Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0299 0341 Episode 1 (4)

Ulysse répond : Hécube vaincue0299 0341 épisode 1 (4)

La réponse d’Ulysse

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ἑκάϐη‚διδάσκου‚ μηδὲ τῷ θυμουμένῳ

τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενί. 300

Ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμα ὑφ΄ οὗπερ εὐτύχουν

σῴζειν ἕτοιμός εἰμι κοὐκ ἄλλως λέγω·

ἃ δ΄ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ ἀρνήσομαι‚

Τροίας ἁλούσης ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ

σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ἐξαιτουμένῳ. 305

Ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις‚

ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ πρόθυμος ὢν ἀνήρ

μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων πλέον.

Ἡμῖν δ΄ Ἀχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς‚γύναι‚

θανὼν ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος κάλλιστ΄ ἀνήρ. 310

Οὔκουν τόδ΄ αἰσχρόν‚ εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ

χρώμεσθ΄‚ ἐπεὶ δ΄ ὀλωλε‚ μὴ χρώμεσθ΄ ἔτι;

Εἶεν· τί δῆτ΄ ἐρεῖ τις‚ ἤν τις αὖ φανῇ

στρατοῦ τ΄ ἄθροισις πολεμίων τ΄ ἀγωνία;

Πότερα μαχούμεθ΄ ἢ φιλοψυχήσομεν‚ 315

τὸν κατθανόνθ΄ ὁρῶντες οὐ τιμώμενον;

Καὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μέν‚ καθ΄ ἡμέραν

κεἰ σμίκρ΄ ἔχοιμι‚ πάντ΄ ἂν‚ ἀρκούντως ἔχοι·

τύμϐον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον

τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι· διὰ μακροῦ γὰρ ἡ χάρις. 320

Εἰ δ΄ οἰκτρὰ πάσχειν φῄς‚ τάδ΄ ἀντάκουέ μου·

εἰσὶν παρ΄ ἡμῖν οὐδὲν ἧσσον ἄθλιαι

γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ πρεσϐῦται σέθεν‚

νύμφαι τ΄ ἀρίστων νυμφίων τητώμεναι‚

ὧν ἥδε κεύθει σώματ΄ Ἰδαία κόνις. 325

Τόλμα τάδ΄. Ἡμεῖς δ΄ ‚ εἰ κακῶς νομίζομεν

τιμᾶν τὸν ἐσθλόν‚ ἀμαθίαν ὀφλήσομεν·

οἱ βάρϐαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους

ἡγεῖσθε‚ μήτε τοὺς καλῶς τεθνηκότας

θαυμάζεσθ΄‚ ὡς ἂν ἡ μὲν Ἑλλὰς εὐτυχῇ‚ 330

ὑμεῖς δ΄ ἔχηθ΄ ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν.


ΧΟΡΟΣ

Αἰαῖ· τὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ΄ ἀεί

τολμᾷ θ΄ ἃ μὴ χρή‚ τῇ βίᾳ νικώμενον.


῾ΕΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ‚ οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα

φροῦδοι μάτην ῥιφθέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου·

σὺ δ΄‚ εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔχεις‚

σπούδαζε πάσας ὥστ΄ ἀηδόνος στόμα

φθογγὰς ἱεῖσα‚ μὴ στερηθῆναι βίου.

Πρόσπιπτε δ΄ οἰκτρῶς τοῦδ΄ Ὀδυσσέως γόνυ

καὶ πεῖθ΄ - ἔχεις δὲ πρόφασιν· ἔστι γὰρ τέκνα

καὶ τῷδε - τὴν σὴν ὥστ΄ ἐποικτῖραι τύχην.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Ὀδυσσεύς, Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse

Ἑκάϐη‚ης (ἡ) : Hécube

διδάσκω : enseigner, se laisser enseigner, apprendre

μηδέ : et ne pas (négation subjective)

θυμούμενον‚ου (τό) : la colère (τῷ θυμουμένῳ : dans la colère)

300

εὖ λέγω : bien parler, donner un bon conseil

δυσ-μενής‚ής‚ές : ennemi, mal disposé pour

ποιέω‚ῶ : faire, rendre ( ποιοῦ : impératif pr MP)

φρῆν‚ φρενός : l’esprit (φρενί : par la pensée, en pensée)

ἐγώ‚ με‚ μου‚ μοι : moi, je

μέν : d’une part, certes

σός‚σή‚ σόν : ton, ta

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps, la personne

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G : par, grâce à

ὅσ-περ ‚ ἥ-περ‚ ὅ-περ : qui (précisément), celui qui (précisément)

εὐ-τυχέω‚ῶ : avoir de la chance, réussir, être dans la prospérité ou le bonheur

σῴζω : sauver, préserver

ἕτοιμός‚ός‚όν : prêt à (+ inf.)

