Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0507 0550 Deuil et hospitalité

propos obscurs et quiproquos507-550

Parcours 1 Héraclès (2)


ΧΟΡΟΣ Καὶ μὴν ὅδ΄ αὐτὸς τῆσδε κοίρανος χθονός 507

Ἄδμητος ἔξω δωμάτων πορεύεται.

ΑΔΜΗΤΟΣ Χαῖρ΄, ὦ Διὸς παῖ Περσέως τ΄ ἀφ΄ αἵματος.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ἄδμητε, καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. 510

ΑΔΜΗΤΟΣ Θέλοιμ΄ ἄν· εὔνουν δ΄ὄντα σ΄ ἐξεπίσταμαι.

ΗΡΑΚΛΗΣ Τί χρῆμα κουρᾷ τῇδε πενθίμῳ πρέπεις;

ΑΔΜΗΤΟΣ Θάπτειν τιν΄ ἐν τῇδ΄ ἡμέρᾳ μέλλω νεκρόν.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ἀπ΄ οὖν τέκνων σῶν πημονὴν εἴργοι θεός.

ΑΔΜΗΤΟΣ Ζῶσιν κατ΄ οἴκους παῖδες οὓς ἔφυσ΄ ἐγώ. 515

ΗΡΑΚΛΗΣ Πατήρ γε μὴν ὡραῖος, εἴπερ οἴχεται.

ΑΔΜΗΤΟΣ Κἀκεῖνος ἔστι χἠ τεκοῦσά μ΄, Ἡράκλεις.

ΗΡΑΚΛΗΣ Οὐ μὴν γυνή γ΄ ὄλωλεν Ἄλκηστις σέθεν;

ΑΔΜΗΤΟΣ Διπλοῦς ἐπ΄ αὐτῇ μῦθος ἔστι μοι λέγειν.

ΗΡΑΚΛΗΣ Πότερα θανούσης εἶπας ἢ ζώσης πέρι; 520

ΑΔΜΗΤΟΣ Ἔστιν τε κοὐκετ΄ ἔστιν, ἀλγύνει δ΄ἐμέ.

ΗΡΑΚΛΗΣ Οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ΄· ἄσημα γὰρ λέγεις.

ΑΔΜΗΤΟΣ Οὐκ οἶσθα μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρεών;

ΗΡΑΚΛΗΣ Οἶδ΄, ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν ὑφειμένην.

ΑΔΜΗΤΟΣ Πῶς οὖν ἔτ΄ ἔστιν, εἴπερ ᾔνεσεν τάδε; 525

ΗΡΑΚΛΗΣ Ἆ, μὴ πρόκλαι ΄ ἄκοιτιν, ἐς τόδ΄ ἀμβαλοῦ.

ΑΔΜΗΤΟΣ Τέθνηχ΄ ὁ μέλλων, κοὐκέτ΄ ἔσθ΄ ὁ κατθανών.

ΗΡΑΚΛΗΣ Χωρὶς τό τ΄ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομίζεται.

ΑΔΜΗΤΟΣ Σὺ τῇδε κρίνεις, Ἡράκλεις, κείνῃ δ΄ ἐγώ.

ΗΡΑΚΛΗΣ Τί δῆτα κλαίεις; τίς φίλων ὁ κατθανών; 53ο

ΑΔΜΗΤΟΣ Γυνή· γυναικὸς ἀρτίως μεμνήμεθα.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ὀθνεῖος ἢ σοὶ συγγενὴς γεγῶσά τις;

ΑΔΜΗΤΟΣ Οθνεῖος, ἄλλως δ΄ ἦν ἀναγκαία δόμοις.

ΗΡΑΚΛΗΣ Πῶς οὖν ἐν οἴκοις σοῖσιν ὤλεσεν βίον;

ΑΔΜΗΤΟΣ Πατρὸς θανόντος ἐνθάδ΄ ὠρφανεύετο. 535

ΗΡΑΚΛΗΣ Φεῦ.

Εἴθ΄ ηὕρομέν σ΄, Ἄδμητε, μὴ λυπούμενον.

ΑΔΜΗΤΟΣ Ὡς δὴ τί δράσων τόνδ΄ ὑπορράπτεις λόγον;

ΗΡΑΚΛΗΣ Ξένων πρὸς ἄλλων ἑστίαν πορεύσομαι.

ΑΔΜΗΤΟΣ Οὐκ ἔστιν, ὦναξ· μὴ τοσόνδ΄ ἔλθοι κακόν.

