseur de ruses

δόλος , ου () : 1 la ruse, le piège, l’attentat ; 2 la traîtrise

δόμεναι , δόμεν = δοῦναι,; inf aor homériques de  δίδωμι : donner

δόμος , ου (ὁ) 1: 1 la maison, la demeure , l’habitation , la bergerie (au pluriel : la demeure, le palais) ; 2 la maisonnée, la famille

δόξα , ης (ἡ) 1: 1 l’opinion, la croyance, la conjecture ; 2 l’apparence ; 3 la réputation ; 4 la gloire

δοξάζω : avoir une opinion, estimer, croire, penser, s’imaginer, se figurer

δόξαν : participe aoriste neutre de δοκεῖν pris absolument : δόξαν δὲ ἡμῖν + inf : quand nous eûmes décidé de...

δορά , ᾶς () : la peau, le cuir

Δόρκων , ωνος (ὁ) : Dorcon

δόρπον , ου (τό) : le repas du soir, le souper

δόρυ , δόρος ou δόρατος (D δορί , D pl δόρασι ) (τό) 2: 1 le bois ; 2 le fût d'un arbre; 3 la lance, la pique (par métonymie : la force armée, le pouvoir)

δόσις , εως () : 1 l’action de donner, le don ; 2 le lot, ce qui est imparti à

δόσκον  : aoriste 2 hom de δίδωμι : donner

δουλεία , ας () 4: l’esclavage, la servitude, la sujétion

δούλειος , α, ον : d'esclave, de l'esclavage

δουλεύω 2: être esclave, être réduit en esclavage

δούλη , ης (ἡ) 4: l'esclave (femme)

δοῦλον ‚ ου (τό) : l’esclavage, la servitude

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave (attention ! une femme qui parle d’elle au pluriel se désigne en grec au masculin pl.)

δουλόω , ῶ : asservir, rendre esclave

δουρός = δόρατος cf δόρυ

Δράκων , οντος () : Dracon (VIIème siècle av. J.C.)

δράκων , οντος () 4: le dragon, le serpent

δραχμή , ῆς (ἡ) 2: la drachme

δράω (opt attique : δρῴην ) 1: 1 faire, agir, accomplir ; δράω + 2 Α faire qqch à qqn ; 2 faire de qqn qqch, rendre ; // expr. : καλῶς δράω +A : faire du bien à ; εὖ δράω + Α : faire du bien à ; κακῶς δράω +A : faire du mal à

δρέπω : cueillir

δριμύς , εῖα, : aigre, âcre

δρομικός , ή, όν : qui court bien, rapide à la course, véloce

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course

δρόσος , ου (ὁ) : la rosée

Δρύας , αντος (ὁ) : Dryas (racine lexicale : le chêne)

δρυμός , οῦ (ὁ) : la chênaie, la forêt de chênes, la forêt

δρῦς , δρυός (ἡ) : arbre (chêne, pin, olivier)

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de, avoir du pouvoir, avoir du crédit, être puissant; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf; // expr. καθ ΄ ὅσον δύναμαι : autant que je le peux

δύναμις , εως (ἡ) 1: 1 la puissance, le pouvoir, l’influence ; 2 la faculté, la capacité ; 3 la force, les forces, les troupes

δυναστεία , ας () 3: la puissance , le pouvoir, la domination

δυνατός , ή, όν 2: 1 qui peut, puissant ; capable, valide ; riche ; 2 possible 

δύο / δυώ , δυοῖν (D tardif δυσί )  2: deux; expr. δυοῖν θάτερα (= τὰ + ἕτερα) : de deux choses l'une

δυόμαι : plonger, s’enfoncer, se coucher

δύρομαι = ὀδύρομαι : se lamenter, gémir

δυσάλγητος , ος, ον : difficile à émouvoir, insencible, dur à la douleur

δυσάμμορος , ος, ον: profondément malheureux

δυσδαίμων , ων, ον G ονος : dont le sort est malheureux, infortuné

δύσθυμος , ος, ον : découragé, attristé

δύσις , εως (ἡ) : le coucher (des astres ἄστρων)

δυσκλεής , ής, ές : sans gloire, sans réputation

δυσκολαίνω : être mécontent, être de mauvaise humeur

δύσκολος , ος, ον : déplaisant

δυσκρίτος , ος, ον : difficile à juger, difficile à voir

δύσλυτος , ος, ον : impossible à délier

δύσμαχος , ος, ον : difficile à combattre

δυσμενής ής‚ ές 4: ennemi, mal disposé pour, malveillant, envieux, hostile

δυσμή , ῆς (ἡ) : le coucher (d’un astre) (svt au pl.)

δύσμορος , ος, ον : malheureux

δύσνοια , ας : le mauvais état d’esprit, la malveillance (+ G : à l’égard de)

δυσπαραίτητος , ος, ον : inexorable

δυσπάρευνος , ος, ον (hapax): dont la couche est funeste

δυσσεβής , ής, ές : impie

δυστανοτάτας dorien, pour δυστηνοτάτης

δύστηνος , ος, ον 2: 1 malheureux, misérable, infortuné, lamentable, pitoyable; 2 désastreux, funeste ;

δυστυχέω , 2: être dans le malheur

δυστύχημα , ατος (τό) : le malheur, la défectuosité

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

δυσφημέω , : adresser des paroles de mauvais augure, interpeller de façon funeste

δύσφημος , ος, ον : de mauvais augure, sinistre, funeste

δύσφορος , ος, ον : difficile à supporter, insupportable, intolérable

δυσφόρως : avec impatience, avec indignation

δυσφροσύνη , ης (ἡ) : chagrin, inquiétude

δυσχείμερος , ος, ον : au froid glacial

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent de 

δυσχερής , ής, ές 4: difficile, pénible, fâcheux

δυσχλαινία , ας () : la guenille, les haillons

δυσωδία , ας (ἡ) : la mauvaise odeur, la puanteur

δύω (aor ἔδυν ; part aor f sg : δῦσα ,ης ) : être englouti

δύω = δύο : deux

δῶ = δῶμα (τό) : la maison, la demeure, le palais, la chambre

δώδεκα : douze

δωδέκατος , η, ον : douzième

δῶμα , δώματος (τό) 1: la maison, la demeure, le palais, la chambre

δωμάτιον , ου (τό) : la maisonnette, le pavillon ; la chambre, le cabinet, le "bureau"

δωρεά , ᾶς (ἡ) 2: le don

δωρέω , ῶ : donner ; // M δωρέομαι,οῦμαι : donner, faire don de

Δωρίς , ίδος : dorienne, de Doride (région voisine de la Phocide)

δῶρον,ου (τό) 3: le don, le cadeau, le présent

Ε

ἓ αὐτήν = ἑαυτήν : elle même (pr réfléchi)

ἔα 3: hé !; eh bien !; Holà ! (surprise et/ou mécontentement) Hélas !

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἑανός , , όν : qui habille bien, bien ajusté

ἑανός , οῦ () : la robe

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: au cas précisément où ;

ἐάντε ... ἐάντε ... : soit que...soit que...

ἔαρ , ἔαρος (τό) : le printemps

ἐαρινός , ή, όν (= ἐιαρινός ) : printanier

ἑαυτόν, ἑαυτοῦ  1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς, ἑαυτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ (αὑτοῦ) : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἐάω , ῶ (impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν) 1: 1 laisser, permettre; 2 laisser, négliger ; ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn

ἑβδομήκοντα : soixante-dix

ἑβδόμος , η, ον : septième

ἐγγίγνομαι / ἐγγίνομαι + D 3: être inné, êtere naturel à ; naître dedans, émaner de ; se produire

ἐγγράφω + D 2: inscrire sur, graver sur

ἐγγυάλιζω : mettre en main

ἐγγυάω ,ω 4: 1 donner en gage ; 2 donner en mariage ; // M 1 se porter garant ; 2 prendre en mariage.

ἐγγυητής, οῦ (ὁ) 3: le garant

ἐγγύθεν : adv : tout près ; prép. : ἐγγύθεν / ἐγγύθι +D: près de

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près, environ ; cpr ἐγγυτέρω : plus près ; ἐγγύς +G ou + D: proche de, près de

ἐγγυτάτω / ἐγγύτατα adv : tout près, le plus près

ἐγείρω (aor ἤγειρα ) : éveiller

ἐγκαθίστημι (part aor 1 : ἐγκαταστήσας ): établir

ἐγκαλέω , ῶ 2: 1 réclamer ; 2 reprocher ; 3 accuser, porter une accusation contre

ἐγκαλύπτω : voiler, recouvrir d'un voile

ἔγκαρπος , ος, ον : porteur de fruits, dans lequel il y a des fruits

ἔγκατα , ων (τά) : les entrailles, les intestins

ἐγκαταλείπω ( f -ψω) : abandonner

ἐγκείη , ης (ἡ) : la lance

ἔγκειμαι : être dans ou sur

ἐγκέφαλος , ου () : le cerveau, la cervelle

ἐγκλείω : fermer, enfermer

ἔγκλημα ,ατος (τό) 2: le grief ; l’accusation

ἐγκλῄω : fermer à clé, emprisonner, fermer

ἐγκλίνω : 1 incliner, pencher vers ou vis-à-vis de (+D) ; 2 fléchir, plier ;

ἐγκονέω , ῶ : faire voler la poussière, faire diligence, se hâter

ἐγκράτεια , ας () : la maîtrise sur (+ G)

ἐγκρατής , ής, ές + G : maître de

ἐγκύος , ος, ον : enceinte (adj substantivé : la femme enceinte)

ἐγκυρέω + D : rencontrer, se heurter à, tomber sur

ἐγκωμιάζω 4: faire l’éloge, vanter

ἐγχειρέω , ῶ 4: entreprendre, essayer

ἐγχείρημα , ατος (τό) : entreprise, attaque

ἐγχελυωπός , ός, όν : aux yeux d’anguille, qui a des yeux d’anguille

ἐγχέω (part aor ἐγχέας ): verser, servir

ἔγχος , ους (τό) : la lance, la javeline, la pique

ἐγχωρέω , ῶ : permettre; // ἐγχωρεῖ : il est permis

ἐγχώριος , ος, ον : indigène, du pays

ἐγώ /ἐγών, μέ , μοῦ , μοί (με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

ἐγᾦμαι = ἐγὼ οἶμαι

ἑδανός , , όν : agréable

ἑδητύς , ύος (ἡ) : la nourriture

ἔδμεναι = ἔδειν ; cf ἔδω : manger

ἕδνα , ων (τά) : les présents de noce

ἕδος , ους (τό) : le siège, le séjour

ἕδρα , ας (ἡ) 3: 1 le siège, le séjour ; 2 fait d’être assis, agenouillement ; 3 le fondement, le derrière

ἔδω (inf hom : ἔδμεναι) : manger

ἐέδνα , ων (τά) : les présents de noce

ἐεικοστός , ή, όν : le vintième

ἐέλδωρ , ορος (τό) : le souhait, le vœu

ἐέργω = εἴργω : écarter

ἐέρχατο pl que pft passif epq, 3ème p pl de εἵργω : enfermer

ἕζομαι : s’asseoir, être assis

ἔῃσιν = ᾖ 3ème pers sg subj de εἰμι

ἐθάς , άδος + D : habitué à

ἔθειρα , ας (ἡ) : les cheveux, les crins, la crinière

ἐθέλω / θέλω ( ἐθέλῃσιν : 3ème pers du sg hom du subj présent) 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ; 3 devoir ; 4 pouvoir

ἐθίζω ( ἐθιῶ , εἴθισα , εἴθικα ) 2: habituer ; s’habituer ; // M avoir l'habitude de

ἔθνος , ους (τό) : la race, le peuple, la nation

ἔθος , ους (τό) 4: habitude, coutume, usage ; ἔθος ἔχω : avoir l’habitude...

ἔθω (seult au part.), pft εἴωθα : avoir l'habitude de

εἰ 1: si (dans un système conditionnel), pour voir si; que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...) ; εἰ + futur : si (éventuel); εἰ γάρ + optatif : ah si seulement…! ; // expr. : εἴ γε δή : si du moins; εἰ καί : même si ; εἰ μή = εἰ μὴ ὅτι : sauf que, si ce n’est que ; εἴ τι μή : à moins que ; εἴ ποτε : si un jour, si jamais

ἐιαρινός,ή,όν (= ἐαρινός ) : printanier

εἵατο  impf 3ème pers pl epq de  ἧμαι

εἰάω cf ἐάω , ῶ : permettre

εἰδέναι ; εἰδώς , ότος cf οἶδα : savoir

εἶδος , ους (τό) : 1 l’apparence, l’aspect la forme ; 2 la beauté des formes, la beauté

εἴδω (οἶδα 1: je sais ; ᾔδη : je savais ou j'aurais su, 3ème p  ᾔδει) : je me représente ; εἰδέναι + Α : être dans telle ou telle disposition; // M εἴδομαι : sembler

εἴδωλον , ου (τό) : 1 image, fantôme; 2 idole

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir) , en connaissance de cause ; // subst. εἰδώς, ότος () : celui qui sait, celui qui est informé

εἶεν 4: soit ! qu’il en soit ainsi !

εἴθε 4: ah si seulement ! // εἴθ ΄ ὄφελες : plût au Ciel que tu aies dû … ; = ah si seulement ! (regret)

εἴθισμαι 2: avoir l'habitude de

εἰκάζω 4: 1 représenter ; 2 se représenter, conjecturer, se figurer,présumer ; 3 εἰκάζω μὴ ἄρα : se demander si ne ... pas ; 4 comparer à

εἴκει : il semble que, il convient que, il est possible

εἰκῇ : adv. au hasard, à l’aventure

εἰκόνα + G : à l’image de, à la ressemblance de

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, ce qui est normal, convenable , naturel ; // expr. : εἰκός (ἐστιν) : c'est vraisemblable, logique ; ἐστι ou εἰκός +inf : il est logique, naturel, normal de... ; οἷον εἰκός, ὡς τὸ εἰκός, ὡς εἰκός : comme il est naturel

εἴκοσι : vingt ; vingt fois

εἰκότως 1: avec raison, logiquement, de façon naturelle ; avec vraisemblance ;

εἴκω 1 (aor hom εἴξα) : céder, être vulnérable, se laisser pénétrer ; εἴκω +D : cèder à

εἴκω 2 : sembler, paraître, sembler bon ; εἴκει : il semble que, il convient que, il est possible ; ὡς ἔοικα 1: à ce qu’il semble, comme il est naturel

εἰκών, εἰκόνος (ἡ) : représentation, image

εἰλαπινάζω : banqueter, festoyer

εἰλαπίνη , ης (ἡ) : le banquet, le festin

Εἰλείθυια , ας () : Ilithye (déesse de la délivrance)

εἰλέω (aor : ἐάλην) : se grouper, être repoussé

εἴλυμα , ατος (τό) : l'enveloppe, la couverture

εἴλω / εἴλλω (inf aor ἔλσαι part aor P ἀλείς , εῖσα, έν) : rouler, ramasser, faire rouler sur soi-même, acculer ; ἀλείς , εῖσα, έν : s'étant ramassé

εἷμα , ατος (τό) : le vêtement

εἱμαρμένος , η, ον ( part pft de μείρομαι) : fixé par le destin

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα, ᾔεισθα, ᾔει, ᾖμεν, ᾖτε, ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην; inf ἰέναι ; impératif 2ème p pl ἴτε ; part. pr. ἰών ἰόντος, ἰοῦσα, ης ... ; impératif : ἴθι; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai /je vais

εἰμι 1: être (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν ; inf futur : ἔσ(σ)εσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ; // expressions : 1 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ; ἐστι + G : c'est le propre de ;  2 εἰμι + D : faire partie de; ; εἰσίν + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ; 3 ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de; 4 ἔστι : + infinitif : il y a à + inf, on peut, il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu'un de, c'est possible pour quelqu'un ; 5 εἰσὶ δ´ ο : et il y en a qui... ;

εἰν + D = ἐνί + D = ἐν + D

εἰνατέρες , ων (αἱ) : les belles soeurs

εἴνεκα = ἔνεκα + G : à cause de, pour (post-posé)

εἴξα aor hom de εἴκω

εἶπας 2ème p sg rare et poétique de l’ind aor de λέγω

εἴπερ 1: 1 si précisément, si justement, s'il est vrai que, si toutefois; 2 puisque

εἴργω / εἵργω (pl que pft passif epq, 3ème p pl ἐέρχατο) 3: 1 écarter, repousser, exclure, empêcher, tenir à distance de + G ; / εἴργω μή + inf : empêcher de, interdire de  ; 2 fermer dedans, enfermer

εἰρεσία , ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

εἰρήνη , ης (ἡ) 1: la paix ; εἰρήνην ἄγειν: faire la paix

εἴρομαι : demander

εἰρύαται pft épq de ἐρύω 1

εἰς (ἐς) + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 devant (un auditoire) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  ; // expr. : εἰς Ἅιδου, εἰς Αΐδαο (G hom) : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἷσα aor de ἕζω : faire asseoir

εἰσάγω (part aor fém εἰσαγαγοῦσα ) 2: introduire, faire entrer qqn dans (+ 2 A souvent) ; εἰσάγω δίκην : intenter un procès, accuser

εἰσαγώγιμος , ος, ον : 1 qu’on peut importer ; 2 recebable (en justice)

εἰσακούω : entendre

εἰσαφικνέομαι + Α : s’approcher de

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: 1 se présenter,  entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez ! ; 2 aller chez, fréquenter

εἰσέρχομαι , -ελεύσομαι, -ηλθον, -ελήλυθα (part. parfait : εἰσεληλυθώς ,ότος; inf. courant : εἰσιέναι ) 2: 1 entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans; 2 se présenter, comparaître (accusé) ; 3 entrer en charge, être en exercice (magistrat)

εἰσκρύπτω (aor 2 passif ἐκρύβην ) + A : cacher dans

ἐΐσκω + D : assimiler à, rendre semblable, comparer à

εἴσοδος , ου () : 1 l’entrée , l'accès ; 2 le fait d’introduire, l’introduction; 3 l’entrée d’argent, le revenu

εἰσοιχνέω , ῶ : entrer dans

εἰσόμενος , η, ον : participe futur de οἶδα (futur εἴσομαι) : savoir

εἰσοράω , / ἐσοράω (ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) 2:1 jeter les yeux sur, regarder vers, tourner les yeux vers ; 2 regarder, considérer, examiner ; voir, contempler ; observer; 3 veiller sur, veiller à

εἰσορόω = εἰσοράω

εἰσπέμπω : envoyer contre, introduire, suborner

εἰσπέτομαι : s’envoler ou voler dans ou vers

εἰσπλέω, -πλεύσομαι, -έπλευσα, -πέπλευκα : naviguer vers + A

εἰσποιέω , ῶ 4: introduire ; // M adopter

εἰσπράττω 2: faire payer

εἰσφέρω 2: 1 apporter ; 2 introduire ; 3 payer

εἰσφορά, ᾶς (ἡ) 3: 1 contribution, impôt ; 2 l’apport

εἴσω = ἔσω 2: dedans, à l'intérieur

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors ; εἶτα δῆτα : et après cela, et après ça, par suite, ainsi donc

εἴτε ... εἴτε ... 1: si ... ou si ... ; soit … soit; soit que ... soit que ...

εἴωθα (cf ἔθω ) (ionien, 3ème p pl : ἐώθασι )  4: avoir coutume, avoir l'habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, tiré de, de ou descendant de (généalogie), d'après, étant donné, du côté de ; 2 depuis, par suite de ; expr. ἐκ παίδων : depuis l'enfance; 3 de la main de, de la part de ; 4 sous l’effet de, par, au moyen de ; // expressions : ἐξ ἄπ-οπτου : de loin ; ἐξ ἀρχῆς : au début ; ἐκ δευτέρου, ἐκ τρίτου: une deuxième fois, une troisième fois ; ἐξ οὗ : à la suite de quoi ; ἐξ ἴσου : dans des conditions égales, sur un pied d'égalité, à égalité ; ἐξ ἴσου + D : à égalité avec, en proportion de

Ἑκάϐη , ης (ἡ) : Hécube

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même, chacun

ἑκάστοτε : chaque fois , à chaque fois

ἑκάτερος , α, ον 2: chacun des deux

ἕκατι + G 4: dans l’intérêt de, par la volonté de, par, à cause de (souvent post-posé)

ἑκατόν : cent

ἐκβαίνω 3: sortir ; sortir de, s'écarter de + ; arriver (événement)

ἐκβάλλω (ἐκβαλῶ , ἐξέβαλον , ἐκβέβληκα ) 2: 1 lancer hors, jeter dehors, repousser, rejeter,  chasser; 2 jeter, expédier; 3 faire sortir, répandre, laisser échapper, laisser tomber; 4 faire sortir de ses gonds, défoncer ; 

ἔκϐλητος , ος, ον : rejeté

ἐκβολή , ῆς (ἡ) : 1 rejet ; 2 rebut, débris, détritus

ἐκγελάω , ῶ : éclater de rire

ἐκγίγνομαι +G : naître de ou à la suite de

ἔκγονος , ου (ὁ) () 4: l'enfant, le fils, la fille (litt. : celui qui est né de), le rejeton

ἐκδέομαι : attacher qqch (A) à (D)

ἐκδιδάσκω : apprendre en détail, enseigner à fond , instruire

ἐκδίδωμι 2: 1 livrer, remettre, confier ; 2 donner en mariage ; 3 produire, publier

ἐκεῖ 2: 1 là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas) ; 2 alors

ἐκεῖθεν 3: 1 de là-bas, depuis là-bas ; 2 à partir de là, à partir de ce moment-là, par suite

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐκείνως : de cette façon-là, ainsi

ἐκεῖσε 3: vers là-bas, là-bas, là (avec mvt), au loin

ἔκηα cf καίω : brûler

ἑκηβόλος , ος, ον adj. : qui lance au loin ses traits ; // subst. ἑκηβόλος ,ου (ὁ)  : jeteur de traits, archer

ἔκθεσις , εως (ἡ) : l’exposition (d’un enfant qu’on veut abandonner), l’abandon

ἑκκαίδεκα / ἑξ καί δεκα  : seize

ἐκκαλέω , ῶ : faire appel à (voc.jud)

ἐκκαλύπτω : découvrir, dévoiler

ἔκκειμαι : être exposé (en parlant d’un enfant abandonné)

ἐκκινέω , ῶ : lancer

ἐκκλάω , ῶ : briser

ἐκκλέπτω : dérober, soustraire

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

ἐκκολάπτω : faire éclore en cassant (s’emploie pour les oiseaux qui font éclore leurs poussins en cassant la coquille de l’œuf)