εἰμι : être

κοὐκ = καὶ οὐκ

καί : et, même , aussi

οὐ‚ οὐκ : ne ... pas (négation objective)

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut , inutilement, en vain

λέγω‚ ἐρῶ‚ εἶπον‚ εἴρηκα : parler, dire

ὅς‚ ἥ‚ ὅ : qui, que

δέ : mais, d’autre part

εἰς + A: vers, dans (avec mvt), devant (un auditoire)

ἅπας‚ ἅπασα‚ ἅπαν : absolument tout, tout

ἀρνέομαι‚ οῦμαι : nier, refuser, rétracter

Τροία‚ ας (ἡ) : Troie

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων,ἑάλωκα : prendre

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme, le héros

πρῶτος‚η‚ον : le premier

στρατός‚οῦ (ὁ) : l’armée

305

παῖς‚ παιδός (ἡ‚ ὁ) : l’enfant

δίδωμι : donner, accorder (inf aor : δοῦναι)

σφάγιον‚ ου (τό) : la victime

ἐξ-αιτέω‚ῶ : réclamer

ἐν +D : dans (sans mvt), en, pour

ὅδε‚ ἥδε‚ τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

γάρ : car

κάμνω : travailler, se fatiguer ; être fatigué, souffrir, être malade 

οἱ πολλοί : la plupart

πόλις‚ εως (ἡ) : la cité

ὅταν : quand (éventuel), chaque fois que

τις‚ τις‚ τι : pr : quelqu’un ; adj : quelque, un

ἐσθλός‚ ά‚ όν : noble, valeureux, vertueux

πρόθυμος‚ ος ον : bien disposé, courageux, vaillant

μηδέν : rien (négation subjective) ; en rien (adv)

φέρομαι : porter pour soi, remporter, obtenir

κακίων‚ ονος : comparatif de κακός‚ή‚όν : mauvais, méchant

πλέον : plus, davantage

ἡμεῖς‚ ἡμᾶς‚ἡμῶν‚ἡμῖν : nous

Ἀχιλλεύς‚ έως (ὁ) : Achille

ἄξιος‚α‚ον : digne de (+ G)

τιμή‚ῆς (ἡ) : l’honneur

γυνή‚ γυναικός (ἡ) : (V γύναι) femme

310

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -ἔθανον‚ -τέθνηκα) : mourir

ὑπέρ +G : pour, au nom de

γῆ‚ γῆς (ἡ) : la terre

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

κάλλιστα : adv. : très bien, en héros, très glorieusement

οὔκουν : donc ne ... pas (attention à l’accentuation)

αἰσχρός‚ά‚όν : honteux, haïssable

εἰ : si

βλέπω : voir (s e φώς : la lumière = vivre)

φίλος‚ η‚ ον ( ὁ φίλος‚ου : l’ami) : ami, cher

χράομαι‚ῶμαι + D : traiter (qqn comme)

ἐπεί : quand

ὄλλυμαι (pft ὄλωλα) : être perdu, périr, pourir

μὴ ... ἔτι : ne ... plus (négation subjective)

εἶεν : soit ! qu’il en soit ainsi !

τίς‚ τίς‚ τί : pr : qui ? que ? adj. : quel ?

δῆτα : donc

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif)

αὖ : de nouveau

φαίνομαι‚ φανήσομαι‚ ἐφάνην‚ πέφασμαι : apparaître, arriver, survenir

τ΄ ... τ΄... = τε...τε... : et ... et ... ; à la fois ... et ... (enclitique toujours post-posé ; θ΄ devant esprit rude)

ἄθροισις‚ εως (ἡ) : le rassemblement

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

ἀγωνία‚ας‚(ἡ) : la lutte, le combat

315

πότερα ... ... ; : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι : combattre, se battre

φιλο-ψυχέω‚ῶ : aimer sa vie, se soucier de sa vie, tenir à la vie

κατ-θανών‚όντος (ὁ): le mort

ὁράω‚ῶ : voir

τιμάω‚ῶ : honorer

καὶ μήν : de fait, ce qui est sûr c’est que

ἔμοιγε = ἔμοι+γε

ζήω‚ῶ : vivre

κατά + Α : sens distributif (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour)

κεἰ = καὶ εἰ : même si

(σ)μίκρος‚α‚ον : petit

ἔχω : avoir ; + adverbe : être ; + infinitif : pouvoir

πᾶς‚ πᾶσα‚ πᾶν : tout

ἄν : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἀρκούντως : suffisamment (ἀκρούντως ἔχειν : être suffisant)

τύμϐος‚ου (ὁ) : le tombeau

βούλομαι : vouloir

ἀξιόω‚ῶ : juger digne, estimer, honorer

320

ἐμός‚ή‚όν : mon, ma

διά + G : à travers

μακρός‚ά‚όν : long, durable ( διὰ μακροῦ s e χρόνου : durablement)

χάρις () : grâce, reconnaissance, estime, récompense

οἰκτρός‚ά‚ όν : pitoyable, misérable

πάσχω : supporter, endurer, souffrir

φημι : affirmer, dire

ἀντ-ακούω : écouter une réponse (A de la chose écoutée), écouter en réponse (G de la personne écoutée)

