Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0342 0381 Episode 1 (5)

Polyxène : Je préfère mourirEuripide Hécube v342-381


Polyxène et la mort

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ὁρῶ σ’, Ὀδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ εἵματος

κρύπτοντα χεῖρα, καὶ πρόσωπον ἔμπαλιν

στρέφοντα, μή σου προσθίγω γενειάδος.

Θάρσει· πέφευγας τὸν ἐμὸν Ἱκέσιον Δία· 345

ὡς ἕψομαί γε τοῦ τ ἀναγκαίου χάριν,

θανεῖν τε χρῄζουσ · εἰ δὲ μὴ βουλήσομαι,

κακὴ φανοῦμαι καὶ φιλόψυχος γυνή.

Τί γάρ με δεῖ ζῆν ; ᾗ πατὴρ μὲν ἦν ἄναξ

Φρυγῶν ἁπαντῶν· τοῦτό μοι πρῶτον βίου· 350

ἔπειτ ἐθρέφθην ἐλπίδων καλῶν ὕπο,

βασιλεῦσι νύμφη, ζῆλον οὐ σμικρὸν γάμων

ἔχουσ’, ὅτου δῶμ ἑστίαν τ ἀφίξομαι·

δέσποινα δ ἡ δύστηνος Ἰδαίαισιν ἦ

γυναιξί, παρθένοις ἀπόβλεπτος μέτα, 355

ἴση θεοῖσι πλὴν τὸ κατθανεῖν μόνον·

νῦν δ εἰμὶ δούλη. Πρῶτα μέν με τοὔνομα

θανεῖν ἐρᾶν τίθησιν, οὐκ εἰωθὸς ὄν·

ἔπειτ ἴσως ἂν δεσποτῶν ὠμῶν φρένας

τύχοιμ ἄν, ὅστις ἀργύρου μ ὠνήσεται, 360

τὴν Ἕκτορός τε χἀτέρων πολλῶν κάσιν,

προσθεὶς δ ἀνάγκην σιτοποιὸν ἐν δόμοις,

σαίρειν τε δῶμα κερκίσιν τ ἐφεστάναι,

λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν, μ ἀναγκάσει·

λέχη δὲ τἀμὰ δοῦλος ὠνητός ποθεν 365

χρανεῖ, τυράννων πρόσθεν ἠξιωμένα.

Οὐ δῆτ · ἀφίημ ὀμμάτων ἐλεύθερον

φέγγος τόδ’, Ἅιδῃ προστιθεῖσ ἐμὸν δέμας.

Ἄγ οὖν μ Ὀδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ’ ἄγων·

οὔτ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁρῶ 370

θάρσος παρ ἡμῖν, ὥς ποτ εὖ πρᾶξαί με χρή.

Μῆτερ, σὺ δἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ,

λέγουσα μηδὲ δρῶσα· συμβούλου δέ μοι

θανεῖν, πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ ἀξίαν τυχεῖν.

Ὅστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν, 375

φέρει μέν, ἀλγεῖ δαὐχέν ἐντιθεὶς ζυγῷ·

θανὼν δἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος

ἢ ζῶν· τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος.

ΧΟΡΟΣ

Δεινὸς χαρακτὴρ κὰπίσημος ἐν βροτοῖς

ἐσθλῶν γενέσθαι, κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 380

τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

342

ὁράω,ῶ : voir

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

δεξιά,ᾶς () : la main droite

ὑπό + G : sous ; sous la conduite de, avec accompagnement de (v 351)

εἷμα,ατος (τό) : le vêtement, le manteau

κρύπτω : cacher

χείρ, χειρός () : la main

καί : et, même , aussi

πρόσωπον,ου (τό) : le visage

ἔμπαλιν : de l’autre côté , en sens contraire

στρέφω : tourner, détourner

μή + subj : pour éviter que, de peur que

προσ-θιγγάνω + G (προσθίγω : subj aor) : toucher

γενειάς,άδος () : le menton

345

θαρσέω (θαρρέω) : avoir confiance, être courageux ; θάρσει : sois tranquille !

