Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

700 745 L'argent et la pensée

Quel malheur que les punaises pour le penseurPenser pour payer ses dettes…

L'argent et la pensée

Nuées, vers 700-745 Texte grec

ΧΟ.

Φρόντιζε δὴ καὶ διάρθει πάντα τρόπον τε σαυτὸν

στρόβει πυκνώσας.

Ταχὺς δ ΄ , ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς,

ἐπ ΄ ἄλλο πήδα

νόημα φρενός · ὕπνος δ ΄ ἀπέστω γλυκύθυμος ὀμμάτων. 705

ΣΤ.

Ἀτταταῖ ἀτταταῖ.

ΧΟ.

Τί πάσχεις; Τί κάμνεις;

ΣΤ.

Ἀπόλλυμαι δείλαιος· ἐκ τοῦ σκίμποδος

δάκνουσί μ ΄ ἐξέρποντες οἱ Κορ - ίνθιοι, 710

καὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν

καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν

καὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν

καὶ τὸν πρωκτὸν διορύττουσιν,

καὶ μ ΄ ἀπολοῦσιν. 715

ΧΟ.

Μή νυν βαρέως ἄλγει λίαν.

ΣΤ.

Καὶ πῶς; ὅτε μου

φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιά,

φρούδη ψυχή, φρούδη δ ΄ ἐμβάς·

καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι κακοῖς 720

φρουρᾶς ᾄδων

ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι.

ΣΩ.

Οὗτος, τί ποιεῖς; Οὐχὶ φροντίζεις;

ΣΤ.

Ἐγώ;

Νὴ τὸν Ποσειδῶ.

ΣΩ. Καὶ τί δῆτ ΄ ἐφρόντισας;

ΣΤ.

Ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μού τι περιλειφθήσεται. 725

ΣΩ.

Ἀπολεῖ κάκιστ ΄ .

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ , ὦγάθ ΄ , ἀπόλωλ ΄ ἀρτίως.

ΧΟ.

Οὐ μαλθακιστέ ΄ , ἀλλὰ περικαλυπτέα·

ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητικὸς

κἀπαιόλημ ΄ .

ΣΤ.

Οἴμοι, τίς ἂν δῆτ ΄ ἐπιβάλοι

ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητρίδα ; 730

ΣΩ.

Φέρε νυν, ἀθρήσω πρῶτον, ὅ τι δρᾷ, τουτονί.

Οὗτος, καθεύδεις;

ΣΤ.

Μὰ τὸν Ἀπόλλω ΄ γὼ μὲν οὔ.

ΣΩ.

Ἔχεις τι ;

ΣΤ.

Μὰ Δί ΄ οὐ δῆτ ΄ ἔγωγ ΄ .

ΣΩ.

Οὐδὲν πάνυ;

ΣΤ.

Οὐδέν γε πλὴν ἢ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ.

ΣΩ.

Οὐκ ἐγκαλυψάμενος ταχέως τι φροντιεῖς; 735

ΣΤ.

Περὶ τοῦ ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ.

Αὐτὸς ὅ τι βούλει πρῶτος ἐξευρὼν λέγε.

ΣΤ.

Ἀκήκοας μυριάκις ἁγὼ βούλομαι,

περὶ τῶν τόκων, ὅπως ἂν ἀποδῶ μηδενί.

ΣΩ.

Ἴθι νυν, καλύπτου καὶ σχάσας τὴν φροντίδα 740

λεπτὴν κατὰ μικρὸν περιφρόνει τὰ πράγματα,

ὀρθῶς διαιρῶν καὶ σκοπῶν.

ΣΤ.

Οἴμοι τάλας.

ΣΩ.

Ἔχ ΄ ἀτρέμα · κἂν ἀπορῇς τι τῶν νοημάτων,

ἀφεὶς ἄπελθε· κᾆτα τὴν γνώμην πάλιν

κίνησον αὖθις, αὐτὸ καὶ ζυγώθρισον. 745Vocabulaire dans l'ordre du texte : Nuées, vers 700-745

φροντίζω : réfléchir, méditer

διαθρέω,ῶ : considérer attentivement

στροβέω,ῶ : tourner et retourner

πυκνόω,ῶ : rendre épais, condenser

ἄπορος,ος,ον : impraticable, embarrassant

πίπτω : tomber

πηδάω,ῶ : bondir, sauter

705 ὕπνος,ου (ὁ) : le sommeil

γλυκύθυμος,ος,ον : doux au cœur, charmant pour

ὅμμα,ατος (τό) : l'œil

ἀτταταῖ : hélas!