παρά + D : près de, auprès de, chez

οὐδέν : adv. en rien, nullement, pas du tout

ἧσσον : moins

ἄθλιος‚α‚ον : pitoyable, déplorable, misérable

γραῖα‚ας : adj. vieille, vieux ; subst. la vieille femme

ἠδέ = καί

πρεσϐύτης‚ ου (ὁ) : vieux, vieillard

σέθεν = σοῦ (G complément du comparatif)

νύμφη‚ης (ἡ) : jeune femme, jeune épouse

ἄριστος‚η‚ον : excellent, remarquable, accompli

νύμφιος‚ ου (ὁ) : le jeune époux

τητάω,ῶ + G : priver de

325

κεύθω : couvrir, recouvrir

Ἰδαίος‚α‚ον : de l’Ida

κόνις‚ εως (ἡ) : la poussière

τολμάω‚ῶ : avoir le courage de, supporter de , se résigner à 

κακῶς : mal, à tort (d’où, avec un verbe conjugué : avoir tort de + inf.)

νομίζω + inf : avoir coutume de ; penser

ἀμαθία‚ ας (ἡ) : la sottise

ὀφλισκάνω (ὀφλήσω, ὤφλησα, ὤφληκα) : être débiteur d’une amende pour unprocès perdu, être condamné à une amende, être taxé de 

βάρϐαρος‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

μήτε ... μήτε... : ne...pas, ni... (négation subjective, ici avec l’impératif)

ἡγέομαι‚ οῦμαι : considérer qqn comme ...(+ 2 A), penser

καλῶς : bellement, avec gloire, en beauté

τεθνηκότες‚ ων (οἱ) : les morts

330

θαυμάζω : admirer, regarder avec admiration, vénérer, honorer

ὡς ἄν : afin que

ὑμεῖς‚ ὑμᾶς‚ ὑμῶν‚ ὑμῖν : vous

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, conforme

βούλευμα‚ ατος (τό) : résultat d’une délibération, conseil, maxime, conception

χόρος‚ου (ὁ) : le choeur

αἰαῖ : hélas !

δοῦλον‚ ου (τό) : l’esclavage, la servitude

ὡς : comme, combien !

κακός‚ ή‚ όν : mauvais, méchant

πέφυκα = εἰμι : être (par nature)

ἀεί : toujours

μή : ne ... pas (négation subjective)

χρή : il faut

βία‚ ας (ἡ) : la violence, la force

νικάω‚ῶ : vaincre

ὦ : ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas)

θύγατηρ‚ τρος (ἡ) : la fille (filiation)

οὑμοὶ = οἱ ἑμοί

λόγος‚ ου (ὁ) : la parole, le discours

πρὸς + Α : vers

αἰθήρ‚έρος (ὁ) : l’éther, le ciel, l’air (qu’on respire, qui permet de vivre)

335

φροῦδος,η,ον : qui est en route, qui est parti, décédé, évanoui

μάτην : en vain, vainement

ῥίπτω (part aor passif N pl ῥιφθέντες) : jeter 

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de 

φόνος‚ ου (ὁ) : la mort, le meurtre

σύ‚ σέ‚ σοῦ‚ σοί : toi, tu

μείζων‚ ωνος ( Α. μείζω) : plus grand

δύναμις‚ εως (ἡ) : la force, la puissance

ἤ : que (derrière un comparatif)

μήτηρ‚ μητρός (ἡ) : la mère

σπουδάζω : mettre son zèle à, s’efforcer, redoubler d’efforts

ὥστε ( = ὡς + τε) : comme

ἀηδών‚ όνος (ἡ‚ ὁ) : le rossignol

στόμα‚ ατος (τό) : la bouche

φθογγή,ῆς (ἡ) : la voix, le son, le ton, l’accent 

ἵημι (part pr N fém ἱεῖσα) : envoyer, laisser échapper

μή : pour ne pas

στερέω‚ῶ (inf aor passif στερηθῆναι): priver qqn (A) de qqch (G), spolier de

βίος‚ου (ὁ) : la vie

προσ-πίπτω : se prosterner devant

οἰκτρῶς :pitoyablement

γόνυ‚ ατος (τό) : le genou

340

πείθω : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...)

πρόφασις‚ εως (ἡ) : motif mis en avant, argument, prétexte valable

τέκνον‚ου (τό) : l’enfant

ἐπ-οικτίρω (inf aor ἐποικτῖραι) : prendre en pitié

τύχη‚ ης (ἡ) : le sort (favorable : bonheur, chance ; ou défavorable : malheur, infortune)
Vocabulaire alphabétique :

ἀγωνία‚ας‚(ἡ) : la lutte, le combat

ἀηδών‚ όνος (ἡ‚ ὁ) : le rossignol

ἄθλιος‚α‚ον : pitoyable, déplorable, misérable

ἄθροισις‚ εως (ἡ) : le rassemblement

αἰθήρ‚έρος (ὁ) : l’éther, le ciel, l’air (qu’on respire, qui permet de vivre)

αἰσχρός‚ά‚όν : honteux, haïssable

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων,ἑάλωκα : prendre

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut , inutilement, en vain

ἀμαθία‚ ας (ἡ) : la sottise

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de 

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme, le héros

ἀντ-ακούω : écouter une réponse (A de la chose écoutée), écouter en réponse (G de la personne écoutée)

