Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

949 986 Gloire à l'éducation ancienne

discours du raisonnement juste
Nuées : vers 949-986 : L’éducation traditionnelle

ΧΟΡΟΣ :

Νῦν δείξετον τὼ πισύνω τοῖς περιδεξίοισιν Strophe

λόγοισι καὶ φροντίσι καὶ γνωμοτύποις μερίμναις,

λέγων ἀμείνων πότερος φανήσεται. Νῦν γὰρ ἅπας

ἐνθάδε κίνδυνος ἀνεῖται σοφίας, 955

ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ἐστὶν ἀγὼν μέγιστος.


Ἀλλ ΄ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους ἤθεσι χρηστοῖς στεφανώσας,

ῥῆξον φωνὴν ᾗτινι χαίρεις, καὶ τὴν σαυτοῦ φύσιν εἰπέ. 960


ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ :

Λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέκειτο,

ὅτ ΄ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνθουν καὶ σωφροσύνη ΄ νενόμιστο.

Πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδὲν ἀκοῦσαι ·

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως εἰς κιθαριστοῦ

τοὺς κωμήτας γυμνοὺς ἁθρόους, κεἰ κριμνώδη κατανείφοι. 965

Εἶτ ΄ αὖ προμαθεῖν ᾆσμ ΄ ἐδίδασκεν τὼ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας

« Παλλάδα περσέπολιν δεινάν »,« τηλέπορόν τι βόαμα »,

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οἱ πατέρες παρέδωκαν.

Εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ ΄ ἢ κάμψειέν τινα καμπήν, 970

οἵας οἱ νῦν τὰς κατὰ Φρῦνιν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπτους,

ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλὰς ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζων.

Ἐν παιδοτρίβου δὲ καθίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει προβαλέσθαι

τοὺς παῖδας, ὅπως τοῖς ἔξωθεν μηδὲν δείξειαν ἀπηνές·

εἶτ ΄ αὖ πάλιν αὖθις ἀνιστάμενον συμψῆσαι, καὶ προνοεῖσθαι 975

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλείπειν.

Ἠλείψατο δ ΄ ἂν τοὐμφαλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπένερθεν τότ ΄ ἄν, ὥστε

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος καὶ χνοῦς ὥσπερ μήλοισιν ἐπήνθει·

οὐδ ΄ ἂν μαλακὴν φυρασάμενος τὴν φωνὴν πρὸς τὸν ἐραστὴν

αὐτὸς ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐβάδιζεν· 980

οὐδ ΄ ἀνελέσθαι δειπνοῦντ ΄ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς ῥαφανῖδος,

οὐδ ΄ ἄννηθον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ σέλινον,

οὐδ ΄ ὀψοφαγεῖν, οὐδὲ κιχλίζειν, οὐδ ΄ ἴσχειν τὼ πόδ ΄ ἐναλλάξ.


ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἀρχαῖά γε καὶ Διπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα

καὶ Κηδείδου καὶ Βουφονίων.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἀλλ ΄ οὖν ταῦτ ΄ ἐστὶν ἐκεῖνα, 985

ἐξ ὧν ἄνδρας Μαραθωνομάχας ἡμὴ παίδευσις ἔθρεψεν.

vocabulaire dans l'ordre du texte

949

πίσυνος,η,ον : confiant en, en se fiant à + datif

περι-δέξιος, ος, ον : très habile

μέριμνα,ας (ἡ) : soin, souci, sollicitude, application

γνωμο-τύπος,ος,ον : qui façonne des maximes, qui sculpte des formules

955

κίνδυνος,ου (ὁ) : le danger, le risque

ἀνίημι : lancer vers le haut, lancer en l'air

σοφία,ας (ἡ) : la technique, l'art, la sagesse

ἀγών, ῶνος (ὁ) : le combat

ἦθος,ους (τό) : la coutume

χρηστός,ή,όν : utile, valable, beau, bon

960

ῥήγνυμι (futur ῥήξω) : briser; faire éclater, faire jaillir

φωνή, ῆς (ἡ) : la voix

χαίρω : + datif : aimer qqn

τοίνυν : eh bien

διάκειμαι : être, être disposé, réglé, institué

ἀνθέω,ῶ : fleurir

νομίζω : cultiver, pratiquer, respecter; penser, estimer

σωφροσύνη,ης (ἡ) : la maîtrise de soi, la "tenue", la bonne conduite

γρύζω : murmurer, marmonner

μηδέν : adverbial : en rien, nullement

βαδίζω : marcher, aller

εὐ-τάκτως : bien rangé, en bon ordre, en rangs

965

κώμη,ης (ἡ) : le quartier, le bourg

κωμήτης,ου (ὁ) : l'habitant du quartier ou du bourg

γυμνός,ή,όν : nu; sans manteau (= en tunique)

