Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0747 0772 Monologue du serviteur

Cet Héraclès, quel hôte!Alceste vers 747-772 (4ème épisode)

Le monologue du serviteur : cet Héraclès, quel hôte !


ΘΕΡΑΠΩΝ

Πολλοὺς μὲν ἤδη κἀπὸ παντοίας χθονός 747

ξένους μολόντας οἶδ ΄ ἐς Ἀδμήτου δόμους,

οἷς δεῖπνα προὔθηκ ΄ · ἀλλὰ τοῦδ ΄ οὔπω ξένου

κακίον ΄ ἐς τήνδ ΄ ἑστίαν ἐδεξάμην. 750

Ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν

ἐσῆλθε κἀτόλμησ ΄ ἀμείψασθαι πύλας.

Ἔπειτα δ ΄ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο

τὰ προστυχόντα ξένια, συμφορὰν μαθών,

ἀλλ ΄ , εἴ τι μὴ φέροιμην, ὤτρυνεν φέρειν. 755

Ποτῆρα δ ΄ ἐν χείρεσσι κίσσινον λάβων

πίνει μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέθυ,

ἕως ἐθέρμην ΄ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλόξ

οἴνου · στέφει δὲ κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις

ἄμουσ ΄ ὑλακτῶν · δισσὰ δ ΄ ἦν μέλη κλύειν · 760

ὃ μὲν γὰρ ᾖδε, τῶν ἐν Ἀδμήτου κακῶν

οὐδὲν προτιμῶν , οἰκέται δ ΄ ἐκλαίομεν

δέσποιναν · ὄμμα δ ΄ οὐκ ἐδείκνυμεν ξένῳ

τέγγοντες · Ἄδμητος γὰρ ὧδ ΄ ἐφίετο.

Καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ 765

ξένον, πανοῦργον κλῶπα καὶ λῃστήν τινα,

ἣ δ ΄ ἐκ δόμων βέβηκεν, οὐδ ΄ ἐφεσπόμην

οὐδ ΄ ἐξέτεινα χεῖρ ΄ ,ἀποιμώζων ἐμήν

δέσποιναν, ἣ ΄ μοὶ πᾶσί τ ΄ οἰκέταισιν ἦν

μήτηρ · κακῶν γὰρ μυρίων ἐρρύετο, 770

ὀργὰς μαλάσσουσ ΄ ἀνδρός. Ἆρα τὸν ξένον

στυγῶ δικαίως, ἐν κακοῖς ἀφιγμένον ;
Vocabulaire par ordre alphabétique :

Ἄδμητος,ου : Admète

ᾄδω : chanter

ἀλλά : mais

ἀμείβομαι : échanger, alterner ; franchir

ἄ-μουσος,ος,ον : étranger aux muses, discordant

ἀμφι-*βαίνω : entourer

ἀνήρ,ἀνδρὸς : homme, mari

ἀπ-οιμώζω : déplorer

ἆρα ; est-ce que ?

αὐτός,ή,όν : moi-même, le

*ἀφικνέομαι,οῦμαι : arriver

*βαίνω, βέβηκα : marcher, aller

*βλώσκω : aller, venir

γὰρ : car, en effet

δὲ : d'autre part, mais

δείκνυμι : montrer

δεῖπνον,ου (τό) : banquet, festin

δέσποινα,ης : la maîtresse

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

δέχομαι : recevoir

δικαίως : justement

δισσός, ή, όν : double

δόμος,ου : maison, palais

ἐγώ : moi

εἰ : si

ἐκ : hors de (+gén)

ἐκ-τείνω : allonger, étendre, tendre

ἐμός,ή,όν : mon, mien

ἐν : dans (+dat)

ἔπειτα : ensuite

ἐς : dans (+ acc)

ἐσ-έρχομαι : entrer, se présenter

ἑστία,ας : le foyer

ἑστιῶ : traiter à table, faire le service pour

εὔζωρος,ος,ον : pur, sans mélange

ἐφ-έπομαι (εσπόμην) : suivre, obéïr à (+dat)