ΗΡΑΚΛΗΣ Λυπουμένοις ὀχληρός, εἰ μόλοι, ξένος. 540

ΑΔΜΗΤΟΣ Τεθνᾶσιν οἱ θανόντες· ἀλλ΄ ἴθ΄ ἐς δόμους.

ΗΡΑΚΛΗΣ Αἰσχρὸν παρὰ κλαίουσι θοινᾶσθαι φίλοις.

ΑΔΜΗΤΟΣ Χωρὶς ξενῶνές εἰσιν οἷ σ΄ ἐσάξομεν.

ΗΡΑΚΛΗΣ Μέθες με, καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν.

ΑΔΜΗΤΟΣ Οὐκ ἔστιν ἄλλου σ΄ ἀνδρὸς ἑστίαν μολεῖν. 545

Ἡγοῦ σὺ τῷδε δωμάτων ἐξωπίους

ξενῶνας οἴξας τοῖς τ΄ ἐφεστῶσιν φράσον

σίτων παρεῖναι πλῆθος· ἐν δὲ κλῄσατε

θύρας μεταύλους· οὐ πρέπει θοινωμένους

κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσθαι ξένους. 550


Vocabulaire par ordre alphabétique :


ἆ : ah (douleur,étonnement, indignation)

Ἄδμητος,ου : Admète

αἵμα, ατος : le sang

αἰνέω : louer, approuver

αἰσχρός,ά,όν : honteux, laid

ἄκοιτις,ιος : épouse

ἀλγύνω : faire souffrir

Ἄλκηστις,εως : Alceste

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre, différent

ἄλλως : autrement, en vain

ἀμβάλλω = ἀναβάλλω : lancer vers le haut, remettre à plus tard

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire

ἄναξ,ἄνακτος: prince, chef

ἀνήρ,ἀνδρὸς : homme, mari

ἀντὶ + Γ :en face de, au lieu de

ἀπό + Γ : de, à cause de, par, depuis

*ἀποθνῄσκω : mourir

ἀρτίως : exactement, récemment

ἄσημος,ος,ον : sans marque, obscur

αὐτός,ή,όν : moi-même, le

βίος,ου : vie, moyen de vivre

*βλώσκω : aller, venir

γὰρ : car, en effet

γε : du moins, certes

*γίγνομαι (γεγῶσα): devenir, être

γυνή, γυναικός : la femme

δῆτα : oui, certes

διπλοῦς,ῆ,οῦν : double

δόμος,ου : maison, palais

δράω : faire, accomplir

δῶμα : maison, demeure

ἐγκλείω : fermer, enfermer

ἐγώ : moi

εἰ : si

εἴπερ : si précisément

εἴργω : fermer, enfermer, écarter, empêcher

εἴτε : soit, soit que

ἐκεῖνος,η,ον: celui-là, ce fameux

ἐνθάδε : ici, en ce moment

ἐξεπίσταμαι : savoir parfaitement

ἔξω : au dehors de, dehors

ἐξωπίος,ος,ον : hors de vue

ἐπι + Δ : près de, dans , pour, à condition de

*ἔρχομαι : aller

ἐς + Α : dans

ἔστι : il est possible

ἑστία,ας : le foyer

ἔτι : encore, de plus

εὔνους,ους,ουν : bienveillant

*εὕρισκω : trouver, découvrir

ἐφίστημι : placer sur, se placer sur, commander

*ἔχω, ἕξω : avoir, tenir

Ζεύς, Διὸς : Zeus

ζῶ : vivre

ἢ : ou bien

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, penser, croire

ἡμέρα,ας : le jour

Ἡράκλης,ους : Héraclès

θάπτω : ensevelir

θέλω : vouloir, vouloir bien

θεός,οῦ : dieu

Θεσσαλός,οῦ : Théssalien

θοινάω,ῶ : traiter dans un festin; M se régaler

θύρα,ας : la porte

ἴθι : allons

καὶ μὴν

κακός,ή,όν : mauvais, méchant, lâche

κατά + Α : en descendant, dans, du temps de, selon , par

