Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0382 0443 Episode 1 (6)

Les adieux de Polyxène0382 0443 Episode 1 (6)

Les adieux de Polyxène

ἙΚΑΒΗ

Καλῶς μὲν εἶπας, θύγατερ, ἀλλὰ τῷ καλῷ

λύπη πρόσεστιν. Εἰ δὲ δεῖ τῷ Πηλέως

χάριν γενέσθαι παιδί, καὶ ψόγον φυγεῖν

ὑμᾶς, Ὀδυσσεῦ, τήνδε μὲν μὴ κτείνετε, 385

ἡμᾶς δ΄ ἄγοντες, πρὸς πυρὰν Ἀχιλλέως

κεντεῖτε, μὴ φείδεσθ΄· ἐγὼ ῎τεκον Πάριν,

ὃς παῖδα Θέτιδος ὤλεσεν τόξοις βαλών.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Οὐ σ΄, ὦ γεραιά, κατθανεῖν Ἀχιλλέως

φάντασμ΄ Ἀχαιούς, ἀλλὰ τήνδ΄ ᾐτήσατο. 390

ἙΚΑΒΗ

Ὑμεῖς δέ μ΄ ἀλλὰ θυγατρὶ συμφονεύσατε,

καὶ δὶς τόσον πῶμ΄ αἵματος γενήσεται

γαίᾳ νεκρῷ τε τῷ τάδ΄ ἐξαιτουμένῳ.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Ἅλις κόρης σῆς θάνατος, οὐ προσοιστέος

ἄλλος πρὸς ἄλλῳ· μηδὲ τόνδ΄ ὠφείλομεν. 395

ἙΚΑΒΗ

Πολλή γ΄ ἀνάγκη θυγατρὶ συνθανεῖν ἐμέ.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Πῶς; Οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας κεκτημένος.

ἙΚΑΒΗ

Ὁποῖα κισσὸς δρυὸς, ὅπως τῆσδ΄ ἕξομαι.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Οὔκ, ἤν γε πείθῃ τοῖσι σοῦ σοφωτέροις.

ἙΚΑΒΗ

Ὡς τῆσδ΄ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθήσομαι. 400

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Ἀλλ΄ οὐδ΄ ἐγὼ μὴν τήνδ΄ ἄπειμ΄ αὐτοῦ λιπών.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Μῆτερ, πιθοῦ μοι· καὶ σύ, παῖ Λαερτίου,

χάλα τοκεῦσιν εἰκότως θυμουμένοις,

σύ τ΄, ὦ τάλαινα, τοῖς κρατοῦσι μὴ μάχου.

Βούλῃ πεσεῖν πρὸς οὖδας, ἑλκῶσαί τε σόν 405

γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὠθουμένη,

ἀσχημονῆσαί τ΄ ἐκ νέου βραχίονος

σπασθεῖσ΄; ἃ πείσῃ. Μὴ σύ, γ΄· οὐ γὰρ ἄξιον.

Ἀλλ΄, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα

δός, καὶ παρειὰν προσϐαλεῖν παρηίδι· 410

ὡς οὔποτ΄ αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον

ἀκτῖνα κύκλον θ΄ ἡλίου προσόψομαι.

Τέλος δέχῃ δὴ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων.

Ὦ μῆτερ, ὦ τεκοῦσ΄, ἄπειμι δὴ κάτω, ...

ἙΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ, ἡμεῖς δ΄ ἐν φάει δουλεύσομεν. 415

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... ἄνυμφος ἀνυμέναιος ὧν μ΄ ἐχρῆν τυχεῖν...

ἙΚΑΒΗ

Οἰκτρὰ σύ, τέκνον, ἀθλία δ΄ ἐγὼ γυνή.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... ἐκεῖ δ΄ ἐν Ἅιδου κείσομαι χωρὶς σέθεν.

ἙΚΑΒΗ

Οἴμοι· τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον;

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Δούλη θανοῦμαι, πατρὸς οὖσ΄ ἐλευθέρου. 420

ἙΚΑΒΗ

Ἡμεῖς δὲ πεντήκοντά γ΄ ἄμμοροι τέκνων.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί σοι πρὸς Ἕκτορ΄ ἢ γέροντ΄ εἴπω πόσιν;

ἙΚΑΒΗ

Ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ὦ στέρνα μαστοί θ΄, οἵ μ΄ ἐθρέψαθ΄ ἡδέως.

