Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

844 888 Strépsiade convainc son fils

un élève pour Socrate, bien réticent!Nuées v 844 888 Strepsiade confie Phidippide à SocrateΦΕ.

Οἴμοι τί δράσω παραφρονοῦντος τοῦ πατρός ;

Πότερον παρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω, 845

ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω ;

ΣΤ.

Φέρ ΄ ἴδω, σὺ τοῦτον τί ὀνομάζεις ; εἰπέ μοι.

ΦΕ.

Ἀλεκτρυόνα.

ΣΤ. Καλῶς γε · ταυτηνὶ δὲ τί ;

ΦΕ. Ἀλεκτρυόν ΄ .

ΣΤ. Ἄμφω ταὐτό ; Καταγέλαστος εἶ.

Μή νυν τὸ λοιπόν, ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 850

ἀλεκτρύαιναν, τουτονὶ δ ΄ ἀλέκτορα.

ΦΕ. Ἀλεκτρύαιναν ; Ταῦτ ΄ ἔμαθες τὰ δεξιὰ

εἴσω παρελθὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς ;

ΣΤ. Χἄτερα γε πόλλ ΄ · ἀλλ ΄ ὅ τι μάθοιμ ΄ ἑκάστοτε ,

ἐπελανθανόμην ἂν εὐθὺς ὑπὸ πλήθους ἐτῶν. 855

ΦΕ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ θοἰμάτιον ἀπώλεσας ;

ΣΤ. Ἀλλ ΄ οὐκ ἀπολώλεκ ΄ , ἀλλὰ καταπεφρόντικα.

ΦΕ. Τὰς δ ΄ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας, ὦνόητε σύ ;

ΣΤ. Ὥσπερ Περικλέης εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα.

Ἀλλ ΄ ἴθι, βάδιζ ΄ , ἴωμεν· εἶτα τῷ πατρὶ 860

πιθόμενος ἐξάμαρτε · κἀγώ τοί ποτε,

οἶδ ΄ , ἐξέτει σοι τραυλίσαντι πιθόμενος,

ὃν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ἡλιαστικόν,

τούτου ΄πριάμην σοι Διασίοις ἁμαξίδα.

ΦΕ. Ἦ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ ΄ ἀχθέσει. 865

ΣΤ. Εὖ γ ΄ ὅτι ἐπείσθης. Δεῦρο, δεῦρ ΄ , ὦ Σώκρατες,

ἔξελθ ΄ · ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ

ἄκοντ ΄ ἀναπείσας.

ΣΩ. Νηπύτιος γάρ ἐστ ΄ ἔτι,

καὶ τῶν κρεμαθρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε.

ΦΕ. Αὐτὸς τρίβων εἴης ἄν, εἰ κρέμαιό γε. 870

ΣΤ. Οὐκ ἐς κόρακας ; Καταρᾷ σὺ τῷ διδασκάλῳ ;

ΣΩ. Ἰδοὺ κρέμαι ΄ , ὡς ἠλίθιον ἐφθέγξατο

καὶ τοῖσι χείλεσιν διερρυηκόσιν.

Πῶς ἂν μάθοι ποθ ΄ οὗτος ἀπόφευξιν δίκης

ἢ κλῆσιν ἢ χαύνωσιν ἀναπειστηρίαν ; 875

Καίτοι γε ταλάντου τοῦτ ΄ ἔμαθεν Ὑπέρβολος.

ΣΤ. Ἀμέλει, δίδασκε· θυμόσοφός ἐστιν φύσει·

εὐθύς γέ τοι παιδάριον ὂν τυννουτονὶ

ἔπλαττεν ἔνδον οἰκίας ναῦς τ ΄ ἔγλυφεν,

ἁμαξίδας τε σκυτίνας ἠργάζετο, 880

κἀκ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πῶς δοκεῖς.

Ὅπως δ ΄ ἐκείνω τὼ λόγω μαθήσεται,

τὸν κρείττον ΄ , ὅστις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα,

ὃς τἄδικα λέγων ἀνατρέπει τὸν κρείττονα·

ἐὰν δὲ μή, τὸν γοῦν ἄδικον πάσῃ τέχνῃ. 885

ΣΩ. Αὐτὸς μαθήσεται παρ ΄ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν.