*καταθνῄσκω : mourir

κείνος = ἐκεῖνος

κλαίω : pleurer, briser

κλύω : entendre, savoir, écouter, obéïr

κοίρανος : chef, couverain

κουρά,ᾶς : action de raser, cheveux coupés

κρίνω : trier, juger

*λέγω : dire, parler

λόγος,ου : parole, discours, raison

λυπέω,ῶ : causer du chagrin

μᾶλλον : plus, plutôt

μεθίημι : laisser aller, lâcher

μέλλω : être sur le point de, tarder

μεταύλος,ος,ον = μεσαύλος : de la cour intérieure

μὴ : ne pas, de peur que

μὴν : certes, oui

*μιμνῄσκω : rappeler; M songer à, mentionner

μοῖρα,ας : part, sort , destinée

μῦθος,ου : parole, fable

μυρίος,α,ον : innombrable

νεκρός,οῦ : mort, cadavre

νομίζομαι : penser, considérer comme

ξένος,ου : étranger, hôte

ξενών,ῶνος : l'appartement des hôtes

ὅδε,ἥδε, τόδε : celui-ci, ce,cet, moi qui suis là

ὀθνεῖος,α,ον : étranger

*οἴγνυμι : ouvrir

οἶδα, οἶσθα : savoir

οἶκος,ου : maison, domaine

οἴχομαι : s'en aller, être parti, être perdu

*ὄλλυμι : faire périr, perdre; M périr

ὀρφανεύω : élever un orphelin; P être orphelin

ὅς,ἥ, ὅ : qui

οὐ : ne pas

οὐδὲ : et ne pas, ni, ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien; aucun

οὐκέτι : ne plus

οὖν : donc

ὀχληρός,ά,όν : gênant

παῖς, παιδός : enfant, serviteur

παρά + Δ : auprès de, chez

πάρειμι : être présent

πατήρ,τρός : le père

πένθιμος,η,ον : endeuillé, qui est lié au deuil

περί + Γ: au sujet de

Περσεύς,έως : Persée

πημονή,ῆς : malheur, fléau

πλῆθος,ους : foule, quantité

πορεύομαι : s'avancer, aller, traverser

πότερα ... ἤ : est-ce que… ou bien

πρέπω : se distinguer, convenir

προκλαίω : pleurer d'avance

πρὸς + Γ : de la part de, par

πῶς : comment

σάττω, σάξω...: équiper, remplir, bourrer

σέθεν=σοῦ

σῖτος,ου : blé, nourriture

σός,σή,σόν : ton, tien

στεναγμός,οῦ : gémissement

σύ : toi

συγγενής,ής,ές : parent

τέκνον,ου : enfant

*τίκτω : enfanter, produire

τις,τι : quelqu'un, quelque, un

τίς,τί : qui, lequel, quoi?

τοσόσδε,ήδε,όνδε : aussi grand (petit) que

*τυγχανω : rencontrer, obtenir, réussir

ὑπορράπτω : coudre astucieusement

ὑφίημι : dresser contre, relâcher, se relâcher

φεῦ : hélas

φίλος,η,ον : ami, cher

φράζω : expliquer, indiquer; méditer

φύω : faire pousser; pft : être; M naître, croître

χαῖρε : bonjour, adieu, réjouis-toi !

χἠ= καὶ ἡ

χάρις, ιτος : la grâce, le bienfait

χθῶν,χθονός : la terre

χρεών : il faut

χρῆμα,ατος : chose, pl. bien, richesse

χωρίς : à part

ὦ : ô

ὡραῖος,α,ον : de la saison, du printemps, mûr, opportun, joliAlceste 507-550 :Vocabulaire par ordre de fréquence

