Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0098 0153 Parodos

entrée du choeurHécube v098 153 (mètres anapestiques)

ΧΟΡΟΣ

Ἑκάϐη, σπουδῇ πρός σ΄ ἐλιάσθην,

τὰς δεσποσύνους σκηνὰς προλιποῦσ΄,

ἵν΄ ἐκληρώθην καὶ προσετάχθην 100

δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη

τῆς Ἰλιάδος, λόγχης αἰχμῇ

δοριθήρατος πρὸς Ἀχαιῶν,

οὐδὲν παθέων ἀποκουφίζουσ΄,

ἀλλ΄ ἀγγελίας βάρος ἀραμένη 105

μέγα σοί τε , γύναι, κῆρυξ ἀχέων.

Ἐν γὰρ Ἀχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ

λέγεται δόξαι σὴν παῖδ΄ Ἀχιλεῖ

σφάγιον θέσθαι· τύμϐου δ΄ ἐπιϐὰς

οἶσθ΄ ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις, 110

τὰς ποντοπόρους δ΄ ἔσχε σχεδίας

λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας,

τάδε θωΰσσων·

Ποῖ δή, Δαναοί, τὸν ἐμὸν τύμϐον

στέλλεσθ΄ ἀγέραστον ἀφέντες; 115

Πολλῆς δ΄ ἔριδος συνέπαισε κλύδων,

δόξα δ΄ ἐχώρει δίχ΄ ἀν΄ Ἑλλήνων

στρατὸν αἰχμητήν, τοῖς μὲν διδόναι

τύμϐῳ σφάγιον, τοῖς δ΄ οὐχὶ δοκοῦν.

Ἦν δ΄ ὁ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν 120

τῆς μαντιπόλου Βάκχης ἀνέχων

λέκτρ΄ Ἀγαμέμνων·

τὼ Θησείδα δ΄, ὄζω Ἀθηνῶν,

δισσῶν μύθων ῥήτορες ἦσαν·

γνώμῃ δὲ μιᾷ συνεχωρείτην, 125

τὸν Ἀχίλλειον τύμϐον στεφανοῦν

αἵματι χλωρῷ, τὰ δὲ Κασάνδρας

λέκτρ΄ οὐκ ἐφάτην τῆς Ἀχιλλείας

πρόσθεν θήσειν ποτὲ λόγχης.

Σπουδαὶ δὲ λόγων κατατεινομένων 130

ἦσαν ἴσαι πως, πρὶν ὁ ποικιλόφρων,

κόπις, ἡδυλόγος, δημοχαριστὴς

Λαερτιάδης πείθει στρατιὰν

μὴ τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων

δούλων σφαγίων οὕνεκ΄ ἀπωθεῖν, 135

μηδέ τιν΄ εἰπεῖν παρὰ Περσεφόνῃ

στάντα φθιμένων

ὡς ἀχάριστοι Δαναοὶ Δαναοῖς

τοῖς οἰχομένοις ὑπὲρ Ἑλλήνων

Τροίας πεδίων ἀπέϐησαν. 140

Ἥξει δ΄ Ὀδυσσεὺς ὅσον οὐκ ἤδη,

πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ μαστῶν,

ἔκ τε γεραιᾶς χερὸς ὁρμήσων.

Ἀλλ΄ ἴθι ναούς, ἴθι πρὸς βωμούς,

Ἀγαμέμνονος ἵζ΄ ἱκέτις γονάτων, 145

κήρυσσε θεοὺς τοὺς τ΄ οὐρανίδας,

τοὺς θ΄ ὑπὸ γαῖαν.

Ἢ γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ΄

ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς μελέας,

ἢ δεῖ σ΄ ἐπιδεῖν, τύμϐου προπετῆ, 150

φοινισσομένην αἵματι παρθένον,

ἐκ χρυσοφόρου

δειρῆς νασμῷ μελαναυγεῖ.Vocabulaire dans l’ordre du texte :

χόρος, ου (ὁ) : le choeur

Ἑκάϐη,ης (ἡ) : Hécube

σπουδή,ῆς (ἡ) : la hâte, le zèle

πρός + Α : vers, contre, en vue de, à propos de

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : tu, toi

λιάζομαι (λιασθήσομαι,ἐλιάσθην,λελίασμαι) : s’écarter, s’esquiver

δεσπόσυνος,ος,ον : du maître

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, la baraque, le baraquement

προλείπω (προλείψω, προέλιπον, προλέλοιπα) : laisser derrière soi, abandonner

100

ἵνα adv. :

κληρόω,ῶ : désigner par le sort , assigner par le sort

καί : et, aussi, même

προστάσσω (aor P προσετάχθην) : fixer par un ordre, ordonner

δούλη, ης (ἡ) : l’esclave

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité

ἀπελαύνω : éloigner, chasser

Ἰλιάς, Ἰλιάδος (ἡ) : le territoire d’Ilion

λόγχη, ης (ἡ) : la lance

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe

δοριθήρατος,ος,ον : chassé au moyen de la lance, conquis par la lance

πρός + G : du côté de, de la part de, au nom de (ici = ὑπό)

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδὲν : personne, rien ; aucun

πάθος, ους (τό) : la souffrance

ἀποκουφίζω : alléger, rendre léger

105

ἀλλά : mais

ἀγγελία, ας (ἡ) : l’annonce, la nouvelle

βάρος, ους (τό) : la lourdeur, le fardeau

αἴρομαι (ἀροῦμαι, ἠράμην, ἦρμαι) : soulever, se charger de

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

τε (post-posé): et ; répété : à la fois ... et ...

