Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

02 lutte des classes en Attique

... avant SolonL’état social d’Athènes avant Solon

Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολὺν χρόνον. Ἦν γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία τοῖς τε ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι, καὶ δὴ καὶ ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες. Καὶ ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἑκτήμοροι· κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίσθωσιν ἠργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς. Ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι ὀλίγων ἦν· καί, εἰ μὴ τὰς μισθώσεις ἀποδιδοῖεν, ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο· καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος· οὗτος δὲ πρῶτος ἐγένετο τοῦ δήμου προστάτης. Χαλεπώτατον μὲν οὖν καὶ πικρότατον ἦν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν τὸ δουλεύειν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέραινον· οὐδενὸς γάρ, ὡς εἰπεῖν, ἐτύγχανον μετέχοντες.


Vocabulaire obligatoire :

OUTILS :

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pronom de rappel, équivaut au français « le », « la », « lui » ; exemple : il le lui a dit...

αὐτός,, ό : au nominatif, et employé seul, se traduit par « lui-même », « elle-même » si le verbe est à la troisième personne du singulier

γάρ : car, en effet

εἰ : si

ἐπί +Datif : pour, sur

καί : 1) et 2) même 3) aussi

κατά +Αccusatif : selon

μέν ... δέ : d’une part... d’autre part...

μετά + Αccusatif : après (préposition)

μή : ne ... pas (négation subjective)

οὐ : ne ... pas (négation objective)

, ἡ , τό : le, la (article)

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette. (déclinaison irrégulière)

τε ... καί ... : à la fois ... et ... (liaison renforcée)

VOCABULAIRE COURANT :

γῆ,γῆς () : la terre

γίγνομαι : devenir, se produire ; naître

γυνή, γυναικός () : la femme, l’épouse

δῆμος,ου () : le peuple

ἐργάζομαι : travailler

καλέω,ῶ : appeler (au Moyen : s’appeler)

μετ-έχω : participer (+ G : à...)

ὀλίγος,η,ον : peu, un peu

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν (G οὐδενός, οὐδεμίας, οὐδενός) : personne (M et F), rien (N)

παῖς, παιδός () : l’enfant

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque 

πολιτεία,ας () : la constitution

πολύς, πολλή, πολύ (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux ; beaucoup

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le peuple

πρῶτος,η,ον : premier

συμ-βαίνει : il arrive que ( + proposition infinitive )

σῶμα, ατος (τό) : le corps

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τυγχάνω  + participe : se trouver + infinitif en français

χαλεπός,,όν : pénible, difficile

χρόνος,ου () : le temps

Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολὺν χρόνον. Ἦν γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία τοῖς τε ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι, καὶ δὴ καὶ ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες. Καὶ ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἑκτήμοροι· κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίσθωσιν ἠργάζοντο τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς. Ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι ὀλίγων ἦν· καί, εἰ μὴ τὰς μισθώσεις ἀποδιδοῖεν, ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο· καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος· οὗτος δὲ πρῶτος ἐγένετο τοῦ δήμου προστάτης. Χαλεπώτατον μὲν οὖν καὶ πικρότατον ἦν τοῖς πολλοῖς τῶν κατὰ τὴν πολιτείαν τὸ δουλεύειν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἐδυσχέραινον· οὐδενὸς γάρ, ὡς εἰπεῖν, ἐτύγχανον μετέχοντες.


Ce texte est rédigé au passé ; les deux temps grecs qui sont employés sont l’aoriste (qu’on peut souvent traduire par le passé simple français), et l’imparfait (marquant l’état, ou la durée) de l’indicatif.

Les verbes conjugués sont les suivants (ordre alphabétique) :

συνέβη aoriste 3ème pers du sg de συμ-βαίνει 

ἦν imparfait du verbe « être », 3ème pers du sg

ἦσαν imparfait du verbe « être », 3ème pers du pl

ἐδούλευον imparfait du verbe δουλεύω (« être esclave ») 3ème pers du pl

ἐκαλοῦντο imparfait à la voie moyenne du verbe καλῶ  3ème pers du pl

ἠργάζοντο imparfait du verbe ἐργάζομαι 3ème pers du pl

ἀποδιδοῖεν 3ème pers du pl de l’optatif (mode grec qui n’a pas de correspondant en français) , à traduire comme un imparfait du verbe ἀπο-δίδωμι : « payer »

ἐγίγνοντο imparfait du verbe γίγνομαι 3ème pers du pl

ἐγένετο aoriste du verbe γίγνομαι 3ème pers du sg ; sert d’aoriste au verbe « être »

ἐδυσχέραινον imparfait du verbe δυσχεραίνω (« supporter avec peine, être mécontent de ») 3ème pers du pl

ἐτύγχανον μετέχοντες imparfait du verbe τυγχάνω 3ème pers du pl + participe présent de μετ-έχω 

Retrouvez-les dans le texte grec et soulignez-les.


Ce texte comporte également trois formes d’infinitif : στασιάσαι, δουλεύειν et εἰπεῖν ; le premier, στασιάσαι, complète le verbe συνέβη et a pour sujet les accusatifs τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος : il s’agit d’une proposition infinitive qui correspond en français à une complétive introduite par « que » ; le second, δουλεύειν, est précédé de l’article neutre τὸ, et est donc un infinitif employé comme nom (on dit aussi « infinitif substantivé ») : on l’introduira en français par l’expression « le fait de » ; le troisième est introduit par ὡς (ὡς εἰπεῖν), et ὡς εἰπεῖν est une expression grecque que l’on traduit par « pour ainsi dire ».