Ἐγὼ δ ΄ ἀπέσομαι.

ΣΤ. Τούτό νυν μέμνησ ΄ , ὅπως

πρὸς πάντα τὰ δίκαι ΄ ἀντιλέγειν δυνήσεται.


Vocabulaire dans l'ordre du texte : vers 844-888


δράω : faire

παρα-φρονέω,ῶ : déraisonner, délirer

845 παράνοια,ας (ἡ) : le dérangement de l'esprit, l'égarement, la folie

εἰσ-άγω : poursuivre (en justice)

αἱρέω,ῶ ( αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : convaincre quelqu'un de (+ génitif)

σορο-πηγός,ου (ὁ) : le fabriquant de cercueils

κατα-γέλαστος,ος,ον : parfaitement risible, ridicule

850 τὸ λοιπόν : pour l'avenir, à l'avenir

εἴσω : à l'intérieur (dans la maison)

γη-γενής,ής,ές : né de la terre (qualificatif épique pour les géants)

855 πλήθος,ους (τό) : la foule, la grande quantité

ἀπόλλυμι (ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα) : perdre, ruiner, "esquinter"

κατα-φροντίζω : méditer profondément

ἐμβάς,άφος (ἡ) : la sandale

τρέπω : tourner, transporter, "fourrer"

ἀ-νόητος,ος,ον : insensé, privé d'esprit

εἰς τὸ δέον : pour ce qu'il faut, pour les besoins, "en tant que de besoin…"

860 βαδίζω : marcher

πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα : être persuadé, obéir

ἐξ-αμαρτάνω : se tromper de fond en comble, faire erreur sur erreur

οἶδα : je sais, je sais bien (en incise, ici)

ἐξ-ετής,ής,ές : à six ans, de six ans

τραυλίζω : balbutier, zézayer, bégayer

ὀβολός,οῦ (ὁ) : l'obole

ἡλιαστικός, ή, όν : des héliastes

πρίαμαι : acheter

Διάσια, ων (τά) : les fêtes des Diasies

ἁμαξίς,ίδος (ἡ) : le petit chariot (jouet)

865 ἦ μήν : oui certes; assurément; certainement

ἄχθομαι : être fâché, accablé

εὖ γε : bravo! Félicitations!

ἄκων,οντος : malgré lui

ἀνα-πείθω : persuader, corrompre, séduire

νηπύτιος,α,ον : tout petit, tout enfant, tout gosse

τρίβων,ονος : qui est pratiquant de + gén, expert en

κρεμάθρα,ας (ἡ) : la corbeille

870 τρίβων,ονος (ὁ) : le manteau

κρέμαμαι : être suspendu

κατ-αράομαι,ῶμαι : maudire, injurier

διδάσκαλος,ου (ὁ) : le maitre

ἠλίθιος,α,ον : ^sot, niais, idiot

φθέγγομαι : sonner, résonner, faire résonner, prononcer

χεῖλος,ους (τό) : la lèvre

διαρρέω ( διερρυήκα ) : amollir; écarter

ἀπό-φεύξις,εως (ἡ) : l'acquittement

875 κλῆσις,εως (ἡ) : l'assignation

χαύνωσις,εως (ἡ) : l'enflure (ou le creux)

ἀνα-πειστηριος,α,ον : persuasif

ἀμελέομαι,οῦμαι : négliger

διδάσκω : enseigner, apprendre

θυμό-σοφος,ος,ον : sage de cœur, fondamentalement sage (savant)

