Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0216 0253 épisode 1 (2)

Hécube a jadis rendu service à UlysseHécube v216-253

Rappel des services rendus : Hécube a sauvé Ulysse


ΧΟΡΟΣ

Καὶ μὴν Ὀδυσσευς ἔρχεται σπουδῇ ποδός, 216

Ἑκάβη, νέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Γύναι, δοκῶ μέν σεἰδέναι γνώμην στρατοῦ

ψῆφόν τε τὴν κρανθεῖσαν· ἀλλ ὅμως φράσω.

Ἔδοξ Ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην 220

σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ Ἀχιλλείου τάφου.

Ἡμᾶς δὲ πομποὺς καὶ κομιστῆρας κόρης

τάσσουσιν εἶναι· θύματος δἐπιστάτης

ἱερεύς τ ἐπέστη τοῦδε παῖς Ἀχιλλέως.

Οἶσθ οὖν ὃ δρᾶσον ; μήτ ἀποσπασθῇς βίᾳ 225

μήτ ἐς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλθῃς ἐμοί·

γίγνωσκε δἀλκὴν καὶ παρουσίαν κακῶν

τῶν σῶν. Σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν.

ΕΚΑΒΗ

Αἰαῖ· παρέστηχ’, ὡς ἔοικ’, ἀγὼν μέγας,

πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δακρύων κενός. 230

Κἀγὼ γὰρ οὐκ ἔθνῃσκον οὗ μἐχρῆν θανεῖν,

οὐδ ὤλεσέν με Ζεύς, τρέφει δ’, ὅπως ὁρῶ

κακῶν κάκ ἄλλα μείζον ἡ τάλαιν ἐγώ.

Εἰ δἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους

μὴ λυπρὰ μηδὲ καρδίας δηκτήρια 235

ἐξιστορῆσαι, σοὶ μὲν εἰρῆσθαι χρεών,

ἡμᾶς δἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ἔξεστ’, ἐρώτα· τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ.

ΕΚΑΒΗ

Οἶσθ ἡνίκ ἦλθες Ἰλίου κατάσκοπος,

δυσχλαινίᾳ τἄμορφος, ὀμμάτων τἄπο 240

φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Οἶδ· οὐ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου.

ΕΚΑΒΗ

Ἔγνω δέ σἙλένη καὶ μόνῃ κατεῖπ ἐμοί ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Μεμνήμεθ ἐς κίνδυνον ἐλθόντες μέγαν.

ΕΚΑΒΗ

Ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὤν ; 245

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ὥστ ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ ἐμήν.

ΕΚΑΒΗ

Τί δῆτ ἔλεξας δοῦλος ὢν ἐμὸς τότε ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Πολλῶν λόγων εὑρήμαθ’, ὥστε μὴ θανεῖν.

ΕΚΑΒΗ

Ἔσωσα δῆτά σ ἐξέπεμψά τε χθονός ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ὥστ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. 250

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,

ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,

δρᾷς δοὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δὅσον δύνᾳ ; (...) 253


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

216

καὶ μήν : assurément, d’ailleurs, cependant

Ὀδυσσεύς,έως () : Ulysse

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, venir, arriver

σπουδή,ῆς () : la hâte, le zèle

πούς, ποδός () : le pied, le pas

νέος,α,ον : nouveau (souvent en mauvaise part)

τις, τις, τι : pr : quelqu’un, quelque chose ; adj : un, quelque

πρός + Α : vers, pour

σύ, σέ, σοῦ,σοί : tu, toi

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσῄμαγκα : faire signe, signifier, ordonner, annoncer (τί, qqch πρὸς τινά à qqn)

ἔπος,ους (τό) : parole (τὸ νέον ἔπος : la nouvelle

γυν, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δοκέω,+ prop inf : penser, croire

