Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0030 0058 L'affreuse journée d'une mèreHécube, vers 30-58

L'affreuse journée d'une mère

νῦν δ ΄ ὑπὲρ μητρὸς φίλης 30

Ἑκάβης ἀίσσω, σῶμ ΄ ἐρημώσας ἐμόν,

τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούμενος,

ὅσονπερ ἐν γῇ τῇδε Χερσονησίᾳ

μήτηρ ἐμὴ δύστηνος ἐκ Τροίας πάρα.

Πάντες δ ΄ Ἀχαιοὶ, ναῦς ἔχοντες, ἥσυχοι, 35

θάσσουσ ΄ ἐπ ΄ ἀκταῖς τῆσδε Θρῃκίας χθονός·

ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανείς

κατέσχ ΄ Ἀχιλλεὺς πᾶν στράτευμ ΄ Ἑλληνικόν,

πρὸς οἶκον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην·

αἰτεῖ δ ΄ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξένην 40

τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβεῖν.

Καὶ τεύξεται τοῦδ ΄ , οὐδ ΄ ἀδώρητος φίλων

ἔσται πρὸς ἀνδρῶν · ἡ πεπρωμένη δ ΄ ἄγει

θανεῖν ἀδελφὴν τῷδ ΄ ἐμὴν ἐν ἤματι.

Δυοῖν δὲ παίδοιν δύο νεκρὼ κατόψεται 45

μήτηρ, ἐμοῦ τε τῆς τε δυστήνου κόρης.

Φανήσομαι γάρ, ὡς τάφου τλήμων τύχω,

δούλης ποδῶν πάροιθεν ἐν κλυδωνίῳ .

Τοὺς γὰρ κάτω σθένοντας ἐξῃτησάμην

τύμβου κυρῆσαι κἀς χέρας μητρὸς πεσεῖν . 50

Τοὐμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν

ἔσται· γεραιᾷ δ ΄ ἐκποδὼν χωρήσομαι

Ἑκάβῃ · περᾷ γὰρ ἥδ ΄ ὑπὸ σκηνῆς πόδα

Ἀγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ ΄ ἐμόν.

Φεῦ·

ὦ μῆτερ, ἥτις ἐκ τυραννικῶν δόμων 55

δούλειον ἧμαρ εἶδες, ὡς πράσσεις κακῶς

ὅσονπερ εὖ ποτ ΄ · ἀντισηκώσας δέ σε

φθείρει θεῶν τις τῆς πάροιθ ΄ εὐπραξίας.

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

30

νῦν : maintenant, à présent

ὑπὲρ + G : au-dessus de

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

φίλος,η,ον : cher; mon,ma (homérique)

ἀίσσω : je m'élance

σῶμα,ατος (τό) : le corps

ἐρημόω,ῶ : (ἐρημώσας : part aoriste, nominatif masc sg) : délaisser, abandonner

τριταῖος,α,ον : troisième

ἤδη : déjà, désormais

φέγγος,ους (τό) : la lumière; la journée (métonymie)

αἰωρέομαι, οῦμαι : flotter dans les airs

ὅσονπερ : autant que, depuis autant de temps que (vers 33); , de la manière que (vers 51)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr. celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi); adj. ce, cette

δύστηνος,ος,ον : malheureux

Τροία,ας (ἡ) : Troie

35

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout;

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens (= les grecs)

ναῦς , νέως (ἡ) : le navire, le vaisseau

ἥσυχος,ος,ον : tranquille, calme; immobile

θάσσω : être assis, être dans l'inaction

Πηλεύς,έως : Pélée

γάρ : en effet, car

τύμβος, ου (ὁ) : la tombe, le tombeau

φαίνομαι : apparaitre <φανείς : étant apparu (part. passé passif); φανήσομαι : j'apparaitrais (futur)>

κατέχω (κατέσχε : aoriste 3ème p sg) : retenir

στράτευμα, ατος (τό) : l'armée

πρὸς +A : vers

οἶκος,ου (ὁ) : la maison, le foyer

ἐναλίος,α,ον : qui bat la mer, qui frappe la mer

πλάτη,ης (ἡ) : la rame, la pale

40

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer (+ inf : de ...)