ἙΚΑΒΗ

Ὦ τῆς ἀώρου, θύγατερ, ἀθλίας τύχης. 425

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Χαῖρ΄, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασάνδρα τ΄ ἐμοί, ...

ἙΚΑΒΗ

Χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ΄ οὐκ ἔστιν τόδε.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... Ὅ τ΄ ἐν φιλίπποις Θρῃξὶ Πολύδωρος κάσις.

ἙΚΑΒΗ

Εἰ ζῇ γ΄· ἀπιστῶ δ΄, ὧδε πάντα δυστυχῶ.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ζῇ, καὶ θανούσης ὄμμα συγκλῄσει τὸ σόν. 430

ἙΚΑΒΗ

Τέθνηκ΄ ἔγωγε, πρὶν θανεῖν, κακῶν ὕπο.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Κόμιζ΄, Ὀδυσσεῦ, μ΄ ἀμφιθεὶς κάρᾳ πέπλους·

ὡς πρὶν σφαγῆναι γ΄ ἐκτέτηκα καρδίαν

θρήνοισι μητρός, τήνδε τ΄ ἐκτήκω γόοις.

Ὦ φῶς· προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ΄ ἔξεστι μοι, 435

μέτεστι δ΄ οὐδέν, πλὴν ὅσον χρόνον ξίφους

βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς Ἀχιλλέως.

ἙΚΑΒΗ

Οἲ ΄γώ, προλείπω· λύεται δέ μου μέλη.

Ὦ θύγατερ, ἅψαι μητρός, ἔκτεινον χέρα,

δός· μὴ λίπῃς μ΄ ἄπαιδ΄. Ἀπωλόμην, φίλαι. 440

Ὣς τὴν Λάκαιναν, σύγγονον Διοσκόροιν,

Ἑλένην ἴδοιμι· διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων

αἴσχιστα Τροίαν εἶλε τὴν εὐδαίμονια.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin, la douleur, la souffrance

καλός,ή,όν : beau

πρόσειμι +D : accompagner

Πηλεύς, έως (ὁ) : Pélée

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : devenir (mais l’aoriste sert aussi d’aoriste au verbe être)

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme, le reproche

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα : fuir, échapper à

385

πυρά,ᾶς (ἡ) : le bûcher (funèbre)

κεντέω : percer, tuer

φείδομαι : épargner

῎τεκον = ἔτεκον (aor de τίκτω : engendrer) aphérèse

Πάρις, ιδος (Α Πάριν) (ὁ) : Pâris

Θέτις,ιδος (ἡ) : Thétis

τόξον,ου (τό) : l’arc, le trait, la flèche

βάλλω, , βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : lancer, jeter ; frapper qqn

390

Ἀχαιούς : complète ᾐτήσατο; σε et τήνδε sont sujets de κατθανεῖν .

ἀλλά : mais ; ici, du moins

συμ-φονεύω +D : tuer avec, tuer en même temps que

δὶς τόσον : deux fois autant

πῶμα,ατος (τό) : le breuvage

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir (mais l’aoriste sert aussi d’aoriste au verbe être)

γαῖα,ας (ἡ) : la terre

ἅλις : assez, en quantité suffisante

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

προσοιστέος,α,ον : qui doit être ajouté (adj verbal de προσφέρω : ajouter)

395

μήδε ὠφείλομεν : expression du regret dans le présent : plût au ciel que nous ne dussions pas

ὀφείλω : devoir, être redevable d’une dette, avoir l’obligation de

τόνδε reprend θάνατος

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut

συν-θνῄσκω + D : mourir avec

πῶς : comment

οἶδα + participe : je sais que

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

κτάομαι,ῶμαι: acquérir (κέκτημαι : pft : je possède, j’ai)

ὁποῖος,α,ον : tel que, tel

κισσός,οῦ (ἡ) : le lierre

ὁποῖα ... ὅπως : telle ... ainsi ...

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

ἔχομαι + G : tenir à, être attaché à

πείθομαι + D: se fier à, en croire à

400

<s e ἴσθι> ὡς : <sache> que ...