ἀξιόω‚ῶ : juger digne, estimer, honorer

ἄξιος‚α‚ον : digne de (+ G)

ἅπας‚ ἅπασα‚ ἅπαν : absolument tout, tout

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -ἔθανον‚ -τέθνηκα) : mourir

ἄριστος‚η‚ον : excellent, remarquable, accompli

ἀρκούντως : suffisamment (ἀκρούντως ἔχειν : être suffisant)

ἀρνέομαι‚ οῦμαι : nier, refuser, rétracter

αὖ : de nouveau

βάρϐαρος‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βία‚ ας (ἡ) : la violence, la force

βλέπω : voir (s e φώς : la lumière = vivre)

βούλευμα‚ ατος (τό) : résultat d’une délibération, conseil, maxime, conception

βούλομαι : vouloir

γῆ‚ γῆς (ἡ) : la terre

γραῖα‚ας : adj. vieille, vieux ; subst. la vieille femme

δῆτα : donc

διά + G : à travers

διδάσκω : enseigner, se laisser enseigner, apprendre

δίδωμι : donner, accorder (inf aor : δοῦναι)

δοῦλον‚ ου (τό) : l’esclavage, la servitude

δύναμις‚ εως (ἡ) : la force, la puissance

δυσ-μενής‚ής‚ές : ennemi, mal disposé pour

εἶεν : soit ! qu’il en soit ainsi !

εἰμι : être

εἰς + A: vers, dans (avec mvt), devant (un auditoire)

Ἑκάϐη‚ης (ἡ) : Hécube

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἔμοιγε = ἔμοι+γε

ἐμός‚ή‚όν : mon, ma

ἐν +D : dans (sans mvt), en, pour

ἐξ-αιτέω‚ῶ : réclamer

ἐπεί : quand

ἐπ-οικτίρω (inf aor ἐποικτῖραι) : prendre en pitié

ἐσθλός‚ ά‚ όν : noble, valeureux, vertueux

ἕτοιμός‚ός‚όν : prêt à (+ inf.)

εὖ λέγω : bien parler, donner un bon conseil

εὐ-τυχέω‚ῶ : avoir de la chance, réussir, être dans la prospérité ou le bonheur

ἔχω : avoir ; + adverbe : être ; + infinitif : pouvoir

ζήω‚ῶ : vivre

ἤ : que (derrière un comparatif)

ἡγέομαι‚ οῦμαι : considérer qqn comme ...(+ 2 A), penser

ἠδέ = καί

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif)

θαυμάζω : admirer, regarder avec admiration, vénérer, honorer

θύγατηρ‚ τρος (ἡ) : la fille (filiation)

θυμούμενον‚ου (τό) : la colère (τῷ θυμουμένῳ : dans la colère)

Ἰδαίος‚α‚ον : de l’Ida

ἵημι (part pr N fém ἱεῖσα) : envoyer, laisser échapper

κακίων‚ ονος : comparatif de κακός‚ή‚όν : mauvais, méchant

κάλλιστα : adv. : très bien, en héros, très glorieusement

κάμνω : travailler, se fatiguer ; être fatigué, souffrir, être malade 

κοὐκ = καὶ οὐκ

καὶ μήν : de fait, ce qui est sûr c’est que

κακῶς : mal, à tort (d’où, avec un verbe conjugué : avoir tort de + inf.)

καλῶς : bellement, avec gloire, en beauté

κατά + Α : sens distributif (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour)

κατ-θανών‚όντος (ὁ): le mort

κεἰ = καὶ εἰ : même si

κεύθω : couvrir, recouvrir

κόνις‚ εως (ἡ) : la poussière

μακρός‚ά‚όν : long, durable ( διὰ μακροῦ s e χρόνου : durablement)

μάτην : en vain, vainement

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι : combattre, se battre

μείζων‚ ωνος ( Α. μείζω) : plus grand

μέν : d’une part, certes

μή : pour ne pas

μὴ ... ἔτι : ne ... plus (négation subjective)

μηδέν : rien (négation subjective) ; en rien (adv)

μήτε ... μήτε... : ne...pas, ni... (négation subjective, ici avec l’impératif)

νικάω‚ῶ : vaincre

νομίζω + inf : avoir coutume de ; penser

ὅσ-περ ‚ ἥ-περ‚ ὅ-περ : qui (précisément), celui qui (précisément)

ὅταν : quand (éventuel), chaque fois que

οὐδέν : adv. en rien, nullement, pas du tout

οὑμοὶ = οἱ ἑμοί

παρά + D : près de, auprès de, chez

πάσχω : supporter, endurer, souffrir

πείθω : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...)

