Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0242 0260 La charge des Cavaliers

agônCavaliers v 0242 0260


ΟΙΚΕΤΗΣ Α

Οὗτος, τί φεύγεις ; Οὐ μενεῖς ; Ὦ γεννάδα 240

ἀλλαντοπῶλα μὴ προδῷς τὰ πράγματα.

Ἄνδρες ἱππῆς, παραγένεσθε· νῦν ὁ καιρός. Ὦ Σίμων

ὦ Παναίτι’, οὐκ ἐλᾶτε πρὸς δεξιὸν κέρας ;

Ἄνδρες ἐγγύς. Ἀλλ ἀμύνου κἀπαναστρέφου πάλιν.

Ὁ κονιορτὸς δῆλος αὐτῶν ὡς ὁμοῦ προσκειμένων. 245

Ἀλλ ἀμύνου καὶ δίωκε καὶ τροπὴν αὐτοῦ ποιοῦ.


ΧΟΡΟΣ ΙΠΠΕΩΝ


Παῖε παῖε τὸν πανοῦργον καὶ ταραξιππόστρατον

καὶ τελώνην καὶ φάραγγα καὶ Χάρυβδιν ἁρπαγῆς,

καὶ πανοῦργον καὶ πανοῦργον· πολλάκις γὰρ αὔτ ἐρῶ ·

καὶ γὰρ οὗτος ἦν πανοῦργος πολλάκις τῆς ἡμέρας. 250

Ἀλλὰ παῖε καὶ δίωκε καὶ τάραττε καὶ κύκα

καὶ βδελύττου, καὶ γὰρ ἡμεῖς, κἀπικείμενος βόα·

εὐλαβοῦ δὲ μὴ ᾿κφύγῃ σε· καὶ γὰρ οἶδε τὰς ὁδούς,

ἅσπερ Εὐκράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν κυρηβίων.


ΠΑΦΛΑΓΩΝ

Ὦ γέροντες ἡλιασταί, φράτερες τριωβόλου, 255

οὓς ἐγὼ βόσκω κεκραγὼς καὶ δίκαια κἄδικα,

παραβοηθεῖθ ὡς ὑπ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνωμοτῶν.


ΧΟΡΟΣ

Ἐν δίκῃ γ , ἐπεὶ τὰ κοινὰ πρὶν λαχεῖν κατεσθίεις,

κἀποσυκάζεις πιέζων τοὺς ὑπευθύνους σκοπῶν,

ὅστις αὐτῶν ὠμός ἐστιν ἢ πέπων ἢ μὴ πέπων. 260


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

240

ἄνηρ, ἄνδρος () : l’homme

ἱππεύς, έως () : cavalier

παρα-γίγνομαι / πάρειμι : survenir ; aider

νῦν : maintenant

καιρός,οῦ () : l’occasion, le moment

245

κονι-ορτός, οῦ () : la poussière

δῆλος,η,ον : clair, évident

ὡς + G abs: dans l’idée que

ὁμοῦ : ensemble ; en même temps

προσ-κεῖμαι : attaquer, s’acharner sur, serrer de près

ἀλλά : mais ; allons !

ἀμύνομαι : se défendre, contr’attaquer

διώκω : poursuivre, lancer la poursuite

τροπή, ῆς () : révolution ; mise en déroute (terme militaire)

αὐτόν,ήν,ό : pr de rappel

παΐω : frapper, cogner

παν-οῦργος,ου () : vaurien, canaille, capable de tout

τελώνης,ου () : le receveur des impôts

φάραγξ, αγγος () : le précipice, le ravin, le gouffre

Χάρυβδις, εως () : Charybde

ἁρπαγή, ῆς () : la rapine, la rapacité, le butin

πολλάκις : souvent

γάρ : car, en effet

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire, parler

250

ἡμέρα,ας () : le jour

ταράττω : mélanger, troubler, mettre la panique

κυκάω,ῶ : brouiller, bouleverser, faire tournoyer

βδελύττομαι : détester, rejeter, vomir, dégueuler

ἐπι-κεῖμαι : s’acharner sur

βοάω,ῶ : crier, hurler

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde (μή + subj : que)

ἐκ-φεύγω : s’enfuir de, échapper à

σύ, σέ, σοῦ,σοῖ : toi, tu

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous, nous

οἶδα : je sais

ὁδός,οῦ () : la route, le chemin, la voie

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément, qui justement

φεύγω: fuir (+ A  par tel ou tel chemin)

εὐθύ : directement, vite, droit ; + G directement vers

κυρηβία,ων (τά) : le son (des céréales)

