Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

510 562 Défense de sa pièce par l'auteur

Le poète et son publicNuées vers 510-562

Texte grec

Défense de sa pièce par l'auteur


ΧΟΡΟΣ

Ἀλλ ΄ ἴθι χαίρων τῆς ἀνδρείας 510

εἵνεκα ταύτης.

Εὐτυχία γένοιτο τἀν -

θρώπῳ , ὅτι προήκων

εἰς βαθὺ τῆς ἡλικίας

νεωτέροις τὴν φύσιν αὑ - 515

τοῦ πράγμασιν χρωτίζεται

καὶ σοφίαν ἐπασκεῖ.


Ὦ θεώμενοι, κατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευθέρως

τἀληθῆ, νὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐκθρέψαντά με.

Οὕτω νικήσαιμι τ ΄ ἐγὼ καὶ νομιζοίμην σοφός, 520

ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι θεατὰς δεξιοὺς

καὶ ταύτην σοφώτατ ΄ ἔχειν τῶν ἐμῶν κωμῳδιῶν,

πρώτους ἠξίωσ ΄ ἀναγεῦσ ΄ ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι

ἔργον πλεῖστον· εἶτ ΄ ἀνεχώρουν ὑπ ΄ ἀνδρῶν φορτικῶν

ἡττηθεὶς οὐκ ἄξιος ὤν· ταῦτ ΄ οὖν ὑμῖν μέμφομαι 525

τοῖς σοφοῖς, ὧν οὕνεκ ΄ ἐγὼ ταῦτ ΄ ἐπραγματευόμην.

Ἀλλ ΄ οὐδ ΄ ὣς ὑμῶν ποθ ΄ ἑκὼν προδώσω τοὺς δεξιούς.

Ἐξ ὅτου γὰρ ἐνθάδ ΄ ὑπ ΄ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ λέγειν,

ὁ σώφρων τε χὼ καταπύγων ἄριστ ΄ ἠκουσάτην,

κἀγὼ - παρθένος γὰρ ἔτ ΄ ἦν, κοὐκ ἐξῆν πώ μοι τεκεῖν - 530

ἐξέθηκα, παῖς δ ΄ ἑτέρα τις λαβοῦσ ΄ ἀνείλετο,

ὑμεῖς δ ΄ ἐξεθρέψατε γενναίως κἀπαιδεύσατε,

ἐκ τούτου μοι πιστὰ παρ ΄ ὑμῶν γνώμης ἔσθ ΄ ὅρκια.

Νῦν οὖν Ἠλέκτραν κατ ΄ ἐκείνην ἥδ ΄ ἡ κωμῳδία

ζητοῦσ ΄ ἦλθ ΄ , ἤν που ΄ πιτύχῃ θεαταῖς οὕτω σοφοῖς · 535

γνώσεται γάρ, ἤνπερ ἴδῃ, τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον.

Ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει σκέψασθ ΄ · ἥτις πρῶτα μὲν

οὐδὲν ἦλθε ῥαψαμένη σκυτίον καθειμένον

ἐρυθρὸν ἐξ ἄκρου, παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν ΄ ᾖ γέλως·

οὐδ ΄ ἔσκωψε τοὺς φαλακρούς, οὐδὲ κόρδαχ ΄ εἵλκυσεν, 540

οὐδὲ πρεσβύτης ὁ λέγων τἄπη τῇ βακτηρίᾳ

τύπτει τὸν παρόντ ΄ ἀφανίζων πονηρὰ σκώμματα,

οὐδ ΄ εἰσῇξε δᾷδας ἔχουσ ΄ , οὐδ ΄ ἰοὺ ἰοὺ βοᾷ,

ἀλλ ΄ αὑτῇ καὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ ΄ ἐλήλυθεν.

Κἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὢν ποητὴς οὐ κομῶ 545

οὐδ ΄ ὑμᾶς ζητῶ ΄ ξαπατᾶν δὶς καὶ τρὶς ταὔτ ΄ εἰσάγων,

ἀλλ ΄ ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰσφέρων σοφίζομαι,

οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας καὶ πάσας δεξιάς ·

ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων ΄ ἔπαισ ΄ εἰς τὴν γαστέρα

κοὐκ ἐτόλμησ ΄ αὖθις ἐπεμπηδῆσ ΄ αὐτῷ κειμένῳ. 550

Οὗτοι δ ΄ , ὡς ἅπαξ παρέδωκεν λαβὴν Ὑπέρβολος,

τοῦτον δείλαιον κολετρῶσ ΄ ἀεὶ καὶ τὴν μητέρα.