οἶδα (indicatif pr 2ème p : οἶσθα, inf pr : εἰδέναι) : savoir, être informé de

γνώμη,ης () : l’avis, la décision

στρατός,οῦ () : l’armée

ψῆφος,ου () : jeton de vote, vote, résultat du vote, décision

κραίνω ( aor passif ἐκράνθην) : accomplir, réaliser

ἀλλά : mais

ὅμως : pourtant, cependant

φράζω : indiquer, expliquer, exposer

220

δοκέω,+ D : il paraît bon à qqn, qqn décide de

Ἀχαιός,, όν : achéen, grec

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

σός, σή, σόν : ton, ta

σφάζω : égorger

πρός + Α : vers, près de, sur

ὀρθός,,όν : droit, correct ; ici : élevé, haut

χῶμα,ατος (τό) : le tertre

Ἀχιλλείος, ου : d’Achille

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

πομπός,οῦ (,) : celui (celle) qui conduit, qui escorte

κομιστήρ, ῆρος : celui (celle) qui conduit

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

τάσσω + proposition infinitive : ordonner , charger de, fixer, impartir

θύμα,ατος (τό) : le sacrifice

ἐπι-στάτης, ου () : le préposé à, l’intendant de

ἱερεύς, έως () : le prêtre, l’officiant

ἐφ-ίστημι ( aor 2 ἐπέστη, à sens passif, ici) : préposer à

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

ὁ παῖς Ἀχιλλέως : le fils d’Achille, Néoptolème

Ἀχιλλεύς, έως () : Achille

225

οὖν : donc, par conséquent

ς,, ὅ : relatif : qui, quoi

δράω (δρᾶσον : impératif aor, 2ème p : hellénisme intraduisible littéralement ; utiliser l’auxiliaire de mode « devoir ») : faire

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

ἀπο-σπάω,ῶ (+ G) : arracher de, séparer violemment de

βίᾳ : emploi adverbial : de force, avec violence

χερῶν = χειρῶν G pl de χείρ, χειρός () : la main, le bras

ἅμιλλα,ας () : la lutte

ἐξ-έρχομαι ( ἐξ-ῆλθον) ἐς + A  : en venir à, en arriver à

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

γιγνώσκω ( γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα) : connaître, reconnaître

ἀλκή, ῆς () : la force, le niveau de force (ici = ton peu de force)

παρ-ουσία,ας () : l’état présent

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

σοφός,,όν : sage

τοι : particule d’affirmation , souvent utilisée pour introduire une sentence : assurément

κἀν = καὶ ἐν +D : même dans ...

construire : σοφόν <ἐστι>, κἀν κακοῖς, φρονεῖν ἃ δεῖ.

δεῖ : il faut

φρονέω,ῶ : penser, sentir ; avoir dans l’esprit

αἰαῖ : hélas ! ah !

παρ-ίστημι (pft παρέστηκα) : se présenter ; au pft : être là

ὡς ἔοικε : expr. : comme il est logique, à ce qu’il paraît, comme il semble

ἀγών, ῶνος () : la lutte, le combat

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

230

πλήρης, ης, ες + G : rempli de, pleine de

στεναγμός,οῦ () : le gémissement

κενός,,όν + G : vide de, exempt de, dépourvu de

δάκρυα, δακρύων (τά) : les larmes, les pleurs

Κἀγώ = καὶ ἐγώ

γάρ : car, en effet

θνῄσκω ( θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα) : mourir

οὗ relatif au génitif à valeur adverbiale : où, par suite de quoi ; peut équivaloir ici à ὅτε : quand

χρή (l’imparfait ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

οὐδέ : et ne pas, pas non plus

ὄλλυμι (ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα) : faire périr (au passif = mourir)

τρέφω : nourrir ; ici : faire vivre, maintenir en vie

ὅπως + subj : pour que, afin que, pour

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

ἄλλος,η,ον : autre

μείζων,όνος : plus grand (comparatif de μέγας)

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

εἰ : si

δέ (employé seul) : mais, et

ἔστι = ἔξεστι + infinitif : il est permis de

δοῦλος, ου () : (δούλοισι= δούλοις) l’esclave

ἐλεύθερος,α,ον : libre

235

μή : négation subjective : non, ne ... pas

λυπρός,,όν : affligeant, importun, fâcheux

καρδία,ας () : le coeur

δηκτήριος,α ou ος,ον + G : qui mord, qui blesse

καρδία,ας () : le coeur

ἐξ-ιστορέω,ῶ +2A : demander qqch à qqn, enquêter auprès de qqn au sujet de qqch

μέν ... δέ ... : d’une part, ... d’autre part

σύ, σέ, σοῦ, σοί : tu, te, toi

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : parler, dire (ici à l’infinitif parfait moyen)