ἐκκομίζω : 1 emporter, transporter ; 2 enterrer

ἐκκόπτω (aor : ἐξέκοψα ) : tailler en pièces, exterminer

ἔκκριτος,ος,ον : choisi, de choix, remarquable

ἐκκυλίνδομαι : rouler, être précipité hors de

ἐκλάμπω : se mettre à briller

ἐκλέγω ( ἐξερῶ, ἐξεῖπον ... ) 4: 1 dire complètement, s’exprimer, parler, dire ce qu’on connaît ; 2 choisir ; 3 enlever, prélever

ἐκλείπω 2: 1 abandonner ; 2 cesser, disparaître

ἔκλειψις , εως (ἡ) : l’éclipse

ἐκλογίζομαι : calculer à fond, supputer

ἔκλυσις, εως () : délivrance, remède

ἐκλύω (ἐξέλυσα) : délivrer, délier ; // M ἐκλύομαι : affranchir

ἐκμανθάνω (-μαθήσομαι, ἐξέμαθον, -μεμάθηκα) : apprendre précisément, apprendre à fond, s’informer complètement au sujet de

ἐκμετρέομαι , οῦμαι : mesurer, se diriger d’après (+ D) ; expr. pop. : ἐκμετρεῖσθαι ἄστροις :  aller au hassard, à l’aventure 

ἐκνοστέω : revenir

ἐκπαγλέομαι , οῦμαι : regarder avec admiration, s’extasier sur

ἐκπάγλως : terriblement

ἐκπαιδεύω : éduquer, instruire

ἐκπειράομαι , ῶμαι : éprouver qqn, tenter, chercher à + inf ( ’κπειρᾷ λέγειν  :  cherches-tu à me faire parler ? )

ἐκπέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα 3: 1 envoyer dehors, faire sortir, inviter à sortir ; 2 renvoyer, répudier, chasser ; 3 faire partir à l’étranger, exiler

ἐκπέρθω (f ἐκπέρσω ) : ruiner complètement

ἐκπηδάω , ῶ : bondir, se redresser en sautant

ἐκπίμπλημι (f ἐκπλήσω ) : accomplir, terminer

ἐκπίνω (aor 2 sans augment ἔκπιον ) : boire complètement, vider

ἐκπίπτω / ἐκπίτνω (ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) (aor 2 hom ἔκπεσα ) 3: + G tomber hors de, se précipiter hors de ; être précipité de, être chassé de ; être exilé ;

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ) 3: prendre la mer, embarquer, partir

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; étonner ; // MP ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être frappé de stupeur ou d’épouvante, être abasourdi

ἐκποδών adv 4: hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, en dehors, à l’écart, au loin ; n’embarrassant plus ; // prép. ἐκποδών + D : en dehors de, loin de

ἐκπονέω,ῶ (aor ἐξεπόνησα ) : élaborer par son travail, façonner

ἐκπράσσω / ἐκπράττω , -πράξω, ἐξέπραξα,-πέπραχα : 1 accomplir de fond en comble, réaliser complètement, en finir avec, exécuter, achever ; 2 faire payer, demander compte de ; 3 tuer

ἐκπρεπής,ής,ές : 1 bien approprié, convenable ; 2 distingué, remarquable

ἐκπυρσεύομαι (aor : ἐξεπυρσεύθην ) : s’enflammer

ἐκῥέω : s’écouler , se répandre

ἐκστέφω : couronner, mettre une couronne ; // P porter une couronne (part pft P :ἐξ-εστεμμένοι )

ἐκτείνω : allonger, étendre, tendre, déployer

ἐκτελειόω,ῶ : développer parfaitement

ἐκτελέω : achever, accomplir, déchaîner

ἐκτέμνω ( -τεμῶ, -έτεμον, -τετμηκα): couper

ἐκτήκω : consumer, fondre ; ἐκτέτηκα : pft à sens moyen : fondre, se fondre, se consumer

ἑκτήμορος , ου () : l’hectémore (fermier qui ne garde pour lui que le 1/6ème de sa récolte)

ἐκτίθημι (part aor P : ἐκτεθείς, έντος ; -θεῖσα, θείσης ; -θέν, θέντος) : placer dehors, exposer, abandonner

ἐκτίνω : 1 payer, acquitter ; // M faire payer

ἔκτοθι : dehors

ἐκτός + G : 1 loin de, à l'abri de ; 2 en dehors de, étranger à (τἀκτός = τὰ ἐκτός)

ἕκτος , η, ον : sixième

ἐκτρέπω : repousser, écarter

ἐκτρέφω (inf aor ἐκθρέψαι ; aor M ἐξετράφην ) : nourrir, élever

ἐκτρίϐω (part.pft.passif : ἐκτετριμμένος , η, ον): frotter, user, effacer

ἐκτροπή , ῆς (ἡ) : le détournement, le moyen de détourner

Ἕκτωρ , ορος () : Hector (fils de Priam, frère de Polydore)

ἑκυρά , ᾶς / ἑκυρή , ῆς (ἡ): belle mère

ἔκυσα aor 2 de κυνέω: embrasser

ἐκφαίνω , f ἐκφανῶ , aor ἐξέφηνα : révéler, montrer

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: 1 emporter, transporter, emporter pour ensevelir ; 2 apporter, produire hors de soi, émettre , lancer, déclencher, mettre au jour, produire, amener, accomplir ; 3 exposer, proposer, donner au public 

ἐκφεύγω (ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ) +G 4: s'échapper de, échapper à, s’enfuir de

ἐκφθείρομαι : être complètement détruit, anéanti

ἐκφοινίσσω : ensanglanter

ἐκφορά , ᾶς () : le convoi funèbre

ἐκφύω (pft ἐκπέφυκα ) : germer, naître, pousser ; // M ἐκφύομαι : naître, pousser

ἐκχωρέω , ῶ : se retirer, céder la place

ἑκών , οῦσα , όν , G ἑκόντος , ούσης, όντος 2: volontaire, de plein gré ; spontanément, de mon propre mouvement, volontairement, de mon plein gré

ἐλαία , ας (ἡ) : l'olivier ; l'olive

ἔλαιον , ου (τό) : l’huile ; tout produit fait à partir de l’huile

ἐλάσσων , ων, ον / ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G), moindre, inférieur

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα (impft duel : ἠλαυνέτην ) 3: 1 pousser en chassant devant soi, pousser devant soi, faire avancer ; pousser, repousser ; malmener ; chasser, pourchasser, poursuivre; 2 s'avancer, se jeter; 3 enlever, emmener, dérober

ἔλαφος , ου (ὁ, ἡ) : le cerf, la biche

ἐλαφρός , ά, όν : léger

ἐλάχιστος , η, ον 1: le plus petit, le moins, le moins nombreux, ; pl : ἐλαχίστοι,αι,α : très peu nombreux ; les moins nombreux (ὅτι ἐλαχίστοι : les moins nombreux possible)

ἐλεαίρω : avoir pitié de

ἐλεγεία ,ας (ἡ) : l'élégie

ἔλεγχος , ου () 2: 1 preuve, réfutation ; 2 épreuve, examen

ἐλέγχω  2: 1 rechercher la vraie nature de, tester, interroger, accuser ; 2 convaincre d’erreur (d’où, interroger pour en avoir le coeur net) ; 3 réfuter

ἐλεέω , 2: avoir pitié de, prendre en pitié

ἐλεήμων , ων, ον (sup. ἐλεημονέστατος , η, ον) : compatissant

ἐλεητύς , ύος (ὁ) (épique) = ἔλεος , ου (ὁ) 4: pitié, objet de pitié

Ἑλένη , ης () : Hélène

Ἕλενος , ου () : Hélénos (devin troyen)

ἐλεόν  : pitoyablement

ἔλεος , ου (ὁ) 4: 1 pitié ; 2 objet de pitié

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre

ἐλευθερόω , ῶ 4: 1 libérer ; affranchir ; 2 ne pas engager, ne pas compromettre

ἐλεφάντινος , η, ον : d’ivoire

ἐλεφαντόκωπος , ος, ον : à la poignée d’ivoire

ἐλέφας , αντος (ὁ) : l’éléphant

ἑλικτήρ , ῆρος (ὁ) : la boucle d'oreille

ἕλιξ , ικος (ἡ) : la spirale, la boucle, la vrille

ἑλίσσω / εἱλίσσω 4: faire tourner

ἑλκέω : déchirer, dépecer

ἕλκος , ους (τό) : la blessure

ἑλκόω , ῶ : blesser en déchirant, déchirer, meurtrir

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: 1 tirer, tirailler ; 2 traîner entraîner, attirer, serrer de près ; 3 téter

Ἑλλάς , Ἑλλάδος adj : grec ; subst. : Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἐλλείπω 4: 1 négliger ; 2 rester en arrière ; 3 manquer

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec

Ἑλληνικός , , όν 4: hellénique, grec

Ἑλληνίς , ίδος : Grecque

ἕλος , ους (τό): marécage, marais

ἐλπίζω + A 2: 1 s’attendre à ; 2 espérer

ἐλπίς , ίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἔλσαι inf aor de εἴλω : rouler, acculer

ἕλωρ , ωρος (τό) : proie, butin

ἑλώριον, ου (τό) : la proie, le butin

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ἐμαυτοῦ , ῆς, οῦ : de moi-même, mon, ma ; mon propre...

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: 1 entrer dans ; 2 monter sur (un navire), embarquer

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα ( ἐμβληθείς : part. aor. passif) 2: 1 jeter sur, jeter dans; 2 placer dans, mettre dans, embarquer; 3 éperonner 

ἐμβεβώς = ἐμβεβηκώς  : part pft de ἐμβαίνω

ἐμβολή , ῆς (ἡ) : 1 l’invasion, l’attaque ; 2 le choc

ἔμβρυον , ου (τό) : l’embryon

ἐμεῖο = ἐμοῦ

ἐμέμψω :  aor 2ème pers sg de μέμφομαι

ἐμέω (infinitif aoriste ἐμέσαι ) : vomir

ἐμμελής , ής, ές : bien mesuré, juste, harmonieux, judicieux

ἐμμελῶς : 1 avec harmonie, harmonieusement ; 2 avec mesure, raisonnablement

ἔμμεναι (épique)= εἶναι

ἐμμένω 2: + D : 1 rester dans ; 2 rester fidèle à ; 3 en rester à, s’en tenir à, se conformer à

ἔμοιγε = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ; expr. : ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ἔμπαλιν (τό) : adv. en sens contraire, à l’inverse

ἔμπας / ἔμπης : de toutes manières, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas

ἔμπεδος , ος, ον : ferme, solide, constant , immuable

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l'expérience

ἔμπειρος , ος, ον : expérimenté, qui a de l’expérience, qui a la pratique de, accoutumé à

ἔμπης = ἔμπας 

ἐμπίπλημι (inf f hom ἐμπλησέμεν ; aor M 3 p sg hom ἐμπλήσατο ) : remplir, rassasier  ; // MP ἐμπίμπλαμαι + G : se remplir de, se gorger de, se rassasier de, être rassasié de

ἐμπίπτω (ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer, assaillir

ἐμπνέω (aor 3ème p sg ἔμπνυτο ) : 1 souffler dans ; 2 reprendre souffle, reprendre haleine ;

ἐμποδών 4: en obstacle (litt. dans les pieds) ; // expr. : ἐμποδὼν εἶναι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave à

ἐμπορία , ας (ἡ) : les affaires, le commerce

ἐμπόριον , ου (τό) 3: le marché, la place de commerce

ἔμπροσθε / ἔμπροσθεν 4: 1 avant, auparavant ; 2 d'avant; 3 par devant, en avant de

ἐμφαγῶ (présent inusité) : manger, ingurgiter

ἐμφανῶς : visiblement

ἐμφρόνως : avec prudence, de façon sensée

ἔμφρων , ονος : adj raisonnable, sensé

ἔμψυχος,ος,ον : animé, doué du souffle, vivant

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu), sur, au milieu de, dans la région de, dans les parages de ; entre les mains de; expr : ἐν ἀνδρός : dans < la maison > d'un homme (ellipse du datif) ; expr. ἐν Ἅιδου : dans l’Hadès ; 2 auprès de, chez, devant , parmi ; 3 devant (un public…); 4 pendant, en ; expr. ἐν ὀλίγῳ : en peu de temps ; ἐν τῷ παρόντι : dans les circonstances présentes ; 5 pour, en ce qui concerne, eu égard à;  expr : ἐν νῷ ἔχειν : avoir l'intention de

ἐν δέ : adv : là dedans

ἐναλήθως : de façon vraisemblable

ἐναλίγκιος , ος, ον +D : semblable à

ἐνάλιος , α, ον : qui vit dans ou au bord de la mer, marin ; qui est dans la mer, qui bat la mer, qui frappe la mer

ἐναντίον , ου (τό) (τοὐναντίον : crase) 1: le contraire

ἐναντίον 3: adv de face, en face ; prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

ἐναντίος , ου () 1: l’adversaire, l’ennemi

ἐναντίος , α, ον 1: (τοὐναντίον : crase : subst. le contraire; neutre adv. au contraire ) : 1 contraire, opposé; 2 adversaire, ennemi ; 3 : + D : qui est en face de

ἔναρα , ων (τά) : les armes d'un guerrier mort, les dépouilles

ἐναργής , ής, ές (comparatif : -έστερος,α,ον) visible, clair, évident, lumineux ; le neutre peut être employé comme adverbe

ἐναρίζω (τινά τι) : dépouiller (qqn de qqch)

ἔνατος , η, ον : neuvième

ἔναυλος , ου (ὁ) :1 lit d'un torrent, vallon ; 2 grotte

ἐνδατέομαι,οῦμαι : maudire

ἐνδεής , ής, ές 3: 1 insuffisant;  2 + G : qui manque de, dépourvu de, qui a besoin de

ἔνδεια , ας (ἡ) 4: la manque ; le besoin ;

ἐνδείκνυμι  3: 1 montrer, indiquer ; 2 expliquer, essayer de démontrer ; 3 dénoncer ; 4 poursuivre (en justice) ; // MP ἐνδείκνυμαι +D : se vanter auprès de, se faire bien voir de

ἔνδειξις, εως (ἡ) 4: 1 la dénonciation ; 2 la poursuite ;

ἕνδεκα  : onze (οἱ ἕνδεκα : les Onze, magistrats chargés de la police, des prisons, et des exécutions capitales)

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente

ἐνδίδωμι : 1 procurer, fournir ; 2 fléchir, faiblir

ἔνδικος , ος, ον : juste, légitime

ἐνδίκως : justement, avec justice

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν adv : 1 à l'intérieur, au fond ; 2 vu de l’intérieur

ἔνδοθι : au- dedans

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans

ἐνδοτέρω + G : plus à l’intérieur de, en deçà de

ἐνδυκέως : avec bienveillance

Ἐνδυμίων , ωνος (ὁ) : Endymion ( jeune berger mythologique, qui fut aimé de Séléné, la Lune ; d’après certaines versions de la légende, elle devint amoureuse de lui alors qu’il était plongé dans un profond sommeil ; certaines versions de la légende en font aussi un roi grec) ; c’est dans les Histoires Véritables de Lucien le roi de la Lune

ἐνδυναστεύω +D : dominer, être puissant sur

ἐνέδρα , ας (ἡ) : l’embuscade

ἔνεικα : aor hom de φέρω : porter, emporter

ἔνειμι 1: 1 être dans, être à l'intérieur ; 2 ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἕνεκα ( οὔνεκα , εἴνεκα ) 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de, à propos de ;

ἐνέπω : dire , raconter

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἐνεστώς : établi, échu (part. pft intr. de ἐνίστημι)

ἐνεστῶσα , ης () : la survenue

ἐνετή , ῆς () : l’agrafe

ἐνέχομαι + D (part aor P masc : ἐνεχθείς,έντος) : encourir, tomber sous le coup de

ἐνζεύγνυμι : atteler, attacher à, lier

ἔνθα = ὅτε : quand

ἔνθα 2: 1 ici, là ; ἔνθα καὶ ἔνθα : çà et là, de chaque côté ; 2 alors; 3 adv rel : où, là où

ἐνθάδε 1: 1 là ; là où je suis, ici, ici même; 2 en ce moment, en ce moment-ci

ἔνθεν : de l’autre côté

ἐνθένδε / τὸ ἐνθένδε adv 3: 1 à partir d’ici, d'ici ; 2 à partir de ce moment, dès lors, ensuite ;

ἐνθνῄσκω (inf aor ἐνθανεῖν ) + D : se mourir dans, rester paralysé dans

ἐνθουσιάζω : être inspiré

ἐνθυμέομαι , οῦμαι 1: 1 réfléchir, penser ; 2 avoir conscience que (ὅτι), réfléchir à, se dire que, remarquer, déduire ;

ἐνθύμιον , ου (τό) : souci

ἔνι = ἔνεστι : il est dans, il est au pouvoir de, il est possible

ἐνί (hom) = ἐν : adv : dedans, à l’intérieur ; prép + D : dans

ἐνιαυτός , οῦ (ὁ) 3: année ; période

ἐνιαχοῦ : quelque part, en quelque endroit, quelquefois

ἐνίημι (aor. 3ème p pl : ἐνῆκαν ) : envoyer dans, mettre dans, introduire, lancer dans

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἐνίπτω ( ἐνίψω , ἔνισπον ; aor 3ème p sg hom ἠνίπαπε ) : blâmer violemment

ἐνίστημι : placer; arriver

ἐννέα : neuf

ἐννέπω = ἐνέπω : dire, raconter ; ἐννέπω τινα ou τινι + inf : ordonner à quelqu’un de, dire à quelqu’un de

ἐννοέω , ῶ : 1 avoir dans l'esprit, considérer, concevoir, imaginer; 2 comprendre; 3 signifier ; 4 avoir l’intention de , songer à

ἔννομος , ος, ον : conforme à la loi ou à la coutume, normal

ἔννους , ους, ουν : sensé, intelligent

ἔννυχος , ος, ον : nocturne

ἐνοικέω , + D : habiter dans, habiter

ἐνοικοδομέω , (aoriste ἐνῳκοδόμησα ) : bâtir devant, fermer par une construction, murer ; // MP ἐνοικοδομέομαι , οῦμαι : bâtir pour soi, se confectionner

ἔνοικος , ος, ον : qui habite dans, habitant

ἔνοπλος , ος , ον : en armes, guerrier

ἐνόρνυμι (aor. ἐν-ῶρσα) : susciter, provoquer

ἐνοχλέω , ῶ + D 4: causer du trouble, importuner

ἔνοχος , ος , ον 2: 1 assujetti à ; 2 exposé à, passible de

ἐνσκήπτω : lancer sur, fondre sur, tomber sur

ἔνσπονδος , ος, ον : compris dans le traité, protégé par le traité

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

ντερον , ου, τό: intestins, boyaux

ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 ensuite, à partir de cela, par suite

ἔντεχνος,ος,ον : qui est du domaine de l’art

ἐντίθημι (opt aor2ème p pl : ἐνθείητε ) 4: placer dans, déposer dans, introduire, placer sur, installer sur, charger ; // M. ἐν-τίθεμαι ( ἔνθεο : impératif homérique, 2ème pers sg) : placer en soi, se faire, mettre sur soi

ἐντολή , ῆς (ἡ) : l’ordre

ἐντός + G 4: à l’intérieur de, sous

ἔντοσθε : à l’intérieur ; ἔντοσθε + G : à l’intérieur de

ἐντρέπομαι + G : se tourner vers, s’intéresser à, se préoccuper de

ἐντροπαλίζομαι : se retourner sans cesse

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: 1 rencontrer par hasard, tomber sur, trouver, découvrir ; 2 lire

ἐντύνω : préparer, parer

Ἐνυάλιος , ου : le Belliqueux, le Tueur (épithète d’Arès, à l’origine, puis dieu distinct)

ἐνυπνίον,ου (τό) : le songe

ἐνύπνιος, ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἐξ / cf ἐκ + 1: hors de, de, issu de ; à partir de ; expr. ἐξ ἴσου : dans des conditions égales,  également; ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ἐξαγορεύω (pft P : ἐξείρημαι ) : exposer, développer

ἐξάγω 3: 1 extraire, sortir, faire sortir , emmener, exporter ; 2 exciter

ἐξᾴδω : chanter pour la dernière fois

ἐξαίρετος , ος, ον : exceptionnel, spécial, extraordinaire

ἐξαιρέω (aor 2 ἐξεῖλον ) 3: saisir, enlever , arracher, supprimer

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἐξαίσιος , α, ον : funeste, violent, effroyable

ἐξαιτέω 3: demander à force de prières, réclamer, revendiquer ; // MP ἐξ-αιτέομαι,οῦμαι : 1 être réclamé pour passer en justice ; 2 être extradé

ἐξαίφνης : tout à coup, soudain

ἑξακισχιλίοι , αι, α : 60 000 (ἑξακισχιλίοι μυριάδες : 60000 x 10000 = soixante millions)

ἑξακόσιοι , αι, α : six cents

ἐξαλείφω 4: 1 enduire ; 2 effacer, abolir ; // M ἐξαλείφομαι τί τινος 4: effacer qqch de

ἐξαλέομαι : éviter

ἐξαλλάσσω : changer de, passer d’un ... à l’autre..., prendre tour à tour

ἐξαλύσκω (aor ἐξήλυξα) : échapper à, éviter

ἐξαμαρτάνω 2: 1 manquer le but, échouer ; 2 faillir, commettre une faute, être coupable

ἐξανδρέομαι , οῦμαι : devenir un homme, devenir adulte

ἐξανίστημι : relever, redresser ; // M ἐξ-αν-ίσταμαι (aor 2 ἐξανέστην): se lever pour sortir

ἐξαπαλλάσσω + G : se délivrer de

ἐξαπατάω , ῶ 1: tromper complètement

ἐξαπαφίσκω ( ἐξαπάφοιτο : aor 2 moyen épique ) : tromper

ἐξάπτω ( part aor ἐξάψας ) +A + G : attacher qqch à qqch

ἐξαρκέω , ῶ : suffire

ἐξαρτάω , ῶ : suspendre

ἐξαρτίζομαι (pl que pft 3ème p sg : ἐξήρτιστο ): se pourvoir de

ἐξαρτύω : apprêter (M s'apprêter à )

ἐξαυδάω , ῶ : parler sans détour, exprimer, s’exprimer, s’expliquer

ἐξαῦτις : de nouveau, en arrière

ἐξεγείρω : éveiller, réveiller

ἐξειδώς , ότος : part. de ἔξοιδα

ἐξείης = ἐξῆς : juste après

ἔξειμι 3: sortir, partir

ἐξείρημαι : pft P de  ἐξαγορεύω

ἐξελαύνω (ἐξελῶ, ἐξήλασα) 3: chasser, pousser hors de, expulser ; // MP ἐξελαύνομαι +G : je suis chassé de