πέφυκα = εἰμι : être (par nature)

πλέον : plus, davantage

ποιέω‚ῶ : faire, rendre ( ποιοῦ : impératif pr MP)

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

οἱ πολλοί : la plupart

πότερα ... ... ; : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι : combattre, se battre

νύμφη‚ης (ἡ) : jeune femme, jeune épouse

νύμφιος‚ ου (ὁ) : le jeune époux

οἰκτρός‚ά‚ όν : pitoyable, misérable

οἰκτρῶς :pitoyablement

ὄλλυμαι (pft ὄλωλα) : être perdu, périr, mourir

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, conforme

ὀφλισκάνω (ὀφλήσω, ὤφλησα, ὤφληκα) : être débiteur d’une amende pour unprocès perdu, être condamné à une amende, être taxé de 

πρεσϐύτης‚ ου (ὁ) : vieux, vieillard

πρόθυμος‚ ος ον : bien disposé, courageux, vaillant

προσ-πίπτω : se prosterner devant

πρόφασις‚ εως (ἡ) : motif mis en avant, argument, prétexte valable

πρῶτος‚η‚ον : le premier

ῥίπτω (part aor passif N pl ῥιφθέντες) : jeter 

σέθεν = σοῦ (G complément du comparatif)

(σ)μίκρος‚α‚ον : petit

σπουδάζω : mettre son zèle à, s’efforcer, redoubler d’efforts

στερέω‚ῶ (inf aor passif στερηθῆναι): priver qqn (A) de qqch (G), spolier de

στόμα‚ ατος (τό) : la bouche

σφάγιον‚ ου (τό) : la victime

σῴζω : sauver, préserver

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps, la personne

τ΄ ... τ΄... = τε...τε... : et ... et ... ; à la fois ... et ... (enclitique toujours post-posé ; θ΄ devant esprit rude)

τεθνηκότες‚ ων (οἱ) : les morts

τητάω,ῶ + G : priver de

τιμάω‚ῶ : honorer

τολμάω‚ῶ : avoir le courage de, supporter de , se résigner à 

τύχη‚ ης (ἡ) : le sort (favorable : bonheur, chance ; ou défavorable : malheur, infortune)

ὑπέρ +G : pour, au nom de

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G : par, grâce à

φαίνομαι‚ φανήσομαι‚ ἐφάνην‚ πέφασμαι : apparaître, arriver, survenir

φέρομαι : porter pour soi, remporter, obtenir

φημι : affirmer, dire

φθογγή,ῆς (ἡ) : la voix, le son, le ton, l’accent 

φιλο-ψυχέω‚ῶ : aimer sa vie, se soucier de sa vie, tenir à la vie

φόνος‚ ου (ὁ) : la mort, le meurtre

φρῆν‚ φρενός : l’esprit (φρενί : par la pensée, en pensée)

φροῦδος,η,ον : qui est en route, qui est parti, décédé, évanoui

χάρις () : grâce, reconnaissance, estime, récompense

χόρος‚ου (ὁ) : le choeur

χράομαι‚ῶμαι + D : traiter (qqn comme)

ὦ : ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas)

ὡς : comme, combien !

ὡς ἄν : afin que

ὥστε ( = ὡς + τε) : comme


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

αἰσχρός‚ά‚όν : honteux, haïssable

ἀνήρ‚ ἀνδρός (ὁ) : l’homme, le héros

ἀξιόω‚ῶ : juger digne, estimer, honorer

ἄξιος‚α‚ον : digne de (+ G)

ἅπας‚ ἅπασα‚ ἅπαν : absolument tout, tout

ἀπο-θνῄσκω ( -θανοῦμαι‚ -ἔθανον‚ -τέθνηκα) : mourir

ἄριστος‚η‚ον : excellent, remarquable, accompli

αὖ : de nouveau

βάρϐαρος‚ ου (ὁ) : le barbare (= le non-grec)

βούλομαι : vouloir

γῆ‚ γῆς (ἡ) : la terre

διά + G : à travers

διδάσκω : enseigner, se laisser enseigner, apprendre

δίδωμι : donner, accorder (inf aor : δοῦναι)

δοῦλον‚ ου (τό) : l’esclavage, la servitude

δύναμις‚ εως (ἡ) : la force, la puissance

εἶεν : soit ! qu’il en soit ainsi !

εἰμι : être

εἰς + A: vers, dans (avec mvt), devant (un auditoire)

ἐμός‚ή‚όν : mon, ma

ἐν +D : dans (sans mvt), en, pour

ἐπεί : quand

εὖ λέγω : bien parler, donner un bon conseil

ἔχω : avoir ; + adverbe : être ; + infinitif : pouvoir

ζήω‚ῶ : vivre

ἤ : que (derrière un comparatif)

ἡγέομαι‚ οῦμαι : considérer qqn comme ...(+ 2 A), penser

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif)

θαυμάζω : admirer, regarder avec admiration, vénérer, honorer

θύγατηρ‚ τρος (ἡ) : la fille (filiation)

κακίων‚ ονος : comparatif de κακός‚ή‚όν : mauvais, méchant

κάλλιστα : adv. : très bien, en héros, très glorieusement

κοὐκ = καὶ οὐκ

καὶ μήν : de fait, ce qui est sûr c’est que

κακῶς : mal, à tort (d’où, avec un verbe conjugué : avoir tort de + inf.)

