Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

277 282 L'idéal du bon orateur

attaque contre l'art d'EschineTEXTE GREC


DEMOSTHENE, Sur la Couronne , paragraphes 277 à 282


L'idéal du bon orateur

Démosthène répond aux accusations d'Eschine qui, le taxant de "sorcier", de "sophiste", lui reprochait d'être un orateur sans scrupule.


277 (...) Εἰ δ ΄ οὖν ἐστι καὶ παρ ΄ ἐμοί τις ἐμπειρία τοιαύτη, ταύτην μὲν εὑρήσετε πάντες ἐν τοῖς κοινοῖς ἐξεταζομένην ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ καὶ οὐδαμοῦ καθ ΄ ὑμῶν οὐδ ΄ ἰδίᾳ, τὴν δὲ τούτου τοὐναντίον οὐ μόνον τῷ λέγειν ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἐλύπησέ τι τοῦτον ἢ προσέκρουσέ που, κατὰ τούτων. Οὐ γὰρ αὐτῇ δικαίως οὐδ ΄ ἐφ ΄ ἃ συμφέρει τῇ πόλει χρῆται. 278 Οὔτε γὰρ τὴν ὀργὴν οὔτε τὴν ἔχθραν οὔτ ΄ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων τὸν καλὸν κἀγαθὸν πολίτην δεῖ τοὺς ὑπὲρ τῶν κοινῶν εἰσεληλυθότας δικαστὰς ἀξιοῦν αὑτῷ βεβαιοῦν, οὐδ ΄ ὑπὲρ τούτων εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι, ἀλλὰ μάλιστα μὲν μὴ ἔχειν ταῦτ ΄ ἐν τῇ φύσει, εἰ δ ΄ ἄρ ΄ ἀνάγκη, πράως καὶ μετρίως διακείμεν ΄ ἔχειν. Ἐν τίσιν οὖν σφοδρὸν εἶναι τὸν πολιτευόμενον καὶ τὸν ῥήτορα δεῖ ; Ἐν οἷς τῶν ὅλων τι κινδυνεύεται τῇ πόλει, καὶ ἐν οἷς πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐστὶ τῷ δήμῳ, ἐν τούτοις· ταῦτα γὰρ γενναίου καὶ ἀγαθοῦ πολίτου. 279 Μηδενὸς δὲ ἀδικήματος πώποτε δημοσίου (προσθήσω δὲ μηδ ΄ ἰδίου), δίκην ἀξιώσαντα (1) λαβεῖν παρ ΄ ἐμοῦ μήθ ΄ ὑπὲρ τῆς πόλεως μήθ ΄ ὑπὲρ αὑτοῦ, στεφάνου καὶ ἐπαίνου κατηγορίαν νῦν ἥκειν συνεσκευασμένον, καὶ τοσουτουσὶ λόγους ἀνηλωκέναι ἰδίας ἔχθρας καὶ φθόνου καὶ μικροψυχίας ἐστὶ σημεῖον, οὐδενὸς χρηστοῦ. Τὸ δὲ δὴ καὶ τοὺς πρὸς ἔμ ΄ αὐτὸν ἀγῶνας ἐάσαντα νῦν ἐπὶ τόνδ ΄ ἥκειν, πᾶσαν ἔχει κακίαν. 280 Καὶ ἔμοιγε δοκεῖς ἐκ τούτων, Αἰσχίνη, λόγων ἐπίδειξίν τινα καὶ φωνασκίας βουλόμενος ποιήσασθαι τοῦτον προελέσθαι τὸν ἀγῶνα, οὐκ ἀδικήματος οὐδενὸς λαβεῖν τιμωρίαν. Ἔστι δ ΄ οὐχ ὁ λόγος τοῦ ῥήτορος, Αἰσχίνη, τίμιον, οὐδ ΄ ὁ τόνος τῆς φωνῆς, ἀλλὰ τὸ ταὐτὰ προαιρεῖσθαι τοῖς πολλοῖς καὶ τὸ τοὺς αὐτοὺς καὶ μισεῖν καὶ φιλεῖν οὕσπερ ἂν ἡ πατρίς. 281 Ὁ γὰρ οὕτως ἔχων τὴν ψυχήν, οὗτος ἐπ ΄ εὐνοίᾳ πάντ ΄ ἐρεῖ · ὁ δ΄ ἀφ ΄ ὧν ἡ πόλις προορᾶται τινα κίνδυνον ἑαυτῇ, τούτους θεραπεύων οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ τοῖς πολλοῖς · οὔκουν οὐδὲ τῆς ἀσφαλείας τὴν αὐτὴν ἔχει προσδοκίαν. Ἀλλ ΄ (ὁρᾷς ; ) ἐγώ · ταὐτὰ γὰρ συμφέρονθ ΄ εἱλόμην τουτοισί, καὶ οὐδὲν ἐξαίρετον οὐδ ΄ ἴδιον πεποίημαι. 282 Ἆρ ΄ οὖν οὐδὲ σύ; Καὶ πῶς ; (2) Ὃς εὐθέως μετὰ τὴν μάχην (3) πρεσβευτὴς ἐπορεύου πρὸς Φίλιππον, ὃς ἦν τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις συμφορῶν αἴτιος τῇ πατρίδι, καὶ ταῦτ ΄ ἀρνούμενος (4) πάντα τὸν ἔμπροσθε χρόνον ταύτην τὴν χρείαν, ὡς πάντες ἴσασιν. Καίτοι τίς ὁ τὴν πόλιν ἐξαπατῶν ; Οὐχ ὁ μὴ λέγων ἂ φρονεῖ ; Τῷ (5) δ ΄ ὁ κῆρυξ καταρᾶται δικαίως ; Οὐ τῷ τοιούτῳ ; (…)


