Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

595 626 Messagères de Séléné

Problèmes de calendrierReproches de la Lune aux Athéniens (v 595 626)

Texte grec


Ἀμφί μοι αὖτε, Φοῖβ ΄ ἄναξ

Δήλιε, Κυνθίαν ἔχων

ὑψικέρατα πέτραν·

ἥ τ ΄ Ἐφέσου μάκαιρα πάγχρυσον ἔχεις

οἶκον, ἐν ᾧ κόραι σε Λυδῶν μεγάλως σέβουσιν·

ἥ τ ΄ ἐπιχώριος ἡμετέρα θεὸς

αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος Ἀθάνα,

Παρνασσίαν θ ΄ ὃς κατέχων

πέτραν σὺν πεύκαις σελαγεῖ

Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων

κωμαστὴς Διόνυσος.


Ἡνίχ ΄ ἡμεῖς δεῦρ ΄ ἀφορμᾶσθαι παρεσκευάσμεθα, 607

ἡ Σελήνη συντυχοῦσ ΄ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι,

πρῶτα μὲν χαίρειν Ἀθηναίοισι καὶ τοῖς ξυμμάχοις ·

εἶτα θυμαίνειν ἔφασκε · δεινὰ γὰρ πεπονθέναι 610

ὠφελοῦσ ΄ ὑμᾶς ἅπαντας οὐ λόγοις ἀλλ ΄ ἐμφανῶς.

Πρῶτα μὲν τοῦ μηνὸς εἰς δᾷδ ΄ οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν,

ὥστε καὶ λέγειν ἅπαντας ἐξιόντας ἑσπέρας ·

΄ ΄ Μὴ πρίῃ, μαῖ, δᾷδ ΄ , ἐπειδὴ φῶς Σεληναίης καλόν. ΄ ΄

Ἄλλα τ ΄ εὖ δρᾶν φησιν, ὑμᾶς δ ΄ οὐκ ἄγειν τὰς ἡμέρας 615

οὐδὲν ὀρθῶς, ἀλλ ΄ ἄνω τε καὶ κάτω κυδοιδοπᾶν·

ὥστ ΄ ἀπειλεῖν φησιν αὐτῇ τοὺς θεοὺς ἑκάστοτε,

ἡνίκ ΄ ἂν ψευσθῶσι δείπνου κἀπίωσιν οἴκαδε,

τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν.

Κᾆθ ΄ ὅταν θύειν δέῃ, στρεβλοῦτε καὶ δικάζετε. 620

Πολλάκις δ ΄ ἡμῶν ἀγόντων τῶν θεῶν ἀπαστίαν,

ἡνίκ ΄ ἂν πενθῶμεν ἢ τὸν Μέμνον ΄ ἢ Σαρπηδόνα,

σπένδεθ ΄ ὑμεῖς καὶ γελᾶτ ΄ · ἀνθ ΄ ὧν λαχὼν Ὕπέρβολος

τῆτες ἱερομνημονεῖν, κἄπειθ ΄ ὑφ ΄ ἡμῶν τῶν θεῶν

τὸν στέφανον ἀφῃρέθη · μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται 625

κατὰ Σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας.


Vocabulaire dans l'ordre du texte : Nuées vers 595-626


ἀμφί + Δ : autour de, auprès de

αὖτε : à son tour

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le roi

Δήλιος,α,ον : Délien, de Délos

κέρας, κέρατος (τό) : la corne

ὑψίκερας,ατος : à la corne élevée, au pic élevé

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

μάκαιρος,α,ον : bienheureux

πάγ-χρυσος,ος,ον : tout en or


600 κόρη, ης (ἡ) : la jeune fille

Λυδός,ή,όν : Lydien

σέβω : vénérer

ἐπι-χώριος, ος, ον : indigène, "national"

αἰγίς, ιδος (ἡ) : l'égide

ἡνί-οχος,ου (ὁ) :nom : le cocher; adj : qui dirige qqn ou qqch + G; qui manie…?