γυνή, γυναικός (V γύναι) (ἡ) : la femme

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut, messager

ἄχος,ους (τό) : la douleur

ἐν + D : dans (sans mvt), pendant

γάρ : car, en effet

πλήρης,ης,ες : plein, plénier

ξύνοδος,ου (ἡ) : l’assemblée

λέγω, ἔρω, εἶπον, εἴρηκα : dire (λέγεται a pour sujet réel la proposition inf.)

δοκέω,ῶ : sembler ; sembler bon ; δοκεῖ : il semble bon, il est décidé

σός, σή, σόν : ton, ta

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

Ἀχιλεύς, έως (ὁ) : Achille

σφάγιον,ου (τό) : victime pour un sacrifice, sacrifice

τίθεμαι, fM θήσομαι, fP τεθήσομαι, aorM ἐθέμην, aorP ἐτέθην : placer pour soi, être posé ; avec deux acc : faire qqch de qqn

τύμϐος, ου (ὁ) : le tombeau

δέ : d’autre part, et

ἐπιϐαίνω + G (part aor ἐπιϐὰς) : monter sur

110

οἶδα : savoir (οἶσθα : 2ème pers sg présent)

ὅτε : quand

χρύσεος ,α,ον : en or, d’or

φαίνομαι, φανήσομαι (φανοῦμαι), ἐφάνην, πέφασμαι (πέφηνα) : se montrer, paraître, apparaître

σύν + D : avec

ὅπλον, ου (τό) : l’arme

ποντοπόρος,ος,ον : qui parcourt la (les) mer(s)

ἔχω, f ἕξω (σχήσω),impft εἶχον, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, tenir, retenir

σχεδία,ας (ἡ) : l’esquif, l’embarcation

λαῖφος,ους (τό) : la voile, le haillon

πρότονος, ου (ὁ) : le cordage, le câble (reliant le mât à la proue), l’étai

ἐπερείδομαι : assujettir

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

θωΰσσω : bourdonner, crier sourdement

ποῖ :

δή : donc, précisément

Δαναοί,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, mien

115

στέλλομαι, στελοῦμαι, ἐστειλάμην, ἔσταλμαι : s’équiper, se vêtir, s’équiper pour partir, s’en aller

ἀγέραστος, ος, ον : sans honneur

ἀφίημι (part aor 2 ἀφείς,έντος) : quitter, abandonner, laisser (a pour complt τύμϐον)

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

ἔρις, ἔριδος (ἡ) : la querelle, la dispute

συμπαίω (aor συνέπαισα) : frapper ensemble, survenir violemment, éclater

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot, la vague, la lame, l’agitation des flots, le tumulte

δόξα, ης (ἡ) : l’opinion

χωρέω,ῶ : s’avancer

δίχα : séparé en deux, doublement, en se partageant en deux, en deux

ἀνά + A : en remontant, pendant

Ἕλληνες,Ἑλλήνων (οἱ) : les Hellènes (tribu thessalienne), les Grecs

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée, la troupe

αἰχμητής,οῦ : armé de lance, hérissé de pointes, belliqueux, terrible

ὅ μέν ... ὅ δέ ... : l’un... l’autre...

δίδωμι : donner

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne pas

δοκοῦν : accusatif absolu : car il semblait bon de + inf

120

εἰμι : être

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ; si ... en revanche...

σπεύδω : avoir du zèle pour, être ardent pour

ἀγαθόν, οῦ (τό) : le bien, l’intérêt

μαντιπόλος, ος, ον : qui prédit l’avenir

Βάκχη, ης (ἡ) : Bacchante, prêtresse de Bacchus, femme inspirée (vaticinatrice, devineresse, prophétesse)

ἀνέχω : lever, soutenir, défendre, s’attacher à, retenir, honorer

λέκτρον,ου (τό) : la couche, le lit ; le lit nuptial ; l’union (pl poét)

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) : Agamemnon

Θησείδης,ου (ὁ) ( le duel : τὼ Θησείδα, désigne Acamas et Démophon) : le fils de Thésée

ὄζος,ου (ὁ) : pousse, branche, rejeton ( ὄζω : duel)

Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

δισσός,ή,όν : double (au sens propre); désuni, divisé

μῦθος,ου (ὁ) : parole, discours, conseil, projet, décision ; légende

ῥήτωρ,ορος (ὁ) : l’orateur

125

γνώμη,ης (ἡ) : jugement, avis

εἷς,μιᾶ,ἕν : un, un seul

συγχωρέω,ῶ (duel impft: συνεχωρείτην) : se réunir dans + D, s’accorder pour + inf

Ἀχίλλειος, α, ον : d’Achille

στεφανόω,ῶ : couronner, honorer

αἷμα, ατος (τό) : le sang

χλωρός,ά,όν : vert tendre, jeune, frais

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre (fille de Priam et d’Hécube, douée du don de prophétie ... mais qui n’est jamais crue...)

ἐφάτην : duel impft de φημι : parler, dire

πρόσθεν + G : avant

τίθημι (f θήσω): placer

ποτε : un jour ; relier οὐκ et ποτε : jamais

130

σπουδή, ῆς (ἡ) : hâte, empressement, effort, ardeur

λόγος, ου (ὁ) : le discours, la parole

κατατείνομαι : être fortement tendu, être en grande tension, être violemment opposé

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

πώς : à peu près, en quelque sorte

πρίν : avant que ; jusqu’au moment où

ποικιλόφρων, ονος : qui a l’esprit fécond en expédients, manipulateur

κόπις, εως,(ὁ) : le harceleur de paroles, le menteur, le beau parleur

ἡδυλόγος, ος,ον : qui a la parole agréable, séduisante

δημοχαριστής, ου : le flatteur, le courtisan du peuple

Λαερτιάδης, ου (ὁ) : le fils de Laerte (Ulysse)