(1) ἀξιώσαντα : littéralement "un homme qui a jugé bon"

(2) Ὃς ( Ὃς εὐθέως ) : traduire «toi qui ... ».

(3) τὴν μάχην fait référence à la bataille de Chéronée.

(4) καὶ ταῦτ ΄ ἀρνούμενος : traduire " et cela alors que tu refusais "

(5) Τῷ (Τῷ δ ΄ ὁ κῆρυξ ) = τίνι

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

277

εἰ : si

οὖν : donc

παρά + Δ : auprès de, chez, en

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je (ἔμοιγε = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi)

τις, τις, τι : quelque; quelqu'un

ἐμπειρία ,ας (ἡ) : expérience

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel , de cette sorte

οὗτος, αὕτη, τοῦτο (τουτοισ, datif pluriel déïctique ) : ce, cette; celui--ci, celle-ci, ceci

εὑρίσκω : trouver

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, toute; chaque; chacun

ἐν +Δ : dans, pour

κοινά,ῶν (τά) : les affaires publiques

ἐξετάζω : rechercher; constater

ὑπὲρ + Γ : pour, dans l'intérêt de, en faveur de

ὑμεῖς, ὑμῶν : vous

ἀεί : toujours

οὐδαμοῦ : nulle part; jamais

κατά + Γ : contre

οὐδέ (μηδέ ) : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus (οὐδέ ... οὐδέ ... : ni… ni …)

ἰδίᾳ : adv. en particulier, à titre privé, pour mes affaires personnelles

ἐναντίος,α,ον (τοὐναντίον : crase : n. le contraire; adv. au contraire ) : contraire, opposé, adversaire; ennemi

οὐ μόνον ... ἀλλὰ καί : non seulement… mais aussi …

λέγω (futur : ἐρῶ) : dire, parler

ἐχθρός,οῦ (ὁ) : l'ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier), celui qu'on hait

λυπέω, ῶ : chagriner, nuire à, causer du tort (+ acc.)

ἤ : ou bien

προσ-κρούω : se heurter contre; se quereller; être en désaccord avec; heurter, froisser

που : quelque part; en quelque manière

οὐ, οὐκ, οὐχ , μή : ne … pas

γάρ : car, en effet

αὐτόν,ήν,ό : lui, elle, le, la (pronom de rappel)

δικαίως : de façon juste, conformément à la justice

ἐπί + Α (ἐφ ΄ ἃ ) : sur, vers, pour, en vue de

συμφέρω : être utile à (+ datif)

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité; l'état

χρήομαι : utiliser + datif

278

οὔτε ... οὔτε (μήτε... μήτε ) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude) : ni…ni…

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

ἔχθρα, ας (ἡ) : la haine

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", modèle, parfait, idéal, recommandable

πολίτης, ου (ὁ) : le citoyen

δεῖ : il faut (+ prop inf)

εἰσ-έρχομαι ( εἰσεληλυθώς,ότος : part. parfait) (εἰσιέναι : inf. courant) : entrer dans; comparaître, (accusé) ; entrer en charge, être en exercice (magistrat)

δικαστής , οῦ (ὁ) : le juge

ἀξιόω,ῶ : juger digne, estimer bon que ; prétendre, consentir à; réclamer que; croire que.

αὑτῷ αὑτοῦ ἑαυτῇ : formes du pronom réfléchi (renvoie au sujet)

βεβαιόω,ῶ : affermir, consolider; garantir; fortifier

εἰς + Α : dans, pour; devant

μάλιστα : très; surtout; avant tout

ἔχω : avoir, comporter ; + adv : être

φύσις, εως (ἡ) : nature, manière d'être, naturel; âme, dispositions naturelles

ἄρα : donc; en effet, effectivement

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité; expr. : "il faut"

πράως : avec douceur, avec calme

μετρίως : de façon mesurée, avec mesure, modération

διάκειμαι : être établi dans telle ou telle disposition (+ adv)

τίς, τίς, τί (τῷ= τίνι) : quel ? qui? quoi?

