Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0254 0299 épisode 1 (3)

Plaidoyer d'Hécube0251 0298 épisode 1 (3)

Le plaidoyer d’Hécube

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,

ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,

δρᾷς δοὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δὅσον δύνᾳ ;

Ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ΄, ὅσοι δημηγόρους

ζηλοῦτε τιμάς· μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι, 255

οἳ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε,

ἢν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι.

Ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦθ΄ ἡγούμενοι

ἐς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου;

Πότερα τὸ χρῆν σφ΄ ἐπήγαγ΄ ἀνθρωποσφαγεῖν 260

πρὸς τύμϐον, ἔνθα βουθυτεῖν μᾶλλον πρέπει;

Ἢ τοὺς κτανόντας ἀνταποκτεῖναι θέλων

ἐς τήνδ΄ Ἀχιλλεὺς ἐνδίκως τείνει φόνον;

Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ΄ εἴργασται κακόν.

Ἑλένην νιν αἰτεῖν χρῆν τάφῳ προσφάγματα· 265

κείνη γὰρ ὤλεσέν νιν, ἐς Τροίαν τ΄ ἄγει.

Εἰ δ΄ αἰχμαλώτων χρή τιν΄ ἔκκριτον θανεῖν

κάλλει θ΄ ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν τόδε·

ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος ἐκπρεπεστάτη,

ἀδικοῦσά θ΄ ἡμῶν οὐδὲν ἧσσον ηὑρέθη. 270

Τῷ μὲν δικαίῳ τόνδ΄ ἁμιλλῶμαι λόγον·

ἃ δ΄ ἀντιδοῦναι δεῖ σ΄ ἀπαιτούσης ἐμοῦ,

ἄκουσον. Ἥψω τῆς ἐμῆς, ὡς φῄς, χερός

καὶ τῆσδε γραίας προσπίτνων παρηίδος·

ἀνθάπτομαι σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγώ, 275

χάριν τ΄ ἀπαιτῶ τὴν τόθ΄, ἱκετεύω τέ σε,

μή μου τὸ τέκνον ἐκ χερῶν ἀποσπάσῃς,

μηδὲ κτάνητε· τῶν τεθνηκότων ἅλις.

Ταύτῃ γέγηθα κἀπιλήθομαι κακῶν·

ἥδ΄ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχή, 280

πόλις, τιθήνη, βάκτρον, ἡγεμὼν ὁδοῦ.

Οὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ἂ μὴ χρεών,

οὐδ΄ εὐτυχοῦντας, εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεί·

κἀγὼ γὰρ ἦ ποτ΄, ἀλλὰ νῦν οὐκ εἴμ΄ ἔτι,

τὸν πάντα δ΄ ὄλϐον ἦμαρ ἕν μ΄ ἀφείλετο. 285

Ἀλλ΄, ὦ φίλον γένειον, αἰδέσθητί με,

οἴκτιρον· ἐλθὼν δ΄ εἰς Ἀχαιικὸν στρατόν

παρηγόρησον, ὡς ἀποκτείνειν φθόνος

γυναῖκας, ἃς τὸ πρῶτον οὐκ ἐκτείνατε

βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ΄ ᾠκτίρατε. 290

Νόμος δ΄ ἐν ὑμῖν τοῖς τ΄ ἐλευθέροις ἴσος

καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι.

Τὸ δ΄ἀξίωμα, κἂν κακῶς λέγῃ, τὸ σόν

πείσει· λόγος γὰρ ἔκ τ΄ ἀδοξούντων ἰών

κἀκ τῶν δοκούντων αὑτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει. 295

ΧΟΡΟΣ

Οὐκ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις,

ἥτις γόων σῶν καὶ μακρῶν ὀδυρμάτων

κλύουσα θρήνους οὐκ ἂν ἐκϐάλοι δάκρυ.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

κακύνομαι (2ème p sg indicatif pr : κακύνῃ) : être mauvais, corrompu, infâme

σός, σή, σόν : ton, ta

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

πάσχω (πείσομαι,ἔπαθον, πέπονθα) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

οἷα : comme

φημι : dire

εὖ δράω + Α : faire du bien à

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

κακῶς δράω + Α : faire du mal à

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

ἀ-χάριστος,ος,ον : ingrat, désagréable, détestable

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

σπέρμα,ατος (τό) : la semence, le germe, l’engeance

δημ-ηγόρος,ος,ον : qui appartient au discours populaire, populaire

255

ζηλόω,ῶ : rivaliser, envier, ambitionner

τιμή,ῆς (ἡ) : l’honneur, la faveur

μηδέ : et ne pas, ne pas non plus (négation subjective)

