Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0154 0215 épisode 1 (1)

Plaintes d'Hécube et de PolyxèneHécube v218-253

Chants d’Hécube et de Polyxène


ΕΚΑΒΗ

Οἲ γὼ μελέα, τί ποτ ἀπύσω ; 154 Str.

ποίαν ἀχώ, ποῖον ὀδυρμό, 155

δειλαία δειλαίου γήρως,

δουλείας [τᾶς] οὐ τλατᾶς,

[τᾶς] οὐ φερτᾶς ; οἴμοι.

Τίς ἀμύνει μοι ; ποία γέννα,

ποία δὲ πόλις ; Φροῦδος πρέσβυς, 160

φροῦδοι παῖδες.

Ποίαν ἢ ταύταν ἢ κείναν

στείχω ; [ποῖ δἥσω ;] Ποῦ τις θεῶν

ἢ δαίμων ἐπαρωγός ;

Ὦ κάκ ἐνεγκοῦσαι, 165

Τρῳάδες ὦ κάκ ἐνεγκοῦσαι

πήματ’, ἀπωλέσατ’, ὠλέσατ · οὐκέτι μοι βίος

ἀγαστὸς ἐν φάει.

Ὦ τλάμων ἅγησαί μοι πούς,

ἅγησαι τᾷ γηραιᾷ 170

πρὸς τάνδ αὐλάν. Ὦ τέκνον, ὦ παῖ

δυστανοτατας [ματέρος], ἔξελθ’, ἔξελθ

οἴκων, ἄιε ματέρος αὐδάν

[ὦ τέκνον, ὡς εἰδῇς οἵαν οἵαν 175

ἀίω φάμαν περὶ σᾶς ψυχᾶς]


ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ἰώ·

μᾶτερ, μᾶτερ, τί βοᾷς ; Τί νέον

καρύξασ’ οἴκων μ’ ὥστ’ ὄρνιν

θάμβει τῷδ ἐξέπταξας ;

ΕΚΑΒΗ

Οἴμοι, τέκνον. 180

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί με δυσφημεῖς ; Φροίμιά μοι κακά.

ΕΚΑΒΗ

Αἰαῖ σᾶς ψυχᾶς.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ἐξαύδα· μὴ κρύψῃς δαρόν.

Δειμαίνω, δειμαίνω, μᾶτερ,

τί ποτ ἀναστένεις. 185

ΕΚΑΒΗ

[] τέκνον, τέκνον μελέας ματρός.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί τόδ ἀγγέλεις ;

ΕΚΑΒΗ

Σφάξαι σ Ἀργείων κοινὰ

συντείνει πρὸς τύμβον γνώμα

Πηλείᾳ γέννᾳ. 190

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Οἴμοι, μᾶτερ, πῶς φθέγγῃ

ἀμέγαρτα κακῶν ; Μάνυσον, μᾶτερ.

μάνυσον, μᾶτερ.

ΕΚΑΒΗ

Αὐδῶ, παῖ, δυσφήμους φήμας·

ἀγγέλλουσ Ἀργείων δόξαι 195

ψήφῳ τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Antistr.

Ὦ δεινὰ παθοῦσ’, ὦ παντλάμων,

ὦ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς,

οἵαν οἵαν αὖ σοι λώβαν

ἐχθίσταν ἀρρήταν τ 200

ὦρσέν τις δαίμων·

οὐκέτι σοι παῖς ἅδ’, οὐκέτι δὴ

γήρᾳ δειλαίῳ δειλαία

συνδουλεύσω.

Σκύμνον γάρ μ’, ὥστ οὐριθρέπταν 205

μόσχον, δειλαία

δειλαίαν εἰσόψῃ,

χειρὸς ἀναρπαστὰν

σᾶς ἄπο λαιμότομόν τ Ἀίδᾳ

γᾶς ὑποπεμπομέναν σκότον, ἔνθα νεκρῶν μέτα

τάλαινα κείσομαι. 210

Καὶ σοῦ μέν, μᾶτερ, δυστάνου

κλαίω πανδύρτοις θρήνοις,

τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώβαν λύμαν τ’,

οὐ μετακλαίομαι, ἀλλὰ θανεῖν μοι

ξυντυχία κρείσσων ἐκύρησεν. 215Vocabulaire dans l’ordre du texte :

dialecte dorien : α remplace souvent η ; faites d’autant plus attention à l’accentuation pour reconnaître les cas !


154 Str.

Οἲ γώ = οἲ + ἐγώ

οἴ : hélas !

ἐγ, με, μου, μοι : mi, je

μελέος,α,ον : malheureux, infortuné

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (interrogatif, tjrs accentué de l’aigu)

ποτε : donc, en quelque sorte

ἀπύω : faire entendre, dire à haute voix (dorien, pour ἠπύω)

155

ποῖος, ποῖα, ποῖον : quel

ἀχώ : dorien, pour ἠχώ, οῦς () : le cri

ὀδυρμός, οῦ () : gémissement, lamentation

δείλαιος,α,ον : malheureux, lamentable, pitoyable

γῆρας, αος-ως (D) (τό) : la vieillesse

γήρως, δουλείας : génitifs de relation (avec, à cause de, en ce qui concerne....)