255

γέρων,οντος () : le vieillard

ἡλιαστής,οῦ () : l’héliaste

φράτηρ, έρος () : le confrère, le compagnon de phratrie

τριωβόλον,ου (τό) : les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

ὅς,,ὅ : qui

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

βόσκω : faire goûter, nourrir

κράζω (pft κέκραγα) : crier d’un cri rauque, vociférer, gueuler

δίκαιος,α,ον : juste

-δικος,ος,ον : injuste

παρα-βοηθέω,ῶ : venir à la rescousse, venir au secours

ὡς : car

τύπτω : frapper, rosser

ξυν-ώμοτος,ος,ον : conjuré, ligué

δίκη,ης () : la justice, le droit, l’ordre

ἐπεί : puisque

κοινόν,οῦ (τό) : le bien commun, le bien public

πρίν + inf : avant que

λαγχάνω : obtenir, obtenir par le sort

κατ-εσθίω : dévorer

ἀπο-συκάζω : palper les figues, presser comme des figues

πιέζω : presser

ὑπ-εύθυνος,ος,ον : soumis à reddition de comptes, comptable ( ?)

260

ὡμός,,όν : vert, cru

πέπων,ονος : tout à fait mûrVocabulaire alphabétique :

-δικος,ος,ον : injuste

ἀλλά : mais ; allons !

ἀμύνομαι : se défendre, contr’attaquer

ἄνηρ, ἄνδρος () : l’homme

ἀπο-συκάζω : palper les figues, presser comme des figues

ἁρπαγή, ῆς () : la rapine, la rapacité, le butin

αὐτόν,ήν,ό : pr de rappel

βδελύττομαι : détester, rejeter, vomir, dégueuler

βοάω,ῶ : crier, hurler

βόσκω : faire goûter, nourrir

γάρ : car, en effet

γέρων,οντος () : le vieillard

δῆλος,η,ον : clair, évident

δίκαιος,α,ον : juste

δίκη,ης () : la justice, le droit, l’ordre

διώκω : poursuivre, lancer la poursuite

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

ἐκ-φεύγω : s’enfuir de, échapper à

ἐπεί : puisque

ἐπι-κεῖμαι : s’acharner sur

εὐθύ : directement, vite, droit

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde (μή + subj : que)

ἡλιαστής,οῦ () : l’héliaste

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous, nous

ἡμέρα,ας () : le jour

ἱππεύς, έως () : cavalier

καιρός,οῦ () : l’occasion, le moment

κατ-εσθίω : dévorer

κοινόν,οῦ (τό) : le bien commun, le bien public

κονι-ορτός, οῦ () : la poussière

κράζω (pft κέκραγα) : crier d’un cri rauque, vociférer, gueuler

κυκάω,ῶ : brouiller, bouleverser, faire tournoyer

κυρηβία,ων (τά) : le son (des céréales)

λαγχάνω : obtenir, obtenir par le sort

*λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire, parler

νῦν : maitenant

ξυν-ώμοτος,ος,ον : conjuré, ligué

ὁδός,οῦ () : la route, le chemin, la voie

οἶδα : je sais

ὁμοῦ : ensemble ; en même temps

ὅς,,ὅ : qui

ὅσ-περ,-περ,-περ : qui précisément, qui justement

παΐω : frapper, cogner

παν-οῦργος,ου () : vaurien, canaille, capable de tout

παρα-βοηθέω,ῶ : venir à la rescousse, venir au secours

παρα-γίγνομαι / πάρειμι : survenir ; aider

πέπων,ονος : tout à fait mûr

πιέζω : presser

πολλάκις : souvent

πρίν + inf : avant que

προσ-κεῖμαι : attaquer, s’acharner sur, serrer de près

σύ, σέ, σοῦ,σοῖ : toi, tu

ταράττω : mélanger, troubler, mettre la panique

τελώνης,ου () : le receveur des impôts

τριωβόλον,ου (τό) : les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

τροπή, ῆς () : révolution ; mise en déroute (terme militaire)

τύπτω : frapper, rosser

ὑπ-εύθυνος,ος,ον : soumis à reddition de comptes, comptable ( ?)

φάραγξ, αγγος () : le précipice, le ravin, le gouffre

φεύγω + A : fuir (par tel ou tel chemin)

φράτηρ, έρος () : le confrère, le compagnon de phratrie

Χάρυβδις, εως () : Charybde

ὡμός,,όν : vert, cru

ὡς : car

ὡς + G abs: dans l’idée queVocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais ; allons !

