Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

627 657 Poésie ou commerce ?

Culture et utilitarismeMétrique ou mesure ? poésie ou commerce?

Nuées vers 627 657

Texte grec

ΣΩ.

Μὰ τὴν Ἀναπνοήν, μὰ τὸ Χάος, μὰ τὸν Ἀέρα,

οὐκ εἶδον οὕτως ἄνδρ ΄ ἄγροικον οὐδένα

οὐδ ΄ ἄπορον οὐδὲ σκαιὸν οὐδ ΄ ἐπιλήσμονα·

ὅστις σκαλαθυρμάτι ΄ ἄττα μικρὰ μανθάνων

ταῦτ ΄ ἐπιλέλησται πρὶν μαθεῖν · ὅμως γε μὴν

αὐτὸν καλῶ θύραζε δευρὶ πρὸς τὸ φῶς .

Ποῦ Στρεψιάδης ; Ἔξει τὸν ἀσκάντην λαβών ;

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ οὐκ ἐῶσί μ ΄ ἐξενεγκεῖν οἱ κόρεις .

ΣΩ.

Ἁνύσας τι κατάθου καὶ πρόσεχε τὸν νοῦν.

ΣΤ.

Ἰδού.

ΣΩ.

Ἄγε δή, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανθάνειν

ὧν οὐκ ἐδιδάχθης πώποτ ΄ οὐδέν; εἰπέ μοι.

Πότερον περὶ μέτρων ἢ ῥυθμῶν ἢ περὶ ἐπῶν;

ΣΤ.

Περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ ΄ · ἔναγχος γάρ ποτε

ὑπ ΄ ἀλφιταμοιβοῦ παρεκόπην διχοινίκῳ.

ΣΩ.

Οὐ τοῦτ ΄ ἐρωτῶ σ ΄ , ἀλλ ΄ ὅ τι κάλλιστον μέτρον

ἡγεῖ. Πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμετρον;

ΣΤ.

Ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιεκτέου.

ΣΩ.

Οὐδὲν λέγεις,ὦνθρωπε.

ΣΤ.

Περίδου νυν ἐμοί,

εἰ μὴ τετράμετρόν ἐστιν ἡμιεκτέον.

ΣΩ.

Ἐς κόρακας, ὡς ἄγροικος εἶ καὶ δυσμαθής.

Ταχύ γ ΄ ἂν δύναιο μανθάνειν περὶ ῥυθμῶν.

ΣΤ.

Τί δέ μ ΄ ὠφελήσουσ ΄ οἱ ῥυθμοὶ πρὸς τἄλφιτα ;

ΣΩ.

Πρῶτον μὲν εἶναι κομψὸν ἐν συνουσίᾳ

ἐπαΐονθ ΄ ὁποῖός ἐστι τῶν ῥυθμῶν

κατ ΄ ἐνόπλιον, χὠποῖος αὖ κατὰ δάκτυλον.

ΣΤ.

Κατὰ δάκτυλον; Νὴ τὸν Δί ΄ , ἀλλ ΄ οἶδ ΄ .

ΣΩ.

Εἰπὲ δή,

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δακτύλου ;

ΣΤ.

Πρὸ τοῦ μέν, ἔτ ΄ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος, οὑτοσί.

ΣΩ.

Ἀγρεῖος εἶ καὶ σκαιός.

ΣΤ.

Οὐ γάρ, ᾦζυρέ,

τούτων ἐπιθυμῶ μανθάνειν οὐδέν.

ΣΩ.

Τί δαί ;

ΣΤ.

Ἐκεῖν ΄ ἐκεῖνο, τὸν ἀδικώτατον λόγον.