δουλεία, ας () : l’exclavage, la servitude, la sujétion

οὐ : non, ne ... pas, pas

τλατός,, όν dorien, pour τλητός,, όν : tolérable

φερτός,, όν dorien, pour φερτός,, όν : supportable

οἴμοι : hélas, malheur à moi

ἀμύνω + D : défendre

γέννα dorien, pour γεννή,ῆς () : la famille, la race, la descendance


160

δέ : et, d’autre part

πόλις, εως () : la cité

φροῦδος, η, ον : parti, disparu, décédé, défunt

πρέσβυς, εως () : le vieillard (cf Priam)

παῖς παιδός () : enfant

ποίαν <ὁδόν s e >

...... : ou bien ... ou bien ...

ταύταν dorien, pour ταύτην

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci

κείναν dorien, pour κείνην, de

ἐκεῖνος,η,ον : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, celà

στείχω : marcher, s’avancer sur (subj délib)

ποῖ : où (avec mvt) ?

ἵημι, f ἥσω : lancer, envoyer ; s’élancer

ποῦ : où (sans mvt) ?

τις, τις, τι : adj. : un, une, quelque ; pr. : quelqu’un

θεός,οῦ () : le dieu

δαίμων, ονος () : la divinité

ἐπαρωγός, ός, όν : secourable 

165

 : ô

κακός,, όν : mauvais, méchant, malfaisant

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter

Τρῳάς , άδος () : Troyenne

πῆμα, ατος (τό) : fléau, malheur

π-όλλυμι, ἀπολοῦμαι, ἀπώλεσα,ἀπολώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

λλυμι, ὀλοῦμαι, ὤλεσα, ὀλώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

οὐκέτι : ne ... plus

βίος, ου () : la vie

ἀγαστός , ός, όν : enviable, admirable, louable

ἐν +D : dans (sans mvt)

φάος, ους (τό) : la lumière

τλάμων dorien, pour τλήμων,ων,ον : malheureux, misérable

ἅγησαί : forme dorienne d’impératif aor, de ἡγέομαι,οῦμαι +D : conduire qqn

πούς, ποδός () : le pied, le pas

170

γηραιός,,όν : vieux, vieille

πρός + Α : vers, auprès de, sur

ὅδε, ἥδε, τόδε : : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci (proche de moi)

αὐλάν dorien, de αὐλή,ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

δυστανοτάτας dorien, pour δυστηνοτάτης

δύστηνος,ος,ον : malheureux, pitoyable

μᾶτερ V, ματέρος ou ματρός G dorien, de

μήτηρ, μητρός () : la mère

ἔξ-έρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα) + G : sortir de

οἶκος, ου () : maison, habitation, séjour

ἀίω : entendre, prêter l’oreille à, écouter

αὐδάν dorien, de αὐδή,ῆς () : la voix, le cri

175

vers 175-176 : parfois supprimés pour maintenir l’équilibre de cette strophe avec l’antistrophe de Polyxène

ὡς + subj : afin que

οἶδα (subj εἰδῶ) : savoir

οἷος, η, ον : quel

φάμαν dorien, de φήμη,ης () : 1 révélation, oracle, présage ; 2 rumeur, bruit, nouvelle

περί + G : au sujet de

σᾶς dorien, de σός, σή, σόν : ton, ta, tien

ψυχᾶς dorien, de ψυχή, ῆς () : l’âme, la vie

 : ah ! hélas !

τί : pourquoi

βοάω,ῶ : crier 

νέος,α,ον : nouveau, nouvelle

καρύξασ’ dorien, de κηρύσσω (κηρύξω, ἐκήρυξα) : annoncer, faire l’annonce de

ὥστε = ὥς : comme

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

θάμβος, ους (τό) : l’étonnement, l’effroi

ἐξ-έπταξας dorien, aoriste de ἐκ-πτήσσω : faire sortir tout tremblant

180

δυσ-φημέω,: adresser des paroles de mauvais augure, interpeller de façon funeste

φροίμιον, ου (τό) : le préambule

αἰαῖ : hélas !

σᾶς ψυχᾶς : génitif exclamatif de cause

ἐξ-αυδάω, ῶ : parler sans détour, s’exprimer, s’expliquer

μή : ne ... pas (négation subjective)

κρύπτω : cacher

δαρόν dorien, pour δηρόν : longtemps (neutre adverbial)

δειμαίνω : redouter, avoir peur de, se demander avec effroi (+ interr. ind. )

185

ἀνα-στένω : pousser des gémissements, gémir 

ἀγγέλλω (ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα) : annoncer (ἀγγέλεις : accentuation étrange)

σφάζω (σφάξαι : inf aor) : égorger, immoler

σ, σε, σοῦ, σοι : toi, tu

Ἀργεῖος,α,ον : Argien

κοινός,,όν : commun

συν-τείνω : rassembler ses efforts pour, porter la ferme résolution de

τύμβος, ου () : le tombeau

γνώμα dorien, pour γνώμη,ης () : l’avis, l’opinion, la sentence

190

Πηλείος,α,ον : du fils de Pélée, d’Achille

πῶς : comment (= sur quoi te fondes-tu pour..., de qui tiens-tu que...)