χρεών <ἐστι> : il faut

ἀκούω : écouter, entendre

ἐρωτάω,ῶ : interroger, poser une question (le masc pl s’explique par le « pluriel de majesté » qu’emploie Hécube ici, ou par la généralisation τοῖς δούλοισι v 234)

ἔξεστι : il est permis

χρόνος,ου () : le temps, le délai

οὐ, οὐκ, οὐχ : négation objective : non, ne ... pas

φθονέω,ω + G  : envier, refuser

οἶδα : savoir, d’où, ici, se souvenir de

ἡνίκα : quand, le jour où

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir

Ἴλιος,ου () : Ilion, Troie

κατά-σκοπος,ου () : l’espion (apposition au sujet)

240 (cf Odyssée, IV, 244 sq modifiée par Euripide)

δυσ-χλαινία,ας () : la guenille, les haillons (datif de cause)

τε ... τε ... : à la fois ... et ... (toujours post-posé)

-μορφος,ος,ον : difforme, méconnaissable

ἄπο : attention à l’accentuation (préposition post-posée)

ἀπό + G : à partir de, depuis, de

ὄμματα, ων (τά) : les yeux

σταλαγμός,οῦ () : le filet (d’un liquide)

φόνος,ου () : le meurtre, le sang

κατα-στάζω + A : goutter sur, dégoutter sur, couler goutte à goutte sur

γένυς,υος () : la joue

ἄκρος,α,ον : extrême, qui est au bout ou à la surface de ; traduire ici ἄκρας καρδίας par « la surface de mon coeur », ou « l’enveloppe de mon coeur » 

ψαύω + G : toucher (sujet s e : τοῦτο)

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

Ἑλένη,ης () : Hélène

μόνος,η,ον : seul, unique

κατεῖπον : faire connaître, révéler

μιμνῄσκομαι (μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι) : se rappeler, se souvenir (pl de majesté)

ἐς + Α : dans

κίνδυνος,ου () : le risque, le danger, le péril

245

ἅπτομαι (ἥψω : 2ème pers sg indicatif aor) + G : toucher

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon

ταπεινός,,ον : humble

ὤν, ὄντος ; οὖσα, οὔσης ; ὄν ὄντος : étant

ὥστε + prop inf : de telle sorte que

ἐν-θνῄσκω (inf aor ἐνθανεῖν) + D : se mourir dans, rester paralysé dans (a pour sujet χεῖρα ἐμήν)

πέπλος,ου () : le voile ; la robe

τίς, τίς, τί : qui ? que ?

δῆτα : justement

τότε : alors

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, abondant

εὑρήμα,ατος (τό) : l’invention, la trouvaille (complt de εἶπον s e )

σῴζω : sauver

ἐκ-πέμπω : envoyer qqn hors de, faire sortir qqn de

χθονός : génitif d’origine χθών, χθονός () : la terre

250

ὥστε + prop inf ( <με> εἰσορᾶν ...) : de telle sorte que

εἰσοράω,= ὁράω,

φέγγος,ους (τό) : la lumière

ἥλιος,ου () : le soleil

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

κακύνομαι (2ème p sg indicatif pr : κακύνῃ) : être mauvais, corrompu, infâme

σός, σή, σόν : ton, ta

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

πάσχω (aor 2 ἔπαθον) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

οἷα : comme

φημι : dire

εὖ δράω + Α : faire du bien à

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

κακῶς δράω + Α : faire du mal à

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir


Vocabulaire alphabétique :

ἀγών, ῶνος () : la lutte, le combat

αἰαῖ : hélas ! ah !

