Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0098 Lexique v 98-443

lexique épisode 1 v 98-443
ἀγαστός , ός, όν : enviable, admirable, louable

ἀγγέλλω (ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα) : annoncer (ἀγγέλεις : accentuation étrange)

ἅγησαί : forme dorienne d’impératif aor, de ἡγέομαι,οῦμαι +D : conduire qqn

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire

ἀγών, ῶνος () : la lutte, le combat

ἀγωνία‚ας‚(ἡ) : la lutte, le combat

ἀ-δικέω,ῶ : être coupable

ἀ-δοξέω,ῶ : être sans renommée

ἀεί : toujours

ἀηδών‚ όνος (ἡ‚ ὁ) : le rossignol

ἄθλιος‚α‚ον : pitoyable, déplorable, misérable

ἄθροισις‚ εως (ἡ) : le rassemblement

αἰαῖ : hélas !

Ἀίδᾳ dorien, de Ἀΐδης, ου () : Hadès, l’Hadès ; ἐν Ἅιδου : expr. dans <la demeure> d’Hadès, dans l’Hadès, chez Hadès

αἰδέομαι,οῦμαι : avoir de la honte, du respect ; respecter ; respecter les malheurs de, avoir pitié de

αἰθήρ‚έρος (ὁ) : l’éther, le ciel, l’air (qu’on respire, qui permet de vivre)

αἷμα,ατος (τό) : le sang

αἱρέω (εἷλον): s’emparer de, prendre, triompher de

αἴσχιστα : superlatif neutre adverbial : d’une façon parfaitement infâme

αἰσχρός‚ά‚όν : honteux, haïssable

αἰτέω,ῶ : réclamer, demander

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre

ἀίω : entendre, prêter l’oreille à, écouter

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre, écouter

ἄκρος,α,ον : extrême, qui est au bout ou à la surface de 

ἀκτίς, ῖνος (ἡ) : le rayon, les rayons, le rayonnement, la lumière

ἅλις: assez, en quantité suffisante

ἅλις + G : assez de

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων,ἑάλωκα : prendre

ἀλκή, ῆς () : la force, le niveau de force

ἀλλά : mais, eh bien ; parfois : du moins

ἄλλος,η,ον : autre

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut , inutilement, en vain

ἀμαθία‚ ας (ἡ) : la sottise

-μέγαρτος,η,ον : qui n’excite pas l’envie, déplorable, affreux

ἅμιλλα,ας () : la lutte

ἁμιλλάομαι, ῶμαι : lutter (+D pour qqch, en faisant valoir qqch)

ἄμμορος,ος,ον + G: exempt de, privé de

-μορφος,ος,ον : difforme, méconnaissable

ἀμύνω + D : défendre

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de 

ἀμφι-τίθημι : placer qqch autour de, envelopper qqch de

ἄν : particule conditionnelle ou potentielle (ne se traduit pas)

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut

ἀν-αρπαστός,,όν : arracher

ἀνα-στένω : pousser des gémissements, gémir 

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme, le héros

ἀνθ-άπτομαι + G : toucher en échange, toucher à son tour, s’emparer en échange de

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀνθρωπο-σφαγέω : faire un sacrifice humain

ἀντ-ακούω : écouter une réponse (A de la chose écoutée), écouter en réponse (G de la personne écoutée)

ἀντ-απο-κτείνω : tuer par représailles

ἀντί + G : en échange de, pour, à la place de ; en face de, au lieu de, en comparaison de

ἀντι-δίδωμι : donner en échange, échanger

ἀν-υμέναιος,ος,ον : sans chant nuptial, sans hyménée

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux

ἀξιόω‚ῶ : juger digne, estimer, honorer

ἄξιος‚α‚ον : digne de (+ G)

ἀξίωμα,ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige

ἄ-παις, παιδος : sans enfants

ἀπ-αιτέω,ῶ : réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἅπας‚ ἅπασα‚ ἅπαν : absolument tout, tout

ἄπ-ειμι : partir

ἀ-πιστέω,ῶ : ne pas ajouter foi à, douter

ἀπό + G : à partir de, depuis, de

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -ἔθανον‚ -τέθνηκα) : mourir

ἀπο-κτείνω ( κτενῶ, έκτεινα, έκτονα) : tuer

ἀπ-όλλυμι, ἀπολοῦμαι, ἀπώλεσα,ἀπολώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