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître

φίλος,ου (ὁ) : l’ami

βλάπτω : nuire à, égarer

φροντίζω : se soucier de (+ participe)

ἤν = ἐάν : si, pourvu que

πολλοί (οἱ) : la multitude, la masse, la foule

χάρις,ιτος (ἡ) : la grâce, la reconnaissance ;πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter

ἀτάρ : mais

σόφισμα,ατος (τό) : habileté, invention ingénieuse, astuce, sophisme (εἶναι s e )

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, commander, croire

ὁρίζω : délimiter, fixer

260

πότερον ( ou πότερα) ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

χρῆν (τό) = χρῆναι (τό) : le fait qu’il faut, la nécessité

A. σφε, D σφιν; N pl σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι(ν) : lui, elle ; eux, elles

ἐπ-άγω : inciter

ἀνθρωπο-σφαγέω : faire un sacrifice humain

βουθυτέω,ῶ : immoler des boeufs

μᾶλλον : plus, davantage, plutôt, mieux

πρέπω : être convenable ; πρέπει : il convient

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα/ἔκτανον, ἔκτονα : tuer

ἀντ-απο-κτείνω : tuer par représailles

θέλω : vouloir

ἐν-δίκως : justement, avec justice

τείνω : tendre (un arc, par ex.), tirer, diriger

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun ; personne, rien

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

γε : du moins

ἐργάζομαι ( + 2 A) : faire

265

νιν : A sg et pl, aux 3 genres , de αὐτός, en poésie surtout

αἰτέω,ῶ : réclamer, demander

πρό-σφαγμα, ατος (τό) : la victime

κείνη = ἐκείνη

Τροία,ας (ἡ) : Troie

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire

syntaxe grecque Bizos, p138 (Klincksieck 1971) :« C’est elle qui cause sa perte et le conduit à Troie » (commentaire : en réalité, il s’agit d’une sorte d’hendiadys : « elle a causé sa perte en le conduisant à Troie »)

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre

ἔκ-κριτος,ος,ον : de choix, remarquable

κάλλος,ους (τό) : la beauté

ὑπερ-φέρω : l’emporter sur, être éminent

τόδ΄ ἐστι +G : c’est le propre de..., c’est l’affaire de ...

Τυνδαρίς,ίδος (ἡ) : la fille de Tyndare (Hélène)

εἶδος,ους (τό) : la beauté

ἐκ-πρεπής,ής,ές : bien approprié, convenable, distingué, remarquable

270

ἀ-δικέω,ῶ : être coupable

ἧσσον = ἧττον + G : moins ... que

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, εὕρημαι : être trouvé

ἁμιλλάομαι, ῶμαι : lutter (+D pour qqch, en faisant valoir qqch)

τόνδε λόγον : accusatif de relation 

δίκαιον,ου (τό) : le droit, la justice

ἀντι-δίδωμι : donner en échange, échanger

ἀπ-αιτέω,ῶ : réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre, écouter

ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα +G : toucher (ind aor M 2ème p sg)

χερός = χειρός

γραῖος,α,ον : de vieille femme

προς-πίτνω = προς-πίπτω : tomber aux pieds de

παρηίς, ίδος (ἡ) : la joue

275

ἀνθ-άπτομαι + G : toucher en échange, toucher à son tour, s’emparer en échange de

τὴν τότε : hellénisme fréquent

ἱκετεύω : prier, supplier

μή + subj aor : expression de la défense (particulière et momentanée)

ἅλις + G : assez de (post-posée)

γηθέω,ῶ ( pf à sens pr : γέγηθα) +D : se réjouir de, je tire ma joie de (D de cause)

ἐπι-λήθομαι + G : oublier (κἀπιλήθομαι = καὶ ἐπιλήθομαι)

ἀντί + G : en échange de, pour, à la place de ; en face de, au lieu de, en comparaison de

παρα-ψυχή, ῆς (ἡ) : la consolation

τιθήνη, ης (ἡ) : la nourrice

βάκτρον,ου (τό) : le bâton, la canne, le soutien, l’appui

ἡγεμών, όνος (ὁ, ἡ) : le guide

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

κρατέω,ῶ + G : être puissant (sur), commander, ordonner

τοὺς κρατοῦντας est sujet de κρατεῖν et de δοκεῖν (croire)

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, réussir

εὖ πράττω (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα ) : réussir, être heureux

ἀεί : toujours

κἀγώ = καὶ ἐγώ

ποτέ : un jour

οὐκ ἔτι = οὐκέτι : ne... plus

285

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout

ὄλϐος,ου (ὁ) : le bonheur

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἀφ-αιρέω,ῶ (αἱρήσω, εῖλον, ῄρημαι) : enlever