ἀκούω : écouter, entendre

ἄκρος,α,ον : extrême, qui est au bout ou à la surface de 

ἀλκή, ῆς () : la force, le niveau de force

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre

ἅμιλλα,ας () : la lutte

-μορφος,ος,ον : difforme, méconnaissable

ἄπο : attention à l’accentuation (préposition post-posée)

ἀπό + G : à partir de, depuis, de

ἀπο-σπάω,ῶ (+ G) : arracher de, séparer violemment de

ἅπτομαι (ἥψω : 2ème pers sg indicatif aor) + G : toucher

Ἀχαιός,, όν : achéen, grec

Ἀχιλλεύς, έως () : Achille

Ἀχιλλείος, ου : d’Achille

βίᾳ : emploi adverbial : de force, avec violence

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

γάρ : car, en effet

γένυς,υος () : la joue

γιγνώσκω ( γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα) : connaître, reconnaître

γνώμη,ης () : l’avis, la décision

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

γυν, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δάκρυα, δακρύων (τά) : les larmes, les pleurs

δέ (employé seul) : mais, et

δεῖ : il faut

δηκτήριος,α ou ος,ον + G : qui mord, qui blesse

δῆτα : justement

δοκέω,+ D : il paraît bon à qqn, qqn décide de

δοκέω,+ prop inf : penser, croire

δοῦλος, ου () : (δούλοισι= δούλοις) l’esclave

δράω : faire

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

δυσ-χλαινία,ας () : la guenille, les haillons (datif de cause)

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

εἰ : si

εἰσ-οράω,= ὁράω,

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

ἐκ-πέμπω : envoyer qqn hors de, faire sortir qqn de

Ἑλένη,ης () : Hélène

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon

ἐν-θνῄσκω (inf aor ἐνθανεῖν) + D : se mourir dans, rester paralysé dans

ἐξ-έρχομαι ( ἐξ-ῆλθον) ἐς + A  : en venir à, en arriver à

ἔξεστι : il est permis

ἐξ-ιστορέω,ῶ +2A : demander qqch à qqn, enquêter auprès de qqn au sujet de qqch

ἐπι-στάτης, ου () : le préposé à, l’intendant de

ἔπος,ους (τό) : parole (τὸ νέον ἔπος : la nouvelle

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller, venir, arriver

ἐρωτάω,ῶ : interroger, poser une question

ἐς + Α : dans

ἔστι = ἔξεστι + infinitif : il est permis de

εὖ δράω + Α : faire du bien à

εὑρήμα,ατος (τό) : l’invention, la trouvaille

ἐφ-ίστημι ( aor 2 ἐπέστη, à sens passif, ici) : préposer à

ἥλιος,ου () : le soleil

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡνίκα : quand, le jour où

θνῄσκω ( θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα) : mourir

θύμα,ατος (τό) : le sacrifice

ἱερεύς, έως () : le prêtre, l’officiant

Ἴλιος,ου () : Ilion, Troie

καὶ μήν : assurément, d’ailleurs, cependant

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κακύνομαι (2ème p sg indicatif pr : κακύνῃ) : être mauvais, corrompu, infâme

κακῶς δράω + Α : faire du mal à

καρδία,ας () : le coeur

κατά-σκοπος,ου () : l’espion (apposition au sujet)

κατα-στάζω + A : goutter sur, dégoutter sur, couler goutte à goutte sur

κατεῖπον : faire connaître, révéler

κενός,,όν + G : vide de, exempt de, dépourvu de

κίνδυνος,ου () : le risque, le danger, le péril

κομιστήρ, ῆρος : celui (celle) qui conduit

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

κραίνω ( aor passif ἐκράνθην) : accomplir, réaliser

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : parler, dire

λυπρός,,όν : affligeant, importun, fâcheux

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων,όνος : plus grand (comparatif de μέγας)

μέν ... δέ ... : d’une part, ... d’autre part

μή : négation subjective : non, ne ... pas

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μιμνῄσκομαι (μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι) : se rappeler, se souvenir

μόνος,η,ον : seul, unique

νέος,α,ον : nouveau (souvent en mauvaise part)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

Ὀδυσσεύς,έως () : Ulysse

οἷα : comme

οἶδα (indicatif pr 2ème p : οἶσθα, inf pr : εἰδέναι) : savoir, être informé de

ὄλλυμι (ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα) : faire périr (au passif = mourir)