φεύγω : fuir, échapper à

ἐμός,,όν : mon, ma

Ἱκέσιος,α,ον : Protecteur des suppliants

Ζεύς, Δία, Διός, Διί () : Zeus

ὡς = ἐπεί : car, puisque

ἕπομαι <σοι> : suivre (+ D)

γε : certes (souvent ironique)

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire, imposé par la nécessité

χάριν + G (post-position) : à cause de

(ἀπο)-θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir

τε : à la fois, en même temps, et (se place après le mot qu’il introduit)

χρῄζω (χρῄζουσα : participe au f sg ) : désirer

εἰ : si

δέ : or, mais, d’autre part

μή : ne ... pas (négation subjective)

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι : vouloir

κακός,, όν : mauvais, méchant, lâche

φαίνομαι, φανοῦμαι (φανήσομαι), ἐφάνην, πέφηνα (πέφασμαι) : paraître, se montrer

φιλό-ψυχος,ος,ον : qui tient à la vie, attaché à la vie

γυνή, γυναικός () : la femme

τί ; : pourquoi ? (toujours accentué de l’aigu)

γάρ : car, en effet

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι) : moi, je

δεῖ : il faut

ζάω (ζήω), ζῶ : vivre

ὅς,, ὅ : qui (ᾗ : a pour antécédent s e με)

πατήρ, πατρός () : le père

μέν : particule affirmative : oui ; d’une part

εἰμι : je suis

ἄναξ, ἄνακτος () : prince, chef

350

Φρύγιος,α,ον (Φρυγῶν = Φρυγιῶν) : Phrygien

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout, absolument tout

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet (sous-entendu ἦν)

πρῶτον,ου (τό) = ἀρχή,ῆς () : le commencement, le début

βίος,ου () : la vie, l’existence

ἔπειτα : ensuite

τρέφομαι , θρέψομαι (τραφήσομαι), ἐθρέφθην (ἐτρέφθην, ἐτράφην), τέθραμμαι : être nourri, être élevé

ἐλπίς, ἐλπίδος () : l’espoir

καλός,,όν : beau

ὕπο : attention à l’accentuation !

βασιλεύς, έως () : le roi

νύμφη,ης () : la jeune fille  (ici : la jeune fille promise en mariage à + D)

ζῆλος,ου () : la rivalité

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas (négation objective) ; non !

(σ)μικρός,,όν : petit

γάμος,ου () : le mariage ( le génitif marque le sujet de la rivalité)

ἔχω : tenir, avoir ; susciter, être l’objet de

ὅστις, ἥτις, ὅ τι (G ὅτου, complétant δῶμα) : qui ; introduit une proposition interrogative indirecte : rajouter : « pour savoir »

δῶμα, ατος (τό) : la demeure, la maison

ἑστία,ας () : le foyer

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι (ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι) + A : arriver à

δέσποινα,ας () : maîtresse, souveraine

δύστηνος,η,ον : malheureux

Ἰδαῖος,α,ον : de l’Ida, du mont Ida

παρθένος,ου () : la vierge

355

ἀπό-βλεπτος,ος,ον : qui attire les regards

μετά + D : parmi (sens poétique ; attention à l’accentuation)

ἴσος,η,ον + D : égal de , à égalité avec

θεός,οῦ (,) : le dieu, la déesse

πλήν : excepté

τὸ κατθανεῖν : (κατα-θνῄσκω) le fait de mourir, d’être mortel (acc de relation)

νῦν : maintenant, à présent

δούλη,ης () : esclave

πρῶτα μέν : adv : d’abord

ὄνομα,ατος (τό) : le nom (τοὔνομα = τὸ+ ὄνομα) ; le renom (v381)

ἐράω,ῶ : aimer d’amour, être épris de ; aimer charnellement ; désirer

τίθημι + prop inf  : inciter à, faire que

εἴωθα : (εἰωθός : part pft nominatif neutre : habituel) pft à sens de pr : avoir l’habitude de

ἴσως : (ἴσως renforcé par ἄν) peut-être

δεσπότης,ου () : le maître

ὠμός,,όν : cruel

φρήν , φρενός () : (φρένας acc de relation) l’esprit, le coeur

360

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : rencontrer,tomber sur

ὅστις au sg, malgré son antécédent au pluriel

ἄργυρος,ου () : l’argent (G de prix)

