Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

321 324 péroraisonCour 321 324

Péroraison du discours sur la couronne, Démosthène

321 Δύο δ ΄ , ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν φύσει μέτριον πολίτην ἔχειν δεῖ (οὕτω γάρ μοι περὶ ἐμαυτοῦ λέγοντι ἀνεπιφθονώτατον εἰπεῖν) , ἐν μὲν ταῖς ἐξουσίαις τὴν τοῦ γενναίου καὶ τοῦ πρωτείου τῇ πόλει προαίρεσιν διαφυλάττειν, ἐν παντὶ δὲ καιρῷ καὶ πράξει τὴν εὔνοιαν. Τούτου γὰρ ἡ φύσις κυρία, τοῦ δύνασθαι δὲ καὶ ἰσχύειν ἕτερα. Ταύτην τοίνυν παρ ΄ ἐμοὶ μεμενηκυῖαν εὑρήσεθ ΄ ἁπλῶς. 322  Ὁρᾶτε δέ. Οὐκ ἐξαιτούμενος, οὐκ εἰς Ἀμφικτύονας δίκας ἐπαγόντων, οὐκ ἀπειλούντων, οὐκ ἐπαγγελομένων, οὐχὶ τοὺς καταράτους τούτους ὥσπερ θηρία μοι προσβαλλόντων, οὐδαμῶς ἐγὼ προδέδωκα τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν. Τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὀρθὴν καὶ δικαίαν τὴν ὁδὸν τῆς πολιτείας εἱλόμην, τὰς τιμάς, τὰς δυναστείας, τὰς εὐδοξίας τὰς τῆς πατρίδος θεραπεύειν, ταύτας αὔξειν, μετὰ τούτων εἶναι. 323 Οὐκ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑτέρων εὐτυχήμασι φαιδρὸς ἐγὼ καὶ γεγηθὼς κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχομαι, τὴν δεξιὰν προτείνων καὶ εὐαγγελιζόμενος τούτοις οὓς ἂν ἐκεῖσ΄ ἀπαγγελεῖν οἴωμαι, τῶν δὲ τῆς πόλεως ἀγαθῶν πεφρικὼς ἀκούω καὶ στένων καὶ κύπτων εἰς τὴν γῆν, ὥσπερ οἱ δυσσεβεῖς οὗτοι, οἳ τὴν μὲν πόλιν διασύρουσιν, ὥσπερ οὐχ αὑτοὺς διασύροντες, ὅταν τοῦτο ποιῶσιν, ἔξω δὲ βλέπουσι, καὶ ἐν οἷς ἀτυχησάντων τῶν Ἑλλήνων ηὐτύχησ ΄ ἕτερος, ταῦτ ΄ ἐπαινοῦσι καὶ ὅπως τὸν ἅπαντα χρόνον μενεῖ φασὶ δεῖν τηρεῖν .

324 Μὴ δῆτ ΄ ὦ πάντες θεοὶ, μηδεὶς ταῦθ ΄ ὑμῶν ἐπινεύσειεν · ἀλλὰ μάλιστα μὲν καὶ τούτοις βελτίω τινὰ νοῦν καὶ φρένας ἐνθείητε · εἰ δ ΄ ἄρ ΄ ἔχουσιν ἀνιάτως, τούτους μὲν αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς ἐξώλεις καὶ προώλεις ἐν γῇ καὶ θαλάττῃ ποιήσατε, ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖς τὴν ταχίστην ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπηρτημένων φόβων δότε καὶ σωτηρίαν ἀσφαλῆ.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

321

δύο : deux

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

φύσις, εως () : nature, naturel, caractère

μέτριος,α,ον : mesuré, modéré, honnête

πολίτης, ου () : le citoyen

ἔχω : avoir, posséder (mais ἔχειν + adverbe : être + adjectif correspondant )

δεῖ : il faut

οὕτω : ainsi

γάρ : car

ἐγώ, με, μου, μοι (ou ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

περί + gén : au sujet de, pour

ἐμαυτοῦ : génitif du pronom personnel réfléchi

λέγω (ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα) : parler, dire

ἀν-επί-φθονος,ος,ον : irréprochable

ἐν + datif : dans, pendant

μέν... δέ... : d’une part... d’autre part... ; certyes... mais...