Εὔπολις μὲν τὸν Μαρικᾶν πρώτιστος παρείλκυσεν

ἐκστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας κακὸς κακῶς,

προσθεὶς αὐτῷ γραῦν μεθύσην τοῦ κόρδακος οὕνεχ ΄ ἣν 555

Φρύνιχος πάλαι πεπόηχ ΄ , ἣν τὸ κῆτος ἤσθιεν.

Εἴθ ΄ Ἕρμιππος αὖθις ἐποίησεν εἰς Ὑπέρβολον,

ἅλλοι τ ΄ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρβολον,

τὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι.

Ὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω· 560

ἢν δ ΄ ἐμοὶ καὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησθ ΄ εὑρήμασιν,

εἰς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοκήσετε.

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

510 ἴθι : va (impératif)

χαίρω : se réjouir de + datif

ἀνδρεία,ας (ἡ) : le courage, la bravoure

ἔνεκα (οὔνεκα, εἴνεκα) : à cause de + gén

εὐτυχία,ας (ἡ) : le bonheur

προ-ήκω : être parvenu à

βαθύς,εῖα,ύ : profond (substantivé ici, au neutre)

ἡλικία,ας (ἡ) : l'âge


515 νεωτέρος,α,ον = νέος : nouveau, extraordinaire, révolutionnaire

χρωτίζω : passer à la teinture, teindre

ἐπ-ασκέω,ῶ : s'exercer à + accusatif

θεώμενος,ου (ὁ) : le spectateur

κατα-λέγω (κατ-ερῶ) : exposer en détail, énumérer, exposer, déclarer

ἐκ-τρέφω (θρέψω) : élever, nourrir


520 οὕτω + optatif : renforcement du souhait : oui, puissé-je…

νικάω,ῶ : vaincre

νομίζω : estimer, juger, penser

ὡς : puisque, étant donné que

θεατής,οῦ (ὁ) : le spectateur

δεξιός,ά,όν : habile, expert

ἔχω + adv : être dans tel ou tel état

σοφός,ή,όν : informé, qui s'y connaît en

ἀξιόω,ῶ : juger digne de

ἀνα-γεύω : faire goûter de nouveau

παρ-έχω : inspirer, donner, fournir

ἔργον,ου (τό) : la peine, le travail

ἀνα-χωρέω,ῶ : battre en retraite, se retirer

φορτικός,ή,όν : grossier, rustre


525 ἠττάω,ῶ , ἠσσάω: vaincre

μέμφομαι : blâmer

πραγματεύομαι : se donner de la peine

ἑκών,όντος : volontairement

προ-δίδωμι : trahir

ἐξ ὅτου : depuis le moment où, depuis que (annonce ἐκ τούτου vers 533)

ἡδύ + infinitif : il est agréable de

σώφρων,ων,ον : modéré, maître de soi, chaste

καταπύγων,ων,ον : débauché, infâme (racine πυγή : le cul, les fesses)

εὖ ἀκούειν : avoir bonne réputation (ἄριστα ἀκούειν : recevoir excellent accueil)


530 παρθένος,ου (ἡ) : jeune fille non mariée, pucelle, vierge

ἔξεστι : il est permis

τίκτω (ἔτεκον 2): engendrer, donner naissance, faire un bébé

ἐκ-τίθημι : exposer (un enfant)

ἀν-αιρέομαι,οῦμαι : recueillir (un enfant), adopter

ἐκ-τρέφω : nourrir, élever

γενναῖος,α,ον : noble

παιδεύω : éduquer

πιστός,ή,όν : digne de foi, sûr; confiant

ὅρκιον,ου (τό): serment, traité, convention, garantie

γνώμη,ης (ἡ) : jugement, discernement


535 ζητέω,ῶ : chercher, faire une enquête

ἤν = ἐάν : si

ἐπι-τυγχάνω : rencontrer + datif

γιγνώσκω (γνώσομαι) : apprendre à connaître, connaître

ἤνπερ = ἐάνπερ : si précisément

ἀδελφός,ου (ὁ) : le frère

βόστρυχος,ου (ὁ) : la boucle de cheveux

ὡς : comme, combien, à quel point

σκέπτομαι : examiner

ῥάπτομαι : coudre, ajuster sur soi

σκυτίον, ου (τό) : le phallus, la verge

καθίημι ( pft passif καθεῖμαι : pendouiller ) : laisser pendre, faire pendre

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

ἄκρον,ου (τό) : le bout, le sommet, l'extrémité

παχύς,εῖα, ύ : épais, gros, lourd

γελώς, οτος (ὁ) : le rire, l'objet de risée


540 σκώπτω : railler, se moquer de

φαλακρός,ά,όν : chauve

κόρδαξ,ακος (ὁ) : le cordace (danse lubrique)