σφοδρός,ά,όν : véhément, violent; ardent , zélé; fort, robuste

πολιτεύομαι : être citoyen; administrer l'état; être un homme politique

ῥήτωρ, ορος (ὁ) : l'orateur, le chef de parti

ὅλος,η,ον : entier, tout entier; le plus grand; le plus important (à relier à τι κινδυνεύεται pour en préciser la valeur)

κινδυνεύω : risquer, courir un danger (τι κινδυνεύεται : un danger est couru …)

πρός + Α : établit un rapport , une relation favorable ou défavorable : πρὸς τοὺς ἐναντίους ἐστὶ τῷ δήμῳ : il y a une affaire entre le peuple et ses adversaires

δήμος,ου (ὁ) : le peuple; l'état démocratique; la démocratie

γενναίος,α,ον : bien né, noble, généreux

279

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (μηδείς, μηδεμία, μηδέν) : aucun, aucune; personne

ἀδικήμα, ατος (τό) : injustice, faute, tort, crime

πώποτε : jamais

δημοσίος,α,ον : public, publique

προσ-τίθημι (προσθήσω) : ajouter

ἰδίος,α,ον : privé, particulier, propre

δίκην λαβεῖν παρά + Γ : tirer vengeance de (expr)

στεφάνος,ου (ὁ) : la couronne

ἐπαίνος,ου (ὁ) : la louange, l'éloge

κατηγορία, ας (ἡ) : l'accusation

νῦν : maintenant

ἥκω : venir, être arrivé

συσ-σκευάζομαι : préparer pour soi, machiner (συνεσκευασμένος,η,ον : tout prêt, fabriqué de toutes pièces)

τοσοῦτος,-αύτη,-οῦτο (τοσουτουσί = τοσούτους) : si grand

λόγος , ου (ὁ ) : le discours, la parole

ἀν-αλίσκω (ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνήλωκα) : dépenser, consacrer; perdre

φθόνος, ου (ὁ) : la jalousie, l'envie

μικρο-ψυχία, ας (ἡ) : petitesse, bassesse

σημεῖον,ου (τό) : le signe, le symptôme, la preuve

χρηστός,ή,όν : honnête, valable, bon

ἀγών,ῶνος (ὁ) : concours, combat, lutte, procès

πρός + Α : contre

ἔμ ΄ αὐτόν,ήν,ό : moi-même

ἐάω,ῶ : laisser, négliger

ἐπί + Α : contre ( ἥκω ἐπί + Α ; je m'attaque à)

ὅδε, ἥδε, τόδε : ce, cette; celui-ci, cell- ci, ceci

κακία, ας (ἡ) : méchanceté

280

δοκέω,ῶ : sembler, paraître; + dat : croire (construction personnelle, ici)

ἐκ + Γ : hors de, d'après

Αἰσχίνης, ου (ὁ) : Eschine

ἐπίδειξίς, έως (ἡ) : la preuve; l'exhibition

φωνασκία, ας (ἡ) : la déclamation, les vocalises

βούλομαι : vouloir

ποιέω,ῶ : faire

προ-αιρέομαι οῦμαι (inf aor προελέσθαι ) : choisir de préférence, entreprendre ( τι τινός: préférer qqch à qqch)

τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+génitif)

τίμιος,α,ον : estimable, précieux

τόνος, ου (ὁ) : le muscle, la force, l'intensité

φωνή, ῆς (ἡ) : la voix

αὐτός (ὁ) (ταὐτά = τὰ αὐτά : les mêmes choses) : le même

πολλοί, ῶν (οἱ) : le peuple, la masse; la majorité

μισέω,ῶ : détester, haïr

φιλέω,ῶ : aimer, chérir

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément

ἄν : particule indiquant la généralité, l'éventualité

πατρίς, ίδος (ἡ) : la patrie

281

οὕτως : ainsi ( οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi)

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'état d'esprit (acc de relation)

εὐνοία,ας (ἡ) : la bienveillance, l'amour, la bonne disposition d'esprit (ἐπ ΄ εὐνοίᾳ : avec bienveillance, par amour )

ἀπό + Γ (ἀφ ΄ ὧν) : à partir de, par, du fait de

προ-οράω,ῶ : prévoir

κίνδυνος,ου (ὁ) : risque, péril, danger

θεραπεύω : soigner, flatter, "chouchouter"

ἐπί + Γ : sur

ὁρμέω,ῶ : être à l'ancre, mouiller, être au mouillage

οὔκουν : donc ne … pas

ἀσφαλεία, ας (ἡ) : stabilité, assurance, sûreté, sécurité

προσδοκία,ας (ἡ) : l'attente, ce à quoi on s'attend; le pronostic

ὁράω,ῶ : voir

αιρέω,ῶ (aor moyen εἱλόμην) : prendre, choisir

ἐξαίρετος,ος,ον : exceptionnel, spécial, extraordinaire

282

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

πῶς : comment

ὅς, ἥ, ὅ : qui

εὐθέως : aussitôt, tout de suite

μετά + Α : après

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

πρεσβευτής,οῦ (ὁ) : l'ambassadeur

πορεύομαι : aller, partir

Φίλιππος, ου (ὁ) : Philippe

συμφορά, ᾶς (ἡ) : le malheur

ἐκεῖνος,η,ο : ce, cette; celui-là, celle-là, cela

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

αἴτιος,α,ον : responsable de +G

ἔμπροσθε(ν) : avant, auparavant

ἀρνέομαι,οῦμαι : nier, repousser, refuser, décliner

χρεία, ας (ἡ) : l'obligation, la nécessité, le besoin; le service

ὡς : comme

οἶδα (3ème pers pl présent : ἴσασιν) : savoir

καίτοι : or, pourtant, cependant

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper complètement

φρονέω,ῶ : penser, réfléchir

κῆρυξ , υκος (ὁ) : le héraut ( qui ouvre l'assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers)

