Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

889 948 Les deux raisonnements

Une foire d'empoigneNuées : vers 889-948 Les deux raisonnements


ΔΙΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν

τοῖσι θεαταῖς, καίπερ θρασὺς ὤν. 890

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἴθ ΄ ὅποι χρῄζεις. Πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ ΄

ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ.

ΔΙ. Ἀπολεῖς σύ ; Τίς ὤν ;

ΑΔ. Λόγος.

ΔΙ .  Ἤττον γ ΄ ὤν.

ΑΔ. Ἀλλά σε νικῶ τὸν ἐμοῦ κρείττω

φάσκοντ ΄ εἶναι.

ΔΙ. Τί σοφὸν ποιῶν ; 895

ΑΔ. Γνώμας καινὰς ἐξευρίσκων.

ΔΙ. Ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ διὰ τουτουσὶ

τοὺς ἀνοήτους.

ΑΔ. Οὔκ, ἀλλὰ σοφούς.

ΔΙ. Ἀπολῆ σε κακῶς.

ΑΔ. Εἰπέ, τί ποιῶν ;

ΔΙ. Τὰ δίκαια λέγων. 900

ΑΔ. Ἀλλ ΄ ἀνατρέψω ταῦτ ΄ ἀντιλέγων·

οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ δίκην.

ΔΙ. Οὐκ εἶναι φῄς ;

ΑΔ. Φέρε γάρ, ποῦ ΄στιν ;

ΔΙ. Παρὰ τοῖσι θεοῖς.

ΑΔ. Πῶς δῆτα δίκης οὔσης ὁ Ζεὺς

οὐκ ἀπόλωλεν τὸν πατέρ ΄ αὑτοῦ 905

δήσακ ;

ΔΙ. Αἰβοῖ, τουτὶ καὶ δὴ

χωρεῖ τὸ κακόν· δότε μοι λεκάνην.

ΑΔ. Τυφογέρων εἶ κἀνάρμοστος.

ΔΙ. Καταπύγων εἶ κἀναίσχυντος.

ΑΔ. Ῥόδα μ ΄ εἴρηκας.

ΔΙ. καὶ βωμολόχος ... 910

ΑΔ. Κρίνεσι στεφανοῖς.

ΔΙ. καὶ πατραλοίας.

ΑΔ. Χρυσῷ πάττων μ ΄ οὐ γιγνώσκεις.

ΔΙ. Οὐ δῆτα πρὸ τοῦ γ ΄ , ἀλλὰ μολύβδῳ.

ΑΔ. Νῦν δέ γε κόσμος τοῦτ ΄ ἐστὶν ἐμοί.

ΔΙ. Θρασὺς εἶ πολλοῦ.

ΑΔ. Σὺ δέ γ ΄ ἀρχαῖος. 915

ΔΙ. Διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν

οὐδεὶς ἐθέλει τῶν μειρακίων·

καὶ γνωσθήσει ποτ ΄ Ἀθηναίοις

οἷα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους.

ΑΔ. Αὐχμεῖς αἰσχρῶς.

ΔΙ. Σὺ δέ γ ΄ εὖ πράττεις. 920

Καίτοι πρότερόν γ ΄ ἐπτώχευες,

Τήλεφος εἶναι Μυσὸς φάσκων,

ἐκ πηριδίου

γνώμας τρώγων Πανδελετείους.

ΑΔ. Ὤμοι σοφίας...

ΔΙ. Ὤμοι μανίας... 925

ΑΔ. ἧς ἐμνήσθης...

ΔΙ. τῆς σῆς, πόλεώς θ ΄ ,

ἥτις σε τρέφει

λυμαινόμενον τοῖς μειρακίοις.

ΑΔ. Οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὤν.

ΔΙ. Εἴπερ γ ΄ αὐτὸν σωθῆναι χρὴ 930

καὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι.

