Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

563 594 Reproches des Nuées

Quels ingrats, ces AthéniensNuées vers 563-594

Reproches des Nuées aux Athéniens ingrats

Texte grec


Ὑψιμέδοντα μὲν θεῶν Str

Ζῆνα τύραννον εἰς χορὸν

πρῶτα μέγαν κικλήσκω· 565

τόν τε μεγασθενῆ τριαίνης ταμίαν,

γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς θαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν.

καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέρ ΄ ,

Αἰθέρα σεμνότατον, βιοθρέμμονα πάντων· 570

τόν θ ΄ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ -

λάμπροις ἀκτῖσιν κατέχει

γῆς πέδον, μέγας ἐν θεοῖς

ἐν θνητοῖσί τε δαίμων.


Ὦ σοφώτατοι θεαταί, δεῦρο τὸν νοῦν προσέχετε. 575

Ἠδικημέναι γὰρ ὑμῖν μεμφόμεσθ ΄ ἐναντίον·

πλεῖστα γὰρ θεῶν ἁπάντων ὠφελοῦσαι τὴν πόλιν,

δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ θύετ ΄ οὐδὲ σπένδετε,

αἵτινες τηροῦμεν ὑμᾶς. Ἢν γὰρ ᾖ τις ἔξοδος

μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ ΄ ἢ βροντῶμεν ἢ ψακάζομεν. 580

Εἶτα τὸν θεοῖσιν ἐχθρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα

ἡνίχ ΄ ᾑρεῖσθε στρατηγόν, τὰς ὀφρῦς ξυνήγομεν

κἀποιοῦμεν δεινά · βροντὴ δ΄ ἐρράγη δι ΄ ἀστραπῆς ,

ἡ σελήνη δ ΄ ἐξέλειπε τὰς ὁδούς, ὁ δ ΄ ἥλιος

τὴν θρυαλλίδ ΄ εἰς ἑαυτὸν εὐθέως ξυνελκύσας 585

οὐ φανεῖν ἔφασκεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων.

Ἀλλ ΄ ὅμως εἵλεσθε τοῦτον. Φασὶ γὰρ δυσβουλίαν

τῇδε τῇ πόλει προσεῖναι, ταῦτα μέντοι τοὺς θεοὺς

ἅττ ΄ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ ΄ , ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπειν.

Ὡς δὲ καὶ τοῦτο ξυνοίσει ῥᾳδίως διδάξομεν· 590

ἢν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες καὶ κλοπῆς

εἶτα φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα,

αὖθις εἰς τἀρχαῖον ὑμῖν, εἴ τι κἀξημάρτετε,

ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πράγμα τῇ πόλει συνοίσεται.Vocabulaire dans l'ordre du texte:

ὑψι-μέδων,ων,ον : qui règne en haut (homérique)

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

τύραννος,ου (ὁ) : le tyran

χορός,οῦ (ὁ) : le chœur

565 μέγας, μείζων, μέγιστος : grand, plus grand, très grand

κικλήσκω : appeler, inviter

σθένος,ους (τό) : la force

τρίαινα,ης (ἡ) : le trident

ταμίας, ου (ὁ) : l'intendant, le maître

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

ἅλμυρος,α,ον : salé

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

ἄγριος,α,ον : rustique, sauvage, farouche

μοχλευτής,ου (ὁ) : celui qui soulève avec un levier

570 αἰθήρ,έρος : éther, air

σεμνός,ή,όν : vénérable, grave

βιο-θρέμμων,ων,ον : nourricier vital

νομάω,ῶ : manier, gouverner, d'où : "manieur"

λαμπρός,ά,όν : brillant

ἀκτῖς,ίνος (ἡ): le rayon

κατ-έχω : posséder

πέδον,ου (τό) : le sol

θνητός,ή,όν : mortel

δαίμων,ονος (ὁ,ἡ) : divinité

575 σοφός,ή,όν : habile, savant, sage

δεῦρο : ici

πρόσ-εχειν τὸν νοῦν : faire attention à

ἀ-δικέω,ῶ : commettre une injustice (passif : subir une injustice)