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

-μέγαρτος,η,ον : qui n’excite pas l’envie, déplorable, affreux (ἀμέγαρτα κακῶν = ἀμέγαρτα κακά)

μανύω dorien, pour μηνύω : donner une explication, indiquer, révéler

αὐδάω,ῶ : dire à haute voix, annoncer (sens prophétique souvent)

δύσ-φημος,ος,ον : de mauvais augure, sinistre, funeste

195

δοκέω, ῶ : sembler, sembler bon à ; δοκεῖ μοι +inf : je décide de

ψῆφος,ου () : le vote

μοι : datif éthique ou d’intérêt : met en relief le lien affectif qui unit Hécube à sa fille

Antistr.

δεινός,,όν : terrible

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, supporter, souffrir

παντλάμων dorien, pour παν-τλήμων,ων,ον : qui souffre toute les douleurs, tout à fait malheureux

βιοτᾶς dorien, de βιοτή,ῆς () : la vie

αὖ : de nouveau

λώβαν dorien, de λώβη,ης () : outrage, mauvais traitement, violence, opprobre

200

ἐχθρός,,όν (superlatif ἔχθιστος,η,ον) : ennemi, odieux

-ρρητος,ος,ον : indicible

τε : et (toujours post-posé, et enclitique)

ὄρνυμι (ὄρσω,ὦρσα, ὄρωρα) : faire se lever, faire surgir, soulever

δή : eh bien donc, donc, voici que (particule post-posée)

συν-δουλεύω + D : partager l’esclavage de

205

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal) (apposition à με)

γάρ : car, en effet

οὐρ-θρεπτος,ος,ον : nourri dans les montagnes, nourri en alpage

μόσχος, ου (,) : le rejeton ; l’enfant ; le petit d’un animal (veau, génisse)

εἰσ-οράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : jeter les yeux sur, contempler, voir

χείρ, χειρὸς () : la main, le bras

ἀν-αρπαστός,,όν : arracher

π+ G : de, à partir de (attention à l’accentuation : anastrophe)

λαιμό-τομος,ος,ον : qui a la gorge coupée, égorgé

Ἀίδᾳ dorien, de Ἀΐδης, ου () : Hadès, l’Hadès (datif de destination)

γᾶς dorien, de γῆ, γῆς () : la terre

ὑπο-πέμπω + Α : envoyer sous

σκότος,ου () : l’obscurité, les ténèbres

ἔνθα : là où

νεκρός,,όν : mort

μέτα + G : avec (attention à l’accentuation : anastrophe)

210

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

κεῖμαι : gésir, reposer, être

καί : et, même, aussi

μέν ...δέ... : d’une part ... d’autre part ...

κλαίω + G (de cause) : pleurer sur, se lamenter sur

παν-δύρτος,ος,ον : tout à fait lamentable, tout à fait pitoyable

θρῆνος,ου () : la plainte

ἐμός,,όν : mon, ma

λύμαν dorien, de λύμη,ης () : mauvais traitement, traitement cruel, violence, dégât, souillure (λώβαν, λύμαν : complète τὸν ἐμὸν βίον)

μετα-κλαίομαι + A : verser des pleurs sur, se lamenter sur

ἀλλά : mais

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (θανεῖν : inf subst : le fait de mourir...)

215

ξυν-τυχία, ας () : l’événement (heureux ou malheureux)

κρείσσων, ων, ον : plus fort, plus avantageux, préférable

κυρέω + D : rencontrer, arriver à


Vocabulaire alphabétique :

dialecte dorien : α remplace souvent η ; faites d’autant plus attention à l’accentuation pour reconnaître les cas !


ἀγαστός , ός, όν : enviable, admirable, louable

ἀγγέλλω (ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα) : annoncer (ἀγγέλεις : accentuation étrange)

ἅγησαί : forme dorienne d’impératif aor, de ἡγέομαι,οῦμαι +D : conduire qqn

αἰαῖ : hélas !