παιδάριον,ου (τό) : le petit enfant

τυννουτοσ-ί, τυννουτου-ί :si petit

πλάττω : modeler

γλύφω : sculpter

880 σκύτινος,η,ον : de cuir, en cuir

ἐργάζομαι : façonner

σίδιον,ου (τό) : l'écorce de grenade

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

μανθάνω ( μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα) : apprendre

κρείττων,ονος : plus fort, plus puissant, meilleur

ἥττων,ονος : plus faible

ἀνα-τρέπω : être suspendu

885 γοῦν : au moins

πάσῃ τέχνῃ : à tout prix

ἀπειμι : être absent

μιμνῄσκω : rappeler, songer, veiller à ce que

ἀντι-λέγω : contredire, contester

δίκαιον,ου (τό) : le droit
Vocabulaire par ordre de fréquence : vers 844-888


Fréquence 1

αἱρέω,ῶ ( αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : convaincre quelqu'un de (+ génitif)

ἀπόλλυμι (ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα) : perdre, ruiner, "esquinter"

διδάσκω : enseigner, apprendre

δίκαιον,ου (τό) : le droit

δράω : faire

ἐργάζομαι : façonner

εὖ γε : bravo! Félicitations!

ἦ μήν : oui certes; assurément; certainement

κρείττων,ονος : plus fort, plus puissant, meilleur

τὸ λοιπόν : pour l'avenir, à l'avenir

μανθάνω ( μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα) : apprendre

μιμνῄσκω : rappeler, songer, veiller à ce que

οἶδα : je sais, je sais bien

πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα : être persuadé, obéir

πλήθος,ους (τό) : la foule, la grande quantité


Fréquence 2

ἄκων,οντος : malgré lui

ἀμελέομαι,οῦμαι : négliger

ἀντι-λέγω : contredire, contester

εἰσ-άγω : poursuivre (en justice)

εἴσω : à l'intérieur (dans la maison)

ἐξ-αμαρτάνω : se tromper de fond en comble, faire


Fréquence 3

ἀπειμι : être absent

βαδίζω : marcher

γοῦν : au moins

ἥττων,ονος : plus faible

πρίαμαι : acheter

τρέπω : tourner, transporter, "fourrer"


Fréquence 4

ἀ-νόητος,ος,ον : insensé, privé d'esprit

ἄχθομαι : être fâché, accablé

διδάσκαλος,ου (ὁ) : le maitre

φθέγγομαι : sonner, résonner, faire résonner


Ne pas apprendre

ἁμαξίς,ίδος (ἡ) : le petit chariot (jouet)

ἀνα-πείθω : persuader, corrompre, séduire

ἀνα-πειστηριος,α,ον : persuasif

ἀνα-τρέπω : être suspendu

ἀπό-φεύξις,εως (ἡ) : l'acquittement

βάτραχος,ου (ὁ) : la grenouille

γη-γενής,ής,ές : né de la terre (qual épq pour les géants)

γλύφω : sculpter

εἰς τὸ δέον : pour ce qu'il faut, pour les besoins, "en tant que de besoin…"

διαρρέω ( διερρυήκα ) : amollir; écarter

Διάσια, ων (τά) : les fêtes des Diasies

ἐμβάς,άφος (ἡ) : la sandale

erreur sur erreur

ἐξ-ετής,ής,ές : à six ans, de six ans

ἡλιαστικός, ή, όν : des héliastes

ἠλίθιος,α,ον : ^sot, niais, idiot

θυμό-σοφος,ος,ον : sage de cœur, fondamentalement sage (savant)

κατα-γέλαστος,ος,ον : parfaitement risible, ridicule

κατα-ράομαι,ῶμαι : maudire, injurier

κατα-φροντίζω : méditer profondément

κλῆσις,εως (ἡ) : l'assignation

κρέμαμαι : être suspendu

κρεμάθρα,ας (ἡ) : la corbeille

νηπύτιος,α,ον : tout petit, tout enfant, tout gosse

ὀβολός,οῦ (ὁ) : l'obole

παιδάριον,ου (τό) : le petit enfant

παράνοια,ας (ἡ) : le dérangement de l'esprit, l'égarement, la folie

παρα-φρονέω,ῶ : déraisonner, délirer

πάσῃ τέχνῃ : à tout prix

πλάττω : modeler

σίδιον,ου (τό) : l'écorce de grenade

σκύτινος,η,ον : de cuir, en cuir

σορο-πηγός,ου (ὁ) : le fabriquant de cercueils

τραυλίζω : balbutier, zézayer, bégayer

τρίβων,ονος : qui est pratiquant de + gén, expert en

τρίβων,ονος (ὁ) : le manteau

τυννουτοσ-ί, τυννουτου-ί :si petit

τυννουτοσ-ί, τυννουτου-ί :si petit

prononcer

χαύνωσις,εως (ἡ) : l'enflure (ou le creux)

