Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0059 0097 prologue(2) : chant d'Hécube

les frayeurs nocturnes d'une mèreHécube, vers 59-97

Prologue (2)

L’entrée en scène d’Hécube


Ἄγετ , ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόμων,

ἄγετ ὀρθοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, 60

Τρῳάδες, ὑμῖν, πρόσθε δ ἄνασσαν·

λάβετε, φέρετε, πέμπετ , ἀείρετέ, μου

γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι·

κἀγὼ σκολιῷ σκίπωνι χερὸς 65

διερειδομένα σπεύσω βραδύπουν

ἤλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα.

Ὦ στεροπὰ Διός, ὦ σκοτία νύξ,

τί ποτ αἴρομαι ἔννυχος οὕτω

δείμασι, φάσμασιν ; Ὦ πότνια Χθών, 70

μελανοπτερύγων μῆτερ ὀνείρων,

ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν,

ἥν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σῳζομένου κατὰ Θρῄκην,

ἀμφὶ Πολυξείνης τε φίλης θυγατρός, δι ὀνείρων 75

- εἶδον γὰρ φοβερὰν ὄψιν-, ἔμαθον, ἐδάην.

Ὦ χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ ἐμόν,

ὅς μόνος οἴκων ἄγκυρ ἔτ ἐμῶν 80

τὴν χιονώδη Θρῄκην κατέχει

ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν.

Ἔσται τι νέον,

ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς.

Οὔποτ ἐμὰ φρὴν ὧδ ἀλίαστος 85

φρίσσει, ταρβεῖ.

Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχὰν

καὶ Κασάνδρας ἐσίδω, Τρῳάδες,

ὥς μοι κρίνωσι ὀνείρους ;

Εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ 90

σφαζομέναν, ἀπ ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίκτως.

Καὶ τόδε δεῖμά μοι· ἦλθ ὑπὲρ ἄκρας

τύμβου κορυφᾶς

φάντασμ’ Ἀχιλέως· ᾕτει δὲ γέρας

τῶν πολυμόχθων τινὰ Τρωιάδων. 95

Ἀπ ἐμᾶς, ἀπ ἐμᾶς οὖν τόδε παιδὸς

πέμψατε, δαίμονες, ἱκετεύω.

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : mener, conduire

 : ô

γραῦς, γραός () : la vieille femme, la vieille

πρό +G : devant

60

ὀρθόω : redresser

ὁμό-δουλος,ος,ον : compagnon d’esclavage, compagne d’esclavage

Τρῳάς, άδος : de Troie, troyen

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

πρόσθε(ν) : avant, auparavant

ἄνασσα, ας () : la maîtresse, la reine

πέμπω (πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα) : 1 envoyer ; 2 renvoyer, éloigner ; 3 escorter ;

ἀείρω = αἴρω : prendre, soulever ; αἴρομαι : être emporté, être saisi

γεραιᾶς χειρός : génitif de la partie : en prenant mon vieux bras

προσλάζυμαι prêter assistance, aider

65

κἀγὼ = καὶ ἐγώ

σκολιός,,όν : courbé, recourbé, tordu

σκίπων, ωνος () : le bâton

διερείδομαι + D : s’appuyer sur (dorisme διερειδομένα = διερειδομένη)

σπεύδω ( σπεύσω, ἔσπευσα) :tr. presser, hâter ; intr. se presser, se hâter

βραδύ-πους, ους, ουν : au pied lent, au pas lent

ἤλυσις, εως () : la marche, la démarche

ἄρθρον, ου (τό) : l’articulation, le membre (métonymie)

προτίθημι : poser devant soi ; placer en avant, faire mouvoir en avant

στεροπή,ῆς (): l’éclair, l’éclat, la clarté ( dorisme: στεροπά) 

Ζεύς, Διός () : Zeus

σκότιος,α,ον : ténébreux

νύξ, νυκτός () : la nuit

τί ποτε : pourquoi donc

ἔννυχος, ος, ον : nocturne (hypallage = διὰ νυκτός : cette nuit)

οὕτω(ς) : ainsi

70

δεῖμα, ατος (τό) : crainte, terreur ; objet de terreur, motif d’épouvante

φάσμα, ατος (τό) : le fantôme (= φάντασμα) 