ὠνέομαι,οῦμαι ; ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι : acheter

κάσις, κάσιος () : la soeur

Ἕκτωρ, Ἕκτορος () : Hector

ἕτερος, α, ον (χἀτέρων = καὶ ἑτέρων) : autre

πολλοί,αί,ά : nombreux

προσ-τίθημι : imposer, préposer à ; livrer à

ἀνάγκη,ης () : contrainte, nécessité, obligation

σιτο-ποιός,ός,όν : relatif à la fabrication du pain

ἐν + D : dans

δόμος,ου () : la maison

σαίρω : balayer

κερκίς, ίδος () : la navette ; au pl : le métier à tisser

ἐφ-ίστημι : aor 2 être préposé à + D

λυπρός,,όν : douloureux

ἄγω : mener, emmener ; passer

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée ; la vie, l’existence

ἀναγκάζω : forcer à, contraindre à

365

λέχος, ους (τό) : la couche, le lit

τἀμά = τὰ ἐμά

δοῦλος,ου () : l’esclave

ὠνητός,, όν : qu’on peut acheter

ποθεν : n’importe où (indique la provenance)

χραίνω ( futur χρανῶ) : souiller

τύραννος, ου () : le souverain, le prince, le tyran

πρόσθεν : auparavant, naguère

ἀξιόω,(pft ἠξίωκα) + G  : juger digne de (attention au genre de ἠξιωμένα !)

δῆτα : assurément

ἀφ-ίημι : 1 lancer, jeter ; 2 laisser aller, abandonner, congédier ; 3 laisser perdre

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

ἐλεύθερος,α,ον : libre

φέγγος,ους (τό) : l’éclat, la lumière ; l’éclat des yeux, le regard

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet

Ἅιδης,ου () : Hadès

δέμας (τό) : le corps

οὖν : donc

δι-εργάζομαι + Α : achever qqn

370

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

του = τινος G de τις, τις, τι : quelque, un ; quelqu’un

δόξα,ης () : la croyance

θάρσος,ους (τό) + G : l’encouragement à

παρά + D : à côté de, près de

ὡς : que (développe une pensée ou une parole subjective)

ποτε : un jour

εὖ πράττω : être heureux, connaître le bonheur

μήτηρ, μητρός () : la mère

μήδεν : adv : en rien

ἐμποδὼν γενέσθαι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave

λέγω : parler

δράω,ῶ : agir

συμ-βούλομαι + D : partager avec qqn la volonté de ; consentir pour qqn à ce qu’il ...

πρίν + inf : avant que

αἰσχρός,,όν : honteux, infamant, déshonorant

μὴ κατ ἀξίαν : pas selon la dignité (= ἀναξίως : de façon indigne)

375

ὅστις ἥτις, ὅ τι : celui qui, qui

γεύομαι + G : goûter à

φέρω (s e ζυγόν) : porter, supporter

ἀλγέω,ῶ : souffrir

αὐχήν, ένος () : le cou, la nuque

ἐν-τίθημι : placer dans ou sous (+D)

ζυγός,οῦ () : le joug

μᾶλλον ...... : plus ... que ...

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, chanceux, fortuné

καλῶς : avec beauté, avec noblesse

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

πόνος,ου () : peine, malheur

δεινός,,όν : terrible, étonnament fort, redoutable, puissant

χαρακτήρ, ῆρος () : empreinte ; caractère, nature, noblesse

ἐπίσημος,ος,ον : éclatant, remarquable

βροτός,οῦ () : le mortel, l’homme

380

ἐσθλός,,όν : noble (ἐσθλῶν γενέσθαι est sujet d’un verbe ἐστι sous-entendu, dans cette formule)

ἐπὶ μεῖζον ἔρχεσθαι : s’accroître, grandir

εὐ-γένεια,ας () : la noblesse d’origine, la noblesse, la belle naissance

τοῖσιν = τοῖς

ἄξιος,α,ον : digneVocabulaire alphabétique :

ἄγω : mener, emmener ; passer

Ἅιδης,ου () : Hadès

αἰσχρός,,όν : honteux, infamant, déshonorant

ἀλγέω,ῶ : souffrir

ἀναγκάζω : forcer à, contraindre à

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire, imposé par la nécessité

ἀνάγκη,ης () : contrainte, nécessité, obligation

ἄναξ, ἄνακτος () : prince, chef

ἄξία,ας () : la dignité

ἄξιος,α,ον : digne

ἀξιόω,(pft ἠξίωκα) + G  : juger digne de

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout, absolument tout

ἀπό-βλεπτος,ος,ον : qui attire les regards

(ἀπο)-θνῄσκω (-θανοῦμαι, -έθανον, -τέθνηκα) : mourir

ἄργυρος,ου () : l’argent

αὐχήν, ένος () : le cou, la nuque

ἀφ-ίημι : 1 lancer, jeter ; 2 laisser aller, abandonner, congédier ; 3 laisser perdre