Ἀίδᾳ dorien, de Ἀΐδης, ου () : Hadès, l’Hadès

ἀίω : entendre, prêter l’oreille à, écouter

ἀλλά : mais

-μέγαρτος,η,ον : qui n’excite pas l’envie, déplorable, affreux

ἀμύνω + D : défendre

ἀν-αρπαστός,,όν : arracher

ἀνα-στένω : pousser des gémissements, gémir 

π+ G : de, à partir de

π-όλλυμι, ἀπολοῦμαι, ἀπώλεσα,ἀπολώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

ἀπύω : faire entendre, dire à haute voix (dorien, pour ἠπύω)

Ἀργεῖος,α,ον : Argien

-ρρητος,ος,ον : indicible

αὖ : de nouveau

αὐδάν dorien, de αὐδή,ῆς () : la voix, le cri

αὐδάω,ῶ : dire à haute voix, annoncer (sens prophétique souvent)

αὐλάν dorien, de αὐλή,ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

ἀχώ : dorien, pour ἠχώ, οῦς () : le cri

βίος,ου () : la vie

βιοτᾶς dorien, de βιοτή,ῆς () : la vie

βοάω,ῶ : crier 

γάρ : car, en effet

γᾶς dorien, de γῆ, γῆς () : la terre

γέννα dorien, pour γεννή,ῆς () : la race, la descendance, la famille

γηραιός,,όν : vieux, vieille

γήρας, αος-ως (D) (τό) : la vieillesse

γνώμα dorien, pour γνώμη,ης () : l’avis, l’opinion, la sentence

δαίμων, ονος () : la divinité

δαρόν dorien, pour δηρόν : longtemps (neutre adverbial)

δέ : et, d’autre part

δείλαιος,α,ον : malheureux, lamentable, pitoyable

δειμαίνω : redouter, avoir peur de, se demander avec effroi (+ interr. ind. )

δεινός,,όν : terrible

δή : eh bien donc, donc, voici que (particule post-posée)

δοκέω, ῶ : sembler, sembler bon à ; δοκεῖ μοι +inf : je décide de

δουλεία, ας () : l’exclavage, la servitude, la sujétion

δυστανοτάτας dorien, pour δυστηνοτάτης

δύστηνος,ος,ον : malheureux, pitoyable

δυσ-φημέω,: adresser des paroles de mauvais augure, interpeller de façon funeste

δύσ-φημος,ος,ον : de mauvais augure, sinistre, funeste

ἐγ, με, μου, μοι : mi, je

εἰσ-οράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : jeter les yeux sur, contempler, voir

ἐκεῖνος,η,ον : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, celà

ἐμός,,όν : mon, ma

ἐν +D : dans (sans mvt)

ἔνθα : là où

ἐξ-αυδάω, ῶ : parler sans détour, s’exprimer, s’expliquer

ἐξ-έπταξας dorien, aoriste de ἐκ-πτήσσω : faire sortir tout tremblant

ἔξ-έρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα) + G : sortir de

ἐπαρωγός, ός, όν : secourable 

ἐχθρός,,όν (superlatif ἔχθιστος,η,ον) : ennemi, odieux

...... : ou bien ... ou bien ...

θάμβος, ους (τό) : l’étonnement, l’effroi

θεός,οῦ () : le dieu

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (θανεῖν : inf subst : le fait de mourir...)

θρῆνος,ου () : la plainte

ἵημι, f ἥσω : lancer, envoyer ; s’élancer

 : ah ! hélas !

καί : et, même, aussi

κακός,, όν : mauvais, méchant, malfaisant

καρύξασ’ dorien, de κηρύσσω (κηρύξω, ἐκήρυξα) : annoncer, faire l’annonce de

κεῖμαι : gésir, reposer, être

κείναν dorien, pour κείνην, de ἐκεῖνος

κλαίω + G (de cause) : pleurer sur, se lamenter sur

κοινός,,όν : commun

κρείσσων, ων, ον : plus fort, plus avantageux, préférable

κρύπτω : cacher

κυρέω + D : rencontrer, arriver à

λαιμό-τομος,ος,ον : qui a la gorge coupée, égorgé

λύμαν dorien, de λύμη,ης () : mauvais traitement, traitement cruel, violence, dégât, souillure

λώβαν dorien, de λώβη,ης () : outrage, mauvais traitement, violence, opprobre

μανύω dorien, pour μηνύω : donner une explication, indiquer, révéler

μᾶτερ V, ματέρος ou ματρός G dorien, de μήτηρ

μελέος,α,ον : malheureux, infortuné

μέν ...δέ... : d’une part ... d’autre part ...

μέτα + G : avec

μετα-κλαίομαι + A : verser des pleurs sur, se lamenter sur

μή : ne ... pas (négation subjective)

μήτηρ, μητρός () : la mère

μόσχος, ου (,) : le rejeton ; l’enfant ; le petit d’un animal (veau, génisse)

νεκρός,,όν : mort

νέος,α,ον : nouveau, nouvelle

ξυν-τυχία, ας () : l’événement (heureux ou malheureux)

ὅδε, ἥδε, τόδε : : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci (proche de moi)

ὀδυρμός, οῦ () : gémissement, lamentation

οἴ : hélas !