ἀπο-σπάω,ῶ (+ G) : arracher de, séparer violemment de

ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα +G : toucher

ἀπύω : faire entendre, dire à haute voix (dorien, pour ἠπύω)

Ἀργεῖος,α,ον : Argien

ἄριστος‚η‚ον : excellent, remarquable, accompli

ἀρκούντως : suffisamment (ἀκρούντως ἔχειν : être suffisant)

ἀρνέομαι‚ οῦμαι : nier, refuser, rétracter

-ρρητος,ος,ον : indicible

ἀ-σχημονέω : donner un spectacle inconvenant, manquer aux bienséances, se comporter de façon indécente

ἀτάρ : mais

αὖ : de nouveau

αὐδάν dorien, de αὐδή,ῆς () : la voix, le cri

αὐδάω,ῶ : dire à haute voix, annoncer (sens prophétique souvent)

αὐλάν dorien, de αὐλή,ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

αὖθις : de nouveau

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὑτός = ὁ αὐτός : le même

αὐτοῦ adv. : ici

ἀφ-αιρέω,ῶ (αἱρήσω, εῖλον, ῄρημαι) : enlever

Ἀχαιικός, ή,όν : Achéen

Ἀχαιός,, όν : achéen, grec

ἀ-χάριστος,ος,ον : ingrat, désagréable, détestable

Ἀχιλλεύς, έως () : Achille

Ἀχιλλείος, ου : d’Achille

ἀχώ : dorien, pour ἠχώ, οῦς () : le cri

ἄ-ωρος,ος,ον : qui ne vient pas à son heure, prématuré

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐήκα : marcher

βάκτρον,ου (τό) : le bâton, la canne, le soutien, l’appui

βάλλω, , βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : lancer, jeter ; frapper qqn

βάρϐαρος‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βία‚ ας (ἡ) : la violence, la force

βίᾳ : emploi adverbial : de force, avec violence

πρὸς βίαν : par force, de force, violemment

βίος,ου () : la vie

βιοτᾶς dorien, de βιοτή,ῆς () : la vie

βλάπτω : nuire à, égarer

βλέπω : voir (s e φώς : la lumière = vivre)

βοάω,ῶ : crier 

βουθυτέω,ῶ : immoler des boeufs

βούλευμα‚ ατος (τό) : résultat d’une délibération, résolution, dessein arrêté, conseil, maxime, conception

βούλομαι : vouloir

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

βωμός,οῦ (ὁ) : l’autel

γάρ : car, en effet

γᾶς dorien, de γῆ, γῆς () : la terre

γε : du moins

γένειον,ου (τό) : le menton

γέννα dorien, pour γεννή,ῆς () : la race, la descendance, la famille

γένυς,υος () : la joue

γέρων, οντος (ὁ) : le vieillard

γῆ‚ γῆς (ἡ) : la terre

γηθέω,ῶ ( pf à sens pr : γέγηθα) +D : se réjouir de, je tire ma joie de (D de cause)

γηραιός,,όν : vieux, vieille

γήρας, αος-ως (D) (τό) : la vieillesse

γιγνώσκω ( γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα) : connaître, reconnaître

γνώμη,ης () : l’avis, l’opinion, la sentence, la décision (γνώμα dorien) 

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

γραῖα‚ας : adj. vieille, vieux ; subst. la vieille femme

γραῖος,α,ον : de vieille femme

γυνή, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δαίμων, ονος () : la divinité

δάκρυ,υος (τό) : le sanglot, les pleurs, les larmes

δάκρυα, δακρύων (τά) : les larmes, les pleurs

δαρόν dorien, pour δηρόν : longtemps (neutre adverbial)

δέ (employé seul) : mais, et, d’autre part

δεῖ : il faut

δείλαιος,α,ον : malheureux, lamentable, pitoyable

δειμαίνω : redouter, avoir peur de, se demander avec effroi (+ interr. ind. )

δεινός,,όν : terrible

δέχομαι : recevoir

δή : eh bien donc, donc, voici que (particule post-posée)

δηκτήριος,α ou ος,ον + G : qui mord, qui blesse

δημ-ηγόρος,ος,ον : qui appartient au discours populaire, populaire

δῆτα : justement, donc

διά+ G : à travers, au moyen de, par

δίδωμι : donner ; + inf. permettre

Διόσκοροι,ων (οἱ) : les Dioscures

δὶς τόσον : deux fois autant

δοκέω,+ D : sembler ; il paraît bon à qqn, qqn décide de ; δοκεῖ μοι +inf : je décide de; + prop inf : penser, croire