Fréquence 1

αἰσχρός,ά,όν : honteux, laid

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre, différent

ἀνήρ,ἀνδρὸς : homme, mari

ἀντὶ + Γ :en face de, au lieu de

ἀπό + Γ : de, à cause de, par, depuis

*ἀποθνῄσκω : mourirαὐτός,ή,όν : moi-même, le

βίος,ου : vie, moyen de vivre

*βλώσκω : aller, venir

γὰρ : car, en effet

γε : du moins, certes

*γίγνομαι (γεγῶσα): devenir, être

γυνή, γυναικός : la femme

εἰ : si

εἴπερ : si précisément

εἴτε : soit, soit que

*ἔρχομαι : aller

*εὕρισκω : trouver, découvrir

*ἔχω, ἕξω : avoir, tenir

δόμος,ου : maison, palais

δράω : faire, accomplir

δῶμα : maison, demeure

ἐγώ : moi

ἐκεῖνος,η,ον: celui-là, ce fameux

ἐνθάδε : ici, en ce moment

ἐπι + Δ : près de, dans , pour, à condition de

ἐς + Α : dans

ἔστι : il est possible

ἔτι : encore, de plus

ζῶ : vivre

ἢ : ou bien

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, penser, croire

ἡμέρα,ας : le jour

θέλω : vouloir, vouloir bien

θεός,οῦ : dieu

ἴθι : allons

κακός,ή,όν : mauvais, méchant, lâche

κατά + Α : en descendant, dans, du temps de, selon , par

κείνος = ἐκεῖνος

κρίνω : trier, juger

*λέγω : dire, parler

λόγος,ου : parole, discours, raison

μᾶλλον : plus, plutôt

μέλλω : être sur le point de, tarder

μὴ : ne pas, de peur que

μὴν : certes, oui

*μιμνῄσκω : rappeler; M songer à, mentionner

νομίζομαι : penser, considérer comme

ξένος,ου : étranger, hôte

ὅδε,ἥδε, τόδε : celui-ci, ce,cet, moi qui suis là

οἶδα, οἶσθα : savoir

οἶκος,ου : maison, domaine

*ὄλλυμι : faire périr, perdre; M périr

ὅς,ἥ, ὅ : qui

οὐ : ne pas

οὐδὲ : et ne pas, ni, ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien; aucun

οὖν : donc

παῖς, παιδός : enfant, serviteur

παρά + Δ : auprès de, chez

πάρειμι : être présent

πατήρ,τρός : le père

περί + Γ: au sujet de

πλῆθος,ους : foule, quantité

πρὸς + Γ : de la part de, par

πῶς : comment

σός,σή,σόν : ton, tien

σύ : toi

συγγενής,ής,ές : parent

τέκνον,ου : enfant

*τίκτω : enfanter, produire

τις,τι : quelqu'un, quelque, un

τίς,τί : qui, lequel, quoi?

*τυγχανω : rencontrer, obtenir, réussir

φίλος,η,ον : ami, cher

φύω : faire pousser; pft : être; M naître, croître

χαῖρε : bonjour, adieu, réjouis-toi !

χάρις, ιτος : la grâce, le bienfait

χθῶν,χθονός : la terre

χρεών : il faut

χρῆμα,ατος : chose, pl. bien, richesse

ὦ : ô


Fréquence 2

εὔνους,ους,ουν : bienveillant

αἵμα, ατος : le sang

ἄλλως : autrement, en vain

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire

ἄναξ,ἄνακτος: prince, chef

δῆτα : oui, certes

ἔξω : au dehors de, dehors

ἐφίστημι : placer sur, se placer sur, commander

θάπτω : ensevelir

κλύω : entendre, savoir, écouter, obéïr

λυπέω,ῶ : causer du chagrin

μυρίος,α,ον : innombrable

νεκρός,οῦ : mort, cadavre

οἴχομαι : s'en aller, être parti, être perdu

οὐκέτι : ne plus

πορεύομαι : s'avancer, aller, traverser

πότερα ... ἤ : est-ce que… ou bien

πρέπω : se distinguer, convenir

σῖτος,ου : blé, nourriture

φεῦ : hélas

φράζω : expliquer, indiquer; méditer

χωρίς : à part


Fréquence 3 :

αἰνέω : louer, approuver

εἴργω : fermer, enfermer, écarter, empêcher

κλαίω : pleurer, briser

μεθίημι : laisser aller, lâcher

μῦθος,ου : parole, fable


Fréquence 4 :

ἆ : ah (douleur,étonnement, indignation)

ἀμβάλλω = ἀναβάλλω : lancer vers le haut, remettre à plus tard

διπλοῦς,ῆ,οῦν : double

ἑστία,ας : le foyer

θύρα,ας : la porte

τοσόσδε,ήδε,όνδε : aussi grand (petit) que


Ne pas apprendre :