οἶδα (subj εἰδῶ) : savoir

οἶκος, ου () : maison, habitation, séjour

οἴ-μοι : hélas, malheur à moi

οἷος, η, ον : quel

λλυμι, ὀλοῦμαι, ὤλεσα, ὀλώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

ὄρνυμι (ὄρσω,ὦρσα, ὄρωρα) : faire se lever, faire surgir, soulever

οὐ : non, ne ... pas, pas (négation objective)

οὐκ-έτι : ne ... plus

οὐρ-θρεπτος,ος,ον : nourri dans les montagnes, nourri en alpage

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci

παῖς παιδός () : enfant

παν-δύρτος,ος,ον : tout à fait lamentable, tout à fait pitoyable

παντλάμων dorien, pour παν-τλήμων,ων,ον : qui souffre toute les douleurs, tout à fait malheureux

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, supporter, souffrir

περί + G : au sujet de

Πηλείος,α,ον : du fils de Pélée, d’Achille

πῆμα, ατος (τό) : fléau, malheur

ποῖ : où (avec mvt) ?

ποῖος, ποῖα, ποῖον : quel

πόλις, εως () : la cité

ποτε : donc, en quelque sorte

ποῦ : où (sans mvt) ?

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πρέσβυς, εως () : le vieillard (cf Priam)

πρός + Α : vers, auprès de, sur

πῶς : comment

σᾶς dorien, de σός, σή, σόν : ton, ta, tien

σκότος,ου () : l’obscurité, les ténèbres

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

στείχω : marcher, s’avancer sur (subj délib)

σ, σε, σοῦ, σοι : toi, tu

συν-δουλεύω + D : partager l’esclavage de

συν-τείνω : rassembler ses efforts pour, porter la ferme résolution de

σφάζω (σφάξαι : inf aor) : égorger, immoler

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

ταύταν dorien, pour ταύτην

τε : et (toujours post-posé, et enclitique)

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

τί : pourquoi

τις, τις, τι : adj. : un, une, quelque ; pr. : quelqu’un

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (interrogatif, tjrs accentué de l’aigu)

τλάμων dorien, pour τλήμων,ων,ον : malheureux, misérable

τλατός,, όν dorien, pour τλητός,, όν : tolérable

Τρῳάς , άδος () : Troyenne

τύμβος, ου () : le tombeau

ὑπο-πέμπω + Α : envoyer sous

φάμαν dorien, de φήμη

φάος, ους (τό) : la lumière

φερτός,, όν dorien, pour φερτός,, όν : supportable

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter

φήμη,ης () : 1 révélation, oracle, présage ; 2 rumeur, bruit, nouvelle

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

φροίμιον, ου (τό) : le préambule

φροῦδος, η, ον : parti, disparu, décédé, défunt

χείρ, χειρὸς () : la main, le bras

ψῆφος,ου () : le vote

ψυχᾶς dorien, de ψυχή, ῆς () : l’âme, la vie

 : ô

ὡς + subj : afin que

ὥστε = ὥς : comme


vocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais

π+ G : de, à partir de

π-όλλυμι, ἀπολοῦμαι, ἀπώλεσα,ἀπολώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

αὖ : de nouveau

βίος,ου () : la vie

γάρ : car, en effet

γῆ, γῆς () : la terre (γᾶς dorien)

γνώμη,ης () : l’avis, l’opinion, la sentence(γνώμα dorien)

δέ : et, d’autre part

δεινός,,όν : terrible

δή : eh bien donc, donc, voici que (particule post-posée)

δοκέω, ῶ : sembler, sembler bon à ; δοκεῖ μοι +inf : je décide de

ἐγ, με, μου, μοι : mi, je

ἐκεῖνος,η,ον : adj : ce, cette ; pr. : celui-là, celle-là, celà

ἐμός,,όν : mon, ma

ἐν +D : dans (sans mvt)

ἐχθρός,,όν (superlatif ἔχθιστος,η,ον) : ennemi, odieux

...... : ou bien ... ou bien ...

ἡγέομαι,οῦμαι +D : conduire qqn (ἅγησαί : forme dorienne d’impératif aor)

θεός,οῦ () : le dieu

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir (θανεῖν : inf subst : le fait de mourir...)

 : ah ! hélas !

καί : et, même, aussi

κακός,, όν : mauvais, méchant, malfaisant

κεῖμαι : gésir, reposer, être

κοινός,,όν : commun

κρείσσων, ων, ον : plus fort, plus avantageux, préférable

μέν ...δέ... : d’une part ... d’autre part ...

