Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

W études et travaux sur les Nuées

tableaux / lexique partielles Nuées d'Aristophane : structure, personnages, rythmes

(comptage en nombre de lignes de traduction)rythme

n°) vers

Str

Phid

Soc

Cho Co

RJust

RInj

p.sec.

nb vers

nb répl

moy.répl
1-133

116

30

3

133

41

3,2

134-220

56


63

86

57

1,5

220-262

27


27

42

25

1,7

263-356

54


56

22
93

36

2,6

357-427

48


41

19
70

29

2,4

428-509

48


23

24
81

34

2,4

510-626
115
115

3

38,3

627-721

65


55

7
94

62

1,5

722-812

63


44

14
90

61

1,5

814-889

60

30

10

75

40

1,9

889-952
12

37

33


63

47

1,3

953-1034
11

70

6


82

7

11,7

1034-1104
3

31

68


80

29

2,8

1105-1113

4

2


2


5


8

5

1,6

1113-1130
18
17

1

17,0

1131-1170

34


7

39

12

3,3

1170-1213

36

22


43

19

2,3

1213-1258

32


36

45

30

1,5

1259-1302

35


30

43

30

1,4

1304-1320
11
16

1

16,0

1321-1350

18

15


5
29

20

1,5

1351-1396

39

6


8
45

9

5,0

1396-1476

40

56


10
80

34

2,4

1477-1510

31


4

29

33

14

2,4

total

806

161

267

283

138

112

141

1502

646

2,3


Lexique : les Nuées d'Aristophane vers 185 790
ἀγαθός,ή,όν (βελτίων, βέλτιστος) : bon, meilleur, le meilleur

ἄγαν : trop

ἄγε : allons !

ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée

ἀ-δικέω,ῶ : commettre une injustice

ἀδικός,ός,όν : injuste

αἱρέομαι,οῦμαι : élire

ἀκολουθέω,ῶ : suivre

ἀλγέω,ῶ : souffrir, s'agiter

ἀληθῶς : véritablement, vraiment

ἁμαρτάνω : commettre une faute, manquer (le but)

ἀμελέω,ῶ : laisser tomber, négliger

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le roi

ἄνω : de bas en haut, vers le haut, en haut, en montant

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν) : écarter

ἅπαξ : une seule fois

ἅπας,πασα,παν : tout entier

ἄπ-ειμι : s'en aller, partir

ἀπό + Γ : loin de

ἀπ-όλλυμι : faire périr

ἀπορέω,ῶ : être dans l'embarras

ἄπορος,ος,ον : dépourvu, mal pourvu, peu doué; sans ressource; inepte,impraticable, embarrassant

ἀπο-στερέω,ῶ : dépouiller de

ἅπτω (ἅψω, ἥψα, moyen pft : ἥμμαι) : allumer; Moyen : attacher, toucher

ἄρα : donc; peut-être

ἀργύριον,ου (τό) : l'argent

ἄρρην, ενος : mâle, masculin

ἀτάρ : mais

αὖθις : ensuite

ἀφ-αιρέω,ῶ : enlever (double accusatif)

ἀφανίζω : faire disparaître

ἀφ-ίημι : laisser aller, quitter, permettre


βάλλω : jeter, lancer

βία,ας (ή) : violence, force

βλέπω : regarder, scruter

βοάω,ῶ : crier, gueuler

βούλομαι : vouloir

βραχύς,εῖα,ύ : court, bref


γελώς, οτος (ὁ) : le rire, l'objet de risée

γενναῖος,α,ον : noble

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

γνώμη, ης (ἡ) : faculté de jugement, l'idée

γράμματα,ων (τά) : le texte

γράφω : écrire, intenter

γυνή, αικός (ή) : femmeδανείζω : prêter

δέδοικα (δείδω) : j'ai peur, je crains

δεινὰ πάσχειν : être maltraité

δείνα ποιεῖν : se déchaîner

δεξιά,ας (ἡ) : la main droite

δεξιός,ά,όν : qui est à droite; adroit; favorable; habile

δεῦρο = δευρί : ici

δημότής,οῦ (ὁ) : homme du peuple; concitoyen de dème

δῆτα : donc

δι-αιρέω,ῶ : diviser, distinguer

δια-νοέομαι,οῦμαι : méditer

διατρίβω χρόνον : passer son temps

δια-φέρω : être différent

διδάσκω : enseigner, apprendre

δικάζομαι : moyen : aller en justice

δικάζω : juger

δικαστής,οῦ (ὁ) : le juge

δίκη,ης (ἡ) : le procès

δοκεῖ μοι : il me semble

δραχμή, ῆς (ἡ) : la drachme

δράω,ῶ : faire

δῶρον, ου (τό) : le don, cadeau, présent


ἐάω,ῶ : laisser, permettre

ἐγγύς : proche, près de + génitif

ἐγ-χειρέω,ῶ : entreprendre

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοῖ : moi

εἰπέ μοι (λέγω, εἶπον) : dis-moi !

