Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

476 509 Le néophyte devant le pensoir

l'épreuve préliminaire de StrépsiadeNuées v 476-509 : texte grec

L'entrée du néophyte dans le pensoir de Socrate

PERSONNAGES :

CO. : le Coryphée

ST : Strépsiade

SO : Socrate

ΧΟ.

Ἀλλ ΄ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ τι περ μέλλεις προδιδάσκειν,

καὶ διακίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τῆς γνώμης ἀποπειρῶ.

ΣΩ.

Ἄγε δή, κάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον,

ἵν΄ αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ μηχανὰς

ἤδη ΄ πι τούτοις πρός σε καινὰς προσφέρω.

ΣΤ.

Τί δέ; Τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ πρὸς τῶν θεῶν;

ΣΩ.

Οὔκ, ἀλλὰ βραχέα σου πυθέσθαι βούλομαι.

Ἦ μνημονικὸς εἶ;

ΣΤ.

Δύο τρόπω, νὴ τὸν Δία·

ἢν μέν γ ΄ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ·

ἐὰν δ ΄ ὀφείλω σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ.

ΣΩ.

Ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει;

ΣΤ.

Λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ ΄ , ἀποστ-ερεῖν δ ΄ ἔνι.

ΣΩ. Πῶς οὖν δυνήσει μανθάνειν;

ΣΤ.

Ἀμέλει, καλῶς.

ΣΩ.

Ἄγε νυν ὅπως, ὅταν τι προβάλω σοι σοφὸν

περὶ τῶν μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάσει.

ΣΤ.

Τί δαί; Κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι;

ΣΩ.

Ἅνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος.

Δέδοικά σ ΄ , ὦ πρεσβῦτα, μὴ πληγῶν δέει.

Φέρ ΄ ἴδω, τί δρᾷς, ἤν τις σε τύπτῃ;

ΣΤ.

Τύπτομαι,

ἐπειτ ΄ ἐπισχὼν ὀλίγον ἐπιμαρτύρομαι,

εἶτ ΄ αὖθις ἀκαρῆ διαλιπὼν δικάζομαι.

ΣΩ.

Ἴθι νυν, κατάθου θοἰμάτιον.

ΣΤ.

Ἠδίκηκά τι;

ΣΩ.

Οὔκ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται.

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ ΄ εἰσέρχομαι.

ΣΩ.

Κατάθου. Τί ληρεῖς;

ΣΤ. Εἰπὲ δή νύν μοι τοδί·

Ἢν ἐπιμελὴς ὦ καὶ προθύμως μανθάνω,

τῷ τῶν μαθητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι;

ΣΩ.

Οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν.

ΣΤ.

Οἴμοι κακοδαίμων, ἡμιθνὴς γενήσομαι.

ΣΩ.

Οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ ΄ ἀκολουθήσεις ἐμοὶ

ἁνύσας τι δευρὶ θᾶττον.

ΣΤ. Εἰς τὼ χεῖρέ νυν

δός μοι μελιτοῦτταν πρότερον· ὡς δέδοικ ΄ ἐγὼ

εἴσω καταβαίνων ὥσπερ εἰς Τροφωνίου.

ΣΩ.

Χώρει· τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν θύραν;

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ἐγ-χειρέω,ῶ : entreprendre

προ-διδάσκω : apprendre à l'avance

διδάσκω : enseigner

δια-κινέω,ῶ : agiter, exciter fortement

νόος - νοῦς, νοῦ (ὁ) : intelligence

γνώμη, ης (ἡ) : faculté de jugement

ἀπο-πειράομαι,ῶμαι : + génitif : éprouver, essayer

τρόπος,ου (ὁ) : comportement, tour, manière

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : tu, toi

μηχανή,ῆς (ἡ) : la machine (de guerre ou de théâtre), le stratagème, le moyen


480 καινός,ή,όν : nouveau

προσ-φέρω : approcher, faire avancer; appliquer

τειχο-μαχέω,ῶ : conduire un assaut, monter à l'attaque

δια-νοέομαι,οῦμαι : méditer

βραχύς,εῖα,ύ : court, bref

πυνθάνομαι : apprendre qqch (acc.) de

βούλομαι : vouloir

μνημο-νικός,ή,όν : doué de mémoire

ὀφείλω : être débiteur, avoir des dettes

μνήμων,ων,ον : doué de mémoire


485 σχέτλιος,α,ον : infortuné, misérable

ἐπι-λήσμων,ων,ον : oublieux

ἔνεστι = ἔνι : il est au pouvoir de, il est possible

ἀπο-στερέω,ῶ : dépouiller de

ἀμελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

ὅπως + futur : marque l'exhortation

προ-βάλλω : jeter devant soi, proposer


490 μετέωρος,ος,ον : qui est en l'air

εὐθύς = ευθέως : aussitôt

ὑφ-αρπάζω : attraper, saisir

κυνήδον : comme un chien

σιτοῦμαι : se nourrir de (acc)

ἀ-μαθής,ής,ές : ignorant

δέδοικα (δείδω) : j'ai peur, je crains

πληγή,ῆς (ἡ) : le coup

δέομαι + génitif : avoir besoin de

φέρε : allons!

