Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0476 0506 Arrivée d'Héraclès

début du troisième épisodeALCESTE 476-506 L’arrivée d’Héraclès

Texte grec

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ξένοι, Φεραίας τῆσδε κωμῆται χθονός 476

Ἄδμητον ἐν δόμοισιν ἆρα κιγχάνω;

ΧΟΡΟΣ Ἔστ ΄ ἐν δόμοισι παῖς Φέρητος, Ἡράκλεις.

Ἀλλ΄ εἰπὲ χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χθόνα

πέμπει, Φεραῖον ἄστυ προσβῆναι τόδε. 480

ΗΡΑΚΛΗΣ Τιρυνθίῳ πράσσω τιν΄ Εὐρυσθεῖ πόνον.

ΧΟΡΟΣ Καὶ ποῖ πορεύῃ; τῷ συνέζευξαι πλάνῳ;

ΗΡΑΚΛΗΣ Θρῃκὸς τέτρωρον ἅρμα Διομήδους μέτα.

ΧΟΡΟΣ Πῶς οὖν δυνήσῃ; μῶν ἄπειρος εἶ ξένου;

ΗΡΑΚΛΗΣ Ἄπειρος· οὔπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα. 485

ΧΟΡΟΣ Οὐκ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι σ΄ ἄνευ μάχης.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ἀλλ΄ οὐδ΄ ἀπειπεῖν μὴν πόνους οἷόν τ΄ ἐμοί.

ΧΟΡΟΣ Κτανὼν ἄρ΄ ἥξεις ἢ θανὼν αὐτοῦ μενεῖς.

ΗΡΑΚΛΗΣ Οὐ τόνδ΄ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ΄ ἐγώ.

ΧΟΡΟΣ Τί δ΄ ἂν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις; 490

ΗΡΑΚΛΗΣ Πώλους ἀπάξω κοιράνῳ Τιρυνθίῳ.

ΧΟΡΟΣ Οὐκ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάθοις.

ΗΡΑΚΛΗΣ Εἰ μή γε πῦρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο.

ΧΟΡΟΣ Ἀλλ΄ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις.

ΗΡΑΚΛΗΣ Θηρῶν ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων λέγεις. 495

ΧΟΡΟΣ Φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας.

ΗΡΑΚΛΗΣ Τίνος δ΄ ὁ θρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται;

ΧΟΡΟΣ Ἄρεος, ζαχρύσου Θρῃκίας πέλτης ἄναξ.

ΗΡΑΚΛΗΣ Καὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις·

σκληρὸς γὰρ αἰεὶ καὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται· 500

εἰ χρή με παισὶν οἷς Ἄρης ἐγείνατο

μάχην συνάψαι, πρῶτα μὲν Λυκάονι,

αὖθις δὲ Κύκνῳ, τόνδε δ΄ ἔρχομαι τρίτον

ἀγῶνα πώλοις δεσπότῃ τε συμβαλῶν.

Ἀλλ΄ οὔτις ἔστιν ὃς τὸν Ἀλκμήνης γόνον 505

τρέσαντα χεῖρα πολεμίαν ποτ΄ ὄψεται.
Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀγών, ῶνος (ὁ) : le combat

ἀπο-*θνῄσκω : mourir

ἄρα : donc

ἆρα : est-ce-que?

δόμος,ου (ὁ) : maison, demeure, palais

*δύναμαι : pouvoir

ἔστιν : il est possible

ἥκω : venir, arriver

*κτείνω : tuer

*λαμβάνω : prendre, recevoir

*μένω : rester, demeurer

μήν : certes, oui

ξένος,ου (ὁ) : l'étranger, l'hôte

*ὁράω,ῶ : voir

οὐδέ : ne pas…non plus

πολέμιος,α,ον : ennemi, hostile

πολυς, πλέον,πλεῖστος : beaucoup, plus, le plus

πόνος,ου (ὁ) : le travail, la tâche

*πέμπω : envoyer

*πράσσω : faire, réaliser

πρός+Α : vers

πρῶτα = πρῶτον : d'abord, en premier

*τρέχω : courir

χείρ, ξειρός (ἡ) : la main, le bras

χθών, χθονός (ἡ) : la terre


Fréquence 2

ἄστυ,εος (τό) : la cité

αὖθις : de nouveau, encore, ensuite

δαίμων,ονος (ὁ) : divinité, génie, destin

πορεύομαι : avancer, aller


Fréquence 3

γόνος,ου (ὁ) : le fils

θήρ,θηρός (ὁ) : bête sauvage, fauve

οὔπω : ne pas encore

ποῖ : où (mouvement)?