εἰσ-άγω δίκην : intenter un procès, accuser

εἴσειμι (εἴσιτε : entrez !) : entrer

εἴσω = ἔσω : dedans, à l'intérieur

εἶτα : ensuite

ἐκ-φέρω (ἔνεγκον) : emporter

ἑκών,όντος : volontairement

ἐλάττων, ἐλάχιστος : plus petit (moins), le plus petit

ἕλκω ( εἵλκυσα ) : tirer (aoriste)

ἐμός, ή, όν : mon, ma

ἐναντίον : en face

ἔν-ειμι : être dans

ἔνεκα (οὔνεκα, εἴνεκα) : à cause de + gén

ἔνεστι = ἔνι : il est au pouvoir de, ilest possible

ἐνταῦθα : là

ἐντυγχάνω +Δ : rencontrer

ἐπεί : parce que

ἑορτή, ῆς (ἡ) : la fête

ἐπεί : ainsi; parce que; quand

ἐπιθυμέω,ῶ : désirer

ἐπι-στέλλω : charger de

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper

ἐξ-ευρίσκω : découvrir

ἔξω : dehors

ἐρωτάω,ῶ : demander, interroger

ἐσθίω : manger, dévorer

εὐθύς = ευθέως : aussitôt

εὑρίσκω ( ηὗρον) : trouver, découvrir

εὐτυχία,ας (ἡ) : le bonheur

ἐχθρός,ά,ό, : ennemi de + Datif

ἔχω + adv : être dans tel ou tel état


ζητέω,ῶ : chercher, rechercher, faire une enquête


ἤ...ἤ... : ou bien, …ou bien

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer

ἥδομαι : se réjouir

ἥλιος,ου (ὁ) : soleil

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡνίκα : quand

ἠσσάω,ἠττάω,ῶ : vaincre


θάλαττα, ης (ἡ) : la mer

θαυμάζω : regarder avec étonnement

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

θνητός,ή,όν : mortel

θύρα,ας (ἡ) : la porte

θύω : sacrifier


ἶθι : allons!

ἱκετεύω : supplier

ἱμάτιον, ου (τό) : le manteau

ἵνα : là où; afin de


καθ-αιρέω (καθεῖλον) : faire descendre

καθήμενος,η,ον : assis

καινός,ή,όν : nouveau

καλέω,ῶ ( κάλεσον : ) : appeler

καλός,ή,όν : beau

κάμνω : souffrir, endurer, peiner

κατὰ + Α : à l'intérieur de , pour, selon

κατα + Γ : en desous de

κατα-βαίνω : entrer, descendre

κατα-τίθεμαι : déposer, enlever de soi

κατ-έχω : posséder

κάτω : en bas, en descendant

κάτω(θεν) : de haut en bas, vers le bas, en bas

κόρη, ης (ἡ) : la jeune fille

κύων, κυνός (ὁ) : le chien


λαμπρός,ά,όν : brillant

λαγχάνω : obtenir par le sort de (+ infinitif)

λαμβάνω (ἔλαβον) : prendre; recevoir

λείπω : laisser

λίαν : trop

λοιπόν (τό) = λοιποῦ (τοῦ) : désormais


μά + Α : oui, par…

μαθητής,οῦ (ὁ) : disciple, élève

μαίνομαι : être fou

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus

μανθάνω : apprendre

μαρτύς,υρος (ὁ) : me témoin

μεγάς μεγαλή, μεγά (μείζων, μέγιστος) : grand (plus grand, très grand)

μέμφομαι : blâmer

μήν, μήνος (ὁ) : le mois

μηχανή,ῆς (ἡ) : la machine (de guerre ou de théâtre), le stratagème, le moyen

μίγνυμι ( μείγνυμι) : mêler, mélanger

μόνος,η,ον : seul

μυρίοι,αι,α : milliers


νή + Α : oui, par…

νικάω,ῶ : vaincre

νομίζεται : impersonnel : c'est l'usage que

νομίζω : estimer, juger, penser

νόος - νοῦς, νοῦ (ὁ) : intelligence

νυν : donc, assurément


ξύλον,ου (τό) : le bois


ὀδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

οἶδα : je sais

οἴκαδε : à la maison (mouvement)

οἴμοι : hélas! Aïe!