ἐφ-ίεμαι : désirer, ordonner

ἕως : jusqu'à ce que, tant que

θερμαίνω : échauffer, réchauffer

ἤδη : déjà, tout de suite, désormais

καί : et, aussi, même

κακός ,κακίων , κακίστος : mauvais, pire, très mauvais

κἀτόλμησ ΄= καὶ ἐτόλμησ

κίσσινος,η,ον : en bois de lierre

κλάδος, ου : le rameau, la branche

κλαίω : pleurer, briser

κλύω : entendre, savoir, écouter, obéïr

κλώψ, κλωπός : le voleur

κἀπὸ = καὶ ἀπό

κράς, κρατός (τό) : la tête

*λαμβάνω : prendre, recevoir

λῃστής, οῦ : brigand, pirate

μαλάσσω : adoucir, assouplir

*μανθάνω : apprendre, étudier, comprendre

μέθυ, υος (τό) : le vin

μέλας, αινα,αν : noir

μέλος,ους (τό) : le membre, la mesure, le chant

μέν : d'une part

μή : ne pas, de peur que

μήτηρ : la mère

μολόντας > βλώσκω

μυρίος,α,ον : innombrable

μύρσινος,η,ον : de myrte

νῦν : maintenant, en réalité

ξένια,ων (τά) : les cadeaux d'hospitalité

ξένος,ου : étranger, hôte

ὅδε,ἥδε, τόδε : celui-ci, ce,cet, moi qui suis là

*οἶδα, οἶσθα : savoir

οἰκέτης,οῦ : le serviteur, domestique

οἶνος,ου : le vin

ὄμμα, ατος,(τό) : l'œil

*ὁράω,ῶ : voir

ὀργή,ῆς : la colère

ὅς,ἥ, ὅ : qui

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas

οὐδέ : et ne pas, ni, ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien; aucun

οὔπω : ne pas encore

ὀτρύνω : exciter, presser

οὔτι : en rien (adv)

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, très habile

παντοίος,α,ον : de toute espèce

πᾶς, πάσα, πᾶν : tout, chaque

πενθέω,ῶ : pleurer, déplorer

*πίνω : boire

πολύς , πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup

ποτήρ, ῆρος (ὁ) : vase à boire, coupe

προσ-*τυγχάνω : se présenter par hasard

προ-τίθημι : placer devant, exposer, proposer

προ-τιμάω, ῶ : préférer, se soucier de

πρῶτα : d'abord

πύλη,ης (πύλα,ας) : le battant de porte, la porte

ῥύομαι : protéger de (+gén)

στέφω : couronner

στυγέω, ῶ : haïr, craindre, rendre odieux

συμφορά,ᾶς : événement, malheur

σωφρόνως : avec retenue

τέγγω : mouiller, verser, fléchir

τις,τι : quelqu'un, quelque, un

τολμάω, ῶ : oser

ὑλακτέω,ῶ : crier, hurler

φλόξ, φλογός (ἡ) : la flamme

*φέρω : porter, apporter, emporter, supporter

χεῖρ, χειρός : la main, le bras

χθῶν, χθονός : la terre

ὧδε : ainsi, à ce point, ici


vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀλλά : mais

ἀνήρ,ἀνδρὸς : homme, mari

ἆρα ; est-ce que ?

*ἀφικνέομαι,οῦμαι : arriver

*βλώσκω : aller, venir

γὰρ : car, en effet

δὲ : d'autre part, mais

δείκνυμι : montrer

δέχομαι : recevoir

δικαίως : justement

δόμος,ου : maison, palais

ἐγώ : moi

εἰ : si

ἐκ : hors de (+gén)

ἐμός,ή,όν : mon, mien

ἐν : dans (+dat)

ἔπειτα : ensuite

ἐς : dans (+ acc)

ἤδη : déjà, tout de suite, désormais

καί : et, aussi, même

κακός ,κακίων, κακίστος : mauvais, pire, très mauvais

*λαμβάνω : prendre, recevoir

*μανθάνω : apprendre, étudier, comprendre

μέν : d'une part

μή : ne pas, de peur que

μήτηρ : la mère

νῦν : maintenant, en réalité

ξένος,ου : étranger, hôte

ὅδε,ἥδε, τόδε : celui-ci, ce,cet, moi qui suis là

*οἶδα, οἶσθα : savoir

*ὁράω,ῶ : voir

ὅς,ἥ, ὅ : qui

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas

οὐδέ : et ne pas, ni, ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien; aucun

πᾶς, πάσα, πᾶν : tout, chaque

πολύς , πολλή, πολύ : nombreux, beaucoup

πρῶτα : d'abord

συμφορά,ᾶς : événement, malheur

τις,τι : quelqu'un, quelque, un

τολμάω,ῶ : oser

*φέρω : porter, apporter, emporter, supporter

χεῖρ, χειρός : la main, le bras

χθῶν,χθονός : la terre

Fréquence 2

*βαίνω, βέβηκα : marcher, aller

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

ἐσ-έρχομαι : entrer, se présente

ἕως : jusqu'à ce que, tant que

κλύω : entendre, savoir, écouter, obéïr

μυρίος,α,ον : innombrable

οἰκέτης,οῦ : le serviteur, domestique

ὄμμα, ατος,(τό) : l'œil

ὀργή,ῆς : la colère


Fréquence 3

δέσποινα,ης : la maîtresse

κλαίω : pleurer, briser

κράς, κρατός (τό) : la tête

μέλος,ους (τό) : le membre, la mesure, le chant

οἶνος,ου : le vin

οὔπω : ne pas encore

*πίνω : boire

ὧδε : ainsi, à ce point, ici


Fréquence 4

ἀμείβομαι : échanger, alterner

δισσός, ή, όν : double

ἐφ-ίεμαι : désirer, ordonner

λῃστής, οῦ : brigand, pirate

μέλας, αινα,αν : noir

οὔτι : en rien (adv)