πάσχω : éprouver, supporter

κάμνω : souffrir, endurer, peiner

ἀπ-όλλυμι : faire périr

δειλαῖος,α,ον : misérable

σκίμπους,οδος (ὁ) : le grabat

710 δάκνω : mordre

ἕρπω : ramper

δαρδάπτω : dévorer (hom)

πλευρά, ᾶς (ἡ) : le flanc, le côté

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie, l'âme, l'esprit

πίνω : boire

ἐκ-πίνω : boire complètement

ὄρχις,εως (ἡ) : le testicule

πρωκτός,οῦ (ὁ) : l'anus, le derrière, le cul

διορύττω : fouiller

715 βαρέως : péniblement

ἀλγέω,ῶ : souffrir, s'agiter

λίαν : trop

φροῦδος,η,ον : qui est parti, envolé (poétique)

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens

χροιά,ᾶς (ἡ) : le teint

ἐμβάς, άδος (ἡ) : la chaussure

721 φρουρά,ᾶς (ἡ) : la garde

ᾄδω : chanter

ὀλίγου : presque, peu s'en faut que

δῆτα : donc

725 κόρις,εως (ἡ) : la punaise

λείπω : laisser

περι-λείπομαι : survivre, subsister

ἀρτίως : récemment

μαλ(θ)ακίζομαι : devenir mou

περι-καλύπτω : envelopper

ἀπο-στερητικός,η,ον : frauduleux, frustatoire

ἀπαιόλημα,ατος (τό) : la tromperie

βάλλω : jeter, lancer

730 ἀρνακίς, ίδος: la peau d'agneau

γνώμη,ης (ἡ) : l'idée

στερέω : priver de

φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

ἀθρέω,ῶ : regarder, considérer

καθεύδω : dormir

πέος,πέους (το) : la verge

δεξιά,ας (ἡ) : la main droite

735 ἐγ-καλύπτομαι : s'envelopper

εὑρίσκω : trouver

μυριάκις : 10000 fois

τόκοι,ων (οἱ) : les "petits", les intérêts(financiers)

ἀπο-δίδωμι : donner ce qu'on doit, payer ses dettes

740 καλύπτομαι : se couvrir, se voiler

σχάζω : inciser, fendre, diviser

φροντίς,ίδος (ἡ) : pensée, souci, réflexion

λεπτήν : finement, subtilement

περι-φρονέω,ῶ : examiner sous toutes les coutures, méditer

δι-αιρέω,ῶ : diviser, distinguer

σκοπέω,ῶ : observer, examiner

οἴμοι : hélas! Aïe!

τάλας,αινα,αν : malheureux

ἄ-τρεμα : sans bouger, sans trembler

ἀπορέω,ῶ : être dans l'embarras

ἀφ-ίημι : laisser aller, quitter, permettre

745 κινέω,ῶ : faire bouger, agiter

ζυγωθρίζω : peser


grammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre

ὅπως (ἄν) §249-253

l'impératif : p 63-66 et 89-92

l'adjectif verbal : §173 et 226


Vocabulaire par ordre de fréquence: Nuées, vers 700-745

Fréquence 1

ἀπ-όλλυμι : faire périr

ἀφ-ίημι : laisser aller, quitter, permettre

γνώμη,ης (ἡ) : l'idée

εὑρίσκω : trouver

λείπω : laisser

πάσχω : éprouver, supporter

σκοπέω,ῶ : observer, examiner

τάλας,αινα,αν : malheureux

φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie, l'âme


Fréquence 2

ἀπορέω,ῶ : être dans l'embarras

βάλλω : jeter, lancer

δῆτα : donc

λίαν : trop

οἴμοι : hélas! Aïe!

ὅμμα,ατος (τό) : l'œil

πίπτω : tomber

τόκοι,ων (οἱ) : les "petits", les intérêts(financiers)

φροντίζω : réfléchir, méditer


Fréquence 3

δεξιά,ας (ἡ) : la main droite

πίνω : boire

στερέω : priver de


Fréquence 4

ἀλγέω,ῶ : souffrir, s'agiter

ἄπορος,ος,ον : impraticable, embarrassant

δι-αιρέω,ῶ : diviser, distinguer

κάμνω : souffrir, endurer, peiner

ὕπνος,ου (ὁ) : le sommeil

φροῦδος,η,ον : qui est parti, envolé (poétique)


Ne pas apprendre

ᾄδω : chanter

ἀθρέω,ῶ : regarder, considérer

ἀπαιόλημα,ατος (τό) : la tromperie

ἀπο-δίδωμι : donner ce qu'on doit, payer ses dettes

ἀπο-στερητικός,η,ον : frauduleux, frustatoire

ἀρνακίς, ίδος: la peau d'agneau

ἀρτίως : récemment

ἀτταταῖ : hélas!