διά + G : à travers

διδάσκω : enseigner, se laisser enseigner, apprendre

δίδωμι : donner, accorder (inf aor : δοῦναι)

δίκαιον,ου (τό) : le droit, la justice

δουλεία, ας () : l’exclavage, la servitude, la sujétion

δούλη,ης (ἡ) : esclave

δοῦλον‚ ου (τό) : l’esclavage, la servitude

δοῦλος, ου () : (δούλοισι= δούλοις) l’esclave

δράω : faire ; εὖ δράω + Α : faire du bien à ; κακῶς δράω + Α : faire du mal à

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

δύναμις‚ εως (ἡ) : la force, la puissance

δυσ-μενής‚ής‚ές : ennemi, mal disposé pour

δυστανοτάτας dorien, pour δυστηνοτάτης

δύστηνος,ος,ον : malheureux, pitoyable

δυσ-τυχέω,ῶ : être dans le malheur

δυσ-φημέω,: adresser des paroles de mauvais augure, interpeller de façon funeste

δύσ-φημος,ος,ον : de mauvais augure, sinistre, funeste

δυσ-χλαινία,ας () : la guenille, les haillons (datif de cause)

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

εἰ : si

εἶεν : soit ! qu’il en soit ainsi !

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

εἶδος,ους (τό) : la beauté

εἰκότως : avec raison, logiquement, de façon naturelle

εἰμι : être

εἶμι (part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir

εἰς (ἐς) + Α : dans , vers (avec mvt), devant (un auditoire)

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

εἰσ-οράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : jeter les yeux sur, contempler, voir

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

Ἑκάϐη‚ης (ἡ) : Hécube

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, έϐαλον, βέϐληκα) : faire sortir, répandre, laisser échapper

ἐκεῖ : là-bas

ἐκεῖνος,η,ον : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, celà

ἔκ-κριτος,ος,ον : de choix, remarquable

ἐκ-πέμπω : envoyer qqn hors de, faire sortir qqn de

ἐκ-πρεπής,ής,ές : bien approprié, convenable, distingué, remarquable

ἐκ-τείνω : tendre

ἐκτήκω : consumer, fondre ; ἐκτέτηκα : pft à sens moyen : fondre, se fondre, se consumer

ἑκών, οῦσα,όν : spontanément, de mon propre mouvement, volontairement, de mon plein gré

Ἑλένη,ης () : Hélène

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἑλκόω,ῶ : blesser en déchirant, déchirer, meurtrir

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἔμοιγε = ἔμοι+γε

ἐμός‚ή‚όν : mon, ma

ἐν-θνῄσκω (inf aor ἐνθανεῖν) + D : se mourir dans, rester paralysé dans

ἐν + D : dans(sans mvt), sur, parmi, pendant, en, pour

ἐν-δίκως : justement, avec justice

ἔνθα : là où

ἐξ-αιτέω‚ῶ : réclamer

ἐξ-αυδάω, ῶ : parler sans détour, s’exprimer, s’expliquer

ἐξ-έπταξας dorien, aoriste de ἐκ-πτήσσω : faire sortir tout tremblant

ἔξ-έρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα) + G : sortir de ; ἐς + A  : en venir à, en arriver à

ἔξεστι : il est permis

ἐξ-ιστορέω,ῶ +2A : demander qqch à qqn, enquêter auprès de qqn au sujet de qqch

ἐπ-άγω : inciter

ἐπεί : quand

ἐπι-λήθομαι + G : oublier

ἐπαρωγός, ός, όν : secourable 

ἐπι-στάτης, ου () : le préposé à, l’intendant de

ἐπ-οικτίρω (inf aor ἐποικτῖραι) : prendre en pitié

ἔπος,ους (τό) : parole (τὸ νέον ἔπος : la nouvelle

ἐργάζομαι ( + 2 A) : faire

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, venir, arriver

ἐρωτάω,ῶ : interroger, poser une question

ἐς + Α : dans

ἐσθλός‚ ά‚ όν : noble, valeureux, vertueux

ἔστι = ἔξεστι + infinitif : il est permis de, il est possible

ἐστι +G : τόδ΄ ἐστι +G : c’est le propre de..., c’est l’affaire de ...