κατ-αράομαι, ῶμαι : maudire, lancer des imprécations


Vocabulaire dans l'ordre alphabétique :

ἀγών,ῶνος (ὁ) : concours, combat, lutte, procès

ἀδικήμα, ατος (τό) : injustice, faute, tort, crime

ἀεί : toujours

αιρέω,ῶ (aor moyen εἱλόμην) : prendre, choisir

Αἰσχίνης, ου (ὁ) : Eschine

αἴτιος,α,ον : responsable de +G

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἄν : particule indiquant la généralité, l'éventualité

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité; expr. : "il faut"

ἀν-αλίσκω (ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνήλωκα) : dépenser, consacrer; perdre

ἀξιόω,ῶ : juger digne, estimer bon que ; prétendre, consentir à; réclamer que; croire que.

ἀπό + Γ (ἀφ ΄ ὧν) : à partir de, par, du fait de

ἄρα : donc; en effet, effectivement

ἀρνέομαι,οῦμαι : nier, repousser, refuser, décliner

ἀσφαλεία, ας (ἡ) : stabilité, assurance, sûreté, sécurité

αὐτόν,ήν,ό : lui, elle, le, la (pronom de rappel)

αὐτός (ὁ) (ταὐτά = τὰ αὐτά : les mêmes choses) : le même

αὑτῷ αὑτοῦ ἑαυτῇ : formes du pronom réfléchi (renvoie au sujet)

βεβαιόω,ῶ : affermir, consolider; garantir; fortifier

βούλομαι : vouloir

γάρ : car, en effet

γενναίος,α,ον : bien né, noble, généreux

δεῖ : il faut (+ prop inf)

δήμος,ου (ὁ) : le peuple; l'état démocratique; la démocratie

δημοσίος,α,ον : public, publique

διάκειμαι : être établi dans telle ou telle disposition (+ adv)

δικαίως : de façon juste, conformément à la justice

δικαστής , οῦ (ὁ) : le juge

δίκην λαβεῖν παρά + Γ : tirer vengeance de (expr)

δοκέω,ῶ : sembler, paraître; + dat : croire (construction personnelle, ici)

ἐάω,ῶ : laisser, négliger

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je (ἔμοιγε = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi)

εἰ : si

εἰς + Α : dans, pour; devant

εἰσ-έρχομαι ( εἰσεληλυθώς,ότος : part. parfait) (εἰσιέναι : inf. courant) : entrer dans; comparaître, (accusé) ; entrer en charge, être en exercice (magistrat)

ἐκ + Γ : hors de, d'après

ἐκεῖνος,η,ο : ce, cette; celui-là, celle-là, cela

ἔμ ΄ αὐτόν,ήν,ό : moi-même

ἐμπειρία ,ας (ἡ) : expérience

ἔμπροσθε(ν) : avant, auparavant

ἐν +Δ : dans, pour

ἐναντίος,α,ον (τοὐναντίον : crase : n. le contraire; adv. au contraire ) : contraire, opposé, adversaire; ennemi

ἐξαίρετος,ος,ον : exceptionnel, spécial, extraordinaire

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper complètement

ἐξετάζω : rechercher; constater

ἐπαίνος,ου (ὁ) : la louange, l'éloge

ἐπί + Α (ἐφ ΄ ἃ ) : sur, vers, pour, en vue de, contre

ἐπί + Γ : sur

ἐπίδειξίς, έως (ἡ) : la preuve; l'exhibition

εὐθέως : aussitôt, tout de suite

εὐνοία,ας (ἡ) : la bienveillance, l'amour, la bonne disposition d'esprit (ἐπ ΄ εὐνοίᾳ : avec bienveillance, par amour )

εὑρίσκω : trouver

ἔχθρα, ας (ἡ) : la haine

ἐχθρός,οῦ (ὁ) : l'ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier), celui qu'on hait

ἔχω : avoir, comporter ; + adv : être

ἤ : ou bien

ἥκω : venir, être arrivé

θεραπεύω : soigner, flatter, "chouchouter"

ἰδίᾳ : adv. en particulier, à titre privé, pour mes affaires personnelles

ἰδίος,α,ον : privé, particulier, propre

καίτοι : or, pourtant, cependant

κακία, ας (ἡ) : méchanceté

καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", modèle, parfait, idéal, recommandable

κατά + Γ : contre

κατ-αράομαι, ῶμαι : maudire, lancer des imprécations

κατηγορία, ας (ἡ) : l'accusation

κῆρυξ , υκος (ὁ) : le héraut ( qui ouvre l'assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers)

κινδυνεύω : risquer, courir un danger (τι κινδυνεύεται : un danger est couru …)

κίνδυνος,ου (ὁ) : risque, péril, danger

κοινά,ῶν (τά) : les affaires publiques

λέγω (futur : ἐρῶ) : dire, parler

λόγος , ου (ὁ ) : le discours, la parole

λυπέω, ῶ : chagriner, nuire à, causer du tort (+ acc.)