ἀλλά : mais, eh bien

φίλος,η,ον : cher, mon cher, amical, ami

γένειον,ου (τό) : le menton

αἰδέομαι,οῦμαι : avoir de la honte, du respect ; respecter ; respecter les malheurs de, avoir pitié de

290

οἰκτίρω : avoir pitié de

εἰς (ἐς) + Α : dans , vers

Ἀχαιικός, ή,όν : Achéen

παρ-ηγορέω,ῶ : avertir (ὡς : que)

φθόνος, ου (ὁ) : dénigrement, malveillance (en particulier des dieux),jalousie, envie ( φθόνος ἐστίν = φθονεῖ : expose à la jalousie des dieux, est odieux)

ἀπο-κτείνω ( κτενῶ, έκτεινα, έκτονα) : tuer

τὸ πρῶτον = πρῶτον : d’abord, en premier

βωμός,οῦ (ὁ) : l’autel

νόμος, ου (ὁ) : la loi

ἐν + D : dans, sur, parmi, pendant

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

αἷμα,ατος (τό) : le sang

πέρι : attention à l’accentuation !

ἀξίωμα,ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige

κἄν = καὶ ἐάν + subj. : même si

κακῶς : mal, méchamment, à tort ( κακῶς λέγειν : défendre une mauvaise cause, plaider une cause regardée comme mauvaise)

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader, être persuasif

λόγος,ου (ὁ) : la parole, le discours

εἶμι (part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir

ἀ-δοξέω,ῶ : être sans renommée

295

κἀκ = καὶ ἐκ

οἱ δοκοῦντες / οἱ ἀδοξοῦντες

αὑτός = ὁ αὐτός : le même

ταὐτόν = τὸ αὐτό

σθένω : avoir de la force

οὕτω(ς) : ainsi, tellement, aussi

στερρός,ά,όν : solide, dur, inflexible

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

φύσις, εως (ἡ) : la nature

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui, celui qui (relatif indéfini, ici corrélé à οὕτω)

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

μακρός,ά,όν : long, grand, lointain

ὄδυρμα,ατος (τό) : la plainte, la lamentation

κλύω : entendre, écouter

ἄν : particule conditionnelle ou potentielle (ne se traduit pas)

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, έϐαλον, βέϐληκα) : faire sortir, répandre, laisser échapper

δάκρυ,υος (τό) : le sanglot, les pleurs, les larmes

Vocabulaire alphabétique :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire

ἀ-δικέω,ῶ : être coupable

ἀ-δοξέω,ῶ : être sans renommée

ἀεί : toujours

αἰδέομαι,οῦμαι : avoir de la honte, du respect ; respecter ; respecter les malheurs de, avoir pitié de

αἷμα,ατος (τό) : le sang

αἰτέω,ῶ : réclamer, demander

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre, écouter

ἅλις + G : assez de (post-posée)

ἀλλά : mais, eh bien

ἁμιλλάομαι, ῶμαι : lutter (+D pour qqch, en faisant valoir qqch)

ἄν : particule conditionnelle ou potentielle (ne se traduit pas)

ἀνθ-άπτομαι + G : toucher en échange, toucher à son tour, s’emparer en échange de

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀνθρωπο-σφαγέω : faire un sacrifice humain

ἀντ-απο-κτείνω : tuer par représailles

ἀντί + G : en échange de, pour, à la place de ; en face de, au lieu de, en comparaison de

ἀντι-δίδωμι : donner en échange, échanger

ἀξίωμα,ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige

ἀπ-αιτέω,ῶ : réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀπο-κτείνω ( κτενῶ, έκτεινα, έκτονα) : tuer

ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα +G : toucher

ἀτάρ : mais

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὑτός = ὁ αὐτός : le même

ἀφ-αιρέω,ῶ (αἱρήσω, εῖλον, ῄρημαι) : enlever

Ἀχαιικός, ή,όν : Achéen

ἀ-χάριστος,ος,ον : ingrat, désagréable, détestable

βάκτρον,ου (τό) : le bâton, la canne, le soutien, l’appui

βλάπτω : nuire à, égarer

βουθυτέω,ῶ : immoler des boeufs

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

βωμός,οῦ (ὁ) : l’autel

γε : du moins

γένειον,ου (τό) : le menton

γηθέω,ῶ ( pf à sens pr : γέγηθα) +D : se réjouir de, je tire ma joie de (D de cause)