πότνια, ας : vénérable, souveraine

μελανο-πτερύξ, ύγος : aux ailes noires

ὄνειρος,ου () : le songe, le rêve

ἀπο-πέμπομαι : rejeter loin de soi, renvoyer

ὄψις, εως () : la vision

περί + G : au sujet de

σῴζω (σώσω, ἔσωσα) : sauver, conserver, préserver

κατά +A : dans toute l’étendue de, dans, en

Θρῄκη, ης = Θρᾴκη, ης () : la Thrace (ionisme)

75

ἀμφί + G : au sujet de

θυγάτηρ, τρός () : la fille

διά +G : à travers, par l’intermédiaire de

φοβερός,,όν : redoutable, terrible, terrifiant

μανθάνω ( μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα) : apprendre, comprendre

δάω* ( aor 2 passif ἐδάην : j’ai été instruit de, j’ai eu la révélation de) : enseigner, apprendre

χθόνιος,ος,ον : de la terre, souterrain, des Enfers, infernal

80

μόνος,η,ον : seul

ἄγκυρα,ας () : l’ancre

ἔτι : encore, désormais

κατέχω : habiter

χιονώδης, ης, ες : couvert de neige

ξείνος, ου = ξένος, ου () : l’hôte ; l’étranger

πάτριος,α/ος,ον : du père, paternel, ancestral

φυλακή, ῆς () : la garde

μέλος, ους (τό) : le chant

γοερός,,όν : gémissant, lamentable

85

οὔποτε : jamais

ἐμά = ἐμή (forme dorienne)

φρήν , φρενός () : le coeur

ὧδε : ainsi, à ce point, tellement

ἀλίαστος,ος,ον : incessant (hypallage = ἀεί : toujours)

φρίσσω : frissonner

ταρβέω,ῶ : être effrayé

ποῦ : où ?

ποτε : enfin

θεῖος,α,ον : divin, sacré, prophétique

Ἕλενος,ου () : Hélénos (devin troyen)

Κασάνδρα,ας () : Cassandre (fille d’Hécube, douée du don de prophétie)

σ-οράω,= εἰσ-οράω,ῶ : voir, regarder (ἐσίδω : subj aor 1ère p sg : délibération )

κρίνω : juger, décider de, expliquer

90

βαλιός,,όν : tâcheté

ἔλαφος, ου () : la biche

λύκος,ου () : le loup

αἵμων, ων, ον : sanglant, ensanglanté

χαλά = χηλή, ῆς () : la griffe

σφάζω = σφάττω : égorger, immoler

ἀπό + G : à partir de, loin de, de

γόνυ, ατος (τό) : le genou

σπάω : arracher

ἀνοίκτως : impitoyablement

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : marcher, aller

ἄκρος, α, ον : extrême, le plus élevé

κορυφ,ῆς <dorien -, -ᾶς> () : le sommet

95

πολύ-μοχθος,ος,ον : très éprouvé, aux nombreuses soufrances

ἐμᾶς = ἐμῆς

οὖν : donc

δαίμων, ονος () : divinité

ἱκετεύω : supplier


Vocabulaire dans l'ordre alphabétique :

ἄγκυρα,ας () : l’ancre

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : mener, conduire

ἀείρω = αἴρω : prendre, soulever ; αἴρομαι : être emporté, être saisi

αἵμων, ων, ον : sanglant, ensanglanté

ἄκρος, α, ον : extrême, le plus élevé

ἀλίαστος,ος,ον : incessant (hypallage = ἀεί : toujours)

ἀμφί + G : au sujet de

ἄνασσα, ας () : la maîtresse, la reine

ἀνοίκτως : impitoyablement

ἀπό + G : à partir de, loin de ,de

ἀπο-πέμπομαι : rejeter loin de soi, renvoyer

ἄρθρον, ου (τό) : l’articulation, le membre (métonymie)

βαλιός,,όν : tâcheté

βραδύ-πους, ους, ουν : au pied lent, au pas lent

γοερός,,όν : gémissant, lamentable

γόνυ, ατος (τό) : le genou

γραῦς, γραός () : la vieille femme, la vieille

δαίμων, ονος () : divinité

δάω* ( aor 2 passif ἐδάην : j’ai été instruit de, j’ai eu la révélation de) : enseigner, apprendre