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι (ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι) + A : arriver à

βασιλεύς, έως () : le roi

βίος,ου () : la vie, l’existence

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι : vouloir

βροτός,οῦ () : le mortel, l’homme

γάμος,ου () : le mariage

γάρ : car, en effet

γε : certes (souvent ironique)

γενειάς,άδος () : le menton

γεύομαι + G : goûter à

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : or, mais, d’autre part

δεξιά,ᾶς () : la main droite

δεῖ : il faut

δεινός,,όν : terrible, étonnament fort, redoutable, puissant

δέμας (τό) : le corps

δέσποινα,ας () : maîtresse, souveraine

δεσπότης,ου () : le maître

δῆτα : assurément

δι-εργάζομαι + Α : achever qqn

δόμος,ου () : la maison

δόξα,ης () : la croyance

δούλη,ης () : esclave

δοῦλος,ου () : l’esclave

δράω,ῶ : agir

δύστηνος,η,ον : malheureux

δῶμα, ατος (τό) : la demeure, la maison

εἰ : si

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι) : moi, je

εἷμα,ατος (τό) : le vêtement, le manteau

εἰμι : je suis

εἴωθα : (εἰωθός : part pft nominatif neutre : habituel) pft à sens de présent : avoir l’habitude de

Ἕκτωρ, Ἕκτορος () : Hector

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐλπίς, ἐλπίδος () : l’espoir

ἐμός,,όν : mon, ma

ἔμπαλιν : de l’autre côté , en sens contraire

ἐμποδὼν γενέσθαι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave

ἐν + D : dans

ἐν-τίθημι : placer dans ou sous (+D)

ἔπειτα : ensuite

ἐπὶ μεῖζον ἔρχεσθαι : s’accroître, grandir

ἐπίσημος,ος,ον : éclatant, remarquable

ἕπομαι : suivre (+ D)

ἐράω,ῶ : aimer d’amour, être épris de ; aimer charnellement ; désirer

ἐσθλός,,όν : noble

ἑστία,ας () : le foyer

ἕτερος, α, ον : autre

εὐ-γένεια,ας () : la noblesse d’origine, la noblesse, la belle naissance

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, chanceux, fortuné

εὖ πράττω : être heureux, connaître le bonheur

ἐφ-ίστημι : à l’aor 2 être préposé à + D

ἔχω : tenir, avoir ; susciter, être l’objet de

Ζεύς, Δία, Διός, Διί () : Zeus

ζῆλος,ου () : la rivalité

ζάω (ζήω), ζῶ : vivre

ζυγός,οῦ () : le joug

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée ; la vie, l’existence

θαρσέω (θαρρέω) : avoir confiance, être courageux ; θάρσει : sois tranquille !

θάρσος,ους (τό) + G : l’encouragement à

θεός,οῦ (,) : le dieu, la déesse

Ἰδαῖος,α,ον : de l’Ida, du mont Ida

Ἱκέσιος,α,ον : Protecteur des suppliants

ἴσος,η,ον + D : égal de , à égalité avec

ἴσως : (ἴσως renforcé par ἄν) peut-être

καί : et, même , aussi

κακός,, όν : mauvais, méchant, lâche

καλός,,όν : beau

καλῶς : avec beauté, avec noblesse

κάσις, κάσιος () : la soeur

κατά + A : selon, conformément à

κατθανεῖν (τὸ) : (κατα-θνῄσκω) le fait de mourir, d’être mortel

κερκίς, ίδος () : la navette ; au pl : le métier à tisser

κρύπτω : cacher

λέγω : parler

λέχος, ους (τό) : la couche, le lit

λυπρός,,όν : douloureux

μᾶλλον ...... : plus ... que ...

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν : particule affirmative : oui ; d’une part ; certes

μετά + D : parmi (sens poétique)

μή : ne ... pas (négation subjective)

μή + subj : pour éviter que, de peur que

μήδεν : adv : en rien

μήτηρ, μητρός () : la mère

νύμφη,ης () : la jeune fille ; la jeune fille promise en mariage à + D

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

ὄνομα,ατος (τό) : le nom (τοὔνομα = τὸ+ ὄνομα) ; le renom

ὁράω,ῶ : voir

ὅς,, ὅ : qui

ὅστις ἥτις, ὅ τι : celui qui, qui ; relatif indéfini ou interrogatif indirect

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas (négation objective) ; non !