ἐξουσία, ας () : la faculté, la possibilité, le pouvoir ; d’où : la liberté

προ-αίρεσις, εως () : la primauté, le choix prioritaire

γενναῖον , ου (τό) : la noblesse (adj substantivé)

καί : et

πρωτεῖον, ου (τό) : la prééminence, le premier rang (adj substantivé)

πόλις,εως () : la cité, l’état

δια-φυλάττω : surveiller, maintenir

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

καιρός,οῦ () : la circonstance

πράξις,εως () : l’action

εὔνοια,ας () : la bienveillance, le dévouement

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, ce (élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄)

φύσις, εως () : la nature, le naturel, le caractère

κυρίος,α,ον : maître de, seigneur de

δύναμαι : pouvoir, avoir du pouvoir

ἰσχύω : être fort, valide ; avoir de l’influence

ἕτερος,α,ον : autre

τοίνυν : alors (signale le passage à un autre propos)

παρά + datif : auprès de, chez, en

μένω : (μεμενηκυῖα, ας : participe parfait au féminin ) : rester, demeurer

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, εὕρηκα) : trouver

ἁπλῶς : simplement, facilement, sans détour, tout bonnement

322  

ὁράω,ῶ : voir, regarder

οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne...pas...

ἐξ-αιτέομαι,οῦμαι : être réclamé pour passer en justice, être extradé

εἰς + acc : dans, vers, contre

Ἀμφικτύονες, ων (οἱ) : les Amphictyons : délégués des grecs qui se réunissaient 2 fois l’an, une fois à Delphes et une fois aux Thermopyles, pour superviser les Jeux pythiques, et pour discuter politiquement des grecs (leur assemblée pouvait voter des lois applicables à tous les états représentés ; si ces lois étaient violées, elle votait une « guerre sacrée »)

δίκας ἐπάγω εἰς + acc : citer en justice devant, traîner en procès devant...

ἀπ-ειλέω,ῶ : faire une menace, menacer

ἐπ-αγγέλω : faire une promesse, promettre

κατ-αράτος,ος,ον : maudit

ὥσπερ : comme

mais ὥσπερ + participe : comme si (cf la fin du texte)

θηρίον,ου (τό) : la bête sauvage

προσ-βάλλω : jeter vers ou contre

οὐδαμῶς : aucunement, nullement

προ-δίδωμι : trahir

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

τὸ γάρ (= τόδε γάρ) : le fait est que

κ, ἐξ + Γ : hors de, de

ἀρχ,ῆς () : (ἐξ ἀρχῆς : depuis le début) commencement ; commandement

εὐθύς : adv : aussitôt, vite

ὀρθός,,όν : droit, correct

δίκαιος,α,ον : juste

ὁδός,οῦ () : le chemin, la route

πολιτεία,ας () : la constitution ; la politique

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : prendre, choisir

τιμή ῆς () : l’honneur

δυναστεία,ας () : la puissance

εὐ-δοξία,ας () : la renommée, la bonne réputation

πατρίς , ίδος () : la patrie

θεραπεύω : soigner, prendre soin de

αὔξω : augmenter, accroître

μετά + gén : avec

εἱμι (inf : εἶναι) : être

323

ἐπί + datif : à la suite de

εὐ-τύχημα, ατος (τό) : le succès

φαιδρός ,,όν : radieux, heureux

γηθέω,ῶ : (γεγηθώς, ότος : participe parfait) se réjouir

κατά + acc : en descendant le long de, sur, dans ; selon

ἀγορά,άς () : l’agora, la place publique

περι-έρχομαι : se promener, déambuler

δεξιά, ᾶς () : la main droite

προ-τείνω : tendre, étendre (geste d’action de grâces ou de supplication ?)

εὐ-αγγελίζω : annoncer une bonne nouvelle

ς,, ὅ : qui (pronom relatif)

ἂν : particule (ne se traduit pas)

ἐκεῖσε : là-bas (geste de l’orateur)

ἀπ-αγγέλω : rapporter une nouvelle

οἴομαι : je crois

ἀγαθ, ῶν (τά) : le bonheur

φρίσσω (πεφρικώς, ότος : part parfait) : frémir, frissonner (de peur)

ἀκούω +Γ : entendre, entendre parler de

στένω : gémir,se lamenter

κύπτω : baisser les yeux ou la tête

γ, γῆς () : la terre, le sol

δυσ-σεβής, ής,ές : impie

δια-σύρω : mettre en pièces, déchirer

αὑτόν,ήν,ό : soi-même (pronom réfléchi, 3ème pers)

ὅταν : quand

ποιέω,ῶ : faire (+ 2 accusatif : rendre...)