δεῖμα, ατος (τό) : crainte ; objet de terreur, motif d’épouvante

διά +G : à travers, par l’intermédiaire de

διερείδομαι + D : s’appuyer sur

ἔλαφος, ου () : la biche

Ἕλενος,ου () : Hélénos (devin troyen)

ἔννυχος, ος, ον : nocturne

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : marcher, aller

σ-οράω,= εἰσ-οράω,ῶ : voir, regarder

ἔτι : encore, désormais

Ζεύς, Διός () : Zeus

ἤλυσις, εως () : la marche, la démarche

θεῖος,α,ον : divin, sacré, prophétique

Θρῄκη, ης = Θρᾴκη, ης () : la Thrace (ionisme)

θυγάτηρ, τρός () : la fille

ἱκετεύω : supplier

κἀγὼ = καὶ ἐγώ

Κασάνδρα,ας () : Cassandre (fille d’Hécube, douée du don de prophétie)

κατά +A : dans toute l’étendue de, dans, en

κατέχω : habiter

κορυφ,ῆς <dorien -, -ᾶς> () : le sommet

κρίνω : juger, décider de, expliquer

λύκος,ου () : le loup

μανθάνω ( μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα) : apprendre, comprendre

μελανο-πτερύξ, ύγος : aux ailes noires

μέλος, ους (τό) : le chant

μόνος,η,ον : seul

νύξ, νυκτός () : la nuit

ξείνος, ου = ξένος, ου () : l’hôte ; l’étranger

ὁμό-δουλος,ος,ον : compagnon d’esclavage, compagne d’esclavage

ὄνειρος,ου () : le songe, le rêve

ὀρθόω : redresser

οὖν : donc

οὔποτε : jamais

οὕτω(ς) : ainsi

ὄψις, εως () : la vision

πάτριος,α/ος,ον : du père, paternel, ancestral

πέμπω (πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα) : 1 envoyer ; 2 renvoyer, éloigner ; 3 escorter ;

περί + G : au sujet de

πολύ-μοχθος,ος,ον : très éprouvé, aux nombreuses soufrances

ποτε : enfin

πότνια, ας : vénérable, souveraine

ποῦ : où ?

πρό +G : devant

πρόσθε(ν) : avant, auparavant

προσλάζυμαι : prêter assistance, aider

προτίθημι : poser devant soi ; placer en avant, faire mouvoir en avant

σκίπων, ωνος () : le bâton

σκολιός,,όν : courbé, recourbé, tordu

σκότιος,α,ον : ténébreux

σπάω : arracher

σπεύδω ( σπεύσω, ἔσπευσα) :tr. presser, hâter ; intr. se presser, se hâter

στεροπή,ῆς (): l’éclair, l’éclat, la clarté ( dorisme: στεροπά) 

σφάζω = σφάττω : égorger, immoler

σῴζω (σώσω, ἔσωσα) : sauver, conserver, préserver

ταρβέω,ῶ : être effrayé

τί ποτε : pourquoi donc

Τρῳάς, άδος : de Troie, troyen

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φάσμα, ατος (τό) : le fantôme (= φάντασμα) 

φοβερός,,όν : redoutable, terrible, terrifiant

φρήν , φρενός () : le coeur

φρίσσω : frissonner

φυλακή, ῆς () : la garde

χαλά = χηλή, ῆς () : la griffe

χθόνιος,ος,ον : de la terre, souterrain, des Enfers, infernal

χιονώδης, ης, ες : couvert de neige

 : ô

ὧδε : ainsi, à ce point, tellement
Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : mener, conduire

ἀπό + G : à partir de, loin de ,de

διά +G : à travers, par l’intermédiaire de

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : marcher, aller

ἔτι : encore, désormais

θυγάτηρ, τρός () : la fille

κατά +A : dans toute l’étendue de, dans, en

κρίνω : juger, décider de, expliquer

μανθάνω ( μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα) : apprendre, comprendre

μόνος,η,ον : seul

ξείνος, ου = ξένος, ου () : l’hôte ; l’étranger

οὖν : donc

οὕτω(ς) : ainsi

πέμπω (πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα) : 1 envoyer ; 2 renvoyer, éloigner ; 3 escorter ;