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

μή : ne pas (négation subjective)

ἄριστος,η,ον : le meilleur

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

135

δούλος,η,ον : d’esclave, servile, esclave

οὕνεκα + G : à cause de (post-position)

ἀπωθέω,ῶ : repousser

μηδέ : et ne pas (répété : ni ... ni ...) (négation subjective)

τις, τις, τι : quelque ; quelqu’un, quelque chose

παρά +D : du côté de, chez

Περσεφόνη,ης (ἡ) : Perséphone (reine des Enfers)

ἵστημι : placer (part aor 2 στάς, στάντος : qui s’est placé)

φθίμενοι,ων (οἱ) : ceux qui sont morts, les morts (part aor moyen de φθίω, qui dépend de τινά)

ὡς : que (derrière un verbe de parole, avec nuance de doute sur la parole émise)

ἀχάριστος,ος,ον + D : ingrat à l’égard de

οἰχόμενοι, ων (οἱ) : ceux qui sont partis, les disparus, les décédés (οἴχομαι : partir)

ὑπέρ +G : au-dessus de, pour, au nom de, au sujet de

140

Τροία, ας (ἡ) : Troie

πεδίον,ου (τό) : la plaine

ἀποϐαίνω (aor 2 ἀπέϐησα) + G: sortir de, quitter

ἥκω : venir

Ὀδυσσεύς,έως (ὁ) : Ulysse

ὅσον : dans la mesure où

ἤδη : tout de suite ; déjà, désormais

πῶλος, ου (ἡ) : jeune cavale, pouliche (comparaison fréquente pour les filles)

ἀφέλκω : (part futur ἀφέλξων) : traîner, tirer, arracher

ἀπό + G : hors de , en s’éloignant de, de

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein ; pl : la poitrine (d’une femme)

ἐκ + G : hors de

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

χείρ, χε(ι)ρός (ἡ) : la main, le bras

ὁρμάω,ῶ (part futur ὁρμήσων) : mettre en mouvement, pousser

ἴθι : va ! (impératif de εἶμι : aller)

ναός,ου (ὁ) : le temple, le sanctuaire

βωμός, οῦ (ὁ) : l’autel

145

ἵζω : s’asseoir, s’agenouiller

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

γονύ, γόνατος (τό) : le genou (G partitif : en prenant les genoux...)

κήρυσσω : proclamer, invoquer

θεός, ου (ὁ) : le dieu

οὐρανίς, ίδος = οὐράνιος,α,ον : du ciel, céleste, d’en-haut

ὑπό + Α : sous

γαῖα, ας (ἡ) : la terre

ἤ ...ἤ ...: ou bien ... ou bien..., soit ... soit...

λιτή,ῆς (ἡ) : la prière

διακωλύω : empêcher

ὀρφανός,ή,όν + G : privé de

μέλεος,α,ον : pitoyable, malheureux, misérable

150

δεῖ : il faut

ἐφοράω,ῶ (ἐπιδεῖν) : voir avec constance, observer, regarder

προπετής,ής,ές + G: qui tombe devant, qui s’affaisse devant

φοινίσσομαι : être rouge

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

χρυσοφόρος,ος,ον : porteur d’or (les jeunes filles portaient de nombreux bijoux d’or)

δειρή, ῆς (ἡ) : le cou

νασμός,οῦ (ὁ) : courant d’eau, source, ruisseau, flot (apposé à αἵματι)

μελαναυγής,ής,ές : à l’éclat noir, au sombre éclat, d’un noir brillant


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθόν, οῦ (τό) : le bien, l’intérêt

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) : Agamemnon

ἀγγελία, ας (ἡ) : l’annonce, la nouvelle

ἀγέραστος, ος, ον : sans honneur

Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

αἷμα, ατος (τό) : le sang

αἴρομαι (ἀροῦμαι, ἠράμην, ἦρμαι) : soulever, se charger de

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe

αἰχμητής,οῦ : armé de lance, hérissé de pointes, belliqueux, terrible

ἀλλά : mais

ἀνά + A : en remontant, pendant

ἀνέχω : lever, soutenir, défendre, s’attacher à, retenir, honorer

ἀπελαύνω : éloigner, chasser

ἀπό + G : hors de , en s’éloignant de, de

ἀποϐαίνω (aor 2 ἀπέϐησα) + G: sortir de, quitter

ἀποκουφίζω : alléger, rendre léger

ἀπωθέω,ῶ : repousser

ἄριστος,η,ον : le meilleur

ἀφέλκω : (part futur ἀφέλξων) : traîner, tirer, arracher

ἀφίημι (part aor 2 ἀφείς,έντος) : quitter, abandonner, laisser

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens

ἀχάριστος,ος,ον + D : ingrat à l’égard de

Ἀχιλεύς, έως (ὁ) : Achille

Ἀχίλλειος, α, ον : d’Achille

ἄχος,ους (τό) : la douleur

Βάκχη, ης (ἡ) : Bacchante, prêtresse de Bacchus, femme inspirée (vaticinatrice, devineresse, prophétesse)

βάρος, ους (τό) : la lourdeur, le fardeau

βωμός, οῦ (ὁ) : l’autel

γαῖα, ας (ἡ) : la terre

γάρ : car, en effet

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

γνώμη,ης (ἡ) : jugement, avis

γονύ, γόνατος (τό) : le genou

γυνή, γυναικός (V γύναι) (ἡ) : la femme

Δαναοί,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

δέ : d’autre part, et

δεῖ : il faut

δειρή, ῆς (ἡ) : le cou

δεσπόσυνος,ος,ον : du maître

δή : donc, précisément

δημοχαριστής, ου : le flatteur, le courtisan du peuple

διακωλύω : empêcher

δίδωμι : donner

δισσός,ή,όν : double (au sens propre); désuni, divisé

δίχα : séparé en deux, doublement, en se partageant en deux, en deux

δοκέω,ῶ : sembler ; sembler bon ; δοκεῖ : il semble bon, il est décidé

δόξα, ης (ἡ) : l’opinion

δοριθήρατος,ος,ον : chassé au moyen de la lance, conquis par la lance

δούλη, ης (ἡ) : l’esclave

δούλος,η,ον : d’esclave, servile, esclave

εἰμι : être

εἶμι : aller (impératif ἴθι : va ! )