μεθ-ίεμαι +G : laisser aller, lâcher

ἑκών, οῦσα,όν : spontanément, de mon propre mouvement, volontairement, de mon plein gré

μήν : vraiment, assurément

ἄπ-ειμι : partir

αὐτοῦ adv. : ici

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser

Λαέρτιος,ου (ὁ) : Laerte

χαλάω,ῶ : tr. relâcher, délier, laisser tomber ; intr. se relâcher de ; +D : pardonner

τοκεύς,έως (ὁ) : le parent

εἰκότως : avec raison, logiquement, de façon naturelle

θυμόομαι, οῦμαι +D : s’irriter contre, s’emporter contre

τάλας, αινα,αν : malheureux

κρατέω,ῶ : être puissant, avoir le pouvoir

405

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

πίπτω (πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber

οὖδας, οὔδεος (τό) : le sol

ἑλκόω,ῶ : blesser en déchirant, déchirer, meurtrir

χρῶς, χρωτός / χρόος (τό) : la peau, la chair, le corps

πρὸς βίαν : par force, de force, violemment

ὠθέομαι : être poussé, repoussé, arraché, expulsé

ἀ-σχημονέω : donner un spectacle inconvenant, manquer aux bienséances, se comporter de façon indécente

ἐκ νέου βραχίονος = ὑπὸ νέου βραχίονος

νέος,α,ον : jeune

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

σπάω : arracher

πείσῃ = πείσει < futur de πάσχω : éprouver, endurer

410

ἡδύς, εῖα,ύ : doux, agréable

δίδωμι : donner ; + inf. permettre

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

προσϐάλλω : jeter vers, lancer contre ; appliquer sur, presser contre

παρηίς, ίδος (ἡ) : la joue

οὔποτε : jamais

αὖθις : de nouveau

νῦν : maintenant

παν-ύστατον : pour la toute dernière fois

ἀκτίς, ῖνος (ἡ) : le rayon, les rayons, le rayonnement, la lumière

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle, le disque

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil

προσοράω,ῶ : voir, regarder vers, lever les yeux vers

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin, le terme

δέχομαι : recevoir

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole adressée à qqn, parole

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον : engendrer

κάτω : en bas, là-dessous

415

φάος, ou φῶς, φάους (τό) : la lumière

δουλεύω : être esclave

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux

ἀν-υμέναιος,ος,ον : sans chant nuptial, sans hyménée

ὧν : νυμφεύματα καὶ ὑμέναιοι ὧν ...

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα +G : rencontrer, obtenir

οἰκτρός,ά,όν : digne de pitié, pitoyable

ἄθλιος,α,ον : malheureux

ἐκεῖ : là-bas

ἐν Ἅιδου : expr. dans <la demeure> d’Hadès, dans l’Hadès, chez Hadès

κεῖμαι : être couché, gésir ; être , demeurer

χωρίς + G : loin de, séparé de

σέθεν=σοῦ

δράω : faire

ποῖ : où (avec mvt)

τελευτάω,ῶ : finir, terminer, achever

420

δούλη,ης (ἡ) : esclave

ἐλευθέρος,α,ον : libre

πεντήκοντα indécl. : cinquante

ἄμμορος,ος,ον + G: exempt de, privé de

τί σοι εἴπω : subjonctif aoriste délibératif : que puis-je dire pour toi, de ta part

Ἕκτωρ,ορος (ὁ) : Hector

γέρων, οντος (ὁ) : le vieillard

πόσις,ίος (ὁ) : l’époux

στέρνον,ου (τό) : la poitrine (pl poét)

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever

ἡδέως : avec douceur, agréablement, avec plaisir

425

ὦ τῆς ... τύχης : génitif exclamatif (syntaxe Bizos p 155)

ἄ-ωρος,ος,ον : qui ne vient pas à son heure, prématuré

χαίρω : se réjouir, être heureux ; expr. χαῖρε : adieu (formule d’adieu)

ἔστι = ἔξεστι : il est possible, il est permis

φίλ-ιππος,ος,ον : qui aime les chevaux

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

κάσις,ίος (ὁ) : le frère

ἀ-πιστέω,ῶ : ne pas ajouter foi à, douter

ὦδε : 1) ainsi 2) tellement, à ce point

πάντα : acc. de relation, ou adverbial : en tout

δυσ-τυχέω,ῶ : être dans le malheur

430

συγ-κλείω : fermer, clore

κομίζω : emmener, emporter

ἀμφι-τίθημι : placer qqch autour de, envelopper qqch de

κάρα (τό) ( D κάρᾳ) : la tête

πέπλος,ου (ὁ) : le voile

ὡς : dans la mesure où (adv restrictif)

