Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

791 843 A l'aide, mon fils!

Phidippide, Zeus ne règne plus !Nuées vers 791-843

Au secours, Phidippide !

Texte grec


ΣΤ.

Οἴμοι, τί οὖν δῆθ ΄ ὁ κακοδαίμων πείσομαι; 791

Ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι μὴ μαθὼν γλωττοστροφεῖν .

Ἀλλ ΄ , ὦ Νεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε.

ΧΟ.

Ἡμεῖς μέν, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύομεν,

εἴ σί τις υἱός ἐστιν ἐκτεθραμμένος, 795

πέμπειν ἐκεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανθάνειν.

ΣΤ.

Ἀλλ ΄ ἔστι μοί γ ΄ υἱὸς καλὸς τε κἀγαθός,

ἀλλ΄ οὐκ ἐθέλει γὰρ μανθάνειν. Τί ἐγὼ πάθω ;

ΧΟ.

Σὺ δ ΄ ἐπιτρέπεις ;

ΣΤ.

Εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφριγᾷ,

κἄστ ΄ ἐκ γυναικῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας. 800

Ἀταρ μέτειμί γ ΄ αὐτόν · ἢν δὲ μὴ ΄ θέλῃ,

οὐκ ἔσθ ΄ ὅπως οὐκ ἐξελῶ ΄κ τῆς οἰκίας.

Ἀλλ ΄ ἐπανάμεινόν μ ΄ ὀλίγον εἰσελθὼν χρόνον. 803


ΧΟ.

Ἆρ ΄ αἰσθάνει πλεῖστα δι ΄ ἡμᾶς ἀγάθ ΄ αὐτίχ ΄ ἕξων

μόνας θεῶν ; Ὡς

ἕτοιμος ὅδ ΄ ἐστὶν ἅπαντα δρᾶν

ὅσ ΄ ἂν κελεύῃς.

Συ δ ΄ ἀνδρὸς ἐκπεπληγμένου καὶ φανερῶς ἐπηρμένου

γνοὺς ἀπολάψεις, ὅ τι πλεῖστον δύνασαι, 811

ταχέως · φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιαῦθ ΄ ἑτέρᾳ τρέπεσθαι.


ΣΤ.

Οὔτοι μὰ τὴν Ὁμίχλην ἔτ ΄ ἐνταυθοῖ μενεῖς ·

ἀλλ ΄ ἔσθι ΄ ἐλθὼν τοὺς Μεγακλέους κίονας . 815

ΦΕ.

Ὦ δαιμόνιε, τί χρῆμα πάσχεις , ὦ πάτερ ;

οὐκ εὖ φρονεῖς μὰ τὸν Δία τὸν Ὀλυμπιον.

ΣΤ.

Ἰδού γ ΄ ἰδού, Δί ΄ Ὀλύμπιον · τῆς μωρίας·

τὸ Δία νομίζειν ὄντα τηλικουτονί.

ΦΕ.

Τί δὲ τοῦτ ΄ ἐγέλασας ἐτεόν ;

ΣΤ.

Ἐνθυμούμενος 820

ὅτι παιδάριον εἶ καὶ φρονεῖς ἀρχαιικά.

Ὅμως γε μὴν πρόσελθ ΄ , ἵν ΄ εἰδῇς πλείονα,

καί σοι φράσω τι πρᾶγμ ΄ ὅ μαθὼν ἀνὴρ ἔσει.

Ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα.

ΦΕ.

Ἰδού · τί ἐστιν;

ΣΤ.

Ὤμοσας νυνδὴ Δία. 825

ΦΕ.

Ἔγωγ ΄ .

ΣΤ.

Ὁρᾷς οὖν ὡς ἀγαθὸν τὸ μανθάνειν ;

Οὐκ ἔστιν, ὦ Φειδιππίδη, Ζεύς .

ΦΕ.

Ἀλλὰ τίς ;

ΣΤ.

Δῖνος βασιλεύει τὸν Δί ΄ ἐξεληλακώς .

ΦΕ.

Αἰβοῖ, τί ληρεῖς ;

ΣΤ.

Ἴσθι τοῦθ ΄ οὕτως ἔχον.

ΦΕ.

Τίς φησι ταῦτα ;

ΣΤ.

Σωκράτης ὁ Μήλιος 830

καὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἶδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη .

ΦΕ.

Σὺ δ ΄ εἰς τοσοῦτο τῶν μανιῶν ἐλήλυθας

ὥστ ΄ ἀνδράσιν πείθει χολῶσιν ;

ΣΤ.

Εὐστόμει

καὶ μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς

καὶ νοῦν ἔχοντας· ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας 835

ἀπεκείρατ ΄ οὐδεὶς πώποτ ΄ οὐδ ΄ ἠλείψατο,

οὐδ ΄ εἰς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος · σὺ δὲ

ὥσπερ τεθνεῶτος καταλούει μου τὸν βίον.

Ἀλλ ΄ ὡς τάχιστ ΄ ἐλθὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μάνθανε.

ΦΕ.

Τί δ ΄ ἂν παρ ΄ ἐκείνων καὶ μάθοι χρηστόν τις ἄν ; 840

ΣΤ.