περί + G : au sujet de

ποτε : enfin

πρό +G : devant

σῴζω (σώσω, ἔσωσα) : sauver, conserver, préserver

τί ποτε : pourquoi donc

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

 : ôFréquence 2 :

ἀείρω = αἴρω : prendre, soulever ; αἴρομαι : être emporté, être saisi

ἀμφί + G : au sujet de

δαίμων, ονος () : divinité

σ-οράω,= εἰσ-οράω,ῶ : voir, regarder

ἱκετεύω : supplier

κατέχω : habiter

νύξ, νυκτός () : la nuit

ποῦ : où ?

πρόσθε(ν) : avant, auparavant

φρήν , φρενός () : le coeur


fréquence 3 :

ἄκρος, α, ον : extrême, le plus élevé

γόνυ, ατος (τό) : le genou

θεῖος,α,ον : divin, sacré, prophétique

μέλος, ους (τό) : le chant

οὔποτε : jamais

ὄψις, εως () : la vision

πάτριος,α/ος,ον : du père, paternel, ancestral

σπεύδω ( σπεύσω, ἔσπευσα) :tr. presser, hâter ; intr. se presser, se hâter

σφάζω = σφάττω : égorger, immoler

φοβερός,,όν : redoutable, terrible, terrifiant

φυλακή, ῆς () : la garde

ὧδε : ainsi, à ce point, tellement


fréquence 4 :

πότνια, ας : vénérable, souveraine

προτίθημι : poser devant soi ; placer en avant, faire mouvoir en avant

ne pas apprendre :

ἄγκυρα,ας () : l’ancre

αἵμων, ων, ον : sanglant, ensanglanté

ἀλίαστος,ος,ον : incessant (hypallage = ἀεί : toujours)

ἄνασσα, ας () : la maîtresse, la reine

ἀνοίκτως : impitoyablement

ἀπο-πέμπομαι : rejeter loin de soi, renvoyer

ἄρθρον, ου (τό) : l’articulation, le membre (métonymie)

βαλιός,,όν : tâcheté

βραδύ-πους, ους, ουν : au pied lent, au pas lent

γοερός,,όν : gémissant, lamentable

γραῦς, γραός () : la vieille femme, la vieille

δάω* ( aor 2 passif ἐδάην : j’ai été instruit de, j’ai eu la révélation de) : enseigner, apprendre

δεῖμα, ατος (τό) : crainte ; objet de terreur, motif d’épouvante

διερείδομαι + D : s’appuyer sur

ἔλαφος, ου () : la biche

Ἕλενος,ου () : Hélénos (devin troyen)

ἔννυχος, ος, ον : nocturne

Ζεύς, Διός () : Zeus

ἤλυσις, εως () : la marche, la démarche

Θρῄκη, ης = Θρᾴκη, ης () : la Thrace (ionisme)

Κασάνδρα,ας () : Cassandre (fille d’Hécube, douée du don de prophétie)

κορυφ,ῆς <dorien -, -ᾶς> () : le sommet

λύκος,ου () : le loup

μελανο-πτερύξ, ύγος : aux ailes noires

ὁμό-δουλος,ος,ον : compagnon d’esclavage, compagne d’esclavage

ὄνειρος,ου () : le songe, le rêve

ὀρθόω : redresser

πολύ-μοχθος,ος,ον : très éprouvé, aux nombreuses soufrances

προσλάζυμαι : prêter assistance, aider

σκίπων, ωνος () : le bâton

σκολιός,,όν : courbé, recourbé, tordu

σκότιος,α,ον : ténébreux

σπάω : arracher

στεροπή,ῆς (): l’éclair, l’éclat, la clarté ( dorisme: στεροπά) 

ταρβέω,ῶ : être effrayé

Τρῳάς, άδος : de Troie, troyen

φάσμα, ατος (τό) : le fantôme (= φάντασμα) 

φρίσσω : frissonner

χαλά = χηλή, ῆς () : la griffe

χθόνιος,ος,ον : de la terre, souterrain, des Enfers, infernal

χιονώδης, ης, ες : couvert de neige
Traduction au plus près du texte :

Prologue (2)