εἷς,μιᾶ,ἕν : un, un seul

ἐκ + G : hors de

Ἑκάϐη,ης (ἡ) : Hécube

Ἕλληνες,Ἑλλήνων (οἱ) : les Hellènes (tribu thessalienne), les Grecs

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, mien

ἐν + D : dans (sans mvt), pendant

ἐπερείδομαι : assujettir

ἐπιϐαίνω + G (part aor ἐπιϐὰς) : monter sur

ἔρις, ἔριδος (ἡ) : la querelle, la dispute

ἐφοράω,ῶ (inf aor ἐπιδεῖν) : voir avec constance, observer, regarder

ἔχω, f ἕξω (σχήσω),impft εἶχον, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, tenir, retenir

ἤ ...ἤ ...: ou bien ... ou bien..., soit ... soit...

ἤδη : tout de suite ; déjà, désormais

ἡδυλόγος, ος,ον : qui a la parole agréable, séduisante

ἥκω : venir

θεός, ου (ὁ) : le dieu

Θησείδης,ου (ὁ) ( le duel : τὼ Θησείδα, désigne Acamas et Démophon) : le fils de Thésée

θωΰσσω : bourdonner, crier sourdement

ἵζω : s’asseoir, s’agenouiller

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

Ἰλιάς, Ἰλιάδος (ἡ) : le territoire d’Ilion

ἵνα adv. :

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

ἵστημι : placer (part aor 2 στάς, στάντος : qui s’est placé)

καί : et, aussi, même

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre (fille de Priam et d’Hécube, douée du don de prophétie ... mais qui n’est jamais crue...)

κατατείνομαι : être fortement tendu, être en grande tension, être violemment opposé

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut, messager

κήρυσσω : proclamer, invoquer

κληρόω,ῶ : désigner par le sort , assigner par le sort

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot, la vague, la lame, l’agitation des flots, le tumulte

κόπις, εως,(ὁ) : le harceleur de paroles, le menteur, le beau parleur

Λαερτιάδης, ου (ὁ) : le fils de Laerte (Ulysse)

λαῖφος,ους (τό) : la voile, le haillon

λέγω, ἔρω, εἶπον, εἴρηκα : dire

λέκτρον,ου (τό) : la couche, le lit ; le lit nuptial ; l’union

λιάζομαι (λιασθήσομαι,ἐλιάσθην,λελίασμαι) : s’écarter, s’esquiver

λιτή,ῆς (ἡ) : la prière

λόγος, ου (ὁ) : le discours, la parole

λόγχη, ης (ἡ) : la lance

μαντιπόλος, ος, ον : qui prédit l’avenir

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein ; pl : la poitrine (d’une femme)

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μελαναυγής,ής,ές : à l’éclat noir, au sombre éclat, d’un noir brillant

μέλεος,α,ον : pitoyable, malheureux, misérable

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ; si ... en revanche...

μή : ne pas (négation subjective)

μηδέ : et ne pas (répété : ni ... ni ...) (négation subjective)

μῦθος,ου (ὁ) : parole, discours, conseil, projet, décision ; légende

ναός,ου (ὁ) : le temple, le sanctuaire

νασμός,οῦ (ὁ) : courant d’eau, source, ruisseau, flot

ξύνοδος,ου (ἡ) : l’assemblée

ὅ μέν ... ὅ δέ ... : l’un... l’autre...

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

Ὀδυσσεύς,έως (ὁ) : Ulysse

ὄζος,ου (ὁ) : pousse, branche, rejeton ( ὄζω : duel)

οἶδα : savoir (οἶσθα : 2ème pers sg présent)

οἰχόμενοι, ων (οἱ) : ceux qui sont partis, les disparus, les décédés (οἴχομαι : partir)

ὅπλον, ου (τό) : l’arme

ὅσον : dans la mesure où

ὁρμάω,ῶ : mettre en mouvement, pousser

ὀρφανός,ή,όν + G : privé de

ὅτε : quand

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne pas

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδὲν : personne, rien ; aucun

οὕνεκα + G : à cause de (post-position)

οὐρανίς, ίδος = οὐράνιος,α,ον : du ciel, céleste, d’en-haut

πάθος, ους (τό) : la souffrance

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

παρά +D : du côté de, chez

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

πεδίον,ου (τό) : la plaine

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

Περσεφόνη,ης (ἡ) : Perséphone (reine des Enfers)

πλήρης,ης,ες : plein, plénier

ποῖ :

ποικιλόφρων, ονος : qui a l’esprit fécond en expédients, manipulateur

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

ποντοπόρος,ος,ον : qui parcourt la (les) mer(s)

ποτε : un jour 

πρίν : avant que ; jusqu’au moment où

προλείπω (προλείψω, προέλιπον, προλέλοιπα) : laisser derrière soi, abandonner

προπετής,ής,ές + G: qui tombe devant, qui s’affaisse devant

πρός + Α : vers, contre, en vue de, à propos de

πρός + G : du côté de, de la part de, au nom de

πρόσθεν + G : avant

προστάσσω (aor P προσετάχθην) : fixer par un ordre, ordonner

πρότονος, ου (ὁ) : le cordage, le câble (reliant le mât à la proue), l’étai

πῶλος, ου (ἡ) : jeune cavale, pouliche (comparaison fréquente pour les filles)