δίκαιος,α,ον : juste

δίκη,ης () : la justice, le droit, l’ordre

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

ἐπεί : puisque

ἡμέρα,ας () : le jour

καιρός,οῦ () : l’occasion, le moment

κοινόν,οῦ (τό) : le bien commun, le bien public

νῦν : maintenant

οἶδα : je sais

ὅσ-περ,-περ,-περ : qui précisément, qui justement

πρίν + inf : avant que

φεύγω: fuir (+ A  par tel ou tel chemin)

ὡς + G abs: dans l’idée que

fréquence 2 :

-δικος,ος,ον : injuste

ἀμύνομαι : se défendre, contr’attaquer

γέρων,οντος () : le vieillard

διώκω : poursuivre, lancer la poursuite

ὁδός,οῦ () : la route, le chemin, la voie

παρα-γίγνομαι / πάρειμι : survenir ; aider

ὡς : car

fréquence 3 :

βοάω,ῶ : crier, hurler

δῆλος,η,ον : clair, évident

ἱππεύς, έως () : cavalier

ὁμοῦ : ensemble ; en même temps

τύπτω : frapper, rosser

fréquence 4 :

ἐκ-φεύγω : s’enfuir de, échapper à

φράτηρ, έρος () : le confrère, le compagnon de phratrie

παΐω : frapper, cogner


ne pas apprendre :

ἀπο-συκάζω : palper les figues, presser comme des figues

ἁρπαγή, ῆς () : la rapine, la rapacité, le butin

βδελύττομαι : détester, rejeter, vomir, dégueuler

βόσκω : faire goûter, nourrir

ἐπι-κεῖμαι : s’acharner sur

εὐθύ : directement, vite, droit

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde (μή + subj : que)

ἡλιαστής,οῦ () : l’héliaste

κατ-εσθίω : dévorer

κονι-ορτός, οῦ () : la poussière

κράζω (pft κέκραγα) : crier d’un cri rauque, vociférer, gueuler

κυκάω,ῶ : brouiller, bouleverser, faire tournoyer

κυρηβία,ων (τά) : le son (des céréales)

λαγχάνω : obtenir, obtenir par le sort

ξυν-ώμοτος,ος,ον : conjuré, ligué

παν-οῦργος,ου () : vaurien, canaille, capable de tout

παρα-βοηθέω,ῶ : venir à la rescousse, venir au secours

πέπων,ονος : tout à fait mûr

πιέζω : presser

προσ-κεῖμαι : attaquer, s’acharner sur, serrer de près

ταράττω : mélanger, troubler, mettre la panique

τελώνης,ου () : le receveur des impôts

τριωβόλον,ου (τό) : les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

τροπή, ῆς () : révolution ; mise en déroute (terme militaire)

ὑπ-εύθυνος,ος,ον : soumis à reddition de comptes, comptable ( ?)

φάραγξ, αγγος () : le précipice, le ravin, le gouffre

Χάρυβδις, εως () : Charybde

ὡμός,,όν : vert, cru


Les Cavaliers (424 av JC), comédie politique :


Contexte historique :

Depuis 429, guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes

été 425 : Démosthène et Nicias réussissent à enfermer une armée spartiate dans l’île de Sphactérie (ouest du Péloponnèse), mais les opérations stagnent ensuite, et les Spartiates tentent de négocier. À Athènes, Cléon convainc l’assemblée du peuple de rompre toute négociation avec Sparte. La guerre reprend, sans succès décisif. Cléon se fait fort de la terminer en 20 jours , et accuse Nicias de mollesse; Nicias se démet alors de son commandement et Cléon se fait désigner à sa place ; ainsi, sans qu’il ait été désigné par le sort pour être stratège, l’assemblée du peuple l’envoie diriger les opérations avec Démosthène, qui préparait un assaut. Cet assaut réussit, sous leur commandement, et Sphactérie est envahie. Cléon rentre en triomphateur à Athènes, et reçoit tous les honneurs.

Nicias, à la fin de l’été, conduit une brillante offensive avec ses cavaliers dans la région de Corinthe.

Les cavaliers, dont l’action fut décisive, se sentent frustrés de voir tous les honneurs attribués à Cléon.

Démosthène et Nicias sont membres des classes censitaires supérieures. Les Chevaliers, ou Cavaliers, sont tous issus des 2 premières classes (dont la seconde porte le nom de classe des « chevaliers »), et la cavalerie a joué un rôle de premier plan dans la victoire de Sphactérie. (Cléon n’y était pour rien...)

Cléon, quelque temps auparavant, avait porté à 3 oboles l’indemnité qui défrayait les jurés lorsqu’ils siégeaient. Il s’était par là acquis une grande popularité.


Personnages de la comédie :

le vieux Démos (le Peuple)

Son intendant nouvellement recrut – le Paphlagonien-, se sert dans la caisse, et mène la vie dure aux esclaves de Démos (= aux serviteurs du Peuple). Il s’agit évidemment de Cléon.

Deux serviteurs, désignés par des numéros, en lesquels on reconnaît Démosthène et Nicias.

Le marchand de Saucisse, qu’un oracle dérobé par les 2 serviteurs au Paphlagonien , désigne comme celui qui le supplantera, parce qu’il est encore plus filou et démagogue que lui.

Le choeur des Cavaliers, dont chaque moitié est dirigée par Simon et Panétios, tous deux hipparques (= commandants de cavalerie) cette année-là...


Thème : la comédie brocarde le bellicisme et la démagogie.


Retour en haut du texte