ΑΔ. Δεῦρ ΄ ἴθι, τοῦτον δ ΄ ἔα μαίνεσθαι.

ΔΙ. Κλαύσει, τὴν χεῖρ ΄ ἢν ἐπιβάλλης.


ΧΟΡΟΣ Παύσασθε μάχης καὶ λοιδορίας.

Ἀλλ ΄ ἐπίδειξαι σύ τε τοὺς προτέρους 935

ἅττ ΄ ἐδίδασκες, σύ τε τὴν καινὴν

παίδευσιν, ὅπως ἂν ἀκούσας σφῷν

ἀντιλεγόντοιν κρίνας φαιτᾷ.


ΔΙ. Δρᾶν ταῦτ ΄ ἐθέλω.

ΑΔ. Κἄγωγ ΄ ἐθέλω.

ΧΟΡΟΣ Φέρε δὴ πότερος λέξει πρότερος; 940

ΑΔ. Τούτῳ δώσω·

κᾆτ΄ ἐκ τούτων ὧν ἂν λέξῃ

ῥηματίοισιν καινοῖς αὐτὸν

καὶ διανοίαις κατατοξεύσω.

Τὸ τελευταῖον δ ΄ , ἢν ἀναγρύξῃ, 945

τὸ πρόσωπον ἅπαν καὶ τὠφθαλμὼ

κεντούμενος ὥσπερ ὑπ ΄ ἀνθρηνῶν

ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται.Nuées : vers 889-948 : Vocabulaire dans l'ordre du texte :

890

καίπερ : quoique

θρασύς,εῖα,ύ : hardi

ὅποι : où (mvt)

χρῄζω : désirer

ἐν : dans, devant + datif

ἀπ-ολλυμι : causer la perte de, détruire, perdre

σοφός,ή,όν : habile, ingénieux; savant; sage

καινός,ή,όν : nouveau

ἀνθέω,ῶ : fleurir

901

ἀνα-τρέπω : renverser

καὶ δή: voilà que

λεκάνη,ης (ἡ) : la cuvette

τυφο-γέρων οντος : vieillard fumeux

ἀν-αρμοστος,ος,ον : mal ajusté, dérangé

κατα-πύγων,ων,ον : infâme débauché ("enculeur"?)

ῥόδον,ου (τό) : la rose

910

βωμολόχος,ου : bouffon, pitre

κρίνον,ου (τό) : le lys

στεφανόω,ῶ : couronner

πατρα-λοίας, ου (ὁ) : parricide

πάττω : saupoudrer, parsemer

πρὸ τοῦ : jusqu'à présent, avant cela

μόλυβδος,ου (ὁ) : le plomb

915

πολλοῦ : très (emploi adverbial)

φοιτάω,ῶ : fréquenter l'école

920

αὐχμέω,ῶ : être sale, crasseux

εὖ πράττω : prospérer, réussir

πτωχεύω : mendier

πηρίδιον, ου (τό) : petite besace, petit sac

τρώγω : croquer, ronger

γνώμη,ης (ἡ) : sentence

μιμνῄσκομαι : faire mention de

λυμαίνομαι : ruiner, corrompre

930

εἴπερ γε : au contraire, s'il est vrai que

λαλιά,ᾶς (ἡ) : bavardage

ἐάω,ῶ : laisser

κλαίω (κλαύσομαι) : pleurer, "chialer"

μάχη,ης (ἡ) : le combat

λοιδορία,ας (ἡ) : l'injure, l'insulte

ἐπι-δείκνυμι : montrer, exhiber, faire montre de

940

δίδωμι : donner, concéder, accorder

κατα-τοξεύω : abattre à coups de flèches, mitrailler de flèches

ῥημάτιον,ου (τό) : petite expression

διάνοια,ας (ἡ) : pensée

ἀγαγρύζω : murmurer, grogner

κεντέω : piquer avec un dard

ἀνθρήνη, ης (ἡ) : le frelon

Nuées : vers 889-948 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : RAISONNEMENT JUSTE. RAISONNEMENT INJUSTE. CORYPHEE. PHIDIPPIDE


RJ Avance ici, montre-toi 889

aux spectateurs, tout effronté que tu sois. 890

RI Va où tu le désire. Car c’est beaucoup mieux,

en parlant devant la foule, que je te ferai crever.