μάλιστα : très; surtout; avant tout

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

μετά + Α : après

μετρίως : de façon mesurée, avec mesure, modération

μικρο-ψυχία, ας (ἡ) : petitesse, bassesse

μισέω,ῶ : détester, haïr

νῦν : maintenant

ὅδε, ἥδε, τόδε : ce, cette; celui-ci, cell- ci, ceci

οἶδα (3ème pers pl présent : ἴσασιν) : savoir

ὅλος,η,ον : entier, tout entier; le plus grand; le plus important

ὁράω,ῶ : voir

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

ὁρμέω,ῶ : être à l'ancre, mouiller, être au mouillage

ὅς, ἥ, ὅ : qui

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément

οὐ, οὐκ, οὐχ , μή : ne … pas

οὐ μόνον ... ἀλλὰ καί : non seulement… mais aussi …

οὐδαμοῦ : nulle part; jamais

οὐδέ (μηδέ ) : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus (οὐδέ ... οὐδέ ... : ni… ni …)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (μηδείς, μηδεμία, μηδέν) : aucun, aucune; personne

οὔκουν : donc ne … pas

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε (μήτε... μήτε ) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude) : ni…ni…

οὗτος, αὕτη, τοῦτο (τουτοισ, datif pluriel déïctique ) : ce, cette; celui--ci, celle-ci, ceci

οὕτως : ainsi ( οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi)

παρά + Δ : auprès de, chez, en

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, toute; chaque; chacun

πατρίς, ίδος (ἡ) : la patrie

ποιέω,ῶ : faire

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité; l'état

πολιτεύομαι : être citoyen; administrer l'état; être un homme politique

πολίτης, ου (ὁ) : le citoyen

πολλοί, ῶν (οἱ) : le peuple, la masse; la majorité

πορεύομαι : aller, partir

που : quelque part; en quelque manière

πράως : avec douceur, avec calme

πρεσβευτής,οῦ (ὁ) : l'ambassadeur

προ-αιρέομαι οῦμαι (inf aor προελέσθαι ) : choisir de préférence, entreprendre ( τι τινός: préférer qqch à qqch)

προ-οράω,ῶ : prévoir

πρός + Α : contre

προσδοκία,ας (ἡ) : l'attente, ce à quoi on s'attend; le pronostic

προσ-κρούω : se heurter contre; se quereller; être en désaccord avec; heurter, froisser

προσ-τίθημι (futur : προσθήσω) : ajouter

πώποτε : jamais

πῶς : comment

ῥήτωρ, ορος (ὁ) : l'orateur, le chef de parti

σημεῖον,ου (τό) : le signe, le symptôme, la preuve

στεφάνος,ου (ὁ) : la couronne

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

συμφέρω : être utile à (+ datif)

συμφορά, ᾶς (ἡ) : le malheur

συσ-σκευάζομαι : préparer pour soi, machiner (συνεσκευασμένος,η,ον : tout prêt, fabriqué de toutes pièces)

σφοδρός,ά,όν : véhément, violent; ardent , zélé; fort, robuste

τίμιος,α,ον : estimable, précieux

τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+génitif)

τις, τις, τι : quelque; quelqu'un

τίς, τίς, τί (τῷ= τίνι) : quel ? qui? quoi?

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel , de cette sorte

τόνος, ου (ὁ) : le muscle, la force, l'intensité

τοσοῦτος,-αύτη,-οῦτο (τοσουτουσί = τοσούτους) : si grand

ὑμεῖς, ὑμῶν : vous

ὑπὲρ + Γ : pour, dans l'intérêt de, en faveur de

φθόνος, ου (ὁ) : la jalousie, l'envie

φιλέω,ῶ : aimer, chérir

Φίλιππος, ου (ὁ) : Philippe

φρονέω,ῶ : penser, réfléchir

φύσις, εως (ἡ) : nature, manière d'être, naturel; âme, dispositions naturelles

φωνασκία, ας (ἡ) : la déclamation, les vocalises

φωνή, ῆς (ἡ) : la voix

χρεία, ας (ἡ) : l'obligation, la nécessité, le besoin; le service

χρήομαι : utiliser + datif

χρηστός,ή,όν : honnête, valable, bon

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'état d'esprit (acc de relation)

ὡς : commeVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀγών,ῶνος (ὁ) : concours, combat, lutte, procès

ἀεί : toujours

αιρέω,ῶ (aor moyen εἱλόμην) : prendre, choisir

αἴτιος,α,ον : responsable de +G

ἄλλος,η,ο : autre, un autre

ἄν : particule indiquant la généralité, l'éventualité

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité; expr. : "il faut"

ἀξιόω,ῶ : juger digne, estimer bon que ; prétendre, consentir à; réclamer que; croire que.