συμ-*βάλλω +Δ : réunir, en venir aux mains

συν-άπτομαι μάχην : engager le combat

χρεία,ας (ἡ) : le besoin


Fréquence 4

ἄπειρος,ος,ον + Γ : sans expérience de

μῶν; : st-ce que?

οὔ-τις, οὔ-τις, οὔ-τι : personne, rien

πῶλος, ου (ὁ,ἡ) : jeune cheval, poulain, pouliche


Ne pas apprendre:

Ἀδμητός,ου (ὁ) : Admète

αἶπος,ους (τό) : l'escarpement, la falaise

ἀπ-εῖπον , ειν : dire non, refuser

Ἄρης, εος (έως) : Arès

ἀρταμέω : dépecer, dévorer

γείνομαι : engendrer

γνάθος,ου (ὁ) : la mâchoire

δεσπόζω : être maître absolu de

Διομήδης, ους (ὁ) : Diomède

εὐ-μαρής,ής,ές : facile

Εὐρυσθευς,εος (ὁ) : Eurysthée

Ἡρακλῆς, έους (ὁ) : Héraclès

Θεσσαλός,οῦ (ὁ) : le Thessalien

θρῃκίος,α,ον : thrace

Θρῇξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

κιχάνω : rencontrer, atteindre

κοίρανος,ου (ὁ) : le chef, le roi

κομπάζω : se vanter de

κωμήτης,ου (ὁ) : l'habitant (d'un bourg)

λαιφηρός,ά,όν : rapide

μυκτήρ, ῆρος (ὁ) : la narine

ὀρείος,α,ον : des montagnes

πέλτη,ης (ἡ) : bouclier (léger)

πλάνος,ου (ὁ) : la course errante

πνέω, πνεύσομαι... : souffler

προσ-*βαίνω : marcher vers, contre

σκληρός,ά,όν : dur

συν-ζεύγνυμι : attacher

τετράορος,ος,ον (ώρος) : à quatre chevaux

τιρυνθίος,α,ον : de Tirynthe

τρέω : trembler devant

τρέφω (ἔθρεψα) : élever, nourrir

φάτνη,ης (ἡ) : l'étable, la crèche

Φεραία,ας : Phères (ville)

Φέρης, ητος (ὁ) : Phérès (père d'Admète)

φύρω : mouiller,tremper, souiller

χαλινός,οῦ (ὁ) : le mors

χόρτος,ου (ὁ) : le foin, la nourritureFiche à faire sur les 12 travaux d'Hercule

Vocabulaire par ordre alphabétique :

ἀγών, ῶνος (ὁ) le combat

Ἀδμητός,ου (ὁ) Admète

αἶπος,ους (τό) l'escarpement, la falaise

ἄπειρος,ος,ον + Γ qui n'a pas l'expérience de

ἀπ-εῖπον , ειν dire non, refuser

ἀπο-*θνῄσκω mourir

ἄρα donc

ἆρα est-ce-que

Ἄρης, εος (έως) Arès

ἄστυ,εος (τό) cité

αὖθις de nouveau

γείνομαι engendrer

γνάθος,ου (ὁ) la mâchoire

γόνος,ου (ὁ) le fils

δεσπόζω être maître absolu de

Διομήδης, ους (ὁ) Diomède

δόμος,ου (ὁ) maison, demeure,palais

*δύναμαι pouvoir

ἔστιν il est possible

εὐ-μαρής,ής,ές facile

Εὐρυσθευς,εος (ὁ) Eurysthée

ἥκω arriver, venir

Ἡρακλῆς, έους (ὁ) Héraclès

Θεσσαλός,οῦ (ὁ) le Thessalien

θήρ,θηρός (ὁ) bête sauvage, fauve

θρῃκίος,α,ον thrace

Θρῇξ, Θρῃκός (ὁ) le Thrace

κοίρανος,ου (ὁ) le chef, le roi

κομπάζω se vanter de

*κτείνω tuer

κωμήτης,ου (ὁ) l'habitant (d'un bourg)