πρίν + inf : avant que

σφάττομαι, σφαγήσομαι, ἐσφάγην : être égorgé, être immolé

ἐκτήκω : consumer, fondre ; ἐκτέτηκα : pft à sens moyen : fondre, se fondre, se consumer

καρδία,ας (ἡ) : le coeur (acc de relation)

θρῆνος, ου (ὁ) : chant funèbre ; chant de deuil, chant plaintif (D de cause)

γόος,ου (ὁ) : le gémissement

435

προσαγορεύω, προσερῶ, προσεῖπον, προσείρηκα : adresser la parole à, s’adresser à ; appeler par un nom, saluer

<μοι> μέτεστι δ΄ οὐδὲν σοῦ : mais je n’ai en rien part à toi = je ne suis plus de ton monde

πλήν : excepté, sauf

ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée)

ξίφος,ους (τό) : le glaive, l’épée, le couteau

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐήκα : marcher

μεταξύ + G : dans l’intervalle qui <me> sépare de

οἴ : hélas

προ-λείπω : j’abandonne, je fais défaut, je défaille

λύω : délier ; MP : se délier ou être délié, défaillir, se paralyser, se dérober

μέλος,ους (τό) : le membre

ἅπτομαι +G : toucher

ἐκ-τείνω : tendre

440

ἄ-παις, παιδος : sans enfants

ὥς = οὕτως

Λάκαινα,ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

σύγ-γονος, ου (ὁ,ἡ) : frère, soeur

Διόσκοροι,ων (οἱ) : les Dioscures

διά+ G : à travers, au moyen de, par

αἴσχιστα : superlatif neutre adverbial : d’une façon parfaitement infâme

αἱρέω (aor εἷλον): s’emparer de, prendre, triompher de

εὐ-δαίμων,ων,ον : heureuxVocabulaire alphabétique :

ἐν Ἅιδου : expr. dans <la demeure> d’Hadès, dans l’Hadès, chez Hadès

αἱρέω (εἷλον): s’emparer de, prendre, triompher de

αἴσχιστα : superlatif neutre adverbial : d’une façon parfaitement infâme

ἀκτίς, ῖνος (ἡ) : le rayon, les rayons, le rayonnement, la lumière

ἅλις: assez, en quantité suffisante

ἀλλά : mais ; ici, du moins

ἄμμορος,ος,ον + G: exempt de, privé de

ἀμφι-τίθημι : placer qqch autour de, envelopper qqch de

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut

ἀν-υμέναιος,ος,ον : sans chant nuptial, sans hyménée

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux

ἄ-παις, παιδος : sans enfants

ἄπ-ειμι : partir

ἀ-πιστέω,ῶ : ne pas ajouter foi à, douter

ἀ-σχημονέω : donner un spectacle inconvenant, manquer aux bienséances, se comporter de façon indécente

αὖθις : de nouveau

αὐτοῦ adv. : ici

ἄ-ωρος,ος,ον : qui ne vient pas à son heure, prématuré

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐήκα : marcher

πρὸς βίαν : par force, de force, violemment

βάλλω, , βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : lancer, jeter ; frapper qqn

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

γαῖα,ας (ἡ) : la terre

γέρων, οντος (ὁ) : le vieillard

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir (mais l’aoriste sert aussi d’aoriste au verbe être)

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

δέχομαι : recevoir

διά+ G : à travers, au moyen de, par

δίδωμι : donner ; + inf. permettre

Διόσκοροι,ων (οἱ) : les Dioscures

δὶς τόσον : deux fois autant

δουλεύω : être esclave

δούλη,ης (ἡ) : esclave

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

δυσ-τυχέω,ῶ : être dans le malheur

εἰκότως : avec raison, logiquement, de façon naturelle

ἐκεῖ : là-bas

Ἕκτωρ,ορος (ὁ) : Hector

ἑκών, οῦσα,όν : spontanément, de mon propre mouvement, volontairement, de mon plein gré

ἐκ-τείνω : tendre

ἐκτήκω : consumer, fondre ; ἐκτέτηκα : pft à sens moyen : fondre, se fondre, se consumer

