Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

746 790 Aux corbeaux, Strépsiade !

le mauvais élève est chassé par SocrateAux corbeaux, Strépsiade !

Texte grecΣΤ.

Ὦ Σωκρατίδιον φίλτατον.

ΣΩ.

Τί, ὦ γέρον; 746

ΣΤ.

Ἔχω τόκου γνώμην ἀποστερητικήν.

ΣΩ.

Ἐπίδειξον αὐτήν.

ΣΤ.

Εἰπὲ δή νύν μοι -

ΣΩ.

Τὸ τί;

ΣΤ.

Γυναῖκα φαρμακίδ ΄ εἰ πριάμενος Θετταλὴν

καθέλοιμι νύκτωρ τὴν σελήνην, εἶτα δὲ 750

αὐτὴν καθείρξαιμ ΄ εἰς λοφεῖον στρογγύλον,

ὥσπερ κάτοπτρον, κᾆτα τηροίην ἔχων -

ΣΩ.

Τί δῆτα τοῦτ ΄ ἂν ὠφελήσειέν σ ΄ ;

ΣΤ.

Ὅ τι ;

εἰ μηκέτ ΄ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ,

οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους .

ΣΩ.

Ὁτιὴ τί δή ; 755

ΣΤ.

Ὁτιὴ κατὰ μῆνα τἀργύριον δανείζεται.

ΣΩ.

Εὖ γ ΄ . Ἀλλ ΄ ἕτερον αὖ σοι προβαλῶ τι δεξιόν.

Εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός τις δίκη,

ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας εἰπέ μοι.

ΣΤ.

Ὅπως; ὅπως; οὐκ οἶδ ΄ · ἀτὰρ ζητητέον. 760

ΣΩ.

Μή νυν περὶ σαυτὸν ἴλλε τὴν γνώμην ἀεί,

ἀλλ ΄ ἀποχάλα τὴν φροντίδ ΄ εἰς τὸν ἀέρα

λινόδετον ὥσπερ μηλολόνθην τοῦ ποδός.

ΣΤ.

Ηὕρηκ ΄ ἀφάνισιν τῆς δίκης σοφωτάτην,

ὥστ ΄ αὐτὸν ὁμολογεῖν σέ μοι.

ΣΩ.

Ποίαν τινά ; 765

ΣΤ.

Ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμακοπώλαις τὴν λίθον

ταύτην ἑόρακας, τὴν καλήν, τὴν διαφανῆ,

ἀφ ΄ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι ;

ΣΩ.

Τὴν ὕαλον λέγεις ;

ΣΤ.

Ἔγωγε. Φέρε, τί δῆτ ΄ ἄν, εἰ ταύτην λαβών,

ὁπότε γράφοιτο τὴν δίκην ὁ γραμματεύς, 770

ἀπωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον

τὰ γράμματ ΄ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης ;

ΣΩ.

Σοφῶς γε, νὴ τὰς Χάριτας .

ΣΤ.

Οἴμ ΄ ὡς ἥδομαι

ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη.

ΣΩ.

Ἄγε δὴ ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον.

ΣΤ. Τὸ τί ; 775

ΣΩ.

Ὅπως ἀποστρέψαι ΄ ἂν ἀντιδικῶν δίκην

μέλλων ὀφλήσειεν μὴ παρόντων μαρτύρων.

ΣΤ.

Φαυλότατα καὶ ῥᾷστ ΄ .

ΣΩ.

Εἰπὲ δή .

ΣΤ.

Καὶ δὴ λέγω.

Εἰ πρόσθεν ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίκης,

πρὶν τὴν ἐμὴν καλεῖσθ ΄, ἀπαγξαίμην τρέχων. 780

ΣΩ.

Οὐδὲν λέγεις .

ΣΤ.

Νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγ ΄ , ἐπεὶ

οὐδεὶς κατ ΄ ἐμοῦ τεθνεῶτος εἰσάξει δίκην.

