Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

05 06 Solon pris comme arbitre

Révolte du peuple, abolition des dettesLes premières réformes de Solon (594 av J C);


Τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὔσης ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ τῶν πολλῶν δουλευόντων τοῖς ὀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίμοις ὁ δῆμος. Ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης καὶ πολὺν χρόνον ἀντικαθημένων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα καὶ τὴν πολιτείαν ἐπέτρεψαν αὐτῷ ποιήσαντι τὴν ἐλεγείαν ἧς ἐστιν ἀρχή ·

« Γιγνώσκω καί μοι φρενὸς ἔνδοθεν ἄλγεα κεῖται,

πρεσβυτάτην ἐσορῶν γαῖαν Ἰαονίας

καινομένην » ·

ἐν ᾗ πρὸς ἑκατέρους ὑπὲρ ἑκατέρων μάχεται καὶ διαμφισβητεῖ , καὶ μετὰ ταῦτα κοινῇ παραινεῖ καταπαύειν τὴν ἐνεστῶσαν φιλονεικίαν. Ἦν δ ΄ ὁ Σόλων τῇ μὲν φύσει καὶ τῇ δόξῃ τῶν πρώτων, τῇ δ ΄ οὐσίᾳ καὶ τοῖς πράγμασι τῶν μέσων, ὡς ἔκ τε τῶν ἄλλων ὁμολογεῖται καὶ αὐτὸς ἐν τοῖσδε τοῖς ποιήμασιν μαρτυρεῖ, παραινῶν τοῖς πλουσίοις μὴ πλεονεκτεῖν ·

« Ὑμεῖς δ ΄ ἡσυχάσαντες ἐνὶ φρεσὶ καρτερὸν ἦτορ,

οἳ πολλῶν ἀγαθῶν ἐς κόρον ἠλάσατε,

ἐν μετρίοισι τίθεσθε μέγαν νόον · οὔτε γὰρ ἡμεῖς

πεισόμεθ ΄ , οὔθ ΄ ὑμῖν ἄρτια πάντ ΄ ἔσεται. »

Καὶ ὅλως ἀεὶ τὴν αἰτίαν τῆς στάσεως ἀνάπτει τοῖς πλουσίοις ... Κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμάτων Σόλων τόν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, κωλύσας δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν, καὶ νόμους ἔθηκε καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐποίησε καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων, ἃς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βάρος.


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀγαθός,ή,όν : bon

αἱρέω (αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : prendre

ἄλλος,η,ο : autre

αὐτός,ή,ὀ : le,lui,de lui (pronom personnel); moi, toi, lui-même;

γιγνώσκω (ἔγνων) : connaître, comprendre; juger, penser; décider

δῆμος,ου (ὁ) : le peuple

δουλεύω : être esclave

εἰς (Α) : dans, vers (mvt) (=ἐς)

ἐν (Δ) : dans , vers (sans mvt) (= ἐνί)

ἐπί + datif : pour, à condition de, sur

κεῖμαι : être étendu, situé,établi

μαρτυρέω,ῶ : témoigner, attester

μετά (Α) : après

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci,celle-ci,ceci

ὀλίγος,η,ον : peu nombreux

ὁμο-λογέω,ῶ : reconnaître, être d'accord

ὅς,ἥ, ὅ : qui (pronom relatif)

οὔτε ... οὔτε : ni … ni

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer, composer; (+ 2 acc : rendre)

πολιτεία, ας (ἡ) : constitution, gouvernement

πολλοί (οἱ) : la plupart, la foule, le peuple

πολύς,πολλή, πολύ : nombreux

πρᾶγμα,ατος (τό) : affaire, ennui; pluriel : affaires, situation

πρός (Α) : vers, envers, contre, en vue de

πρῶτος,η,ον : premier, première

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπέρ (Γ) : au dessus de, dans l'intérêt de, à la place de, pour

χρόνος,ου (ὁ) : le temps, l'époque

ὡς : pour que, que, dans l'idée que (part) dans l'intention de


fréquence 2 :

ἀλλήλους,ας,α : les uns les autres (pronom réciproque)