ὄμματα, ων (τά) : les yeux

ὅμως : pourtant, cependant

ὅπως + subj : pour que, afin que, pour

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

ὀρθός,,όν : droit, correct ; ici : élevé, haut

ς,, ὅ : relatif : qui, quoi

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

οὗ relatif au génitif à valeur adverbiale : où, par suite de quoi 

οὐ, οὐκ, οὐχ : négation objective : non, ne ... pas

οὐδέ : et ne pas, pas non plus

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

οὖν : donc, par conséquent

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

παρ-ίστημι (pft παρέστηκα) : se présenter ; au pft : être là

παρ-ουσία,ας () : l’état présent

πάσχω (aor 2 ἔπαθον) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

πέπλος,ου () : le voile ; la robe

πλήρης, ης, ες + G : rempli de, pleine de

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, abondant

πομπός,οῦ (,) : celui (celle) qui conduit, qui escorte

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πρός + Α : vers, pour, près de, sur

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσῄμαγκα : faire signe, signifier, ordonner, annoncer (τί, qqch πρὸς τινά à qqn)

σός, σή, σόν : ton, ta

σοφός,,όν : sage

σπουδή,ῆς () : la hâte, le zèle

σταλαγμός,οῦ () : le filet (d’un liquide)

στεναγμός,οῦ () : le gémissement

στρατός,οῦ () : l’armée

σύ, σέ, σοῦ, σοί : tu, te, toi

σφάζω : égorger

σῴζω : sauver

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

ταπεινός,,ον : humble

τάσσω + proposition infinitive : ordonner , charger de, fixer, impartir

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

τε ... τε ... : à la fois ... et ... (toujours post-posé)

τις, τις, τι : pr : quelqu’un, quelque chose ; adj : un, quelque

τίς, τίς, τί : qui ? que ?

τοι : particule d’affirmation , souvent utilisée pour introduire une sentence : assurément

τότε : alors

τρέφω : nourrir ; ici : faire vivre, maintenir en vie

φέγγος,ους (τό) : la lumière

φημι : dire

φθονέω,ω + G  : envier, refuser

φόνος,ου () : le meurtre, le sang

φράζω : exposer

φρονέω,ῶ : penser, sentir ; avoir dans l’esprit

χείρ, χειρός () : la main, le bras

χθών, χθονός () : la terre

χρεών <ἐστι> : il faut

χρή (l’imparfait ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

χρόνος,ου () : le temps, le délai

χῶμα,ατος (τό) : le tertre

ψαύω + G : toucher (sujet s e : τοῦτο)

ψῆφος,ου () : jeton de vote, vote, résultat du vote, décision

ὤν, ὄντος ; οὖσα, οὔσης ; ὄν ὄντος : étant

ὡς ἔοικε : expr. : comme il est logique, à ce qu’il paraît, comme il semble

ὥστε + prop inf: de telle sorte que


vocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἀγών, ῶνος () : la lutte, le combat

ἀκούω : écouter, entendre

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre

ἀπό + G : à partir de, depuis, de

βίᾳ : emploi adverbial : de force, avec violence

γάρ : car, en effet

γιγνώσκω ( γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα) : connaître, reconnaître

γνώμη,ης () : l’avis, la décision

γυν, γυναικός () (V γύναι) : la femme

δέ (employé seul) : mais, et

δεῖ : il faut

δοκέω,+ D : il paraît bon à qqn, qqn décide de

δοκέω,+ prop inf : penser, croire

δοῦλος, ου () : (δούλοισι= δούλοις) l’esclave

δράω : faire

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

ἐγώ, με,μου,μοι : moi, je

εἰ : si

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon

ἔξεστι : il est permis

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir

ἐς + Α : dans

ἔστι = ἔξεστι + infinitif : il est permis de

εὖ δράω + Α : faire du bien à

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

καὶ μήν : assurément, d’ailleurs, cependant

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κακῶς δράω + Α : faire du mal à

κίνδυνος,ου () : le risque, le danger, le péril

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

λέγω, ἐρῶ (λέξω), εἶπον (ἔλεξα), εἴρηκα : parler, dire

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μείζων,όνος : plus grand (comparatif de μέγας)

