Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

088 113 Le désespoir et le sursaut

les plaintes de ProméthéeLe désespoir et le sursaut

Prométhée enchaîné 88-113


Ὦ δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί 88

ποταμῶν τε πηγαὶ ποντίων κυμάτων

ἀνήριθμον γέλασμα παμμῆτόρ τε γῆ, 90

καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ,

ἴδεσθέ μ΄ οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός.


Δέρχθηθ΄ οἵαις αἰκίαισιν

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ

χρόνον ἀθλεύσω· 95

τοιόνδ΄ ὁ νέος ταγὸς μακάρων

ἐξηῦρ΄ ἐπ΄ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ·

φεῦ, φεῦ, τὸ παρὸν τό τ΄ ἐπερχόμενον

πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχθων

χρὴ τέρματα τῶνδ΄ ἐπιτεῖλαι. 100


Καίτοι τί φημι; πάντα προὐξεπίσταμαι

σκεθρῶς τὰ μέλλοντ΄, οὐδέ μοι ποταίνιον

πῆμ΄ οὐδὲν ἥξει· τὴν πεπρωμένην δὲ χρή

αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονθ΄ ὅτι

τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ΄ ἀδήριτον σθένος. 105


Ἀλλ΄ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας

οἷόν τέ μοι τάσδ΄ ἐστί· θνητοῖς γὰρ γέρα

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ΄ ἐνέζευγμαι τάλας·

ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρός

πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 110

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος·

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω

ὑπαίθριος δεσμοῖς πεπασσαλευμένος.
Vocabulaire dans l'ordre du texte (v.88-113) Prométhée enchaîné

δῖος,α,ον : divin

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

ταχύς,εῖα,ύ : rapide, agile

πνοή, ῆς (ἡ) : souffle

ποταμός,οῦ (ὁ) : le fleuve

πηγή,ῆς (ἡ) : la source, l'origine

πόντιος,α,ον : marin

90

ἀν-άριθμος = ἀνήριθμος : innombrable

παν-όπτης,ου : qui voit tout

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle

καλέω,ῶ : appeler, invoquer

ὁράω,ῶ, ὅψομαι,εἶδον : voir

οἷος,α,ον : tel que

δέρκομαι : voir, distinguer

αἰκία,ας (ἡ) : l’injure, la violence

δια-κναίω : déchirer

μυρι-ετής,ής,ές : indéfini,éternel,infini

95

ἀθλεύω : lutter, subir, endurer

ταγός,οῦ (ὁ) : le chef

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ : bienheureux

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, εὕρηκα : trouver

ἐπί +Δ : pour

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien, la chaîne

ἀ-εικής,ής,ές : inconvenant, étrange

φεῦ : hélas!

πῆμα,ατος (τό) : le malheur

στενάχω : déplorer

μόχθος,ου (ὁ) : la peine, la souffrance

100

τέρμα,ατος (τό) : le terme, la borne

ἐπι-τέλλω (τελῶ) : se lever (astre)

προ-εξ-επίσταμαι : savoir d’avance

σκεθρῶς : exactement

μέλλοντα (τά) : le futur, l’avenir

μέλλω : être sur le point de

ποταίνιος,α,ον : récent, inattendu

ἥκω : être arrivé, être venu

πεπρωμένος,η,ον : fatal

πέπρωται : il est écrit dans le destin

αἶσα,ης (ἡ) : la portion, la destinée

ῥᾳδίως ( ῥᾷον, ῥᾷστα) : facilement,aisément

105

ἀ-δήριτος,ος,ον : qu’on ne peut combattre

σιγάω,ῶ : se taire

τύχη,ης (ἡ) : le sort

οἷόν τέ μοι ἔστι : il m’est possible de

θνητός,ου (ὁ) : le mortel

γέρας (τό) (γέρα,γέρως) : honneur, récompense

πόρω (ἔπορον,πορεῖν,πορών) : procurer (défectif, aor. seul)