ἕλκω : tirer, allonger, faire traîner

πρεσβύτης,ου (ὁ) : le vieillard

ἔπος,ους (τό) : la parole, la réplique

βακτηρία,ας (ἡ) : le bâton

τύπτω : heurter, frapper, taper

ἀφανίζω : cacher, voiler, faire disparaître (impft d'effort)

πονηρός,ή, όν : méchant

σκῶμμα,ατος (τό) : la raillerie, moquerie, plaisanterie

εἰσ-αΐσσω (εἰσῇξω) : s'élancer sur, se jeter sur

δᾷς, δᾳδος (ἡ) : la torche

βοάω,ῶ : crier, gueuler

πιστεύω : avoir confiance en + datif

ἔρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα) : aller


545 κομάω : porter les cheveux longs

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper

δίς : deux fois

τρίς : trois fois

εἰσ-άγω : mener sur scène, faire jouer

ἰδέα,ας (ἡ) : la forme, le principe, l'idée

εἰσ-φέρω : introduire

σοφίζομαι : inventer avec habileté, être expert en, manier en expert

παίω : frapper

γαστήρ,έρος (ἡ) : le ventre


550 τολμάω,ῶ : oser

ἐπεμπηδάω : fouler aux pieds, piétiner

κεῖμαι : être allongé à terre

ἅπαξ : une seule fois

λαβή, ῆς (ἡ) : la prise (terme de lutte)

παρα-δίδωμι : offrir, fournir l'occasion de

δείλαιος,α,ον : malheureux

κολετράω,ῶ : fouler aux pieds, piétiner

παρέλκω : traîner sur les planches (théâtre)

ἐκ-στρέφω : retourner complètement, reprendre "à l'envers", reproduire grossièrement, plagier


555 προσ-τίθημι : ajouter

γραῦς,αός (ἡ) : la vieille femme

μέθυσος,η,ον : ivre, pris de boisson

πάλαι : jadis, autrefois, il y a longtemps

κῆτος,ους (τό) : le monstre marin (cf cétacé)

ἐσθίω : manger, dévorer

ἐρείδω : appuyer, faire pression sur (lutte)

εἰκών ,όνος (ἡ) ( τὰς εἰκούς) : l'image

ἔγχελυς,εως (ἡ) : l'anguille

μιμέομαι,οῦμαι : imiter


560 γελάω,ῶ : rire

εὐ-φραίνω : réjouir

ὥρα,ας (ἡ) : la saison, le moment

εὖ φρονέω : être intelligent

δοκέω,ῶ : avoir la réputation de + infinitif

Vocabulaire par ordre de fréquence: Nuées 510-562

Fréquence 1 :

ἔνεκα (οὔνεκα, εἴνεκα) : à cause de + gén

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper

ἔχω + adv : être dans tel ou tel état

ζητέω,ῶ : chercher, faire une enquête

νικάω,ῶ : vaincre

νομίζω : estimer, juger, penser

παρ-έχω : inspirer, donner, fournir

πιστεύω : avoir confiance en + datif

πονηρός,ή, όν : méchant

τολμάω,ῶ : oser

φρονέω,ῶ : penser, se soucier de

χαίρω : se réjouir de + datif


fréquence 2 :

ἑκών,όντος : volontairement

ἠσσάω,ἠττάω,ῶ : vaincre

καινός,ή,όν : nouveau

πάλαι : jadis, autrefois, il y a longtemps

πιστός,ή,όν : digne de foi, sûr; confiant

προ-δίδωμι : trahir

προσ-τίθημι : ajouter

σκέπτομαι : examiner


fréquence 3 :

βοάω,ῶ : crier, gueuler

γενναῖος,α,ον : noble

μέμφομαι : blâmer

ὥρα,ας (ἡ) : la saison, le moment


fréquence 4 :

ἅπαξ : une seule fois

γελώς, οτος (ὁ) : le rire, l'objet de risée

ἐσθίω : manger, dévorer

εὐτυχία,ας (ἡ) : le bonheur


ne pas apprendre :