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

γραῖος,α,ον : de vieille femme

δάκρυ,υος (τό) : le sanglot, les pleurs, les larmes

δημ-ηγόρος,ος,ον : qui appartient au discours populaire, populaire

δίκαιον,ου (τό) : le droit, la justice

δράω : faire ; εὖ δράω + Α : faire du bien à ; κακῶς δράω + Α : faire du mal à

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

εἶδος,ους (τό) : la beauté

εἶμι (part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir

εἰς (ἐς) + Α : dans , vers

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, έϐαλον, βέϐληκα) : faire sortir, répandre, laisser échapper

ἔκ-κριτος,ος,ον : de choix, remarquable

ἐκ-πρεπής,ής,ές : bien approprié, convenable, distingué, remarquable

ἐν + D : dans, sur, parmi, pendant

ἐν-δίκως : justement, avec justice

ἐπ-άγω : inciter

ἐπι-λήθομαι + G : oublier

ἐργάζομαι ( + 2 A) : faire

ἐστι +G : τόδ΄ ἐστι +G : c’est le propre de..., c’est l’affaire de ...

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, εὕρημαι : être trouvé

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, réussir

ζηλόω,ῶ : rivaliser, envier, ambitionner

ἡγεμών, όνος (ὁ, ἡ) : le guide

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, commander, croire

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

ἤν = ἐάν : si, pourvu que

ἧσσον = ἧττον + G : moins ... que

θέλω : vouloir

ἱκετεύω : prier, supplier

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

κἀγώ = καὶ ἐγώ

κἀκ = καὶ ἐκ

κακύνομαι : être mauvais, corrompu, infâme

κακῶς : mal, méchamment, à tort ( κακῶς λέγειν : défendre une mauvaise cause, plaider une cause regardée comme mauvaise)

κάλλος,ους (τό) : la beauté

κἄν = καὶ ἐάν + subj. : même si

κείνη = ἐκείνη

κλύω : entendre, écouter

κρατέω,ῶ + G : être puissant (sur), commander, ordonner

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα/ἔκτανον, ἔκτονα : tuer

λόγος,ου (ὁ) : la parole, le discours

μακρός,ά,όν : long, grand, lointain

μᾶλλον : plus, davantage, plutôt, mieux

μή + subj aor : expression de la défense (particulière et momentanée)

μηδέ : et ne pas, ne pas non plus (négation subjective)

νιν : A sg et pl, aux 3 genres , de αὐτός, en poésie surtout

νόμος, ου (ὁ) : la loi

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

ὄδυρμα,ατος (τό) : la plainte, la lamentation

οἷα : comme

οἰκτίρω : avoir pitié de

ὄλϐος,ου (ὁ) : le bonheur

ὁρίζω : délimiter, fixer

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui, celui qui (relatif indéfini)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun ; personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὐκ ἔτι = οὐκέτι : ne... plus

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

οὕτω(ς) : ainsi, tellement, aussi

παρα-ψυχή, ῆς (ἡ) : la consolation

παρ-ηγορέω,ῶ : avertir (ὡς : que)

παρηίς, ίδος (ἡ) : la joue

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout

πάσχω (πείσομαι,ἔπαθον, πέπονθα) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader, être persuasif

πολλοί (οἱ) : la multitude, la masse, la foule

ποτέ : un jour, naguère

πότερον ( ou πότερα) ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

πράττω (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα ) : faire ; εὖ πράττω : réussir, être heureux

πρέπω : être convenable ; πρέπει : il convient

προς-πίτνω = προς-πίπτω : tomber aux pieds de

πρό-σφαγμα, ατος (τό) : la victime

πρῶτον = τὸ πρῶτον : d’abord, en premier

σθένω : avoir de la force

σός, σή, σόν : ton, ta

σόφισμα,ατος (τό) : habileté, invention ingénieuse, astuce, sophisme

σπέρμα,ατος (τό) : la semence, le germe, l’engeance

στερρός,ά,όν : solide, dur, inflexible

A. σφε, D σφιν; N pl σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι(ν) : lui, elle ; eux, elles

ταὐτόν = τὸ αὐτό

τείνω : tendre (un arc, par ex.), tirer, diriger

τιθήνη, ης (ἡ) : la nourrice

τιμή,ῆς (ἡ) : l’honneur, la faveur

Τροία,ας (ἡ) : Troie

Τυνδαρίς,ίδος (ἡ) : la fille de Tyndare (Hélène)

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

ὑπερ-φέρω : l’emporter sur, être éminent

φημι : dire

φθόνος, ου (ὁ) : dénigrement, malveillance (en particulier des dieux),jalousie, envie ( φθόνος ἐστίν = φθονεῖ : expose à la jalousie des dieux, est odieux)