ἕτοιμός‚ός‚όν : prêt à (+ inf.)

εὖ δράω + Α : faire du bien à

εὖ λέγω : bien parler, donner un bon conseil

εὑρήμα,ατος (τό) : l’invention, la trouvaille

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, εὕρημαι : être trouvé

εὐ-τυχέω‚ῶ : avoir de la chance, réussir, être heureux, être dans la prospérité ou le bonheur

ἐφ-ίστημι ( aor 2 ἐπέστη, à sens passif, ici) : préposer à

ἐχθρός,,όν (superlatif ἔχθιστος,η,ον) : ennemi, odieux

ἔχω : avoir ; + adverbe : être ; + infinitif : pouvoir ; ἔχομαι + G : tenir à, être attaché à

ζηλόω,ῶ : rivaliser, envier, ambitionner

ζήω‚ῶ : vivre

...... : ou bien ... ou bien ...

ἤ : que (derrière un comparatif)

ἡγεμών, όνος (ὁ, ἡ) : le guide

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, commander ; considérer qqn comme ...(+ 2 A), penser, croire

ἠδέ = καί

ἡδέως : avec douceur, agréablement, avec plaisir

ἡδύς, εῖα,ύ : doux, agréable

ἥλιος,ου () : le soleil

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἤν = ἐάν : si, pourvu que, si (éventuel + subjonctif)

ἡνίκα : quand, le jour où

ἧσσον = ἧττον + G : moins ... que

θάμβος, ους (τό) : l’étonnement, l’effroi

θαυμάζω : admirer, regarder avec admiration, vénérer, honorer

θέλω : vouloir

θεός,οῦ () : le dieu

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

θρῆνος,ου () : le chant funèbre ; chant de deuil, chant plaintif ;la plainte 

θύγατηρ‚ τρος (ἡ) : la fille (filiation)

θύμα,ατος (τό) : le sacrifice

θυμόομαι, οῦμαι +D : s’irriter contre, s’emporter contre

θυμούμενον‚ου (τό) : la colère

Ἰδαίος‚α‚ον : de l’Ida

ἱερεύς, έως () : le prêtre, l’officiant

ἵημι, f ἥσω (part pr N fém ἱεῖσα): lancer, envoyer ; laisser échapper ; s’élancer

ἱκετεύω : prier, supplier

Ἴλιος,ου () : Ilion, Troie

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

ἰώ : ah ! hélas !

κἀγώ = καὶ ἐγώ

καί : et, même, aussi

καὶ μήν : de fait, ce qui est sûr c’est que, assurément ; d’ailleurs, cependant

κἀκ = καὶ ἐκ

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κακίων‚ ονος : comparatif de κακός‚ή‚όν : mauvais, méchant

κακός,, όν : mauvais, méchant, malfaisant

κακύνομαι : être mauvais, corrompu, infâme

κακῶς : mal, méchamment, à tort ( κακῶς λέγειν : défendre une mauvaise cause, plaider une cause regardée comme mauvaise ; et, avec un verbe conjugué : avoir tort de + inf.))

κακῶς δράω + Α : faire du mal à

κάλλιστα : adv. : très bien, en héros, très glorieusement

κάλλος,ους (τό) : la beauté

καλῶς : bellement, avec gloire, en beauté

κάμνω : travailler, se fatiguer ; être fatigué, souffrir, être malade 

κἄν = καὶ ἐάν + subj. : même si

κάρα (τό) ( D κάρᾳ) : la tête

καρδία,ας () : le coeur

καρύξασ’ dorien, de κηρύσσω (κηρύξω, ἐκήρυξα) : annoncer, faire l’annonce de

κάσις,ίος (ὁ) : le frère

κατά + Α : sens distributif (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour)

κατά-σκοπος,ου () : l’espion (apposition au sujet)