καλῶς : bellement, avec gloire, en beauté

κατά + Α : sens distributif (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour)

κεἰ = καὶ εἰ : même si

μείζων‚ ωνος ( Α. μείζω) : plus grand

μέν : d’une part, certes

μή : pour ne pas

μὴ ... ἔτι : ne ... plus (négation subjective)

μηδέν : rien (négation subjective) ; en rien (adv)

μήτε ... μήτε... : ne...pas, ni... (négation subjective, ici avec l’impératif)

νικάω‚ῶ : vaincre

νομίζω + inf : avoir coutume de ; penser

ὅσ-περ ‚ ἥ-περ‚ ὅ-περ : qui (précisément), celui qui (précisément)

ὅταν : quand (éventuel), chaque fois que

οὐδέν : adv. en rien, nullement, pas du tout

παρά + D : près de, auprès de, chez

πάσχω : supporter, endurer, souffrir

πείθω : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...)

πέφυκα = εἰμι : être (par nature)

πλέον : plus, davantage

ποιέω‚ῶ : faire, rendre ( ποιοῦ : impératif pr MP)

πολέμιος‚ου (ὁ) : l’ennemi

οἱ πολλοί : la plupart

πότερα ... ... ; : est-ce que ... ou bien est-ce que... ?

πρῶτος‚η‚ον : le premier

(σ)μίκρος‚α‚ον : petit

σῴζω : sauver, préserver

σῶμα‚ ατος (τό) : le corps, la personne

τ΄ ... τ΄... = τε...τε... : et ... et ... ; à la fois ... et ... (enclitique toujours post-posé ; θ΄ devant esprit rude)

τιμάω‚ῶ : honorer

τολμάω‚ῶ : avoir le courage de, supporter de , se résigner à 

τύχη‚ ης (ἡ) : le sort (favorable : bonheur, chance ; ou défavorable : malheur, infortune)

ὑπέρ +G : pour, au nom de

ὑπό (ὑφ΄ devant esprit rude) + G : par, grâce à

φαίνομαι‚ φανήσομαι‚ ἐφάνην‚ πέφασμαι : apparaître, arriver, survenir

φέρομαι : porter pour soi, remporter, obtenir

φημι : affirmer, dire

φόνος‚ ου (ὁ) : la mort, le meurtre

χάρις () : grâce, reconnaissance, estime, récompense

χράομαι‚ῶμαι + D : traiter (qqn comme)

ὦ : ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas)

ὡς : comme, combien !

ὡς ἄν : afin que

ὥστε ( = ὡς + τε) : comme

Fréquence 2 :

ἄθλιος‚α‚ον : pitoyable, déplorable, misérable

αἰθήρ‚έρος (ὁ) : l’éther, le ciel, l’air (qu’on respire, qui permet de vivre)

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων,ἑάλωκα : prendre

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut , inutilement, en vain

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de 

βία‚ ας (ἡ) : la violence, la force

βλέπω : voir (s e φώς : la lumière = vivre)

δῆτα : donc

ἐσθλός‚ ά‚ όν : noble, valeureux, vertueux

ἕτοιμός‚ός‚όν : prêt à (+ inf.)

εὐ-τυχέω‚ῶ : avoir de la chance, réussir, être dans la prospérité ou le bonheur

μακρός‚ά‚όν : long, durable ( διὰ μακροῦ s e χρόνου : durablement)

μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι : combattre, se battre

ὅμοιος‚α‚ον : semblable, conforme

ὀφλισκάνω (ὀφλήσω, ὤφλησα, ὤφληκα) : être débiteur d’une amende pour unprocès perdu, être condamné à une amende, être taxé de 

πρόφασις‚ εως (ἡ) : motif mis en avant, argument, prétexte valable

σπουδάζω : mettre son zèle à, s’efforcer, redoubler d’efforts

στόμα‚ ατος (τό) : la bouche

τεθνηκότες‚ ων (οἱ) : les morts

φρῆν‚ φρενός : l’esprit (φρενί : par la pensée, en pensée)

Fréquence 3 :

ἐξ-αιτέω‚ῶ : réclamer

μάτην : en vain, vainement

οἰκτρός‚ά‚ όν : pitoyable, misérable

πρόθυμος‚ ος ον : bien disposé, courageux, vaillant

ῥίπτω (part aor passif N pl ῥιφθέντες) : jeter 

στερέω‚ῶ (inf aor passif στερηθῆναι): priver qqn (A) de qqch (G), spolier de

χόρος‚ου (ὁ) : le choeur

fréquence 4 :

ἀμαθία‚ ας (ἡ) : la sottise

ἀρνέομαι‚ οῦμαι : nier, refuser, rétracter

βούλευμα‚ ατος (τό) : résultat d’une délibération, conseil, maxime, conception

δυσ-μενής‚ής‚ές : ennemi, mal disposé pour

ἵημι (part pr N fém ἱεῖσα) : envoyer, laisser échapper

κάμνω : travailler, se fatiguer ; être fatigué, souffrir, être malade 

νύμφη‚ης (ἡ) : jeune femme, jeune épouse

προσ-πίπτω : se prosterner devant

σφάγιον‚ ου (τό) : la victime

φροῦδος,η,ον : qui est en route, qui est parti, décédé, évanoui

Ne pas apprendre :