ἀπό + Γ (ἀφ ΄ ὧν) : à partir de, par, du fait de

ἄρα : donc; en effet, effectivement

αὐτόν,ήν,ό : lui, elle, le, la (pronom de rappel)

αὐτός (ὁ) (ταὐτά = τὰ αὐτά : les mêmes choses) : le même

αὑτῷ αὑτοῦ ἑαυτῇ : formes du pronom réfléchi (renvoie au sujet)

βούλομαι : vouloir

γάρ : car, en effet

δεῖ : il faut (+ prop inf)

δήμος,ου (ὁ) : le peuple; l'état démocratique; la démocratie

διάκειμαι : être établi dans telle ou telle disposition (+ adv)

δικαίως : de façon juste, conformément à la justice

δικαστής , οῦ (ὁ) : le juge

δίκην λαβεῖν παρά + Γ : tirer vengeance de (expr)

δοκέω,ῶ : sembler, paraître; + dat : croire (construction personnelle, ici)

ἐάω,ῶ : laisser, négliger

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je (ἔμοιγε = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi)

εἰ : si

εἰς + Α : dans, pour; devant

ἐκ + Γ : hors de, d'après

ἐκεῖνος,η,ο : ce, cette; celui-là, celle-là, cela

ἔμ ΄ αὐτόν,ήν,ό : moi-même

ἐν +Δ : dans, pour

ἐναντίος,α,ον (τοὐναντίον : crase : n. le contraire; adv. au contraire ) : contraire, opposé, adversaire; ennemi

ἐξ-απατάω,ῶ : tromper complètement

ἐπί + Α (ἐφ ΄ ἃ ) : sur, vers, pour, en vue de, contre

ἐπί + Γ : sur

εὑρίσκω : trouver

ἐχθρός,οῦ (ὁ) : l'ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier), celui qu'on hait

ἔχω : avoir, comporter ; + adv : être

ἤ : ou bien

ἥκω : venir, être arrivé

ἰδίος,α,ον : privé, particulier, propre

καίτοι : or, pourtant, cependant

καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", modèle, parfait, idéal, recommandable

κατά + Γ : contre

κινδυνεύω : risquer, courir un danger (τι κινδυνεύεται : un danger est couru …)

κίνδυνος,ου (ὁ) : risque, péril, danger

κοινά,ῶν (τά) : les affaires publiques

λέγω (futur : ἐρῶ) : dire, parler

λόγος , ου (ὁ ) : le discours, la parole

μάλιστα : très; surtout; avant tout

μετά + Α : après

μισέω,ῶ : détester, haïr

νῦν : maintenant

ὅδε, ἥδε, τόδε : ce, cette; celui-ci, cell- ci, ceci

οἶδα (3ème pers pl présent : ἴσασιν) : savoir

ὁράω,ῶ : voir

ὅς, ἥ, ὅ : qui

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément

οὐ, οὐκ, οὐχ , μή : ne … pas

οὐ μόνον ... ἀλλὰ καί : non seulement… mais aussi …

οὐδέ (μηδέ ) : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus (οὐδέ ... οὐδέ ... : ni… ni …)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (μηδείς, μηδεμία, μηδέν) : aucun, aucune; personne

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε (μήτε... μήτε ) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude) : ni…ni…

οὗτος, αὕτη, τοῦτο (τουτοισ, datif pluriel déïctique ) : ce, cette; celui--ci, celle-ci, ceci

οὕτως : ainsi ( οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi)

παρά + Δ : auprès de, chez, en

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, toute; chaque; chacun

πατρίς, ίδος (ἡ) : la patrie

ποιέω,ῶ : faire

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité; l'état

πολίτης, ου (ὁ) : le citoyen

πολλοί, ῶν (οἱ) : le peuple, la masse; la majorité

πρός + Α : contre

πώποτε : jamais

πῶς : comment

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ : toi, tu

συμφέρω : être utile à (+ datif)

συμφορά, ᾶς (ἡ) : le malheur

τις, τις, τι : quelque; quelqu'un

τίς, τίς, τί (τῷ= τίνι) : quel ? qui? quoi?

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel , de cette sorte

τοσοῦτος,-αύτη,-οῦτο (τοσουτουσί = τοσούτους) : si grand

ὑμεῖς, ὑμῶν : vous

ὑπὲρ + Γ : pour, dans l'intérêt de, en faveur de

φρονέω,ῶ : penser, réfléchir

φύσις, εως (ἡ) : nature, manière d'être, naturel; âme, dispositions naturelles

χρήομαι : utiliser + datif

χρηστός,ή,όν : honnête, valable, bon

χρόνος,ου (ὁ) : le temps

ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme, l'état d'esprit (acc de relation)

ὡς : comme


Fréquence 2 :

ἀδικήμα, ατος (τό) : injustice, faute, tort, crime

ἀν-αλίσκω (ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνήλωκα) : dépenser, consacrer; perdre

δημοσίος,α,ον : public, publique

εἰσ-έρχομαι ( εἰσεληλυθώς,ότος : part. parfait) (εἰσιέναι : inf. courant) : entrer dans; comparaître, (accusé) ; entrer en charge, être en exercice (magistrat)

ἐξετάζω : rechercher; constater

ἐπαίνος,ου (ὁ) : la louange, l'éloge

εὐνοία,ας (ἡ) : la bienveillance, l'amour, la bonne disposition d'esprit (ἐπ ΄ εὐνοίᾳ : avec bienveillance, par amour )

ἔχθρα, ας (ἡ) : la haine

ἰδίᾳ : adv. en particulier, à titre privé, pour mes affaires personnelles

κατηγορία, ας (ἡ) : l'accusation

λυπέω, ῶ : chagriner, nuire à, causer du tort (+ acc.)