ἔξω : dehors

βλέπω : regarder

-τυχέω,ῶ : échouer, être malheureux

Ἕλλην,ηνος () : le Grec

εὐ-τυχέω,ω : (ηὐτύχησ ΄ : aor) réussir, être heureux

ἐπαινέω,ῶ : louer

ὅπως : que, afin que

χρόνος,ου () : le temps

ἅπας, πασα, παν : tout, absolument tout

μένω (μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα) : rester, subsister

φημι (φασι : 3ème pers pl pr) : dire

τηρέω,ῶ : veiller, épier

324

μή : ne...pas...

δῆτα : en vérité, assurément

θεός,οῦ () : le dieu

μηδείς , μηδεμῖα, μηδέν : aucun, aucune ; personne

ἐπι-νεύω : approuver

ἀλλά : mais

μάλιστα : surtout, le plus, tout à fait

βελτίων,ονος (βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre) : meilleur

τις,τις,τι : quelqu’un ; un

νόος-νοῦς, νόου-νοῦ () : l’esprit, la disposition d’esprit

φρήν, φρενός () : le coeur, les sentiments , l’intelligence

ν- τίθημι (ἐνθείητε : optatif aoriste) : placer dans

εἰ : si

ἄρα : donc

ἀνιάτως : de façon incurable, incurablement

αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : expression : seuls à seuls, pour eux seuls

ἐξώλης , ης, ες : ruiné

προώλης , ης, ες : anéanti

θάλαττα,ης () : la mer

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

λοιπός ,,όν : qui reste, qui subsiste

ἀπαλλαγ, ῆς () : la séparation, la délivrance

ταχίστος,η,ον : très rapide, le plus rapide

φόβος,ου () : la crainte, la peur

ἐπ-αρτάω,ῶ : suspendre sur (ἐπηρτημένος,η,ον : suspendu, menaçant)

δίδωμι (δότε : impératif aoriste ) : donner

σωτηρία,ας () : le salut

ἀσφαλης,ης,ες : sûr


Cour 321 324

Vocabulaire par ordre alphabétique :

ἀγαθ, ῶν (τά) : le bonheur

ἀγορά,άς () : l’agora, la place publique

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : prendre, choisir

ἀκούω +Γ : entendre, entendre parler de

ἀλλά : mais

Ἀμφικτύονες, ων (οἱ) : les Amphictyons : délégués des grecs qui se réunissaient 2 fois l’an, une fois à Delphes et une fois aux Thermopyles, pour superviser les Jeux pythiques, et pour discuter politiquement des grecs (leur assemblée pouvait voter des lois applicables à tous les états représentés ; si ces lois étaient violées, elle votait une « guerre sacrée »)

ἂν : particule (ne se traduit pas)

ἀν-επί-φθονος,ος,ον : irréprochable

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἀνιάτως : de façon incurable, incurablement

ἀπ-αγγέλω : rapporter une nouvelle

ἀπαλλαγ, ῆς () : la séparation, la délivrance

ἅπας, πασα, παν : tout, absolument tout

ἀπ-ειλέω,ῶ : faire une menace, menacer

ἁπλῶς : simplement, facilement, sans détour, tout bonnement

ἄρα : donc

ἀρχ,ῆς () : (ἐξ ἀρχῆς : depuis le début) commencement ; commandement

ἀσφαλης,ης,ες : sûr

-τυχέω,ῶ : échouer, être malheureux

αὔξω : augmenter, accroître

αὑτόν,ήν,ό : soi-même (pronom réfléchi, 3ème pers)

αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : expression : seuls à seuls, pour eux seuls

βελτίων,ονος (βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre) : meilleur

βλέπω : regarder

γάρ : car ; τὸ γάρ (= τόδε γάρ) : le fait est que

γενναῖον , ου (τό) : la noblesse (adj substantivé)

γ, γῆς () : la terre, le sol

γηθέω,ῶ : (γεγηθώς, ότος : participe parfait) se réjouir

δεῖ : il faut

δεξιά, ᾶς () : la main droite

δῆτα : en vérité, assurément

δια-σύρω : mettre en pièces, déchirer

δια-φυλάττω : surveiller, maintenir

δίδωμι (δότε : impératif aoriste ) : donner

δίκαιος,α,ον : juste

δίκας ἐπάγω εἰς + acc : citer en justice devant, traîner en procès devant...