μέν ... δέ ... : d’une part, ... d’autre part

μή : négation subjective : non, ne ... pas

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μιμνῄσκομαι (μνησθήσομαι, ἐμνήσθην, μέμνημαι) : se rappeler, se souvenir

μόνος,η,ον : seul, unique

νέος,α,ον : nouveau (souvent en mauvaise part)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἷα : comme

οἶδα (indicatif pr 2ème p : οἶσθα, inf pr : εἰδέναι) : savoir, être informé de

ὅμως : pourtant, cependant

ὅπως + subj : pour que, afin que, pour

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

ς,, ὅ : relatif : qui, quoi

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

οὐ, οὐκ, οὐχ : négation objective : non, ne ... pas

οὐδέ : et ne pas, pas non plus

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὖν : donc, par conséquent

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

πάσχω (aor 2 ἔπαθον) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

πολύς, πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux, abondant

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πρός + Α : vers, pour, près de, sur

σός, σή, σόν : ton, ta

σοφός,,όν : sage

σύ, σέ, σοῦ, σοί : tu, te, toi

σῴζω : sauver

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

τε ... τε ... : à la fois ... et ... (toujours post-posé)

τις, τις, τι : pr : quelqu’un, quelque chose ; adj : un, quelque

τίς, τίς, τί : qui ? que ?

τοι : particule d’affirmation , souvent utilisée pour introduire une sentence : assurément

τότε : alors

φημι : dire

φόνος,ου () : le meurtre, le sang

φρονέω,ῶ : penser, sentir ; avoir dans l’esprit

χείρ, χειρός () : la main, le bras

χθών, χθονός () : la terre

χρεών <ἐστι> : il faut

χρή (l’imparfait ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

χρόνος,ου () : le temps, le délai

ὤν, ὄντος ; οὖσα, οὔσης ; ὄν ὄντος : étant

ὡς ἔοικε : expr. : comme il est logique, à ce qu’il paraît, comme il semble

ὥστε + prop inf: de telle sorte que

fréquence 2 :

δάκρυα, δακρύων (τά) : les larmes, les pleurs

δῆτα : justement

εἰσ-οράω,= ὁράω,

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐρωτάω,ῶ : interroger, poser une question

ἐφ-ίστημι ( aor 2 ἐπέστη, à sens passif, ici) : préposer à

ἥλιος,ου () : le soleil

ἡνίκα : quand, le jour où

θνῄσκω ( θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα) : mourir

ὄμματα, ων (τά) : les yeux

οὗ relatif au génitif à valeur adverbiale : où, par suite de quoi 

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

παρ-ίστημι (pft παρέστηκα) : se présenter ; au pft : être là

πέπλος,ου () : le voile ; la robe

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσῄμαγκα : faire signe, signifier, ordonner, annoncer (τί, qqch πρὸς τινά à qqn)

στρατός,οῦ () : l’armée

τάσσω + proposition infinitive : ordonner , charger de, fixer, impartir

τάφος,ου () : la tombe, le tombeau

τρέφω : nourrir ; ici : faire vivre, maintenir en vie

φθονέω,ω + G  : envier, refuser

φράζω : exposer

ψῆφος,ου () : jeton de vote, vote, résultat du vote, décision

fréquence 3 :

αἰαῖ : hélas ! ah !

ἄκρος,α,ον : extrême, qui est au bout ou à la surface de 

ἅπτομαι (ἥψω : 2ème pers sg indicatif aor) + G : toucher

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

ἐκ-πέμπω : envoyer qqn hors de, faire sortir qqn de

ἐξ-έρχομαι ( ἐξ-ῆλθον) ἐς + A  : en venir à, en arriver à

ἔπος,ους (τό) : parole (τὸ νέον ἔπος : la nouvelle

κενός,,όν + G : vide de, exempt de, dépourvu de

ὀρθός,,όν : droit, correct ; ici : élevé, haut

σπουδή,ῆς () : la hâte, le zèle

ταπεινός,,ον : humble

fréquence 4 :

ἀλκή, ῆς () : la force, le niveau de force

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

καρδία,ας () : le coeur

κραίνω ( aor passif ἐκράνθην) : accomplir, réaliser

ψαύω + G : toucher (sujet s e : τοῦτο)

ne pas apprendre :

