Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0861 0902 Le lamento d'Admète

Admète vient d'enterrer AlcesteAlceste 861 902

Désespoir d’Admète


ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἰώ, 861

στυγναὶ πρόσοδοι,

στυγναὶ δ ΄ ὄψεις χήρων μελάθρων.

Ἰώ μοί μοι. Αἶ αἶ.

Ποῖ βῶ; πᾷ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή;

πῶς ἂν ὀλοίμαν;

Ἦ βαρυδαίμονα μήτηρ μ ΄ ἔτεκεν. 865

Ζηλῶ φθιμένους, κείνων ἔραμαι,

κεῖν ΄ ἐπιθυμῶ δώματα ναίειν.

Οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν

οὔτ ΄ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων·

τοῖον ὅμηρόν μ ΄ ἀποσυλήσας 870

Ἅιδῃ Θάνατος παρέδωκεν.


ΧΟΡΟΣ Πρόβα, πρόβα, βᾶθι κεῦθος οἴκων.

ΑΔΜΗΤΟΣ Αἰαῖ.

ΧΟΡΟΣ Πέπονθας ἄξι ΄ αἰαγμάτων.

ΑΔΜΗΤΟΣ Ἒ ἔ.

ΧΟΡΟΣ Δι ΄ ὀδύνας ἔβας, σάφ ΄ οἶδα.

ΑΔΜΗΤΟΣ Φεῦ φεῦ.

ΧΟΡΟΣ Τὰν νέρθε δ ΄ οὐδὲν ὠφελεῖς.

ΑΔΜΗΤΟΣ Ἰώ μοί μοι. 875

ΧΟΡΟΣ Τὸ μήποτ ΄ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου

πρόσωπόν γ ΄ ἔναντα λυπρόν.


ΑΔΜΗΤΟΣ

Ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν·

τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον, ἁμαρτεῖν

πιστῆς ἀλόχου; Μή ποτε γήμας 880

ὤφελον οἰκεῖν μετὰ τῆσδε δόμους.

Ζηλῶ δ ΄ ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν·

μία γὰρ ψυχή, τῆς ὑπεραλγεῖν

μέτριον ἄχθος·

παίδων δὲ νόσους καὶ νυμφιδίους 885

εὐνὰς θανάτοις κεραϊζομένας

οὐ τλητὸν ὁρᾶν, ἐξὸν ἀτέκνους

ἀγάμους τ ΄ εἶναι διὰ παντός.


ΧΟΡΟΣ Τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει.

ΑΔΜΗΤΟΣ Αἰαῖ.

ΧΟΡΟΣ Πέρας δέ γ ΄ οὐδὲν ἀλγέων τίθης.

ΑΔΜΗΤΟΣ Ἒ ἔ. 890

ΧΟΡΟΣ Βαρέα μὲν φέρειν, ὅμως δὲ ...

ΑΔΜΗΤΟΣ Φεῦ φεῦ.

ΧΟΡΟΣ... τλᾶθ ΄ · οὐ σὺ πρῶτος ὤλεσας ...

ΑΔΜΗΤΟΣ Ἰώ μοί μοι.

ΧΟΡΟΣ... γυναῖκα· συμφορὰ δ ΄ ἑτέρους ἑτέρα

πιέζει φανεῖσα θνατῶν.


ΑΔΜΗΤΟΣ

Ὦ μακρὰ πένθη λῦπαί τε φίλων 895

τῶν ὑπὸ γαῖαν.

Τί μ ΄ ἐκώλυσας ῥῖψαι τύμβου

τάφρον ἐς κοίλην καὶ μετ ΄ ἐκείνης

τῆς μέγ ΄ ἀρίστης κεῖσθαι φθίμενον;

δύο δ ΄ αντὶ μιᾶς Ἅιδης ψυχὰς 900

τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν, ὁμοῦ

χθονίαν λίμνην διαβάντε.