μέμφομαι : blâmer, reprocher, accuser

ἐναντίον : en face

πλεῖστα : le plus, le plus souvent

ἅπας,πασα,παν : tout entier

ὠφελέω, ῶ : aider

μόνος,η,ον : seul

θύω : sacrifier

σπένδω (σπείσω) : faire une libation

τηρέω,ῶ : garder, surveiller, épier

ἔξ-οδος,ου (ἡ) : la sortie, l'expédition militaire

580 ἤ...ἤ... : ou bien, …ou bien

βροντάω,ῶ : tonner

ψακάζω : tomber en averse, tomber à verse, à seaux

ἐχθρός,ά,ό, : ennemi de + datif

βυρσοδέψης, ου : le tanneur

ἡνίκα : quand

αἱρέομαι,οῦμαι : élire

στρατηγός,οῦ (ὁ) : le stratège

συν-άγειν τὰς ὀφρῦς : rapprocher, froncer les sourcils

δείνα ποιεῖν : se déchaîner, faire des choses terribles

βροντή,ῆς (ἡ) : le tonnerre

ρήγνυμι (ἐρράγην) : déchirer, faire éclater (aor 2)

ἀστραπή,ῆς (ἡ) : l'éclair

σελήνη,ης (ἡ) : la lune

ἐκ-λείπω : abandonner, dévier de , s'"éclipser" de

ὀδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

585 θρυαλλίς, ίδος (ἡ) : la mèche (d'une lampe)

ἕλκω : tirer

εὐθέως : aussitôt

φαίνω : briller, paraître

φάσκω : affirmer

στρατηγέω,ῶ : être stratège

δυσ-βουλία,ας (ἡ) : mauvais projet, mauvaise intention

πρόσ-ειμι : être attaché à + datif

ἁμαρτάνω : commettre une faute, manquer (le but)

τρέπω : tourner, faire tourner

590 ὡς : comment, la façon dont….

συμ-φέρω (ξυμ-φέρω) : être utile à (+ datif), aboutir

ῥᾳδιως : facilement

λάρος,ου (ὁ) : la mouette, le glouton

δῶρον, ου (τό) : le don, cadeau, présent

αἱρέω : convaincre de + génitif (judiciaire)

κλοπή, ῆς (ἡ) : le vol, le larcin

φιμόω,ῶ : museler, enfermer

ξύλον,ου (τό) : le bois ( le carcan en bois : métonymie)

αὐχήν, ένος (ὁ) : le cou, la nuque

αὖθις : ensuite

εἰς τἀρχαῖον : selon la vieille coutume

πρᾶγμα,ατος (τό) : l'affaire

συμ-φέρω : aboutir à (ἐπί + Α)

ἀγαθός,ή,όν (βελτίων, βέλτιστος) : bon, meilleur, le meilleur


Nuées vers 563-594

Vocabulaire classé par fréquence:


Fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν (βελτίων, βέλτιστος) : bon, meilleur, le meilleur

ἀ-δικέω,ῶ : commettre une injustice

αἱρέομαι,οῦμαι : élire

ἁμαρτάνω : commettre une faute, manquer (le but)

ἅπας,πασα,παν : tout entier

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

δείνα ποιεῖν : se déchaîner

ἐχθρός,ά,ό, : ennemi de + Datif

ἤ...ἤ... : ou bien, …ou bien

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

μέγας, μείζων, μέγιστος : grand, plus grand, très grand

μόνος,η,ον : seul

ὀδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

πλεῖστα : le plus, le plus souvent

πρόσ-ειμι : être attaché à + datif

σοφός,ή,όν : habile, savant, sage

στρατηγός,οῦ (ὁ) : le stratège

συμ-φέρω (ξυμ-φέρω) : être utile à (+ datif), aboutir

φαίνω : briller, paraître

φάσκω : affirmer

ὠφελέω, ῶ : aider


fréquence 2 :

αὖθις : ensuite

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

ἡνίκα : quand

θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

θνητός,ή,όν : mortel

θύω : sacrifier

κατ-έχω : posséder

πρόσ-εχειν τὸν νοῦν : faire attention à

ῥᾳδιως : facilement

σεμνός,ή,όν : vénérable, grave

τύραννος,ου (ὁ) : le tyran


fréquence 3 :