ἐν-ζεύγνυμι : j'attelle, j'attache à

τάλας,αινα,αν : malheureux, misérable

ναρθηκο-πλήρωτος,ος,ον : qui remplit la férule

θηράω,ῶ : chasser, rechercher

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

110

κλοπαῖος,α,ον : volé, dérobé

διδάσκαλος,ου (ὁ) : maître, enseignant

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

πέφηνα (φαίνομαι) : pft. se révéler (montrer)

πόρος,ου (ὁ) : chemin, moyen

ποινή,ῆς (ἡ) : châtiment, peine

ἀμπλάκημα,ατος (τό) : égarement, faute

τίνω : payer, acquitter

ὑπ-αίθριος,ος,ον : sous le ciel

πασσαλεύω : clouer

Vocabulaire (v.88-113) Prométhée enchaîné

Fréquence 1 :

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

ἐπί +Δ : pour

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, εὕρηκα : trouver

ἥκω : être arrivé, être venu

καλέω,ῶ : appeler, invoquer

μέλλοντα (τά) : le futur, l’avenir

μέλλω : être sur le point de

οἷος,α,ον : tel que

ὁράω,ῶ, ὅψομαι,εἶδον : voir

ῥᾳδίως ( ῥᾷον, ῥᾷστα) : facilement,aisément

τάλας,αινα,αν : malheureux, misérable

τύχη,ης (ἡ) : le sort


Fréquence 2 :

αἰθήρ,έρος (ὁ,ἡ) : l’éther, l’air

θνητός,ου (ὁ) : le mortel

οἷόν τέ μοι ἔστι : il m’est possible de

πῦρ, πυρός (τό) : le feu

σιγάω,ῶ : se taire

φεῦ : hélas!


Fréquence 3 :

δεσμός,οῦ (ὁ) : le lien, la chaîne

θηράω,ῶ : chasser, rechercher

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle

μόχθος,ου (ὁ) : la peine, la souffrance

πῆμα,ατος (τό) : le malheur


Fréquence 4 :

δέρκομαι : voir, distinguer

διδάσκαλος,ου (ὁ) : maître, enseignant

πόντιος,α,ον : marin

πόρος,ου (ὁ) : chemin, moyen

ποταμός,οῦ (ὁ) : le fleuve

ταχύς,εῖα,ύ : rapide, agile


ne pas apprendre :

ἀ-δήριτος,ος,ον : qu’on ne peut combattre

ἀ-εικής,ής,ές : inconvenant, étrange

ἀθλεύω : lutter, subir, endurer

αἰκία,ας (ἡ) : l’injure, la violence

αἶσα,ης (ἡ) : la portion, la destinée

ἀμπλάκημα,ατος (τό) : égarement, faute

ἀν-άριθμος = ἀνήριθμος : innombrable

γέρας (τό) (γέρα,γέρως) : honneur, récompense

δια-κναίω : déchirer

δῖος,α,ον : divin

ἐν-ζεύγνυμι : j'attelle, j'attache à

ἐπι-τέλλω (τελῶ) : se lever (astre)

κλοπαῖος,α,ον : volé, dérobé

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ : bienheureux

μυρι-ετής,ής,ές : indéfini,éternel,infini

ναρθηκο-πλήρωτος,ος,ον : qui remplit la férule

παν-όπτης,ου : qui voit tout

πασσαλεύω : clouer

πέφηνα (φαίνομαι) : pft. se révéler (montrer)

πηγή,ῆς (ἡ) : la source, l'origine

πνοή, ῆς (ἡ) : souffle

ποταίνιος,α,ον : récent, inattendu

πεπρωμένος,η,ον : fatal

πέπρωται : il est écrit dans le destin

ποινή,ῆς (ἡ) : châtiment, peine

πόρω (ἔπορον,πορεῖν,πορών) : procurer (défectif, aor. seul)

προ-εξ-επίσταμαι : savoir d’avance

σκεθρῶς : exactement

στενάχω : déplorer

ταγός,οῦ (ὁ) : le chef

τέρμα,ατος (τό) : le terme, la borne

τίνω : payer, acquitter

ὑπ-αίθριος,ος,ον : sous le ciel


Grammaire : Initiation au futur; à l'impératif présent.


