Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

012 035 Héphaistos enchaîne Prométhée

Puissance et violence de ZeusMonologue d'Héphaïstos : le supplice de Prométhée

Prométhée enchaîné v 12-35

ἩΦΑΙΣΤΟΣ

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διός 12

ἔχει τέλος δὴ κοὐδεν ἐμποδὼν ἔτι·

ἐγὼ δ᾿ ἄτολμος εἰμι συγγενῆ θεόν

δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 15

Πάντως δ΄ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν·

εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ.

Τῆς ὀρθοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ,

ἄκοντά σ᾿ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασιν

προσπασσαλεύσω τῷδ᾿ ἀπανθρώπῳ πάγῳ, 20

ἵν᾿ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν

ὄψει, σταθευτὸς δ᾿ ἡλίου φοίβῃ φλογί

χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος· ἀσμένῳ δέ σοι

ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος

πάχνην θ᾿ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν· 25

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ

τρύσει σ᾿· ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω.

Τοιαῦτ᾿ ἐπηύρου τοῦ φιλανθρώπου τρόπου·

θεὸς θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον

βροτοῖσι τιμὰς ὤπασας πέρα δίκης· 30

ἀνθ᾿ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν,

ὀρθοστάδην, ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ·

πολλοὺς δ΄ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς

φθέγξῃ· Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες·

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ. 35


Prométhée enchaîné v 12-35


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

κράτος,ους (τό) : la force, la puissance

βία,ας (ἡ) : la force, la violence

σφεῖς,σφᾶς,σφῶν,σφίσιν : eux mêmes

ἐντολή,ῆς (ἡ) : l’ordre

τέλος,ους (τό) : le terme, la fin, le but

οὐδείς,οὐδεμῖα,οὐδέν : personne, rien

ἐμποδών : en obstacle (ds les pieds)

συγ-γενής,ής,ές : parent

15

δέω ( aor 2 ἔδησα) : lier, attacher

φάραγξ, αγγος (ἡ) : escarpement, précipice

πρός +Δ : sur, contre

δυσ-χείμερος,ος,ον : au froid glacial

ἀνάγκη, ης (ἡ) : destin, nécessité

τόλμα,ης (ἡ) : le courage

σχθεῖν = σχεῖν (ἔχω : avoir, tenir)

εὐωριάζω : négliger

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, grave

αἰπυ-μήτης : aux pensées profondes

ἄκων,ουσα,ον : contraint, malgré soi

δύσ-λυτος,ος,ον : impossible à délier

χάλκευμα,ατος (τό) : tout ouvrage en bronze

20

προσ-πασσαλεύω +Δ : clouer à

πάγος,ου (ὁ) : le rocher, le pic, la glace

ἵνα : là où

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

ὁράω (futur ὄψομαι) : voir

σταθευτός,ή,όν : brûlé, rôti

φοῖβος,η,ον : brillant

φλόξ, φλογός (ἡ) : la flamme

χροῖα= χρώς, χροός (ὁ) : la chair

ἀμείβω : altérer

ἄνθος,ους (ἡ) : la fleur, l’éclat, le teint

ἄσμενος,η,ον : content, satisfait

ποικιλ-είμων,ων,ον : au manteau bigarré

φάος=φῶς, φωτός (τό) : la lumière

25

πάχνη,ης (ἡ) : givre, glace

ἑῷος,α,ον : de l’aurore

σκεδάννυμι (futurσκεδῶ) : disperser

πάλιν : de nouveau

ἀχθηδών,ονος (ἡ) : le poids accablant

τρύω : user en frottant, épuiser

λωφάω,ῶ : délivrer, apaiser

λωφήσων,ονος (ὁ) : le libérateur

οὔ-πω : pas encore

ἐπ-αυρίσκομαι(ἐπηύρομην) : tirer bénéfice de

ὑπο-πτήσσω + Α : trembler de peur devant

30

ὀπάζω (ὤπασα) : donner

πέρα+Γ : au delà de

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, funeste

φρουρέω,ῶ : surveiller

ὀρθο-στάδην : droit (adv.)

κάμπτω : fléchir, courber

γόνυ,γόνατος (τό) : le genou

ὀδυρμός,οῦ (ὁ) : la plainte

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

ἀν-ωφελής,ής,ές : inutile

φθέγγομαι : faire retentir

δυσ-παραίτητος,ος,ον : inexorable

35

ἅπας τις : tout homme

τραχύς,εῖα,ύ : rude, cruel, dur


Prométhée enchaîné v 12-35

Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀνάγκη, ης (ἡ) : destin, nécessité

ἅπας τις : tout homme

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

δέω (ἔδησα) : lier, attacher

ἔχω : avoir, tenir

ὁράω (futur ὄψομαι) : voir

οὐδείς,οὐδεμῖα,οὐδέν : personne, rien

πάλιν : de nouveau

πρός +Δ : sur, contre

σφεῖς,σφᾶς,σφῶν,σφίσιν : eux mêmes


fréquence 2 :

ἄκων,ουσα,ον : contraint, malgré soi

βία,ας (ἡ) : la force, la violence

οὔ-πω : pas encore

συγ-γενής,ής,ές : parent

τέλος,ους (τό) : le terme, la fin, le but

τόλμα,ης (ἡ) : le courage

φρουρέω,ῶ : surveiller

φωνή,ῆς (ἡ) : la voix


fréquence 3 :