κατα-στάζω + A : goutter sur, dégoutter sur, couler goutte à goutte sur

κατεῖπον : faire connaître, révéler

κατ-θανών‚όντος (ὁ): le mort

κάτω : en bas, là-dessous

κεἰ = καὶ εἰ : même si

κεῖμαι : être couché, gésir, reposer ; être , demeurer

κείναν dorien, pour κείνην, de ἐκεῖνος

κείνη = ἐκείνη

κενός,,όν + G : vide de, exempt de, dépourvu de

κεντέω : percer, tuer

κεύθω : couvrir, recouvrir

κίνδυνος,ου () : le risque, le danger, le péril

κισσός,οῦ (ἡ) : le lierre

κλαίω + G (de cause) : pleurer sur, se lamenter sur

κλύω : entendre, écouter

κοινός,,όν : commun

κομίζω : emmener, emporter

κομιστήρ, ῆρος : celui (celle) qui conduit

κόνις‚ εως (ἡ) : la poussière

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

κοὐκ = καὶ οὐκ

κραίνω ( aor passif ἐκράνθην) : accomplir, réaliser

κρατέω,ῶ + G : être puissant (sur), commander, ordonner

κρείσσων, ων, ον : plus fort, plus avantageux, préférable

κρύπτω : cacher

κτάομαι,ῶμαι: acquérir (κέκτημαι : pft : je possède, j’ai)

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα/ἔκτανον, ἔκτονα : tuer

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle, le disque

κυρέω + D : rencontrer, arriver à

λαιμό-τομος,ος,ον : qui a la gorge coupée, égorgé

Λάκαινα,ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : parler, dire

λόγος,ου (ὁ) : la parole, le discours

λύμαν dorien, de λύμη,ης () : mauvais traitement, traitement cruel, violence, dégât, souillure

λυπρός,,όν : affligeant, importun, fâcheux

λύω : délier ; MP : se délier ou être délié, défaillir, se paralyser, se dérober

λώβαν dorien, de λώβη,ης () : outrage, mauvais traitement, violence, opprobre

μακρός,ά,όν : long, grand, lointain, durable ( διὰ μακροῦ s e χρόνου : durablement)

μᾶλλον : plus, davantage, plutôt, mieux

μανύω dorien, pour μηνύω : donner une explication, indiquer, révéler

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein

μᾶτερ V, ματέρος ou ματρός G dorien, de μήτηρ

μάτην : en vain, vainement

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι : combattre, se battre

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μεθ-ίεμαι +G : laisser aller, lâcher

μείζων,όνος ( Α. μείζω): plus grand (comparatif de μέγας)

μέν : d’une part, certes

μελέος,α,ον : malheureux, infortuné

μέλος,ους (τό) : le membre

μέν ...δέ... : d’une part ... d’autre part ...

μέτα + G : avec

μετα-κλαίομαι + A : verser des pleurs sur, se lamenter sur

μεταξύ + G : dans l’intervalle qui <me> sépare de

μέτεστί μοι τούτου : j’ai ma part de cela, je participe à cela

μή : non, ne ... pas (négation subjective)

μή : pour ne pas

μή + subj aor : expression de la défense (particulière et momentanée)

μηδέ : et ne pas, ne pas non plus (négation subjective)

μὴ ... ἔτι : ne ... plus (négation subjective)

μηδέν : rien (négation subjective) ; en rien (adv)

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μήτηρ, μητρός () : la mère

μιμνῄσκομαι (μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι) : se rappeler, se souvenir

μόνος,η,ον : seul, unique

μόσχος, ου (,) : le rejeton ; l’enfant ; le petit d’un animal (veau, génisse)

νεκρός,,όν : mort

νέος,α,ον : nouveau, nouvelle(souvent en mauvaise part); jeune

νικάω‚ῶ : vaincre

νιν : A sg et pl, aux 3 genres , de αὐτός, en poésie surtout

νομίζω + inf : avoir coutume de ; penser

νόμος, ου (ὁ) : la loi

νύμφη‚ης (ἡ) : jeune femme, jeune épouse

νύμφιος‚ ου (ὁ) : le jeune époux

ξίφος,ους (τό) : le glaive, l’épée, le couteau

ξυν-τυχία, ας () : l’événement (heureux ou malheureux)

ὅδε, ἥδε, τόδε : : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci (proche de moi)

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

ὄδυρμα,ατος (τό) : la plainte, la lamentation

ὀδυρμός, οῦ () : gémissement, lamentation

Ὀδυσσεύς,έως () : Ulysse

οἴ : hélas !