πώς : à peu près, en quelque sorte

ῥήτωρ,ορος (ὁ) : l’orateur

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, la baraque, le baraquement

σός, σή, σόν : ton, ta

σπεύδω : avoir du zèle pour, être ardent pour

σπουδή, ῆς (ἡ) : hâte, empressement, effort, ardeur, zèle

στέλλομαι, στελοῦμαι, ἐστειλάμην, ἔσταλμαι : s’équiper, se vêtir, s’équiper pour partir, s’en aller

στεφανόω,ῶ : couronner, honorer

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée, la troupe

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : tu, toi

συγχωρέω,ῶ (duel impft: συνεχωρείτην) : se réunir dans + D, s’accorder pour + inf

συμπαίω (aor συνέπαισα) : frapper ensemble, survenir violemment, éclater

σύν + D : avec

σφάγιον,ου (τό) : victime pour un sacrifice, sacrifice

σχεδία,ας (ἡ) : l’esquif, l’embarcation

τε (post-posé): et ; répété : à la fois ... et ...

τίθεμαι, fM θήσομαι, fP τεθήσομαι, aorM ἐθέμην, aorP ἐτέθην : placer pour soi, être posé ; avec deux acc : faire qqch de qqn

τίθημι (f θήσω): placer

τις, τις, τι : quelque ; quelqu’un, quelque chose

Τροία, ας (ἡ) : Troie

τύμϐος, ου (ὁ) : le tombeau

ὑπέρ +G : au-dessus de, pour, au nom de, au sujet de

ὑπό + Α : sous

φαίνομαι, φανήσομαι (φανοῦμαι), ἐφάνην, πέφασμαι (πέφηνα) : se montrer, paraître, apparaître

φημι : parler, dire

φθίμενοι,ων (οἱ) : ceux qui sont morts, les morts

φοινίσσομαι : être rouge

χείρ, χε(ι)ρός (ἡ) : la main, le bras

χλωρός,ά,όν : vert tendre, jeune, frais

χόρος, ου (ὁ) : le choeur

χρύσεος ,α,ον : en or, d’or

χρυσοφόρος,ος,ον : porteur d’or

χωρέω,ῶ : s’avancer

ὡς : que (derrière un verbe de parole, avec nuance de doute sur la parole émise)

vocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἀγαθόν, οῦ (τό) : le bien, l’intérêt

ἀλλά : mais

ἀπό + G : hors de , en s’éloignant de, de

ἄριστος,η,ον : le meilleur

ἀφίημι (part aor 2 ἀφείς,έντος) : quitter, abandonner, laisser

γάρ : car, en effet

γνώμη,ης (ἡ) : jugement, avis

γυνή, γυναικός (V γύναι) (ἡ) : la femme

δέ : d’autre part, et

δεῖ : il faut

δή : donc, précisément

δίδωμι : donner

δοκέω,ῶ : sembler ; sembler bon ; δοκεῖ : il semble bon, il est décidé

δόξα, ης (ἡ) : l’opinion

δούλος,η,ον : d’esclave, servile, esclave

εἰμι : être

εἶμι : aller (impératif ἴθι : va ! )

εἷς,μιᾶ,ἕν : un, un seul

ἐκ + G : hors de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, mien

ἐν + D : dans (sans mvt), pendant

ἔχω, f ἕξω (σχήσω),impft εἶχον, aor ἔσχον, pft ἔσχηκα : avoir, tenir, retenir

ἤ ...ἤ ...: ou bien ... ou bien..., soit ... soit...

ἤδη : tout de suite ; déjà, désormais

ἥκω : venir

θεός, ου (ὁ) : le dieu

ἵνα adv. :

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

ἵστημι : placer (part aor 2 στάς, στάντος : qui s’est placé)

καί : et, aussi, même

λέγω, ἔρω, εἶπον, εἴρηκα : dire

λόγος, ου (ὁ) : le discours, la parole

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ; si ... en revanche...

μή : ne pas (négation subjective)

μηδέ : et ne pas (répété : ni ... ni ...) (négation subjective)

ὅ μέν ... ὅ δέ ... : l’un... l’autre...

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

οἶδα : savoir (οἶσθα : 2ème pers sg présent)

ὅσον : dans la mesure où

ὅτε : quand

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχὶ : ne pas

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδὲν : personne, rien ; aucun

οὕνεκα + G : à cause de (post-position)

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

παρά +D : du côté de, chez

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader

πόλις, πόλεως (ἡ) : la cité

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

ποτε : un jour 

πρίν : avant que ; jusqu’au moment où

πρός + Α : vers, contre, en vue de, à propos de

πρός + G : du côté de, de la part de, au nom de

σός, σή, σόν : ton, ta

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : tu, toi

σύν + D : avec

τε (post-posé): et ; répété : à la fois ... et ...