ἁθρόοι, αι, α : serrés, rassemblés, de façon compacte

κιθαριστής,οῦ (ὁ) : le maître de musique, le cithariste

κριμνώδης,ης,ες : farineux (acc d'objet interne)

κατα-νείφω : impersonnel : il tombe de la neige

προ-μανθάνω : avoir appris d'avance, savoir à l'avance

ᾆσμα,ατος (τό) : le chant, la chanson

μηρός,οῦ (ὁ) : la cuisse, la jambe

ξυν-έχω : tenir ensemble, tenir serré

περσέ-πολις,εως : destructeur (trice) de villes (cités)

τηλέ-πορος,ος,ον : qui porte au loin

βόαμα,ατος (τό) : cri; accords sonores (arpèges?)

ἐν-τείνομαι : entonner

ἁρμονία,ας (ἡ) : harmonie, mode musical, tonalité

βωμο-λοχεύομαι : faire le pitre , faire le bouffon

κάμπτω : fléchir, courber, moduler

καμπή, ῆς (ἡ) : la courbure, la modulation

970

δυσ-κολό-καμπτος,ος,ον : aux pénibles modulations

ἐπι-τρίβω : frotter, écraser

τύπτω : frapper

ἀφανίζω : faire disparaître, assassiner

παιδο-τρίβης,ου (ὁ) : le "frotteur d'enfants", le maître de gymnastique

ἔξωθεν : venant du dehors

καθίζομαι : s'asseoir

προ-βάλλομαι : jeter ou tenir devant soi (comme une arme ou un bouclier)

ἀπηνής,ής,ές : choquant

975

αὖ : de nouveau, en plus

πάλιν : de nouveau

αὖθις : de nouveau

συμψάω,ῶ : aplanir en frottant

προ-νοέομαι, οῦμαι ... μή : prendre garde à ne pas

εἴδωλον,ου (τό) : l'image, la marque, le fantôme

ἐραστής,οῦ (ὁ) : l'amoureux, l'amant

ἥβη,ης (ἡ) : la vigueur; la jeunesse; les organes sexuels; la virilité (?)

ὀμφαλός,οῦ (ὁ) : le nombril

ὑπένερθεν : sous (+ génitif)

ἀλείφομαι : se frotter d'huile

δρόσος,ου (ἡ) : la rosée

χνοῦς,οῦ (ὁ) : l'écume; le duvet; la nouvelle barbe de l'adolescent

μῆλον,ου (τό) : le coing

ἐπ-ανθέω,ῶ : fleurir sur

φυράομαι,ῶμαι : détremper, délayer

μαλακός,ή,όν : mou, souple

980

προ-αγωγεύω : prostituer

ἀν-αιρέομαι,οῦμαι : prendre en soulevant, soulever

δειπνέω,ῶ : dîner, festoyer

ἔξεστι : il est permis

ῥαφανίς, ῖδος,(ἡ) : le radis, le raifort

ἄννηθον,ου (τό) : l'aneth

ἁρπάζω : arracher, voler

σέλινον,ου (τό) : le persil

ὀψο-φαγέω,ῶ : manger avec du pain; être gourmand ou gourmet

κιχλίζω : faire bonne chère (manger des grives); rire aux éclats

ἴσχω = ἔχω : avoir, tenir

ἐναλλάξ, άκος : chacun son tour, de façon croisée

Διπολι-ώδης,ης,ες : qui sent les Dipolies (vieilles fêtes en l'honneur de Zeus Poliade), qui sent le vieux, "rance" (?)

τέττιξ, ιγγος (ἡ) : la cigale (référence à une coiffure en forme de cigale, passée de mode)

ἀνά-μεστος,ος,ον : + génitif plein de

βου-φόνια,ας (ἡ) : le sacrifice d'un bœuf

Μαραθωνο-μάχης, ου (ὁ) : le marathonomaque, le combattant de Marathon (= l'ancien combattant?)