οἷα : comme

οἶδα (indicatif pr 2ème p : οἶσθα, inf pr : εἰδέναι ; subj εἰδῶ) : savoir, être informé de; οἶδα + participe : je sais que

οἶκος, ου () : maison, habitation, séjour

οἰκτίρω : avoir pitié de

οἰκτρός‚ά‚ όν : pitoyable, misérable

οἰκτρῶς :pitoyablement

οἴ-μοι : hélas, malheur à moi

οἷος, η, ον : quel

ὄλϐος,ου (ὁ) : le bonheur

ὄλλυμι, ὀλοῦμαι, ὤλεσα, ὀλώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de (au passif ὄλλυμαι (pft ὄλωλα) : être perdu, périr, mourir)

ὄμματα, ων (τά) : les yeux

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, conforme

ὅμως : pourtant, cependant

ὁποῖος,α,ον : tel que, tel; ὁποῖος ... ὅπως : tel ... ainsi ...

ὅπως + subj : pour que, afin que, pour

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

ὀρθός,,όν : droit, correct ; ici : élevé, haut

ὁρίζω : délimiter, fixer

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

ὄρνυμι (ὄρσω,ὦρσα, ὄρωρα) : faire se lever, faire surgir, soulever

ὅς,, ὅ : relatif : qui, quoi

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité); ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée)

ὅσ-περ ‚ ἥ-περ‚ ὅ-περ : qui (précisément), celui qui (précisément)

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui, celui qui (relatif indéfini)

ὅταν : quand (éventuel), chaque fois que

οὐ, οὐκ, οὐχ : négation objective : non, ne ... pas

οὗ relatif au génitif à valeur adverbiale : où, par suite de quoi 

οὖδας, οὔδεος (τό) : le sol

οὐδέ : et ne pas, pas non plus

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun ; personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien, nullement, pas du tout

οὐκ-έτι : ne ... plus

οὐκ ἔτι = οὐκέτι : ne... plus

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

οὑμοὶ = οἱ ἑμοί

οὖν : donc, par conséquent

οὔποτε : jamais

οὐρί-θρεπτος,ος,ον : nourri dans les montagnes, nourri en alpage

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci

οὕτω(ς) : ainsi, tellement, aussi

ὀφείλω : devoir, être redevable d’une dette, avoir l’obligation de

ὀφλισκάνω (ὀφλήσω, ὤφλησα, ὤφληκα) : être débiteur d’une amende pour unprocès perdu, être condamné à une amende, être taxé de 

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

παν-δύρτος,ος,ον : tout à fait lamentable, tout à fait pitoyable

παντλάμων dorien, pour παν-τλήμων,ων,ον : qui souffre toute les douleurs, tout à fait malheureux

παν-ύστατον : pour la toute dernière fois

παρά + D : près de, auprès de, chez

παρα-ψυχή, ῆς (ἡ) : la consolation

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

παρ-ηγορέω,ῶ : avertir (ὡς : que)

παρηίς, ίδος (ἡ) : la joue

παρ-ίστημι (pft παρέστηκα) : se présenter ; au pft : être là

παρ-ουσία,ας () : l’état présent

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout; πάντα : acc. de relation, ou adverbial : en tout

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement, supporter, endurer, souffrir

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), être persuasif; πείθομαι + D: se fier à, en croire à

πεντήκοντα indécl. : cinquante

πέπλος,ου () : le voile ; la robe

περί + G : au sujet de

πέφυκα = εἰμι : être (par nature)

Πηλείος,α,ον : du fils de Pélée, d’Achille

πῆμα, ατος (τό) : fléau, malheur

πίπτω (πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber

πλέον : plus, davantage

πλήν : excepté, sauf

πλήρης, ης, ες + G : rempli de, pleine de

ποῖ : où (avec mvt) ?

ποιέω‚ῶ : faire, rendre ( ποιοῦ : impératif pr MP)

ποῖος, ποῖα, ποῖον : quel

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

πόλις, εως () : la cité

πολλοί (οἱ) : la plupart ; la multitude, la masse, la foule

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, abondant

πομπός,οῦ (,) : celui (celle) qui conduit, qui escorte

πόσις,ίος (ὁ) : l’époux

ποτε : donc, en quelque sorte

ποτέ : un jour, naguère

πότερον ( ou πότερα) ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

ποῦ : où (sans mvt) ?