Nuées : vers 627-657

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

μά + Α : oui, par…

Ἀναπνοή,ῆς (ἡ): Respiration

Χάος,ους (τό) : Chaos

Ἀήρ,έρος (ὁ) : Air

ὁράω,ῶ (εἶδον) : voir

ἄγροικος,η,ον : rustre, grossier, mal dégrossi

ἄπορος,ος,ον : dépourvu, mal pourvu, peu doué; sans ressource; inepte

σκαιός,ά,όν : gauche, stupide

ἐπιλήσμων,ονος : oublieux, étourdi

630 σκαλάθυρμα,ατος (τό) : bêtise, chose sans importance, babiole

μανθάνω : apprendre

ὅμως : cependant, pourtant

θύραζε : à la porte; dehors

λαμβάνω (ἔλαβον) : prendre; recevoir

ἀσκάντης,ου (ὁ) : la paillasse, le grabat

ἐάω,ῶ : laisser, permettre

κόρις,εως (ὁ) : la punaise (insecte)

ἐκ-φέρω (ἔνεγκον) : emporter

635 ἀνύω : achever, finir, terminer

ἄγε : allons !

μέτρον,ου (τό) : la mesure

ῥυθμός,οῦ (ὁ) : le rythme

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἔναγκος : tout à l'heure, il y a peu

640 ἀλφιταμοιβός,οῦ (ὁ) : le marchand de farine

παρακόπτω : tromper, gruger, "rouler"

διχοίνικον,ου (τό) : la double chénice (2 litres)

ἐρωτάω,ῶ : demander, interroger

καλός,ή,όν : beau

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer

πότερον...ἤ : est-ce que… ou bien est-ce que…?

τρίμετρον,ου : le trimètre, la mesure partageable en trois

645 τετράμετρον,ου : le tétramètre, la mesure partageable en quatre

πρότερος,α,ον : premier, préférable

ἡμιεκτέον,ου (τό) : le demi-setier (mesure de commerce : 4 litres)

περιδίδομαι : parier

κόραξ, ακος (ὁ) : le corbeau

δυσμαθής,ής,ές : in-éducable, difficile à éduquer; "dur de la tête"

ταχύ γ ΄ ἄν : à coup sûr, pour sûr

ἄλφιτον,ου (τό) : la farine (pl les vivres, la nourriture)

κομψός,ή,όν : distingué, raffiné

συνουσία,ας (ἡ) : la société, la compagnie

650 ἐπαΐω : entendre; comprendre

ὁποῖος,α,ον : quel, lequel

κατά+Α : selon

ἐνόπλιος,ος,ον : de la danse guerrière; guerrier; énoplien

δάκτυλος,ου (ὁ) : le doigt; le dactyle; le rythme dactylique

νή + Α : oui, par…

πρὸ τοῦ : auparavant, avant, jadis

ἀγρεῖος,α,ον : rustre

655 οϊζυρός,ά,όν : douloureux, lamentable, "pauvre"

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

ἀδικός,ός,όν : injuste


Vocabulairepar ordre de fréquence : vers 627-657

Fréquence 1

ἄγε : allons !

ἐάω,ῶ : laisser, permettre

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer

καλός,ή,όν : beau

κατά+Α : selon

λαμβάνω (ἔλαβον) : prendre; recevoir

μανθάνω : apprendre

ὅμως : cependant, pourtant

ὁράω,ῶ (εἶδον) : voir

πότερον...ἤ : est-ce que… ou bien est-ce que…?

πρότερος,α,ον : premier, préférable


Fréquence 2

ἀδικός,ός,όν : injuste

ἐρωτάω,ῶ : demander, interroger

μά + Α : oui, par…

νή + Α : oui, par…


Fréquence 3

ἐκ-φέρω (ἔνεγκον) : emporter

ἔπος,ους (τό) : la parole

ὁποῖος,α,ον : quel, lequel


Fréquence 4

ἄπορος,ος,ον : dépourvu, mal pourvu, peu doué; sans ressource; inepte

σκαιός,ά,όν : gauche, stupide

ταχύ γ ΄ ἄν : à coup sûr, pour sûr


Ne pas apprendre

ἀγρεῖος,α,ον : rustre

ἄγροικος,η,ον : rustre, grossier, mal dégrossi

ἀλφιταμοιβός,οῦ (ὁ) : le marchand de farine

ἄλφιτον,ου (τό) : la farine (pl les vivres, la nourriture)