RJ Toi, tu me fera crever? Et en tant que quoi (quel étant)?

RI Un raisonnement.

RJ en étant plus faible

RI N’empêche, je te vainc, toi qui prétends être plus fort que moi

RJ En faisant quoi de sensé? 895

RI En découvrant des maximes nouvelles.

RJ En effet ! ça fleurit à cause de ces insensés-là!

RI Non, mais à cause de ces sages!

RJ Je te ferai salement crever!

RI Dis-moi en faisant quoi.

RJ En disant ce qui est juste. 900

RI Mais je renverserai ça, en te contredisant;

car je dis qu’elle n’existe pas du tout, la justice.

RJ Tu dis qu’elle n’existe pas?

RI Allons donc, où existe-t-elle?

RJ Chez les dieux.

RI Comment donc, si la justice existe (gén.abs), Zeus

n’a pas péri, après avoir enchaîné son père?

RJ Ah bah! Encore cette méchante 905

idée qui s’amène; donnez-moi la cuvette.

RI Tu es un vieux fumeux, et un inadapté.

RJ Tu es un  enculé, un impudent...

RI Tu m’as dit des roses (= jeté des fleurs)

RJ ...et un bouffon 910

RI Tu me couronnes de lys.

RJ ...et un parricide...

RI En me saupoudrant d’or, tu ne t’en rends pas compte.

RJ Ce n’est pas d’or <que je t’aurais saupoudré> autrefois, mais de plomb.

(Ou: <que je t ’ai saupoudré> jusqu’à présent...)

RI Maintenant, en tout cas, c’est une parure pour moi.

RJ Tu es effronté, et beaucoup!

RI Mais toi tu es antédiluvien. 915

RJ C’est à cause de toi qu’aucun des jeunes gens

ne consent à fréquenter l’école :

et tu seras démasqué un jour chez les Athéniens,

comme les choses que tu enseignes aux insensés.

RI Tu es crasseux, affreusement.

RJ Mais toi, tu prospères. 920

Et pourtant, avant, tu mendiais,

prétendant que tu étais un Télèphe Mysien,

en croquant, tirées de ta besace,

des formules à la Pandélétos.

RI Hé! Quelle sagesse...

RJ Hé! Quelle folie... 925

RI ...que celle que tu mentionnes!

RJ ...que la tienne, ainsi que celle de la cité

qui te nourris, toi

qui corromps les jeunes gens.

RI (montrant Phidippide) Celui-ci, tu ne l’instruiras pas, espèce de Cronos.

RJ Au contraire, s’il est vrai qu’il faut qu’il soit sauvé 930

et qu’il ne s’exerce pas seulement au bavardage.

RI Viens ici, et laisse-le délirer.

RJ Tu vas chiâler, si tu mets la main sur lui!


Le CO. Cessez le combat et l’insulte.

Mais fais voir, toi, les choses qu’à ceux d’avant 935

tu enseignais, et toi, la nouvelle

éducation, afin que, après avoir entendu les deux

parler l’un contre l’autre, ayant choisi, il fréquente l’école <qu’il veut>

RJ Je consens à faire cela.

RI Moi aussi, j’y consens.

Le CO. Allons donc, lequel des deux parlera le premier? 940

RI A celui-ci, je laisserai <mon tour>;

et puis, à partir de ce qu’il aura dit,

je le criblerai de petites locutions

et réflexions nouvelles.

Et pour achever, s’il grogne, 945

piqué sur tout le visage et sur les deux yeux

comme par des frelons,

par mes formules , il crèvera. 948Retour en haut du texte