L’entrée en scène d’Hécube


Ἄγετ , ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόμων,

ἄγετ ὀρθοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, 60

Τρῳάδες, ὑμῖν, πρόσθε δ ἄνασσαν·

λάβετε, φέρετε, πέμπετ , ἀείρετέ, μου

γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι·

Conduisez, mes enfants, la vieille devant sa demeure,

conduisez<-la>, en redressant celle qui est esclave comme vous (ὑμῖν), 60

Troyennes, mais <fut> auparavant votre reine ;

prenez-la, portez-la, escortez-la, soutenez-la, <en prenant> mon

vieux bras, assistez-la ;

κἀγὼ σκολιῷ σκίπωνι χερὸς 65

διερειδομένα σπεύσω βραδύπουν

ἤλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα.

et moi, sur le bâton tordu <tenu par> ma main, 65

m’appuyant, je hâterai la marche (ἤλυσιν) au pas lent

de mes membres, en <les> faisant aller en avant.

Ὦ στεροπὰ Διός, ὦ σκοτία νύξ,

τί ποτ αἴρομαι ἔννυχος οὕτω

δείμασι, φάσμασιν ; Ὦ πότνια Χθών, 70

μελανοπτερύγων μῆτερ ὀνείρων,

ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν,

ἥν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σῳζομένου κατὰ Θρῄκην,

ἀμφὶ Πολυξείνης τε φίλης θυγατρός, δι ὀνείρων 75

- εἶδον γὰρ φοβερὰν ὄψιν- , ἔμαθον, ἐδάην.

Ô éclair de Zeus, ô nuit ténébreuse,

pourquoi donc suis-je saisie cette nuit à ce point

par des terreurs, par des fantômes ? ô Terre vénérable, 70

mère des songes aux ailes noires,

j’essaie de me débarrasser d’une vision nocturne,

dont, au sujet de mon fils, celui qui est à l’abri en Thrace,

et à propos de ma chère fille Polyxène, par l’intermédiaire de songes, 75

- j’ai vu en effet une terrifiante vision -, j’ai été instruite, j’ai eu la révélation.

Ὦ χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ ἐμόν,

ὅς μόνος οἴκων ἄγκυρ ἔτ ἐμῶν 80

τὴν χιονώδη Θρῄκην κατέχει

ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν.

Ô dieux de la Terre, préservez mon fils,

qui, seul, ancre désormais de ma maisonnée, 80

habite la Thrace neigeuse,

sous la garde incessante (pl) d’un hôte paternel.

Ἔσται τι νέον,

ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς.

Οὔποτ ἐμὰ φρὴν ὧδ ἀλίαστος 85

φρίσσει, ταρβεῖ.

Il va y avoir quelque chose d’extraordinaire,

un chant lamentable va venir, pour des femmes lamentables.

Jamais mon coeur à ce point, de façon incessante, 85

ne frissonné, n’est effrayé.Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχὰν

καὶ Κασάνδρας ἐσίδω, Τρῳάδες,

ὥς μοι κρίνωσι ὀνείρους ;

Εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ 90

σφαζομέναν, ἀπ ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίκτως.

Où donc pourrais-je voir (ἐσίδω) l’âme prophétique d’Hélénos

et de Cassandre, Troyennes,

afin qu’elles décident pour moi <du sens de> ces songes ?

Car j’ai vu une biche tachetée, sous la griffe ensanglantée d’un loup, 90

égorgée, impitoyablement arrachée de mes genoux.

Καὶ τόδε δεῖμά μοι· ἦλθ ὑπὲρ ἄκρας

τύμβου κορυφᾶς

φάντασμ’ Ἀχιλέως· ᾕτει δὲ γέρας

τῶν πολυμόχθων τινὰ Τρωιάδων. 95

Ἀπ ἐμᾶς, ἀπ ἐμᾶς οὖν τόδε παιδὸς

πέμψατε, δαίμονες, ἱκετεύω.

Et aussi, ce motif d’épouvante, pour moi : il est venu au-dessus du plus haut

de la cîme de son tombeau,

le fantôme d’Achille : et il réclame, comme marque d’honneur,

l’une des Troyennes aux malheurs innombrables. 95

Loin de ma fille, loin d’elle donc, cela,

éloignez-le, divinités, je vous en supplie.Retour en haut du texte