ἐξελέγχω (subj aor ἐξελέγξω ) + 2 A 1: convaincre qqn de qch (d’une erreur); confondre (= prouver la culpabilité) ; fournir la preuve de, réfuter ; dénoncer

ἐξελκύω : tirer hors de, arracher à, traîner

ἐξέλκω : tirer, dégainer (qqch A de G)

ἐξεναρίζω : dépouiller (un ennemi tué)

ἐξεπίσταμαι : savoir parfaitement

ἐξέπταξας  dorien, aoriste de ἐκπτήσσω : faire sortir tout tremblant

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξ-ειργασμένος, η,ον) 4: M achever le travail, accomplir le travail, mener à terme, exécuter, réaliser, accomplir ; // P être cultivé (en parlant du sol)

ἐξερείπω (aor 2 ἐξέριπον) : tomber à terἐξre

ξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι , ἐξλθον , ἐξελήλυθα 2: 1  + G : sortir de, partir ; 2 ἐξέρχομαι + Α : passer au statut de ; 3 ἐς + A  : en venir à, en arriver à, accomplir, aboutir à

ἐξεστεμμένος :  part pft P de ἐκστέφω : couronner ; porter une couronne

ἔξεστι (inf ἐξεῖναι) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... (souvent sens conditionnel à l’imparfait : il serait permis) ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ; ἐξόν : bien qu’il soit possible

ἐξετάζω 2: 1 rechercher, interroger ; 2 faire un examen, examiner, classer ; 3 constater

ἐξετάσις , εως () : l’enquête, l’examen

ἐξευρίσκω , ἐξευρήσω , ἐξεῦρον , ἐξηύρεκα 3: parvenir à trouver, trouver, découvrir

ἐξηγέομαι , οῦμαι : expliquer, insister sur

ἐξηγητής , οῦ (ὁ) : celui qui explique, l’interprète

ἐξήκω : en venir à, aboutir à

ἑξῆς  : à la suite, juste après ; pas à pas, point par point

ἔξιθι : sors ! (impératif, 2ème p sg)

ἐξισόω,ῶ : rendre égal à

ἐξίστημι : mettre hors de ; // M et formes intr. 4: s’écarter

ἐξιστορέω , ῶ +2A : 1 demander qqch à qqn, enquêter auprès de qqn au sujet de qqch, s’informer auprès de qqn sur qqch ; 2 chercher à connaître à fond, vérifier

ἐξισωτέον : adj. verbal : doit m’être donné comme un droit égal

ἔξοδος , ου (ἡ) : 1 la sortie, l’issue ; 2 l’expédition ; τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι : partir en campagne 

ἔξοιδα (part. ἐξειδώς , ότος) : savoir parfaitement ; apprendre à fond

ἐξοικίζω + G : dépeupler de

ἐξόν : bien qu’il soit possible

ἐξονομάζω : 1 appeler par son nom ; 2 parler nettement 

ἐξονομαίνω : désigner par son nom

ἐξοπίσω : en arrière

ἐξοπλίζομαι : s’armer de pied en cap

ἐξουσία , ας () 2: la faculté, la possibilité, le pouvoir, la licence ; d’où : la liberté

ἔξοχα / ἔξοχον adv : 1 supérieurement, très ; 2 de loin, de beaucoup ; // ἔξοχον (ἔξοχα) prép + G : plus que, supérieurement à ;

ἔξοχος , ος, ον : supérieur, proéminent (au neutre , subst. : le sommet de)

ἐξυπηρετέω , ῶ : servir, être inféodé à

ἔξω 2: dehors ; // ἔξω + G : au dehors de, hors de, à l’extérieur de

ἔξωθεν / τὰ ἔξωθεν adv. : du dehors, de l’étranger ; à l’extérieur, vu de l’extérieur

ἐξώλεια , ας (ἡ) : la destruction, l'anéantissement

ἐξώλης , ης, ες : ruiné

ἐξωπίος , ος, ον : hors de vue

ἔοι forme épique de l’optatif 3ème pers de εἰμι

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν1: 1 sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ; ἔοικα + inf : paraître, avoir l’air, sembler ; + participe : je sais que je semble + infinitif ... ; ἔοικα + inf : il me semble que je ..., je me rends compte que je ... // 2 ἔοικα + D : convenir, être convenable pour ; ressembler à 

ἐοικώς , ότος : ce qui est convenabe, juste, naturel, vraisemblable, raisonnable ; ἐοικώς,οτος +D : semblable à

ἔοργα cf ἔρδω : faire

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête

ἑός , ,όν (poét. = σός,σή, σόν) : son, sa

ἐπαγγέλω 3: 1 proclamer ; 2 ordonner ; 3 faire une promesse, promettre ;

ἐπάγω ( ἐπάξω , ἐπήγαγον , ἐπῆχα ) 4: 1 conduire, amener (contre ou vers) ; 2 inciter ; // M attirer à soi ;

ἐπαγωγός , ός, όν : 1 : +Α : qui conduit à, qui amène à ; 2 engageant, séduisant ;

ἔπαθλον , ου (τό) : le prix de la lutte, la récompense

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : l'admirateur, le panégyriste

ἐπαινέω , ῶ 1: donner des éloges, admirer, louer

ἐπαινός , ή, όν : terrible

ἔπαινος , ου () 2: la louange, l'éloge, l’admiration

ἐπαίρω 3: 1 lever, soulever, relever, redresser ; 2 exciter ; // M s’enorgueillir de

ἐπαΐω : y comprendre qqch (περί+ G)

ἐπακούω + G: écouter, entendre

ἐπαλείφω : enduire, appliquer sur ou dans

ἐπαμύνω : défendre, secourir (+D)

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

ἐπάνειμι : revenir, remonter

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον ) 4: revenir, reparcourir

ἐπανίσταμαι : se dresser contre, assaillir

ἐπανορθόω , ῶ 4: redresser ; corriger ;

ἐπάνω : au-dessus ; auparavant ; ἐπ-άνω + G: au-dessus de

ἐπαράομαι , ῶμαι : proférer, invoquer sous forme d'imprécation

ἐπαραρίσκω (aor ἐπῆρσa ): ajuster, fixer

ἐπάρκεσις , εως (ἡ) : le secours, l’aide

ἐπαρκέω , ῶ : 1 + D : venir en aide à, porter secours à ; 2 τινι τι : écarter qqn de, empêcher qqn de

ἐπάρουρος , ου : qui travaille la terre; ἐπάρουρος,ου (ὁ) : cultivateur, fermier, laboureur

ἐπαρτάω , ῶ : suspendre sur (ἐπηρτημένος , η, ον : suspendu, menaçant)

ἐπαρωγός , ός, όν : capable de secourir, secourable 

ἐπᾴσσω : s’élancer, bondir dessus

ἐπαυλίζομαι : camper, bivouaquer

ἔπαυλις , εως () : 1 le campement ; 2 la métairie, la ferme ; 3 l’étable

ἐπαυρίσκω ( ἐπαυρήσομαι , ἐπηῦρον ) : recueillir le fruit de, obtenir les résultats (bons ou mauvais) de + G ; // M ἐπαυρίσκομαι (aor 2 ἐπηύρομην ; 3ème pers pl subj aor 2 ἐπαύρωνται ) : tirer bénéfice de

ἐπεγείρω : réveiller, éveiller

ἐπεί adv 1: ainsi; donc, par suite; et cependant. ; expr. ἐπεὶ καί : car, d'ailleurs, à vrai dire (sens légèrement adversatif); ἐπεί + impératif : dans ces conditions, car enfin 

ἐπεί conj 1: 1 quand, lorsque, dès que, après que ; ἐπεὶ πρῶτα : à partir du moment où; ἐπεὶ τάχιστα : aussitôt que ; 2 parce que, comme , puisque , car ;

ἐπείγω : presser, pousser, hâter; part pass : ardent pour

ἐπειδάν + subj. 2: quand (éventuel) + futur, lorsque, après que, chaque fois que

ἐπειδή 1: 1 lorsque, quand, après que; 2 puisque

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι 3: 1 aller vers, s’approcher,  venir sur  ; 2 s’avancer contre, s’attaquer à, attaquer; 3 ἔπ-ειμι + D : venir à l’idée ou à l’esprit de; 4 être à la suite de, être après, venir après , suivre ; // τῇ ἐπιούσῃ (s e ἡμέρᾳ) : le lendemain ; ὁ ἐπιών, όντος le premier venu

ἐπείπερ : car précisément, puisque

ἐπεισέρχομαι (aoriste ἐπεισῆλθον  ) +D : s’introduire pour attaquer

ἔπειτα  1: ensuite, après, puis, alors, par suite

ἐπεξέρχομαι (aor ἐπεξῆλθον ) : se mettre à marcher sur, lancer l’assaut

ἐπέοικε : il convient (impersonnel)

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 parcourir, s’avancer, aller voir, visiter ; 2 survenir ; 3 + D : se présenter à l’esprit de ; 4 attaquer ;

ἐπεσπίπτω (forme ionienne pour ἐπ-εισ-πίπτω) (-πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : tomber à bras raccourcis sur + D

ἐπευφημέω , ῶ : approuver par acclamations (+ inf : le fait que, que )

ἐπεύχομαι : 1 élever une prière, prier, supplier; 2 se vanter, se glorifier

ἐπέχω / ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: 1 tr : a) tenir ou poser (qqch : A) sur (D) ; b) retenir, arrêter, empêcher, faire obstacle à, surseoir à; c) maintenir fermé ; // 2 intr. : a) se diriger vers, s’approcher ; b) continuer ; c) attendre ; d) ἐπέχω + : se retenir de

ἔπη , ων (τά) : les paroles

ἐπήβολος , ος, ον + G : maître de

ἐπηετανός , ός, όν : qui dure toujours, intarissable

ἐπήν = ἐπάν = ἐπειδάν : quand, dès que

ἐπηπύω  + D : soutenir par ses cris

ἐπήρατος , ος, ον : aimable

ἐπῆρσa , de ἐπαραρίσκω : ajuster, fixer

ἐπί + A 1: 1 vers, sur, jusqu’à, à; 2 contre (avec idée d’un contact profond, absolu) ; 3 pendant ; expr. ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps; ἐπὶ μακρόν : pendant longtemps ; 4 pour, en vue de ; ἐπὶ τοῦτο : pour cela, dans ce but ; 5 hellénisme τὸ ἐπί σε : en ce qui te concerne, pour ce qui est de toi

ἐπί + D 1: 1 sur (sans mvt) , contre; au-dessus de ; 2 au milieu de, dans ; 3 près de, du côté de, dans ; 4 pendant ; 5 aussitôt après, en suivant, après, à la suite de; 6 par suite de, sur la base de, à cause de, à l’occasion de, en ce qui concerne ; 7 en vue de, pour ; 8 sur, au sujet de, à propos de ; 9 à condition de, à la condition que, conformément à, moyennant, selon; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions ; ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de; 10 outre , en plus de ;

ἐπ + G 1: 1 sur, devant, contre ; 2 du temps de, à l’époque de , sous ; durant, au cours de ; 3 d'après, au sujet de, pour ; 4 du point de vue de, par rapport à, relativement à ;

ἐπί adv : par dessus, en outre; souvent chez Hom : aussi, même

ἐπιβαίνω ( ἐπιβήσομαι , ἐπέϐην , ἐπιβέϐηκα : 1 + G : mettre le pied sur, fouler le sol de ; 2 +D : monter à bord ; // expr. ἐπιϐαίνειν ναυσίν ou ἐπιϐαίνειν : monter à l’abordage ;

ἐπιβατός , ός, όν : qu’on peut passer à pied, accessible ; / ἐπιβατόν ἐγίγνετο : il était possible de passer à pied

ἐπιβλέπω  + A ou + D: jeter les yeux sur, observer

ἐπιβοάω , ῶ : clamer, acclamer

ἐπιβοηθέω , ῶ : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπιβουλεύω 2: 1 projeter, former le projet de ; 2 conspirer, comploter contre+ D ;

ἐπιγίγνομαι / ἐπιγίνομαι : naître ensuite, venir ensuite, venir en outre, s’ajouter, survenir

ἐπίγραμμα , ατος (τό) : l’inscription

ἐπιγραφή , ῆς () : l’inscription

ἐπιδείκνυμι (inf aor ἐπιδεῖξαι ) 1: 1 montrer, faire voir, faire constater, prouver, démontrer ; 2 faire étalage de, exhiber

ἐπίδειξίς , έως (ἡ) : 1 la preuve; 2 l'exhibition

ἐπιδεύομαι = ἐπιδέω +G : avoir besoin de

ἐπιδέω: + G : 1 manquer de pour (infinitif) ; 2 avoir besoin de

ἐπιδημέω , 3: 1 résider, résider dans le pays, être chez soi, être là, séjourner ; 2 venir résider en qualité d'étranger; 3 rentrer chez soi au retour d’un voyage

ἐπιδημία , ας (ἡ) : le séjour

ἐπιδιαγιγνώσκω  : examiner de nouveau

ἐπιδίδωμι 3: 1 donner, livrer ; 2 donner en dot ; 3 donner comme contribution volontaire ; 4 s’accroître, croître, faire des progrès, progresser , forcir

ἐπιδρομή , ης (ἡ) : attaque soudaine, incursion

ἐπιεικής , ής, ές 4: 1 convenable, raisonnable ; 2 bon, doux, accommodant, commode

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez, assez bien, convenablement

ἐπιζαρέω , ῶ : +A : fondre sur, désoler

ἐπιζέω , ῶ : 1 déborder en bouillonnant ; 2 + D : déferler sur

ἐπιζητέω , ῶ : rechercher

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπιθυμητικῶς : avec désir, avec ardeur

ἐπιθυμία , ας (ἡ) 3: le désir

ἐπιίαλλω  : lancer, jeter sur + D

ἐπικαλέω , + D : accuser qqn, reprocher à qqn

ἐπίκαυτος , ος, ον : hâlé, bronzé

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

ἐπικηρυκεύομαι  : envoyer des hérauts, négocier

ἐπικλονέομαι : s'élancer avec violence vers

ἐπίκλοπος , ος, ον : voleur, rusé, trompeur

ἐπικουρία , ας (ἡ) : le secours à, assistance, renfort pour

ἐπικρατέω , ῶ : + G : se rendre maître de, être maître de , avoir la libre disposition de

ἐπικρατέως : en tant que vainqueur, brutalement

ἐπιλανθάνομαι (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἐπιλέγω (part aor M ἐπιλεξάμενος ) : choisir

ἐπιλείπω : abandonner, faire défaut à

ἐπιλήθομαι + G : oublier

ἐπίλοιπος , ος, ον : restant, qui reste

ἐπιλύω : 1 délier de ; 2 empêcher

ἐπιμαίομαι (part aor ἐπιμασσάμενος ) : palper, chercher à tâtons

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin, l’exercice  ; 2 la surveillance; 3 la charge, la fonction

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐπιμένω : demeurer, durer

ἐπιμήκης , ης, ες : un peu long, allongé, oblong

ἐπιμιμνῄσκομαι + G : rappeler

ἐπιμίσγομαι : se mêler à

ἐπινέμω : faire paître de nouveau

ἐπινεύω : faire bouger un panache avec la tête sur … ; approuver

ἐπινοέω ,  : + A : penser à, songer à, concevoir, projeter

ἐπιόντες , ων (οἱ) : les assaillants, les agresseurs

ἐπιορκέω , ῶ 4: jurer faussement, se parjurer

ἐπίπαν / ὡς ἐπίπαν adv. : ordinairement, en général

ἐπιπείθομαι : cèder, obéir à

ἐπιπέμπω : envoyer en plus

ἐπιπέτομαι ( aor ἐπέπτην ) : voler vers

ἐπιπίνω : boire en outre, boire ensuite

ἐπιπίπτω + D : tomber sur

ἔπιπλα , ων (τά) : les meubles

ἐπιπλανάομαι , ῶμαι : se répandre sur, ramper sur

ἐπιρρίπτω : jeter sur, jeter contre

ἐπιρρο , ῆς (ἡ) : le flux, l’écoulement

ἐπιρροθέω , ῶ : 1 faire du bruit comme une vague qui éclate ; 2 approuver bruyamment

ἐπιρρομβέω , ῶ : bourdonner

ἐπισεύω (3ème p sg parfait passif ἐπέσσυται ) : exciter contre (parfait passif : être impatient, s'élancer )

ἐπισκέπτομαι : aller examiner, observer

ἐπισκήπτω 4: 1 appuyer sur ; 2 recommander de ; 3 lancer ; // M 1 s’abattre sur ; 2 poursuivre en justice ;

ἐπισκοπέω , ῶ : observer, regarder, considérer, examiner, inspecter

ἐπίσκοπος , ου () : le surveillant

ἐπισκώπτω  : plaisanter, se moquer de

ἐπιστάζω ( ἐπιστάξω , ἐπέσταξα ) : faire couler goutte à goutte, faire dégoutter sur

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

ἐπιστάτης , ου (ὁ) : 1 le chef, le gouverneur, le maître en (+ G) ; 2 le préposé à, l’intendant de ; 3 le spécialiste ; 4 l’éleveur ;

ἐπιστέλλω 4: 1 écrire à, dire par lettre ; 2 commander, charger de

ἐπιστήμη , ης (ἡ) 4: le savoir, la science, la compétence.

ἐπιστήμων , ων, ον : qui sait, compétent en (+ G) ; savant

ἐπιστολή , ῆς (ἡ) 2: la lettre, le message écrit

ἐπισφάζω : +Α +D : égorger qqn sur qqch

ἐπισχόμενος : en retenant son souffle (= d'un trait), ou bien en portant la coupe à sa bouche…

ἐπιτάσσω / ἐπιτάττω (aor2 ἐπέταξα ) : commander, ordonner

ἐπιτέλλω (f τελῶ ) : 1 se lever (astre) ; 2 donner un ordre, dire qqch comme un ordre, ordonner

ἐπιτήδειος , α, ον 2: convenable, favorable, avantageux, utile, indispensable

ἐπιτήδειος , ου (ὁ) : le compagnon, l’ami

ἐπιτηδές / ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement

ἐπιτήδευμα , ατος (τό) 2: 1 l’habitude, l’occupation ; 2 les moeurs

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ) 3: 1 placer sur ; 2 infliger ; 3 pousser devant soi, tirer sur soi ; // M s’attaquer à

ἐπιτιμάω , ῶ 2: reprocher, critiquer ;

ἐπιτίμιον , ου (τό) : la peine, le châtiment

ἐπιτίμος , ος, ον : jouissant de ses droits civiques

ἐπιτρέπω 2: 1 transmettre, remettre, confier; 2 permettre ; 3 ordonner ; 4 + D : se confier à, s’en remettre à, s’abandonner à

ἐπιτρέχω ( ἐπιδραμοῦμαι , ἐπέδραμον ) : courir dessus

ἐπιτροπεύω : administrer, avoir en tutelle

ἐπιτυγχάνω + D : tomber sur, se trouve par hasard devant, rencontrer

ἐπιφαίνομαι ( ἐπιφανέντων : part aor G pl): apparaître

ἐπιφανεία , ας () : l’éclat, le renom

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐπιφέρω 4: 1 porter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ; 3 ajouter ;

ἐπίφθονος , ος, ον : odieux

ἐπιφορήμα , ατος (τό) : le dessert

ἐπίφρων , ων, ον : sage

ἐπιφύω : se dresser, pousser sur

ἐπιχειρέω , ῶ 1: mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter

ἐπίχρυσος , ος, ον : doré

ἔπιων, ίουσα, ιον : qui suit, suivant ; // subst. : ἐπιών, όντος () : le premier venu (ἔπειμι, ἐπίεναι : survenir)

ἔπλεο : aor 2, 2ème pers sg de πέλομαι

ἐπλήγην cf πλήσσω : frapper, donner des coups

ἐποικτίρω (inf aor ἐποικτῖραι ) : prendre en pitié

ἐποίχομαι + A : 1 vaquer à, s'occuper de, se mettre à; 2 s’approcher de, attaquer

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D : 1 suivre ; poursuivre ; 2 s'ensuivre; 3 se conformer à

ἐπονομάζω : désigner par un nom, nommer

ἐπόρνυμι (f ἐπόρσω) : +D : envoyer vers

ἔπος , ους (τό)  3: 1 la parole, le mot (τὸ νέον ἔπος : la nouvelle) ; 2 le vers, le récit; 3 l'oracle; 4 la promesse

ἐποτρύνω : se hâter

ἐποχέομαι , οῦμαι : être monté sur, être à cheval sur

ἔποψ , οπος () : la huppe (oiseau)

ἑπτά  4: sept

ἑπτακαίδεκα : dix sept

ἑπτακισμύριοι , αι, α : soixante-dix mille

ἑπτακοσίοι , αι, α : 700

ἐπτόμην aor 2 de πέτομαι : s’envoler

ἐπῳδός , ός, όν + G : qui chante sur, qui fait allusion à

ἐπωμίς , ίδος () : le haut de l’épaule

ἐπώνυμος , ος, ον : qui donne son nom, éponyme; attribué comme dénomination ; + G: qui donne son nom par suite de, qui signifie

ἔραμαι +G : aimer

ἔρανος , ου (ὁ) : le repas de fête (où chacun apporte son écot)

ἐραστής,οῦ (ὁ) : 1 l’amoureux, l’amant ; 2 le partisan

ἐρατεινός , ή, όν : qui inspire la passion, aimable

Ἐρατοσθένης , ους () : Eratosthène

ἐράω 3: + G : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter, aimer, être amoureux, être épris de ; // MP ἔραμαι : désirer follement, aimer

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην / ἐργασάμην , εἴργασμαι (inf pft εἰργάσθαι) 1: 1 réaliser, produire, fabriquer, faire, accomplir, commettre; 2 agir, se conduire ; 3 travailler , exercer (un métier); 4 ( + 2 A) : faire; / ἐργάζεσθαι κακά +Α : faire du mal à ; // P être fait

ἐργάνη , ης adj. : cause de, productrice de

ἐργαστήριον , ου (τό) : l'atelier

ἔργνυμι ( impft epq ἐέργνυ) : enfermer

ἔργον,ου (τό) 1: 1 activité, travail ; 2 l’action, l’acte, l’entreprise, l’agitation; / expr adv. : τῷ δ ΄ ἔργῳ : en réalité ; 3 l’ouvrage,  l’oeuvre; 4 l’acte, le forfait, exploit, machination, affaire