φίλος,η,ον : cher, mon cher, amical, ami

φίλος,ου (ὁ) : l’ami

φροντίζω : se soucier de (+ participe)

φύσις, εως (ἡ) : la nature

χάρις,ιτος (ἡ) : la grâce, la reconnaissance ;πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter

χερός = χειρός

χρῆν (τό) = χρῆναι (τό) : le fait qu’il faut, la nécessitévocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἧχα : conduire

ἀ-δικέω,ῶ : être coupable

ἀεί : toujours

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα : entendre, écouter

ἀλλά : mais, eh bien

ἄν : particule conditionnelle ou potentielle (ne se traduit pas)

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀντί + G : en échange de, pour, à la place de ; en face de, au lieu de, en comparaison de

ἀπο-κτείνω ( κτενῶ, έκτεινα, έκτονα) : tuer

αὐτόν,ήν,ό : le, la (pronom de rappel)

αὑτός = ὁ αὐτός : le même

ἀφ-αιρέω,ῶ (αἱρήσω, εῖλον, ῄρημαι) : enlever

γε : du moins

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître

δίκαιον,ου (τό) : le droit, la justice

δράω : faire ; εὖ δράω + Α : faire du bien à ; κακῶς δράω + Α : faire du mal à

δύναμαι (δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr) : pouvoir

εἶμι (part. pr. ἰών ἰόντος) : aller, venir

εἰς (ἐς) + Α : dans , vers

εἷς, μία, ἕν ( G ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐκ, ἐξ + G : hors de, de la part de

ἐν + D : dans, sur, parmi, pendant

ἐργάζομαι ( + 2 A) : faire

ἐστι +G : τόδ΄ ἐστι +G : c’est le propre de..., c’est l’affaire de ...

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, εὕρημαι : être trouvé

ἡγέομαι,οῦμαι : conduire, commander, croire

ἤν = ἐάν : si, pourvu que

ἧσσον = ἧττον + G : moins ... que

θέλω : vouloir

ἴσος,η,ον : égal, à égalité

κακῶς : mal, méchamment, à tort ( κακῶς λέγειν : défendre une mauvaise cause, plaider une cause regardée comme mauvaise)

καὶ ἐάν + subj. : même si

κρατέω,ῶ + G : être puissant (sur), commander, ordonner

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα/ἔκτανον, ἔκτονα : tuer

λόγος,ου (ὁ) : la parole, le discours

μᾶλλον : plus, davantage, plutôt, mieux

μή + subj aor : expression de la défense (particulière et momentanée)

μηδέ : et ne pas, ne pas non plus (négation subjective)

νιν : A sg et pl, aux 3 genres , de αὐτός, en poésie surtout

νόμος, ου (ὁ) : la loi

ὅσος,η,ον : tout ce qui, tout ce que (relatif de quantité)

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : qui, celui qui (relatif indéfini, ici corrélé à οὕτω)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun ; personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὕτω(ς) : ainsi, tellement, aussi

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout

πάσχω (πείσομαι,ἔπαθον, πέπονθα) : éprouver (en bien ou en mal), faire une expérience, connaître un traitement

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα : persuader, être persuasif

πολλοί (οἱ) : la multitude, la masse, la foule

ποτέ : un jour, naguère

πότερον ( ou πότερα) ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

πράττω (πράξω, ἔπραξα, πέπραγα ) : faire ; εὖ πράττω : réussir, être heureux

πρῶτον = τὸ πρῶτον: d’abord, en premier

σός, σή, σόν : ton, ta

A. σφε, D σφιν; N pl σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι(ν) : lui, elle ; eux, elles

τιμή,ῆς (ἡ) : l’honneur, la faveur

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φημι : dire

φίλος,η,ον : cher, mon cher, amical, ami

φίλος,ου (ὁ) : l’ami

φύσις, εως (ἡ) : la nature

χάρις,ιτος (ἡ) : la grâce, la reconnaissance ;πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter

χρῆν (τό) = χρῆναι (τό) : le fait qu’il faut, la nécessité

fréquence 2 :