ἑλκόω,ῶ : blesser en déchirant, déchirer, meurtrir

ἔστι = ἔξεστι : il est possible, il est permis

εὐ-δαίμων,ων,ον : heureux

ἔχομαι + G : tenir à, être attaché à

ἡδέως : avec douceur, agréablement, avec plaisir

ἡδύς, εῖα,ύ : doux, agréable

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

Θέτις,ιδος (ἡ) : Thétis

θρῆνος, ου (ὁ) : chant funèbre ; chant de deuil, chant plaintif (D de cause)

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

θυμόομαι, οῦμαι +D : s’irriter contre, s’emporter contre

καλός,ή,όν : beau

κάρα (τό) ( D κάρᾳ) : la tête

κάσις,ίος (ὁ) : le frère

κάτω : en bas, là-dessous

κεῖμαι : être couché, gésir ; être , demeurer

κεντέω : percer, tuer

κισσός,οῦ (ἡ) : le lierre

κομίζω : emmener, emporter

κτάομαι,ῶμαι: acquérir (κέκτημαι : pft : je possède, j’ai)

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle, le disque

Λαέρτιος,ου (ὁ) : Laerte

Λάκαινα,ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin, la douleur, la souffrance

λύω : délier ; MP : se délier ou être délié, défaillir, se paralyser, se dérober

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein

μεθ-ίεμαι +G : laisser aller, lâcher

μέλος,ους (τό) : le membre

μεταξύ + G : dans l’intervalle qui <me> sépare de

<μοι> μέτεστι δ΄ οὐδὲν σοῦ : mais je n’ai en rien part à toi = je ne suis plus de ton monde

μήν : vraiment, assurément

νέος,α,ον : jeune

νῦν : maintenant

ξίφος,ους (τό) : le glaive, l’épée, le couteau

οἶδα + participe : je sais que

ὁποῖος,α,ον : tel que, tel; ὁποῖος ... ὅπως : tel ... ainsi ...

ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée)

οὖδας, οὔδεος (τό) : le sol

οὔποτε : jamais

ὀφείλω : devoir, être redevable d’une dette, avoir l’obligation de

πάντα : acc. de relation, ou adverbial : en tout

παν-ύστατον : pour la toute dernière fois

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

Πάρις, ιδος (Α Πάριν) (ὁ) : Pâris

πείθομαι + D: se fier à, en croire à

πεντήκοντα indécl. : cinquante

Πηλεύς, έως (ὁ) : Pélée

πίπτω (πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber

πλήν : excepté, sauf

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

πόσις,ίος (ὁ) : l’époux

πρίν + inf : avant que

προ-λείπω : j’abandonne, je fais défaut, je défaille

προσαγορεύω, προσερῶ, προσεῖπον, προσείρηκα : adresser la parole à, s’adresser à ; appeler par un nom, saluer

προσϐάλλω : jeter vers, lancer contre ; appliquer sur, presser contre

πρόσειμι +D : accompagner

προσοιστέος,α,ον : qui doit être ajouté (adj verbal de προσφέρω : ajouter)

προσοράω,ῶ : voir, regarder vers, lever les yeux vers

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole adressée à qqn, parole

πυρά,ᾶς (ἡ) : le bûcher (funèbre)

πῶμα,ατος (τό) : le breuvage

σπάω : arracher

στέρνον,ου (τό) : la poitrine (pl poét)

σύγ-γονος, ου (ὁ,ἡ) : frère, soeur

συγ-κλείω : fermer, clore

συμ-φονεύω +D : tuer avec, tuer en même temps que

συν-θνῄσκω + D : mourir avec

σφάττομαι, σφαγήσομαι, ἐσφάγην) : être égorgé, être immolé

τάλας, αινα,αν : malheureux

τελευτάω,ῶ : finir, terminer, achever

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin, le terme

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον : engendrer

τοκεύς,έως (ὁ) : le parent

τόξον,ου (τό) : l’arc, le trait, la flèche

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα +G : rencontrer, obtenir

φάος, ou φῶς, φάους (τό) : la lumière

φείδομαι : épargner

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα : fuir, échapper à

φίλ-ιππος,ος,ον : qui aime les chevaux

χαίρω : se réjouir, être heureux ; expr. χαῖρε : adieu (formule d’adieu)