μάχη, ης (ἡ) : le combat, la bataille

ὅλος,η,ον : entier, tout entier; le plus grand; le plus important

ὀργή, ῆς (ἡ) : la colère

οὔκουν : donc ne … pas

πολιτεύομαι : être citoyen; administrer l'état; être un homme politique

πορεύομαι : aller, partir

που : quelque part; en quelque manière

προ-αιρέομαι οῦμαι (inf aor προελέσθαι ) : choisir de préférence, entreprendre ( τι τινός: préférer qqch à qqch)

προσ-τίθημι (futur : προσθήσω) : ajouter

ῥήτωρ, ορος (ὁ) : l'orateur, le chef de parti

σημεῖον,ου (τό) : le signe, le symptôme, la preuve

στεφάνος,ου (ὁ) : la couronne

τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+génitif)

φιλέω,ῶ : aimer, chérir


Fréquence 3 :

ἀσφαλεία, ας (ἡ) : stabilité, assurance, sûreté, sécurité

γενναίος,α,ον : bien né, noble, généreux

θεραπεύω : soigner, flatter, "chouchouter"

κακία, ας (ἡ) : méchanceté

κῆρυξ , υκος (ὁ) : le héraut ( qui ouvre l'assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers)

οὐδαμοῦ : nulle part; jamais

φθόνος, ου (ὁ) : la jalousie, l'envie

φωνή, ῆς (ἡ) : la voix

χρεία, ας (ἡ) : l'obligation, la nécessité, le besoin; le service


Fréquence 4 :

ἀρνέομαι,οῦμαι : nier, repousser, refuser, décliner

ἐμπειρία ,ας (ἡ) : expérience

ἔμπροσθε(ν) : avant, auparavant

μετρίως : de façon mesurée, avec mesure, modération

προ-οράω,ῶ : prévoir


Ne pas apprendre :

Αἰσχίνης, ου (ὁ) : Eschine

βεβαιόω,ῶ : affermir, consolider; garantir; fortifier

ἐξαίρετος,ος,ον : exceptionnel, spécial, extraordinaire

ἐπίδειξίς, έως (ἡ) : la preuve; l'exhibition

εὐθέως : aussitôt, tout de suite

κατ-αράομαι, ῶμαι : maudire, lancer des imprécations

μικρο-ψυχία, ας (ἡ) : petitesse, bassesse

ὁρμέω,ῶ : être à l'ancre, mouiller, être au mouillage

πράως : avec douceur, avec calme

πρεσβευτής,οῦ (ὁ) : l'ambassadeur

προσδοκία,ας (ἡ) : l'attente, ce à quoi on s'attend; le pronostic

προσ-κρούω : se heurter contre; se quereller; être en désaccord avec; heurter, froisser

συσ-σκευάζομαι : préparer pour soi, machiner (συνεσκευασμένος,η,ον : tout prêt, fabriqué de toutes pièces)

σφοδρός,ά,όν : véhément, violent; ardent , zélé; fort, robuste

τίμιος,α,ον : estimable, précieux

τόνος, ου (ὁ) : le muscle, la force, l'intensité

Φίλιππος, ου (ὁ) : Philippe

φωνασκία, ας (ἡ) : la déclamation, les vocalises


Comparaison de traductions

Traduction R. Fleury, Paris, Hatier 1946 (?)


277 (…) Mais enfin, si je possède quelque expérience de cette sorte, vous vous apercevrez que je l'ai exercée, dans les affaires publiques, pour vous toujours, jamais contre vous ni pour moi-même. Quant au talent d'Eschine, c'est tout le contraire : il est au ser­vice de vos ennemis et se tourne contre tout citoyen qui l'a offensé ou n'a pas l'heur de lui plaire. Il ne l'emploie pas pour la justice ou pour les intérêts du pays. 278 Un citoyen honnête ne doit pas demander à des juges réunis pour l'intérêt commun de servir par leur sentence ses colères, ses haines ou des passions quelconques. Ce n'est pas avec ces sentiments qu'il doit se présenter devant vous. Il ne doit pas les entretenir dans son cœur, ou, s'il ne peut faire autrement, il faut qu'il sache les contenir et les modérer. Dans quels temps l'homme politique, l'ora­teur doit-il déployer sa véhémence ? c'est lorsque l'État est en butte à de grands périls, quand le peuple est obligé de se défendre contre des adversaires ; c'est à ces moments-­là. Oui, la violence est alors le devoir d'un généreux et vertueux citoyen. 279 Eschine n'a jamais jugé à propos de me poursuivre pour quelque faute d'ordre public ou privé, soit au nom de l'État, soit en son propre nom ; et il vient maintenant, à propos d'une couronne et de quelques éloges qui me sont décernés, échafauder une accusation, se dépenser en longs discours. N'est-ce pas la preuve d'une âme basse, en proie à la haine et à l'envie, d'une âme où il n'y a rien de .bon ? Enfin abandonner la lutte contre moi et s'attaquer à Ctésiphon, c'est là encore le comble de la lâcheté. 280 Je crois vraiment, Eschine, que si tu as engagé le combat, c'est pour y étaler ta faconde et ta virtuosité, et non pour obtenir la punition d'un crime. Mais ce n'est pas la parole d'un orateur que l'on estime, ni le ton de sa voix ; c'est la conformité de ses sentiments avec ceux du peuple, qui le fait aimer et détester de ceux que la patrie aime et déteste. 281 Animé de cet esprit, l'orateur ne parlera que par dévouement. Au contraire, celui qui flatte les hommes que la république redoute, celui-là ne mouille pas sur la même ancre (2) et n'attend pas du même côté son salut. C'est le contraire pour moi, tu peux le voir : je n'ai rien cherché hors des besoins du peuple, je n'ai rien fait à part moi dans des vues égoïstes . Toi non plus, diras-tu peut-être? Peux-tu vraiment le dire, toi qui, aussitôt après la bataille, es parti en ambassade vers Philippe, l'auteur de tous les maux de la patrie, toi qui jusqu'à ce jour, comme chacun le sait, refusais cette mission? Qui donc trompe le pays? N'est-ce pas celui qui parle d'une manière et pense d'une autre? Sur qui retombent à juste titre les imprécations du héraut? (3) N'est-ce pas sur un tel homme?  1. Eschine avait appelé Démosthène un impudent sophiste, croyant pouvoir par ses discours détruire les lois.