Munis de tous ces renseignements, tentez de traduire ce texte et venez me poser des questions chaque fois que vous serez en difficulté.

Vocabulaire complémentaire classé par ordre alphabétique :

ἀγρός,οῦ () : champ

ἀγώγιμος,ος,ον : qui peut être appréhendé au corps, emmené, arrêté, asservi

ἄλλος,η,ον : autre (τοῖς τε ἄλλοις ... καὶ δὴ καί ... : à tous égards... et en particulier ...)

ἀπο-δίδωμι : payer

γνώριμος,ου () : le notable

δανεισμός,οῦ () : l’emprunt, le prêt à intérêts

διά +Γ : à travers, par l’intermédiaire de (διὰ ... εἶναι : être entre les mains de...)

δουλεύω : être esclave

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent de 

ἑκτήμορος,ου () : l’hectémore (fermier qui ne garde pour lui que le 1/6ème de sa récolte)

κατά +Α : selon (τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν : les dispositions relatives à la constitution)

μὲν οὖν : eh bine donc

μέχρι +Γ : jusqu’à

μίσθωσις,εως () : la location, le loyer, le fermage

οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins

πελάτης,ου () : les « pélates », les clients, les hommes à gages

πένης, ητος () : le pauvre

πικρός,,όν : amer, pénible

πλουσίος,ου () : le riche

προστάτης, ου () : le chef

στασιάζω : être en lutte, lutter l’un contre l’autre, être divisé par des dissensions

Σόλων,ωνος () : Solon (650-560 av JC)


-τατος,η,ον : suffixe de superlatif (traduction du suffixe : « le plus », ou « très »)

ταῦτα : cela (neutre pluriel du pronom οὗτος : celui-ci)


La notion de cas (première approche) en grec


Le cas est une variation dans la terminaison d'un nom, d'un pronom, ou d'un adjectif, qui nous indique sa fonction grammaticale (sujet, apostrophe, complément d'objet direct, complément du nom, complément indirect ou d'objet second ou complément de moyen); dans l'article et certains pronoms de base, très courts, le cas est marqué par la variation du mot entier.


Il existe 5 cas en grec, qui correspondent dans une phrase simple à 5 fonctions en français :

Le nominatif, cas du sujet ou de l'attribut du sujet (N)

Le vocatif, cas de l'apostrophe (= lorsqu'on appelle quelqu'un, ou que l'on invoque un dieu) (V) (NB : nous ne l'étudierons pas tout de suite)

L'accusatif, cas du complément d'objet direct (A)

Le génitif, cas du complément du nom (G)

Le datif, cas du complément indirect ou d'objet second ou complément de moyen. Il indique souvent pour qui ou contre qui on agit. (D)


La déclinaison d'un mot est constituée par l'ensemble de ces 5 cas, au singulier et au pluriel.


Rappel : (trouvez un exemple pour chaque définition, en français)

Le sujet détermine la personne du verbe; l'attribut du sujet est relié au sujet par le verbe être ou un verbe équivalent (paraître, sembler, avoir l'air, devenir, demeurer, rester…)

Le complément d'objet direct complète directement le verbe, sans l'intermédiaire d'une préposition. (préposition = mot invariable placé devant un nom pour en faire un complément)

Le complément du nom complète un nom, et est introduit habituellement par la préposition de. Pour traduire un génitif grec, il faut donc rajouter la préposition de en français.

Le complément indirect ou d'objet second est habituellement introduit par la préposition à; le complément de moyen est souvent introduit par les prépositions avec, ou par. Pour traduire un datif grec, il faut donc rajouter l'une de ces trois prépositions en français (traditionnellement, c'est à )


L'article défini


L'article défini, en grec comme en français, est un tout petit mot qui indique le genre et le nombre du nom qu'il accompagne nécessairement; en grec, il se décline comme lui. En français, il existe le plus souvent deux genres, le masculin (le) et le féminin (la). Mais certains mots en connaissent 3 : par exemple, on dit "celui-ci", "celle-ci", "ceci". En grec, il y a trois genres : le masculin, le féminin, et le neutre (comme en latin ou en allemand); "ceci" est un neutre. L'article étant inséparable du nom, il n'y a pas de problème de traduction (le nom français est lié à son article en français!). Le genre des mots grecs ne correspond pas nécessairement au genre des mots français qui les traduisent…


Singulier (S)

Pluriel (P)

Masculin (M)

Neutre (N)

Féminin (F)

Masculin (M)

Neutre (N)

Féminin (F)

N

N τό

N

N οἱ

N τά

N αἱ

A τόν

A τό

A τήν

A τούς

A τά

A τάς

G τοῦ

G τοῦ

G τῆς

G τῶν

G τῶν

G τῶν

D τῷ

D τῷ

D τῇ

D τοῖς

D τοῖς

D ταῖς

Quelle est la lettre qui caractérise l'accusatif singulier, au masculin et au féminin? L'accusatif pluriel (masculin et féminin) ? le datif singulier (aux trois genres) ? le neutre pluriel (nominatif et accusatif)?

Quelles sont les deux lettres qui caractérisent le génitif pluriel (aux trois genres) ? le datif pluriel (aux trois genres) ?

Retour en haut du texte