δύναμαι : pouvoir, avoir du pouvoir

δυναστεία,ας () : la puissance

δύο : deux

δυσ-σεβής, ής,ές : impie

ἐγώ, με, μου, μοι (ou ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ : si

εἱμι (inf : εἶναι) : être

εἰς + acc : dans, vers, contre

κ, ἐξ + Γ : hors de, de

ἐκεῖσε : là-bas (geste de l’orateur)

Ἕλλην,ηνος () : le Grec

ἐμαυτοῦ : génitif du pronom personnel réfléchi

ἐν + datif : dans, pendant

ν- τίθημι (ἐνθείητε : optatif aoriste) : placer dans

ἐξ-αιτέομαι,οῦμαι : être réclamé pour passer en justice, être extradé

ἐξουσία, ας () : la faculté, la possibilité, le pouvoir ; d’où : la liberté

ἔξω : dehors

ἐξώλης , ης, ες : ruiné

ἐπ-αγγέλω : faire une promesse, promettre

ἐπαινέω,ῶ : louer

ἐπ-αρτάω,ῶ : suspendre sur (ἐπηρτημένος,η,ον : suspendu, menaçant)

ἐπί + datif : à la suite de

ἐπι-νεύω : approuver

ἕτερος,α,ον : autre

εὐ-αγγελίζω : annoncer une bonne nouvelle

εὐ-δοξία,ας () : la renommée, la bonne réputation

εὐθύς : adv : aussitôt, vite

εὔ-νοια,ας () : la bienveillance, le dévouement

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, εὕρηκα) : trouver

εὐ-τυχέω,ω : (ηὐτύχησ ΄ : aor) réussir, être heureux

εὐ-τύχημα, ατος (τό) : le succès

ἔχω : avoir, posséder (mais ἔχειν + adverbe : être + adjectif correspondant )

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θάλαττα,ης () : la mer

θεός,οῦ () : le dieu

θεραπεύω : soigner, prendre soin de

θηρίον,ου (τό) : la bête sauvage

ἰσχύω : être fort, valide ; avoir de l’influence

καί : et

καιρός,οῦ () : la circonstance

κατά + acc : en descendant le long de, sur, dans ; selon

κατ-αράτος,ος,ον : maudit

κύπτω : baisser les yeux ou la tête

κυρίος,α,ον : maître de, seigneur de

λέγω (ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα) : parler, dire

λοιπός ,,όν : qui reste, qui subsiste

μάλιστα : surtout, le plus, tout à fait

μέν... δέ... : d’une part... d’autre part... ; certyes... mais...

μένω (μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα) : rester, subsister (μεμενηκυῖα, ας : participe parfait au féminin

μετά + gén : avec

μέτριος,α,ον : mesuré, modéré, honnête

μή : ne...pas...

μηδείς , μηδεμῖα, μηδέν : aucun, aucune ; personne

νόος-νοῦς, νόου-νοῦ () : l’esprit, la disposition d’esprit

ὁδός,οῦ () : le chemin, la route

οἴομαι : je crois

ὅπως : que, afin que

ὁράω,ῶ : voir, regarder

ὀρθός,,όν : droit, correct

ς,, ὅ : qui (pronom relatif)

ὅταν : quand

οὐδαμῶς : aucunement, nullement

οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne...pas...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, ce (élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄)

οὕτω : ainsi

παρά + datif : auprès de, chez, en

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

πατρίς , ίδος () : la patrie

περί + gén : au sujet de, pour

περι-έρχομαι : se promener, déambuler

ποιέω,ῶ : faire (+ 2 accusatif : rendre...)