οἷόν

ὅμμα,ατος (τό) : l'œil

ὅμοιος,α,ον : semblable, pareil

ὁμολογέω,ῶ + Δ : être d'accord avec

ὅμως : cependant, pourtant

ὀνομά, ατος (τό) : le nom

ὁποῖος,α,ον : quel, lequel

ὅπου ; où ?

ὅπως : comment

ὁράω,ῶ (εἶδον) : voir

ὀρθῶς : correctement, justement, droit

οὔ-ποτε : ne…jamais

ὀφείλω : être débiteur, avoir des dettes


πάλαι : jadis, autrefois, il y a longtemps

πάνυ : tout à fait

παρ-έχω : inspirer, donner, fournir

πάσχω : supporter, souffrir, éprouver

πείθομαι : je suis convaincu; j'obéis

πέτρα,ας (ἡ) : le rocher

πίνω : boire

πίπτω : tomber

πιστεύω : avoir confiance en + datif

πιστός,ή,όν : digne de foi, sûr; confiant

πλεῖστα : le plus, le plus souvent

πληγή,ῆς (ἡ) : le coup

πολλάκις : souvent

πονηρός,ή, όν : méchant, drôle, coquin, bon à rien

πόρρω : loin

ποῦ ; où ?

πρᾶγμα,ατος (τό) : l'affaire

πρίν : avant de, avant que

προ-βάλλω : jeter devant soi, proposer

προ-δίδωμι : trahir

προ-θύμως : avec ardeur

πρός + Α : vers, dans

πρός + Γ : par, au nom de

πρόσ-ειμι : être attaché à + datif

πρόσ-εχειν τὸν νοῦν : faire attention à

πρόσθεν : avant

προσ-τίθημι : ajouter

προσ-φέρω : approcher, faire avancer; appliquer

πότερον...ἤ : est-ce que… ou bien est-ce que…?

πρότερος,α,ον : premier, préférable

πρῶτα μέν : d'abord

πυνθάνομαι : apprendre qqch (acc.) de

πῦρ, πυρός (τό) : le feu


ῥᾴδιως ( ῥᾴστα) : facilement, très facilement


σεμνός,ή,όν : vénérable, grave

σκαιός,ά,όν : gauche, stupide

σκέπτομαι : examiner

σκοπέω,ῶ : observer, examiner

σοφός,ή,όν : habile, savant, sage

στερέω : priver de

στέφανος,ου (ὁ) : la couronne

στρατεύομαι : faire son service militaire

στρατηγέω,ῶ : être stratège

στρατηγός,οῦ (ὁ) : le stratège

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : tu, toi

συμμάχος,ου (ὁ) : l'allié

συμ-φέρω (ξυμ-φέρω) : être utile à (+ datif), aboutir

σφόδρα : fortement, très, assurément

σχέτλιος,α,ον : infortuné, misérable

σχολή, ῆς (ἡ) : le loisir, le temps


τάλας,αινα,αν : malheureux

ταχύ γ ΄ ἄν : à coup sûr, pour sûr

ταχύς,εῖα, ύ (θᾶττον) : rapide (comparatif)

τ΄ ἐστι + Δ : il est possible à quelqu'un de, c'est possible pour quelqu'un

τήμερον = σήμερον : aujourd'hui

τί ; en quoi, pourquoi, que, quoi ?

τόκοι,ων (οἱ) : les "petits", les intérêts(financiers)

τολμάω,ῶ : oser

τρέπω : tourner, faire tourner

τρέχω : courir

τρόπος,ου (ὁ) : comportement, tour, manière

τύπτω : frapper

τύραννος,ου (ὁ) : le tyran


ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὕπνος,ου (ὁ) : le sommeil


φαίνω : briller, paraître

φάσκω : affirmer

φέρε : allons!

φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

φράζω : dire, expliquer

φρονέω,ῶ : penser, être d'avis, se soucier de

φροντίζω : se préoccuper de, avoir le souci de, réfléchir, méditer, penser

φροῦδος,η,ον : qui est parti, envolé (poétique)

φῶς, φωτός (τό) : la lumière


χαίρω : se réjouir de + datif

χορός,οῦ (ὁ) : le chœur

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens

χωρέω, ῶ : marcher, aller, s'avancer

χωρίον,ου (τό) : la région, le territoire


ψεύδω : tromper

ψυχή,ῆς (ἡ) : la vie, l'âme


ὡνέομαι, οῦμαι (ἐπριάμην) : acheter

ὥρα,ας (ἡ) : la saison, le moment

ὡς : dans l'idée que, comme, que

ὠφελέω, ῶ : aider


Retour en haut du texte