χεῖλος,ους (τό) : la lèvre
Nuées : vers 844-888 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : PHIDIPPIDE. STREPSIADE . SOCRATEPH Aïe aïe aïe, que vais-je faire, puisque mon père a l’esprit égaré? 844

Est-ce que, l’ayant poursuivi <en justice>, je vais le convaincre de démence, 845

ou bien est-ce que j’expliquerai sa folie aux fabricants de cercueils?

STR Voyons voir, toi, celui-là, comment l’appelles-tu? Dis-moi.

PH Un poulet.

STR Fort bien; et celle-là, comment?

PH Un poulet.

STR Les deux de la même façon? Tu es ridicule.

Ne <le dis> donc plus désormais, mais nomme celle-ci 850

poulette, et celui-là poulet.

PH Poulette ? C’est ça, les choses astucieuses que tu as apprises

en pénétrant là-dedans, tout à l’heure, chez les fils de la terre?

STR Et beaucoup d’autres choses; mais ce que j’apprenais, chaque fois,

je l’oubliais aussitôt, à cause du grand nombre de mes années. 855

PH Et voilà pourquoi ton manteau aussi, tu l’as perdu?!

STR Non , je ne l’ai pas perdu, mais je l’ai usé à force de méditations.

PH Mais tes savates, où les as-tu fourrées, insensé que tu es?

STR Comme Périclès, c’est « pour les besoins » que je les ai perdues.

Mais va, marche, allons; et puis, ayant obéi à ton père 860

fais les fautes <que tu veux>; moi aussi, certes, jadis,

je le sais, ayant obéi à toi qui, âgé de 6 ans, balbutiais,

avec la première obole que j’ai reçue en tant qu’héliaste,

avec celle-ci je t’ai acheté pour les Diasies un petit chariot.

PH. Sois-en sûr, toi, à cause de ceci, avec le temps, un jour, tu vas souffrir ! 865

STR Oui, c’est bien ,que tu sois persuadé. Ici, ici, Socrate,

sors ! car je t’amène mon fils que voici,

persuadé bien malgré lui...

SO C’est qu’il est encore tout petit,

et sans pratique des corbeilles suspendues d’ici !

PH Tu serais toi-même un vieux manteau, si tu étais suspendu, ça oui! 870

STR eh non ! aux corbeaux ! tu le maudis, toi, ton maître?

SO. Voyez-moi ça, <ce> « tu étais suspendu », comme sottement c’est prononcé,

avec les lèvres grandes ouvertes.

Comment apprendrait-il jamais, ce <garçon>, l’acquittement d’une condamnation,

ou l’assignation, ou l’enflure persuasive ? 875

et pourtant, pour un talent, cela, il l’a appris, Hyperbolos.

STR Néglige cela, instruis-le; il est d’un fond sage, par nature;

sitôt enfant, bien qu’il fût si petit,

il modelait , à l’intérieur, des maisons, et sculptait des bateaux,

et façonnait de petits chariots de cuir, 880

et, à partir d’écorces, fabriquait des grenouilles, comme tu peux l’imaginer.

<Veille à ce> qu’il apprenne ces deux beaux raisonnements,

le fort, quel il est, et le faible,

qui, disant des choses injustes, renverse le fort.

Sinon <les deux>, du moins l’injuste, à tout prix. 885

SO Il l’apprendra lui-même de la bouche des deux raisonnements eux-mêmes.

Quant à moi, je ne serai pas présent.

STR Aie bien présent à l’esprit cela, à savoir qu’il

soit capable, contre tous les droits, de contester ! 888
Retour en haut du texte