ἀρχή,ῆς (ἡ) : commencement, principe; commandement, pouvoir, magistrature

ἄρχων,οντος (ὁ) : l'archonte, le chef

γαῖα,ας (ἡ) : la terre

δόξα,ης (ἡ) : opinion, réputation, gloire

εἰσ-οράω,ῶ : regarder, contempler; veiller sur, veiller à

ἑκάτερος,α,ον : chacun des deux

ἐπιτρέπω : transmettre, confier; ordonner

ἰσχυρός,ά,όν : fort

κοινῇ : adv . en commun

μάχομαι : combattre, lutter

μέσος,η,ον : qui est au milieu, moyen

οὐσία,ας (ἡ) : substance; fortune

παραινέω,ῶ : exhorter

παύω : cesser

πλούσιος,α,ον : riche

πρέσβυς,εια,υ : vieux, vieille

στάσις,εως (ή) : place, situation; dissension, soulèvement, sédition

τάξις,εως (ή) : disposition, rang

φρήν, φρενός (ὁ) : esprit, cœur, sentiment

φύσις,εως (ἡ) : la nature


fréquence 4 :

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

γνώριμος,η,ον : notable, remarquable

πλεονεκτέω,ῶ : avoir plus, être supérieur, être suffisant


Ne pas apprendre :

ἀνθ-ίστημι : se dresser contre

ἀντι-κάθημαι : être campé en face, être installé en face

διαλλακτής,οῦ (ὁ) : l'arbitre

δι-αμφισβητέω,ῶ : être en désaccord avec, discuter; P : être l'objet d'un désaccord, être sujet à controverse

ἔνδοθεν : à l'intérieur

ἐλεγεία,ας (ἡ) : l'élégie

ἐν-ίστημι (ἐνεστῶσα,ης) : placer; arriver (survenue)

ἡσυχάζω : être tranquille

Ἰαονία,ας (ἡ) : l'Ionie

καίνω : tuer

καρτερός,ά,όν : fort, puissant

κατα-παύω : faire cesser; M cesser

ποιήμα,ατος (τό) : le poème, l'œuvre

φιλονεικία,ας (ἡ) : le goût des querelles, la rivalité


Traduction au plus près du texte

Les premières réformes de Solon (594 av J C)


Or, telle étant l’organisation dans la constitution, et la foule étant asservie à quelques-uns, il se souleva contre les aristocrates, le peuple. Et, le conflit étant violent , et pendant longtemps, les uns étant restés face aux autres, on choisit dans l’intérêt public <comme> arbitre et <comme> archonte Solon, et on lui confia la constitution, à lui ayant composé l’élégie, dont le commencement est :

«  je me rends compte, et pour moi, à l’intérieur de ma poitrine, les douleurs sont établies,

en voyant ma très ancienne terre d’Ionie

assassinée »,

<et> dans laquelle, contre chacun des deux <partis> dans l’intérêt de chacun des deux <partis> il combat et discute, et, après cela, dans l’intérêt public, <les> exhorte à faire cesser la querelle installée. Et il faisait partie, Solon, d’une part par sa naissance et par sa réputation, des gens de premier plan, d’autre part par sa fortune et ses actions, des gens du milieu, comme, de l’aveu de tous, on en convient, et <comme> lui-même en témoigne dans ces poèmes-ci, en exhortant les riches à ne pas être cupides :

« quant à vous, ayant apaisé dans votre poitrine un cœur violent,

<vous> qui en êtes venus jusqu’au dégoût de nombreux biens,

dans la modération placez <votre> esprit hautain : car ni nous,

nous n’obéirons, ni pour vous, tout ne sera conforme à tous vos vœux. »

Et <c’est> totalement, toujours, <que>, la responsabilité du conflit, il l’attribue aux riches...

Et, étant devenu puissant sur les affaires, Solon libéra le peuple et dans le présent et pour le futur, en interdisant de prêter sur les corps, <et> il établit des lois et il réalisa la suppression des dettes à la fois privées et publiques, <suppression> qu’on appelle « seisachthie », dans l’idée qu’on avait déchargé le fardeau.

Aristote, Constitution d’Athènes V-VI,1Retour en haut du texte