ἔργῳ : par le fait, de fait, en fait, en réalité

ἔρδω ( ἔρξω , ἔοργα ) : faire

ἐρεβεννός , ή, όν : obscur comme l'Erèbe, ténébreux

Ἔρεβος , ους (τό) ( Ἐρέβευς : forme de génitif épique): l’Erèbe

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ἔρείπω (aor 2 intr ἤριπον ) : renverser, ruiner ; aor 2 : se renverser, s'écrouler

ἐρετμόν , οῦ (τό) : la rame

ἔρευνα , ης (ἡ) : recherche, enquête

ἐρευνάω ,  : rechercher, chercher à savoir, enquêter, examiner, fouiller

ἐρέφω : couvrir d'un toit, couronner de guirlandes

ἐρέω : 1 Hom. interroger (+2 A); 2 futur de "dire"

ἐρημία , ας () 4: 1 la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ; 2 le désert ; 3 le vide de, l’absence de ;

ἔρημος , ος, ον 2: 1 désert ; 2 solitaire, seul, isolé ; 3 vide, abandonné ; + G : déserté par, vide de, privé de

ἐρημόω , ῶ : abandonner, dévaster ; + G : priver de

ἐρητύω : retenir, contenir, réprimer, repousser, maintenir, maîtriser

ἐρίβωλος , ος, ον : très fertile, au sol fécond

ἐρίζω ( ἐρίσαντε : part aor duel .) : se quereller, rivaliser

Ἐρινύες , ύων (A pl Ἐρινῦς ) : 1 les Erinyes, déesses de la vengeance ; 2 par métonymie : les malédictions

ἔριον, ου, (τό) : la laine

ἔρις , ιδος (ἡ) 3: la querelle, la rivalité ; // expr. : ἔρις γίνεταί τινι πρός + Α ὑπέρ + G : il survient entre une personne et une autre une querelle au sujet de qqch ; la discorde

ἔριφος , ου (ὁ) : le chevreau

ἐριώλη , ης () : 1 l’ouragan 2 le voleur

ἕρματα , ων (τά) : pendentifs, boucles d’oreille

ἑρμογλυφεῖον , ου (τό) : atelier de sculpteur

ἔρνος , ους (τό) : le jeune plant

ἔρξω cf ἔρδω : faire

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  demander, interroger ; + 2 A : demander qqch à qqn, réclamer, proférer en demande

Ἔρος , ου = Ἔρως, ωτος (ὁ) : Eros

ἑρπετόν , οῦ (τό) : tout ce qui rampe ou se traîne (par opposition aux hommes, ou aux oiseaux); reptile

ἕρπω  : s’avancer doucement, se glisser dans, se traîner, ramper

ἔρρω  : s’en aller péniblement ; aller à sa perte, à sa ruine ( ἐρρέτω : impératif 3ème pers sg : traduire par un subjonctif précédé de que en français)

ἐρρωμένος , η, ον : bien portant, fort, solide

ἐρρωμένως : violemment, fortement

ἐρυθρός , ά, όν : rouge

ἐρύκω  : arrêter, retenir, écarter, tenir à l’écart, être débarrassé de

ἐρύω 1 (pft épq : εἰρύαται) : sauver, protéger ; // M ἐρύομαι : sauver, maintenir

ἐρύω 2 : tirer, faire sortir, dégainer ; //M ἐρύομαι : retirer, peser contre ou en échange de (+ D), racheter avec

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 ἔρχομαι + D : se joindre à, rejoindre

ἐρωέω , ῶ : couler

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour

Ἔρως , ωτος (ὁ) : Eros

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger, poser une question , demander

ἐρωτικός , ή,ό ν : d’amour, amoureux

ἐρωτικῶς : en amoureux

ἐς = cf εἰς + Α : 1 dans (mvt) , vers, jusqu’à ; 2 pour, en vue de ; expr adv : ἐς πλέον : davantage que + G

ἔσαν hom = ἦσαν

ἐσβάλλω ἐς + Α : faire irruption sur, envahir

ἐσέρχομαι : entrer, se présenter

ἐσθής , ῆτος () : vêtement, habit

ἐσθίω , ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα : manger, dévorer

ἐσθλός , ή, όν 2: 1 bon, utile; 2 noble, brave, vaillant, valeureux ; 3 généreux, vertueux, honnête,  sage, fidèle ; 4 favorable, agréable (parfois ironique)

ἔσθω (impf ἦσθον ) : manger

ἔσκε(ν) hom = ἦν (εἰμί)

ἐσοράω , = εἰσοράω,ῶ : voir, regarder

ἑσπέρα , ας (ἡ) : le soir

ἑσπέριος , α, ον : du soir, du couchant, de l’occident ; τὰ ἑσπέρια : les régions de l’ouest, l’ouest

ἕσπερος , α, ον : du soir, vespéral

ἐσσι / ἐσσί hom (de εἰμί) = εἶ tu es

ἐσσόμενος , η, ον = ἐσόμενος , η, ον  : qui sera (participe futur de εἶναι)

ἔστε : jusqu'à ce que ; ἔστ´ ἄν + subj (ἔστε+ἄν) : jusqu’à ce que, tant que

ἔστι / ἔστιν = ἔξεστι + infinitif  1: il est permis de ; il est possible de, que

ἐστι + G : τόδ΄ ἐστι +G : c’est le propre de..., c’est l’affaire de ...

ἑστία , ας () 4: 1 le foyer ; 2 l’autel, le sanctuaire

ἑστιάσις , εως () : le festin, le banquet

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn , traiter à table, faire le service pour ; // M ἑστιάομαι : se délecter de, se repaître de

ἔστω : 3ème p sg de l’impératif présent de εἰμι

ἑστώς , ῶτος : part pft intr de ἵστημι

ἐσφόρεον impft -> εἰσφορέω -> εἰσφέρω : porter dans

ἐσχάρα , ας (ἡ) : le foyer

ἔσχατος , η, ον 2: dernier, ultime, extrême ; ἔσχατα , ων (τά) : les dernières choses, le pire

ἔσω : dedans, à l’intérieur ; τὸ ἔσω : le dedans, l’intérieur ; // ἔσω + G : dans, à l’intérieur de

ταῖρος , ου (ὁ) 4: / hom ἕταρος,ου () (D pl hom ἑτάροισι) : le compagnon, l'ami, le camarade, le camarade (d'une même confrérie ou d'un même parti)

ἐτάρφθην aor 2 de τέρπομαι + D : se réjouir de

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second; 3 autre, différent ; // expr. δυοῖν θάτερα (τὰ + ἕτερα) : de deux choses l'une

ἑτέρωθε : 1 d’un autre endroit ; 2 dans un autre temps ; 3 autrefois

ἐτήτυμος , ος, ον : réel, véridique

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; // expr : ἔτι δέ : en plus, de plus ; ἔτι δὲ καί : et en outre, et en sus, et en plus ; ἔτι ... καί: en plus ; ἔτι καὶ νῦν : encore maintenant, encore à présent, encore une fois

ἔτλην ( forme d’aor 2 ; cf τλῆναι) : supporter, avoir la force de, avoir le courage de, oser

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; + inf. : prêt à; prêt, sur le point d'être réalisé

τος , ους (τό) 2: l’année, l’an

ἔτραφον aor 2 rare de τρέφω : nourrir, élever

ἐτώσιος , α, ον : vain, inutile (valeur adverbiale, parfois)

εὖ 1: bien ; εὖ δράω + Α : faire du bien à ; εὖ λέγω : bien parler, donner un bon conseil ; εὖ πράσσω : être bien, réussir, être dans le bonheur ;

ἐΰ = εὐ : bien

εὐαγγελίζω : annoncer une bonne nouvelle

Εὔβοια , ας () : l’Eubée (grande île à l’est de l’Attique)

εὐγένεια , ας (ἡ) 4: la noblesse

εὐγενής , ής, ές 3: noble, de bonne race, bien né

εὐγνωμόνως (comparatif : εὐγνωμονέστερον) : avec de bons sentiments, plein de bons sentiments, avec de bonnes dispositions

εὐδαιμονέω , ῶ 4 : être heureux

εὐδαιμονία , ας (ἡ) 3: le bonheur, la prospérité ;

εὐδαιμονίζω : + A de la personne + G de la cause : juger heureux qqn à cause de

εὐδαίμων , ων, ον 2: fortuné, heureux, bienheureux, chanceux, riche (εὐδαιμονέστατα : superlatif neutre pluriel) ; // εὐδαίμονες , ων (οἱ) : les riches

εὐδία , ας (ἡ) : le beau temps, le calme

Εὐδιάναξ, -άνακτος,ου (ὁ) : Maître-du-beau-temps (Eudianax)

εὐδοκιμέω , ῶ 2: être estimé, réputé

εὐδοξία , ας () : 1 la bonne réputation, la renommée, la gloire ; 2 approbation, consentement

εὕδω : dormir, être engourdi

εὐειδής , ής, ές : d'un bel aspect, aux belles formes, gracieux

εὐεξία , ας (ἡ) : bonne constitution, bonne santé, vigueur

εὐεργεσία , ας (ἡ) 3: le bienfait

εὐεργετέω , 4: faire du bien

εὐεργέτης , ου (ὁ) 3: le bienfaiteur

εὐεργός , ός, όν : aux bonnes œuvres, vertueux

εὐερνής , ής, ές : qui pousse bien, bien développé

ἐϋζώνος , ος, ον : à la belle ceinture

εὔζωρος , ος, ον : pur, sans mélange

εὐήκης , ης, ες : bien pointu, bien aiguisé

εὐηκοέω , + G : bien écouter , obéir, être soumis à

εὐθαλής , ής, ές : florissant

ευθέως = εὐθύς : aussitôt, tout de suite

εὔθρονος , ος, ον : au beau trône

εὐθύ  : directement, vite, droit

εὔθυνα , ης (ἡ) 3: la reddition des comptes (svt pl)

εὐθύνω : diriger

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, soudain, vite, directement ; (avec participe : dès que…)

εὔιππος , ος, ον : riche en chevaux, bon cavalier

εὔκαιρος , ος, ον : qui est de circonstance , approprié

εὐκάρδιος , ος, ον : au coeur ardent, au coeur ferme, courageux

εὐκαρδίως : d’un cœur ferme, avec courage

ἐϋκνήμις , ιδος adj : aux belles jambières, aux belles cnémides

εὐκόλως : avec bonne humeur

εύκοσμία , ας (ἡ) : le bon ordre, la discipline

ἐΰκυκλος , ος, ον : aux belles roues

εὐλαβέομαι ,οῦμαι : prendre garde , prendre ses précautions, prendre garde de (μή + subj : que)

εὐλογέω , ῶ (aor : ηὐλόγησα ): dire du bien de, honorer, glorifier ; célébrer, faire la louange de

εὐμενέτης , ου adj : bienveillant, ami

εὐμενής , ής, ές : bienveillant

εὐνάζω : 1 allonger, coucher, mettre à terre, abattre ; 2 endormir, faire passer

εὐνάομαι , ῶμαι (εὐνηθεῖσα part aor M de forme passive) : 1 se coucher ; 2 dormir avec

εὐν , ῆς (ἡ) 3: la couche, le lit, le matelas

εὔνοια , ας (ἡ) 2: la bienveillance, l'amour, la bonne disposition d'esprit, le dévouement ; // ἐπ ΄ εὐνοίᾳ : avec bienveillance, par amour ;

εὐνομία, ας (ἡ) : bon pâturage, bonne pâture, bonne manière de paître

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

εὔπαις , -παιδος : heureux en enfants, comblée par mes enfants

εὔπεπλος , ος, ον : au beau voile

ἐϋπλόκαμος , ος, ον: aux belles boucles

εὐπορέω , ῶ 4: 1 avoir en abondance ; 2 fournir ; 3 avoir le moyen de ; 4 réussir

εὐπορία , ας (ἡ) 4: abondance, facilité (à, pour); aisance ;

εὔπορος , ος, ον 4: 1 bien pourvu de, riche en ; 2 facile à

εὐπραξία , ας (ἡ) : le bonheur

εὐπρόφορος , ος, ον : qui se déplace en tous sens, allant et venant

εὑρήμα , ατος (τό) : l’invention, la trouvaille

εὔριπος , ου (ὁ) : bras de mer, canal, chenal

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον, ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ; // P εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, εὕρημαι /ηὕρημαι : être trouvé

εὖρος , ους (τό) : la largeur

εὐρύ : largement, au loin

εὐρυκρείων , ων, ον : puissant au loin

Εὐρύλοχος , ου (ὁ) : Euryloque (compagnon d’Ulysse)

εὐρυοδείη , ης : adj. aux larges routes

εὐρύοπα : qui voit au loin (inv.)

εὐρύς , εῖα, ύ(ν) : large, vaste

Εὐρυσθεύς , έως () : Eurysthée

εὐρύστερνος , ος, ον : à la large poiritne, au large sein, aux larges flancs

ἐύς : bon, brave

εὐσέϐεια , ας (ἡ) 4: la piété

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

εὐσταθέω : être calme, lisse

εὐσχήμων , ων, ον : avec un bon maintien, décent

εὖτε  : quand, lorsque (= ὅτε) ; εὖτ ΄ ἄν = ὁτάν : lorsque

εὔτεκνος , ος, ον : heureux en enfants, fier de ses enfants

εὐτελής , ής, ές : de peu de valeur, simple

εὐτρεπής , ής, ές : qui peut tourner, prêt, à disposition, disponible

ἐΰτρητος , ος, ον : bien percé

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur

εὐτύχημα , ατος (τό) : le succès

εὐτυχής , ής, ές 3: heureux, chanceux, qui a du succès, qui réussit, fortuné

εὐτυχία,ας (ἡ) 4: la chance, le succès, le bonheur ; / pl : avantages naturels

εὐτυχῶς : heureusement, avec bonheur, sans problème

εὔυδρος , ος, ον : aux belles eaux, à l’eau abondante, bien arrosé

εὐφημέω , ῶ : dire des paroles de bon augure

εὐφημία , ας (ἡ) : 1 parole de bon augure ; 2 silence religieux

εὔφημος , ος, ον : qui évite les paroles de mauvais augure

εὐφρόνη , ης (ἡ) : la bonne conseillère ; par allusion, la nuit qui porte conseil

εὐφροσύνη , ης (ἡ) : la joie, le plaisir

εὐφυῶς : bien fait

εὐχερῶς : aisément, sans souci

εὔχομαι 2: 1 prier, adresser une prière, demander par des prières ; 2 proposer ; 3 prétendre; se vanter de, se flatter de

εὐχωλή , ῆς (ἡ) : la prière

εὐψυχία , ας () : le courage, l’assurance

εὐώδης , ης, ες: qui a bonne odeur, qui sent bon

εὔωνος , ος, ον : à bon prix, à bon marché

εὐώνυμος , ος, ον : qui est à gauche, gauche

εὐῶπις , ιδος adj : aux beaux yeux, au beau regard

εὐωρία , ας (ἡ) : 1 la belle saison ; 2 le beau temps

εὐωριάζω : négliger

εὐωχέομαι ,οῦμαι : se régaler de

ἐφ ΄ devant un esprit rude cf ἐπί 

ἐφ οἷς : expression : à quelles conditions

ἐφάπτομαι ( ἐφάψομαι , ἐφαψάμην , ἐφῆμμαι ) + G : 1 toucher, palper, poser la main sur ; 2 se saisir de, atteindre

ἐφαρμόζω : ajuster, adapter

ἐφέζομαι : s'asseoir sur + D

ἐφέλκω : tirer ; // M. tirer sur soi, fermer

ἐφεξῆς  4: successivement, à la suite, sans s'arrêter, en file

ἐφέπομαι (inf aor ἐπίσπεσθαι ; part aor ἐπισπόμενος ) +D : 1 suivre, poursuivre ; 2 se laisser guider par, obéir à

ἐφέπω ( aor ἔπεσπο ) : accomplir

ἐφέστιος , ος, ον : qui vient s’asseoir au foyer comme suppliant

ἔφη 1: dit-il, dit-elle (incise)

ἔφηβος , ου () : éphèbe

ἐφθίμην aor 2 de φθίνομαι : périr

ἐφίημι (inf aor ἐφεῖναι ; aor 2 ἐφῆκα ; aor hom ἐφέηκα ) 4: 1 laisser aller, lâcher, permettre ; 2 ἐφ-ίημι + D : jeter sur, lancer sur, envoyer sur ou contre ; 3 exciter (+inf : à…) ; // M ἐφ-ίεμαι + G : 1 désirer, rechercher, convoiter, tendre vers, viser qqch, viser à ; ἐφιέμενος + G : désireux de ; 2 ordonner

ἐφιμέρος , ος, ον : ému de désir, tendu vers le désir

ἐφίπταμαι : fondre sur

ἐφίστημι 2: 1 placer sur, dresser ; 2 préposer à ; 3 commander; // MP ἐφίσταμαι , ἐπι-στήσομαι , ἐπέστην , ἐφέστηκα  ( ἐφειστήκει : plus que parfait à sens intransitif + D: 1 survenir, venir près de, arriver auprès de, se présenter à, se placer auprès de, se placer sur, s’arrêter près de, se trouver près de, se tenir près de , être en présence de (part. pft. attique de sens moyen ἐφεστώς , ῶσα, ός) ; 2 être placé au-dessus de, être préposé à, être à la tête de, diriger

ἔφοδιον , ου (τό) : les provisions de route

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque

ἐφοπλίζω : préparer

ἐφορμάω , ῶ : susciter, provoquer ; jeter, lancer (+ D contre); s'élancer

ἐφύπερθε(ν)  : par dessus

ἐχεπευκής , ής, ές : pointu

ἐχθαίρω (aor ἤχθηρα ) : prendre en haine

ἔχθιστος , η, ον : haineux au plus haut point ; parfaitement détestable ou haïssable

ἔχθρα , ας (ἡ) 2: la haine, l'animosité

ἐχθρός , , όν (superlatif ἔχθιστος,η,ον) 1: 1 ennemi (privé), hostile ; + D: ennemi de ; 2 odieux, haïssable ; // subst. ἐχθρός,οῦ (ὁ) : l'ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qui est odieux, celui qu'on hait

ἐχίδνη , ης () : la vipère

ἔχω (impft εἶχον impf hom ἔχον ; f ἕξω ou σχήσω , aor ἔσχον , pft ἔσχηκα ) 1: / 1 tenir (sens premier) , porter, comporter, avoir, posséder ; expr. : ἔχειν διὰ χειρός : avoir en main; ἔχω + G : avoir part à ; / 2 occuper, habiter, séjourner sur ; / 3 tenir pour, envisager comme ; / 4 ἔχω / ἔχομαι + infinitif : pouvoir, être capable de, savoir; / 5 ἔχειν + adverbe : être dans tel ou tel état, se comporter (de telle ou telle façon); expr. : ταῦτα οὕτως ἔχει : les choses sont ainsi, il en est ainsi ; οὕτως ἔχει : il en est ainsi ; ἔχειν καλῶς + D : être bien pour qqn, satisfaire qqn ; ὡς ὁργῆς ἔχω : au point de colère où j’en suis – littéralement : autant de colère que j’aie - ; / 6 ἔχω + participe aoriste ou parfait : périphrase fréquente en poésie, remplaçant le parfait du verbe ou l’aoriste ; κηρύξας ἔχω : j’ai fait annoncer : marque fortement le résultat de l’action ; cf syntaxe Bizos p 125 ; // MP ἔχομαι + G : a) être contigu à, être voisin de, être juste à côté de, tenir à, s’attacher à, prendre, tenir, être attaché à ; b) s'accrocher, s'arrêter, tenir bon

ἕωθεν : dès l’aube

ἕωμεν : nous serons rassasiés (hapax hom )

ἐών hom pour ὤν, ὄντος, οὖσα, οὐσῆς, ὄν, ὄντος : étant (part pr du vb être)

ἑῷος , α, ον : de l’aurore, oriental ; τὰ ἑῷα : le Levant, l’orient

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

Ἑωσφόρος , ου (ὁ) : l’Etoile d’Eôs (qui amène Aurore), l’Etoile du Matin, Vénus

ἑωυτῇ = ἑαυτῇ (pronom réfléchi)

Ζ

ζαθέος , α, ον : divin, cher aux dieux

ζάλη , ης (ἡ) : l’ouragan, la tourmente , la tempête

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: 1 vivre, subsister ; 2 être vigoureux, avoir de la vigueur ; 3 bien vivre, avoir une vie heureuse

ζευγίσιος , α, ον: de zeuguite

ζευγίτης , ου () : le zeuguite ; la classe des zeuguites (propriétaires d’un attelage)

ζεύγλη , ης (ἡ) : la partie creuse du joug

ζεύγνυμι 4: atteler; joindre, unir ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) : Zeus

ζῆλος , ου () : l’envie

ζηλοτυπέω , ῶ : être frappé de jalousie, être pris de jalousie

ζηλόω , ῶ 3: 1 envier, rivaliser, jalouser; 2 rechercher avec ardeur , ambitionner

ζημία , ας (ἡ) 2: 1 le dommage ; 2 l’amende, la peine

ζημιόω , ῶ : 1 faire du tort à ; 2 punir (d’une amende) ;

ζηνί = Διί cf. ζεύς

ζητέω , ῶ 1: 1 chercher, rechercher ; + inf : chercher à ; 2 faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

ζήτησις , εως (ἡ) : la recherche, l'enquête

ζήω , ζῶ 1: vivre... cf ζάω

ζόη , ης (ἡ) : la vie

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ζυγόν , οῦ (τό) (G épq ζυγόφι): le joug, l'attelage

ζῶ : vivre... cf ζάω

ζωγρέω , ῶ : capturer vivant (absolt : faire des prisonniers)

ζῳδιακός , οῦ (ὁ) : le zodiaque

ζωή , ῆς (ἡ) : la vie

ζῶμα , ατος (τό) : la ceinture

ζώνη , ης (ἡ) : la ceinture

ζώννυμι : ceindre ; // M ζώννυμαι (aor ἐζωσάμην ) : se ceindre

ζῷον , ου (τό) : l’animal, la bête

ζῳοποιέω , ῶ : rendre vivant

ζωός , , όν : vivant

ζώω 1: vivre... cf ζάω

Η

... ἠέ ... : si ... ou si ... ; est-ce... ou bien est-ce... ?

... ἠέ... : est-ce que … ou bien ... ?

= ἦν cf εἰμι

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; expr. : ἢ σμικρὸν ἢ μέγα : peu ou prou; soit que... soit que... ; soit ... soit... 