ἅμιλλα,ας () : la lutte

-μορφος,ος,ον : difforme, méconnaissable

ἀπο-σπάω,ῶ (+ G) : arracher de, séparer violemment de

γένυς,υος () : la joue

δηκτήριος,α ou ος,ον + G : qui mord, qui blesse

δυσ-χλαινία,ας () : la guenille, les haillons (datif de cause)

ἐν-θνῄσκω (inf aor ἐνθανεῖν) + D : se mourir dans, rester paralysé dans

ἐξ-ιστορέω,ῶ +2A : demander qqch à qqn, enquêter auprès de qqn au sujet de qqch

ἐπι-στάτης, ου () : le préposé à, l’intendant de

εὑρήμα,ατος (τό) : l’invention, la trouvaille

θύμα,ατος (τό) : le sacrifice

ἱερεύς, έως () : le prêtre, l’officiant

κακύνομαι (2ème p sg indicatif pr : κακύνῃ) : être mauvais, corrompu, infâme

κατά-σκοπος,ου () : l’espion (apposition au sujet)

κατα-στάζω + A : goutter sur, dégoutter sur, couler goutte à goutte sur

κατεῖπον : faire connaître, révéler

κομιστήρ, ῆρος : celui (celle) qui conduit

λυπρός,,όν : affligeant, importun, fâcheux

Ὀδυσσεύς,έως () : Ulysse

ὄλλυμι (ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα) : faire périr (au passif = mourir)

παρ-ουσία,ας () : l’état présent

πλήρης, ης, ες + G : rempli de, pleine de

πομπός,οῦ (,) : celui (celle) qui conduit, qui escorte

σταλαγμός,οῦ () : le filet (d’un liquide)

στεναγμός,οῦ () : le gémissement

σφάζω : égorger

φέγγος,ους (τό) : la lumière

χῶμα,ατος (τό) : le tertre

Hécube v218-253 Traduction au plus près du texte

Rappel des services rendus : Hécube a sauvé Ulysse

ΧΟΡΟΣ

Καὶ μὴν Ὀδυσσευς ἔρχεται σπουδῇ ποδός, 216

Ἑκάβη, νέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Γύναι, δοκῶ μέν σεἰδέναι γνώμην στρατοῦ

ψῆφόν τε τὴν κρανθεῖσαν· ἀλλ ὅμως φράσω.

Ἔδοξ Ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην 220

σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ Ἀχιλλείου τάφου.

Ἡμᾶς δὲ πομποὺς καὶ κομιστῆρας κόρης

τάσσουσιν εἶναι· θύματος δἐπιστάτης

ἱερεύς τ ἐπέστη τοῦδε παῖς Ἀχιλλέως.

Οἶσθ οὖν ὃ δρᾶσον ; μήτ ἀποσπασθῇς βίᾳ 225

μήτ ἐς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλθῃς ἐμοί·

γίγνωσκε δἀλκὴν καὶ παρουσίαν κακῶν

τῶν σῶν. Σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν.

CORYPHEE

D’ailleurs Ulysse vient à la hâte de son pas (= en hâtant le pas),

Hécube, pour t’annoncer une nouvelle.

ULYSSE

Femme, je crois certes que tu es informée de la décision de l’armée

et du résultat du vote réalisé ; mais pourtant je vais l’exposer.

Les Achéens ont décidé d’égorger (σφάξαι) ton enfant Polyxène 220

sur le tertre élevé de la tombe d’Achille.

D’autre part, que nous, nous soyons (εἶναι) les gardes et conducteurs de la fille,

ils l’ordonnent ; et, <comme> intendant du sacifice,

<comme> officiant, est placé le fils de cet Achille-ci.

Tu sais donc ce que tu dois faire ; ne sois pas séparée<d’elle> par la force 225

et n’en viens pas à la lutte avec moi ;

mais reconnais le niveau de <ta> force et l’état présent de tes

malheurs. Oui, il est sage, même dans les malheurs, de penser ce qu’il faut (= comme il faut).