δράω,ῶ : faire

τύπτω : frapper


495 ἐπίσχω = ἐπέχω (ἐφέξω) : s'arrêter, attendre

ἐπι-μαρτύρομαι : prendre des témoins

εἶτα : ensuite

ἀ-καρής,ής,ές : ténu, court, minuscule

δικάζομαι : moyen : aller en justice

ἶθι : allons!

νυν : donc, assurément

κατα-τίθεμαι : déposer, enlever de soi

ἱμάτιον, ου (τό) : le manteau

ἀ-δικέω,ῶ : être coupable, commettre une injustice

γυμνός,ή,όν : nu; sans manteau (en simple tunique)

νομίζεται : impersonnel : c'est l'usage que

φωράω,ῶ : perquisitionner


500 ληρέω,ῶ : radoter

ἐπι-μελής,ής,ές : soigneux

προ-θύμως : avec ardeur

τῷ = τίνι (interrogatif)

μαθητής,οῦ (ὁ) : disciple, élève

ἐμ-φερής,ής,ές : ressemblant

δια-φέρω : être différent

οἴμοι : hélas! Aïe!

κακο-δαίμων,ων,ον : misérable

ἡμι-θνής,ής,ές : à moitié mort


505 οὐ μή + futur : ne vas-tu pas cesser de… (interdiction)

λαλέω,ῶ : bavarder

ἀκολουθέω,ῶ : suivre

ἁνύω : se dépêcher

δεῦρο = δευρί : ici

ταχύς,εῖα, ύ (θᾶττον) : rapide (comparatif)

μελιττοῦτα,ης (ἡ) : gâteau de miel

εἴσω = ἔσω : dedans, à l'intérieur

κατα-βαίνω : entrer, descendre

χωρέω, ῶ : marcher, aller, s'avancer

κυπτάζω : se pencher, s'arrêter pour regarder, perdre son temps

θύρα,ας (ἡ) : la porte


Vocabulaire classé par ordre de fréquence : vers 476-509

Fréquence 1 :

ἀπο-στερέω,ῶ : dépouiller de

βούλομαι : vouloir

γνώμη, ης (ἡ) : faculté de jugement

δέδοικα (δείδω) : j'ai peur, je crains

δια-φέρω : être différent

διδάσκω : enseigner

δικάζομαι : moyen : aller en justice

δράω,ῶ : faire

ἐγ-χειρέω,ῶ : entreprendre

εἶτα : ensuite

ἔνεστι = ἔνι : il est au pouvoir de, ilest possible

εὐθύς = ευθέως : aussitôt

ἶθι : allons!

νομίζεται : impersonnel : c'est l'usage que

νόος - νοῦς, νοῦ (ὁ) : intelligence

ὀφείλω : être débiteur, avoir des dettes

πυνθάνομαι : apprendre qqch (acc.) de

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : tu, toi

τρόπος,ου (ὁ) : comportement, tour, manière

φέρε : allons!


fréquence 2 :

ἀμελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

βραχύς,εῖα,ύ : court, bref

δέομαι : + génitif avoir besoin de

δεῦρο = δευρί : ici

εἴσω = ἔσω : dedans, à l'intérieur

καινός,ή,όν : nouveau

νυν : donc, assurément

οἴμοι : hélas! Aïe!

χωρέω, ῶ : marcher, aller, s'avancer


fréquence 3 :

δια-νοέομαι,οῦμαι : méditer

κατα-τίθεμαι : déposer, enlever de soi

πληγή,ῆς (ἡ) : le coup

προ-θύμως : avec ardeur

προσ-φέρω : approcher, faire avancer; appliquer

σχέτλιος,α,ον : infortuné, misérable

τύπτω : frapper


fréquence 4 :

ἀκολουθέω,ῶ : suivre

θύρα,ας (ἡ) : la porte

ἱμάτιον, ου (τό) : le manteau

κατα-βαίνω : entrer, descendre

μαθητής,οῦ (ὁ) : disciple, élève

μηχανή,ῆς (ἡ) : la machine (de guerre ou de théâtre), le stratagème, le moyen

προ-βάλλω : jeter devant soi, proposer

ταχύς,εῖα, ύ (θᾶττον) : rapide (comparatif)


ne pas apprendre :