ἀδελφή,ῆς (ἡ) : la sœur

Πολυξένη,ης (ἡ): Polyxène

πρόσφαγμα, ατος (τό) : la victime (offerte en sacrifice)

γέρας, γέρως (τό) : la marque d'honneur

λαμβάνω : prendre, recevoir (λαβεῖν : infinitif aoriste à valeur de but)

τύχω, τυχεῖν + génitif : trouver, obtenir, rencontrer (formes d'aoriste) (τεύξεται: il obtiendra (futur))

οὐδέ : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus

ἀδώρητος,ος,ον : sans présent; privé de présent

ἔσται : futur du verbe être, 3ème pers du sg

πρὸς +G : : de la part de

πεπρωμένη,ης (ἡ): le destin

ἄγω : pousser, faire

θανεῖν : mourir (infinitif aoriste à valeur de but)

μαρ, ἤματος (τό) : le jour

45

δύο ,οῖν (génitif ) : deux

νεκρὼ : duel de νεκρός,οῦ (ὁ) : le cadavre

κατόψεται : futur de ὁράω,ῶ : voir

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

ὡς : + subj : afin que (vers 47); comme (exclamatif : vers 56)

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture

τλήμων,ων, ον : infortuné, malheureux

δούλη, ης (ἡ) : l'esclave (femme)

ποῦς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

πάροιθεν + gén : devant

κλυδώνιον,ου (τό) : le va et vient des vagues, le ressac

κάτω : en bas, d'en bas

σθένω : être puissant

ἐξ-αιτέω (ἐξῃτησάμην : aoriste ) demander à force de prières, réclamer (+ acc : à qqn )

50

κυρέω +G (κυρῆσαι : infinitif aoriste ) : obtenir , trouver

κἀς = καὶ εἰς

χέρας = χείρας de χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

τοὐμὸν = τὸ ἐμόν : ce qui est mien, ce qui me concerne

ἐθέλω : vouloir, consentir à

γεραιός,ά,όν : vieux

ἐκποδών adv : hors des pieds, au loin

χωρέομαι + D : se retirer pour faire place à

περάω,ῶ : avancer

ὑπό + G: sous, de dessous

σκηνή, ῆς (ἡ) : la tente, la baraque

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

φάντασμα, ατος (τό) : le fantôme

δειμαίνω : redouter

φεῦ : hélas!

55

ὅστις, ἥτις , ὅ τι: qui

τυραννικός,ή,όν : royal, princier

δόμος,ου (ὁ) : palais

δούλειος,α,ον : d'esclave, de l'esclavage

εἶδες : aoriste de ὁράω,ῶ : voir (2ème pers du sg : traduire par un passé composé)

κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère

εὖ πράσσω : être bien, réussir, être dans le bonheur

ποτε : un jour, naguère

ἀντισηκόω,ῶ + G : contrebalancer (traduire par part. passé )

σύ,σέ, σοῦ, σο(σύ, σε, σου, σοι) : toi, tu

φθείρω : détruire, perdre, ruiner

πάροιθε : d'auparavant, d'autrefois

εὐπραξία,ας (ἡ) : le bonheur

Vocabulaire alphabétique :

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

ἄγω : pousser, faire

ἀδελφή,ῆς (ἡ) : la sœur

ἀδώρητος,ος,ον : sans présent; privé de présent

ἀίσσω : je m'élance

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

αἰωρέομαι, οῦμαι : flotter dans les airs

ἀντισηκόω,ῶ + G : contrebalancer

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens

γάρ : en effet, car

γεραιός,ά,όν : vieux

γέρας, γέρως (τό) : la marque d'honneur

δειμαίνω : redouter

δούλειος,α,ον : d'esclave, de l'esclavage

δούλη, ης (ἡ) : l'esclave (femme)