χαλάω,ῶ : tr. relâcher, délier, laisser tomber ; intr. se relâcher de ; +D : pardonner

χρῶς, χρωτός / χρόος (τό) : la peau, la chair, le corps

χωρίς + G : loin de, séparé de

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme, le reproche

ὦδε : 1) ainsi 2) tellement, à ce point

ὠθέομαι : être poussé, repoussé, arraché, expulsé

ὡς : dans la mesure où (adv restrictif)

ὡς : que

ὥς = οὕτως
Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

αἱρέω (εἷλον): s’emparer de, prendre, triompher de

αἴσχιστα : superlatif neutre adverbial : d’une façon parfaitement infâme

ἀλλά : mais ; ici, du moins

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut

βάλλω, , βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : lancer, jeter ; frapper qqn

βούλομαι, βουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir (mais l’aoriste sert aussi d’aoriste au verbe être)

δέχομαι : recevoir

διά+ G : à travers, au moyen de, par

δίδωμι : donner ; + inf. permettre

εἰκότως : avec raison, logiquement, de façon naturelle

ἔστι = ἔξεστι : il est possible, il est permis

ἔχομαι + G : tenir à, être attaché à

θάνατος,ου (ὁ) : la mort

καλός,ή,όν : beau

κεῖμαι : être couché, gésir ; être , demeurer

κομίζω : emmener, emporter

κτάομαι,ῶμαι: acquérir (κέκτημαι : pft : je possède, j’ai)

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser

μήν : vraiment, assurément

νέος,α,ον : jeune

νῦν : maintenant

οἶδα + participe : je sais que

ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée)

ὀφείλω : devoir, être redevable d’une dette, avoir l’obligation de

πάντα : acc. de relation, ou adverbial : en tout

πείθομαι + D: se fier à, en croire à

πλήν : excepté, sauf

πρίν + inf : avant que

τάλας, αινα,αν : malheureux

τελευτάω,ῶ : finir, terminer, achever

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον : engendrer

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα +G : rencontrer, obtenir

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα : fuir, échapper à

χαίρω : se réjouir, être heureux ; expr. χαῖρε : adieu (formule d’adieu)

ὡς : dans la mesure où (adv restrictif)

ὡς : que

ὥς = οὕτως

Fréquence 2 :

ἄπ-ειμι : partir

αὖθις : de nouveau

βαίνω, βήσομαι, ἔϐην, βέϐήκα : marcher

βάλλω, , βαλῶ, ἔϐαλον, βέϐληκα : lancer, jeter ; frapper qqn

πρὸς βίαν : par force, de force, violemment

γαῖα,ας (ἡ) : la terre

γέρων, οντος (ὁ) : le vieillard

δεσπότης,ου (ὁ) : le maître

δουλεύω : être esclave

δυσ-τυχέω,ῶ : être dans le malheur

ἐκεῖ : là-bas

ἑκών, οῦσα,όν : spontanément, de mon propre mouvement, volontairement, de mon plein gré

εὐ-δαίμων,ων,ον : heureux

ἡδέως : avec douceur, agréablement, avec plaisir

ἡδύς, εῖα,ύ : doux, agréable

κάρα (τό) ( D κάρᾳ) : la tête

λύω : délier ; MP : se délier ou être délié, défaillir, se paralyser, se dérober

πίπτω (πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα) : tomber

πόσις,ίος (ὁ) : l’époux

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin, le terme

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : nourrir, élever

φάος, ou φῶς, φάους (τό) : la lumière

χωρίς + G : loin de, séparé de

Fréquence 3 :

ἄ-παις, παιδος : sans enfants

ἀ-πιστέω,ῶ : ne pas ajouter foi à, douter

δὶς τόσον : deux fois autant

κάτω : en bas, là-dessous

κύκλος,ου (ὁ) : le cercle, le disque

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin, la douleur, la souffrance

μεθ-ίεμαι +G : laisser aller, lâcher

μέλος,ους (τό) : le membre

μέτεστί μοι τούτου : j’ai ma part de cela, je participe à cela

ξίφος,ους (τό) : le glaive, l’épée, le couteau

ὁποῖος,α,ον : tel que, tel; ὁποῖος ... ὅπως : tel ... ainsi ...

