Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0773 0802 Propos d'ivrogne d'Héraclès

Sagesse et ivresseAlceste 773- 802 Sagesse et ivresse

Les propos d’un ivrogne

ΗΡΑΚΛΗΣ :

Οὗτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις; 773

Οὐ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόσπολον

εἶναι, δέχεσθαι δ ΄ εὐπροσηγόρῳ φρενί. 775

Σὺ δ ΄ ἄνδρ ΄ ἑταῖρον δεσπότου παρόνθ ΄ ὁρῶν,

στυγνῷ προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ

δέχῃ, θυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων.

Δεῦρ ΄ ἔλθ ΄, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ.

Τὰ θνητὰ πράγματ ΄ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 780

Οἶμαι μὲν οὔ· πόθεν γάρ; ἀλλ ΄ ἄκουέ μου.

Βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται,

κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται·

τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται, 785

κἄστ ΄ οὐ διδακτὸν οὐδ ΄ ἁλίσκεται τέχνῃ.

Ταῦτ ΄ οὖν ἀκούσας καὶ μαθὼν ἐμοῦ πάρα,

εὔφραινε σαυτόν, πῖνε, τὸν καθ ΄ ἡμέραν

βίον λογίζου σόν, τὰ δ ΄ ἄλλα τῆς τύχης.

Τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν 790

Κύπριν βροτοῖσιν· εὐμενὴς γὰρ ἡ θεός.

Τὰ δ ΄ ἄλλα ἔασον ταῦτα καὶ πιθοῦ λόγοις

ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρθά σοι δοκῶ λέγειν·

οἶμαι μέν. Οὔκουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφείς

πίῃ μεθ ΄ ἡμῶν τάσδ ΄ ὑπερβαλὼν τύχας, 795

στεφάνοις πυκασθείς; Καὶ σάφ ΄ οἶδ ΄ ὁθούνεκα

τοῦ νῦν σκυθρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν

μεθορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου.

Ὄντας δὲ θνητοὺς θνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών·

ὡς τοῖς γε σεμνοῖς καὶ συνωφρυωμένοις 800

ἅπασίν ἐστιν, ὥς γ ΄ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῇ,

οὐ βίος ἀληθῶς ὁ βίος, ἀλλὰ συμφορά. 802Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀκούω : entendre, entendre dire, apprendre, écouter, obéïr

ἅπας, πασα, παν : absolument tout

βίος,ου (ὁ) : vie, moyen d'existence

βροτός,ή,όν : mortel

βρότος,ου (ὁ) : le mortel

διδάσκω (διδακτός,ή,όν ) enseigner, apprendre

ἐγώ : moi, je

εἴπερ : si précisément

ἡδύς,εῖα,ύ : doux, agréable

ἡμεῖς : nous

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

θνητός,ή,όν : mortel

κατά : A en descendant, dans, du temps de, selon G du haut de, sous, contre

λέγω : dire, parler

λόγος,ου (ὁ) : parole, discours, raison

μέλλω : être sur le point de, tarder

ὅδε,ἥδε,τόδε : celui-là

οἶδα : savoir

οἶμαι : croire, penser

ὅπως : comme, comment, de façon que, afin que

ὅστις, ἥτις, ὅτι : tout homme qui, qui, quiconque

ὀφείλω : devoir

πάρειμι : être présent

πείθω : persuader; M obéir, se fier à

πλεῖστον : le plus

σαυτόν : toi-même

σός,σή,σόν : ton

σοφός,ή,όν : habile, sage, savant

σύ : toi, tu

τί ; pourquoi?