ἡμή = ἡ ἐμή : mon, ma

παίδευσις,εως (ἡ) : l'éducation


Nuées : vers 949-986 : Vocabulaire par ordre de fréquence

Fréquence 1

διάκειμαι : être, être disposé, réglé, institué

ἔξεστι : il est permis

χαίρω : + datif : aimer qqn

χρηστός,ή,όν : utile, valable, beau, bon


Fréquence 2

ἀφανίζω : faire disparaître, assassiner


Fréquence 3

ἁρπάζω : arracher, voler

βαδίζω : marcher, aller

ἦθος,ους (τό) : la coutume


Ne pas apprendre

ἀνά-μεστος,ος,ον : + génitif plein de

ἀνθέω,ῶ : fleurir

ᾆσμα,ατος (τό) : le chant, la chanson

γρύζω : murmurer, marmonner

δειπνέω,ῶ : dîner, festoyer

ἐν-αλλάξ : chacun son tour, de façon croisée

ἐπ-ανθέω,ῶ : fleurir sur

ἐραστής,οῦ (ὁ) : l'amoureux, l'amant

ἴσχω = ἔχω : avoir, tenir

κώμη,ης (ἡ) : le quartier, le bourg

κωμήτης,ου (ὁ) : l'habitant du quartier ou du bourg

μηρός,οῦ (ὁ) : la cuisse, la jambe

ὀμφαλός,οῦ (ὁ) : le nombril

προ-μανθάνω : avoir appris d'avance, savoir à l'avance

προ-νοέομαι, οῦμαι ... μή : prendre garde à ne pas

ὑπένερθεν : sous (+ génitif)grammaire : Hachette, Allard et Feuillâtre

le duel

δείκνυμι § 187

δίδωμι : § 186

ἵστημι : § 183

ὅπως + subjonctif : § 253

ἄν : syntaxe § 271 p 205

Nuées : vers 949-986 : traduction au plus près du texte


PERSONNAGES : CHŒUR. CORYPHEE. RAISONNEMENT JUSTE. RAISONNEMENT INJUSTE. PHILIPPIDE.

Strophe : v 949

Le CHOEUR Maintenant ils vont nous montrer tous les deux, confiants en leurs très habiles

discours, pensées et efforts studieux pour frapper des maximes,

lequel des deux en parlant paraîtra le meilleur. Car à présent, tout

le risque de la sagesse, ici même, se joue définitivement (pft), 955

sagesse au sujet de laquelle mes amis ont un combat suprême.


Le CORYPHEE Mais , toi qui as couronné les anciens pour leurs nombreuses coutumes valables,

fais éclater la voix que tu aimes (ou: les mots qui te plaisent) et expose ta propre nature. 960


RJ. Eh bien, je vais exposer l’ancienne éducation, comme elle était réglée,

quand moi, en exposant des choses justes, je m’épanouissais, et quand la tempérance était respectée.

D’abord il ne fallait pas du tout entendre la voix d’un enfant, même (part.apposé) murmurant.

Ensuite <il fallait> qu’ils marchent dans les rues en rangs, pour aller chez le cithariste,

les gars du quartier, sans manteau, serrés, même s’il neigeait comme farine. 965

Et puis on <leur> enseignait à savoir un chant, sans qu’ils tiennent leurs cuisses serrées,

ou bien "Pallas terrible dévastatrice des cités", ou " quelque cri portant au loin ",

en entonnant le mode musical que leurs pères avaient transmis.

Mais si l’un d’eux avait fait le pitre ou modulé quelque modulation, 970

telles qu'en <modulent> nos contemporains, ces airs aux pénibles modulations, d’après Phrynis,

il était étrillé, frappé de nombreux coups, en tant que destructeur des Muses.

Et en s’asseyant chez le pédotribe, il fallait qu’ils allongent devant eux la jambe,

les enfants, afin de ne rien montrer de choquant à ceux du dehors;

et puis, en plus et en second lieu, qu’en se relevant on aplanisse <le sol>, et qu’on prenne garde 975

à ne pas laisser pour ses amants la marque de sa virilité.

Et aucun enfant ne se serait frotté en dessous du nombril, alors, si bien que

sur leurs organes génitaux, la rosée et le duvet, comme sur des coings, fleurissaient..

Et aucun, mouillant sa voix pour l’amollir,

se prostituant lui-même par les yeux, n’allait vers son amant. 980

Et il n’était pas permis, en mangeant, de prendre la tête du raifort,

ni d’arracher aux anciens l’aneth ou l’ache (le persil),

ni d’être gourmand, ni de rire par en dessous (de pouffer de rire), ni de tenir les jambes croisées.


RI C’est ringard, digne des Dipolies, plein de cigales,

de Cédidès, et de Bouphonies.


RJ En tout cas, c’est ce 985

à partir de quoi mon éducation a formé les héros marathonomaques !Retour en haut du texte