οὔποτε : jamais

προσαγορεύω, προσερῶ, προσεῖπον, προσείρηκα : adresser la parole à, s’adresser à ; appeler par un nom, saluer

πρόσειμι +D : accompagner

σύγ-γονος, ου (ὁ,ἡ) : frère, soeur

σφάττομαι, σφαγήσομαι, ἐσφάγην) : être égorgé, être immolé

ὦδε : 1) ainsi 2) tellement, à ce point

Fréquence 4 :

ἅλις: assez, en quantité suffisante

αὐτοῦ adv. : ici

δούλη,ης (ἡ) : esclave

μαστός,οῦ (ὁ) : le sein

μεταξύ + G : dans l’intervalle qui <me> sépare de

προσϐάλλω : jeter vers, lancer contre ; appliquer sur, presser contre

στέρνον,ου (τό) : la poitrine (pl poét)

τόξον,ου (τό) : l’arc, le trait, la flèche

φείδομαι : épargner

χρῶς, χρωτός / χρόος (τό) : la peau, la chair, le corps

Ne pas apprendre :

ἐν Ἅιδου : expr. dans <la demeure> d’Hadès, dans l’Hadès, chez Hadès

ἀκτίς, ῖνος (ἡ) : le rayon, les rayons, le rayonnement, la lumière

ἄμμορος,ος,ον + G: exempt de, privé de

ἀμφι-τίθημι : placer qqch autour de, envelopper qqch de

ἀν-υμέναιος,ος,ον : sans chant nuptial, sans hyménée

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux

ἀ-σχημονέω : donner un spectacle inconvenant, manquer aux bienséances, se comporter de façon indécente

ἄ-ωρος,ος,ον : qui ne vient pas à son heure, prématuré

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

Διόσκοροι,ων (οἱ) : les Dioscures

δρῦς, δρυός (ἡ) : le chêne

ἐκ-τείνω : tendre

ἐκτήκω : consumer, fondre ; ἐκτέτηκα : pft à sens moyen : fondre, se fondre, se consumer

Ἕκτωρ,ορος (ὁ) : Hector

ἑλκόω,ῶ : blesser en déchirant, déchirer, meurtrir

Θέτις,ιδος (ἡ) : Thétis

θρῆνος, ου (ὁ) : chant funèbre ; chant de deuil, chant plaintif (D de cause)

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

θυμόομαι, οῦμαι +D : s’irriter contre, s’emporter contre

κάσις,ίος (ὁ) : le frère

κεντέω : percer, tuer

κισσός,οῦ (ἡ) : le lierre

Λαέρτιος,ου (ὁ) : Laerte

Λάκαινα,ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

οὖδας, οὔδεος (τό) : le sol

παν-ύστατον : pour la toute dernière fois

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

Πάρις, ιδος (Α Πάριν) (ὁ) : Pâris

πεντήκοντα indécl. : cinquante

Πηλεύς, έως (ὁ) : Pélée

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

προ-λείπω : j’abandonne, je fais défaut, je défaille

προσοιστέος,α,ον : qui doit être ajouté (adj verbal de προσφέρω : ajouter)

προσοράω,ῶ : voir, regarder vers, lever les yeux vers

πρόσφθεγμα,ατος (τό) : parole adressée à qqn, parole

πυρά,ᾶς (ἡ) : le bûcher (funèbre)

πῶμα,ατος (τό) : le breuvage

σπάω : arracher

συγ-κλείω : fermer, clore

συμ-φονεύω +D : tuer avec, tuer en même temps que

συν-θνῄσκω + D : mourir avec

τοκεύς,έως (ὁ) : le parent

φίλ-ιππος,ος,ον : qui aime les chevaux

χαλάω,ῶ : tr. relâcher, délier, laisser tomber ; intr. se relâcher de ; +D : pardonner

ψόγος,ου (ὁ) : le blâme, le reproche

ὠθέομαι : être poussé, repoussé, arraché, expulsé


Traduction au plus près du texte :

0382 0443 Episode 1 (6)

Les adieux de Polyxène

ἙΚΑΒΗ

Καλῶς μὲν εἶπας, θύγατερ, ἀλλὰ τῷ καλῷ

λύπη πρόσεστιν. Εἰ δὲ δεῖ τῷ Πηλέως

χάριν γενέσθαι παιδί, καὶ ψόγον φυγεῖν

ὑμᾶς, Ὀδυσσεῦ, τήνδε μὲν μὴ κτείνετε, 385

ἡμᾶς δ΄ ἄγοντες, πρὸς πυρὰν Ἀχιλλέως

κεντεῖτε, μὴ φείδεσθ΄· ἐγὼ ῎τεκον Πάριν,

ὃς παῖδα Θέτιδος ὤλεσεν τόξοις βαλών.