τίθεμαι, fM θήσομαι, fP τεθήσομαι, aorM ἐθέμην, aorP ἐτέθην : placer pour soi, être posé ; avec deux acc : faire qqch de qqn

τίθημι (f θήσω): placer

τις, τις, τι : quelque ; quelqu’un, quelque chose

ὑπέρ +G : au-dessus de, pour, au nom de, au sujet de

ὑπό + Α : sous

φαίνομαι, φανήσομαι (φανοῦμαι), ἐφάνην, πέφασμαι (πέφηνα) : se montrer, paraître, apparaître

φημι : parler, dire

χείρ, χε(ι)ρός (ἡ) : la main, le bras

ὡς : que (derrière un verbe de parole, avec nuance de doute sur la parole émise)

fréquence 2 :

αἷμα, ατος (τό) : le sang

αἴρομαι (ἀροῦμαι, ἠράμην, ἦρμαι) : soulever, se charger de

ἀνέχω : lever, soutenir, défendre, s’attacher à, retenir, honorer

βωμός, οῦ (ὁ) : l’autel

γαῖα, ας (ἡ) : la terre

λέκτρον,ου (τό) : la couche, le lit ; le lit nuptial ; l’union

ὅπλον, ου (τό) : l’arme

ὁρμάω,ῶ : mettre en mouvement, pousser

πρόσθεν + G : avant

προστάσσω (aor P προσετάχθην) : fixer par un ordre, ordonner

ῥήτωρ,ορος (ὁ) : l’orateur

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée, la troupe

συγχωρέω,ῶ (duel impft: συνεχωρείτην) : se réunir dans + D, s’accorder pour + inf

χωρέω,ῶ : s’avancerfréquence 3 :

ἀνά + A : en remontant, pendant

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

γονύ, γόνατος (τό) : le genou

ἔρις, ἔριδος (ἡ) : la querelle, la dispute

κῆρυξ, υκος (ὁ) : le héraut, messager

λόγχη, ης (ἡ) : la lance

μέλεος,α,ον : pitoyable, malheureux, misérable

μῦθος,ου (ὁ) : parole, discours, conseil, projet, décision ; légende

ναός,ου (ὁ) : le temple, le sanctuaire

πάθος, ους (τό) : la souffrance

πεδίον,ου (τό) : la plaine

ποῖ :

πώς : à peu près, en quelque sorte

σπεύδω : avoir du zèle pour, être ardent pour

σπουδή, ῆς (ἡ) : hâte, empressement, effort, ardeur, zèle

στεφανόω,ῶ : couronner, honorer

τύμϐος, ου (ὁ) : le tombeau

χόρος, ου (ὁ) : le choeur

χρύσεος ,α,ον : en or, d’or

fréquence 4 :

ἀπελαύνω : éloigner, chasser

ἀποϐαίνω (aor 2 ἀπέϐησα) + G: sortir de, quitter

δισσός,ή,όν : double (au sens propre); désuni, divisé

δούλη, ης (ἡ) : l’esclave

κήρυσσω : proclamer, invoquer

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein ; pl : la poitrine (d’une femme)

ὀρφανός,ή,όν + G : privé de

στρατιά,ᾶς (ἡ) : l’armée

σφάγιον,ου (τό) : victime pour un sacrifice, sacrifice

ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) : Agamemnon

ἀγγελία, ας (ἡ) : l’annonce, la nouvelle

ἀγέραστος, ος, ον : sans honneur

Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

αἰχμή,ῆς (ἡ) : la pointe

αἰχμητής,οῦ : armé de lance, hérissé de pointes, belliqueux, terrible

ἀποκουφίζω : alléger, rendre léger

ἀπωθέω,ῶ : repousser

ἀφέλκω : (part futur ἀφέλξων) : traîner, tirer, arracher

Ἀχαιοί, ῶν (οἱ) : les Achéens

ἀχάριστος,ος,ον + D : ingrat à l’égard de

Ἀχιλεύς, έως (ὁ) : Achille

Ἀχίλλειος, α, ον : d’Achille

ἄχος,ους (τό) : la douleur

Βάκχη, ης (ἡ) : Bacchante, prêtresse de Bacchus, femme inspirée (vaticinatrice, devineresse, prophétesse)

βάρος, ους (τό) : la lourdeur, le fardeau

Δαναοί,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

δειρή, ῆς (ἡ) : le cou

δεσπόσυνος,ος,ον : du maître

δημοχαριστής, ου : le flatteur, le courtisan du peuple

διακωλύω : empêcher

δίχα : séparé en deux, doublement, en se partageant en deux, en deux

δοριθήρατος,ος,ον : chassé au moyen de la lance, conquis par la lance

Ἑκάϐη,ης (ἡ) : Hécube

Ἕλληνες,Ἑλλήνων (οἱ) : les Hellènes (tribu thessalienne), les Grecs

ἐπερείδομαι : assujettir

ἐπιϐαίνω + G (part aor ἐπιϐὰς) : monter sur

ἐφοράω,ῶ (inf aor ἐπιδεῖν) : voir avec constance, observer, regarder

ἡδυλόγος, ος,ον : qui a la parole agréable, séduisante

Θησείδης,ου (ὁ) ( le duel : τὼ Θησείδα, désigne Acamas et Démophon) : le fils de Thésée

θωΰσσω : bourdonner, crier sourdement

ἵζω : s’asseoir, s’agenouiller

ἱκέτις, ιδος (ἡ) : la suppliante

Ἰλιάς, Ἰλιάδος (ἡ) : le territoire d’Ilion

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre (fille de Priam et d’Hécube, douée du don de prophétie ... mais qui n’est jamais crue...)