ΣΩ.

Ὑθλεῖς · ἄπερρ ΄ , οὐκ ἂν διδάξαιμ ΄ ἄν σ ΄ ἔτι.

ΣΤ.

Ὁτιὴ τί ; Ναὶ πρὸς τῶν θεῶν , ὦ Σώκρατες .

ΣΩ.

Ἀλλ ΄ εὐθὺς ἐπιλήθει σύ γ ΄ ἅττ ΄ ἂν καὶ μάθῃς · 785

ἐπεὶ τί νυνδὴ πρῶτον ἐδιδάχθης ; λέγε.

ΣΤ.

Φέρ ΄ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν ; Τί πρῶτον ἦν ;

Τίς ἦν ἐν ᾗ ματτόμεθα μέντοι τἄλφιτα ;

Οἴμοι, τίς ἦν ;

ΣΩ. Οὐκ ἐς κόρακας ἀποφθερεῖ ,

ἐμιλησμότατον καὶ σκαιότατον γερόντιον ; 790Aux corbeaux, Strépsiade !


Vocabulaire dans l'ordre du texte : Nuées 746-790


746 φίλος,η,ον : cher

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard

ἐπιδείκνυμι : montrer ouvertement, exhiber, exposer

φαρμακίς,ίδος (ἡ) : magicienne

ὠνέομαι ( ἐπριάμην) : acheter, louer

750 καθ-αιρέω (καθεῖλον) : faire descendre

νύκτωρ : pendant la nuit

σελήνη,ης (ἡ) : la lune

κατείργω : enfermer

στρογγύλος,η,ον : rond

λοφεῖον,ου (τό) : l'étui (en général, pour le casque)

κάτ-οπτρον,ου (τό) : le miroir

τηρέω : surveiller, garder

ὠφελέω,ῶ : secourir, aider

ἀνατέλλω (ἀνατελῶ) : se lever (astres)

μηδαμοῦ : nulle part; nullement

755 ὁτιή : parce que

κατὰ +Γ : distributif : chaque, à chaque

ἀργύριον,ου (τό) : l'argent

δανείζω : prêter

δεξιός,ά,όν : qui est à droite; adroit; favorable; habile

γράφω : écrire, intenter

δίκη,ης (ἡ) : le procès

πεντε-τάλαντος,ος,ον : sur une somme de 5 talents

ἀφανίζω : faire disparaître

ὅπως : comment

761 ἴλλω : rouler, enrouler

ἀπο-χαλάω,ῶ : déployer

φροντίς,ίδος (ἡ) : l'esprit, la pensée

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l'air

λινόδετος,ος,ον : attaché par un fil, ou une corde

μηλολόνθη,ης (ἡ) : le hanneton

ἀφάνισις, εως (ἡ) : la disparition; l'annulation; le moyen de faire disparaître

765 ὁμολογέω,ῶ + Δ : être d'accord avec

φαρμακο-πώλης,ου (ὁ) : le droguiste, le pharmacien

λίθος,ου (ἡ) : la pierre

δια-φανῆς,ῆς,ές : translucide, diaphane

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

ἅπτω (ἅψω, ἥψα, moyen pft : ἥμμαι) : allumer; Moyen : attacher, toucher

ὕαλος,ου (ἡ) : le verre

770 γραμματεύς,έως (ὁ) : le greffier

ἀπώτερω : plus loin (adv)