πόλις,εως () : la cité, l’état

πολιτεία,ας () : la constitution ; la politique

πολίτης, ου () : le citoyen

πράξις,εως () : l’action

προ-αίρεσις, εως () : la primauté, le choix prioritaire

προ-δίδωμι : trahir

προσ-βάλλω : jeter vers ou contre

προ-τείνω : tendre, étendre (geste d’action de grâces ou de supplication ?)

προώλης , ης, ες : anéanti

πρωτεῖον, ου (τό) : la prééminence, le premier rang (adj substantivé)

στένω : gémir,se lamenter

σωτηρία,ας () : le salut

ταχίστος,η,ον : très rapide, le plus rapide

τηρέω,ῶ : veiller, épier

τιμή ῆς () : l’honneur

τις,τις,τι : quelqu’un ; un

τοίνυν : alors (signale le passage à un autre propos)

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φαιδρός ,,όν : radieux, heureux

φημι (φασι : 3ème pers pl pr) : dire

φόβος,ου () : la crainte, la peur

φρήν, φρενός () : le coeur, les sentiments , l’intelligence

φρίσσω (πεφρικώς, ότος : part parfait) : frémir, frissonner (de peur)

φύσις, εως () : la nature, le naturel, le caractère

χρόνος,ου () : le temps

ὥσπερ : comme

mais ὥσπερ + participe : comme si (cf la fin du texte)Cour 321 324

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀγαθ, ῶν (τά) : le bonheur

ἀγορά,άς () : l’agora, la place publique

αἱρέω,(αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα) : prendre, choisir

ἀκούω +Γ : entendre, entendre parler de

ἀλλά : mais

ἂν : particule (ne se traduit pas)

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἅπας, πασα, παν : tout, absolument tout

ἄρα : donc

ἀρχ,ῆς () : (ἐξ ἀρχῆς : depuis le début) commencement ; commandement

αὑτόν,ήν,ό : soi-même (pronom réfléchi, 3ème pers)

αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : expression : seuls à seuls, pour eux seuls

βελτίων,ονος (βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre) : meilleur

γάρ : car ; τὸ γάρ (= τόδε γάρ) : le fait est que

γ, γῆς () : la terre, le sol

δεῖ : il faut

δίδωμι (δότε : impératif aoriste ) : donner

δίκαιος,α,ον : juste

δίκας ἐπάγω εἰς + acc : citer en justice devant, traîner en procès devant...

δύναμαι : pouvoir, avoir du pouvoir

ἐγώ, με, μου, μοι (ou ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ : si

εἱμι (inf : εἶναι) : être

εἰς + acc : dans, vers, contre

κ, ἐξ + Γ : hors de, de

ἐμαυτοῦ : génitif du pronom personnel réfléchi

ἐν + datif : dans, pendant

ἐπαινέω,ῶ : louer

ἐπί + datif : à la suite de

ἕτερος,α,ον : autre

εὐθύς : adv : aussitôt, vite

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, εὕρηκα) : trouver

ἔχω : avoir, posséder (mais ἔχειν + adverbe : être + adjectif correspondant )

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θεός,οῦ () : le dieu

καί : et

καιρός,οῦ () : la circonstance

κατά + acc : en descendant le long de, sur, dans ; selon

κυρίος,α,ον : maître de, seigneur de

λέγω (ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα) : parler, dire

μάλιστα : surtout, le plus, tout à fait

μέν... δέ... : d’une part... d’autre part... ; certes... mais...

μένω (μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα) : rester, subsister (μεμενηκυῖα, ας : participe parfait au féminin

μετά + gén : avec

μή : ne...pas...

μηδείς , μηδεμῖα, μηδέν : aucun, aucune ; personne

νόος-νοῦς, νόου-νοῦ () : l’esprit, la disposition d’esprit

οἴομαι : je crois

ὅπως : que, afin que

ὁράω,ῶ : voir, regarder

ς,, ὅ : qui (pronom relatif)

ὅταν : quand

οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne...pas...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, ce (élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄)

οὕτω : ainsi

παρά + datif : auprès de, chez, en

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

πατρίς , ίδος () : la patrie

περί + gén : au sujet de, pour

ποιέω,ῶ : faire (+ 2 accusatif : rendre...)