κατατείνομαι : être fortement tendu, être en grande tension, être violemment opposé

κληρόω,ῶ : désigner par le sort , assigner par le sort

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot, la vague, la lame, l’agitation des flots, le tumulte

κόπις, εως,(ὁ) : le harceleur de paroles, le menteur, le beau parleur

Λαερτιάδης, ου (ὁ) : le fils de Laerte (Ulysse)

λαῖφος,ους (τό) : la voile, le haillon

λιάζομαι (λιασθήσομαι,ἐλιάσθην,λελίασμαι) : s’écarter, s’esquiver

λιτή,ῆς (ἡ) : la prière

μαντιπόλος, ος, ον : qui prédit l’avenir

μελαναυγής,ής,ές : à l’éclat noir, au sombre éclat, d’un noir brillant

νασμός,οῦ (ὁ) : courant d’eau, source, ruisseau, flot

ξύνοδος,ου (ἡ) : l’assemblée

Ὀδυσσεύς,έως (ὁ) : Ulysse

ὄζος,ου (ὁ) : pousse, branche, rejeton ( ὄζω : duel)

οἰχόμενοι, ων (οἱ) : ceux qui sont partis, les disparus, les décédés (οἴχομαι : partir)

οὐρανίς, ίδος = οὐράνιος,α,ον : du ciel, céleste, d’en-haut

Περσεφόνη,ης (ἡ) : Perséphone (reine des Enfers)

πλήρης,ης,ες : plein, plénier

ποικιλόφρων, ονος : qui a l’esprit fécond en expédients, manipulateur

ποντοπόρος,ος,ον : qui parcourt la (les) mer(s)

προλείπω (προλείψω, προέλιπον, προλέλοιπα) : laisser derrière soi, abandonner

προπετής,ής,ές + G: qui tombe devant, qui s’affaisse devant

πρότονος, ου (ὁ) : le cordage, le câble (reliant le mât à la proue), l’étai

πῶλος, ου (ἡ) : jeune cavale, pouliche (comparaison fréquente pour les filles)

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, la baraque, le baraquement

στέλλομαι, στελοῦμαι, ἐστειλάμην, ἔσταλμαι : s’équiper, se vêtir, s’équiper pour partir, s’en aller

συμπαίω (aor συνέπαισα) : frapper ensemble, survenir violemment, éclater

σχεδία,ας (ἡ) : l’esquif, l’embarcation

Τροία, ας (ἡ) : Troie

φθίμενοι,ων (οἱ) : ceux qui sont morts, les morts

φοινίσσομαι : être rouge

χλωρός,ά,όν : vert tendre, jeune, frais

χρυσοφόρος,ος,ον : porteur d’or

Hécube v098-153

Traduction au plus près du texte

Parodos


ΧΟΡΟΣ : LA CORYPHEE

Ἑκάϐη, σπουδῇ πρός σ΄ ἐλιάσθην,

τὰς δεσποσύνους σκηνὰς προλιποῦσ΄,

ἵν΄ ἐκληρώθην καὶ προσετάχθην 100

δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη

τῆς Ἰλιάδος, λόγχης αἰχμῇ

δοριθήρατος πρὸς Ἀχαιῶν,

οὐδὲν παθέων ἀποκουφίζουσ΄,

ἀλλ΄ ἀγγελίας βάρος ἀραμένη 105

μέγα σοί τε , γύναι, κῆρυξ ἀχέων.

Hécube, en hâte vers toi je me suis esquivée,

Abandonnant les baraques des maîtres,

Où j’ai été assignée par le sort et affectée

<Comme> esclave, lorsque je fus chassée de ma cité

D’Ilion, conquise (δοριθήρατος) à la pointe de la lance

Par les Achéens,

En n’allégeant aucune de tes souffrances,

Mais au contraire chargée du fardeau lourd (μέγα) d’une nouvelle, 105

Et messagère pour toi, femme, de douleurs.


Ἐν γὰρ Ἀχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ

λέγεται δόξαι σὴν παῖδ΄ Ἀχιλεῖ

σφάγιον θέσθαι· τύμϐου δ΄ ἐπιϐὰς

οἶσθ΄ ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις, 110

τὰς ποντοπόρους δ΄ ἔσχε σχεδίας

λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας,

τάδε θωΰσσων·

Ποῖ δή, Δαναοί, τὸν ἐμὸν τύμϐον

στέλλεσθ΄ ἀγέραστον ἀφέντες; 115

Car dans une assemblée pleinière des Achéens

Il est dit qu’on a décidé de faire de (θέσθαι) ton enfant, pour Achille,

Une victime <expiatoire> : tu sais quand (οἶσθ΄ ὅτε), monté sur son tombeau,

Il est apparu avec ses armes d’or,

Il a retenu les embarcations qui parcourent les mers,

Qui assujettissaient leurs voiles aux étais,

En criant sourdement cela :

« Pour quel lieu (Ποῖ )donc, Danéens, vous équipez-vous (στέλλεσθ΄),

En abandonnant mon tombeau (τὸν ἐμὸν τύμϐον) sans honneur ? » 115Πολλῆς δ΄ ἔριδος συνέπαισε κλύδων,

δόξα δ΄ ἐχώρει δίχ΄ ἀν΄ Ἑλλήνων

στρατὸν αἰχμητήν, τοῖς μὲν διδόναι

τύμϐῳ σφάγιον, τοῖς δ΄ οὐχὶ δοκοῦν.

Ἦν δ΄ ὁ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν 120

τῆς μαντιπόλου Βάκχης ἀνέχων

λέκτρ΄ Ἀγαμέμνων·

alors (δ΄) la vague d’une grande querelle survint avec violence,

et une opinion partagée en deux se mit à s’avancer en remontant

l’armée hérissée de lances des Grecs (Ἑλλήνων), car il semblait bon (δοκοῦν) aux uns de donner

une victime au tombeau, mais aux autres, pas.

Il était, lui certes, ardent pour ton intérêt, 120

S’attachant à la couche (λέκτρ΄) de la Bacchante qui prédit l’avenir,

Agamemnon ;


τὼ Θησείδα δ΄, ὄζω Ἀθηνῶν,

δισσῶν μύθων ῥήτορες ἦσαν·

γνώμῃ δὲ μιᾷ συνεχωρείτην, 125

τὸν Ἀχίλλειον τύμϐον στεφανοῦν

αἵματι χλωρῷ, τὰ δὲ Κασάνδρας

λέκτρ΄ οὐκ ἐφάτην τῆς Ἀχιλλείας

πρόσθεν θήσειν ποτὲ λόγχης.