μέτα + G : avec

μή : ne ... pas (négation subjective)

μήτηρ, μητρός () : la mère

νέος,α,ον : nouveau, nouvelle

ὅδε, ἥδε, τόδε : : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci (proche de moi)

οἶδα (subj εἰδῶ) : savoir

οἶκος, ου () : maison, habitation, séjour

οἷος, η, ον : quel

λλυμι, ὀλοῦμαι, ὤλεσα, ὀλώλεκα : faire périr, détruire, ruiner, causer la perte de

οὐ : non, ne ... pas, pas (négation objective)

οὐκ-έτι : ne ... plus

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci, ceci

παῖς παιδός () : enfant

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, supporter, souffrir

περί + G : au sujet de

ποῖος, ποῖα, ποῖον : quel

πόλις, εως () : la cité

ποτε : donc, en quelque sorte

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πρός + Α : vers, auprès de, sur

πῶς : comment

σός, σή, σόν : ton, ta, tien(σᾶς dorien)

σ, σε, σοῦ, σοι : toi, tu

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

τε : et (toujours post-posé, et enclitique)

τέκνον, ου (τό) : l’enfant

τί : pourquoi

τις, τις, τι : adj. : un, une, quelque ; pr. : quelqu’un

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (interrogatif, tjrs accentué de l’aigu)

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter

χείρ, χειρὸς () : la main, le bras

ψυχή, ῆς () : l’âme, la vie

 : ô

ὡς + subj : afin que

ὥστε = ὥς : comme

fréquence 2 :

ἀμύνω + D : défendre

δαίμων, ονος () : la divinité

δύστηνος,ος,ον : malheureux, pitoyable

εἰσ-οράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : jeter les yeux sur, contempler, voir

ἔνθα : là où

ἔξ-έρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα) + G : sortir de

κρύπτω : cacher

νεκρός,,όν : mort

οἴ-μοι : hélas, malheur à moi

ποῦ : où (sans mvt) ?

πρέσβυς, εως () : le vieillard (cf Priam)

στείχω : marcher, s’avancer sur (subj délib)

τλήμων,ων,ον : malheureux, misérable(τλάμων dorien)

ψῆφος,ου () : le vote

fréquence 3 :

ἀγγέλλω (ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα) : annoncer (ἀγγέλεις : accentuation étrange)

αἰαῖ : hélas !

βοάω,ῶ : crier 

γήρας, αος-ως (D) (τό) : la vieillesse

κλαίω + G (de cause) : pleurer sur, se lamenter sur

κυρέω + D : rencontrer, arriver à

μελέος,α,ον : malheureux, infortuné

πῆμα, ατος (τό) : fléau, malheur

ποῖ : où (avec mvt) ?

σφάζω (σφάξαι : inf aor) : égorger, immoler

τύμβος, ου () : le tombeau

fréquence 4 :

αὐδάω,ῶ : dire à haute voix, annoncer (sens prophétique souvent)

δουλεία, ας () : l’exclavage, la servitude, la sujétion

ἵημι, f ἥσω : lancer, envoyer ; s’élancer

κηρύσσω (κηρύξω, ἐκήρυξα) : annoncer, faire l’annonce de(καρύξασ’ dorien)

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

σκότος,ου () : l’obscurité, les ténèbres

φήμη,ης () : 1 révélation, oracle, présage ; 2 rumeur, bruit, nouvelle

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

φροῦδος, η, ον : parti, disparu, décédé, défunt

ne pas apprendre :

ἀγαστός , ός, όν : enviable, admirable, louable

Ἀίδᾳ dorien, de Ἀΐδης, ου () : Hadès, l’Hadès

ἀίω : entendre, prêter l’oreille à, écouter

-μέγαρτος,η,ον : qui n’excite pas l’envie, déplorable, affreux

ἀν-αρπαστός,,όν : arracher

ἀνα-στένω : pousser des gémissements, gémir 

ἀπύω : faire entendre, dire à haute voix (dorien, pour ἠπύω)

Ἀργεῖος,α,ον : Argien

-ρρητος,ος,ον : indicible

αὐδάν dorien, de αὐδή,ῆς () : la voix, le cri

αὐλάν dorien, de αὐλή,ῆς () : la cour, et, par métonymie, l’habitation

ἀχώ : dorien, pour ἠχώ, οῦς () : le cri

βιοτᾶς dorien, de βιοτή,ῆς () : la vie

γέννα dorien, pour γεννή,ῆς () : la race, la descendance, la famille

γηραιός,,όν : vieux, vieille

δαρόν dorien, pour δηρόν : longtemps (neutre adverbial)

δείλαιος,α,ον : malheureux, lamentable, pitoyable

δειμαίνω : redouter, avoir peur de, se demander avec effroi (+ interr. ind. )

δυσ-φημέω,: adresser des paroles de mauvais augure, interpeller de façon funeste

δύσ-φημος,ος,ον : de mauvais augure, sinistre, funeste

ἐξ-αυδάω, ῶ : parler sans détour, s’exprimer, s’expliquer

ἐξ-έπταξας dorien, aoriste de ἐκ-πτήσσω : faire sortir tout tremblant

ἐπαρωγός, ός, όν : secourable 

θάμβος, ους (τό) : l’étonnement, l’effroi

θρῆνος,ου () : la plainte

κείναν dorien, pour κείνην, de ἐκεῖνος

λαιμό-τομος,ος,ον : qui a la gorge coupée, égorgé

λύμαν dorien, de λύμη,ης () : mauvais traitement, traitement cruel, violence, dégât, souillure

λώβαν dorien, de λώβη,ης () : outrage, mauvais traitement, violence, opprobre

μανύω dorien, pour μηνύω : donner une explication, indiquer, révéler

μετα-κλαίομαι + A : verser des pleurs sur, se lamenter sur

μόσχος, ου (,) : le rejeton ; l’enfant ; le petit d’un animal (veau, génisse)

ξυν-τυχία, ας () : l’événement (heureux ou malheureux)

ὀδυρμός, οῦ () : gémissement, lamentation

οἴ : hélas !