δύο ,οῖν : deux

δύστηνος,ος,ον : malheureux

ἐθέλω : vouloir, consentir à

ἐκποδών : adv hors des pieds, au loin

ἐναλίος,α,ον : qui bat la mer, qui frappe la mer

ἐξ-αιτέω : demander à force de prières, réclamer

ἐρημόω,ῶ : abandonner, dévaster ; + G : priver de

εὐπραξία,ας (ἡ) : le bonheur

εὖ πράσσω : être bien, réussir, être dans le bonheur

ἤδη : déjà, désormais

μαρ, ἤματος (τό) : le jour

ἥσυχος,ος,ον : tranquille, calme; immobile

θάσσω : être assis, être dans l'inaction

θνῄσκω (θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα) : mourir

κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère

κἀς = καὶ εἰς

κατέχω (κατέσχε : aoriste) : retenir

καθὁράω,ῶ : regarder en bas ; examiner, remarquer, voir

κάτω : en bas, d'en bas

κλυδώνιον,ου (τό) : le va et vient des vagues, le ressac

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

κυρέω +G : obtenir , trouver

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre , recevoir

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

ναῦς , νέως (ἡ) : le navire, le vaisseau

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr. celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi); adj. ce, cette

οἶκος,ου (ὁ) : la maison, le foyer

ὀράω,, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα : voir

ὅσονπερ : autant que, depuis autant de temps que ; de la manière que

ὅστις, ἥτις , ὅ τι: qui

οὐδέ : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus

πάροιθε adv: d'auparavant, d'autrefois

πάροιθεν + G : devant

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout;

πεπρωμένη,ης (ἡ) : le destin

περάω,ῶ : avancer

Πηλεύς,έως () : Pélée

πλάτη,ης (ἡ) : la rame, la pale

Πολυξένη,ης () : Polyxène

ποτε : un jour, naguère

ποῦς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

πρός +A : vers

πρός +G : : de la part de

πρόσφαγμα, ατος (τό) : la victime (offerte en sacrifice)

σθένω : être puissant

σκηνή, ῆς (ἡ) : la tente, la baraque

στράτευμα, ατος (τό) : l'armée

σύ,σέ, σοῦ, σοῖ ( σύ, σε, σου, σοι) : toi, tu

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture

τλήμων,ων, ον : infortuné, malheureux

τοὐμὸν = τὸ ἐμόν : ce qui est mien, ce qui me concerne

τριταῖος,α,ον : troisième

Τροία,ας (ἡ): Troie

τύμβος, ου (ὁ) : la tombe, le tombeau

τυραννικός,ή,όν : royal, princier

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + G: trouver, obtenir, rencontrer

ὑπὲρ + G : au-dessus de

ὑπό + G : sous, de dessous

φαίνομαι, φανήσομαι, ἐφάνην, πέφασμαι : apparaitre

φάντασμα, ατος (τό) : le fantôme

φέγγος,ους (τό) : la lumière; la journée (métonymie)

φεῦ : Hélas!

φθείρω : détruire, perdre, ruiner

φίλος,η,ον : cher; mon,ma (homérique)

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras (χέρας = χείρας)

χωρέομαι + D : se retirer pour faire place à

ὡς : comme (exclamatif) ; + subj afin que ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄγω : pousser, faire

γάρ : en effet, car

ἐθέλω : vouloir, consentir à

εὖ πράσσω : être bien, réussir, être dans le bonheur

ἤδη : déjà, désormais

κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, recevoir

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

ναῦς , νέως (ἡ) : le navire, le vaisseau

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr. celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi); adj. ce, cette

οἶκος,ου (ὁ) : la maison, le foyer

ὅστις, ἥτις , ὅ τι: qui

οὐδέ : et ne pas; ne pas même; ne pas non plus

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : pr. chacun,tout ; adj . chaque, tout;

ποτε : un jour, naguère

ποῦς, ποδός (ὁ) : le pied, le pas

πρός +A : vers

πρός +G : : de la part de

σύ,σέ, σοῦ, σοῖ ( σύ, σε, σου, σοι) : toi, tu

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα) + G: trouver, obtenir, rencontrer

ὑπὲρ + G: au-dessus de

ὑπό + G : sous, de dessous

φαίνομαι, φανήσομαι, ἐφάνην, πέφασμαι : apparaitre

φίλος,η,ον : cher; mon,ma (homérique)

χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras

φεῦ : hélas!