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet

παρά + D : à côté de, près de

παρθένος,ου () : la vierge

πατήρ, πατρός () : le père

πλήν : excepté

ποθεν : n’importe où (indique la provenance)

πολλοί,αί,ά : nombreux

πόνος,ου () : peine, malheur

ποτε : un jour

πρίν + inf : avant que

πρόσθεν : auparavant, naguère

προσ-θιγγάνω + G (προσθίγω : subj aor) : toucher

προσ-τίθημι : imposer, préposer à ; livrer à

πρόσωπον,ου (τό) : le visage

πρῶτα μέν : adv : d’abord

πρῶτον,ου (τό) = ἀρχή,ῆς () : le commencement, le début

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

τε : à la fois, en même temps, et (se place après le mot qu’il introduit)

τί ; : pourquoi ? (toujours accentué de l’aigu)

ὑπό + G : sous ; sous la conduite de, avec accompagnement de

(σ)μικρός,,όν : petit

σαίρω : balayer

σιτο-ποιός,ός,όν : relatif à la fabrication du pain

στρέφω : tourner, détourner

συμ-βούλομαι + D : partager avec qqn la volonté de ; consentir pour qqn à ce qu’il ...

τίθημι + prop inf  : inciter à, faire que

τοῖσιν = τοῖς

του = τινος G de τις, τις, τι : quelque, un ; quelqu’un

τρέφομαι , θρέψομαι (τραφήσομαι), ἐθρέφθην (ἐτρέφθην, ἐτράφην), τέθραμμαι : être nourri, être élevé

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : rencontrer,tomber sur

τύραννος, ου () : le souverain, le prince, le tyran

φαίνομαι, φανοῦμαι (φανήσομαι), ἐφάνην, πέφηνα (πέφασμαι) : paraître, se montrer

φέγγος,ους (τό) : l’éclat, la lumière ; l’éclat des yeux, le regard

φέρω: porter, supporter

φεύγω : fuir, échapper à

φιλό-ψυχος,ος,ον : qui tient à la vie, attaché à la vie

φρήν , φρενός () : l’esprit, le coeur

Φρύγιος,α,ον (Φρυγῶν = Φρυγιῶν) : Phrygien

χάριν + G (post-position) : à cause de

χαρακτήρ, ῆρος () : empreinte ; caractère, nature, noblesse

χείρ, χειρός () : la main

χραίνω ( futur χρανῶ) : souiller

χρῄζω : désirer

ὠμός,,όν : cruel

ὠνέομαι,οῦμαι ; ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι : acheter

ὠνητός,, όν : qu’on peut acheter

ὡς : que (développe une pensée ou une parole subjective)

ὡς = ἐπεί : car, puisque


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω : mener, emmener ; passer

αἰσχρός,,όν : honteux, infamant, déshonorant

ἀναγκάζω : forcer à, contraindre à

ἀνάγκη,ης () : contrainte, nécessité, obligation

ἄξιος,α,ον : digne

ἀξιόω,(pft ἠξίωκα) + G  : juger digne de

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : tout, absolument tout

(ἀπο)-θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir

ἀφ-ίημι : 1 lancer, jeter ; 2 laisser aller, abandonner, congédier ; 3 laisser perdre

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι (ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι) + A : arriver à

βασιλεύς, έως () : le roi

βίος,ου () : la vie, l’existence

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι : vouloir

βροτός,οῦ () : le mortel, l’homme

γάμος,ου () : le mariage ( le génitif marque le sujet de la rivalité)

γάρ : car, en effet

γε : certes (souvent ironique)