ἄσμενος,η,ον : content, satisfait

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, grave

γόνυ,γόνατος (τό) : le genou

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

ἵνα : là où

τραχύς,εῖα,ύ : rude, cruel, dur


fréquence 4 :

ἀμείβω : altérer

ἐμποδών : en obstacle (ds les pieds)

κράτος,ους (τό) : la force, la puissance

πάγος,ου (ὁ) : le rocher, le pic, la glace

φθέγγομαι : faire retentir

φλόξ, φλογός (ἡ) : la flamme

χρώς, χροός (ὁ) : la chair


Ne pas apprendre :

αἰπυ-μήτης : aux pensées profondes

ἄνθος,ους (ἡ) : la fleur, l’éclat, le teint

ἀν-ωφελής,ής,ές : inutile

ἀ-τερπής,ής,ές : désagréable, funeste

ἀχθηδών,ονος (ἡ) : le poids accablant

ἐντολή,ῆς (ἡ) : l’ordre

δύσ-λυτος,ος,ον : impossible à délier

δυσ-παραίτητος,ος,ον : inexorable

δυσ-χείμερος,ος,ον : au froid glacial

ἐπ-αυρίσκομαι(ἐπηύρομην) : tirer bénéfice de

εὐωριάζω : négliger

ἑῷος,α,ον : de l’aurore

κάμπτω : fléchir, courber

λωφάω,ῶ : délivrer, apaiser

λωφήσων,ονος (ὁ) : le libérateur

ὀδυρμός,οῦ (ὁ) : la plainte

ὀπάζω (ὤπασα) : donner

ὀρθο-στάδην : droit (adv.)

πάχνη,ης (ἡ) : givre, glace

πέρα+Γ : au delà de

ποικιλ-είμων,ων,ον : au manteau bigarré

προσ-πασσαλεύω +Δ : clouer à

σκεδάννυμι (futurσκεδῶ) : disperser

σταθευτός,ή,όν : brûlé, rôti

τρύω : user en frottant, épuiser

ὑπο-πτήσσω + Α : trembler de peur devant

φάος=φῶς, φωτός (τό) : la lumière

φάραγξ, αγγος (ἡ) : escarpement, précipice

φοῖβος,η,ον : brillant

χάλκευμα,ατος (τό) : tout ouvrage en bronze

χροῖα=χρώς : la chairComparaison de traductions : Eschyle, Prométhée enchaîné, v.12-35


Traduction Chambry, Garnier, 1964

Pouvoir et Force, vous en avez fini avec la mission que Zeus vous a confiée et rien ne vous retient plus. Mais moi, je n'ai pas le courage d'enchaîner de force à ce pic battu par les tempêtes un dieu de même sang que moi. Malgré tout, il faut que je trouve le courage de le faire; car il m'en coûterait cher de négliger les ordres de mon père.

Fils aux hautes pensées de la sage Thémis, c'est malgré moi comme malgré toi que je vais te clouer dans des ferrements inextricables à ce roc désolé, où tu n'entendras plus la voix ni ne verras plus la figure d'aucun mortel, mais où, grillé par le soleil flamboyant, tu verras la fleur de ton teint se flétrir. Tu seras content lorsque la nuit cachera la lumière sous sa robe étoilée et que le soleil reviendra dissiper le givre du matin. Mais toujours le poids du mal présent t'accablera; car celui qui t'en soulagera n'est pas encore né. Voilà ce que tu as retiré de ta bienfaisance envers les hommes. En dieu qui ne se laisse pas effrayer par la colère des dieux, tu as dépassé ton droit en gratifiant les hommes de leurs honneurs. En récompense, tu vas monter sur ce rocher une garde sans agrément, debout, sans dormir, et sans ployer le genou. Tu pousseras des plaintes sans fin et des lamentations sans effet; car le cœur de Zeus est inflexible: un nouveau maître est toujours dur.

Traduction Mazon, les Belles Lettres, 1921

Pouvoir et Force, la mission de Zeus pour vous est achevée : rien ne vous retient plus. Mais moi, le cœur me manque pour enchaîner de force un dieu, mon frère, à ce pic battu par les tempêtes. Et, pourtant, il m’en faut trouver le courage : négliger l’ordre d’un père est faute lourdement punie.

Fils aux pensers hardis de la sage Thémis, c’est malgré moi autant que malgré toi que je te vais clouer à ce roc désolé dans ces nœuds inextricables d’acier. Là, tu ne connaîtras plus ni voix ni visage humains, mais, brûlé des feux flamboyants du soleil, tu sentiras la fleur de ton teint se flétrir ; avec joie, toujours, tu verras la nuit dérober la lumière sous son manteau d’étoiles, le soleil à son tour fondre le givre de l’aurore, sans que la douleur d’un mal toujours présent jamais cesse de te ronger, car nul libérateur n’est encore né pour toi. Voilà ce que tu as gagné à jouer le bienfaiteur des hommes. Dieu que n’effraie pas le courroux des dieux, tu as, en livrant leurs honneurs aux hommes, transgressé le droit : en récompense, tu vas sur ce rocher monter une garde douloureuse, debout toujours, sans prendre de sommeil ni ployer les genoux. Tu pourras alors lancer des plaintes sans fin, des lamentations vaines : le cœur de Zeus est inflexible ; un nouveau maître est toujours dur.Retour en haut du texte