αἷμα,ατος (τό) : le sang

αἰτέω,ῶ : réclamer, demander

βλάπτω : nuire à, égarer

βωμός,οῦ (ὁ) : l’autel

γόος, ου (ὁ) : le gémissement

ἐκ-βάλλω (βαλῶ, έϐαλον, βέϐληκα) : faire sortir, répandre, laisser échapper

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, réussir

ἡγεμών, όνος (ὁ, ἡ) : le guide

ἱκετεύω : prier, supplier

ζηλόω,ῶ : rivaliser, envier, ambitionner

κάλλος,ους (τό) : la beauté

κλύω : entendre, écouter

μακρός,ά,όν : long, grand, lointain

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

οὐκ ἔτι = οὐκέτι : ne... plus

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

πρέπω : être convenable ; πρέπει : il convient

φροντίζω : se soucier de (+ participe)

fréquence 3 :

ἀπ-αιτέω,ῶ : réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἅπτομαι, ἅψω, ἥψα +G : toucher (ind aor M 2ème p sg)

δάκρυ,υος (τό) : le sanglot, les pleurs, les larmes

οἷα : comme

ὁρίζω : délimiter, fixer

φθόνος, ου (ὁ) : dénigrement, malveillance (en particulier des dieux),jalousie, envie ( φθόνος ἐστίν = φθονεῖ : expose à la jalousie des dieux, est odieux)

fréquence 4 :

αἰδέομαι,οῦμαι : avoir de la honte, du respect ; respecter ; respecter les malheurs de, avoir pitié de

ἅλις + G : assez de (post-posée)

ἀτάρ : mais

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, dessein arrêté

ἐπ-άγω : inciter

οἰκτίρω : avoir pitié de

ὄλϐος,ου (ὁ) : le bonheur

ne pas apprendre :

ἀ-δοξέω,ῶ : être sans renommée

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre

ἁμιλλάομαι, ῶμαι : lutter (+D pour qqch, en faisant valoir qqch)

ἀνθ-άπτομαι + G : toucher en échange, toucher à son tour, s’emparer en échange de

ἀνθρωπο-σφαγέω : faire un sacrifice humain

ἀντ-απο-κτείνω : tuer par représailles

ἀντι-δίδωμι : donner en échange, échanger

ἀξίωμα,ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige

Ἀχαιικός, ή,όν : Achéen

ἀ-χάριστος,ος,ον : ingrat, désagréable, détestable

βάκτρον,ου (τό) : le bâton, la canne, le soutien, l’appui

βουθυτέω,ῶ : immoler des boeufs

γένειον,ου (τό) : le menton

γηθέω,ῶ ( pf à sens pr : γέγηθα) +D : se réjouir de, je tire ma joie de (D de cause)

γραῖος,α,ον : de vieille femme

δημ-ηγόρος,ος,ον : qui appartient au discours populaire, populaire

εἶδος,ους (τό) : la beauté

ἔκ-κριτος,ος,ον : de choix, remarquable

ἐκ-πρεπής,ής,ές : bien approprié, convenable, distingué, remarquable

ἐν-δίκως : justement, avec justice

ἐπι-λήθομαι + G : oublier (κἀπιλήθομαι = καὶ ἐπιλήθομαι)

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour

κακύνομαι (2ème p sg indicatif pr : κακύνῃ) : être mauvais, corrompu, infâme

ὄδυρμα,ατος (τό) : la plainte, la lamentation

παρα-ψυχή, ῆς (ἡ) : la consolation

παρ-ηγορέω,ῶ : avertir (ὡς : que)

παρηίς, ίδος (ἡ) : la joue

προς-πίτνω = προς-πίπτω : tomber aux pieds de

πρό-σφαγμα, ατος (τό) : la victime

σθένω : avoir de la force

σόφισμα,ατος (τό) : habileté, invention ingénieuse, astuce, sophisme (εἶναι s e )

σπέρμα,ατος (τό) : la semence, le germe, l’engeance

στερρός,ά,όν : solide, dur, inflexible

τείνω : tendre (un arc, par ex.), tirer, diriger

τιθήνη, ης (ἡ) : la nourrice

Τροία,ας (ἡ) : Troie

Τυνδαρίς,ίδος (ἡ) : la fille de Tyndare (Hélène)

ὑπερ-φέρω : l’emporter sur, être éminent


0251 0298 épisode 1 (3)

Le plaidoyer d’Hécube

Traduction au plus près du texte

ΕΚΑΒΗ

Οὔκουν κακύνῃ τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν,

ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φῂς παθεῖν,

δρᾷς δοὐδὲν ἡμᾶς εὖ, κακῶς δὅσον δύνᾳ ; (...) 253

HÉCUBE :

N’es-tu donc pas infâme, avec ces desseins arrêtés que tu viens de dire (τοῖσδε),

toi qui a connu de ma part le traitement que tu dis avoir connu,

et ne nous fais aucun bien, mais du mal, aussi grand que tu peux ? (...)

Ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ΄, ὅσοι δημηγόρους

ζηλοῦτε τιμάς· μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι, 255

οἳ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε,

ἢν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι.

Engeance parfaitement détestable qu’est la vôtre (ὑμῶν), vous qui ambitionnez (ζηλοῦτε)

Des faveurs populaires (δημηγόρους)! Et puissiez-vous ne pas me connaître,

<vous> qui ne vous souciez pas de nuire à vos amis,

Si vous dites quelque chose pour flatter la masse !

Ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦθ΄ ἡγούμενοι

ἐς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου;

Πότερα τὸ χρῆν σφ΄ ἐπήγαγ΄ ἀνθρωποσφαγεῖν 260

πρὸς τύμϐον, ἔνθα βουθυτεῖν μᾶλλον πρέπει;

Ἢ τοὺς κτανόντας ἀνταποκτεῖναι θέλων

ἐς τήνδ΄ Ἀχιλλεὺς ἐνδίκως τείνει φόνον;

Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ΄ εἴργασται κακόν.

Mais <c’est> en croyant que ceci <était> quelle astuce

<qu’>ils ont fixé leur sentence de mort contre cette enfant-ci qui est la mienne (τήνδε) ?

Est-ce que la nécessité les a incités à faire un sacrifice humain

Devant le tombeau, là où il convient plutôt d’immoler des boeufs ?

Ou bien est-ce que, voulant tuer par représailles ceux qui <l’> ont tué,

Achille dirige à juste titre sur celle-ci la mort ?

Mais elle, du moins (γ΄), elle ne lui a rien fait de mal.

Ἑλένην νιν αἰτεῖν χρῆν τάφῳ προσφάγματα· 265

κείνη γὰρ ὤλεσέν νιν, ἐς Τροίαν τ΄ ἄγει.

Εἰ δ΄ αἰχμαλώτων χρή τιν΄ ἔκκριτον θανεῖν

κάλλει θ΄ ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν τόδε·

ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος ἐκπρεπεστάτη,

ἀδικοῦσά θ΄ ἡμῶν οὐδὲν ἧσσον ηὑρέθη. 270

Il aurait fallu (χρῆν) qu’il réclame Hélène <comme> victime pour sa tombe :

Car celle-là, elle a causé sa perte, et le conduit (= en le conduisant) à Troie.

Et s’il faut que quelqu’une, remarquable, des prisonnières de guerre meure,

Et éminente par la beauté, cela ne nous appartient pas :

Car la fille de Tyndare, quant à la beauté, <est > la plus convenable (distinguée),

Et n’a été trouvée en rien moins coupable que nous.

Τῷ μὲν δικαίῳ τόνδ΄ ἁμιλλῶμαι λόγον·

ἃ δ΄ ἀντιδοῦναι δεῖ σ΄ ἀπαιτούσης ἐμοῦ,

ἄκουσον. Ἥψω τῆς ἐμῆς, ὡς φῄς, χερός

καὶ τῆσδε γραίας προσπίτνων παρηίδος·

ἀνθάπτομαι σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγώ, 275

χάριν τ΄ ἀπαιτῶ τὴν τόθ΄, ἱκετεύω τέ σε,

μή μου τὸ τέκνον ἐκ χερῶν ἀποσπάσῃς,

μηδὲ κτάνητε· τῶν τεθνηκότων ἅλις.

Sans doute (μέν) je lutte en faisant valoir la justice, quant à ce discours-ci ;

Mais, ce qu’il faut que tu <me> donnes en échange, puisque moi, je te le réclame à bon droit,

Ecoute <ce que c’est>. Comme tu le disais, tu as touché ma main

Et cette vieille joue, en tombant à mes pieds,

En retour je touche ces mêmes <parties> de toi (de ton corps), moi,

Et je te réclame la reconnaissance d’alors (= de ce moment-là), et je t’en supplie,

Ne m’arraches pas mon enfant de mes bras,

et ne <la> tuez pas ; assez de morts !

Ταύτῃ γέγηθα κἀπιλήθομαι κακῶν·

ἥδ΄ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχή, 280

πόλις, τιθήνη, βάκτρον, ἡγεμὼν ὁδοῦ.

Οὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ἂ μὴ χρεών,

οὐδ΄ εὐτυχοῦντας, εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεί·

κἀγὼ γὰρ ἦ ποτ΄, ἀλλὰ νῦν οὐκ εἴμ΄ ἔτι,

τὸν πάντα δ΄ ὄλϐον ἦμαρ ἕν μ΄ ἀφείλετο. 285

D’elle je tire ma joie, et j’oublie mes malheurs ;

Elle, en compensation de nombreuses pertes, elle est pour moi une consolation,

Une cité, une nourrice, un soutien, un guide pour mon chemin.