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πράττω (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα ) : faire ; εὖ πράττω : réussir, être heureux

πρέπω : être convenable ; πρέπει : il convient

πρέσβυς, εως () : le vieillard

πρεσϐύτης‚ ου (ὁ) : vieux, vieillard

πρίν + inf : avant que

πρόθυμος‚ ος ον : bien disposé, courageux, vaillant

προ-λείπω : j’abandonne, je fais défaut, je défaille

πρός + Α : vers, pour, auprès de, sur

προσαγορεύω, προσερῶ, προσεῖπον, προσείρηκα : adresser la parole à, s’adresser à ; appeler par un nom, saluer

προσϐάλλω : jeter vers, lancer contre ; appliquer sur, presser contre

πρόσειμι +D : accompagner

προσοιστέος,α,ον : il faut ajouter (adj verbal de προσφέρω : ajouter)

προσοράω,ῶ : voir, regarder vers, lever les yeux vers

προσ-πίπτω : se prosterner devant, tomber aux pieds de

προς-πίτνω = προς-πίπτω :

πρό-σφαγμα, ατος (τό) : la victime

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole adressée à qqn, parole

πρόφασις‚ εως (ἡ) : motif mis en avant, argument, prétexte valable

πρῶτον = τὸ πρῶτον : d’abord, en premier

πρῶτος‚η‚ον : le premier

πυρά,ᾶς (ἡ) : le bûcher (funèbre)

πῶμα,ατος (τό) : le breuvage

πῶς : comment

ῥίπτω (part aor passif N pl ῥιφθέντες) : jeter 

σᾶς dorien, de σός, σή, σόν : ton, ta, tien

σέθεν = σοῦ (G complément du comparatif)

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσῄμαγκα : faire signe, signifier, ordonner, annoncer (τί, qqch πρὸς τινά à qqn)

σθένω : avoir de la force

σκότος,ου () : l’obscurité, les ténèbres

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

(σ)μίκρος‚α‚ον : petit

σός, σή, σόν : ton, ta

σόφισμα,ατος (τό) : habileté, invention ingénieuse, astuce, sophisme

σοφός,,όν : sage

σπάω : arracher

σπέρμα,ατος (τό) : la semence, le germe, l’engeance

σπουδάζω : mettre son zèle à, s’efforcer, redoubler d’efforts

σπουδή,ῆς () : la hâte, le zèle

σταλαγμός,οῦ () : le filet (d’un liquide)

στείχω : marcher, s’avancer sur (subj délib)

στεναγμός,οῦ () : le gémissement

στερέω‚ῶ (inf aor passif στερηθῆναι): priver qqn (A) de qqch (G), spolier de

στέρνον,ου (τό) : la poitrine (pl poét)

στερρός,ά,όν : solide, dur, inflexible

στόμα‚ ατος (τό) : la bouche

στρατός,οῦ () : l’armée

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : tu, te, toi

σύγ-γονος, ου (ὁ,ἡ) : frère, soeur

συγ-κλείω : fermer, clore

συν-δουλεύω + D : partager l’esclavage de

συν-θνῄσκω + D : mourir avec

συν-τείνω : rassembler ses efforts pour, porter la ferme résolution de

σφάγιον‚ ου (τό) : la victime

σφάζω (σφάξαι : inf aor) : égorger, immoler

σφάττομαι, σφαγήσομαι, ἐσφάγην) : être égorgé, être immolé

A. σφε, D σφιν; N pl σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι(ν) : lui, elle ; eux, elles

σῴζω : sauver, préserver

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps, la personne

τ΄ ... τ΄... = τε...τε...

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

ταπεινός,,ον : humble

τάσσω + proposition infinitive : ordonner , charger de, fixer, impartir

ταύταν dorien, pour ταύτην

ταὐτόν = τὸ αὐτό

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

τε : et (toujours post-posé, et enclitique) ; τε ... τε ... : à la fois ... et ... , et ... et ... ;

θ΄ devant esprit rude)

τεθνηκότες‚ ων (οἱ) : les morts

τείνω : tendre (un arc, par ex.), tirer, diriger

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

τελευτάω,ῶ : finir, terminer, achever

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin, le terme

τητάω,ῶ + G : priver de

τί : pourquoi

τιθήνη, ης (ἡ) : la nourrice

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον : engendrer

τιμάω‚ῶ : honorer

τιμή,ῆς (ἡ) : l’honneur, la faveur

τις, τις, τι : pr : quelqu’un, quelque chose ; adj : un, quelque

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (interrogatif, tjrs accentué de l’aigu)

τλάμων dorien, pour τλήμων,ων,ον : malheureux, misérable

τλατός,, όν dorien, pour τλητός,, όν : tolérable

τοι : particule d’affirmation , souvent utilisée pour introduire une sentence : assurément