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :


Fréquence 1

ἁμαρτάνω* : manquer, échouer, se tromper

ἀνήρ, ἀνδρός : homme, mari

αντί : en face de, contre, en échange de

ἄξιος,α,ον : digne de

ἄριστος,η,ον : le meilleur

βροτός,ή,όν : le mortel

γὰρ : car

γυνή, γυναικός : femme

διά +Γ : à travers, par, pendant

δόμος, ου : maison, palais

δώμα, ατος : maison, demeure

εἷς,μία,ἕν : un seul, unique, un

ἐκείνος, η, ο : celui-là

ἐξὸν (ἔξεστι) bien qu'il soit possible, permis

ἐπί + Γ : sur, devant ,du temps de

ἐπιθυμέω, ῶ : désirer

ἐς : dans, pour

ἑτέρος,α,ον : l'un, l'autre (de deux)

ἔχω : avoir, tenir

ἦ : certes; est-ce que?

ἥκω : être arrivé

θανάτος,ου : la mort

ἵστημι : placer, istaller

ἰώ : hélas

κακός,ή,όν : mauvais, méchant, lâche

κεῖμαι : être étendu, situé, établi

λέγω : dire, parler

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων, ονος : plus grand

μετα + Γ : avec, parmi

μή : ne pas

μήτηρ, τρός : la mère

μιμνῄσκω*: rappeler

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci

οἶδα : savoir

οἰκέω, ῶ : habiter

οἴκος,ου : maison, domaine

ὅμως: cependant

ὁράω ῶ : voir, comprendre

ὅς, ἥ, ὅ : qui

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien, aucun

οὔτε : ni

ὀφείλω (ὤφελον) : devoir

παῖς, παιδός : l'enfant

παρα-δίδωμι : livrer, transmettre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chacun, chaque

πάσχω* : éprouver, subir, souffrir

πούς, ποδός : pied, jambe

πρῶτος,η,ον : premier

πῶς : comment

σύ: tu, toi

συμφορά,ᾶς : événement, malheur

σύν : avec

τίθημι : poser, mettre, admettre

τίκτω* : enfanter

τύχη, ης : sort, hasard

ὑπό +Γ , par + A : sous

φαίνομαι : paraître, se montrer

φέρω : porter, emporter, supporter

φίλος,α,ον : ami, cher

χαίρω : se réjouir

ψυχή, ῆς : souffle de vie, vie, âme

ὦ : ô

ὠφελέω, ῶ : aider, être utile


Fréquence 2

βαίνω* marcher, aller

γαῖα, ας : la terre

γαμέω* : épouser

δύο : deux

εἰσ-οράω, ῶ* : contempler, veiller sur, à;

θνητός,ή,όν : mortel

κωλύω : empêcher

μακρός,ά,όν : long

μέλαθρον,ου : poutre, toit, maison

μέτριος,α,ον : mesuré, moyen

νόσος,ου : maladie, souffrance

πιστός,ή,όν: digne de confiance, de foi

ῥίπτω : jeter

φεῦ : hélas

φιλία, ας : amitié

φρῆν, φρενός : esprit, cœur , sentiment


Fréquence 3

αἶ : hélas

αἰαῖ : hélas

ἄλοχος, ου (ἡ) : l'épouse

ἔ : hélas

εὐνή, ῆς : la couche, le lit

ζηλόω, ῶ : envier, désirer furieusement

λύπη,ης : le chagrin

μήποτε : ne jamais

ναίω : habiter

ὁμοῦ : dans un même lieu, ensemble

ὄψις, εως : la vue

ποῖ : où ? (mvt)