ἄ-τρεμα : sans bouger, sans trembler

βαρέως : péniblement

γλυκύθυμος,ος,ον : doux au cœur, charmant pour l'esprit

δάκνω : mordre

δαρδάπτω : dévorer (hom)

δειλαῖος,α,ον : misérable

διαθρέω,ῶ : considérer attentivement

διορύττω : fouiller

ἐγ-καλύπτομαι : s'envelopper

ἐκ-πίνω : boire complètement

ἐμβάς, άδος (ἡ) : la chaussure

ἕρπω : ramper

ζυγωθρίζω : peser

καθεύδω : dormir

καλύπτομαι : se couvrir, se voiler

κινέω,ῶ : faire bouger, agiter

κόρις,εως (ἡ) : la punaise

λεπτήν : finement, subtilement

μαλ(θ)ακίζομαι : devenir mou

μυριάκις : 10000 fois

ὀλίγου : presque

ὄρχις,εως (ἡ) : le testicule

πέος,πέους (το) : la verge

περι-καλύπτω : envelopper

περι-λείπομαι : survivre, subsister

περι-φρονέω,ῶ : examiner sous toutes les coutures, méditer

πηδάω,ῶ : bondir, sauter

πλευρά, ᾶς (ἡ) : le flanc, le côté

πρωκτός,οῦ (ὁ) : l'anus, le derrière, le cul

πυκνόω,ῶ : rendre épais, condenser

σκίμπους,οδος (ὁ) : le grabat

στροβέω,ῶ : tourner et retourner

σχάζω : inciser, fendre, diviser

φροντίς,ίδος (ἡ) : pensée, souci, réflexion

φροῦδος,η,ον : parti, disparu

φρουρά,ᾶς (ἡ) : la garde

χροιά,ᾶς (ἡ) : le teintgrammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre

ὅπως (ἄν) §249-253

l'impératif : p 63-66 et 89-92

l'adjectif verbal : §173 et 226


Nuées : vers 700-745 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : LE CHŒUR. STREPSIADE. SOCRATE.


Le Choeur

Médite donc, examine attentivement toutes choses, et, ta pensée, 700

tourne-la et retourne-la, en l’ayant condensée.

Mais vite, chaque fois que tu seras tombé sur quelque chose d’embarrassant,

saute sur une autre

idée de ton esprit; et que le sommeil doux au cœur soit écarté de tes yeux. 705


STR. Aîe aîe aîe! Aîe aîe aîe!

Le CH Qu’éprouves-tu? Qu’endures-tu?

STR. Je péris misérablement; en rampant hors de mon grabat,

ils me mordent, les Corinthiens, 710

ils me dévorent les flancs,

ils me pompent la vie,

ils m’arrachent les testicules

ils me fouillent le cul,

ils me tueront ! 715

Le CH. Ne t’afflige donc pas trop péniblement!

STR. Et comment? Quand, pour moi, sont

envolées , mes richesses, envolé, mon teint,

envolée, mon âme, envolées, mes savates;

et, en plus de ces maux, encore, 720

en chantant pendant ma garde

peu s’en faut que je sois envolé, moi-même!


SO. Toi qui es là, que fais-tu? Tu ne médites pas?

STR. Moi?

Si, par Poseîdon !

SO. Et qu’as-tu médité?

STR. <J’ai médité pour savoir> si, par l’effet des punaises, quelque chose de moi subsistera. 725

SO. Tu peux crever, misérablement.


STR. Mais, mon cher, je suis déjà mort, il y a peu ;

Le CH. Il ne faut pas mollir, mais s’envelopper.

Car une idée frustratoire doit être découverte,

et une tromperie.

STR. Hélas, qui donc pourrait jeter sur moi,

en la tirant des peaux d’agneau, une idée frustratrice ? 730


SO. Allons donc, examine d’abord ce qu’il fait , celui-là.

Toi qui es là, dors-tu ?

STR. Par Apollon, moi ? non.

SO. Tiens-tu quelque chose?

STR. Par Zeus, non, pour ma part.

SO. Absolument rien ?

STR. Rien, sauf ma verge dans ma main droite.

SO; Ne vas-tu pas (futur) bien vite, t’étant enveloppé, méditer quelque chose ? 735

STR. A quel sujet? Toi, raconte-moi donc ça, Socrate!

SO. Toi-même, ayant d’abord trouvé ce que tu veux, dis-le!

STR. Tu as déjà (pft) entendu 10000 fois ce que je veux <méditer>

c’est au sujet des intérêts, afin de ne les payer à personne.

SO. Allons donc, enveloppe-toi et, après avoir découpé ta réflexion 740

en lamelles, point par point, examine complètement les affaires,

en distinguant et en regardant correctement.

STR. Hélas! Malheureux <que je suis>!

SO. Tiens-toi sans trembler; et si tu es embarrassé au sujet de l’une de tes idées,

l’ayant rejetée, écarte-toi; et puis, secoue encore, de nouveau,

ton opinion, et pèse-la bien

(autre traduction possible : et puis, secoue encore, de nouveau, tes méninges et pèse-la <la = une de tes idées> bien. ) 745


Retour en haut du texte