πολι-οῦχος, ος, ον : qui garde la cité

πεύκη, ης (ἡ) : la torche (de pin)

σελαγέω,ῶ : faire briller


605 Βάκχη,ης (ἡ) : la bacchante

Δέλφις, ιδος : de Delphes, delphien

ἐμ-πρέπω : se distinguer parmi (+ datif)

κωμαστής, ου : chef du κῶμος (nom); qui dirige le cortège (adj)

ἡνίκα : quand

δεῦρο : ici

ἀφ-ορμάω,ῶ : s'élancer

παρα-σκευάζω : préparer

συντυγχάνω + Δ : rencontrer

ἐπι-στέλλω : charger de

φράζω : dire, expliquer

πρῶτα μέν : d'abord

χαίρω : se porter bien; χαίρειν λέγειν τινι : dire le bonjour à quelqu'un, saluer

συμμάχος,ου (ὁ) : l'allié


610 θυμαίνω : être irrité

φάσκω : affirmer

δεινὰ πάσχειν : être maltraité

ὠφελέω : aider, être utile à

ἐμφανῶς : visiblement

μήν, μήνος (ὁ) : le mois

δαΐς, δαΐδος (ἡ) : la torche, le flambeau

ἐλάττων, ἐλάχιστος : plus petit (moins), le plus petit

δραχμή, ῆς (ἡ) : la drachme

ὡνέομαι, οῦμαι (ἐπριάμην) : acheter

φῶς, φωτός (τό) : la lumière


615 τὰς ἡμέρας ἄγειν : passer ses journées

ἄνω : en haut, en montant

κάτω : en bas, en descendant

κυδοιδοπάω,ῶ : faire du tapage

ἀπειλέω,ῶ : menacer + datif

ἐκάστοτε : chaque fois

ψεύδω : tromper

δεῖπνον,ου (τό) : le repas, le banquet

ἄπ-ειμι : s'en aller, partir

οἴκαδε : à la maison (mouvement)

ἑορτή, ῆς (ἡ) : la fête


620 στρεβλόω,ῶ : torturer

δικάζω : juger

πολλάκις : souvent

ἀπαστία,ας (ἡ) : le jeûne

πενθέω,ῶ : pleurer, être en deuil

σπένδω : faire une libation

γελάω,ῶ : rire

λαγχάνω : obtenir par le sort de (+ infinitif)

τῆτες : adv cette année

ἱερο-μνημονέω,ῶ : être hiéromnémon (gardien des archives sacrées à Athènes)


625 στέφανος,ου (ὁ) : la couronne

ἀφ-αιρέω,ῶ : enlever (double accusatif)

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée

Vocabulaire classé par ordre de fréquence : Nuées vers 595-626


Fréquence 1

ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée

ἀφ-αιρέω,ῶ : enlever (double accusatif)

δεινὰ πάσχειν : être maltraité

δικάζω : juger

ἐλάττων, ἐλάχιστος : plus petit (moins), le plus petit

κόρη, ης (ἡ) : la jeune fille

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

πολλάκις : souvent

πρῶτα μέν : d'abord

συμμάχος,ου (ὁ) : l'allié

ψεύδω : tromper


Fréquence 2

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le roi

ἄπ-ειμι : s'en aller, partir

δραχμή, ῆς (ἡ) : la drachme

λαγχάνω : obtenir par le sort de (+ infinitif)

μήν, μήνος (ὁ) : le mois

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

στέφανος,ου (ὁ) : la couronne

φράζω : dire, expliquer

φῶς, φωτός (τό) : la lumière


Fréquence 3

ἄνω : en haut, en montant

κάτω : en bas, en descendant

ὡνέομαι, οῦμαι (ἐπριάμην) : acheter


Fréquence 4

ἑορτή, ῆς (ἡ) : la fête

ἐπι-στέλλω : charger de

οἴκαδε : à la maison (mouvement)


