Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0803 0825 Héraclès dégrisé

L'aveu du serviteur : révélation!Alceste 803 825

Héraclès dégrisé

ΘΕΡΑΠΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ


ΘΕ. Ἐπιστάμεσθα ταῦτα· νῦν δὲ πράσσομεν 803

οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια.

ΗΡ. Γυνὴ θυραῖος ἡ θανοῦσα· μὴ λίαν805

πένθει· δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται.

ΘΕ. Τί ζῶσιν; οὐ κάτοισθα τἀν δόμοις κακά;

ΗΡ. Εἰ μή τι σός με δεσπότης ἐψεύσατο.

ΘΕ. Ἄγαν ἐκεῖνός ἐστ ΄ , ἄγαν φιλόξενος.

ΗΡ. Οὐ χρῆν μ΄ ὀθνείου γ ΄ οὕνεκ ΄ εὖ πάσχειν νεκροῦ; 810

ΘΕ. Ἦ κάρτα μέντοι καὶ λίαν οἰκεῖος ἦν.

ΗΡ. Μῶν ξυμφοράν τιν ΄ οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι ;

ΘΕ. Χαίρων ἴθ ΄ · ἡμῖν δεσποτῶν μέλει κακά.

ΗΡ. Ὅδ ΄ οὐ θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος.

ΘΕ. Οὐ γάρ τι κωμάζοντ ΄ ἂν ἠχθόμην σ΄ ὁρῶν. 815

ΗΡ. Ἀλλ ΄ ἦ πέπονθα δείν ΄ ὑπὸ ξένων ἐμῶν ;

ΘΕ Οὐκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις.

[ Πένθος γὰρ ἡμῖν ἐστι· καὶ κουρὰν βλέπεις

μελαμπέπλους στολμούς τε.

ΗΡ. Τίς δ ΄ ὁ κατθανών ; ]

Μῶν ἢ τέκνων τις φροῦδος ἢ γέρων πατήρ ; 820

ΘΕ. Γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν Ἀδμήτου, ξένε .

ΗΡ. Τί φῄς ; ἔπειτα δῆτά μ ΄ ἐξενίζετε ;

ΘΕ. Ἠιδεῖτο γάρ σε τῶνδ ΄ ἀπώσασθαι δόμων.

ΗΡ. Ὦ σχέτλι ΄, οἵας ἤμπλακες ξυναόρου.

ΘΕ. Ἀπωλόμεσθα πάντες, οὐ κείνη μόνη. 825Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀλλά : mais

ἄν : particule

ἄξιος,α,ον : digne de

ἀπόλλυμι (ὄλλυμι) : perdre, faire périr (passif : être perdu, mourir)

ἄρχω : commencer, commander

γάρ : car, en effet

γε : certes, assurément

γυνή,αικός (ἡ) : la femme, l'épouse

δέ : d'autre part, et

δεῖ : il faut, il convient, il est convenable

δείνος,η,ον : terrible (en bonne ou en mauvaise part), extraordinaire, habile

δέχομαι : recevoir

δόμος , ου (ὁ) : la demeure

ἐγώ, με : moi

εἰ : si

εἰμι : je suis

ἐκεῖνος,η,ο : celui-là

ἐμός,ή,όν : mon, mien

ἐν : + D dans

ἔπειτα : ensuite, après, et après

ἐπίσταμαι : savoir

ἔρχομαι : aller

εὖ πάσχω : être bien traité

ζῶ : vivre

ἦ : 1) est-ce que ? 2) certes, assurément

ἤ : ou, ou bien, que (comp.)

ἡμεῖς : nous

καί : et, aussi, même

κακός,ή,όν : mauvais, mal, méchant

κείνος,η,ο : celui-là

λόγος, ου (ὁ) : le discours

μέλει : il convient

μέν : d'une part

μέντοι : assurément

μή : ne … pas, de ne pas

μόνος, η, ον : seul

νῦν : maintenant, en réalité (après hypothèse)

ξένος,ου (ὁ) : l'étranger, l'hôte

ξυμφορά, ᾶς (ἡ) : le malheur

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci

οἰκεῖος,α,ον : propre, particulier, de la maison, familier

οἷος,α,ον : tel que, capable de, susceptible de

ὁράω,ῶ : voir

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas

οὖν : donc

οὗτος,αὕτη,τοῦτο : celui-ci

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

πράττω (εὖ) réussir, être dans une bonne situation

σός,ή,όν : son, sien

σύ : toi, tu

τε : et

τέκνον , ου (τό) : l'enfant

τις, τι : quelqu'un, quelque, quelque chose

τίς, τί : qui? Quoi? Pourquoi? Comment?