ἀγωνία‚ας‚(ἡ) : la lutte, le combat

ἀηδών‚ όνος (ἡ‚ ὁ) : le rossignol

ἄθροισις‚ εως (ἡ) : le rassemblement

ἀντ-ακούω : écouter une réponse (A de la chose écoutée), écouter en réponse (G de la personne écoutée)

ἀρκούντως : suffisamment (ἀκρούντως ἔχειν : être suffisant)

γραῖα‚ας : adj. vieille, vieux ; subst. la vieille femme

Ἑκάϐη‚ης (ἡ) : Hécube

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἐπ-οικτίρω (inf aor ἐποικτῖραι) : prendre en pitié

ἠδέ = καί

θυμούμενον‚ου (τό) : la colère (τῷ θυμουμένῳ : dans la colère)

Ἰδαίος‚α‚ον : de l’Ida

κατ-θανών‚όντος (ὁ): le mort

κεύθω : couvrir, recouvrir

κόνις‚ εως (ἡ) : la poussière

νύμφιος‚ ου (ὁ) : le jeune époux

οἰκτρῶς :pitoyablement

ὄλλυμαι (pft ὄλωλα) : être perdu, périr, mourir

οὑμοὶ = οἱ ἑμοί

πρεσϐύτης‚ ου (ὁ) : vieux, vieillard

σέθεν = σοῦ (G complément du comparatif)

τητάω,ῶ + G : priver de

φθογγή,ῆς (ἡ) : la voix, le son, le ton, l’accent 

φιλο-ψυχέω‚ῶ : aimer sa vie, se soucier de sa vie, tenir à la vie

Traduction au plus près du texte :

0299 0341 épisode 1 (4)

La réponse d’Ulysse

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ἑκάϐη‚διδάσκου‚ μηδὲ τῷ θυμουμένῳ

τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενί. 300

Ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμα ὑφ΄ οὗπερ εὐτύχουν

σῴζειν ἕτοιμός εἰμι κοὐκ ἄλλως λέγω·

ULYSSE

Hécube, laisse-toi enseigner, et, sous l’effet de la colère

Ne te rends pas en pensée mal disposée pour celui qui donne un bon conseil. 300

Moi certes, ta personne grâce à laquelle précisément j’ai eu de la chance,

Je suis prêt à <la> sauver, et je ne parle pas autrement (= je ne m’en dédis pas) ;

ἃ δ΄ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ ἀρνήσομαι‚

Τροίας ἁλούσης ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ

σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ἐξαιτουμένῳ. 305

mais ce que j’ai dit devant tous, je ne le rétracterai pas,

<à savoir>, Troie étant prise, de donner ton enfant (σὴν παῖδα δοῦναι)

au héros, premier de l’armée (τῷ πρώτῳ στρατοῦ), qui la réclame comme victime. 305

Ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις‚

ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ πρόθυμος ὢν ἀνήρ

μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων πλέον.

Car en ceci (Ἐν τῷδε ... ὅταν) sont malades la plupart des cités,

<à savoir> chaque fois qu’un noble et vaillant héros

N’obtient rien de plus que les gens sans valeur (τῶν κακιόνων).

Ἡμῖν δ΄ Ἀχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς‚γύναι‚

θανὼν ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος κάλλιστ΄ ἀνήρ. 310

Οὔκουν τόδ΄ αἰσχρόν‚ εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ

χρώμεσθ΄‚ ἐπεὶ δ΄ ὀλωλε‚ μὴ χρώμεσθ΄ ἔτι;

Mais pour nous Achille <est> digne d’honneur, femme,

En héros qui est mort très glorieusement pour la terre hellénique. 310

Ceci n’est-il pas honteux, si d’une part nous traitons (χρώμεσθα) un homme qui voit <le jour> comme un ami,

Mais si , quand il est mort, ne ne le traitons plus <en ami> ?

Εἶεν· τί δῆτ΄ ἐρεῖ τις‚ ἤν τις αὖ φανῇ

στρατοῦ τ΄ ἄθροισις πολεμίων τ΄ ἀγωνία;

Πότερα μαχούμεθ΄ ἢ φιλοψυχήσομεν‚ 315

τὸν κατθανόνθ΄ ὁρῶντες οὐ τιμώμενον;

Soit (= admettons) ! que dira-t-on donc, si apparaît de nouveau

Un (τις ) rassemblement d’armée (= une levée d’armée) et un combat contre des ennemis ?

Est-ce que nous combattrons, ou est-ce que nous nous soucierons de notre vie, 315

En voyant un mort non honoré (privé d’honneurs) ?

Καὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μέν‚ καθ΄ ἡμέραν

κεἰ σμίκρ΄ ἔχοιμι‚ πάντ΄ ἂν‚ ἀρκούντως ἔχοι·

τύμϐον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον

τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι· διὰ μακροῦ γὰρ ἡ χάρις. 320

Ce qui est sûr c’est pour moi, pourvu que je vive, même si (κεἰ) jour après jour,

je possédais peu, tout serait suffisant;

Mais mon tombeau(τύμϐον... τὸν ἐμὸν), je voudrais qu’honoré

Il soit vu ; car durablement <existe> l’estime (= car durable est l’estime). 320
Εἰ δ΄ οἰκτρὰ πάσχειν φῄς‚ τάδ΄ ἀντάκουέ μου·

εἰσὶν παρ΄ ἡμῖν οὐδὲν ἧσσον ἄθλιαι

γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ πρεσϐῦται σέθεν‚

νύμφαι τ΄ ἀρίστων νυμφίων τητώμεναι‚

ὧν ἥδε κεύθει σώματ΄ Ἰδαία κόνις. 325

Mais si tu dis endurer des choses pitoyables, écoute ma réponse que voici:

Il y a chez nous des vieilles femmes et des vieillards (γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ πρεσϐῦται)

En rien moins pitoyables que toi (οὐδὲν ἧσσον ἄθλιαι ... σέθεν),

Et de jeunes épouses privées d’excellents jeunes époux,

Dont cette poussière de l’Ida recouvre les corps. 325

Τόλμα τάδ΄. Ἡμεῖς δ΄ ‚ εἰ κακῶς νομίζομεν

τιμᾶν τὸν ἐσθλόν‚ ἀμαθίαν ὀφλήσομεν·

οἱ βάρϐαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους

ἡγεῖσθε‚ μήτε τοὺς καλῶς τεθνηκότας

θαυμάζεσθ΄‚ ὡς ἂν ἡ μὲν Ἑλλὰς εὐτυχῇ‚ 330

ὑμεῖς δ΄ ἔχηθ΄ ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν.

Résigne-toi à cela. Quant à nous, si nous avons tort d’avoir coutume

D’honorer celui qui est de qualité, nous serons taxés (ironie = soyons taxés) de sottise ;

Mais vous, les barbares, ne vénérez (θαυμάζεσθε) pas les morts <tombés> glorieusement,

Et ne considérez pas (ἡγεῖσθε) les amis comme des amis, afin que d’une part l’Hellade soit prospère, 330

Et que vous, d’autre part, vous obteniez des choses conformes à vos conceptions !

ΧΟΡΟΣ

Αἰαῖ· τὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ΄ ἀεί

τολμᾷ θ΄ ἃ μὴ χρή‚ τῇ βίᾳ νικώμενον.

LE CORYPHEE

Hélas ! comme l’esclavage est mauvais, toujours,

Et se résigne à ce <à quoi> il ne faut pas <se résigner>, vaincu par la force !

῾ΕΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ‚ οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα

φροῦδοι μάτην ῥιφθέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου· 335

σὺ δ΄‚ εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔχεις‚

σπούδαζε πάσας ὥστ΄ ἀηδόνος στόμα

φθογγὰς ἱεῖσα‚ μὴ στερηθῆναι βίου.

HECUBE

Ma fille, assurément (μέν) mes paroles vers le ciel

< se sont> évanouies, jetées en vain, au sujet de ta mort ; 335

Mais toi, si tu as en quelque sorte une puissance plus forte que ta mère,

Redouble d’efforts, laissant échapper (ἱεῖσα) comme la bouche du rossignol tous

Les accents, pour ne pas être privée de la vie.

Πρόσπιπτε δ΄ οἰκτρῶς τοῦδ΄ Ὀδυσσέως γόνυ

καὶ πεῖθ΄ - ἔχεις δὲ πρόφασιν· ἔστι γὰρ τέκνα 340

καὶ τῷδε - τὴν σὴν ὥστ΄ ἐποικτῖραι τύχην.

Et prosterne-toi pitoyablement devant les genoux d’Ulysse que voilà,

Et persuade-le – et tu as un argument : car il a des enfants 340

Lui aussi – de prendre en pitié ton malheur.
Comparaison de traductions :

Vers 299-300

Traduction Louis Méridier, Les Belles Lettres, 1927 :

Hécube, laisse-toi éclairer, et que la colère ne te fasse pas voir un ennemi dans l’auteur d’un bon conseil.

Traduction Berguin Duclos, Garnier Frères, 1966 :

Hécube, souffre que l’on t’éclaire, et ne va pas, dans ton exaltation, confondre le langage de la raison avec la malveillance.

Traduction Debidour, De Fallois, 1999 :

Hécube, laisse-moi te chapitrer, sans imaginer, dans ton indignation, de l’hostilité là où il n’y a que bon conseil.

Vers 306-308 :

Traduction Louis Méridier, Les Belles Lettres, 1927 :

Car c’est la plaie de la plupart des cités que l’homme de valeur et de bon vouloir n’y obtienne rien de plus que les gens vils.

Traduction Berguin Duclos, Garnier Frères, 1966 :

Car c’est bien là la plaie de la plupart des cités, que les vaillants et les hommes de coeur n’y obtiennent sur les médiocres aucun avantage.

Traduction Debidour, De Fallois, 1999 :

Ce qu’il y a de malsain dans la plupart des Etats, c’est c’est que celui qui est valeureux et dévoué ne se voit rien accorder de plus que ceux qui ne valent pas cher.Retour en haut du texte