ἀ-καρής,ής,ές : ténu, court, minuscule

ἀ-μαθής,ής,ές : ignorant

ἁνύω : se dépêcher

ἀπο-πειράομαι,ῶμαι : + génitif : éprouver, essayer

δια-κινέω,ῶ : agiter, exciter fortement

ἐμ-φερής,ής,ές : ressemblant

ἐπι-λήσμων,ων,ον : oublieux

ἐπι-μαρτύρομαι : prendre des témoins

ἐπι-μελής,ής,ές : soigneux

ἐπίσχω = ἐπέχω (ἐφέξω) : s'arrêter, attendre

ἡμι-θνής,ής,ές : à moitié mort

κακο-δαίμων,ων,ον : misérable

κυνήδον : comme un chien

κυπτάζω : se pencher, s'arrêter pour regarder, perdre son temps

ληρέω,ῶ : radoter

μελιττοῦτα,ης (ἡ) : gâteau de miel

μετέωρος,ος,ον : qui est en l'air

μνημο-νικός,ή,όν : doué de mémoire

μνήμων,ων,ον : doué de mémoire

προ-διδάσκω : apprendre à l'avance

σιτοῦμαι : se nourrir de (acc)

τειχο-μαχέω,ῶ : conduire un assaut, monter à l'attaque

ὑφ-αρπάζω : attraper, saisir

φωράω,ῶ : perquisitionner


révisions de grammaire : Hachette, Allard et Feuilâtre

δέδοικα μή : § 250

πλόος,οῦς, οῦ : §37

πρός : §272

ἤν = ἐάν

ὥς...ὥσπερ :

impératifs

duels

traduction au plus près du texte

L'entrée du néophyte dans le pensoir de Socrate

PERSONNAGES :

CO. : le Coryphée

ST : Strépsiade

SO : Socrate


v476-509

CO. Mais entreprends d’instruire le vieux de ce précisément dont tu veux l’instruire, 476

scrute son esprit, et éprouve sa capacité de jugement.

SO. Allons donc, expose-moi ton caractère,

afin que, sachant quel il est, sans tarder, là-dessus,

j’emploie pour toi des moyens nouveaux. 480

ST. Quoi? Médites-tu de conduire un siège contre moi, au nom des dieux?

SO. Non, mais je veux apprendre de courtes choses de toi (m’informer rapidement à ton sujet)

Est-ce que tu es doué de mémoire?

ST. Il y a deux façons, par Zeus :

Assurément, si quelque chose m’est dû, je suis tout à fait doué de mémoire;

mais si, infortuné, je dois <qqch>, je suis tout à fait oublieux. 485

SO. T’est-il donc possible de parler, <est-ce> dans ta nature?

ST. S’il ne m’est pas possible de parler, il m’est possible de dépouiller...

SO. Comment donc pourras-tu apprendre?

ST. Néglige cela (sois tranquille), <ça ira, j’apprendrai> bien !

SO. Allons donc, veille à ce que, quand je te proposerai quelque chose de valable

au sujet des phénomènes célestes, tu le saisisses rapidement. 490

ST. Hé quoi? Est-ce que je me nourrirai de la science comme un chien?

SO. Cet individu-ci est un homme ignorant et barbare.

J’ai peur, vieillard, que toi, tu n’aies besoin de coups.

Allons, que je voie (voyons voir), que fais-tu, si quelqu’un te bat?

ST. Je suis battu (= je me laisse battre)

puis, ayant attendu un peu, je prends des témoins, 495

et puis, après avoir de nouveau laissé un rien de temps, je vais en justice.

SO. Allons donc, dépose ton manteau.

ST J’ai commis une erreur?

SO. Non, mais c’est l’usage d’entrer sans manteau.

ST. Mais moi, ce n’est pas pour perquisitionner que j’entre.

SO. Dépose-le. Quelle sottise dis-tu ?

ST. Explique-moi donc ça : 500

si je suis soigneux et si j’apprends de tout mon cœur,

auquel des disciples deviendrai-je ressemblant ?

SO. Tu ne différeras en rien de Chéréphon, quant à ta nature.

ST. Ouille! Malheureux, je deviendrai à moité mort.

SO: Ne vas-tu pas cesser de bavarder? Arrête (ἀλλά)! Tu vas me suivre 505

là en te hâtant plus vite que cela!

ST. Dans mes deux mains, donc,

donne-moi une galette de miel d’abord : parce que j’ai peur, moi,

de descendre là-dedans comme <de descendre> dans l’antre de Trophonios.

SO. Avance! Pourquoi t’arrêtes-tu ( qu’est-ce que tu fabriques) près de la porte? 509


Retour en haut du texte