ὑπό : + G par, du fait de

φημι : je dis

χαίρω : je me porte bien, je me réjouis (impér. Salut!)

χρή : il faut

ψεύδομαι : je mens

ὦ : ô


Fréquence 2

βλέπω : voir, regarder

γέρων, οντος (ὁ) : le vieillard

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

δῆτα : certes, assurément

λίαν : trop

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort, le cadavre

φράζω : expliquer, indiquerFréquence 3

πῆμα, ατος (τό) : le malheur, la catastrophe, le fléau

σχέτλιος,α,ον : malheureux, misérable, terrible à supporterFréquence 4

ἄγαν : trop

αἰδέομαι,οῦμαι : avoir honte de, avoir scrupule à

ἄχθομαι : être, chargé, être accablé

γέλως,ωτος (ὁ) : le rire, l'objet de rire

μῶν : est-ce que?

πένθος, ους (τό) : le deuil, la douleur

φροῦδος,η,ον :qui est parti (d'où subst. Le trépassé)Ne pas apprendre

ἀμπλακίσκω : manquer le but, ne pas obtenir

ἀπ-ωθέω (ἀπώσω...) : repousser

θανοῦσα (ἡ) : la morte

θυραῖος,α,ον : qui est à la porte, étranger

ἴθι : allons! Va!

κάρτα : très, tout à fait

κάτ-οιδα : savoir parfaitement

κατθανών (ὁ) : le mort

κουρά, ᾶς (ἡ) : la tête rasée (signe de deuil)

κώμος,ου (ὁ) : fête, partie de plaisir, banquet

κωμάζω : banqueter, festoyer, faire la fête

μελάμ-πεπλος,ος,ον : à la robe noire

ξενιζω: recevoir comme un hôte, accueillir

ξυνάορος,ος,ον : qui est uni à, époux, épouse

ὀθνείος,α,ον : étranger

οὕνεκα : + G à cause de

στολμός, οῦ (ὁ) : l'équipement, l'appareil, l'accoutrement

τἀν = τὰ ἐν

φιλόξενος,ος,ον : hospitalier


Traduction au plus près du texte : Alceste 803-825


Le serviteur Nous savons cela; mais maintenant nous sommes dans une situation 803

Qui n'est pas telle qu'elle soit digne de fête joyeuse et de rire.

Héraclès C'est une femme étrangère que la morte; ne porte pas trop 805

Le deuil; car ils sont vivants, les maîtres de ce palais!

Le serviteur Comment ça, ils vivent? Ne sais-tu pas complètement les malheurs du palais?

Héraclès Sauf si ton maître m'a menti de quelque façon.

Le serviteur Lui, il est trop, oui, trop hospitalier.

Héraclès Fallait-il que moi, à cause d'une morte étrangère à la famille, je ne sois pas bien traité? 810

Le serviteur Certes oui, assurément, elle n'était que trop de la maison!

Héraclès Est-ce qu'il ne m'a indiqué quelque malheur qui existe?

Le serviteur Va en te réjouissant! C'est à nous qu'importent les malheurs de nos maîtres.

Héraclès Ce discours n'annonce pas des malheurs étrangers.

Le serviteur Non, car <autrement>, en te voyant festoyer, je ne serais nullement accablé de chagrin! 815

Héraclès Mais est-ce que j'ai été traité de terrible façon par mes hôtes?

Le serviteur Tu n'es pas arrivé à propos, pour être accueilli dans la demeure.

[car nous avons un deuil : et tu vois bien ma tête rasée

et mes habits de deuil à la robe noire.]

Héraclès Qui est donc le mort?

Est-ce que celui qui est parti est l'un de ses enfants, ou son vieux père? 820

Le serviteur Eh bien, c'est l'épouse d'Admète qui a péri, étranger.

Héraclès Que dis-tu? Et après ça, vous m'avez accueilli comme hôte?

Le serviteur C'est qu'il avait honte de te repousser de cette demeure.

Héraclès Ô malheureux, quelle compagne as-tu perdue !

Le serviteur Nous sommes tous anéantis, pas elle seule… 825


Retour en haut du texte