ὡς : comme (exclamatif) ; + subj : afin que ;


Fréquence 2 :

ἀδελφή,ῆς (ἡ) : la sœur

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

δύο ,οῖν : deux

δύστηνος,ος,ον : malheureux

κατέχω (κατέσχον : aoriste) : retenir

ὅσονπερ : autant que, depuis autant de temps que ; , de la manière que

στράτευμα, ατος (τό) : l'armée

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture

τλήμων,ων, ον : infortuné, malheureux

τύμβος, ου (ὁ) : la tombe, le tombeau

χωρέομαι + D : se retirer pour faire place à

Fréquence 3 :

γεραιός,ά,όν : vieux

ἐξ-αιτέω : demander à force de prières, réclamer

κάτω : en bas, d'en bas

Fréquence 4 :

δούλη, ης (ἡ) : l'esclave (femme)

ἐκποδών : adv hors des pieds, au loin

κυρέω +G : obtenir , trouver

πάροιθε adv: d'auparavant, d'autrefois

πάροιθεν + G : devant

περάω,ῶ : avancer


Ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

ἀδώρητος,ος,ον : sans présent; privé de présent

ἀίσσω : je m'élance

αἰωρέομαι, οῦμαι : flotter dans les airs

ἀντισηκόω,ῶ + G: contrebalancer

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens

γέρας, γέρως (τό) : la marque d'honneur

δειμαίνω : redouter

δούλειος,α,ον : d'esclave, de l'esclavage

ἐναλίος,α,ον : qui bat la mer, qui frappe la mer

ἐρημόω,ῶ : abandonner, dévaster ; + G : priver de

εὐπραξία,ας (ἡ) : le bonheur

ἧμαρ, ἤματος (τό) : le jour

ἥσυχος,ος,ον : tranquille, calme; immobile

θάσσω : être assis, être dans l'inaction

θεός,οῦ (ὁ,ἡ) : le dieu, la déesse

κἀς = καὶ εἰς

κλυδώνιον,ου (τό) : le va et vient des vagues, le ressac

πεπρωμένη,ης (ἡ) : le destin

Πηλεύς,έως (): Pélée

πλάτη,ης (ἡ) : la rame, la pale

Πολυξένη,ης () : Polyxène

πρόσφαγμα, ατος (τό) : la victime (offerte en sacrifice)

σθένω : être puissant

σκηνή, ῆς (ἡ) : la tente, la baraque

τοὐμὸν = τὸ ἐμόν : ce qui est mien, ce qui me concerne

τριταῖος,α,ον : troisième

Τροία,ας (ἡ) : Troie

τυραννικός,ή,όν : royal, princier

φάντασμα, ατος (τό) : le fantôme

φέγγος,ους (τό) : la lumière; la journée (métonymie)

φθείρω : détruire, perdre, ruiner
Hécube, vers 30-58

L'affreuse journée d'une mère

Traduction au plus près du texte :

νῦν δ ΄ ὑπὲρ μητρὸς φίλης 30

Ἑκάβης ἀίσσω, σῶμ ΄ ἐρημώσας ἐμόν,

τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούμενος,

ὅσονπερ ἐν γῇ τῇδε Χερσονησίᾳ

μήτηρ ἐμὴ δύστηνος ἐκ Τροίας πάρα.