ἀνύω : achever, finir, terminer

ἀσκάντης,ου (ὁ) : la paillasse, le grabat

δάκτυλος,ου (ὁ) : le doigt; le dactyle; le rythme dactylique

διχοίνικον,ου (τό) : la double chénice (2 litres)

δυσμαθής,ής,ές : in-éducable, difficile à éduquer; "dur de la tête"

ἔναγκος : tout à l'heure, il y a peu

ἐνόπλιος,ος,ον : de la danse guerrière; guerrier; énoplien

ἐπιλήσμων,ονος : oublieux, étourdi

ἐπαΐω : entendre; comprendre

ἡμιεκτέον,ου (τό) : le demi-setier (mesure de commerce : 4 litres)

θύραζε : à la porte; dehors

κομψός,ή,όν : distingué, raffiné

κόραξ, ακος (ὁ) : le corbeau

κόρις,εως (ἡ) : la punaise (insecte)

μέτρον,ου (τό) : la mesure

οϊζυρός,ά,όν : douloureux, lamentable, "pauvre"

παρακόπτω : tromper, gruger, "rouler"

περιδίδομαι : parier

πρὸ τοῦ : auparavant, avant, jadis

ῥυθμός,οῦ (ὁ) : le rythme

σκαλάθυρμα,ατος (τό) : bêtise, chose sans importance, babiole

συνουσία,ας (ἡ) : la société, la compagnie

τετράμετρον,ου : le tétramètre, la mesure partageable en quatre

τρίμετρον,ου : le trimètre, la mesure partageable en trois


Nuées : Vers 627-657 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : SOCRATE. STREPSIADE


SO. Par Respiration, par Chaos, par Air, 627

je n’ai vu aucun homme si rustre,

si bloqué, si stupide, si oublieux!

Lui qui, lorsqu’il apprend quelques petites babioles, 630

les oublie avant de les avoir apprises; néanmoins

je vais l’appeler à la porte, ici, vers la lumière.

Où est Strépsiade? Qu’il sorte, ayant pris son grabat!

STR. Mais elles ne me laissent pas <l’>emporter dehors, les punaises.

SO. Dépêche-toi de le poser par terre, et fais attention.

STR. Voilà. 635

SO. Allons, que veux-tu donc en premier apprendre,

des choses dont tu n’as jamais été instruit? Dis-moi.

Est-ce au sujet des « mesures », ou des rythmes, ou des paroles?

STR. Au sujet des « mesures », pour sûr; car tout à l’heure,

<c’est> par un marchand de farine <que> j’ai été roulé, sur un double chénice. 640

SO. Non, cela, je ne te le demande pas, mais <je te demande> ce que tu penses être la plus belle « mesure »:

Est-ce le trimètre (la « mesure à 3 temps ») ou le tétramètre (la »mesure à 4 temps)?

STR. Moi, <je pense qu’il n’y a > rien devant l’hémiecte.

SO. Tu ne dis rien qui vaille, l’homme.

STR. Parie donc avec moi,

s’il n’est pas vrai que l’hémiecte soit une « mesure à quatre... » 645

SO. Aux corbeaux! parce que tu es un rustre inéducable.

Ah, pour sûr, tu pourrais vite apprendre, au sujet des rythmes...

STR. En quoi donc m’aideront-ils, les rythmes, en ce qui concerne les farines?

SO. D’abord, à être distingué en société,

en remarquant avec pertinence quel est , parmi les rythmes, 650

celui selon l’énoplien, et quel est au contraire celui selon le dactyle (le « doigt »)

STR. Selon le doigt? Mais, par Zeus, je le connais.

SO. Dis donc,

quel autre <connais-tu> que ce doigt que voici?

STR. Avant, lorsque j’étais encore enfant, celui-là (geste obscène).

SO. Tu es un péquenot, et stupide...

STR. Non, car, mon pauvre, 655

de ces choses , je ne désire en apprendre aucune.

SO. Et quoi, alors?

STR. Cette chose-là, cette belle chose, le raisonnement le plus injuste.Retour en haut du texte