τιμάω,ῶ : honorer, évaluer, condamner à

φρονέω,ῶ : penser, être sensé

φύσις,εως (ἡ) : la nature

χρεών : il faut

ὡς : que, parce que, comme, lorsque, afin que, de telle sorte que


Fréquence 2

ἁλίσκομαι : être pris, être condamné

βλέπω : voir, regarder

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

δεῦρο :ici, jusqu'ici

κατα-θνῄσκω : mourir

λογίζομαι : compter; calculer, réfléchir

ξυν-ίστημι : rassembler, réunir

οὔκουν : donc ne…pas

πόθεν : d'où, comment

σεμνός,ή,όν :vénérable, grave, imposant, orgueilleux

στεφάνος, ου (ὁ) : la couronne

φρήν,φρενός (ὁ) : esprit, coeur, sentiment


Fréquence 3

ἀληθῶς : véritablement

βιόω,ῶ : vivre

ἐμ-πίπτω : tomber sur, tomber dans

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

ὑπερ-βάλλω : lancer par-dessus, dépasser

ὀρθός,ή, όν : droit, direct, juste

πήμα,ατος (τό) : le mal, le malheur

πίνω : boire

πρόσ-πολος,ου (ὁ) : le serviteur

πρόσωπον,ου (τό) : face, visage, front, aspect

σπουδή,ῆς, (ἡ) :l'empressement, la hâte, l'effort, le sérieux

φροντίζω : se soucier de, veiller à


Fréquence 4

ἄγαν : beaucoup, trop

ἀφανής,ής,ές : invisible, caché

ἑταῖρος,ου (ὁ) : le compagnon

κριτής,οῦ (ὁ) : le juge


Ne pas apprendre

αὔριον : demain

ἐξ-επίσταμαι : savoir parfaitement, savoir par cœur

εὐμενής,ής,ές : bienveillant, bon, doux

εὐ-προσήγορος,ος,ον : affable

εὔφραινω : réjouir, charmer

θυραῖος,α,ον : qui est à la porte, extérieur

Κύπρις,εως : Cypris (Aphrodite)

μεθ-ορμίζω : faire changer de mouillage (acc) qqn (gén.) à partir de, déplacer de

ὁθούνεκα = ὅτι : parce que, que

οἷ : où (avec mouvement)

πίτυλος,ου (ὁ) : le battement (des rames), les coups répétés, le martèlement

προ-βαίνω : aller, s'avancer

πυκάζω : envelopper

σάφα : clairement, manifestement

σκυθρωπός,ός,όν : sombre, triste, chagrin (adj.)

σκύφος,ου (ὁ) : la coupe

στυγνός,ή,όν : hostile, sombre

συν-ωφρυόομαι,οῦμαι : froncer les sourcilsTraduction au plus près du texte : Alceste 773-802

Héraclès :

Hé, toi qui es ici, pourquoi as-tu un air grave et soucieux ? 773

Il ne faut pas que le domestique soit sombre pour ses hôtes,

Mais qu'il <les> reçoive avec un cœur favorablement disposé. 775

Pourtant toi, en voyant présent un homme, l'ami de ton maître,

C'est avec un visage hostile et au sourcil froncé

Que tu le reçois, en ayant du tracas pour un malheur étranger.

Viens ici, afin que tu deviennes un peu plus sage .

En ce qui concerne les affaires mortelles, sais-tu la nature qu'elles ont ? 780

A mon avis, non; car d'où <le saurais-tu>? Alors, écoute moi.

Pour tous les humains, il faut mourir,

Et il n'existe pas quelqu'un parmi les mortels qui sache nettement

S'il vivra demain, au jour qui vient;

Car pour ce qui est du sort, il est hors de vue <de savoir> où il va aller, 785

Et ce n'est pas enseignable, ni saisissable au moyen d'un art.

Alors, après avoir entendu cela, et l'avoir appris de moi,

Réjouis-toi , bois; la vie au jour le jour,

Compte-la comme tienne, et compte que le reste appartient au destin.

Et honore aussi celle des divinités qui est de loin la plus agréable 790

Pour les humains, Cypris : car elle est bienveillante, la déesse.

Tout le reste, tout ça, laisse-le tomber, et laisse-toi persuader par mes

Paroles, si toutefois il te semble que je dis des choses justes;

Moi, je le crois. Ne vas-tu donc pas, ayant envoyé promener ce chagrin excessif,

Boire avec nous, en surmontant ces coups du sort, 795

En t'étant couvert de couronnes? Et je sais clairement que,

<te séparant> de ton état d'esprit de maintenant, sombre et contracté,

il te fera changer de mouillage, la battement cadencé de la coupe.

Il faut qu'étant mortels, nous nous préoccupions aussi de choses mortelles:

Car pour tous les hommes graves et fronçant le sourcil, 800

Dans la mesure où l'on se sert de moi comme juge,

La vie n'est pas vraiment une vie, mais une calamité.


Retour en haut du texte