πόλις,εως () : la cité, l’état

πολιτεία,ας () : la constitution ; la politique

πολίτης, ου () : le citoyen

πράξις,εως () : l’action

προ-δίδωμι : trahir

σωτηρία,ας () : le salut

τιμή ῆς () : l’honneur

τις,τις,τι : quelqu’un ; un

τοίνυν : alors (signale le passage à un autre propos)

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φημι (φασι : 3ème pers pl pr) : dire

φύσις, εως () : la nature, le naturel, le caractère

χρόνος,ου () : le temps

ὥσπερ : comme

mais ὥσπερ + participe : comme si (cf la fin du texte)


Fréquence 2 :

ἀπ-αγγέλω : rapporter une nouvelle

ἀσφαλης,ης,ες : sûr

βλέπω : regarder

δῆτα : en vérité, assurément

δύο : deux

ἔξω : dehors

ἐξουσία, ας () : la faculté, la possibilité, le pouvoir ; d’où : la liberté

εὔ-νοια,ας () : la bienveillance, le dévouement

εὐ-τυχέω,ω : (ηὐτύχησ ΄ : aor) réussir, être heureux

θάλαττα,ης () : la mer

λοιπός ,,όν : qui reste, qui subsiste

μέτριος,α,ον : mesuré, modéré, honnête

ὁδός,οῦ () : le chemin, la route

ὀρθός,,όν : droit, correct

ταχίστος,η,ον : très rapide, le plus rapide

φόβος,ου () : la crainte, la peur

φρήν, φρενός () : le coeur, les sentiments , l’intelligence


Fréquence 3 :

ἁπλῶς : simplement, facilement, sans détour, tout bonnement

-τυχέω,ῶ : échouer, être malheureux

γενναῖον , ου (τό) : la noblesse (adj substantivé)

δεξιά, ᾶς () : la main droite

δια-φυλάττω : surveiller, maintenir

ἐκεῖσε : là-bas (geste de l’orateur)

ἐξ-αιτέομαι,οῦμαι : être réclamé pour passer en justice, être extradé

ἐπ-αγγέλω : faire une promesse, promettre

θεραπεύω : soigner, prendre soin de

στένω : gémir,se lamenter


Fréquence 4 :

ἀπ-ειλέω,ῶ : faire une menace, menacer

αὔξω : augmenter, accroître

δυναστεία,ας () : la puissance

ν- τίθημι (ἐνθείητε : optatif aoriste) : placer dans

θηρίον,ου (τό) : la bête sauvage

ἰσχύω : être fort, valide ; avoir de l’influence

προ-αίρεσις, εως () : la primauté, le choix prioritaire

προσ-βάλλω : jeter vers ou contre


Ne pas apprendre :

Ἀμφικτύονες, ων (οἱ) : les Amphictyons : délégués des grecs qui se réunissaient 2 fois l’an, une fois à Delphes et une fois aux Thermopyles, pour superviser les Jeux pythiques, et pour discuter politiquement des grecs (leur assemblée pouvait voter des lois applicables à tous les états représentés ; si ces lois étaient violées, elle votait une « guerre sacrée »)

ἀν-επί-φθονος,ος,ον : irréprochable

ἀνιάτως : de façon incurable, incurablement

ἀπαλλαγ, ῆς () : la séparation, la délivrance

γηθέω,ῶ : (γεγηθώς, ότος : participe parfait) se réjouir

δια-σύρω : mettre en pièces, déchirer

δυσ-σεβής, ής,ές : impie

Ἕλλην,ηνος () : le Grec

ἐξώλης , ης, ες : ruiné

ἐπ-αρτάω,ῶ : suspendre sur (ἐπηρτημένος,η,ον : suspendu, menaçant)

ἐπι-νεύω : approuver

εὐ-αγγελίζω : annoncer une bonne nouvelle

εὐ-δοξία,ας () : la renommée, la bonne réputation

εὐ-τύχημα, ατος (τό) : le succès

κατ-αράτος,ος,ον : maudit

κύπτω : baisser les yeux ou la tête

οὐδαμῶς : aucunement, nullement

περι-έρχομαι : se promener, déambuler

προ-τείνω : tendre, étendre (geste d’action de grâces ou de supplication ?)