Ἄληθες ; ὅσαπέρ ἐστιν ἀνθρώποις σοφά ·

γνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαθὴς εἶ καὶ παχύς .

Ἀλλ ΄ ἐπανάμεινόν μ ΄ ὀλίγον ἐνταυθοῖ χρόνον.

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

κακοδαίμων,ων,ον : malheureux, misérable

πάσχω (πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα) : subir, endurer

ἀπ-όλλυμαι ( ἀπολοῦμαι, ἀπωλόμην, ἀπόλωλα) : périr, être perdu

γλωττο-στροφέω,ῶ : faire tourner sa langue

συμ-βουλεύομαι : conseiller

πρεσβύτης,ου (ὁ) : le vieillard, le vieux

ἐκ-τρέφω : élever, nourrir (ἐκτεθραμμένος)

796 ἀντί : + génitif : à la place de

ἀλλά...γάρ... : mais (il n'en est pas ainsi) car

πάσχω τοῦτο : voilà ce qui m'arrive

ἐπι-τρέπω : s'abandonner, se laisser aller

εὐ-σωματέω, ῶ : être bien portant, en bonne santé, solide

σφιγάω,ῶ : être vigoureux, robuste

εὔ-πτερος,ος,ον : aux belles plumes, bien emplumé, "huppé"

ἀτάρ : mais

μέτειμι (μετίεναι) : aller chercher + accusatif

ἔσθ ΄ ὅπως : il est possible que

ἐλαύνω (futur : ἐλῶ ; parfait : ἐλήλακα ) : chasser

ἐπαναμείνω : attendre patiemment

ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα : avoir

γιγνώσκω : + génitif et participe : se rendre compte que

ἐκ-πλήττομαι : être bouleversé, frappé de stupeur, hébété, stupide (ἐκπεπληγμένος)

ἐπ-αίρω : exciter , exalter ( ἐπῆρμαι)

ἀπο-λάπτω : lapper, faire une bouchée de, dévorer, "racler", "lessiver".

ταχέως : vite !

φιλέω,ῶ : avoir coutume de

ἑτέρᾳ: autrement, par un autre chemin

οὔ-τοι : non certes

μένω : rester

ἐνταυθοῖ : ici, chez moi

815 ἐσθίω : manger, dévorer

κίων,ονος (ὁ,ἡ) : la colonne

δαιμόνιος,α,ον : extraordinaire

χρῆμα,ατος (τό) : la "chose"

εὐ φρονεῖν : avoir tout son esprit, penser "bien"

ἰδού : voici, voilà (vois! vois!)

μωρία,ας (ἡ) : folie, sottise

ἐτεόν : vraiment ?!

ἐν-θυμέομαι,οῦμαι : se mettre dans l'esprit

ἀρχαιικός,ή,όν = ἀρχαῖος,α,ον

ὅμως γε μήν :

825 ὄμνυμι : jurer

νυνδή : à l'instant

δινεύω (Δῖνος) : tournoyer (Tourbillon)

αἰβοῖ : ah! Bah!

ληρέω,ῶ : radoter

οὕτως ἔχει : il en est ainsi

831 ἴχνος,ους (τό) : la trace, la piste

ψύλλα, ης (ἡ) : la puce

μανία,ας (ἡ) : la folie

χολάω,ῶ : être bilieux, en colère, ou fou (part prt)

εὐ-στομέω, ῶ : prononcer des paroles positives = , à l'impératif : "ferme-la" (εὐστόμει)

λέγειν τί τινα : dire qqch de qqn

φλαῦρος,α,ον : méchant

835 φειδωλία,ας (ἡ) : l'économie

ἀπο-κείρομαι : se couper les cheveux

ἀλείφομαι : se frotter d'huile

βαλανεῖον,ου (τό) : le bain , l'établissement de bains

λούω : laver

κατα-λούομαι : laver complètement, "lessiver", "nettoyer"

ὑπέρ + génitif : à la place de

840 ἄληθες : vraiment

ἀμαθής,ής,ές : ignare, stupide

παχύς, εῖα,ύ : épais, obtus

πείθω (πείθομαι) : persuader (obéir)Vocabulaire classé par fréquence : vers 791-843

Fréquence 1

ἀλλά...γάρ... : mais (il n'en est pas ainsi) car

ἀντί : + génitif : à la place de

γιγνώσκω : + génitif et participe : se rendre compte que

ἐν-θυμέομαι,οῦμαι : se mettre dans l'esprit

εὐ φρονεῖν : avoir tout son esprit

ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα : avoir

οὕτως ἔχει : il en est ainsi

μένω : rester

πάσχω τοῦτο : voilà ce qui m'arrive

πείθω (πείθομαι) : persuader (obéir)

χρῆμα,ατος (τό) : la "chose"


Fréquence 2

ἐπι-τρέπω : s'abandonner, se laisser aller

ὄμνυμι : jurer


Fréquence 3

ἐλαύνω : chasser


Fréquence 4

ἀτάρ : mais

ἰδού : voici, voilà

ἴχνος,ους (τό) : la trace, la piste

οὔ-τοι : non certes


Ne pas apprendre

αἰβοῖ : ah! Bah!