1: est-ce que ? ἦ γάρ : est-ce donc que ... ? ; ἦ καί : est-ce que vraiment ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

4: adv relatif de lieu ou de manière : par où, par l’endroit où ; de la façon que, comme ; expr. : ἔστιν ᾗ : c’est de la façon que, il existe qqch par quoi, il est un point sur lequel...

adv 1: oui, certes, assurément ; ἦ γάρ : assurément ; ἦ γάρ ἄν: car certes autrement ; ἦ μάλα: oui, certes; assurément; c'est clair!; ἦ μάλα δ : oui, sans doute ... ; ἦ μήν : assurément, oui !, certes, en vérité (formule de serment); ἦ που : assurément ; c’est clair !; ἦ ῥα : assurément, sans doute

ἤ τοι : et pourtant

ἦ  : 3ème pers sg de ἠμι : dire ; ἦ δ ΄ ὅς : dit-il (incise) ; ἦ ῥα : il dit (formule homérique) ; cf ἦν δ ΄ ἐγώ : disais-je (incise)

ἥβη , ης (ἡ) : jeunesse, vigueur, fleur de l'âge

ἥγε = ἥ γε

Ἡγεμόνη , ης () : Hègémonè : une Charite (ou Grâce) garante de l’ordre établi

ἡγεμονία , ας (ἡ) 4: la préépinence, l’hégémonie

ἡγεμών , όνος (ὁ, ἡ) 2: 1 le conducteur, le guide, le chef ; 2 ce qui conduit à

ἡγέομαι , οῦμαι 1: 1 +G : conduire, être à la tête de, commander, diriger ; 2 + D : marcher devant ; ἡγεῖσθαι τινὶ τὴν ὀδόν : montrer le chemin à quelqu'un; 3 penser, estimer, croire ; considérer qqn comme ... , regarder comme (+ 2 A)  ; // expr : περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαι : ne faire aucun cas de, n'accorder aucune importance à

ἡγήτωρ , ορος (ὁ) : le conducteur, le chef

ἠδέ (hom) = καί : et

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

ἤδη 1: 1) déjà, plusieurs fois déjà ; dès lors, désormais; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ... ; alors  2) immédiatement, tout de suite, maintenant ; 3) dans ces circonstances, dès lors

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir

ἦδος , ους (τό) : le plaisir

ἡδύ : agréablement, avec plaisir

ἡδύς , εῖα, 2: doux, agréable (+ inf : à), savoureux

Ἠδωνός , , όν : des Edônes (peuple de Thrace)

ἠέ  = ἤ : que (derrière un comparatif)

ἠέ ... ἠέ ... : est-ce que… ou bien est-ce que…; ou bien…ou bien…

ἠέλιος hom = ἥλιος,ου () : le soleil

ἦεν hom = ἦν

ἠερόεις , εντος : adj. brumeux

ἠερόφωνος , ος, ον : à la forte voix, à la voix sonore

ἦθος , ους (τό) 3: 1 le caractère ; 2 les moeurs

ἠΐθεος , ου (poét ᾔθεος ) : non encore marié, célibataire; jeune garçon (non marié)

ἠϊών , ἠϊόνος (ἡ) : le rivage

ἦκα : doucement

ἥκιστα 1: le moins ; pas du tout, pas le moins du monde ; οὐχ ἥκιστα = surtout

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver aller ; 2 être arrivé, être venu, être là ; 3 en venir à, aboutir ; ἐς ταὐτὸν ἥκειν : en venir au même point; 4 concerner

ἠλάκατα , ων (τά) : les fils de la quenouille

ἠλακάτη , ης (ἡ) : la quenouille

ἤλειψα aor de  ἀλείφω : enduire, frotter

ἠλέκτρινος , η, ον : d’ambre

ἡλιαστής , οῦ () : l’héliaste

ἠλιθίως : sottement, stupidement , naïvement

ἡλικία , ας (ἡ) 2: 1 l'âge ; 2 la taille

ἡλικιώτης , ου (ὁ) : qui est du même âge, camarade, compagnon du même âge

ἡλίκος , η, ον 4: à quel âge, ayant quel âge, combien grand (exclamatif de quantité)

ἥλιος , ου () 2: le soleil

Ἡλιώτης , ου (ὁ) : le Solaire, l’Héliôte

ἧλος , ου (ὁ) : le clou

ἤλυσις , εως () : la marche, la démarche

ἧμαι (impf ἥμην ; impf 3ème pers pl epq : εἵατο ; ἧντο ) : être assis, être posté, rester immobile

μαρ , ἤματος (τό) hom.: le jour ; // κατ΄ ἦμαρ : jour après jour, au jour le jour

ἡμᾶς αὐτούς, ἡμῶν αὐτῶν : nous-mêmes (pr réfléchi)

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée; // expr. τὴν οὖσαν ἡμέραν : A de durée : durant cette journée qui était là ;

Ἡμέρη , ης : Jour

ἥμερος , α, ον : civilisé, agréable

ἡμέτερος , α, ον 1: notre

ἠμι (3ème pers sg : ἦ ) : dire

ἡμίονος , ου (ὁ, ἡ) : mulet, mule

ἡμίσεια , ας (ἡ) : la moitié (s e , parfois, du corps, donc la taille, la ceinture)

ἡμισταδιαῖος , α, ον : qui mesure un demi-stade

ἥμισυς 4: demi ; à moitié ;

ἠμύω : se pencher, pencher (+ D)

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) , pourvu que

ἦν δ ΄ ἐγώ : disais-je (incise)

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où

ἡνιοχεύς , έως (ὁ) : le cocher, le conducteur de char

ἠνίπαπε aor 3ème p sg hom de ἐνίπτω : blâmer violemment

ἠνορέη , ης (ἡ) : force + beauté

ἧπαρ , ἥπατος (τό) : le foie

ἥπειρος , ου () : le continent

ᾗπερ adv. : 1 par là où ; 2 comme

ἠπεροπεύω : tromper

ἤπιος , α, ον : doux, facile, débonnaire, "coulant"

ἠπύω : faire entendre, dire à haute voix

ἦρ , ἦρος (τό) = ἔαρ, ἔαρος : le printemps

Ἥρα , ας () : Héra

Ἡράκλειος , α, ον : d’Héraclès

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους/έος (ὁ) : Héraclès

ἠρέμα : tranquillement, paisiblement

Ἥρη , ης () : Héra

ἠρόμην cf ἔρομαι

ἥρως , ωος (ὁ) : le héros

ᾖσαν = ᾔδεσαν ( sert d’imparfait à οἶδα : je sais)

ᾗσιν : datif pluriel homérique de ὅς,ἥ, ὅ : son (possessif homérique)

ἠσκημένος , η, ον : artificiellement présenté : part pft passif cf ἀσκέω,ῶ 

ᾖσμεν : impft 1ère p pl de οἶδα

ἠσσάω / ἠττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡσσάομαι,ῶμαι + 2: être inférieur à, être vaincu par

ἧσσον / ἧττον 1: + G moins ... que

ἡσυχάζω : rester tranquille, être tranquille, ne rien faire

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, le repos , la tranquillité, paix, loisir, retraite ; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, calme, rester en paix

ἥσυχος , ος, ον : calme, tranquille; immobilisé, immobile

ᾔτεον : impft ionien de αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

ἤτοι : oui, assurément

ἦτορ (τό) : le cœur

ἦτρον, ου (τό): le bas-ventre

ἧττον / ἧσσον 1: adv. moins

ἥττων / ἥσσων, ονος 3: moindre, inférieur ; qui cède à

ἠΰκομος , ος, ον : = εὔκομος,ος,ον : à la belle chevelure, aux beaux cheveux

ἠΰτε : comme

Ἥφαιστος , ου () : Héphaistos

ἧχι : à l'endroit où

ἦχος , ου (ὁ) : le bruit (flûte, source), le ramage, le gazouillis

Ἠχώ , οῦς (ἡ) : la nymphe Echo

ἠχώ , οῦς () : le bruit, le cri

ῂών , ᾐόνος (ἡ) : le rivage, la plage

Ἠώς , οῦς () (Α Ἠῶ ) : Aurore

Θ

θ΄ = τ΄ devant esprit rude

θακέω , ῶ : être assis pour prier, être en prières

θᾶκος , ου () : le siège

θάλαμος , ου (ὁ) 4: 1 la chambre nuptiale, la chambre ; 2 l'hymen

θάλασσα , ης / θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

θαλάσσιος , α, ον / θαλάττιος , α, ον: de la mer, marin

θαλασσόπλαγκτος , ος, ον : qui erre sur la mer, balloté par la mer

Θαλασσοπότης , ου () : Buveur-de-Mer (Thalassopote)

θαλέθω : fleurir

θαλερός , ά, όν : 1 abondant, florissant, fécond; 2 jeune, vigoureux; 3 de jeunes gens

θάλλω ( part pft fém τεθαλυῖα ) : 1 être prospère, être fort ; 2 verdoyer

Θαλλώ () : Thallô : une des Heures (ou Saisons) garante de la floraison

θάλος , ους (τό) : la plante

θάμβος , ους (τό) : l’étonnement, l’effroi

θαμειός , ά, όν : en grand nombre, nombreux, sans discontinuer

θάμνος , ου (ὁ) : le buisson

θανάσιμος , ος, ον : 1 qui donne la mort ; 2 mourant, voué à la mort, mortel, de mort ; 3 fatal, funeste

θανάσιμος , ου (ὁ) : le mortel touché par la mort

θάνατόνδε : adv. vers la mort, à la mort

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θανών , όντος : une fois mort (participe aoriste de θνῄσκω )

θάπτω  2: rendre les honneurs funèbres (ensevelir, enterrer, ou brûler...)

θαρραλέως  : adv : avec résolution, avec fermeté, sans peur

θαρρέω / θαρσέω , 3: 1 avoir courage, avoir du courage, être courageux; 2 avoir confiance, être confiant, être tranquille ; +D : avoir confiance en, s'appuyer sur

θάρσος , ους (τό) : la hardiesse

θάσσω : être assis, être dans l'inaction

θἀτέρᾳ <ἡμέρᾳ> = τῇ ἑτέρᾳ ἡμέρᾳ : le jour suivant (datif de date)

θάτερον = τὸ ἕτερον

θατέρου = τοῦ ἑτέρου (crase attique)

θᾶττον / θᾶσσον : plutôt ; comp. de ταχύ : vite, promptement, rapidement

θᾶττον comparatif de ταχύς, εῖα, ύ : rapide

θαῦμα , ατος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux) ; 1 objet d’étonnement, motif de s’étonner, chose étrange (positif ou négatif), merveille, monstruosité ; 2 étonnement, stupeur

θαυμάζω 1: 1 regarder avec étonnement ou admiration, admirer (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que, se demander avec étonnement, être surpris; 2 vénérer, honorer

θαυμάσιος , α, ον : 1 étrange, surprenant, bizarre, extraordinaire; 2 admirable, étonnant ;

θαυμασίως : de façon extraordinaire, merveilleusement, admirablement, étonamment

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

θαυματοποιός , οῦ (ὁ) : le charlatan, le prestidigitateur, l'amuseur

θέα , ας (ἡ) : le spectacle, la contemplation (attention à l'accent)

θεά , ᾶς () 2: la déesse ( θεῇς = θεαῖς )

θέαμα , ατος (τό) : le spectacle

θεάομαι , ῶμαι 3: regarder avec attention, examiner, considérer, contempler, être spectateur, voir

θεατής , οῦ (ὁ) : le spectateur, le contemplateur, l’admirateur

θέατρον , ου (τό) : les gradins, le lieu d’où l’on regarde

Θεία , ας (ἡ) : Théia (la Divine)

θεῖος , α, ον 3: divin, sacré, prophétique

θέλγω  : charmer, ensorceler, séduire

θέλω / ἐθέλω 1: vouloir, désirer; vouloir bien, consentir à

θέμεν : infinitif : placer, poser

Θέμις , ιστος (ἡ) : Thémis (Justice Originelle)

θέμις , ιστος (ἡ) 4: la justice (divine), la loi divine, le droit ; // + inf : il est permis

θέμιστες , ων (αἱ) : les lois

θεόδμητος , ος, ον : bâti par les dieux

θεόθεν : de la part des dieux

θεομάντις , εως (ὁ) : le prophète, le devin officiel

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; Dieu (dans un contexte monothéiste)

θεουδής , ής, ές : qui craint les dieux

θεράπαινα , ης (ἡ) : la servante

θεραπεύω  3: 1 soigner, prendre soin de, flatter, "chouchouter" ; 2 servir, s'occuper de

θεράπων , οντος () : 1 l’écuyer ; 2 le serviteur

Θερείτης , ου (ὁ) : Estival (Théritès)

θέρμαινω : échauffer, réchauffer

θέρμινος , η, ον : de lupin, fait en lupin

θερμός , ή, όν : chaud

θέρμος , ου (ὁ) : le lupin

θέρος , ους (τό) : l'été

θεσμοθέτης , ου (ὁ) 4: le législateur ; le thesmothète ;

θεσμός , οῦ () : la loi

θεσπέσιος , α, ον : prodigieux

θεσπίζω (aor ἐθέσπισα ) : faire une prédiction, prédire

θέσπισμα , ατος (τό) : prescription des dieux, oracle

θεσπιῳδός , ός, όν : aux chants prophétiques

Θεσσαλός , οῦ : Thessalien

Θέτις , ιδος (ἡ) : Thétis

θέω : courir

θεωρέω , ῶ 3: observer, examiner, contempler

θεωρία , ας (ἡ) : vision, contemplation, méditation, étude

Θήβη , ης  () : Thèbes

θήκη , ης () : le dépôt

θήλαζω  : nourrir au sein, allaiter

θηλή , ῆς (ἡ) : la mamelle, le sein

θῆλυς , εια, υ 4: de sexe féminin, de femme (τὸ θῆλυ : le genre féminin, le sexe féminin) , féminin, tendre, délicat

θηλύτερος , α, ον = θηλύς,εῖα,ύ : féminin, tendre, délicat

θήρ , θηρός () 3: la bête sauvage, le fauve

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse), chasser, rechercher

θηρευτής , οῦ (ὁ) : le chasseur

θηρεύω : chasser

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

θηριώδης , ης, ες : de bête, qui concerne les bêtes, bestial

θηροτρόφος , ος, ον : qui nourrit des animaux sauvages, riche en gibier, giboyeux

θής , θητός () : 1 le thète ; 2 la classe des thètes

θησαυρός , οῦ (ὁ) : le trésor

θητεύω : être thète, être mercenaire, travailler pour un salaire, être au service de

θητικόν , οῦ (τό) : 1 la classe des « thètes », des citoyens pauvres ; 2 l’impôt des « thètes »

θητικός , , όν : de thète

θιγγάνω + 4: toucher à

θίς , θινός (ὁ, ἡ) : 1 amas, tas ; 2 le sable, la dune, la grève, la plage ; 3 la vase, dépôt boueux

θνῄσκω , θανοῦμαι , ἔθανον , τέθνηκα : mourir (au pft : être mort) (ou ἀποθνῄσκω 1, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον, τέθνηκα) 

θνητός , ή, όν 2: mortel ; // subst. θνητός , οῦ (ὁ) : le mortel

θόαζω  : s’asseoir, être assis

θοινάω , ῶ : traiter dans un festin; // M se régaler

θοίνη , ης (ἡ) : le festin, le banquet

θοός , , όν : rapide

θορυβέω , ῶ : 1 faire du vacarme, du chahut; 2 applaudir

θόρυϐος , ου (ὁ) 4: 1 trouble, émoi; clameur ; 2 tapage, tumulte, le vacarme, le chahut

θοῶς : rapidement

θρασύνομαι : s’enhardir, devenir arrogant ; être insolent

θρασύς , εῖα, 3: hardi, audacieux, arrogant

θρασυστομέω,ῶ : avoir une bouche insolente, parler avec insolence

θρασύτης , ητος (ἡ) : l’arrogance

θραύω : briser

θρέψαι inf aor de τρέφω

Θρῄκη , ης = Θρᾴκη, ης () : la Thrace (ionisme)

Θρῄκιος , α, ον : thrace, de Thrace

θρηνέω ,  : 1  pleurer ; 2 +Α : déplorer, se lamenter sur, gémir sur

θρῆνος , ου () : le chant funèbre ; chant de deuil, chant plaintif ;la plainte 

θρῆνυς , υος () : 1 le tabouret ; 2 le banc de rameur

Θρῇξ , Θρῃκός : de Thrace, thrace ; // subst. Θρῇξ, Θρῃκός () : le Thrace

θριδακίνη , ης (ἡ) : la laitue

θρίξ , τριχος () : cheveu, chevelure, poils, toison, pelage

θρόνα , ων (τά) : les fleurs

θρόνος , ου () : le fauteuil, le trône

θυγάτηρ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

θυγάτριον, ου (τό) : petite fille, fillette

θύελλα , ας (ἡ) : ouragan, tempête

θυίω (impft θῦεν éolisme ) : litt être agité de; 1 bouillonner de, ruisseler de ; 2 se ruer, s'élancer

θῦμα , ατος (τό) : 1 le sacrifice ; 2 la victime

θυμιαμά , άτος (τό) : vapeur d’encens

θυμός , οῦ () 4: 1 le coeur (siège des sentiments) , l'esprit (siège des passions) , l'âme ; 2 le courage, l’ardeur, le désir, la volonté ; 3 la passion, la fureur, la colère

θυμούμενον ου (τό) : la colère

θυμόω , : irriter ; // M θυμόομαι , οῦμαι +D : s’irriter contre, s’emporter contre

Θυννοκέφαλοι , ων (οἱ) : les Têtes-de-thon (Thynnocéphales)

θυόω : parfumer (part. pft τεθυωμένος , η, ον)

θύρα , ας (ἡ) (G pl hom θυράων ) 4: la porte, l’ouverture ; θύραι, ων (αἱ) : les battants, les portes

θύραζε : 1 à la porte, sur le seuil ; 2 dehors (mvt)

θυραῖος , α, ον : étranger, du dehors

θύσανος , ου () : la frange, la bordure, le ruban

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

θύω  2: sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice // M θύομαι : sacrifier, offrir en sacrifice

θωπεύω + Α : flatter, complaire à

θώραξ, ακος (ὁ) : la cuirasse

θωρήσσομαι : se cuirasser

Ι

ἰαίνω : réchauffer, réjouir

Ἰαμβοῦλος , ου (ὁ) : Iamboulos (auteur stoïcien du Ier s. av. JC)

ἰάομαι , ῶμαι : guérir

Ἰαονία , ας (ἡ) : l'Ionie

Ἰαπετός , οῦ (ὁ) : Japet

ἴασιμος , η, ον : curable, soignable

ἴασις , εως (ἡ) : 1 le remède ; 2 la guérison

ἰατρός , οῦ (ὁ) 3: le médecin

ἰαχή , ῆς (ἡ) : le bruit

ἰάχω : crier, hurler

ἰγνύα , ας (ἡ) : le pli du genou, le jarret

Ἰδαίος α‚ ον : de l’Ida

ἰδέ = ἠδέ = καί : et

ἰδέα , ας (ἡ) 4: 1 forme, aspect ; 2 idée ; 3 sorte, genre

Ἴδη , ης () : l’Ida

ἰδίᾳ , adv 2: d’une manière privée, à titre privé, séparément, en privé, en particulier, pour mes affaires personnelles

ἴδιος , α, ον + 1: propre, particulier à, spécifique à ; privé

ἰδιώτης , ου adj. : indigène, naïf, simple, ignorant, simplet

ἰδιώτης, ου (ὁ) 2: le simple particulier ; le non sépcialiste ;

ἴδον = εἶδον

ἰδού 4: interjection : voici, vois !, tiens !, voici (= vois ici) , eh bien !

ἱδρόω , : suer, transpirer.

ἱδρύομαι (part passé : ἱδρύμενος ) : Moyen : établir ; // Passif : être établi

ἱδρώς , ῶτος () : la sueur

ἰδυῖα , ας = εἰδυῖα,ας : participe féminin de οἶδα savoir

ἵεμαι ( ἱέσθην : imparfait, duel) : désirer

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

ἱερεύς , έως () : le prêtre, l’officiant

ἱερεύω : sacrifier

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; 1 sanctuaire, temple, sacrifice .... ; 2 τὰ ἱερά,ῶν : le culte ; les victimes ;

ἱερός , , όν  2: sacré, consacré, inviolable ; +G : consacré à ;

ἱεροσυλία , ας () : le vol d’objets sacrés

ἱερωσύνη , ης () : le sacerdoce (fonction de prêtre)

ἵζω (impératif : ἵζευ ) : s'asseoir, siéger, se poster; faire asseoir

ἵημι 4: (pr 3ème pers ἵει pl : ἱεῖσι ; f ἥσω ; aor ἧκα, ἧκας,ἧκε(ν), εἷμεν, εἷτε, εἷσαν part pr N fém ἱεῖσα) : 1 lancer, jeter, envoyer ; 2 répandre, laisser tomber, laisser échapper ; 3 suspendre ; 4 s’élancer; // M ἵεμαι +G : désirer ( ἱέσθην : imparfait, duel) 

ἴθι : allons! ou : va! (impér de εἶμι  devenu adv)

ἰθύς (superlatif : ἰθύντατα ) adv.  : équitablement (avec équité)

ἱκανός , ή, όν 1: 1 suffisant ; 2 capable, assez puissant  ;3 + inf ou + D : suffisant pour, assez grand pour, capable de

ἱκάνω : 1 venir, arriver, aller ; 2 s’approcher, gagner ; 3 envahir, prendre, tenir

ἱκανῶς  4: suffisamment

Ἰκαρίος , ου () : Icarios

ἵκελος , η, ον : semblable

ἱκέσιος , α, ον : de suppliant(e)

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer (+ G : en touchant ... : G de la partie) ; + infinitif : prier instamment de

ἱκέτης , ου (ὁ) 4: le suppliant

ἱκνέομαι , οῦμαι 4: ( ἵξομαι , ἱκόμην , ἷγμαι ; 2ème pers opt aor :ἵκοιο) : 1 aller, venir, arriver ; 2 venir supplier

ἱκτήριος , α, ον : suppliant

ἵκω (aor ἷξεν ): venir, arriver

ἵλαος , ος, ον hom = ἵλεως, ως, ων 

ἱλάσκομαι  ( f λάσομαι , aor ἱλασάμην ) : apaiser

ἵλεως , ως, ων : accueillant, favorable, bienveillant, propice ; ¨ serein, enjoué, joyeux

Ἴλιον , ου (τό) : Ilion, Troie

Ἴλιος , α, ον : adj : d’Ilion (Ilion : ancien nom de Troie)

Ἴλιος , ου () : Ilion, Troie

ἰλύς , ἰλύος (ἡ) : le limon, la fange, la boue

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement, le voile

ἱμείρω , ou ἱμείρομαι : souhaiter, désirer, désirer vivement

ἴμεν = ἴμεναι = ἰέναι : aller

ἱμερόεις , εσσα, εν, gén εντος : qui suscite le désir, charmant, enchanteur

ἵμερος , ου (ὁ) : le désir

ἵνα 1: 1 (+ indicatif) où, là où ; expr. : ἵν εἶ κακοῦ /ἵνα κακοῦ εἶ : à quel point de malheur tu en es ; 2 dans des conditions où + conditionnel; 3 (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

Ἰνδικός , ή, ον : d’Inde, indien

Ἰνδός , ου (ὁ) : l’Indien (habitant de l’Inde)

ἰξύς , ύος (ἡ) : les reins, la taille

ἴος , α, ον: un seul

ἰός , ἰοῦ (ὁ) 1 : le suc empoisonné, le poison, le venin

ἰός , ἰοῦ (ὁ) 2 : le trait

ἰότης , ἰότητος () : la volonté

ἰοχέαιρα , ας adj : qui lance des flèches

ἱππάζομαι : monter à cheval, chevaucher

ἱππάς , άδος : adj : de chevalier

ἱππεύς , έως () 3: 1 cavalier ; 2 le chevalier ; 3 la classe des chevaliers

ἱππεύω : aller à cheval

ἱππικός , ή, όν : équestre

ἱππιοχαίτης , ου : fait en crins de cheval

Ἱππογέρανοι , ων (οἱ) : les Chevau-Grues, les Hippogéranes

Ἱππόγυποι , ων (οἱ) : les chevau-vautours, les Hippogypes

Ἱππομύρμηξ , ηκος (ὁ) : le Cheval-Fourmi (sur terre, c’est aussi le nom de la fourmi ailée) (Hippomyrmex)

ἵππος , ου (,) 2: le cheval, la jument

ἱππότα , ου () : conducteur de chevaux, conducteur de char

ἱππότας / ἱππότης , ου (ὁ) : le cavalier

ἱπποτροφέω , ῶ : élever un cheval

ἵππουρις , ιδος : à la queue de cheval, aux crins de cheval

ἴρηξ , ἴρηκος () : le faucon, lépervier

ἴς , ἰνός (ἡ) : la vigueur, l'énergie

ἴσα : pareillement

Ἰσαγόρας , ου () : Isagoras

ἴσασιν  : cf οἶδα : savoir

ἰσηγορία , ας () : le droit de parler à égalité, la liberté de parole

ἴσθι : sache !