προώλης , ης, ες : anéanti

πρωτεῖον, ου (τό) : la prééminence, le premier rang (adj substantivé)

τηρέω,ῶ : veiller, épier

φαιδρός ,,όν : radieux, heureux

φρίσσω (πεφρικώς, ότος : part parfait) : frémir, frissonner (de peur)

321 Δύο δ ΄ , ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν φύσει μέτριον πολίτην ἔχειν δεῖ (οὕτω γάρ μοι περὶ ἐμαυτοῦ λέγοντι ἀνεπιφθονώτατον εἰπεῖν) , ἐν μὲν ταῖς ἐξουσίαις τὴν τοῦ γενναίου καὶ τοῦ πρωτείου τῇ πόλει προαίρεσιν διαφυλάττειν, ἐν παντὶ δὲ καιρῷ καὶ πράξει τὴν εὔνοιαν.
Τούτου γὰρ ἡ φύσις κυρία, τοῦ δύνασθαι δὲ καὶ ἰσχύειν ἕτερα.Ταύτην τοίνυν παρ ΄ ἐμοὶ μεμενηκυῖαν εὑρήσεθ ΄ ἁπλῶς.


322  Ὁρᾶτε δέ. Οὐκ ἐξαιτούμενος, οὐκ εἰς Ἀμφικτύονας δίκας ἐπαγόντων, οὐκ ἀπειλούντων, οὐκ ἐπαγγελομένων, οὐχὶ τοὺς καταράτους τούτους ὥσπερ θηρία μοι προσβαλλόντων, οὐδαμῶς ἐγὼ προδέδωκα τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν. Τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὀρθὴν καὶ δικαίαν τὴν ὁδὸν τῆς πολιτείας εἱλόμην, τὰς τιμάς, τὰς δυναστείας, τὰς εὐδοξίας τὰς τῆς πατρίδος θεραπεύειν, ταύτας αὔξειν, μετὰ τούτων εἶναι.

323 Οὐκ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑτέρων εὐτυχήμασι φαιδρὸς ἐγὼ καὶ γεγηθὼς κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχομαι, τὴν δεξιὰν προτείνων καὶ εὐαγγελιζόμενος τούτοις οὓς ἂν ἐκεῖσ΄ ἀπαγγελεῖν οἴωμαι, τῶν δὲ τῆς πόλεως ἀγαθῶν πεφρικὼς ἀκούω καὶ στένων καὶ κύπτων εἰς τὴν γῆν, ὥσπερ οἱ δυσσεβεῖς οὗτοι, οἳ τὴν μὲν πόλιν διασύρουσιν, ὥσπερ οὐχ αὑτοὺς διασύροντες, ὅταν τοῦτο ποιῶσιν, ἔξω δὲ βλέπουσι, καὶ ἐν οἷς ἀτυχησάντων τῶν Ἑλλήνων ηὐτύχησ ΄ ἕτερος, ταῦτ ΄ ἐπαινοῦσι καὶ ὅπως τὸν ἅπαντα χρόνον μενεῖ φασὶ δεῖν τηρεῖν .


324 Μὴ δῆτ ΄ ὦ πάντες θεοὶ, μηδεὶς ταῦθ ΄ ὑμῶν ἐπινεύσειεν · ἀλλὰ μάλιστα μὲν καὶ τούτοις βελτίω τινὰ νοῦν καὶ φρένας ἐνθείητε · εἰ δ ΄ ἄρ ΄ ἔχουσιν ἀνιάτως, τούτους μὲν αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς ἐξώλεις καὶ προώλεις ἐν γῇ καὶ θαλάττῃ ποιήσατε, ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖς τὴν ταχίστην ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπηρτημένων φόβων δότε καὶ σωτηρίαν ἀσφαλῆ.


321 Messieurs les Athéniens, il faut que le citoyen honnête (modéré) par nature ait deux <qualités> (car le fait que je parle ainsi m’est irréprochable à moi qui parle pour moi) , d’une part, dans les <moments de> liberté, de maintenir la primauté de la noblesse et de la prééminence pour sa cité, d’autre part, dans toute circonstance et action, <de maintenir> la bienveillance <pour elle>.

Car la nature (le caractère) est maîtresse de cela, mais d’autres choses sont maîtresses du fait de pouvoir et d’avoir de l’influence.

