Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

658 699 Du sexe des mots

il ne faut pas mélanger les genresDu sexe des mots

La leçon de grammaire

Texte grec


ΣΩ.

Ἀλλ ΄ ἕτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μανθάνειν,

τῶν τετραπόδων ἅττ ΄ ἐστὶν ὀρθῶς ἄρρενα.

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ οἶδ ΄ ἔγωγε τἄρρεν ΄ , εἰ μὴ μαίνομαι· 660

κρίος, τράγος, ταῦρος, κύων, ἀλεκτρυών.

ΣΩ.

Ὁρᾷς ὃ πάσχεις; Τήν τε θήλειαν καλεῖς

ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα.

ΣΤ.

Πῶς δή, φέρε;

ΣΩ.

Πῶς; Ἀλεκτρυὼν κἀλεκτρυών.

ΣΤ.

Νὴ τὸν Ποσειδῶ. Νῦν δὲ πῶς με χρὴ καλεῖν; 665

ΣΩ.

Ἀλεκτρύαιναν, τὸν δ ΄ ἕτερον ἀλέκτορα.

ΣΤ.

Ἀλεκτρύαιναν; Εὖ γε, νὴ τὸν Ἀέρα·

ὥστ ΄ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μόνου

διαλφιτώσω σου κύκλῳ τὴν κάρδοπον.

ΣΩ.

Ἰδοὺ μαλ ΄ αὖθις τοῦθ ΄ ἕτερον· τὴν κάρδοπον 670

ἄρρενα καλεῖς θήλειαν οὖσαν.

ΣΤ.

Τῷ τρόπῳ;

Ἄρρενα καλῶ ΄ γὼ κάρδοπον;

ΣΩ.

Μάλιστά γε,

ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον.

ΣΤ.

Πῶς δή; φράσον.

ΣΩ.

Ταὐτὸν δύναταί σοι κάρδοπος Κλεωνύμῳ.

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ , ὦγάθ ΄ , οὐδ ΄ ἦν κάρδοπος Κλεωνύμῳ, 675

ἀλλ ΄ ἐν θυείᾳ στρογγύλῃ γ ΄ ἀνεμάττετο.

Ἀτὰρ τὸ λοιπὸν πῶς με χρὴ καλεῖν;

ΣΩ.

Ὅπως;

τὴν καρδόπην, ὥσπερ καλεῖς τὴν Σωστράτην.

ΣΤ.

Τὴν καρδόπην; Θήλειαν;

ΣΩ.

Ὀρθῶς γὰρ λέγεις.

ΣΤ.

Ἐκεῖνο δ ΄ ἦν ἂν, καρδόπη, Κλεωνύμη. 680

ΣΩ.

Ἔτι δέ γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ,

ἅττ ΄ ἄρρεν ΄ ἐστίν, ἅττα δ ΄ αὐτῶν θήλεα.

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ οἶδ ΄ ἔγωγ ΄ ἃ θήλε ΄ ἐστίν.

ΣΩ.

Εἰπὲ δή.

ΣΤ.

Λύσιλλα, Φίλιννα, Κλειταγόρα, Δημητρία.

ΣΩ.

Ἄρρενα δὲ ποῖα τῶν ὀνομάτων;

ΣΤ.

Μυρία. 685

Φιλόξενος, Μελησίας, Ἀμυνίας.

ΣΩ.

Ἀλλ ΄ , ὦ πόνηρε, ταῦτά γ ΄ ἔστ ΄ οὐκ ἄρρενα.

ΣΤ.

Οὐκ ἄρρεν ΄ ὑμῖν ἐστιν;

ΣΩ.

Οὐδαμῶς γ ΄ , ἐπεὶ

πῶς ἂν καλέσειας ἐντυχὼν Ἀμυνίᾳ;

ΣΤ.

Ὅπως ἄν ; ὡδί · ΄ ΄ Δεῦρο, δεῦρ ΄ , Ἀμυνία. ΄ ΄ 690

ΣΩ.