Mais les deux fils de Thésée, les deux rejetons d’Athènes,

Etaient les porte-parole de deux discours;

ils s’accordaient tous deux sur un seul avis, 125

<qui était > d’ honorer le tombeau d’Achille

D’un sang frais, et ils disaient tous deux (ἐφάτην) que la couche de Cassandre,

Ils ne la placeraient jamais avant (= ils ne la préfèreraient à...)(οὐκ πρόσθεν θήσειν ποτὲ)

la lance d’Achille.( τῆς Ἀχιλλείας λόγχης)


Σπουδαὶ δὲ λόγων κατατεινομένων 130

ἦσαν ἴσαι πως, πρὶν ὁ ποικιλόφρων,

κόπις, ἡδυλόγος, δημοχαριστὴς

Λαερτιάδης πείθει στρατιὰν

μὴ τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων

δούλων σφαγίων οὕνεκ΄ ἀπωθεῖν, 135

μηδέ τιν΄ εἰπεῖν παρὰ Περσεφόνῃ

στάντα φθιμένων

ὡς ἀχάριστοι Δαναοὶ Δαναοῖς

τοῖς οἰχομένοις ὑπὲρ Ἑλλήνων

Τροίας πεδίων ἀπέϐησαν. 140

Mais l’ardeur de ces discours violemment opposés

Etait en quelque sorte à égalité, jusqu’au moment où le manipulateur,

Le beau parleur, le séducteur, le courtisan du peuple,

Le fils de Laerte <quoi !> persuade l’armée

De ne pas repousser (ἀπωθεῖν) le meilleur de tous les Danéens 135

A cause du sacrifice d’une esclave,

Et que l’un des morts (φθιμένων), chez Perséphone,

En se dressant, ne dise pas (μηδέ εἰπεῖν)

Que des Danéens, ingrats à l’égard de Danéens

Décédés pour les Grecs,

Avaient quitté les plaines de Troie. 140
Ἥξει δ΄ Ὀδυσσεὺς ὅσον οὐκ ἤδη,

πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ μαστῶν,

ἔκ τε γεραιᾶς χερὸς ὁρμήσων.

Ἀλλ΄ ἴθι ναούς, ἴθι πρὸς βωμούς,

Ἀγαμέμνονος ἵζ΄ ἱκέτις γονάτων, 145

κήρυσσε θεοὺς τοὺς τ΄ οὐρανίδας,

τοὺς θ΄ ὑπὸ γαῖαν.

Et il va venir, Ulysse, incessamment sous peu (dans la mesure où ce n’est pas tout de suite),

Pour arracher ta pouliche à tes seins,

Et pour <la> retirer de ta vieille main.

Mais va vers les sanctuaires, vers les autels,

Prosterne-toi en suppliante aux genoux d’Agamemnon, 145

Invoque les dieux, à la fois ceux d’en haut,

Et ceux de sous la terre.


Ἢ γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ΄

ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς μελέας,

ἢ δεῖ σ΄ ἐπιδεῖν, τύμϐου προπετῆ, 150

φοινισσομένην αἵματι παρθένον,

ἐκ χρυσοφόρου

δειρῆς νασμῷ μελαναυγεῖ.

Car soit tes prières empêchent que tu

Ne sois privée de ta pauvre enfant,

Soit il faut que tu endures de voir (ἐπιδεῖν), s’affaissant devant le tombeau, 150

la vierge, rougie de sang,

sortant de son cou paré d’or (ἐκ χρυσοφόρου δειρῆς),

jet au sombre éclat !
Comparaison de traductions :

v109-115

Traduction Berguin Duclos, Garnier Frères, Paris, 1966

Au sommet de son tertre, il t’en souvient, il est apparu dans son armure d’or ; il a retenu les esquifs mariniers, où déjà les boulines tenaient hissées les voiles ; et ces mots ont grondé dans sa bouche : « Où donc, fils de Danaos, prétendez-vous voguer, insoucieux d’honorer mon tombeau d’un présent ? »

Traduction VH Debidour, De Fallois, 1999

Tu le sais bien, debout sur son tombeau, en armes d’or il était apparu. Il retenait les barques déjà prêtes à se lancer en mer, voiles hissées, tendues par les cordages. Il a rugi :  « Où vous en allez-vous ? vous partez, Grecs ? vous quittez mon tombeau, en le frustrant de l’honneur qui lui est dû ? »


v123-127

Traduction Berguin Duclos, Garnier Frères, Paris, 1966

Mais les deux fils de Thésée, rameaux de l’arbre athénien, quoiqu’ils tinssent un double langage, se réunissaient pour exprimer le commun avis de répandre sur le tombeau d’Achille l’offrande d’un sang vermeil ;

Traduction VH Debidour, De Fallois, 1999

Mais les fils de Thésée, double fleuron d’Athènes, mirent leur éloquence à plaider l’un et l’autre, en un parfait accord, pour donner au tombeau d’Achille la couronne d’un jeune sang versé ,...


v148-154

Traduction Berguin Duclos, Garnier Frères, Paris, 1966

Car si tes prières ne te préservent de perdre ta malheureuse enfant, tu es destinée à voir sur la gorge cerclée d’or de cette jeune vierge écroulée devant le tombeau ruisseler la pourpre sombre d’un sang vermeil.

Traduction VH Debidour, De Fallois, 1999

Ou bien tes prières sauront empêcher que ta pauvre enfant ne te soit ravie, - ou bien il te faut, devant le tombeau, voir la jeune fille s’abattre baignée dans son sang vermeil, dans les noirs caillots que dégorgera son col où brillait l’or de ses joyaux.


Retour en haut du texte