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : or, mais, d’autre part

δεῖ : il faut

δεινός,,όν : terrible, étonnament fort, redoutable, puissant

δόμος,ου () : la maison

δόξα,ης () : la croyance

δοῦλος,ου () : l’esclave

δράω,ῶ : agir

δῶμα, ατος (τό) : la demeure, la maison

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι) : moi, je

εἰ : si

εἰμι : je suis

ἐλπίς, ἐλπίδος () : l’espoir

ἐμός,,όν : mon, ma

ἐν + D : dans

ἔπειτα : ensuite

ἕτερος, α, ον : autre

εὖ πράττω : être heureux, connaître le bonheur

ἔχω : tenir, avoir ; susciter, être l’objet de

Ζεύς, Δία, Διός, Διί () : Zeus

ζάω (ζήω), ζῶ : vivre

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée ; la vie, l’existence

θεός,οῦ (,) : le dieu, la déesse

ἴσος,η,ον + D : égal de , à égalité avec

ἴσως : (ἴσως renforcé par ἄν) peut-être

καί : et, même , aussi

κακός,, όν : mauvais, méchant, lâche

καλός,,όν : beau

καλῶς : avec beauté, avec noblesse

κατά +Α : selon, conformément à

λέγω : parler

μᾶλλον ...... : plus ... que ...

μέγας, μεγάλη, μέγα : grand

μέν : particule affirmative : oui ; d’une part ; certes

μετά + D : parmi (sens poétique)

μή : ne ... pas (négation subjective)

μή + subj : pour éviter que, de peur que

μήδεν : adv : en rien

μήτηρ, μητρός () : la mère

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet

ὄνομα,ατος (τό) : le nom; le renom

ὁράω,ῶ : voir

ὅς,, ὅ : qui

ὅστις ἥτις, ὅ τι : celui qui, qui ; relatif indéfini ou interrogatif indirect

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas (négation objective) ; non !

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet

παρά + D : à côté de, près de

πατήρ, πατρός () : le père

πλήν : excepté

πολλοί,αί,ά : nombreux

πόνος,ου () : peine, malheur

ποτε : un jour

πρίν + inf : avant que

πρῶτα μέν : adv : d’abord

πρῶτον,ου (τό) = ἀρχή,ῆς () : le commencement, le début

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

τε : à la fois, en même temps, et (se place après le mot qu’il introduit)

τί ; : pourquoi ? (toujours accentué de l’aigu)

ὑπό + G : sous ; sous la conduite de, avec accompagnement de

(σ)μικρός,,όν : petit

τίθημι + prop inf  : inciter à, faire que

τις, τις, τι : quelque, un ; quelqu’un

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : rencontrer,tomber sur

φαίνομαι, φανοῦμαι (φανήσομαι), ἐφάνην, πέφηνα (πέφασμαι) : paraître, se montrer

φέρω: porter, supporter

φεύγω : fuir, échapper à

χάριν + G (post-position) : à cause de

χείρ, χειρός () : la main

ὡς : que (développe une pensée ou une parole subjective)

ὡς = ἐπεί : car, puisque

fréquence 2 :

ἀναγκαῖος,α,ον : nécessaire, imposé par la nécessité

ἄναξ, ἄνακτος () : prince, chef

δέμας (τό) : le corps

δεσπότης,ου () : le maître

δῆτα : assurément

δύστηνος,η,ον : malheureux

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐσθλός,,όν : noble

ἐφ-ίστημι : à l’aor 2 être préposé à + D

κατθανεῖν (τὸ) : (κατα-θνῄσκω) le fait de mourir, d’être mortel

κρύπτω : cacher

λέχος, ους (τό) : la couche, le lit

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

παρθένος,ου () : la vierge

ποθεν : n’importe où (indique la provenance)

πρόσθεν : auparavant, naguère

προσ-τίθημι : imposer, préposer à ; livrer à

τρέφομαι , θρέψομαι (τραφήσομαι), ἐθρέφθην (ἐτρέφθην, ἐτράφην), τέθραμμαι : être nourri, être élevé

τύραννος, ου () : le souverain, le prince, le tyran

φρήν , φρενός () : l’esprit, le coeur

χρῄζω : désirer

ὠνέομαι,οῦμαι ; ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι : acheter

fréquence 3 :

δεξιά,ᾶς () : la main droite

δέσποινα,ας () : maîtresse, souveraine

εἴωθα : pft à sens pr : avoir l’habitude de

ἕπομαι : suivre (+ D)

ἐράω,ῶ : aimer d’amour, être épris de ; aimer charnellement ; désirer

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, chanceux, fortuné

θαρσέω (θαρρέω) : avoir confiance, être courageux ; θάρσει : sois tranquille !