Non, il ne faut pas que les puissants exercent leur puissance contre ce qu’il ne faut pas,

Ni qu’ils croient, étant heureux, qu’ils réussiront toujours ;

Car moi aussi je l’étais naguère, mais à présent, je ne le suis plus,

Et un seul jour m’a enlevé tout mon bonheur.

Ἀλλ΄, ὦ φίλον γένειον, αἰδέσθητί με,

οἴκτιρον· ἐλθὼν δ΄ εἰς Ἀχαιικὸν στρατόν

παρηγόρησον, ὡς ἀποκτείνειν φθόνος

γυναῖκας, ἃς τὸ πρῶτον οὐκ ἐκτείνατε

βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ΄ ᾠκτίρατε. 290

Mais, ô cher menton, respecte mes malheurs,

Aie pitié ; et (δ΄), en allant vers l’armée achéenne,

Avertis-<la> , qu’il est odieux de tuer

Des femmes, qu’auparavant vous n’avez pas tuées

En les arrachant des autels, mais dont vous avez eu pitié.

Νόμος δ΄ ἐν ὑμῖν τοῖς τ΄ ἐλευθέροις ἴσος

καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι.

Τὸ δ΄ἀξίωμα, κἂν κακῶς λέγῃ, τὸ σόν

πείσει· λόγος γὰρ ἔκ τ΄ ἀδοξούντων ἰών

κἀκ τῶν δοκούντων αὑτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει. 295

Car (δ΄) la loi est (κεῖται) à égalité pour vous, les hommes libres,

Et pour les esclaves, au sujet du meurtre (du sang).

Et (δ΄) ton prestige, même si tu défends une cause regardée comme mauvaise,

Sera persuasif : car le même (αὑτὸς) discours, venant d’hommes sans réputation

Et venant d’hommes réputés, n’a pas la même force.

ΧΟΡΟΣ

Οὐκ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις,

ἥτις γόων σῶν καὶ μακρῶν ὀδυρμάτων

κλύουσα θρήνους οὐκ ἂν ἐκϐάλοι δάκρυ.

LE CORYPHEE

Il n’existe pas de nature (d’être humain) humaine si inflexible

Que, de tes gémissements et de tes longues lamentations

Ecoutant les plaintes, elle ne doive répandre des larmes (éclater en sanglots).


Comparaison de traductions :

v 251-253

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ne commets-tu donc pas une mauvaise action en formant de tels desseins, toi qui, après le service que tu reconnais avoir reçu de moi, loin de me protéger, me fais tout le mal que tu peux ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Alors ? Quelle bassesse est la tienne dans ce que tu trames à présent ! Après ce que j’ai fait là pour toi – c’est toi-même qui l’avoues – au lieu de bien agir envers moi, tu me fais tout le mal que tu peux !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Oui, c’est elle qui l’a fait périr, en l’amenant à Troie.

v 258-261

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Mais enfin, comment ont-ils pu penser que ce fût un acte de savante politique de faire porter sur cette enfant leur sentence de mort ? La nécessité les a-t-elle acculés à un sacrifice humain, sur un tombeau, où génisse et taureau sont les victimes les mieux séantes ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ah ! c’est du beau, l’astucieuse idée qu’ils ont cru avoir là, de voter la mort de cette enfant ! Quelle nécessité leur imposait un sacrifice humain, sur un tombeau où il serait plus séant de saigner des boeufs ?

v 267-271

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Et si, parmi les captives, il faut élire une victime de choix, une victime d’une incomparable beauté, ce n’est pas nous qui sommes en jeu ; c’est la fille de Tyndare qui éclipse toutes les autres ;, - et l’on vient de voir qu’elle n’est pas moins coupable que nous.- J’ai le bon droit pour moi, quand je soutiens cette thèse.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

S’il faut pour victime une prise de guerre de haute volée, un phénix de beauté, nous n’en sommes pas, nous autres ! C’est Hélène dont les appas éclipsent toute rivale, et sa culpabilité n’est pas moindre que la nôtre, on a pu s’en convaincre ! J’ai la justice avec moi en plaidant de la sorte.

v283-284

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Le puissant ne doit pas exercer injustement sa puissance ; les vainqueurs ne doivent pas croire que la fortune leur sourira toujours.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Qui peut imposer sa loi ne doit pas l’imposer au-delà de ce qui est dû, ni s’imaginer, parce que le sort le favorise, qu’il sera toujours heureux.


Retour en haut du texte