λαιφηρός,ά,όν rapide

*λαμβάνω prendre, recevoir

*μένω rester

μήν certes

μυκτήρ, ῆρος (ὁ) la narine

μῶν; est-ce que

*ὁράω,ῶ voir

ὀρείος,α,ον des montagnes

οὐδέ ne pas…non plus

οὔπω ne pas…encore

οὔ-τις, οὔ-τις, οὔ-τι personne

ξένος,ου (ὁ) étranger, hôte

πέλτη,ης (ἡ) bouclier (léger)

*πέμπω envoyer

ποῖ où? Mvt

πολέμιος,α,ον ennemi, hostile

πολυς, πλέον,πλεῖστος beaucoup, plus, le plus

πόνος,ου (ὁ) travail, tâche

πορεύομαι aller

*πράσσω faire, réaliser

πρός+Α vers, contre

προσ-*βαίνω marcher vers, contre

πρῶτα = πρῶτον d'abord, en premier

πῶλος, ου (ὁ,ἡ) poulain, pouliche

σκληρός,ά,όν dur

συμ-*βάλλω +Δ en venir aux mains avec

συν-άπτομαι μάχην engager le combat

συν-ζεύγνυμι attacher

τετράορος,ος,ον (ώρος) à quatre chevaux

τιρυνθίος,α,ον de Tirynthe

*τρέχω courir

φάτνη,ης (ἡ) l'étable, la crèche

Φεραία,ας Phères (ville)

Φέρης, ητος (ὁ) Phérès (père d'Admète)

χαλινός,οῦ (ὁ) le mors

χείρ, χειρός (ἡ) la main, le bras

χθών, χθονός (ἡ) la terre

χόρτος,ου (ὁ) le foin, la nourriture

χρεία,ας (ἡ) le besoin

Traduction au plus près du texte : Alceste 476-506


Héraclès Étrangers, habitants de cette terre de Phères, 476

Est-ce que je peux rencontrer Admète dans sons palais?

Coryphée Il est dans son palais, l'enfant de Phérès, Héraclès!

Mais dis quel besoin t'envoie sur la terre des Thessaliens,

De telle sorte que tu arrives à cette cité de Phères. 480

Héraclès J'accomplis un travail pour Eurysthée de Tirynthe.

Coryphée Et où te diriges-tu? À quelle errance es-tu enchaîné?

Héraclès Le char à quatre chevaux du Thrace Diomède est mon lot.

Coryphée Comment donc le pourras-tu? Est-ce que tu es ignorant de cet étranger?

Héraclès Oui; je ne suis pas encore allé sur la terre des Bistones. 485

Coryphée Il n'est pas possible que tu te rendes maître des chevaux sans combat.

Héraclès Mais, refuser des travaux, assurément, je n'en suis pas capable non plus.

Coryphée Donc tu reviendras après avoir tué, ou bien, mort, tu resteras là-bas.

Héraclès <Le risque de> cette lutte n'est pas le premier que je courrai, moi.

Coryphée Si tu l'emportes sur leur maître, que prendras-tu de plus? 490

Héraclès J'emmènerai les chevaux pour le souverain de Titynthe.

Coryphée Il n'est pas commode de mettre le mors à leur mâchoire .

Héraclès Allons donc! À moins certes qu'ils ne soufflent du feu par les naseaux…

Coryphée Mais ils dévorent des hommes avec leurs mâchoires avides !

Héraclès Tu parles d'un fourrage (d'une nourriture) de fauves des montagnes, et non de chevaux! 495

Coryphée Tu pourras voir leurs mangeoires dégouttantes de sang !

Héraclès De quel père leur éleveur se vante-t-il <d'être> l'enfant?

Coryphée D'Arès, lui (= Diomède), le maître de l'écu d'or massif de Thrace.

Héraclès Encore une fois, ce travail <qui provient> de mon destin (de ma divinité), tu le définis :

Car , il est dur, toujours, et va vers une cîme escarpée; 500

Puisqu'il faut qu'avec les enfants qu'Arès a engendrés (attr du relatif), moi

Je noue (j'engage) le combat, d'abord avec Lycaon,

Un autre fois avec Cycnos, et je vais engager cette troisième

Lutte contre ces chevaux et leur maître.

Mais il n'existe personne qui verra le fils d'Alcmène 505

Trembler devant le bras d'un ennemi.


Retour en haut du texte