à présent, au dessus de ma (chère) mère 30

Hécube, je m'élance,ayant abandonné mon corps,

Flottant dans les airs depuis deux jours,

Depuis que précisément sur cette terre de Chersonèse

Ma malheureuse mère, au sortir de Troie, est là (πάρα = πάρεστι).

Πάντες δ ΄ Ἀχαιοὶ, ναῦς ἔχοντες, ἥσυχοι, 35

θάσσουσ ΄ ἐπ ΄ ἀκταῖς τῆσδε Θρῃκίας χθονός·

ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανείς

κατέσχ ΄ Ἀχιλλεὺς πᾶν στράτευμ ΄ Ἑλληνικόν,

πρὸς οἶκον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην·

αἰτεῖ δ ΄ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξένην 40

τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβεῖν.

Et tous les Achéens, maintenant leurs vaisseaux, immobiles, 35

Restent inactifs sur les rivages de cette terre thrace:

Car le fils de Pélée, étant apparu au-dessus de sa tombe,

Achille retient toute l'armée grecque,

<guerriers > qui dirigeaient vers leur foyer leur rame qui bat les flots;

et il réclame de recevoir (λαβεῖν) ma sœur Polyxène 40

comme victime agréable pour son tombeau, et comme marque d'honneur.

Καὶ τεύξεται τοῦδ ΄ , οὐδ ΄ ἀδώρητος φίλων

ἔσται πρὸς ἀνδρῶν · ἡ πεπρωμένη δ ΄ ἄγει

θανεῖν ἀδελφὴν τῷδ ΄ ἐμὴν ἐν ἤματι.

Δυοῖν δὲ παίδοιν δύο νεκρὼ κατόψεται 45

μήτηρ, ἐμοῦ τε τῆς τε δυστήνου κόρης.

Il obtiendra cela, et ne restera pas privé de présents par ses chers

Guerriers; le destin pousse

Ma sœur à mourir pendant cette journée-ci.

Ainsi, de ses deux enfants elle contemplera les deux cadavres, 45

Ma mère, le mien en même temps que celui de ma malheureuse sœur .

Φανήσομαι γάρ, ὡς τάφου τλήμων τύχω,

δούλης ποδῶν πάροιθεν ἐν κλυδωνίῳ .

Τοὺς γὰρ κάτω σθένοντας ἐξῃτησάμην

τύμβου κυρῆσαι κἀς χέρας μητρὸς πεσεῖν . 50

Car je vais apparaître, pour, malheureux, obtenir une sépulture,

Juste devant les pieds de <cette> esclave, dans le ressac.

Car j'ai réclamé à ceux qui sont puissants en bas

D'obtenir un tombeau et de tomber entre les mains de ma mère. 50


Τοὐμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν

ἔσται· γεραιᾷ δ ΄ ἐκποδὼν χωρήσομαι

Ἑκάβῃ · περᾷ γὰρ ὑπὸ σκηνῆς πόδα

Ἀγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ ΄ ἐμόν.

Φεῦ·

Eh bien en ce qui me concerne, tout ce que précisément je voulais obtenir

Existera; mais au loin, pour faire place à la vieille Hécube, je vais

Me retirer; car la voici qui (ἥδ ΄) s'avance de dessous la tente

D'Agamemnon, redoutant mon fantôme.

Hélas!

ὦ μῆτερ, ἥτις ἐκ τυραννικῶν δόμων 55

δούλειον ἧμαρ εἶδες, ὡς πράσσεις κακῶς

ὅσονπερ εὖ ποτ ΄ · ἀντισηκώσας δέ σε

φθείρει θεῶν τις τῆς πάροιθ ΄ εὐπραξίας.

Ô mère, toi qui, au sortir des palais royaux 55

As vu le jour de l'esclavage, comme tu es dans le malheur!

Autant exactement que dans le bonheur, naguère… mais l'un des dieux te (θεῶν τις)

Détruit, ayant contrebalancé (ἀντισηκώσας ) le bonheur d'autrefois.Retour en haut du texte