Ne pas apprendre

αἰγίς, ιδος (ἡ) : l'égide

ἀπαστία,ας (ἡ) : le jeûne

ἀπειλέω,ῶ : menacer + datif

αὖτε : à son tour

ἀφ-ορμάω,ῶ : s'élancer

δαΐς, δαΐδος (ἡ) : la torche, le flambeau

δεῖπνον,ου (τό) : le repas, le banquet

δέλφις, ιδος : de Delphes, delphien

ἐκάστοτε : chaque fois

ἐμ-πρέπω : se distinguer parmi (+ datif)

ἐπι-χώριος, ος, ον : indigène, "national"

ἡνί-οχος,ου (ὁ) :nom : le cocher; adj : qui dirige qqn ou qqch + G

θυμαίνω : être irrité

ἱερο-μνημονέω,ῶ : être hiéromnémon (gardien des archives sacrées à Athènes)

κέρας, κέρατος (τό) : la corne

κυδοιδοπάω,ῶ : faire du tapage

κωμαστής, ου : chef du κῶμος (nom); qui dirige le cortège (adj)

μάκαιρος,α,ον : bienheureux

πάγ-χρυσος,ος,ον : tout en or

πενθέω,ῶ : pleurer, être en deuil

πεύκη, ης (ἡ) : la torche (de pin)

πολι-οῦχος, ος, ον : qui garde la cité

σελαγέω,ῶ : faire briller

στρεβλόω,ῶ : torturer, mettre à la torture

τῆτες : adv cette année


grammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre § 182 εἶμι, φημι, § 188 οἷδα

les relatifs § 72; les compléments de temps § 232; propositions temporelles § 258; syntaxe des négations § 276-77

Nuées : vers 595-626 Traduction au plus près du texte

Reproches de la Lune aux Athéniens


PERSONNAGES :

CH. : Le chœur


Sois à mes côtés à ton tour, seigneur Phébus 595

de Délos, toi qui possèdes (règnes sur) le rocher

du Cynthe au pic élevé;

ainsi que toi qui, bienheureuse, possèdes (règnes sur) la demeure regorgeant d’or d’Ephèse,

demeure dans laquelle les filles de Lydie te vénèrent magnifiquement; 600

ainsi que toi, notre déesse nationale

qui possèdes l’égide, Athéna gardienne de la cité;

ainsi que toi qui, du Parnasse occupant

le rocher, brilles au milieu des torches,

te distinguant parmi les Bacchantes de Delphes, 605

meneur de cortèges, Dionysos.


Quand nous nous sommes préparées à nous élancer ici,

Séléné, nous ayant rencontrées, nous a chargées de dire

le bonjour, d’abord, aux Athéniens et aux alliés;

ensuite, elle a dit qu’elle était irritée : car elle avait subi un traitement indigne 610

alors qu’elle vous était utile à vous tous, non en paroles, mais en toute clarté;

Tout d’abord , par mois, pour les torches, en ce qui concerne pas moins d’une drachme,

de sorte que vous dites même, vous tous, en sortant le soir :

«  N’achète pas, esclave, de torche, puisque la lumière de Séléné est belle. »

Elle dit qu’elle fait d’autres bienfaits, mais que vous, vous passez les jours 615

absolument incorrectement (οὐκ ... οὐδέν), et que, loin d’être corrects , vous bouleversez tout sens dessus-dessous (= vous flanquez une pagaille totale)

de telle sorte qu’elle dit que les dieux la menacent, chaque fois

qu’ils ont été frustrés de repas et reviennent chez eux,

sans avoir obtenu la fête selon le (= qui découlait du) calcul des jours.

Et puis, toutes les fois qu’il faut faire un sacrifice, vous torturez et vous rendez la justice. 620

Mais souvent, alors que (gén.abs.) nous, les dieux, nous célébrons...le jeûne,

quand nous pleurons ou Memnon ou Sarpédon,

vous, vous faites des libations et vous riez : en échange de quoi (= voilà pourquoi) Hyperbolos, ayant obtenu

cette année (τῆτες)d’être hiéromnémon, juste après, par nous autres, les dieux,

a été destitué de sa couronne; car ainsi il saura mieux 625

que c’est selon Séléné qu’il faut passer sa vie.Retour en haut du texte