ΕΚΑΒΗ

Αἰαῖ· παρέστηχ’, ὡς ἔοικ’, ἀγὼν μέγας,

πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δακρύων κενός. 230

Κἀγὼ γὰρ οὐκ ἔθνῃσκον οὗ μἐχρῆν θανεῖν,

οὐδ ὤλεσέν με Ζεύς, τρέφει δ’, ὅπως ὁρῶ

κακῶν κάκ ἄλλα μείζον ἡ τάλαιν ἐγώ.

Εἰ δἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους

μὴ λυπρὰ μηδὲ καρδίας δηκτήρια 235

ἐξιστορῆσαι, σοὶ μὲν εἰρῆσθαι χρεών,

ἡμᾶς δἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε.

HÉCUBE :

Hélas ! il est là, à ce qu’il paraît, le grand combat,

rempli de gémissements et non dépourvu de larmes. 230

Et moi, en effet, je ne suis pas morte là où il aurait fallu que je meure,

et Zeus ne m’a pas fait périr, mais il m’a maintenu en vie, afin que je voie

d’autres maux plus grands que mes maux, malheureuse que je suis.

Mais s’il est permis aux esclaves d’enquêter (ἐξιστορῆσαι) auprès des hommes libres

au sujet de choses non fâcheuses, et qui ne blessent pas leur coeur, 235

il <me> faut d’une part te parler,

et <il> nous <faut>, t’écouter, nous qui te posons la question qui va suivre (τάδε).


ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ἔξεστ’, ἐρώτα· τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ.

ULYSSE :

C’est permis, interroge ; car ce délai, je ne te le refuse pas.
ΕΚΑΒΗ

Οἶσθ ἡνίκ ἦλθες Ἰλίου κατάσκοπος,

δυσχλαινίᾳ τἄμορφος, ὀμμάτων τἄπο 240

φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Οἶδ· οὐ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου.

ΕΚΑΒΗ

Ἔγνω δέ σἙλένη καὶ μόνῃ κατεῖπ ἐμοί ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Μεμνήμεθ ἐς κίνδυνον ἐλθόντες μέγαν.

ΕΚΑΒΗ

Ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὤν ; 245

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ὥστ ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ ἐμήν.

HÉCUBE :

Tu sais le jour où (= tu te souviens du jour où) tu es venu <en tant qu’> espion d’Ilion,

méconnaissable à cause de tes haillons, et, depuis tes yeux

des filets de sang dégouttaient sur ta joue ?

ULYSSE :

Je me souviens ; car <cela> n’a pas touché <seulement> la surface de mon coeur.

HÉCUBE :

Alors elle t’a reconnu, Hélène, et, à moi seule, elle l’a révélé !

ULYSSE :

Nous nous souvenons (= je) être entrés (avoir couru un) dans un grand péril.

HÉCUBE :

Alors, tu as touché mes genoux, en étant <tout> humble ! 245

ULYSSE :

<Oui>, à tel point que, assurément, ma main restait paralysée dans tes voiles.


ΕΚΑΒΗ

Τί δῆτ ἔλεξας δοῦλος ὢν ἐμὸς τότε ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Πολλῶν λόγων εὑρήμαθ’, ὥστε μὴ θανεῖν.

ΕΚΑΒΗ

Ἔσωσα δῆτά σ ἐξέπεμψά τε χθονός ;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ὥστ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. 250

HÉCUBE :

Que m’as-tu donc dit, toi qui étais (étant : ὢν) alors mon esclave ?

ULYSSE :

Les inventions de beaucoup de mots, en sorte de ne pas mourir.

HÉCUBE :

Je t’ai donc sauvé, et t’ai fait sortir de <ma> terre !

ULYSSE :

De telle sorte qu’assurément je vois cette lumière du soleil. 250

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,

ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,

δρᾷς δοὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δὅσον δύνᾳ ; (...) 253

HÉCUBE :

N’es-tu donc pas infâme, avec ces desseins arrêtés que tu viens de dire (τοῖσδε),

toi qui a connu de ma part le traitement que tu dis avoir connu,

et ne nous fais aucun bien, mais du mal, aussi grand que tu peux ? (...)
Retour en haut du texte