γράμματα,ων (τά) : le texte

ἐκ-τήκω : faire fondre

ἥδομαι : se réjouir

δια-γράφω : raturer, biffer, rayer

775 ξυν-αρπάζω : saisir entièrement

ἀπο-στρέφω : détourner, dévier

ἀντι-δικέω : être en procès, être accusé

ὀφλινάσκω (ὀφλήσω) : être condamné à une amende; être condamné, perdre une cause

μαρτύς,υρος (ὁ) : me témoin

ῥᾴδιως ( ῥᾴστα) : facilement, très facilement

φαύλως : aisément, légèrement

πρόσθεν : avant

ἐνεστώς : présent, actuel

πρίν : avant de, avant que

καλέω,ῶ : appeler, convoquer, citer

780 ἀπ-άγχω : pendre

τρέχω : courir

εἰσ-άγω δίκην : intenter un procès, accuser

ὑθλέω : dire des bêtises, radoter

ἀπ-έρρω : s'en aller

785 ἐπι-λανθάνω : oublier

ἐπεί : ainsi; parce que; quand

μάττομαι : pétrir

ἀποφθείρω : détruire complètement

ἐπιλήσμων,ων,ον : oublieux

γερόντιον,ου (τό) : petit vieuxgrammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre

L'interrogation indirecteVocabulaire par ordre de fréquence : vers 746-790

Fréquence 1

ἀργύριον,ου (τό) : l'argent

γράφω : écrire, intenter

δανείζω : prêter

δίκη,ης (ἡ) : le procès

ἐπεί : ainsi; parce que; quand

μαρτύς,υρος (ὁ) : me témoin

ὁμολογέω,ῶ + Δ : être d'accord avec

ὅπως : comment

πρίν : avant de, avant que

ῥᾴδιως ( ῥᾴστα) : facilement, très facilement

τρέχω : courir

ὠφελέω,ῶ : secourir, aider


Fréquence

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard

γράμματα,ων (τά) : le texte

εἰσ-άγω δίκην : intenter un procès, accuser

πρόσθεν : avant

πῦρ, πυρός (τό) : le feu


Fréquence 3

ἅπτω (ἅψω, ἥψα, moyen pft : ἥμμαι) : allumer; Moyen : attacher, toucher

ἀφανίζω : faire disparaître

δεξιός,ά,όν : qui est à droite; adroit; favorable; habile

ἥδομαι : se réjouir


Fréquence 4

καθ-αιρέω (καθεῖλον) : faire descendre

προ-βάλλω : proposer


Ne pas apprendre

ἀήρ,ἀέρος (ὁ) : l'air

ἀνατέλλω (ἀνατελῶ) : se lever (astres)

ἀντι-δικέω : être en procès, être accusé

ἀπ-άγχω : pendre

ἀπ-έρρω : s'en aller

ἀπο-στρέφω : détourner, dévier

ἀποφθείρω : détruire complètement

ἀπο-χαλάω,ῶ : déployer

ἅπτω (ἅψω, ἥψα, moyen pft : ἥμμαι) : allumer; Moyen : attacher, toucher

ἀπώτερω : plus loin (adv)

ἀφάνισις, εως (ἡ) : la disparition; l'annulation; le moyen de faire disparaître

γερόντιον,ου (τό) : petit vieux

γραμματεύς,έως (ὁ) : le greffier

δια-γράφω : raturer, biffer, rayer

δια-φανῆς,ῆς,ές : translucide, diaphane

ἐκ-τήκω : faire fondre

ἐπι-λανθάνω : oublier

ἴλλω : rouler, enrouler

κατείργω : enfermer

κάτ-οπτρον,ου (τό) : le miroir

λίθος,ου (ἡ) : la pierre

λινόδετος,ος,ον : attaché par un fil, ou une corde

λοφεῖον,ου (τό) : l'étui (en général, pour le casque)

μηδαμοῦ : nulle part; nullement

μηλολόνθη,ης (ἡ) : le hanneton

νύκτωρ : pendant la nuit

ξυν-αρπάζω : saisir entièrement

ὁτιή : parce que

ὀφλινάσκω (ὀφλήσω) : être condamné à une amende; être condamné, perdre une cause

πεντε-τάλαντος,ος,ον : sur une somme de 5 talents

σελήνη,ης (ἡ) : la lune

στρογγύλος,η,ον : rond

τηρέω : surveiller, garder

ὕαλος,ου (ἡ) : le verre

ὑθλέω : dire des bêtises, radoter

φαρμακίς,ίδος (ἡ) : magicienne

φαρμακο-πώλης,ου (ὁ) : le droguiste, le pharmacien

φαύλως : aisément, légèrement

φροντίς,ίδος (ἡ) : l'esprit, la penséeNuées : vers746-790 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : STREPSIADE. SOCRATE


STR. Mon adorable petit Socrate...