Ἄδμητος,ου : Admète

ἄκοιτις,ιος : épouse

ἀλγύνω : faire souffrir

Ἄλκηστις,εως : Alceste

ἀρτίως : exactement, récemment

ἄσημος,ος,ον : sans marque, obscur

ἐγκλείω : fermer, enfermer

ἐξεπίσταμαι : savoir parfaitement

ἐξωπίος,ος,ον : hors de vue

Ζεύς, Διὸς : Zeus

Ἡράκλης,ους : Héraclès

Θεσσαλός,οῦ : Théssalien

θοινάω,ῶ : traiter dans un festin; M se régaler

καὶ μὴν

*καταθνῄσκω : mourir

κοίρανος : chef, couverain

κουρά,ᾶς : action de raser, cheveux coupés

μεταύλος,ος,ον = μεσαύλος : de la cour intérieure

μοῖρα,ας : part, sort , destinée

ξενών,ῶνος : l'appartement des hôtes

ὀθνεῖος,α,ον : étranger

*οἴγνυμι : ouvrir

ὀρφανεύω : élever un orphelin; P être orphelin

ὀχληρός,ά,όν : gênant

πένθιμος,η,ον : endeuillé, qui est lié au deuil

Περσεύς,έως : Persée

πημονή,ῆς : malheur, fléau

προκλαίω : pleurer d'avance

σάττω, σάξω...: équiper, remplir, bourrer

σέθεν=σοῦ

στεναγμός,οῦ : gémissement

ὑπορράπτω : coudre astucieusement

ὑφίημι : dresser contre, relâcher, se relâcher

χἠ= καὶ ἡ

ὡραῖος,α,ον : de la saison, du printemps, mûr, opportun, joliTraduction au plus près du texte : Alceste 507-550

Coryphée : Et justement le voici en personne, le souverain de cette terre, 507

Admète s'avance hors du palais.

Admète : Salut et joie, ô fils de Zeus, et qui es du sang de Persée.

Héraclès : Admète, salut et joie aussi pour toi, maître des Thessaliens. 510

Admète : Je le voudrais; je sais bien que tu es bien disposé.

Héraclès : Quelle occupation annonces-tu par ces cheveux rasés en signe de deuil?

Admète : Je dois enterrer, aujourd'hui même, un mort.

Héraclès : Hé bien, que de tes enfants un dieu écarte le malheur.

Admète : Ils sont vivants à la maison, les enfants que moi, j'ai engendrés. 515

Héraclès : Assurément, ton père était en âge, si c'est lui qui est décédé.

Admète : Lui aussi existe, ainsi que celle qui m'a enfanté, Héraclès.

Héraclès : Assurément ce n'est pas ta femme qui a péri, ton Alceste!

Admète : Double est à son sujet la parole à dire, pour moi.

Héraclès : Est-ce que tu as parlé d'une personne qui est morte, ou qui vit? 520

Admète : Elle existe à la fois et elle n'existe plus, et <cela> m'afflige.

Héraclès : Je ne sais rien de plus : car tu dis des choses obscures.

Admète : Ne sais-tu pas la destinée qu'il faut qu'elle subisse?

Héraclès : Je sais qu'elle s'est exposée à mourir à ta place.

Admète : Comment donc existe-t-elle encore, s'il est vrai qu'elle a consenti à cela? 525

Héraclès : Ah! Ne pleure pas à l'avance ton épouse, diffère jusqu'à ce <moment>-là.

Admète : Il est mort, celui qui doit mourir, et il n'existe plus, le mort.

Héraclès : Le fait d'exister est considéré différemmment que le fait de ne pas exister!

Admète : Toi, tu juges de cette manière-ci, Héraclès, mais moi, de cette manière-là.

Héraclès : Pourquoi pleures-tu donc? Lequel de tes amis est le mort? 530

Admète : Une femme; nous mentionnions à l'instant une femme.

Héraclès : Une femme de famille étrangère, ou qui est de la même lignée que toi?

Admète : De famille étrangère, mais, d'une autre manière, elle

était intimement liée à la "maison"…

Héraclès : Comment donc, dans ta demeure <justement>, a-t-elle perdu la vie?

Admète : Comme son père était mort, elle vécut en orpheline, ici. 535

Héraclès : Hélas !

Ah si seulement nous t'avions trouvé, Admète, exempt de chagrin!

Admète : Avec quelle intention (dans l'intention de faire quoi…) arranges-tu ce discours?

Héraclès : Je vais m'avancer vers le foyer d'autres hôtes.

Admète : Ce n'est pas possible, seigneur! Qu'un si grand mal n'advienne pas!

Héraclès : Pour ceux qui ont du chagrin, importun est l'hôte, s'il survient. 540

Admète : Les morts sont morts; mais allons! viens dans ma maison!

Héraclès : Il est honteux de festoyer chez des amis qui pleurent.

Admète : Ils sont à part, les appartements des hôtes où nous te conduirons.

Héraclès : Laisse-moi aller, et je t'en aurai mille reconnaissances.

Admète : Il n'est pas possible que tu ailles au foyer d'un autre homme. 545

- eh toi! Guide-le, après avoir ouvert pour cet homme-ci les appartements

des hôtes qui sont hors de vue du palais, et dis à ceux qui y sont préposés

qu'une abondance de mets soit à sa disposition; et tenez fermées

les portes qui jouxtent la cour : il ne convient pas que les hôtes qui festoient

entendent des gémissements, ni ne s'attristent. 550Retour en haut du texte