Ὁρᾷς; γυναῖκα τὴν Ἀμυνίαν καλεῖς.

ΣΤ.

Οὔκουν δικαίως ἥτις οὐ στρατεύεται;

Ἀτὰρ τί ταῦθ ΄ ἃ πάντες ἴσμεν μανθάνω;

ΣΩ.

Οὐδέν, μὰ Δί ΄ , ἀλλὰ κατακλινεὶς δευρὶ ...

ΣΤ.

Τί δρῶ;

ΣΩ.

Ἐκφρόντισόν τι τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. 695

ΣΤ.

Μὴ δῆθ ΄ , ἱκετεύω, ΄ νταῦθά γ ΄ · ἀλλ ΄ εἴπερ γε χρή,

χαμαί μ ΄ ἔασον αὐτὰ ταῦτ ΄ ἐκφροντίσαι.

ΣΩ.

Οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ ΄ ἄλλα.

ΣΤ.

Κακοδαίμων ἐγώ,

οἵαν δίκην τοῖς κόρεσι δώσω τήμερον.


Vocabulaire dans l'ordre du texte : Nuées vers 658-699

τετράπους,ποδος : quadrupède

ὀρθῶς : justement, correctement

ἄρρην, ενος : mâle, masculin

660 μαίνομαι : être fou

κριός,οῦ (ὁ) : le bélier

τράγος,ου (ο) : le bouc

ταῦρος,ου (ὁ) : le taureau

κύων, κυνός (ὁ) : le chien

ἀλεκτρυών,όνος (ὁ) : le poulet

θήλε(ι)ος,α,ον : féminin, femelle

φέρε : allons!

ἀλέκτωρ,ορος (ὁ) : coq

ἀλεκτρύαινα,ης (ἡ) : poulette

διδάγμα,ατος (τό) : leçon

διαλφιτόω : remplir de farine

670 κάρδοπος,ου (ἡ) : la huche, le pétrin

θύεια,ας (ἡ) : le mortier

στρογγύλος,η,ον : rond, ferme

ἀναμάττω : pétrir, masser

ἀτάρ : mais

λοιπόν (τό) = λοιποῦ (τοῦ) : désormais

685 ὀνομά, ατος (τό) : le nom

μυρίοι,αι,α : milliers

πόνηρος,α,ον : méchant, drôle, coquin, bon à rien

οὐδαμῶς : absolument pas, nullement

689 ἐντυγχάνω +Δ : rencontrer

γυνή, αικός (ή) : femme

στρατεύομαι : faire son service militaire

τί ; : pourquoi? En quoi?

κατα-κλίνω (κατεκλίνην) : faire allonger (aoriste passif)

695 ἐκφροντίζω : méditer

ἱκετεύω : supplier

χαμαί : par terre

κακοδαίμων,ων,ον : infortuné

τήμερον = σήμερον : aujourd'huigrammaire :

τις,τις, τι : déclinaison de l'indéfini

οἷδα : conjugaison de savoir

les interrogatifsVocabulaire par fréquence : Nuées vers 658-699


Fréquence 1

γυνή, αικός (ή) : femme

λοιπόν (τό) = λοιποῦ (τοῦ) : désormais

ὀνομά, ατος (τό) : le nom

ὀρθῶς : justement, correctement

πόνηρος,α,ον : méchant, drôle, coquin, bon à rien


Fréquence 2

ἱκετεύω : supplier

μαίνομαι : être fou

μυρίοι,αι,α : milliers

στρατεύομαι : faire son service militaire


Fréquence 3

ἀτάρ : mais

ἐντυγχάνω +Δ : rencontrer

κύων, κυνός (ὁ) : le chien

φέρε : allons!