Ἰσμηνός , οῦ () : Isménos (demi-dieu, fils d’Apollon : on pratiquait à Thèbes, sur son autel de cendres, la divination)

ἶσον : d'une manière égale (adv)

ἴσος , η, ον / ἶσος , η, ον 1: + D égal en nombre, , égal en force, de niveau, égal à, autant de ; égal, conforme à l’équité, à égalité ; à l'égal de, semblable à; // expr : ἐξ ἴσου : dans des conditions égales, sur un pied d'égalité, à égalité ; ἐξ ἴσου + D : à égalité avec, en proportion de

ἰσόω , ῶ : rendre égal, égaler

ἴστε : cf οἶδα : savoir

ἵστημι, στήσω, ἔστησα ( inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: 1 a) établir, placer, installer, placer debout, dresser, poster ; b) élever; arrêter  ; // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην aor2 hom ἔσταν , στῆ  ; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ; b) se tenir debout, être debout ; c) surgir, naître, arriver, commencer ; d) peser (sens rare) ;

ἱστίον , ου (τό) : la voile

ἱστοπέδη , ης () : l’emplanture ( le pied du mât )

ἱστορέω , ῶ : 1 raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater; 2 : + 2 A : demander quelque chose (τι ) à quelqu’un (τινα )

ἱστορία , ας (ἡ) : histoire, récit,enquête

ἱστός , οῦ (ὁ) : 1 mât ; 2 métier à tisser ;3 la trame ; 4 la toile

ἵστωρ , ορος adj : juge, garant, connaisseur de ; // subst ἴστωρ , ορος () : le juge, l’arbitre

ἴσχε : halte-là !

ἰσχυρίζομαι : lutter, déployer sa force ; polémiquer

ἰσχυρός , ά, όν 2: fort, solide, robuste

ἰσχυρῶς : fortement, beaucoup, bien

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force

ἰσχύω 4: être fort, valide , avoir de la force; être vigoureux, s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

ἴσως 1: 1 peut-être, sans doute, probablement; 2 également

Ἰταλία , ας (ἡ) : l’Italie

ἰτέον (cf εἶμι) : il faut aller (pour quelqu'un : +D ; d'où la traduction : il faut que quelqu'un aille…)

ἰύζω : pousser un cri aigu ou plaintif, hurler de douleur

ἴφθιμος , η, ον : fort, vaillant, puissant

ἶφι : vaillamment, avec force, avec courage; par la force, par la puissance

ἰχθύς , ύος (ὁ) : le poisson (N et A pl : ἰχθς)

ἴχνος , ους (τό) 4: la trace ou la marque du pied, la trace de pas, l’empreinte ; le pas

ἰώ 1: oh ! holà ! A moi ! ah ! hélas ! (cri d’appel ou de douleur)

ἰών , ἰόντος ; ἰοῦσα , ης ; ἰόν , ἰόντος (cf εἶμι) : (en) allant, se dirigeant, marchant

Κ

κάββαλε = κατέβαλε

κἀγ = καὶ ἐγώ

Καδμεῖος , α, ον : cadméen, de Cadmos

Κάδμος , ου () : Cadmos (fondateur légendaire de Thèbes)

καθ αὐτόν : un par un, individuellement

καθ ’ ἧς = κατά + ἧς

καθ ’ ὅσον δύναμαι : autant que je le peux

καθαιμάσσω : couvrir de sang, ensanglanter

καθαιρέω , ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ) 4: 1 abattre, anéantir, détruire, tuer ; 2 faire descendre, abaisser ; 3 fermer (les yeux d'un mort) ;

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : purifier, nettoyer, laver

καθάπερ : de même que, comme

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur

καθέζομαι : s'asseoir, être assis, séjourner

καθεῖναι : inf. aor. de καθ-ίημι

καθείργνυμι / κάθειργμαι : être enfermé

καθεύδω : 1 se coucher pour dormir, se mettre au lit, se coucher ; 2 s’endormir, dormir

καθήκω  : être convenable, convenir à (ὁ καθήκων χρόνος : le temps normal, ordinaire)

κάθημαι 2: être assis, être installé, siéger, trôner, s’asseoir ; καθήμενος , η, ον : assis

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : 1 : + attribut du COD : établir comme ou en tant que ; 2 s'asseoir ; // καθίζομαι : s'asseoir, s'établir

καθίημι (aor καθῆκα) : 1 faire tomber de haut en bas, faire tomber, laisser tomber ; 2 baisser, fléchir

καθικνέομαι, οῦμαι (-ίξομαι, -ικόμην, -ῖγμαι) : atteindre

καθίστημι (inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : 1 placer, disposer, établir, nommer ; 2 arrêter, immobiliser ; 3 rétablir ; 4 porter à, augmenter à ; // formes intansitives. : (inf aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι : se placer; part. aor.2: καταστάς , άντος : m’étant placé debout ; pft 2, 2ème pers pl καθέστατε ; part aor P: κατασταθείς , εῖσα, έν) : se placer, se placer debout, s'établir

καθοράω , , f κατόψομαι , aor κατεῖδον  3: 1 regarder en bas, regarder de haut; 2 examiner, observer, remarquer, voir, voir clairement, bien voir

καθυποπίπτω : tomber sous, se dérober sous les doigts de (+ G)

καί 1: 1 et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; 2 ou plutôt, ou plus précisément, ou même ; // expr. : καὶ ἄλλως : et en outre ; καὶ ἄν : même si ; καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ; καὶ δή : et justement, et alors, alors, eh bien donc; καὶ δὴ καί : a) et en particulier, et notamment; καὶ δή <ποτε> καὶ … : et en particulier <une fois> (locution introduisant un exemple) ; b) et en général; καὶ λίαν : oui, assurément ; καὶ μέν : et pourtant ; καὶ μήν : a) de fait, ce qui est sûr c’est que, assurément ; b) de plus, d’ailleurs , cependant; καὶ μήν καί : et notamment, et entre autres, et d’ailleurs ; et je vous assure aussi que ; et, vrai de vrai ...; καὶ ὃς : alors, lui (formule de transition très fréquente, dans un discours, pour passer à un autre interlocuteur); καὶ ὥς : même ainsi

καινός , ή, όν 2: 1 neuf, nouveau ; 2 inattendu, imprévu, étrange, extraordinaire

καινότης , ητος (ἡ) : nouveauté, singularité, caractère extraordinaire

καίνω = κτείνω : tuer

καίπερ + part 3: quoique, bien que, même si , tout ... que tu sois

καιρίος , α, ον : opportun, à propos

καιρός , οῦ (ὁ) 1: 1 juste mesure ; 2 moment, moment favorable, moment opportun, moment convenable, moment décisif, condition favorable, opportunité, occasion, circonstance ; // expr : καιρῷ = ἐν καιρῷ : au bon moment ; κατὰ καιρόν : au moment opportun ; πρὸς καιρόν : en temps utile, au moment opportun, à propos ; 

καίτοι 1: or, pourtant, cependant ; καίτοι devant participe : bien que, quoique

καίω / κάω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα , (aor. epq ἔκηα ) : allumer, faire brûler, brûler; // P brûler

κἀκ = καὶ ἐκ

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι

κακία , ας (ἡ) 3: méchanceté, lâcheté, vilenie

κακίστος , η, ον 1: très mauvais

κακίων‚ ονος 1: pire, comparatif de κακός ή‚ όν : mauvais, méchant

κακόγλωσσος , ος, ον : d’une méchante langue, qui annonce un malheur, sinistre

κακολογία , ας () : la médisance

κακομηχάνος , ος, ον : fourbe, odieux

κακόν , οῦ (τό) 1: 1 le mal, le méfait, le malheur, la misère ; 2 la méchanceté; 3 le reproche, l’injure

κακός ,, όν (superlatif κάκιστος ) 1: mauvais, malheureux, méchant, malfaisant, pernicieux, vaurien, lâche, traître

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur

κακύνομαι : être mauvais, corrompu, infâme

κακῶς 1: mal (adv.) , méchamment, durement, à tort ; // expr. :  κακῶς ἀκούω : avoir mauvaise réputation, être injurié ; κακῶς δράω + Α : faire du mal à ; κακῶς λέγω : défendre une mauvaise cause, plaider une cause regardée comme mauvaise ; et, avec un verbe conjugué : avoir tort de + inf.; κακῶς λέγω + Α : dire du mal de qqn; κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

καλά : adv : de belle façon

κάλαμος , ου (ὁ) : le roseau, le pipeau, le chalumeau

καλαύροψ , οπος : le bâton recourbé, la houlette

καλέω,ῶ 1: f καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα (part pr nomin pl hom καλεῦντες ; ἐκλήθησαν : aor passif 3ème p pl) : 1 appeler, interpeller, invoquer, inviter à; 2 appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi ( M : s’appeler)

καλλίκομος , ος, ον : à la belle chevelure

κάλλιον comparatif neutre de καλός , , όν

κάλλιπ’ = κατέλιπε aor de καταλείπω : laisser derrière soi

καλλιπάρῃος , ος, ον : aux belles joues

καλλιπλόκαμος , ος, ον : aux belles boucles, aux belles tresses

κάλλιστα : adv. : 1 très bien, le mieux ; 2 en héros, très glorieusement

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau, magnifique, admirable

καλλίσφυρος , ος, ον : aux belles chevilles

καλλίων , ων, ον 1: plus beau

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλλύνω : parer, rendre beau; // M faire le beau

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; καλὸν ἐστι + inf : il est bon (beau) de; καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", modèle, parfait, idéal, recommandable ; superlatif κάλλιστος,η,ον

κάλυξ , κάλυκος () : 1 l’enveloppe ; 2 le germe

καλύπτω (aor ἐκάλυψα ) : envelopper, voiler, cacher, couvrir, recouvrir, protéger

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté

κἄμ΄ = καὶ ἔμε (crase avec l’A éolien de ἐγώ)

κάμαξ , ακος (,) : la javeline en roseau

κάματος , ου (ὁ) : peine, fatigue, effort, travail

κάμηλος , ου (,)) : le chameau (le dromadaire), la chamelle

κάμινος , ου () : le four

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον 4: 1 prendre de la peine, faire effort, travailler, se fatiguer ; 2 être fatigué, être atteint de, souffrir de, endurer, peiner ; 3 être malade 

κάμπτω : fléchir, courber, plier (κάμπτειν... γόνυ : plier le genou)

κἀν = καὶ ἐν

κἄν 1 = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si ; κἂν … κἂν … : et si… et si…; soit que… soit que … ; κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; signifie parfois « au moins » (post-classique)

κανών , όνος (ὁ) : la règle, le modèle, le principe

κἀξ = καὶ ἐξ

κἀξίως = καὶ ἀξίως

κἀπεί = καὶ ἐπεί

κἀπειδάν = καί ἐπειδάν

κἄπειτα = καὶ ἔπειτα

καπηλεῖον , ου (τό) : la boutique

κἀπι = καὶ ἐπί

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

κἀπὸ = καὶ ἀπό

Καππαδοκία , ας (ἡ) : la Cappadoce (région de l’Asie Mineure, correspondant à la Turquie centrale)

κάπρος , ου (ὁ) : le sanglier

κάπτω : avaler gloutonnement, engloutir, dévorer

καπύω : exhaler

Κάρ , Καρός () : le Carien (Carie : sud-ouest de la Turquie actuelle)

κάρα / κάρη , κρατός ou κράατος (τό) défectif (délicat à traduire) 2: 1 la tête , l’être (par généralisation) ; 2 la personne (par métonymie) ; 3 formule de respect et de tendresse : la tête chérie de + G , => ma chère ...

καραβοπρόσωπος , ος, ον : à la figure de homard (ou de langoustine)

κάρδαμον , ου (τό) : le cresson

καρδία, ας () 4: 1 le coeur (organe, ou siège des passions) ; 2 les passions (hom κραδίη , ης ())

κάρη (τό) cf κάρα

κάρηαρ , καρήατος (τό) hom = κάρα (τό) : la tête

καρηκομόωντες,ων : à la tête chevelue

κάρηνα = κάρα = κάρη (τό) : la tête, la cîme

κάρηνον , ου (τό) : la cîme, la tête

Καρκινόχειρες , ων (οἱ) : les Pinces-de-crabe (Carcinochires)

καρνεία , ας () : le cornouiller (bois dur)

καρπαλίμως : promptement, rapidement

κάρπιμος , ος, ον : riche en fruits

καρπόομαι , οῦμαι 4: récolter

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

καρποφορέω , ῶ : porter du fruit

κάρτα  : fortement, très, tout à fait

καρτερέω , : être patient, être ferme ; +participe : avoir la patience de, endurer de ; persister à, s’obstiner à

καρτερία , ας (ἡ) : l’endurance, la force

καρτερός , ά, όν : fort, solide, puissant

καρτερῶς : fortement, fermement, violemment

κάρτος = κράτος,ους (τό) : le pouvoir, la puissance

καρύξασ’ dorien, de κηρύσσω ( κηρύξω , ἐκήρυξα ) : annoncer, faire l’annonce de

κάρφος , ους (τό) : le brin de paille, le fétu de paille

καρχήσιοι , ων (οἱ) : la hune ( haut du mât)

Κασάνδρα , ας () : Cassandre (fille d’Hécube, douée du don de prophétie)

κασίγνητος , ου () 3: le frère (κασιγνήτοιο : G hom de la 2ème décl)

κάσις , ίος (ὁ) : le frère

κᾆτα = καὶ εἶτα

κατά + 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 dans toute l’étendue de, dans, sur, dans la région de, du côté de chez , aux environs de ; 3 dans, à travers, à l'intérieur de, en; 4 du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; 5 concernant, convenant à, selon, d’après ; 6 conformément à, en suivant, selon, au sujet de, pour ; en rapport avec, qui concerne ; expr. : καθ ΄ ὅσον δύναμαι : autant que je le peux ; 7 en raison de, pour des raisons de ; 8 avec une indication de temps et ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour;

κατ + G 1: 1 du haut de, en descendant de, en dessous de ; en descendant au fond de, au fond de, sous ; 2 contre, sur (avec contact)  ; 3 en vue de; 4 concernant

καταβαίνω 4: (-βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα part aor: καταβάς , -βάντος ) : 1 descendre ; +G : descendre de ; 2 entrer

καταβάλλω 4: (-βαλῶ, -έβαλον, -βέβληκα ; κάββαλε = κατέβαλε) : 1 renverser, mettre par terre, abattre ; 2 jeter, rejeter, répandre ; 3 payer

καταβιβρώσκω  : dévorer

καταβιόω , ῶ : passer toute sa vie, mener une existence complète

καταβλάπτω : nuire à (tr), léser

κατάγειος , ος ,ον : souterrain

καταγέλως , ωτος (ὁ) : la dérision, le comble de la dérision

καταγηράσκω : vieillir

καταγιγνώσκω 2: 1 se rendre compte de, remarquer, comprendre; 2 se faire une opinion, juger ; 3 mal juger, accuser, condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : accuser qqn de qqch ;

κατάγνυμι (aor κατέαξα aor 2 κατέαγε ) : 1 briser, fracasser ; 2 se briser

καταγράφω : écrire, inscrire

κατάγω 3: faire descendre, ramener ; // M descendre

καταδάπτω : déchirer

καταδατέομαι , οῦμαι : se partager

κατάδηλος , ος, ον : tout à fait clair, manifeste, parfaitement évident

καταδικάζω + inf. : condamner à

καταδιώκω : poursuivre sans trêve

καταδρομή , ῆς (ἡ) : l’incursion, l’attaque, la descente (cf une descente de police...)

κατάδυσις , εως (ἡ) : l’engloutissement

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond ; // P καταδύομαι : être submergé, couler, sombrer

κατᾴδω : remplir de chants, faire résonner de chants

καταθέλγω : ensorceler

καταθνῄσκω  2: mourir, périr

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ ) 4: déshonorer, souiller

κατακαίω ( aor κατέκηα ): brûler complètement

κατάκειμαι : être couché, être couché sur le sol, être allongé

κατακλάω : 1 briser, rompre ; 2 bouleverser

κατακλείω : 1 enfermer ; 2 assujettir, fixer

κατακλίνομαι : s'étendre, s'allonger

κατακλύσμος , ου () : l’inondation, la submersion, le raz-de-marée

κατακτάομαι , ῶμαι : acquérir, obtenir, conquérir ; posséder

κατακτείνω  4: ( aor ἔκτεινα aor 2 κατέκτανον part aor κατακτάς) : massacrer, tuer, mettre à mort

κατακυριεύω +G : commander à, dominer sur

καταλαμβάνω 2: (καταλήψομαι, καταέλαβον, κατείληφα ) : 1 saisir, s'emparer de, prendre, prendre de force, atteindre (après une poursuite), arrêter; 2 rencontrer, trouver; 3 comprendre

καταλάμπομαι : être éclairé, être illuminé, resplendir

καταλείβω : verser goutte à goutte

καταλείπω (κατα-λείψω, κατέλιπον, καταλέλοιπα) 1: laisser, laisser derrière soi, laisser en héritage, abandonner

κατάλυσις , εως () : le renversement, la destruction

καταλύω 2: 1 détruire, mettre à bas, démolir, dissoudre, renverser, abolir ; 2 cesser ; 3 dételer, faire étape ;

καταμανθάνω, καταμαθήσομαι, κατέμαθον, καταμεμάθηκα : 1 étudier, examiner, vérifier  ; 2 être instruit de

καταμαρτυρέω , ῶ 4: témoigner contre

καταμέμφομαι : blâmer

κατανοέω , ῶ : remarquer, observer

καταντικρύ adv : en face, de l’autre côté ; // prép : καταντικρύ + G : juste en face de

καταπάσσω (aor κατέπασα ) : saupoudrer, recouvrir, répandre

καταπαύω : mettre fin à, arrêter, faire cesser; cesser, se reposer de; // M καταπαυόμαι : s’arrêter, prendre fin, cesser, passer

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

καταπίπτω , καταπεσοῦμαι, κατέπεσον, καταπέπτωκα : tomber

καταπλαγείς , έντος : frappé de stupeur ou de crainte devant (+ A)

καταπλέω 4: 1 débarquer ; 2 revenir par mer ;

καταπλήσσομαι (aor 2 κατεπλάγην ; part aor passif καταπλαγείς , έντος : terrifié) : frapper de crainte

κατάποσις , εως (ἡ) : l’engloutissement, la dévoration, le fait d’être avalé

καταπραύνω : adoucir, atténuer

καταράομαι , ῶμαι : maudire, lancer des imprécations

κατάρατος , ος, ον : maudit

καταρρέζω (f καταρέξω aor κατέρεξα ) : caresser

καταρρέω : s'écrouler, s'effondrer

καταρροφέω,(aor 2ème p sg κατερρόφησας  ) + G  : avaler, se gorger de

κατάρρυτος , ος, ον : arrosé, irrigué

κατάρχομαι + G : commencer, donner le signal de , préluder à

κατασκάπτω : renverser

κατασκευάζω  2: 1 préparer, installer, construire, équiper, organiser, faire construire, faire fabriquer (avec un inf aor : sens de but : pour...) ; 2 représenter

κατασκοπή , ῆς (ἡ) : observation, reconnaissance

κατάσκοπος , ου () : l’espion

καταστάζω : 1) + A : goutter sur, dégoutter sur, couler goutte à goutte sur, tomber goutte à goutte, suppurer, couler; 2) + G : faire tomber sur, verser sur

καταστρατηγέω , ῶ : tromper par une ruse de guerre

καταστρέφομαι : détruire, soumettre

κατατίθημι ( aor passif κατετέθην3: 1 déposer, placer en bas, poser en bas ; 2 payer ; // M κατατίθεμαι : déposer, enlever de soi

κατατρέχω ( καταδραμοῦμαι , κατέδραμον ) : fondre en courant sur, ravager, ratisser (sens militaire)

καταφατίζω : affirmer, proclamer

καταφεύγω 3: se réfugier

καταφθείρω : détruire complètement

καταφθίνω : dépérir

καταφθίω  (aor 2 P κατέφθιτο ) : faire mourir

καταφορά , ᾶς (ἡ) : la chute

καταφρονέω , 2: mépriser, négliger

καταχέω ( aor epq κατέχευα ) : verser, répandre sur + D ; ou verser (A) sur (G)