ὄρνυμι (ὄρσω,ὦρσα, ὄρωρα) : faire se lever, faire surgir, soulever

οὐρ-θρεπτος,ος,ον : nourri dans les montagnes, nourri en alpage

παν-δύρτος,ος,ον : tout à fait lamentable, tout à fait pitoyable

παντλάμων dorien, pour παν-τλήμων,ων,ον : qui souffre toute les douleurs, tout à fait malheureux

Πηλείος,α,ον : du fils de Pélée, d’Achille

σκύμνος, ου (,) : le petit (d’un animal)

συν-δουλεύω + D : partager l’esclavage de

συν-τείνω : rassembler ses efforts pour, porter la ferme résolution de

τλατός,, όν dorien pour τλητός,, όν : tolérable

Τρῳάς , άδος () : Troyenne

ὑπο-πέμπω + Α : envoyer sous

φάμαν dorien, de φήμη

φάος, ους (τό) : la lumière

φερτός,, όν dorien, pour φερτός,, όν : supportable

φροίμιον, ου (τό) : le préambule

Hécube v154-197

Traduction au plus près du texte

Chants d’Hécube et de Polyxène

ΕΚΑΒΗ

Οἲ γὼ μελέα, τί ποτ ἀπύσω ; 154 Str.

ποίαν ἀχώ, ποῖον ὀδυρμό,  155

δειλαία δειλαίου γήρως,

δουλείας [τᾶς] οὐ τλατᾶς,

[τᾶς] οὐ φερτᾶς ; οἴμοι.

Τίς ἀμύνει μοι ; ποία γέννα,

ποία δὲ πόλις ; Φροῦδος πρέσβυς, 160

φροῦδοι παῖδες.

Hécube

Hélas ! moi, malheureuse, qu’est-ce que donc je vais faire entendre ?

quel cri ? quel gémissement ? 155

missérable à cause d’une misérable vieillesse,

d’une servitude intolérable,

insupportable ? Malheur à moi !

Qui va me protéger ? quelle famille,

et quelle cité ? Décédé, le vieillard, 160

décédés, mes enfants.

Ποίαν ἢ ταύταν ἢ κείναν

στείχω ; [ποῖ δἥσω ;] Ποῦ τις θεῶν

ἢ δαίμων ἐπαρωγός ;

Ὦ κάκ ἐνεγκοῦσαι, 165

Τρῳάδες ὦ κάκ ἐνεγκοῦσαι

πήματ’, ἀπωλέσατ’, ὠλέσατ · οὐκέτι μοι βίος

ἀγαστὸς ἐν φάει.

Sur quelle <voie>, ou bien celle-ci, ou bien celle-là,

puis-je marcher ? [ où m’élancerai-je ?] Où <y a-t-il> l’un des dieux

ou bien une divinité secourable ?

Ô <vous> qui avez apporté de cruels, 165

ô Troyennes, <oui vous> qui avez apporté de cruels

malheurs, vous m’avez fait périr, vous avez causé ma perte ; pour moi, la vie

<n’est> plus (οὐκέτι) digne d’être vécue sous la lumière <du jour>.

Ὦ τλάμων ἅγησαί μοι πούς,

ἅγησαι τᾷ γηραιᾷ 170

πρὸς τάνδ αὐλάν. Ὦ τέκνον, ὦ παῖ

δυστανοτατας [ματέρος], ἔξελθ’, ἔξελθ

οἴκων, ἄιε ματέρος αὐδάν

[ὦ τέκνον, ὡς εἰδῇς οἵαν οἵαν 175

ἀίω φάμαν περὶ σᾶς ψυχᾶς]

Ô pied misérable, conduis-moi,

conduis la vieille 170

devant cette baraque. Ô mon enfant, ô fille

de la plus malheureuse des mères, sors, sors

de ton habitation, entends le cri de ta mère

[ ô mon enfant, afin que tu saches quelle, <oui> quelle 175

nouvelle je viens d’entendre au sujet de ta vie.]

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ἰώ·

μᾶτερ, μᾶτερ, τί βοᾷς ; Τί νέον

καρύξασ’ οἴκων μ’ ὥστ’ ὄρνιν

θάμβει τῷδ ἐξέπταξας ;

ΕΚΑΒΗ

Οἴμοι, τέκνον. 180

Polyxène

Ah !