δαιμόνιος,α,ον : extraordinaire

δινεύω (Δῖνος) : tournoyer (Tourbillon)

ἐσθίω : manger, dévorer

ἔσθ ΄ ὅπως : il est possible que

κατα-λούομαι : laver complètement, "lessiver"

κίων,ονος (ὁ,ἡ) : la colonne

ληρέω,ῶ : radoter

λούω : laver

μανία,ας (ἡ) : la folie

μέτειμι (μετίεναι) : aller chercher + accusatif

μωρία,ας (ἡ) : folie, sottise

πρεσβύτης,ου (ὁ) : le vieillard, le vieux

φειδωλία,ας (ἡ) : l'économie

φλαῦρος,α,ον : méchant


grammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre

les réfléchis : §66

ἵνα + subj : § 253

conjonctions : ὅτι, ὡς : que, parce que § 247-248; 252

avec un superlatif : renforcement du superlatif = le plus possible!

L'infinitif exclamatif § 266d

Sens du subjonctif § 234

φημι § 182 c

οἷδα § 188


Nuées : vers791-843 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : STREPSIADE; CORYPHEE; PHIDIPPIDE


STR Hélas, qu’est-ce qui va donc m’arriver, pauvre de moi? 791

Car je vais mourir, si je n’apprends pas à faire valser ma langue.

Mais, Nuées, conseillez-moi quelque chose de valable.

Le CO. Eh bien ,nous, vieillard, nous te conseillons,

si tu as un fils que tu as fini d’élever, 795

de l’envoyer apprendre à ta place.

STR. Mais oui  j’ai un fils de bonne race,

mais <c’est impossible> car il ne veut pas apprendre. Que va-t-il m’arriver (advenir de moi)?

Le CO. Et toi, tu te laisses faire?

STR. C’est qu’il est solide de corps, et plein de sève,

et qu’il est issu de femmes huppées du sang de Césyra. 800

Mais je vais le chercher; et s’il ne veut pas,

il n’est pas possible que je ne le chasse pas de ma maison.


Mais attends-moi un petit moment, en rentrant <chez toi> 803


Le CH.

Est-ce que tu te rends compte que tu vas avoir aussitôt les biens les plus nombreux, grâce à nous

seules parmi les divinités; car

il est prêt, cet individu, à faire tout

ce que tu peux lui ordonner.

Et toi, t’étant rendu compte que l’homme était complètement bouleversé et visiblement hors de lui, 811

tu le mangeras, le plus que tu peux,

mais fais vite : en effet de telles affaires ont l’habitude de tourner autrement qu’il ne faut.


STR Non alors, par Homiclès-Brouillard, tu ne resteras plus chez moi :

mais va manger (mange, étant parti) les colonnes de Mégaclès. 815

PH. Espèce d’original, qu’est-ce qui t’arrive, ô mon père?

Tu n’as pas ton bon sens, par Zeus Olympien.

STR. Voyez-moi ça, Zeus Olympien : quelle sottise (gén.excl.)!

croire que Zeus existe, à ton âge!

PH. Pourquoi ris-tu de cela , vraiment?

STR. <C’est> en ayant dans l’esprit 820

que tu restes en enfance (tu es un bébé) et que tu as des idées antédiluviennes.

Néanmoins, approche, afin d’en savoir plus,

et je t’exposerai une chose qui fera de toi un homme, quand tu la sauras (litt. Qu’ayant apprise tu seras un homme)

Prends garde de n’enseigner cela à personne!

PH Voilà! Qu’est-ce que c’est?

STR. Tu as juré par Zeus, à l’instant. 825

PH Oui.

STR Tu vois donc comme c’est bien (chouette) , d’apprendre!

Il n’existe pas, Phidippide, <ton> Zeus.

PH Mais qui <existe>,alors?

STR C’est Dinos-Tourbillon qui règne, ayant chassé Zeus depuis longtemps (part.pft)

PH. Ah bah! Quelle sottise dis-tu?

STR Sache que cela est ainsi.

PH Qui te raconte ça?

STR Socrate le Mélien, 830

et Chéréphon, qui connaît les traces de pas des puces. (cf v 150)

PH Toi, tu en es arrivé à un tel degré de folie

que tu obéis à des hommes « dérangés ».

STR. Tiens ta langue

et ne dis rien de méchant d’hommes habiles

et qui ont de l’esprit; parmi eux , sous l’effet de l’économie, 835

aucun jamais ne s’est coupé les cheveux ni frotté d’huile,

ni n’est allé aux bains pour se laver; mais toi,

tu me lessives mon bien, comme si j’étais un cadavre.

Mais va au plus vite apprendre à ma place.

PH.Qu’est-ce qu’on pourrait bien apprendre de valable de la part de ces gens-là? 840

STR Vraiment ! mais toutes les choses qui sont un savoir pour les hommes:

tu te connaîtras toi-même, et <tu connaîtras> combien tu es ignorant et épais.


Mais attends-moi un petit moment ici (chez moi). 843


Retour en haut du texte