Alors, celle-là (cette bienveillance), vous trouverez tout bonnement qu’elle est toujours restée chez moi.

322 Voyez donc. Ni quand j’ai été réclamé comme coupable, ni quand on

m’a cité devant les Amphictions, ni quand on m’a menacé, ni quand on m’a fait des promesses, ni quand on a jeté contre moi ces maudits comme des bêtes fauves, moi, je n’ ai aucunement trahi ma bienveillance envers vous.

Le fait est que, depuis le début, aussitôt, j’ai choisi la route politique (de la politique) droite et juste: soigner l’honneur, la puissance, la réputation de la patrie, les augmenter, être avec ceux-ci <qui sont ici>.

323 Non, moi, d’une part, je ne déambule pas sur l’agora, radieux et tout réjoui à la suite des succès des autres, en tendant la main droite et en annonçant la bonne nouvelle à ceux que je crois rapporter les nouvelles, là-bas, non, d’autre part, je n’entends pas parler du bonheur de ma cité, tout frémissant de peur, en gémissant, en baissant les yeux vers le sol, comme ces impies, qui d’une part mettent en pièces la cité, comme s’ils ne se déchiraient pas eux-mêmes, quand ils font cela, et qui d’autre part regardent au dehors, et les choses que, alors que les grecs sont dans l’échec, un autre a réussies, ces choses, ils les louent et disent qu’il faut veiller à ce qu’elles persistent tout le temps.


324 Non, en vérité, ô tous les dieux, qu’aucun de vous n’approuve cela ! mais surtout, puissiez-vous placer en ces personnes une manière de voir et des intentions meilleures ; mais si donc ils sont incurables, d’une part rendez-les eux-mêmes par eux-mêmes (eux seuls) ruinés et anéantis sur terre et sur mer, et d’autre part donnez-nous à nous autres, les survivants, la délivrance la plus rapide des craintes suspendues sur nos têtes, et un salut assuré.

αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : Syntaxe Bizos p 101 (D. locutions)


Cour 321 324

Traduction H.Petitmangin, ed. de Gigord, Paris, 1936


321 Athéniens ! le bon citoyen se reconnaît à deux signes (car c’est en m’exprimant ainsi que j’éviterai le mieux de paraître arrogant) : quand il dispose de l’autorité, il garde le sens de l’honneur et du prestige de son pays ; mais en toute circonstance et quoi qu’il arrive, il lui conserve son dévouement. C’est le tempérament de chacun qui règle cette attitude ; mais ce sont d’autres conditions qui décident de ce que l’on pourra faire et réaliser. Vous constaterez aisément que ce dévouement ne m’a jamais quitté. 322 Car voyez vous-mêmes. Quand on demandait mon extradition, quand on me citait devant le tribunal des Amphictions, quand on usait envers moi de menaces ou de promesses, quand on lançait sur moi, comme des bêtes fauves, ces adversaires maudits, je n’ai aucunement renoncé à mon dévouement pour vous : c’est que, dès mes débuts, j’avais décidé de suivre la ligne politique la plus droite et la plus honnête, qui consiste à se soucier de l’honneur, de la puissance, du bon renom du pays, à les accroître, à les défendre. 323 Je ne me promène pas sur la place publique tout rayonnant de joie à l’occasion des succès de nos rivaux, tendant la main et annonçant de bonnes nouvelles à ceux qui paraissent devoir les répéter là-bas. Je n’entends pas parler des avantages remportés par notre pays avec un air de terreur, avec des soupirs et la tête basse, ainsi que font ces impies, qui calomnient la cité, comme si ce n’était pas eux-mêmes qu’ils calomnient ainsi, qui tournent les yeux vers l’étranger, qui vantent les succès qu’un autre remporte pour le malheur des Grecs et qui prétendent qu’il faut veiller à faire durer toujours cette situation.

324 O vous, tous les dieux ! qu’aucun de vous ne le permette, mais inspirez-leur de meilleures intentions et de meilleures dispositions ! Que s’ils ne peuvent s’améliorer, perdez-les, anéantissez-les sur terre et sur mer, mais eux seulement ! Quant à nous autres, délivrez-nous promptement des dangers qui nous menacentet assurez-nous une complète sécurité.
Retour en haut du texte