Mère ! mère ! pourquoi cries-tu ? Quelle <mauvaise> nouvelle

annonçant, me fais-tu sortir toute tremblante de mon habitation comme un oiseau (ἐξέπταξας)

avec cet effroi ?

Hécube

Malheur à moi, mon enfant ! 180

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί με δυσφημεῖς ; Φροίμιά μοι κακά.

ΕΚΑΒΗ

Αἰαῖ σᾶς ψυχᾶς.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ἐξαύδα· μὴ κρύψῃς δαρόν.

Δειμαίνω, δειμαίνω, μᾶτερ,

τί ποτ ἀναστένεις. 185

ΕΚΑΒΗ

[] τέκνον, τέκνον μελέας ματρός.

Polyxène

Pourquoi m’interpelles-tu de façon funeste ? Mauvais préambule pour moi !

Hécube

Hélas ! <cest> à cause de ta vie !

Polyxène

Explique-toi ! ne cache pas longtemps <ce que tu as à dire>.

Je me demande avec effroi, je me demande avec effroi, mère,

pourquoi donc tu gémis ! 185

Hécube

Ô mon enfant, enfant d’une mère malheureuse...

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί τόδ ἀγγέλεις ;

ΕΚΑΒΗ

Σφάξαι σ Ἀργείων κοινὰ

συντείνει πρὸς τύμβον γνώμα

Πηλείᾳ γέννᾳ. 190

Polyxène

Qu’est <donc> ceci <que> tu vas m’annoncer ?

Hécube

T’immoler - <voilà ce que> la commune

sentence des Argiens (Ἀργείων) a pris comme résolution – sur son tombeau,

pour la descendance du Péléïde. 190

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Οἴμοι, μᾶτερ, πῶς φθέγγῃ

ἀμέγαρτα κακῶν ; Μάνυσον, μᾶτερ.

μάνυσον, μᾶτερ.

ΕΚΑΒΗ

Αὐδῶ, παῖ, δυσφήμους φήμας·

ἀγγέλλουσ Ἀργείων δόξαι 195

ψήφῳ τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς.

Polyxène

Malheur à moi, mère, sur quoi te fondes-tu pour faire entendre

le plus affreux des malheurs ? Explique-toi, mère,

explique-toi, mère !

Hécube

J’annonce à haute voix, ma fille, de funestes révélations :

on annonce que le vote (ψήφῳ) des Argiens <en> a décidé

de ta vie, <hélas> pour moi.


ΠΟΛΥΞΕΝΗ Antistr.

Ὦ δεινὰ παθοῦσ’, ὦ παντλάμων,

ὦ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς,

οἵαν οἵαν αὖ σοι λώβαν

ἐχθίσταν ἀρρήταν τ 200

ὦρσέν τις δαίμων·

οὐκέτι σοι παῖς ἅδ’, οὐκέτι δὴ

γήρᾳ δειλαίῳ δειλαία

συνδουλεύσω.

Polyxène

Ô <toi> qui a supporté de terribles <malheurs>, ô toi que souffres toutes les douleurs,

ô mère, à cause d’une vie cruelle,

quel, quel outrage encore pour toi,

parfaitement odieux et indicible, 200

une divinité a-t-elle fait surgir !

jen’ <existerai> plus pour toi, je n’ <existerai> plus, non, moi, l’enfant que voici,

pour partager l’exclavage (συνδουλεύσω),

misérable, avec ta misérable vieillesse.

Σκύμνον γάρ μ’, ὥστ οὐριθρέπταν 205

μόσχον, δειλαία

δειλαίαν εἰσόψῃ,

χειρὸς ἀναρπαστὰν

σᾶς ἄπο λαιμότομόν τ Ἀίδᾳ

γᾶς ὑποπεμπομέναν σκότον, ἔνθα νεκρῶν μέτα

τάλαινα κείσομαι. 210

Car moi, ta petite, comme une génisse (μόσχον) nourrie dans les alpages,

<toi>, misérable,

tu me contempleras, moi, misérable,

arrachée de tes bras (χειρὸς ἄπο σᾶς)

et égorgée pour l’Hadès,

expédiée sous les ténèbres de la terre, là où, avec les morts,

malheureuse, je reposerai. 210

Καὶ σοῦ μέν, μᾶτερ, δυστάνου

κλαίω πανδύρτοις θρήνοις,

τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώβαν λύμαν τ’,

οὐ μετακλαίομαι, ἀλλὰ θανεῖν μοι

ξυντυχία κρείσσων ἐκύρησεν. 215

Et si (μέν) sur toi, mère, sur toi infortunée

je pleure avec des plaintes lamentables,

en revanche (δὲ) ma vie, <qui n’est qu’> opprobre et outrage,

je ne la pleure pas, au contraire : le fait de mourir, pour moi,

m’est advenu <comme> un événement bien préférable. 215Retour en haut du texte