πρόσοδος, ου (ἡ) : accès, revenu, procession

πρόσωπον, ου : face, visage, front, aspect

τλάω (τλῆθι) : supporter, oser

τύμβος,ου : tombeau


Fréquence 4

ἄλγος,ους : douleur

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, pénible

διαβαίνω : traverser

πένθος,ους : douleur, deuil


Ne pas apprendre

ἄγαμος, ος, ον : sans mariage

αἰαγμά, άτος : la plainte

Ἅιδης,ου : Hadès

ἀποσυλάω, ῶ : dépouiller de

αὐγή, ῆς : rayon, lumière

ἄχθος,ους : fardeau, chagrin

βαρυδαίμων, ονος : au sort lourd, malheureux, infortuné

δυσπάλαιστος,η,ον : difficile à combattre

ἕλκόω,ῶ : blesser

ἔναντα : à l'inverse

ἔραμαι + Γ : aimer

κεραΐζω : frapper de foudre , saccager, massacrer

κεῦθος,ους: endroit reculé, profondeurs

κοῖλος,α,ον : creux

λυπρός, ά, όν : douloureux

νέρθε : dessous

νυμφιδίος, α, ον : nuptial

ὀδύνη,ης : douleur, affliction

ὄλλυμι : faire périr, perdre

ὅμηρος,ου : l'otage

πεζεύω : parcourir à pied

πέρας,ατος : le temre, la limite

πῇ : par où? Où? Comment? Pourquoi?

πιέζω : presser

προ-βαίνω*: avancer, progresser, surpasser

προσοράω,ῶ* : regarder

σάφα : clairement

στυγνός,ή,όν : haïssable, sombre

τάφρος,ου: la fosse

τλητός,ή,όν : supportable

τοῖος,α,ον : tel

ὑπεραλγέω, ῶ : éprouver une très grande souffrance

φθίομαι : détruire, tuer

χθονίος,α,ον : de la terre

χῆρος,α,ον : vide, veuf

Traduction au plus près du texte : Alceste 861-902

Admète

Hélas! 861

Sombres accès,

Sombres aspects du palais veuf (orphelin).

Hélas pour moi! Malheur! Malheur!

Où puis-je aller? Où demeurer? Que dire? Que ne pas dire?

Oh, si je pouvais avoir péri!

Assurément, ma mère m'a engendré infortuné! 865

J'envie ceux qui ont péri, je suis épris d'eux,

Je désire habiter ces demeures, là-bas.

En effet, ni je ne me réjouis de contempler les rayons du soleil,

Ni de marcher de mon pas sur la terre :

En m'ayant dépouillé d'un otage si cher, 870

Trépas l'a livré à Hadès!


Le chœur Avance, avance, va dans la profondeur de ta demeure.


Admète Malheur! str 1

Le chœur Tu souffres des choses dignes de gémissements.

Admète Aaah! Aaah!

Le chœur Tu es passé par les douleurs, je le sais clairement.

Admète Hélas! Hélas!

Le chœur Mais celle qui est là-dessous, tu ne l'aides en rien.

Admète Hélas! Pauvre de moi! 875

Le chœur

Le fait de ne plus jamais voir le visage de sa chère

Épouse, assurément, face à face, c'est douloureux!

Admète

Tu viens de mentionner ce qui a blessé mon cœur :

En effet, quel plus grand malheur pour un mari, que de perdre

Sa fidèle épouse? Ah si seulement , ne l'ayant jamais épousée 880

Je n'avais pas habité avec elle cette demeure!

J'envie ceux des humains qui ne connaissent ni le mariage, ni les enfants;

Car ils n'ont qu'une seule vie, pour laquelle le fait d'éprouver une souffrance extrême

Est une douleur modérée;

Mais les maladies des enfants, et les lits nuptiaux 885

Foudroyés par la mort,

Il n'est pas supportable de les voir, alors qu'il est possible de ne pas connaître les enfants

ni le mariage, pendant tout le temps (= jusqu'à la fin de sa vie)


Le chœur C'est un sort, c'est un sort difficile à combattre qui est survenu. ant 1

Admète Malheur!

Le chœur Mais tu ne places aucune limite à tes douleurs.

Admète Aaah! Aaah! 890

Le chœur Certes elles sont lourdes à supporter, mais pourtant…

Admète Hélas! Hélas!

Le chœur …supportables : tu n'es pas le premier à avoir perdu…

Admète Hélas! Pauvre de moi!

Le chœur … une épouse : un malheur différent, en se manifestant,

accable des mortels différents.

Admète

Ô longs deuils et chagrins pour les êtres chers 895

Qui sont sous la terre.

Pourquoi m'as-tu empêché de me jeter dans la fosse

Creuse du tombeau et, avec celle-là,

Immensément admirable, de rester étendu, mort?

C'est deux âmes au lieu d'une seule qu'Hadès 900

Aurait prises à la fois, les plus fidèles l'une à l'autre, ensemble

Traversant le marais infernal.


Retour en haut du texte