καταψεύδομαι 4: mentir, proférer des mensonges, accuser faussement, calomnier

καταψηφίζομαι 2: M condamner ; // P être condamné ;

κατέαξα aor de κατάγνυμι : briser, fracasser

κατείβω (épique = κατα-λείβω) : verser

κατεῖπον  : faire connaître, révéler

κατέκτας = κατέκτεινας

κατελαύνω : pousser devant soi vers le bas, faire descendre

κατεργάζομαι (inf aor κατεργάσασθαι4: 1 travailler qqch ; 2 accomplir, achever ; 3 arriver à ses fins, vaincre

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι, κατῆλθον, κατελήλυθα) 3: 1 descendre ; 2 rentrer, revenir

κατεσθίω : dévorer

κατεύχομαι : adresser des prières, faire des voeux ou des imprécations

κατέφθιτο  aor 2 passif de καταφθίω : faire mourir

κατέχω ( κατέσχε : aoriste) 2: 1 tenir entièrement, détenir, contenir, retenir, arrêter, immobiliser , maintenir ; / expr. κατέχω <s e ἐμαυτόν> : se contenir, se maîtriser ; 2 κατέχω τὸ μὴ + infinitif : se retenir de; 3 envahir, posséder, envelopper, remplir ; 4 habiter ; 5 κατέχω + participe : continuer à + infinitif ; // ΜP κατέχομαι + D : se couvrir de, être pris par, être possédé, être tenu fortement

κατηγορέω , ῶ 1: parler contre, accuser, incriminer de + G

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l'accusateur

κατηφέω : être triste, honteux, confus

κατθανών , οῦσα, όν : mort (part aor de κατα-θνῄσκω); κατθανών,όντος (ὁ) : le mort

κἄτι = καὶ ἔτι

κατοικέω , 4: 1 habiter, vivre ; 2 gouverner

κατοικίζω : coloniser

κατοικτίρω : plaindre, avoir pitié de

κατόπιν adv : en arrière, par derrière

κάτοπτρον , ου (τό) : le miroir

κατορθόω 3: 1 redresser ; 2 conduire heureusement, mener à bon terme, réussir

κάτοχος , ος, ον : complètement tenu, possédé

κάτω  3: 1 en bas, dans la partie basse , là-dessous, en contrebas ; 2 de haut en bas, vers le bas, en descendant ; 3 d'en bas ; // prép. : κάτω + G : en dessous de, sous

κάτωθεν : d'en-bas, à partir du bas, en dessous

κατώρυξ , υχος adj : enfoui sous la terre ; // subst κατώρυξ , υχος () : cachette souterraine, caverne

καύλινος , η, ον : fait d’une tige, constitué d’une tige

Καυλομύκητες , ων (οἱ) : les Champignons-Tiges (Caulomycètes)

καῦμα , ατος (τό) : la brûlure, le gros de la chaleur, la chaleur intense

καύσω cf καίω : brûler

κάω , καύσω , ἔκαυσα : forme attique de καίω : brûler

κε , κεν : = ἄν marque l’éventualité ou l’hypothèse

κε : alors, dans ces conditions

Κεγχροβόλοι , ων (οἱ) : les Lanceurs de Millet, les Lanceurs de Graines (mais comme κέγχρος, ου désigne en grec tout ce qui a la forme du’une graine, le terme pourrait également se traduire par « les Lanceurs de Grenaille »)

κεδνός ,, όν : diligent, actif, sage, fidèle

κεἰ = καὶ εἰ : même si

κεῖμαι ( κεῖτ’ = ἔκειτο ) 1: 1) être allongé, immobile, au repos ; être couché, gésir, être étendu, rester étendu , être abandonné, être mort ; 2) être placé, être situé, être établi, se trouver , se trouver là, se tenir, être

κείναν dorien, pour κείνην , de ἐκεῖνος

κείνος = ἐκεῖνος ; κείνη = ἐκείνη ; κεῖνο = ἐκεῖνο : cela ; κείνοιν = ἐκείνοιν : duel GD

κεῖσε = ἐκεῖσε : là-bas

κεΐω + κε : subjonctif à sens de futur : je célébrerai

κεκρύφαλος , ου (ὁ) :la résille

κελαινεφεής , ής, ές : sombre

κελαινός , ή, όν : sombre, noir

κελεύθος , ου () : le chemin

κέλευσμα , ατος (τό) : l’ordre, l’injonction

κελευστής , ου (ὁ) : le chef des rameurs , qui donne la cadence 

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, réclamer de, inviter à, recommander de

κέλλω : aborder

κέλομαι : inviter à, ordonner de = κελεύω

κεν = ἄν : particule indiquant un conditionnel ou un éventuel (ne se traduit pas)

κενοδοξία , ας (ἡ) : recherche d’une vaine gloire, désir de gloriole, vanité

κενός , , όν 3: 1 vide; + G : vide de, exempt de, dépourvu de ; 2 vain

κενόω : vider

κεντέω , ῶ : percer, transpercer, tuer

κέντρον , ου (τό) : l'aiguillon, le dard

κεράννυμι : mêler de l’eau au vin pour le tempérer ; d’où, au figuré, tempérer

κέρας , ατος/ως (τό) : 1 la corne ; 2 l’aile (d’une armée) ; 3 l’antenne (d’un insecte) ;

κεραυνός , οῦ (ὁ) : la foudre (arme de Zeus)

κερδαίνω 4: faire un profit, y gagner

κερδαλέος , α, ον : lucratif, profitable, rusé

κερδίων , ων, ον : plus profitable, plus rentable

κέρδος , ους (τό) 3: 1 le gain, le profit, l’intérêt ; 2 le désir de profit, la cupidité

κερκίς , ίδος () : la navette (instrument de tissage)

κευθμών , ῶνος (ὁ) : la retraite, la cachette

κεύθος , ους (τό) : profondeurs, souterrain

κεύθω : 1 couvrir, recouvrir, cacher (+D : dans ou par) ; 2 être caché, se dissimuler

κεφάλαιον, ου (τό) 3: 1 le sommet, le comble, le principal ; 2 le résumé ; 3 le capital

κεφαλή , ῆς (ἡ) 4: la tête

κέχηνα pft 2 à sens présent de χαίνω : ouvrir la bouche (κεχηνότα : part pft pl neutre)

κεχρημένος + G : ayant besoin de

κήδειος , ος, ον : funeste

κηδεστής , οῦ (ὁ) 3: le parent par alliance, le beau-frère, le beau fils

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κήδιστος , η, ον : très précieux

κήδομαι + G : s’inquiéter de, se soucier de

κῆδος , ους (τό) : le soin, le souci; le deuil

κηλέω , ῶ : charmer

κηλητήριος , ος, ον : qui charme, qui séduit, qui attire

κηπεύω : cultiver dans un potager

κήρ , κηρός (ἡ) : le destin (= ce qui cause la mort), la Mort, la mort, le trépas

κῆρ , κηρός (τό) : le cœur (attention à l’acentuation !)

κηρός ,οῦ () : la cire

κήρυγμα , ατος (τό) : la proclamation publique (par voix de héraut), l’annonce

κῆρυξ , κήρυκος () 3: le héraut ; (ouvre à Athènes l'assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers)

κηρύσσω / κηρύττω , κηρύξω , ἐκήρυξα 4: proclamer, annoncer par l’intermédiaire d’un héraut, proclamer l’ordre de, faire annoncer publiquement,

κῆτος , ους (τό) : tout animal énorme vivant dans l'eau (baleine, phoque, etc…)

κηώδης , ης, ες : parfumé

κιβωτός , οῦ (ἡ) : le coffre, la cassette

Κιθαιρών , ῶνος () : le Cithéron (montagne entre Attique et Béotie)

κῖκυς , υος (ἡ) : la force

κινδύνευμα , ατος (τό) : le risque

κινδυνεύω 1: courir un danger, risquer de, courir ou avoir le risque ou la chance de, risquer (positivement ou négativement) ; // M κινδυνεύομαι : risquer de, prendre le risque de

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le risque, le péril

κινέω , 3: 1 secouer, agiter, remuer, déplacer, bouger, mouvoir; 2 troubler

κίνυμαι : être agité

Κίρκη , ης () : Circé

Κισσεύς , έως () : Kissée (père d’Hécube)

κίσσινος , η, ον : en bois de lierre

κισσός / κιττός , οῦ (ἡ) : le lierre

κισσύβιον , ου (τό) : la coupe rustique

κιχάνω (f κιχήσομαι ; κιχείω :1ère pers subj epq ; aor 1 M 3 p sg : κιχήσατο ) : rencontrer, atteindre, trouver, retrouver

κίω : aller, venir

κίων , ονος (ὁ) : la colonne

κλαγγή , ῆς (ἡ) : le bruit retentissant, le fracas

κλάδος , ου (ὁ) : le rameau, la branche, le sarment

κλάζω ( κλάγξω , ἔκλαγξα , κέκλαγγα ) : retentir, faire entendre un son clair, faire retentir un cri aigu

κλαίω ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ; expr. : κλαίων : à tes risques et périls, pour ton malheur, à tes dépens

κλάω , ω : 1 briser; 2 crier, pleurer (=κλαίω)

Κλεαίνετος , ου () : Cléénète (père du démagogue Cléon)

κλεινός , , όν  3: illustre, célèbre, glorieux

κλείς , κλειδός () (A τὴν κλεῖν) : 1 la clavicule ; 2 la clé, le verrou

Κλεισθένης , ους () : Clisthène

κλείσιον , ου (τό) : le bâtiment d'exploitation, le hangar

κλειστός ,, όν : qui peut être fermé (adj verb de κλείω)

κλειτός , ή, όν : illustre, célèbre

κλείω : célébrer

κλέμμα , ατος (τό) : l’objet dérobé, le larcin

Κλεοναί , ῶν (αἱ) : Cléones : ville où s’est installé Héraclès, chez son hôte Molorchos, dont le fils avait été tué par le lion de Némée

κλέος , ους (τό) : gloire, réputation, renom

κλέπτω ( aor 2 passif ἐκλάπην ) 3: voler

κλῄζω : appeler, nommer, célébrer

κληΐς , κληῖδος (ἡ) hom = κλείς , κλειδός () : 1 la clavicule ; 2 la clé, le verrou

κλῆμα , ατος (τό) : cep de vigne, vigne

κλήρος , ου () 2: 1 le sort ; 2 le lot ; 3 l’héritage ;

κληροῦχος , ου (ὁ) : le clérouque

κληρόω , ῶ : tirer au sort

κλῖμαξ , ακος () : l’escalier, l’échelle

κλίνη , ης () : le lit

κλίνω : pencher, incliner; détourner ; // M κλίνομαι : se pencher

κλισίη , ης (ἡ) : la tente, le campement, la baraque

κλισίηνδε = εἰς κλισίην

κλισμός , οῦ () : le siège

κλοπαῖος , α, ον : volé, dérobé

κλοπή , ῆς (ἡ) : le vol

κλύδων , ωνος (ὁ) : 1 le flot ; 2 l’agitation des flots, le tumulte, la tempête

κλυδώνιον , ου (τό) : le va et vient des vagues, le ressac

Κλυταιμνήστρη , ης () : Clytemnestre

κλυτός , ή, όν : illustre, glorieux, splendide

κλύω (impératif : κλῦθι ) 2: + 1 entendre, écouter, exaucer ; 2 entendre dire, apprendre ; 3 savoir ; 4 obéïr ; 5 avoir conscience de, avoir une réputation (le présent a parfois le sens du parfait)

κλώψ , κλωπός () : le voleur

κνήμη , ης () : la jambe

Κνίδιος , α, ον : Cnidien, de Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

κνίζω  : 1 gratter ; 2 troubler, tourmenter

κνώδαλον , ου (τό) : la bête sauvage

κοῖλος , η, ον : creux

κοιμάομαι , ῶμαι : se reposer, dormir

κοιμίζομαι : se reposer, se coucher, dormir

κοινῇ  2: 1 en commun, en public ; 2 d’un commun accord

κοινόν , οῦ (τό) 1: le bien commun, le bien public, l'intérêt public ; κοινά , ῶν (τά) : les affaires publiques

κοινός , ή, όν 1: public, commun ; +D : commun avec; κοινὸν τὸδε ἐστίν + D + inf : il est de l’intérêt commun à ... que ... ; εἰς κοινὸν φέρειν : mettre en commun

κοινόω , ῶ : communiquer

κοινωνέω , 3: avoir en commun, partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κοινωνία , ας (ἡ) : l’union, la communauté avec (+ G), la communauté, la possession en commun

κοινωνός, οῦ (ὁ) 4: l’associé ; le compagnon ;

Κοῖος , ου (ὁ) : Coïos

κοίρανος , ου (ὁ): chef, couverain

κοίτη , ης (ἡ) : la couche, le gîte

κοῖτος , ου (ὁ) : bergerie, gîte

κοκύω : pousser des cris

κολάζω 2: châtier, punir, corriger, réprimer

κολεός , ου (ὁ) : le fourreau

κολοσσός , οῦ (ὁ) : le colosse

κόλπος , ου (ὁ) : 1 le sein ; 2 tout creux ; pli ou repli d’un vêtement ; giron

κολπόω , ῶ : gonfler, enfler

κομάω , ῶ : avoir une longue chevelure, porter une longue chevelure

κόμη , ης (ἡ) 4: la chevelure, les cheveux

κομήτης , ου : qui porte de longs cheveux, chevelu ; // subst ὁ κομήτης, ου : le chevelu, l’astre chevelu, la comète

κομίζω 1: 1 transporter, apporter ; 2 amener avec soi, amener; 3 emmener, emporter, ramener, rapporter ; 4 prendre soin de, s’occuper de (+ A) ; 5 porter en terre ; // M κομίζομαι : obtenir qqch de qqn

κομιστήρ , ῆρος : celui (celle) qui conduit

κόμπος , ου (ὁ) : 1 le bruit, le claquement sonore ; 2 l’emphase, la jactance

κονία , ας (ἡ) : la poussière

κονιορτός , οῦ () : la poussière

κόνις ‚ εως (ἡ) : la poussière

κοπάζω : se relâcher, se calmer, tomber

κόπτω : 1 frapper à coups répétés ; 2 tailler en pièces, réduire en charpie

κορέννυμαι (aor ἐκορέσθην ) : être rassasié (Hom)

κόρη , ης (ἡ) 1 = κούρα,ας (ἡ) / κούρη 1: la fille , la jeune fille

κόρη , ης () 2 : la pupille de l’oeil, l’oeil

Κορίνθιος , α, ον : Corinthien, de Corinthe

κορμός , οῦ () : la branche

κόρος , ου (ὁ) : la satiété, le rassasiement

κορυθαίολος , ος , ον : qui agite son casque, qui agite la crinière de son casque, au casque étincelant

κόρυς , υθος (ἡ) : le casque en métal, le casque

κορυφή , ῆς <dorien -, -ᾶς> () : le sommet

Κόρωνος , ου (ὁ) : Corneille (Corônos)

κοσμέω , ῶ 3:  1 munir, organiser, arranger, mettre en ordre ; 2 parer, orner ; 3 illustrer, faire la gloire de

κοσμήτωρ , ορος (ὁ) : le chef (littéralement: le "rangeur")

κόσμιος , α, ον : bien ordonné,modéré, modeste, honnête, correct

κόσμος , ου (ὁ) 3: 1 l’ordre, le bon ordre ; 2 la parure, l’équipement ; 3 le monde

κοτέω : être irrité

Κόττος (ὁ) : Cottos

Κοττυφίων , ωνος () : Μerleau ( Cottyphion)

κοὐδείς = καὶ οὐδείς

κοὐκ = καὶ οὐκ

κοὐκέτι = καὶ οὐκέτι

κουρά , ᾶς (ἡ) : action de raser, cheveux coupés

κουρεῖον , ου (τό) : le "barbier", le salon de coiffure

κούρη (ἡ) = κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

κουρίδιος , α, ον : légitime

κοῦφα : neutre adv. : avec légèreté

κουφίζω (f κουφιῶ ) : soulever, alléger

κούφισμα , ατος (τό) : l’allègement, le soulagement

κράζω (pft κέκραγα ) ( ἐκεκράγειτε : 2ème p pl pl q pft)  : crier d’un cri rauque, vociférer, crier, gueuler

κραιαίνω (impér aor κρήηνον ) : achever, accomplir, exaucer

κραίνω ( aor passif ἐκράνθην ) 4: 1 réaliser, accomplir, achever ; 2 commander

κραιπνός , ή, όν : rapide, violent

κράμβη , ης (ἡ) : la rave

κράνος , ους (τό) : le casque

κράς (inusité), κρατός () 3: la tête

κραταιός , ά, όν : puissant, fort

κρατερός , ά, όν : 1 robuste, vigoureux, fort, puissant ; 2 violent

κρατερόφρων , ων, ον : au cœur fort

κρατερῶνυξ , υχος : aux fortes griffes

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ; // + G ou+ D : 1 gouverner, avoir le pouvoir, règner sur , être fort, être puissant sur, avoir l’autorité sur; l’emporter sur ; commander, ordonner ; 2 disposer de : κρατῶ ...τοῦδε: je dispose de ce droit de réponse

κρατήρ , ῆρος (ὁ) : 1 le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau) ; 2 la coupe ; 3 le bassin

κράτιστος , η, ον 1: le plus puissant, le plus fort, très puissant, très fort, tout puissant ; le meilleur

κράτος , ους (τό) 4: 1 la force, l’autorité, la puissance, pouvoir, souveraineté ; 2 victoire

κρατός ou κράατος : cf κάρα

κρατύνω + G : gouverner ; // M κρατύνομαι : rendre fort, renforcer, consolider

κραυγή , ῆς (ἡ) : le cri

κρέας , αος/ως/κρέατος (τό) (κρέα = κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue) , la chair, le corps

Κρεῖος , ου (ὁ) : Crios

κρείσσων / κρείττων , ων, ον 1: 1 meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, plus précieux, préférable ; 2 trop beau, trop fort

κρείων , οντος (ὁ) : le chef, le souverain ; adj : le plus fort

κρήδεμνον , ου (τό) : le bandeau, la mantille, la voilette, le voile

κρήηνον impér aor de κραιαίνω

κρημνός , οῦ (ὁ) : lieu escarpé, falaise, crête

Κρής , ητος () (D pl Κρησί) : le Crétois

Κρήτη , ης () : La Crète (= αἱ Κρῆται , ων  )

κρητήρ = κρατήρ , ῆρος (ὁ) : le cratère, la coupe, le bassin

κρίνω (aor ἔκρινα ) 1: 1 distinguer, trier; 2 estimer, apprécier ; 3 expliquer  ; 4 décider de, juger, condamner ; // P κρίνομαι (pft κέκριμαι) : être tranché, être réglé

κρίσις , εως (ἡ) 2: 1 jugement, choix ; 2 le débat, le procès ; 3 la crise

κριτής , οῦ (ὁ) 4: le juge

κρόμμυον , ου (τό) : l’oignon

Κρονίων , ονος : fils de Kronos

Κρόνος , ου (ὁ) : Cronos

κρουνός , οῦ () : la fontaine, le flot

κρούομαι : ramener en arrière ; expression maritime : κρούομαι πρύμναν : ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant (Thucydide, I, 51), inverser la marche, faire marche arrière.

κρυπτός , ή, όν : caché, secret, dissimulé, trompeur, furtif

κρύπτω ( pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler, recouvrir ; + 2 A : cacher qqch à qqn

κρύφιος , ος /α, ον : qui agit en secret, en cachette

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder)

κτείνω 1: ( κτενῶ , ἔκτεινα /poét ἔκτανον , ἔκτονα ; part futur à sens final κτενῶν ; aor epq ἔκταν ) tuer, mettre à mort, massacrer , assassiner

κτερίζω + A: donner les honneurs funèbres à

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

κτῆνος , ους (τό) : le bétail, les bestiaux

Κτησίας , ου (ὁ) : Κtésias, historien et médecin grec contemporain de Xénophon (fin du Vème, début du IVème siècle av. J.C.)