δῶρον, ου (τό) : le don, cadeau, présent

ἐναντίον : en face

λαμπρός,ά,όν : brillant

ξύλον,ου (τό) : le bois

στρατηγέω,ῶ : être stratège

τρέπω : tourner, faire tourner

χορός,οῦ (ὁ) : le chœur


fréquence 4 :

ἕλκω : tirer


ne pas apprendre :

ἄγριος,α,ον : sauvage

ἀκτῖς,ίνος (ἡ): le rayon

ἅλμυρος,α,ον : salé

ἀστραπή,ῆς (ἡ) : l'éclair

αὐχήν, ένος (ὁ) : le cou, la nuque

βροντή,ῆς (ἡ) : le tonnerre

βροντάω,ῶ : tonner

δυσ-βουλία,ας (ἡ) : mauvais projet, mauvaise intention

ἔξ-οδος,ου (ἡ) : la sortie, l'expédition militaire

θρυαλλίς, ίδος (ἡ) : la mèche (d'une lampe)

κλοπή, ῆς (ἡ) : le vol, le larcin

λάρος,ου (ὁ) : la mouette, le glouton

νομάω,ῶ : manier, gouverner

ρήγνυμι (ἐρράγην) : déchirer, faire éclater (aor 2)

σελήνη,ης (ἡ) : la lune

σθένος,ους (τό) : la force

σπένδω (σπείσω) : faire une libation

ταμίας, ου (ὁ) : l'intendant

τηρέω,ῶ : garder, surveiller, épier

τρίαινα,ης (ἡ) : le trident

ὑψι-μέδων,ων,ον : qui règne en haut (homérique)

φιμόω,ῶ : museler

ψακάζω : tomber en averse, tomber à verse, à seaux


grammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre :

parfait actif § 91-95; §108; §114; §122

parfait moyen passif : §136-137; §153; §160; §166

complément du verbe passif : § 226

Reproches des Nuées aux Athéniens ingrats

Nuées : vers 563-594 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES :

CH. : Le chœur


Celui qui règne tout en haut, 563

le grand Zeus souverain des dieux, dans le chœur

je l’appelle en premier; 565

ainsi que le maître du trident, à la grande vigueur,

de la terre et de la mer salée farouche souleveur,

et notre père au grand nom,

Ether très vénérable, nourricier de toutes choses; 570

et le conducteur de chevaux, qui, de ses

étincelants rayons enveloppe

la surface de la terre, chez les dieux

et chez les mortels grande divinité.


Spectateurs très intelligents, tournez ici votre attention. 575

Car, ayant subi une injustice de votre fait, nous vous blâmons en face:

en effet, plus que tous les autres dieux réunis, <nous sommes> utiles pour la cité,

<et> pour nous, seules parmi les divinités, vous ne sacrifiez ni ne faites de libations,

pour nous qui veillons sur vous. Car, quand (si) il y a quelque expédition

dépourvue de bon-sens, alors ou nous tonnons, ou nous tombons en pluie fine. 580

Et le tanneur paphlagonien ennemi des dieux,

quand vous l’avez élu stratège, nous avons essayé de froncer les sourcils

et de nous démener : le tonnerre éclata à travers l’éclair,

la lune s’éclipsa de son chemin, et le soleil,

ayant vite retiré sa mèche en lui-même, 585

proclama qu’il ne brillerait pas pour vous, si Cléon était stratège.

Et pourtant, vous l’avez élu. Car on raconte que le mauvais choix

est inhérent à cette cité-ci, et que pourtant les dieux

tournent en bien ces choses que vous, vous loupez (ces bourdes que vous faites).

Et comment cela va vous être profitable, nous allons volontiers vous l’apprendre : 590

si, ayant convaincu de cadeaux et de vol cette mouette de Cléon,

ensuite vous enserrez sa tête avec un carcan de bois,

de nouveau, selon l’ancienne habitude, pour vous, même si vous loupez quelque chose,

l’affaire aboutira à un bien pour la cité. 594


Retour en haut du texte