Comparaison de traductions :


Eschyle, Prométhée enchaîné, v.88-113 Traduction Mazon, 1921, les Belles Lettres :


Ether divin, vents à l’aile rapide, eaux des fleuves, sourire innombrable des vagues marines, Terre, mère des êtres, et toi, Soleil, œil qui vois tout, je vous invoque ici : voyez ce qu’un dieu souffre par les dieux !

Contemplez les opprobres qui me déchirent et que j’endurerai pendant des jours sans nombre. Voilà donc les liens d’infamie qu’a imaginés pour moi le jeune chef des Bienheureux ! Las ! las ! et le mal qui m’accable et le mal qui m’attend m’arrachent des sanglots : après quelles épreuves la délivrance luira-t-elle enfin ?

Mais que dis-je ? Tout entier, d’avance, sais-je pas l’avenir ? Nul malheur ne viendra sur moi que je n’aie prévu. Il faut porter d’un cœur léger le sort qui vous est fait et comprendre qu’on ne lutte pas contre la force du Destin.

Pourtant taire ces maux m’est aussi impossible que de ne pas les taire. Oui, c’est pour avoir fait un don aux mortels que je ploie sous ce joug de douleurs, infortuné ! Un jour, au creux d’une férule, j’emporte mon butin, la semence de feu par moi dérobée, qui s’est révélée pour les hommes un maître de tous les arts, un trésor sans prix. Voilà les fautes dont je paie la peine aux dieux, dans ces liens qui me clouent ici à la face du Ciel !Eschyle : Prométhée enchaîné 88-92 (traduction André Bonnard - 1888-1959-, in Civilisation grecque I, Editions Complexe 1991, p 186,187):


Espaces célestes, course rapide des vents,

Sources des fleuves, rire innombrable

Des flots marins, Terre, commune mère,

Je vous invoque, j'invoque la Roue du Soleil,

Regard du monde, je vous appelle à voir

Ce que je souffre par les dieux - moi, dieu…


Eschyle : Prométhée enchaîné 107-113 (traduction André Bonnard - 1888-1959 - , in Civilisation grecque I, Editions Complexe 1991, p 186,187):Si je suis lié, misérable, à ce joug de nécessité,

C'est parce qu'aux mortels j'ai fait le don précieux.

Dans la tige creuse du narthèce,

J'ai caché le butin de ma chasse,

La source du Feu, l'Etincelle,

Le Feu qui s'est révélé pour les hommes

Maître de tous les arts, Route sans fin…


Eschyle : Prométhée enchaîné 88-112 (Traduction Marguerite Yourcenar, in La Couronne et la Lyre, Gallimard nrf, 1979, p 194-195)


La plainte du Titan

Air divin, et toi, souffle ailé

Des vents fougueux! Et vous, sources des fleuves!

Et toi, rire infini des vagues écumantes!

Et toi, œil du soleil, regard immaculé!

Soyez témoins de mes épreuves,

Prenez-moi en pitié, dieu que les dieux tourmentent!

Des siècles passeront

Avant ma délivrance!

Ainsi le veut le nouveau roi des cieux!

Mais j'avais prévu ma souffrance,

Et la torture atroce, et les cruels affronts,

Et les liens ignominieux!

J'ai trop servi la race humaine, triste espèce;

Pour vaincre le malheur et l'ignorance épaisse,

J'ai mis entre ses mains le feu, outil dont tout dépend,

Maître des arts sauveurs et des arts destructeurs,

Et c'est pourquoi un dieu terrible me suspend,

Crucifié, sur ces hauteurs…Retour en haut du texte