πρόσωπον,ου (τό) : le visage

fréquence 4 :

ἀλγέω,ῶ : souffrir

δούλη,ης () : esclave

ἐμποδὼν γενέσθαι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave

ἐν-τίθημι : placer dans ou sous (+D)

ἑστία,ας () : le foyer

εὐ-γένεια,ας () : la noblesse d’origine, la noblesse, la belle naissance

νύμφη,ης () : la jeune fille ; la jeune fille promise en mariage à + D

στρέφω : tourner, détourner

ne pas apprendre :

Ἅιδης,ου () : Hadès

ἀπό-βλεπτος,ος,ον : qui attire les regards

ἄργυρος,ου () : l’argent

αὐχήν, ένος () : le cou, la nuque

γενειάς,άδος () : le menton

γεύομαι + G : goûter à

δι-εργάζομαι + Α : achever qqn

Ἕκτωρ, Ἕκτορος () : Hector

εἷμα,ατος (τό) : le vêtement, le manteau

ἔμπαλιν : de l’autre côté , en sens contraire

ἐπὶ μεῖζον ἔρχεσθαι : s’accroître, grandir

ἐπίσημος,ος,ον : éclatant, remarquable

ζῆλος,ου () : la rivalité

ζυγός,οῦ () : le joug

θάρσος,ους (τό) + G : l’encouragement à

Ἰδαῖος,α,ον : de l’Ida, du mont Ida

Ἱκέσιος,α,ον : Protecteur des suppliants

κάσις, κάσιος () : la soeur

κερκίς, ίδος () : la navette ; au pl : le métier à tisser

λυπρός,,όν : douloureux

Ὀδυσσεύς, έως () : Ulysse

προσ-θιγγάνω + G (προσθίγω : subj aor) : toucher

σαίρω : balayer

σιτο-ποιός,ός,όν : relatif à la fabrication du pain

συμ-βούλομαι + D : partager avec qqn la volonté de ; consentir pour qqn à ce qu’il ...

φέγγος,ους (τό) : l’éclat, la lumière ; l’éclat des yeux, le regard

φιλό-ψυχος,ος,ον : qui tient à la vie, attaché à la vie

Φρύγιος,α,ον (Φρυγῶν = Φρυγιῶν) : Phrygien

χαρακτήρ, ῆρος () : empreinte ; caractère, nature, noblesse

χραίνω ( futur χρανῶ) : souiller

ὠμός,,όν : cruel

ὠνητός,, όν : qu’on peut acheter

Euripide Hécube v342-381


Polyxène et la mort

traduction au plus près du texte

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ὁρῶ σ’, Ὀδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ εἵματος

κρύπτοντα χεῖρα, καὶ πρόσωπον ἔμπαλιν

στρέφοντα, μή σου προσθίγω γενειάδος.

Θάρσει· πέφευγας τὸν ἐμὸν Ἱκέσιον Δία· 345

ὡς ἕψομαί γε τοῦ τ ἀναγκαίου χάριν,

θανεῖν τε χρῄζουσ · εἰ δὲ μὴ βουλήσομαι,

κακὴ φανοῦμαι καὶ φιλόψυχος γυνή.

POLYXENE

Je te vois, Ulysse, cacher (κρύπτοντα : litt. cachant) sous ton manteau <ta> main

droite (δεξιὰν... χεῖρα), et détourner (στρέφοντα) <ton> visage de l’autre côté,

pour éviter que je ne touche ton menton.

Sois tranquille ! tu as échappé à mon Zeus Protecteur des suppliants ! 345

car, certes, je <te> suivrai, à cause de la nécessité à la fois,

et désirant (=parce que je désire) mourir ; et si je ne le veux pas,

je me montrerai femme lâche et <trop> attachée à la vie.


Τί γάρ με δεῖ ζῆν ; ᾗ πατὴρ μὲν ἦν ἄναξ

Φρυγῶν ἁπαντῶν· τοῦτό μοι πρῶτον βίου· 350

ἔπειτ ἐθρέφθην ἐλπίδων καλῶν ὕπο,

βασιλεῦσι νύμφη, ζῆλον οὐ σμικρὸν γάμων

ἔχουσ’, ὅτου δῶμ ἑστίαν τ ἀφίξομαι·

δέσποινα δ ἡ δύστηνος Ἰδαίαισιν ἦ

γυναιξί, παρθένοις ἀπόβλεπτος μέτα, 355

ἴση θεοῖσι πλὴν τὸ κατθανεῖν μόνον·

Car pourquoi me faut-il vivre ? moi qui avais d’une part comme père le chef

de tous les Phrygiens : ceci <était> pour moi (= voilà) le début de la vie ; 350

ensuite je fus élevée avec accompagnement (= dans !) de beaux espoirs,

jeune fille promise à des rois, suscitant (ἔχουσα) une rivalité pas petite pour mes noces,