Κτησίοχος , ου (ὁ) : Ktésiokhos

κτῆσις , εως (ἡ) : l'acquisition, la possession, les biens

κτητός , ή, όν : qui peut être acquis

κτίζω : fonder

κτισάς , άντος () : le fondateur

κτυπέω , ῶ : faire du bruit, retentir, renvoyer le son, résonner

κτύπος , ου (ὁ) : fracas, choc retentissant, bruit retentissant

κύαμος , ου (ὁ) : la fève

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

κυβιστάω , ῶ : faire la culbute

κύδιστος , η, ον : le plus glorieux, très glorieux

κῦδος , ους (τό) : 1 la gloire, l’honneur; 2 le pouvoir magique

κυζικηνός , οῦ (ὁ) : le statère de Cyzique (unité monétaire = 28 drachmes)

κυκάω , ῶ : mélanger, battre ensemble, brouiller, bouleverser, faire tournoyer

Κυκλάδες , ων (αἱ) : les Cyclades (îles grecques de la mer Egée)

κύκλος , ου (ὁ) 3: le cercle, le disque

κυκλοτερής , ής, ές : tout rond, en cercle, cycloïde

Κύκλωψ , ωπος () : le Cyclope

κύκνος , ου () : le cygne

κύλιξ , ικος (ἡ) : la coupe

κῦμα , ατος (τό) : 1 la vague, la lame, la houle, les vagues ; 2 le flot, , le courant

κύνεος , ος, ον : de chien

κυνέω (aor 2 ἔκυσα ) : donner un baiser, embrasser

κυνηγέσιον , ου (τό) : la chasse

κυνηγέτης , ου () : le chasseur

κυνίδιον , ου (τό) : le petit chien

Κυνοβάλανοι , ων (οἱ) : les Chiens-Glands (Kynobalanes)

κυνοπρόσωπος , ος, ον : à figure de chien, à face de chien

κύντερος , α , ον : plus "chien", plus méchant

κυνῶπις , ιδος adj : d'une impudence de chienne

κυοφορέω , ῶ : être enceinte, porter l’embryon

κυπάριττος , ου (ἡ) : le cyprès

Κύπριος , α, ον : chypriote

Κύπρις , ιδος (ἡ) : Cypris

κύπτω  : baisser les yeux ou la tête

κύρβεις , εων (οἱ) : les tables de la loi

κυρέω , ῶ / κύρω 3: 1 se trouver , se trouver (+ participe) , être; 2 tr atteindre, rencontrer ; κυρέω + G : trouver , obtenir ; κυρέω + D : rencontrer, arriver à ;

κυρηβία , ων (τά) : le son (enveloppe des céréales)

κύριος , α, ον 1: 1 maître de, seigneur de, tuteur  ; 2 qui est maître de, dominant, puissant, qui fait loi, en vigueur

κύτος , ους (τό) : le creux, la cavité

κύω ( ἔκυσα ): être grosse de, être enceinte, porter l’embryon ou le bébé (plutôt au M)

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

κώθων , ωνος () : coupe lacédémonienne, grande coupe

κωκυτός , οῦ () : gémissement

κωλακρητής , οῦ () : le kolakrète (magistrat chargé de percevoir les frais de justice, et d’affecter l’argent au service du culte)

κῶλον , ου (τό) : le membre

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive), faire obstacle à

κωμήτης , ου (ὁ) : le villageois

κωμῳδία , ας (ἡ) : la comédie

κωμῳδοδιδάσκαλος , ου () : l’auteur-metteur en scène, l’instructeur de choeurs

κώνειον , ου (τό) : la ciguë

κώνωψ , ωπος (ὁ) : le moustique

κώπη , ης (ἡ) : la poignée

κωπηλατέω , + D de moyen: ramer avec

Λ

λᾶας , λάαος () (D pl λάεσσι ) : la pierre

λάβρως : avec force, avec voracité, avidement

λαγχάνω ( λελάχωσι : subj aor 3ème pers pl) 2: 1 donner part à qqn (A) de qqch (G), faire participer qqn à qqch ; 2 obtenir, obtenir par le sort ; obtenir par le sort de (+ infinitif)

λαγών , όνος (ὁ) ()  : creux des flancs (sous les côtes) ; d’où la taille, ou les hanches ; le flanc, le côté

λαγώς , ώ (ὁ) : le lièvre

Λαέρτιος , ου (ὁ) : Laerte

λάθρᾳ 4: adv. en secret, secrètement, en cachette; // prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

λάϊγξ , λάϊγγος (ἡ) : la petite pierre, le galet

λαιμός , οῦ () : la gorge

λαιμότομος , ος, ον : qui a la gorge coupée, égorgé

λαιός , ά, ό : qui est à gauche, situé à gauche, gauche

λαιψηρός , ός, όν : rapide, vif, agile

Λάκαινα , ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λαλέω , ῶ : murmurer, marmonner, ne pas cesser de dire, répéter ; bavarder,bourdonner, chanter

λάλος , ος, ον : bavard, babillard

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre, saisir ; 2 recevoir ; // expr. : a) ἐπ ΄ αὐτοφώρῳ λαμβάνειν : prendre sur le fait ; b) δίκην λαϐεῖν : tirer vengeance, se venger ; / M mettre la main sur (+ G) ;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

Λάμων , ωνος (ὁ) : Lamon

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; opt aor epq λαθοίατο ) : 1 être ignoré de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir; 2 + Α : échapper à ; 3 λανθάνω + G: faire oublier ; // M λανθάνομαι (pft λέλησμαι ) : oublier

λαός , οῦ () : le peuple, la foule, l'armée, les soldats, les guerriers ; λαοί, λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, l’armée, les hommes, les gens

λαπάρη , ης (ἡ) : partie creuse entre les basses côtes et le ventre, flanc

λάρος , ου (ὁ,ἡ) : la mouette

λάσιος , ος , ον: 1 velu, fourré ; 2 touffu; 3 + D : hérissé de

λάσκω , λακήσομαι , ἔλακον , λέλακα / λέληκα : rompre avec bruit, parler haut de, crier, pousser un cri, hurler (s’emploie plutôt pour les animaux)

λάτρις , εος (ὁ/ἡ) : serviteur, servante

λαυκανίη , ης (ἡ) : la gorge, le gosier

λάφυρον , ου (τό) : le pillage

λάχανον , ου (τό) : le légume

Λαχανόπτεροι , ων (οἱ) : les Légumes-emplumés, Lakhanoptères 

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ) 1: 1 parler, dire, raconter, prononcer ; expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; 2 divulguer, colporter ; 3 vouloir dire, signifier ; 4 désigner par un nom ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λέγω 2 , λέξω , ἔλεξα : rassembler, énumérer

λεηλατέω , ῶ : piller

λειμών , ῶνος (ὁ) : tout endroit humide ; la prairie, la pelouse, le pré

λείπω , λείψω , ἔλιπον , λέλοιπα 1: 1 laisser , abandonner ; 2 épargner; // MP λείπομαι , λειφθήσομαι , ἐλείφθην , λέλειμαι : rester ( λελείμμην : j'étais resté)

λειριόεις , εσσα, εν : qui ressemble au lis, doux comme le lis

λειτουργέω , ω / λῃτουργέω , ῶ 2: exercer une liturgie (fonction publique)

λειτουργία , ας / λῃτουργία , ας (ἡ) 3: la liturgie

λεκτός , ή, όν : trié, choisi, d’élite ; + G choisi parmi

λέκτρον , ου (τό) 2: 1 le lit, la couche ; 2 le mariage, l’union

λελάχωσι : subj aor 3ème pers pl cf λαγχάνω

λέληθας ... ὤν ( cf. λανθάνω ) : hellénisme : tu es à ton insu...

λέξαι (aoriste attique) = εἰπεῖν

λέπος , ους (τό) : la cosse, la peau, l’écorce

λεπτός , , όν : 1 mince, frêle, petit, léger, subtil, fin ; 2 finement travaillé,

λέπω : écorcher

Λέσϐος , ου (ἡ)  : Lesbos (île de la mer Egée)

λευκαίνω : blanchir

λεύκασπις , ιδος adj : au bouclier blanc

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

λευκώλενος , ος, ον : aux bras blancs

λευρός , , όν : uni, lisse, sans aspérité, tout plat

λεύσσω 3: regarder, voir, examiner

λέχος , ους (τό) 2: le lit nuptial, le lit, la couche

λέχος δέ : au lit (mouvement)

λέχριος , α, ον : couché sur le flanc

λέων , οντος (,) : le lion, la lionne; λέων ὀρεσίτροφος () : le lion nourri dans les montagnes (expr hom)

λεώς , () (acc τὸν λεώ ) : le peuple (poétique) , l’armée

λήγω : 1 +A : mettre fin à, faire cesser ; 2 + G: cesser, abandonner ;

ληΐζομαι : avoir comme part de butin

λῆμμα , ατος (τό) 4: le gain, le profit

Λῆμνος , ου (ἡ) : Lemnos (île de la mer Egée ; pour punir leurs époux infidèles, les femmes de Lemnos massacrèrent tous les mâles)

λῃστής , οῦ (ὁ) 4: le brigand, le voleur , le pirate

λῃστικόν , οῦ (τό) : le brigandage, la piraterie

Λητώ , οῦς (ἡ) : Létô , ou Latone (mère d'Apollon)

λιάζομαι : s'éloigner

λίαν  2: trop, excessivement (καὶ λίαν : et même trop)

λιαρός , , όν : tiède, doux, agréable

λιγέως : d'une voix aiguê

λιγυρός , , όν : 1 aigu, mélodieux ; 2 souple

λιγύφωνος , ος, ον : à la voix harmonieuse

λίην = λίαν : trop

λίθος , ου () : la pierre

λιμήν , ένος () 4: 1 le port, le mouillage ; 2 l’asile, le refuge

λίμνη , ης (ἡ) : le lac, le marais, l’étang

λίνοκροκος , ος, ον : tissé(e) en lin, de lin

λινόπτερος , ος , ον : aux ailes de lin

λίπ = λίπα adv : en graissant, grassement

λιπαρός , , όν : 1 gras, onctueux; 2 brillant, luisant, plein de vigueur et de fraîcheur, robuste ; 3 riche

λίσσομαι : prier instamment, supplier

λιτή , ῆς (ἡ) : la supplication

λοβός , οῦ (ὁ) : le morceau ; le lobe (d’oreille, de foie)

λογάς , άδος : choisi

λογίζομαι 2: 1 compter, calculer ; 2 réfléchir, se dire que

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte, le calcul ; 2 la réflexion, le raisonnement, la raison

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le langage ; 3 le discours, le sujet (du discours), le propos, la fable, l'histoire ; 4 la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ; οὐδείς μοι λόγος : aucune importance pour moi ; 5 calcul, compte, rapport ; 6 la raison, l’argument, le raisonnement  ; 7 pl : les livres, les lettres, la littérature ;

λόγχη , ης (ἡ) 3: la pique, la lance

λογχοφόρος , ος, ον : porteur de lance

λοετρόν , οῦ () hom : le bain

λοέω -> λούω : baigner

λοιδορέω , 3: insulter, injurier

λοιδορία , ας (ἡ) 4: l’injure

λοιμός , οῦ () : peste, épidémie

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir

λοιπόν / τὸ λοιπόν 1: expr. adv. :1 alors, eh bien; au reste ; 2 le reste du temps, à l’avenir, dorénavant, désormais

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

λοιποῦ (τοῦ) = λοιπόν (τό) : désormais

λοίσθιος , ος, ον : dernier (τὸ λοίσθιον : neutre adverbial : à la fin, pour finir)

Λοκρός , , όν : adj. de Locride (la Locride est au nord du golfe de Corinthe, à l’est de Delphes)

Λοξίας , ου () : Loxias, l’Oblique, l’Équivoque (nom d’Apollon)

λουτρόν , ου (τό) : le bain, la toilette, l’eau lustrale, la toilette funéraire

λούω : baigner, laver ; // M λούομαι : se laver

λόφος , ου (ὁ) : 1 colline ; 2 le cimier, le panache, l'aigrette

λοχίτης , ου (ὁ) : le lancier, le soldat

λόχμη , ης (ἡ) : le fourré, le taillis

λόχονδε : pour aller en embuscade

λόχος , ου (ὁ) 4: 1 bataillon, troupe, troupe d’embuscade; 2 embuscade, piège ;

λυγίζω ( part aor N m sg λυγίσας) : courber comme de l’osier

λυγρά (τά) : les malheurs

λυγρός , ά, όν : 1 méchant, lâche, pervers ; 2 triste, déplorable, affreux, funeste

Λύδιος , ος, ον : de Lydie, lydien

λύκαινα , ης (ἡ) : la louve

λύκος , ου () : le loup

λυμαίνομαι 3: mettre à mal, maltraiter ; gâter ;

λύμαν dorien, de λύμη,ης () 

λυμαντής , οῦ () : destruction

λύματα , ων (τά) : impuretés, souillures, saletés

λύμη , ης (ἡ) : 1 outrage, mauvais traitement, traitement cruel, violence ; 2 dégât, ruine ; 3 souillure

λυπέω , 2: 1 causer du chagrin, chagriner, affliger ; 2 causer une inquiétude angoissée, provoquer l’inquiétude de savoir; 3 ennuyer, agacer; 4 nuire à, causer du tort (+ acc.); // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

λύπη , ης (ἡ) 3: le chagrin, la douleur, la souffrance

λυπρός , , όν : affligeant, importun, fâcheux

λυσιμελής , ής, ές : briseur de membres

λύσις , εως (ἡ) : la libération, le détachement

λυσιτελέω  3: être utile, être avantageux, mieux valoir

λυχνεών , ῶνος (ὁ) : la lampisterie , le dépôt, le lieu de dépôt (on peut jouer en français sur les sens du mot « lanterne », mot qui désigne, en architecture, un dôme vitré ou une tour ajourée...)

Λυχνόπολις , εως (ἡ) : la Ville-des-Lampes (Lykhnopolis)

λύχνος , ου (ὁ) : la lampe

λύω (impératif aor λῦσον)  2: 1 délier, dénouer, délivrer, détacher, libérer  ; s’acquitter de : expr. : τέλη λύειν : s’acquitter d’un droit, valoir mieux, être utile ; 2 briser, rompre, dissoudre ; 3 résoudre ; // MP : 1 se délier ou être délié ; 2 défaillir, se paralyser, se dérober

λώβαν dorien, de λώβη,ης () 

λωβάομαι , ῶμαι : M outrager, maltraiter, ravager ; / P être dégradé , maltraité, outragé

λώϐη , ης (ἡ) : 1 outrage, opprobre, mauvais traitement, violence ; 2 mutilation, ruine

λωΐων , ων, ον : plus avantageux, meilleur, plus

λωφάω , ῶ : 1 cesser ; 2 faire cesser délivrer, apaiser

λωφήσων , ονος (ὁ) : le libérateur

Μ

μά + Α 2: 1 oui, par… ; 2 par... ! ; 3 non, par (+ nom de dieu)

μαζός , οῦ (ὁ) : le sein

μάθημα , ατος (τό) : la connaissance

μαθητής , οῦ (ὁ) 4: disciple, élève

μαινάς , άδος : en délire

μαινόλης , ου : agité par la passion, pris de folie

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην) 2: 1 être fou ; 2 rendre fou ;

μάκαρ , μάκαιρα , μάκαρ : heureux, bienheureux ; comp μακάρτερος,α,ον + G : plus heureux que

μακαρίζω : estimer heureux, féliciter, célébrer

μακάριος , α, ον : cher, heureux, bienheureux

μακράν : adv. longuement, loin , au loin

μακρός , ά, όν 2: long, grand, lointain, durable (neutre parfois adverbial) ; expr. διὰ μακροῦ s e χρόνου : durablement ;

μάλα 1: 1 donc, oui ; 2 tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

μαλακός , ή, όν : tendre, doux, délicat, moelleux, souple

μαλακῶς : sans heurt, mollement, avec douceur, progressivement

μαλάσσω : adoucir, assouplir

μαλάχη , ης (ἡ) : la mauve (plante réputée dans l’antiquité pour ses effets laxatifs, et pour soigner un peu tout, des maux intestinaux à la lourdeur d’esprit... )

μαλθακός , , όν: 1 mou, souple, malléable; 2 doux, fin

μάλιστα 1: 1 très, tout à fait, oui , absolument, parfaitement ; le plus, surtout, particulièrement, principalement, avant tout; 2 au juste

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage, plutôt, mieux; plus <qu’il ne faut>; μᾶλλον ἤ : plutôt que, plus que, davantage ... que ...

μάν hom = μήν

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: 1 apprendre, comprendre, étudier, savoir ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι)

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μαντεία , ας (ἡ) : la prédiction, l'oracle

μαντεῖον , ου (τό) : l’oracle, la prophétie

μαντεῖος , α, ον : oraculaire, prophétique

μάντευμα , ατος (τό) : prédiction, prophétie

μαντεύω : prédire ; // MP μαντεύομαι : 1 prophétiser, prédire; 2 consulter un oracle

μαντική , ῆς () : l’art divinatoire, la divination, la mantique

μαντικός , , όν : 1 d’un devin, prophétique, divinatoire ; 2 doué de divination

μάντις , εως (,) 4: le devin, la devineresse

μανύω dorien, pour μηνύω : donner une explication, indiquer, révéler

μαργῶν , ῶσα adj M et F : enragé, plein de rage, furieux

μαρμαρυγή , ῆς (ἡ) : le scintillement

μάρπτω (part pf : μεμαρπώς , ότος) : prendre, saisir, tenir fermement, attraper

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester

μαρτυρία , ας (ἡ) 1: le témoignage

μαρτύρομαι : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

μάρτυς , υρος (ὁ,ἡ) 1: le témoin

μαστεύω : 1 chercher, rechercher intensément ; 2 tâcher de

μαστός , οῦ () 4: le sein, la mamelle

μάταιος , α, ον : vain ; fou

μᾶτερ V, ματέρος ou ματρός G dorien, de μήτηρ

ματεύω = μαστεύω : rechercher

μάτην 3: 1 en vain, vainement , pour rien, gratuitement ; 2 sans raison, sans motif, à tort

ματρός = μητρός

μαχέομαι (épique) = μάχομαι : combattre

μάχη , ης (ἡ) 2: 1 le combat, la bataille ; expr. διὰ μάχης ἐλθεῖν + D : engager le combat avec qqn, livrer combat à qqn ; 2 la querelle; 3 le champ de bataille (rare)

μάχιμον , ου (τό) : les combattants, l’armée

μάχιμος , ος, ον : belliqueux, combatif

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre

μαψιδίως : au hasard, sans y regarder

μεγά 1: neutre adv : grandement, beaucoup, puissamment, très ; μέγα φρονεῖν : être orgueilleux

μεγαλήτωρ , ορος : 1 au grand cœur, magnanime, valeureux, fier, hardi ; 2 orgueilleux

μεγαλοπρεπής , ής, ές : de belle apparence

μεγαλωστί : grandement, sur un grand espace

μέγαρον , ου (τό) : la grande salle ; d'où, au pl surtout : le palais ; le temple ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; expr. : ἢ σμικρὸν ἢ μέγα : peu ou prou; οὔτε μέγα οὔτε σμικρόν : ni peu ni prou ; comp. μείζων,ονος : plus grand ; superlatif : μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέγεθος , ους (τό) 3: la grandeur, l’importance, la taille

μέθη , ης () : ivresse

μεθίημι 3: (f μεθήσω aor μεθῆκα ; inf aor μεθεῖναι ; imp aor 2ème p sg: μέθες ; part aor 2 μεθείς , έντος) : 1 laisser, laisser aller, laisser partir, laisser tomber, lâcher, abandonner ; 2 envoyer, lancer, proférer ; // M μεθ-ίεμαι +G : laisser aller, lâcher

μεθίστημι ( μεθίστασο : impér pr 2 pers sg hom) 3: 1 déplacer, se déplacer ; 2 changer ;

μεθόρια , ων (τά) : les frontières

μέθυ , υος (τό) : le vin

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ) : s’enivrer, être ivre

μεθύω : être enivré, être ivre

μείγνυμι / μίγνυμι : mêler, mélanger 

μειδίαμα , ατος (τό) : le sourire

μειδιάω : sourire doucement

μειζόνως  : plus grandement, davantage encore

μείζων , ονος  ( Α. μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus important, plus digne de confiance ; // au neutre adverbial : plus que + G

μείλιγμα , ατος (τό) : apaisement, douceur

μείλινος , η, ον : de frêne (le frêne est un bois très dur)

μειλίχιος , α, ον : doux comme le miel

μειράκιον , ου (τό) 4: enfant, adolescent, jeune homme

μειρακίσκος , ου (ὁ) : petit jeune homme

μείρομαι ( part pft εἱμαρμένος , η, ον) : obtenir du sort ( part pft fixé par le destin)

μελάγχρως , ωτος : qui a la peau noire, à la peau noire, de couleur noire

μέλαθρον , ου (τό) 2: 1 la poutre du plafond; 2 le plafond, le toit ; 3 la maison ;

μελανόπτερος , ος, ον : à l’aile noire, aux ailes noires

μελανοπτερύξ , ύγος adj : aux ailes noires

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μέλεα pl non contracté de μέλος , ους (τό) : le membre

μελεδώνη , ης (ἡ) : le souci

μέλει μοι (aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ; il m’importe, il m’importe de + infinitif; μέλει μοί τινος : je me soucie de qqch

μελεϊστί : membre par membre

μελέος , α, ον 3: malheureux, infortuné ; vain ;

μελετάω , 4: + inf. : s’exercer à ; s’occuper de ;

μελέτημα , ατος (τό) : l'objet de soins, le souci, le devoir

μέλι , ιτος (τό) : le miel

μελίγηρυς , υος adj : doux

μελίη , ης (ἡ) : la pique en bois de frêne

μελιηδής , ής, ές : doux comme le miel

μελίκρητον , ου (τό) : mélange de lait et de miel

μέλισσα / μέλιττα , ης (ἡ) : l'abeille

μέλλον , οντος (τό) 1: ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite ; μέλλοντα (τά) : le futur, l’avenir

μέλλω + inf présent ou futur 1: 1 devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;   2 devoir, être destiné à; 3 hésiter à, tarder à

μέλος , ους (τό) 3: 1 le membre ; 2 la mesure, le chant, l’air (musical)

μεμαώς , ῶτος (cf μάω ) : qui désire vivement, plein d'ardeur

μεμερισμένος , η, ον : partagé, divisé, séparé

μέμφομαι (f μέμψομαι ; aor 2ème pers sg : ἐμέμψω ) 3: blâmer + 2A ; +A ou + D  puis +G: blâmer qqn (τινα ou τινι) de qqch (τινος) , reprocher ,accuser, mettre en accusation ; // μέμφω (peu attesté) : +D reprocher, blâmer ;

μέμψις , εως (ἡ) : le blâme

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; ταῦτα μέν : voilà donc pour cela.... ; μὲν δ1: donc, bref (marque une conclusion provisoire) ; μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien; sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ; dans un dialogue, sens adversatif en réplique : au contraire ; eh bien (souligne un fait) , donc, alors; μὲν οὖν : eh bien donc, eh bien; alors donc ; donc; μὲν οὖν ... ἀλλά ...: assurément... mais... 

μενεαίνω : désirer ardemment

Μενοικεύς , έως () : Ménécée (petit fils de Penthée, père de Jocaste et de Créon)

μενοινάω : méditer, rêver à

Μενοίτιος , ου () : Ménoitios (père de Patrocle)

μένος , ους / εος (τό) : 1 force, courage, volonté, l'ardeur guerrière; 2 fureur, colère; 3 force vitale, âme

μέντοι  1: 1 certes, cependant, pourtant, toutefois ; 2 d’autre part, quant à

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: 1 rester, demeurer, subsister ; 2 attendre

μερίζω  : partager, diviser, fractionner

μέριμνα , ης (ἡ) : 1 soin, le souci, le tourment, préoccupation, sollicitude ; 2 objet de soin...

μερμηρίζω  : 1 être inquiet, se demander ; 2 s’inquiéter de savoir..., être en peine de savoir...

μέρος , ους (τό) 1: 1 la partie, la fraction, la part ; 2 le tour  ; expr. ἐν μέρει : tour à tour, chacun à son tour, à son tour; 3 le rang

μεσαίτατος : superlatif de μέσος

μεσαύλος , ος, ον : de la cour intérieure

μεσημβρία , ας (ἡ) : midi, le midi

μεσόγαια , ας (ἡ) : le milieu des terres, l’intérieur des terres

μεσογείον , ου (τό) : la mésogée (l’Attique de l’intérieur)

μέσον , ου (τό) 2: le milieu, le centre

μέσος , η, ον adj 2: 1 qui est au milieu, médian, moyen ; 2 le milieu de, au milieu de (expr. ἐν μέσοις s e ἀνθρώποις : au milieu des gens, au milieu de la foule)

μέσσος , η, ον = μέσος,η,ον

μεστός , ή, όν 3: + G  plein de

μέσως : de façon intermédiaire, moyennement, médiocrement

μετά + A (μεθ᾿ devant esprit rude1: 1 à la recherche de, vers, chez ; 2 après ; μετ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, parmi

μετά + D (μεθ᾿ devant esprit rude1: parmi , au milieu de, entre

μέτα = μέτεστι&n