SO. Quoi, vieillard? 746

STR. Je tiens une idée frustratoire des intérêts.

SO. Expose-la.

STR. Dis-moi donc...

SO. De quoi s’agit-il?

STR. Si, ayant payé une magicienne, une femme de Thessalie,

Je faisais descendre, nuitamment, la lune, et si ensuite 750

je l’emprisonnais dans une boîte circulaire,

comme <on enferme> un miroir, et si ensuite, la tenant, je montais la garde...

SO. A quoi donc cela te servirait-il?

STR. A quoi?

Si la lune ne se levait plus nulle part,

je n’aurais pas à rembourser les intérêts.

SO. Parce que quoi donc? 755

STR. Parce que c’est par mois que l’argent est prêté.

SO. Bravo! Mais je te propose à nouveau quelque chose d’autre d’ingénieux.

Si t’était intenté un procès en recouvrement de 5 talents,

comment l’annihilerais-tu, dis <le> moi.

STR. Comment? Comment? Je ne sais pas; mais il faut chercher. 760

SO. Ne resserre donc pas toujours ta pensée autour de toi-même,

mais détends ton esprit dans l’air,

comme un hanneton lié avec un fil par la patte.

STR. J’ai trouvé un moyen très habile d’annihiler le procès,

si bien que tu seras toi-même d’accord avec moi.

SO. Lequel? 765

STR. Chez les vendeurs de drogues, tu as déjà vu cette pierre,

belle, translucide,

à partir de laquelle on allume le feu?

SO. Tu veux dire le verre?

STR. Oui. Qu’en dirais-tu, si, la prenant,

quand le greffier inscrirait la plainte, 770

me tenant à ses côtés comme ceci, <tourné> vers le soleil,

je faisais fondre les inscriptions de ma plainte?

SO. Très habilement <trouvé>, par les Charites!

STR. Ah! Comme j’ai du plaisir

parce que j’ai rayé une plainte de 5 talents contre moi!

SO. Allons, saisis-toi bien vite de ceci.

STR. De quoi s’agit-il? 775

SO. Comment, étant en procès, tu détournerais le jugement

alors que tu serais sur le point d’être condamné, les témoins faisant défaut?

STR. Simple comme bonjour et très facile!

SO. Dis-donc.

STR. Voici, je parle.

Si une seule affaire était en attente encore,

juste avant que la mienne fut appelée, je me pendrais, ayant couru (=je courrais me pendre). 780

SO. Tu ne dis rien qui vaille.

STR. Si, par les dieux, puisque

personne n’introduira une action en justice contre moi, si je suis mort.

SO. Tu radotes. Va-t-en, je ne saurais plus t’enseigner.

STR. Parce que quoi? Au nom des dieux, Socrate!

SO. Mais aussitôt tu oublies, toi, les choses que tu peux avoir apprises; 785

car (=la preuve :) qu’as-tu appris à l’instant, en premier? Dis-le.

STR. Voyons voir, qu’est-ce qu’il y avait donc en premier? Qu’est-ce qu’il y avait en premier?

Qu’était donc cet être féminin (cf vers 670 sq) dans quoi nous pétrissons la farine?

Aïe aïe aïe ! qu’était-ce?

SO. Non! Aux corbeaux, péris donc,

petit vieux <à la tête> vide de mémoire et complètement stupide ! 790Retour en haut du texte