  2. C'est-à-dire : n'est pas d'accord avec le peuple d'Athènes. Ce proverbe est naturel chez une nation adonnée à la navigation.

  3. Au début de chaque assemblée, le héraut maudissait solennellement les traîtres et les mauvais conseillers
Traduction de Georges Matthieu, Les Belles Lettres, 1947 (sujet de bac 2005)

277.( ...) En tout cas, si j'ai quelque expérience en ce domaine (1) , vous trouverez tous que, dans les affaires publiques, on a reconnu que cette habileté a toujours agi dans votre intérêt, jamais contre vous, même dans mes actes privés ; pour celle de cet individu, c'est le contraire, non seulement du fait qu'il parle en faveur de l'ennemi, mais aussi parce qu'il parle contre quiconque l'a gêné ou lui a fait obstacle. Car il ne l'utilise pas conformément à la justice ou aux intérêts de l'État. 278. En effet le bon citoyen ne doit pas demander aux juges convoqués pour une affaire publique de soutenir sa colère ou sa haine ou tout autre sentiment du même ordre ; il ne doit pas se présenter devant vous pour les satisfaire ; il doit, avant tout, ne pas les posséder en son âme, ou, en cas de nécessité, les maintenir dans le calme et la modération. Dans quel cas l'homme politique et l'orateur doivent-ils donc faire preuve de véhémence ? Dans le cas où les intérêts généraux de l'État sont en danger, dans le cas où le peuple a affaire à ses ennemis, dans ce cas-là seulement. Voilà le rôle d'un citoyen généreux et honnête. 279. Mais, quand on (2) a jugé bon de ne s'en prendre à moi pour aucune faute publique (ni, ajouterai­-je, pour aucune faute privée), ni dans l'intérêt de l'État, ni dans son propre intérêt, se présenter après avoir monté de toutes pièces une accusation concernant une couronne et un éloge, y consacrer un si long discours, c'est un témoignage de haine privée, de jalousie et de bassesse d'âme, non pas de quelque sentiment honnête. Et avoir même négligé de s'attaquer à moi pour venir maintenant s'en prendre à l'homme que voici, prouve le comble de la méchanceté. 280. Cela me fait croire, Eschine, que tu as voulu faire une exhibition de ton éloquence et de tes vocalises quand tu t'es décidé à ce procès, et non pas faire punir une faute quelconque. Mais ce n'est pas l'éloquence de l'orateur, Eschine, qui est chose précieuse, ni la force de la voix ; c'est le fait même d'avoir même idéal que la majorité, de détester ou d'aimer ceux qu'aime ou que déteste la patrie. 281. Celui qui a cet état d'âme, celui-là parlera toujours avec dévouement ; celui qui flatte précisément les gens du fait desquels le pays prévoit un danger, ce n'est pas lui qui est au même mouillage que la majorité ni qui attend son salut de la même façon. Au contraire, c'est ce que je fais, moi (le vois-tu ?) ; car j'ai adopté le même intérêt que les citoyens que voici sans rien me procurer de spécial ni de particulier. 282. Est-ce ce que tu l'as fait, toi aussi ? Comment donc ? Aussitôt après la bataille, tu es parti comme ambassadeur auprès de Philippe qui était cause des malheurs survenus alors à notre patrie, et cela tandis que toujours auparavant, comme tout le monde le sait, tu avais refusé ce service. Or quel est l'homme qui trompe la cité? N'est-ce pas celui qui ne dit pas ce qu'il pense? Contre qui le héraut prononce-t-il de justes imprécations? N'est-ce pas contre un homme de cette espèce? (…)

Notes

  1. « ce domaine » : Démosthène vient d'évoquer l'habileté oratoire qu'on lui reconnaît.

  2. "on " renvoie à Eschine.
Retour en haut du texte