τοκεύς,έως (ὁ) : le parent

τολμάω‚ῶ : avoir le courage de, supporter de , se résigner à 

τότε : alors

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever; parfois : faire vivre, maintenir en vie

Τροία,ας (ἡ) : Troie

Τρῳάς , άδος () : Troyenne

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα +G : rencontrer, obtenir

τύμβος, ου () : le tombeau

Τυνδαρίς,ίδος (ἡ) : la fille de Tyndare (Hélène)

τύχη‚ ης (ἡ) : le sort (favorable : bonheur, chance ; ou défavorable : malheur, infortune)

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπέρ +G : pour, au nom de

ὑπερ-φέρω : l’emporter sur, être éminent

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G : par, grâce à

ὑπο-πέμπω + Α : envoyer sous

φαίνομαι‚ φανήσομαι‚ ἐφάνην‚ πέφασμαι : apparaître, arriver, survenir

φάμαν dorien, de φήμη

φάος, ou φῶς, φάους (τό) : la lumière

φέγγος,ους (τό) : la lumière

φείδομαι : épargner

φερτός,, όν dorien, pour φερτός,, όν : supportable

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter ; φέρομαι : porter pour soi, remporter, obtenir

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα : fuir, échapper à

φήμη,ης () : 1 révélation, oracle, présage ; 2 rumeur, bruit, nouvelle

φημι : affirmer, dire

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

φθογγή,ῆς (ἡ) : la voix, le son, le ton, l’accent 

φθονέω,ω + G  : envier, refuser

φθόνος, ου (ὁ) : dénigrement, malveillance (en particulier des dieux), jalousie, envie ( φθόνος ἐστίν = φθονεῖ : expose à la jalousie des dieux, est odieux)

φίλος,η,ον : cher, mon cher, amical, ami

φίλος,ου (ὁ) : l’ami

φιλο-ψυχέω‚ῶ : aimer sa vie, se soucier de sa vie, tenir à la vie

φόνος,ου () : la mort, le meurtre, le sang

φράζω : exposer

φρῆν‚ φρενός : l’esprit (φρενί : par la pensée, en pensée)

φροίμιον, ου (τό) : le préambule

φρονέω,ῶ : penser, sentir ; avoir dans l’esprit

φροντίζω : se soucier de (+ participe)

φροῦδος, η, ον : qui est en route, qui est parti, disparu, décédé, défunt

φύσις, εως (ἡ) : la nature

χαίρω : se réjouir, être heureux ; expr. χαῖρε : adieu (formule d’adieu)

χαλάω,ῶ : tr. relâcher, délier, laisser tomber ; intr. se relâcher de ; +D : pardonner

χάρις,ιτος (ἡ) : la grâce, la reconnaissance, estime, marque de respect,récompense ;πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter

χείρ, χειρός () : la main, le bras

χερός = χειρός

χθών, χθονός () : la terre

χόρος‚ου (ὁ) : le choeur

χράομαι‚ῶμαι + D : traiter (qqn comme)

χρεών <ἐστι> : il faut

χρή (l’imparfait ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

χρῆν (τό) = χρῆναι (τό) : le fait qu’il faut, la nécessité

χρόνος,ου () : le temps, le délai

χρῶς, χρωτός / χρόος (τό) : la peau, la chair, le corps

χῶμα,ατος (τό) : le tertre

χωρίς + G : loin de, séparé de

ψαύω + G : toucher (sujet s e : τοῦτο)

ψῆφος,ου () : jeton de vote, vote, résultat du vote, décision

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme, le reproche

ψυχᾶς dorien, de ψυχή, ῆς () : l’âme, la vie

ὦ : ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas)

ὦδε : 1) ainsi 2) tellement, à ce point

ὠθέομαι : être poussé, repoussé, arraché, expulsé

ὤν, ὄντος ; οὖσα, οὔσης ; ὄν ὄντος : étant

ὡς : comme, combien !

ὡς : dans la mesure où (adv restrictif)

ὡς ἔοικε : expr. : comme il est logique, à ce qu’il paraît, comme il semble

ὡς : que

ὡς + subj : afin que ; ὡς ἄν : afin que

ὥς = οὕτως

ὥστε + prop inf : de telle sorte que

ὥστε ( = ὡς + τε) : commeRetour en haut du texte