προ-τίθημι : placer devant, exposer, proposer

φλόξ, φλογός (ἡ) : la flamme


Ne pas apprendre

Ἄδμητος,ου : Admète

ᾄδω : chanter

ἄ-μουσος,ος,ον : étranger aux muses, discordant

ἀμφι-*βαίνω : entourer

ἀπ-οιμώζω : déplorer

δεῖπνον,ου (τό) : banquet, festin

ἐκ-τείνω : allonger, étendre, tendre

ἑστία,ας : le foyer

ἑστιῶ : traiter à table, faire le service pour

εὔζωρος,ος,ον : pur, sans mélange

ἐφ-έπομαι (aor -εσπόμην) : suivre, obéïr à (+dat)

θερμαίνω : échauffer, réchauffer

κἀτόλμησ ΄= καὶ ἐτόλμησε

κίσσινος,η,ον : en bois de lierre

κλάδος, ου : le rameau, la branche

κλώψ, κλωπός : le voleur

κἀπὸ = καὶ ἀπό

μαλάσσω : adoucir, assouplir

μέθυ, υος (τό) : le vin

μολόντας > βλώσκω

μύρσινος,η,ον : de myrte

ξένια,ων (τά) : les cadeaux d'hospitalité

ὀτρύνω : exciter, presser

πανοῦργος,ος,ον : capable de tout, scélérat, très habile

παντοίος,α,ον : de toute espèce

πενθέω,ῶ : pleurer, déplorer

ποτήρ, ῆρος (ὁ) : vase à boire, coupe

προσ-*τυγχάνω : se présenter par hasard

προ-τιμάω,ῶ : préférer, se soucier de

πύλη,ης (πύλα,ας) : le battant de porte, la porte

ῥύομαι : protéger de (+gén)

στέφω : couronner

στυγέω, ῶ : haïr, craindre, rendre odieux

σωφρόνως : avec retenue

τέγγω : mouiller, verser, fléchir

ὑλακτέω,ῶ : crier, hurler


Traduction au plus près du texte : Alceste 747-772

Le serviteur

Je sais que de nombreux hôtes, et issus de toutes sortes de régions, 747

Sont venus dans le palais d'Admète,

Auxquels j'ai servi des repas; mais de pire que cet hôte-ci,

je n'en ai pas encore reçu dans ce foyer. 750

Car lui, tout d'abord, alors qu'il voyait mon maître dans le deuil,

Il est entré et a osé pousser les battants de la porte.

Ensuite, <c'est > sans aucune retenue, <qu'>il a accepté

Les présents d'hospitalité improvisés, bien qu'il connaisse la situation,

Bien au contraire : si nous n'apportions pas quelque chose, il nous pressait de l'apporter. 755

Prenant dans ses mains une coupe en bois de lierre,

Il boit la liqueur pure <née> de la mère noire,

Jusqu'à ce que la flamme du vin, l'ayant envahi, l'ait échauffé;

Et il couronne sa tête de rameaux de myrte,

En gueulant des couplet discordants; il était possible d'entendre des mélodies de deux sortes : 760

Car lui, il chantait, sans se soucier en rien des malheurs d'Admète,

Alors que nous, les serviteurs, nous pleurions

Notre maîtresse; mais nous ne montrions pas nos yeux à notre hôte,

Lorsque nous les mouillions de larmes : car Admète l'avait ordonné ainsi.

Et maintenant moi, je suis à le servir à table dans le palais, 765

Cet hôte, quelque damné voleur et brigand,

Alors qu'elle, elle est partie du palais, et je n'ai pas pu suivre le cortège

Ni tendre la main<pour la saluer>, alors que je pleurais sur ma

Maîtresse, qui était, pour moi et pour tous les serviteurs,

Une mère : car elle nous protégeait de mille malheurs, 770

En adoucissant les colères de son mari. Est-ce que, oui ou non, je le

Déteste à bon droit, cet hôte, qui est arrivé au milieu de nos malheurs?


Retour en haut du texte