Fréquence 4

ἄρρην, ενος : mâle, masculin

τήμερον = σήμερον : aujourd'hui


Ne pas apprendre

ἀλεκτρύαινα,ης (ἡ) : poulette

ἀλεκτρυών,όνος (ὁ) : le poulet

ἀλέκτωρ,ορος (ὁ) : coq

ἀναμάττω : pétrir, masser

διαλφιτόω : remplir de farine

διδάγμα,ατος (τό) : leçon

ἐκφροντίζω : méditer

θήλεος,ια,ον : féminin, femelle

θύεια,ας (ἡ) : le mortier

κακοδαίμων,ων,ον : infortuné

κάρδοπος,ου (ἡ) : la huche, le pétrin

κατα-κλίνω (κατεκλίνην) : faire allonger (aoriste passif)

κριός,οῦ (ὁ) : le bélier

οὐδαμῶς : absolument pas, nullement

στρογγύλος,η,ον : rond, ferme

ταῦρος,ου (ὁ) : le taureau

τετράπους,ποδος : quadrupède

τράγος,ου (ο) : le bouc

χαμαί : par terreNuées : vers 658-699 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : SOCRATE. STREPSIADE
SO. Mais il faut que tu apprennes d’autres choses avant celles-là, 658

<à savoir> lesquels des quadrupèdes sont, correctement, du genre masculin.

STR. Mais je connais les masculins, moi, à moins que je ne sois fou : 660

bélier, bouc, taureau, chien, « poulet ».

SO. Tu vois ce qui t’arrive; tu appelles le poulet femelle

selon la même <dénomination> que le mâle.

STR. Comment donc, allons?

SO. Comment? <Tu les appelles> poulet et poulet.

STR. Oui, par Poséïdon! Mais maintenant, comment faut-il que je les appelle? 665

SO. Poulette, et l’autre, poulet.

STR. Poulette? Bien, par Air!

Donc, pour payer cette seule leçon,

je remplirai de farine ton pétrin-cardopos, à la forme ronde.

SO. Vois bien encore une fois cette autre chose : la cardopos, 670

tu l’appelles au masculin, alors qu’elle est au féminin.

STR. De quelle manière?

Moi, je l’appelle au masculin, cardopos ?

SO. Tout à fait,

comme Cléonymos.

STR. Comment donc? Explique.

SO. Cardopos a la même forme pour toi que Cléonymos.

STR. Mais, mon cher, il n’avait pas même de pétrin, Cléonymos; 675

mais c’est dans un mortier arrondi et ferme qu’il se massait.

Laissons cela : désormais, comment faut-il que je l’appelle?

SO. Comment?

La cardopè, comme tu dis Sostratè.

STR. La cardopè? Féminin?

SO. Oui; tu parles correctement.

STR. Ce serait cela : cardopè, Cléonymè... 680

SO. Au sujet des noms propres, il te faut encore apprendre

lesquels sont masculins, et lesquels d’entre eux sont féminins.

STR. Mais je les sais, ceux qui sont féminins.

SO. Dis<les> donc.

STR. Lysille, Philinne, Clitagore, Démétrie.

SO. Et masculins, lesquels des noms propres le sont?

STR. Des tas! 685

Philoxénos, Mélésia(s), Amynia(s)/

SO. Mais, bon à rien, ceux-là ne sont pas masculins.

STR. Ils ne sont pas masculins, pour vous?

SO. Pas du tout, d’ailleurs

comment <l’>appellerais-tu, si tu <le> rencontrais, Amynia(s)?

STR. Comment? Ben, ainsi : « Ici,ici,Amynie ! » 690

SO. Tu vois! Tu <l’>appelles Amynie, comme une femme!

STR. N’est-ce pas à juste titre, <pour> qui ne fait pas son service militaire?

Laissons cela : pourquoi, ce que nous savons tous, j’ai à l’apprendre?

SO. Rien <à en tirer?>, par Zeus; mais couché, ici !

STR. Que vais-je faire?

SO. Médite l’une de tes affaires. 695

STR. Non, je t’en prie, pas ici; mais, s’il le faut vraiment,

permets-moi de méditer, par terre, ces choses que tu as dites.

SO. Rien à faire!

STR. Pauvre de moi,

quel châtiment je dois subir, dans l’intérêt des punaises, aujourd’hui 699

<qu’est-ce qu’elles me font payer....!>
Retour en haut du texte