<pour savoir> à la maison de qui et au foyer de qui j’arriverai ;

et j’étais la souveraine, malheureuse <que je suis maintenant> !, pour les femmes (γυναιξί)

de l’Ida (Ἰδαίαισιν), attirant les regards parmi les vierges, 355

à égalité avec les déesses, excepté seulement en ce qui concerne le fait d’être mortelle ;


νῦν δ εἰμὶ δούλη. Πρῶτα μέν με τοὔνομα

θανεῖν ἐρᾶν τίθησιν, οὐκ εἰωθὸς ὄν·

ἔπειτ ἴσως ἂν δεσποτῶν ὠμῶν φρένας

τύχοιμ ἄν, ὅστις ἀργύρου μ ὠνήσεται, 360

τὴν Ἕκτορός τε χἀτέρων πολλῶν κάσιν,

προσθεὶς δ ἀνάγκην σιτοποιὸν ἐν δόμοις,

σαίρειν τε δῶμα κερκίσιν τ ἐφεστάναι,

λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν, μ ἀναγκάσει·

λέχη δὲ τἀμὰ δοῦλος ὠνητός ποθεν 365

χρανεῖ, τυράννων πρόσθεν ἠξιωμένα.

mais à présent je suis exclave. En premier <ce> nom

m’incite à désirer (être éprise de) mourir, <car ce nom> est inhabituel <pour moi> ;

ensuite peut-être que je tomberai sur (τύχοιμ ἄν) un maître cruel quant à son coeur,

qui m’achètera pour de l’argent, 360

<moi> la soeur d’Hector et de nombreux autres <héros>,

me préposant à la contrainte relative à la fabrication du pain dans le palais,

et me forcera (μ ἀναγκάσει ) à balayer la maison et à être affectée au métier à tisser,

passant une existence douloureuse ;

et mon lit, un esclave acheté n’importe où 365

le souillera, <ce lit> naguère jugé digne des princes.

Οὐ δῆτ · ἀφίημ ὀμμάτων ἐλεύθερον

φέγγος τόδ’, Ἅιδῃ προστιθεῖσ ἐμὸν δέμας.

Ἄγ οὖν μ Ὀδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ’ ἄγων·

οὔτ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁρῶ 370

θάρσος παρ ἡμῖν, ὥς ποτ εὖ πρᾶξαί με χρή.

Μῆτερ, σὺ δἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ,

λέγουσα μηδὲ δρῶσα· συμβούλου δέ μοι

θανεῖν, πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ ἀξίαν τυχεῖν.

Non !Non ! je lance en le perdant (ἀφίημι) ce regard éclatant (φέγγος τόδ’) <de femme> libre,

de mes yeux (ὀμμάτων), en livrant (προστιθεῖσ’) à Hadès mon corps.

Emmène-moi donc, Ulysse, et achève-moi, en m’emmenant ;

car je ne vois auprès de nous (παρ ἡμῖν) d’encouragement (θάρσος) ni à quelque espoir ni à quelque croyance

qu’il me faut un jour connaître le bonheur.

Mère, quant à toi (σὺ δ’), ne sois en rien une entrave pour nous,

ni en parlant, ni en agissant ; mais partage ma volonté

de mourir, avant que je ne sois soumise (τυχεῖν) à des déshonneurs allant contre ma dignité.

Ὅστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν, 375

φέρει μέν, ἀλγεῖ δαὐχέν ἐντιθεὶς ζυγῷ·

θανὼν δἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος

ἢ ζῶν· τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος.

ΧΟΡΟΣ

Δεινὸς χαρακτὴρ κὰπίσημος ἐν βροτοῖς

ἐσθλῶν γενέσθαι, κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 380

τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις.

Car celui qui n’a pas l’habitude de goûter aux malheurs, 375

il supporte certes, mais il souffre, en plaçant sa nuque sous le joug ;

mais en mourant, il serait bien plus chanceux

qu’en vivant : car le fait de vivre sans noblesse est une grande peine.

LE CORYPHÉE

<C’est> une empreinte étonnamment forte et remarquable chez les mortels

<que> de faire partie des nobles, et il s’accroît 380

le renom de la belle naissance pour ceux qui en sont dignes.


Retour en haut du texte