ἀνα-χωρέω,ῶ : battre en retraite, se retirer

βακτηρία,ας (ἡ) : le bâton

γελάω,ῶ : rire

γραῦς,αός (ἡ) : la vieille femme

δείλαιος,α,ον : malheureux

ἐκ-τρέφω (θρέψω) : élever, nourrir

ἐπ-ασκέω,ῶ : s'exercer à + accusatif

ἐπι-τυγχάνω : rencontrer + datif

ἐρυθρός,ά,όν : rouge

εὐ-φραίνω : réjouir

θεατής,οῦ (ὁ) : le spectateur

θεώμενος,ου (ὁ) : le spectateur

κολετράω,ῶ : fouler aux pieds, piétiner

παχύς,εῖα, ύ : épais, gros, lourd

πραγματεύομαι : se donner de la peine

προ-ήκω : être parvenu à

σκῶμμα,ατος (τό) : la raillerie, moquerie, plaisanterie

σκώπτω : railler, se moquer de

σοφίζω : inventer avec habileté


grammaire : Hachette : Allard et Feuillâtre

δίς, τρίς : 2 fois, 3 fois

les négations : § 275-277

l'optatif : § 109-114; § 154-160; § 234

ὡς : §247, 252, 258, 269

ἀληθής,ής,ές : déclinaison


Nuées vers 510-562 : traduction au plus près du texte

Défense de sa pièce par l'auteur


PERSONNAGE :

CO. : le Coryphée


CO.

Va donc , heureux à cause de cette vaillance 510

qui est la tienne.

Que la chance advienne à

cet homme, parce que, parvenu

à un âge avancé,

il teint son caractère 515

de préoccupations nouvelles

et s’exerce à la philosophie.


Spectateurs, je vais exposer devant vous, librement,

la vérité, par Dionysos qui m’a élevé.

Oui puissé-je vaincre, moi, et être considéré comme habile, 520

puisque , estimant que vous êtes des spectateurs compétents

et que vous tenez cette <pièce>-ci pour la mieux faite de mes comédies,

je n’ai pas hésité à vous la faire goûter de nouveau, vous les premiers, cette pièce qui m’avait donné

la plus grande peine; ensuite, j’avais battu en retraite, vaincu par des hommes grossiers,

sans l’avoir mérité; et cela, oui je vous le reproche, 525

à vous les experts, pour lesquels moi, je m’étais donné cette peine.

Mais jamais je ne trahirai ainsi volontairement ceux d’entre vous qui sont compétents.

Car depuis qu’ici, de la part d’hommes à qui c’est déjà un plaisir de parler,

le Chaste et le Débauché ont reçu les plus grands éloges,

et depuis que moi - en effet j’étais encore fille, et il ne m’était pas encore permis d’enfanter- 530

j’ai exposé <mon enfant> -et une autre jeune femme ,l’ayant pris, l’a recueilli-

et que vous, vous l’avez généreusement élevé et éduqué,

depuis ce moment-là j’ai des garanties sûres venant de vous, de votre jugement.

Maintenant donc, conformément à cette illustre Électre, cette comédie-ci

est venue chercher si par hasard elle tomberait sur des spectateurs aussi habiles; 535

car elle saura reconnaître, si toutefois elle la voit, la boucle de cheveux de son frère.

Et examinez comme elle est, par nature, décente : elle qui , d’abord,

est venue sans avoir cousu sur elle aucun morceau de cuir pendouillant

rouge à partir du bout, épais, afin qu’il soit pour les gamins un objet de risée;

elle ne s’est pas non plus moquée des chauves, ni n’a traîné en longueur le cordax, 540

et le vieillard qui dit ses vers, avec son bâton

ne frappe pas celui qui est près de lui, cherchant à faire disparaître de méchantes (douteuses) plaisanteries;

et elle ne s’est pas élancée avec des torches, ni ne crie des « iou iou »,

au contraire : c’est confiante en elle-même et en ses vers qu’elle est venue.

Et moi, bien que je sois un tel (« monsieur ») poète, je ne porte pas les cheveux longs 545

ni ne cherche à vous tromper en portant sur scène deux ou trois fois les mêmes choses,

au contraire : toujours introduisant des formes nouvelles, je suis habile,

formes nullement semblables les unes aux autres, et toutes ingénieuses.

Moi qui, alors qu’il était très important, ai frappé Cléon au ventre,

et ne me suis pas résolu à le piétiner ensuite, lorsqu’il gisait à terre. 550

Mais eux, lorsqu’une fois Hyperbolos leur a donné une prise,

ils le foulent aux pieds, le malheureux, sans cesse, lui et sa mère.

D’une part Eupolis, le tout premier, a traîné sur le théâtre son Maricas,

ayant mis à l’envers nos Cavaliers, de mauvaise façon, le mauvais,

lui ayant ajouté une vieille ivre, pour le cordax, que 555

Phrynichos a jadis inventée, elle que le monstre marin voulait manger.

Puis Hermippe à son tour a composé une pièce contre Hyperbolos,

et tous les autres désormais s’acharnent sur Hyperbolos,

en singeant mes images d’anguilles.

Que celui donc qui rit de leurs pièces ne se réjouisse pas des miennes ! 560

Mais si vous êtes charmés par moi et par mes trouvailles,

dans les temps à venir, vous aurez la réputation d’être sensés.Retour en haut du texte