Tu as bien parlé, ma fille, mais, cette beauté,

Du chagrin l’accompagne. Et, s’il faut, pour le fils (τῷ...παιδί) de Pélée,

Qu’il y ait une marque de respect, et que vous échappiez au blâme,

Vous, Ulysse, d’une part ne tuez pas celle-ci, 385

Mais en m’(ἡμᾶς) emmenant vers le bûcher d’Achille, moi,

Percez-moi <de coups>, ne m’épargnez pas ; c’est moi qui ai engendré Pâris,

Qui a tué le fils de Thétis en le frappant de ses traits.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Οὐ σ΄, ὦ γεραιά, κατθανεῖν Ἀχιλλέως

φάντασμ΄ Ἀχαιούς, ἀλλὰ τήνδ΄ ᾐτήσατο. 390

Vieille <femme>, le fantôme (φάντασμ΄) d’Achille n’a pas réclamé (Οὐ ... ᾐτήσατο) aux Achéens (Ἀχαιούς) que tu meures,

Mais que celle-ci <meure>.

ἙΚΑΒΗ

Ὑμεῖς δέ μ΄ ἀλλὰ θυγατρὶ συμφονεύσατε,

καὶ δὶς τόσον πῶμ΄ αἵματος γενήσεται

γαίᾳ νεκρῷ τε τῷ τάδ΄ ἐξαιτουμένῳ.

Mais vous, du moins, moi, tuez-moi avec ma fille,

Et deux fois autant de breuvage de sang <en> naîtra

Pour la terre et pour le mort qui exige cela.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Ἅλις κόρης σῆς θάνατος, οὐ προσοιστέος

ἄλλος πρὸς ἄλλῳ· μηδὲ τόνδ΄ ὠφείλομεν. 395

C’et assez de la mort de ta fille, ne doit pas être ajoutée

Une autre <mort> à la première ; et plût au ciel que nous ne dussions pas celle-ci ! 395

ἙΚΑΒΗ

Πολλή γ΄ ἀνάγκη θυγατρὶ συνθανεῖν ἐμέ.

Il est de toute nécessité que je meure avec ma fille.

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Πῶς; Οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας κεκτημένος.

Comment ! car je ne sais pas avoir (= je ne me connais pas) de maîtres !

ἙΚΑΒΗ

Ὁποῖα κισσὸς δρυὸς, ὅπως τῆσδ΄ ἕξομαι.

Telle le lierre au chêne, ainsi je m’attacherai à celle-ci !

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Οὔκ, ἤν γε πείθῃ τοῖσι σοῦ σοφωτέροις.

Non, si du moins tu en crois ceux <qui sont> plus sages que toi !

ἙΚΑΒΗ

Ὡς τῆσδ΄ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθήσομαι. 400

<sache> que, cette enfant-ci, volontairement, je ne la laisserai pas aller ! 400

ὈΔΥΣΣΕΥΣ

Ἀλλ΄ οὐδ΄ ἐγὼ μὴν τήνδ΄ ἄπειμ΄ αὐτοῦ λιπών.

Et pourtant moi, c’est sûr (μὴν), celle-ci, je ne partirai pas en la laissant ici !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Μῆτερ, πιθοῦ μοι· καὶ σύ, παῖ Λαερτίου,

χάλα τοκεῦσιν εἰκότως θυμουμένοις,

σύ τ΄, ὦ τάλαινα, τοῖς κρατοῦσι μὴ μάχου.

Βούλῃ πεσεῖν πρὸς οὖδας, ἑλκῶσαί τε σόν 405

γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὠθουμένη,

ἀσχημονῆσαί τ΄ ἐκ νέου βραχίονος

σπασθεῖσ΄ ; ἃ πείσῃ. Μὴ σύ, γ΄· οὐ γὰρ ἄξιον.

Mère, crois-m’en ; à la fois (καὶ ...τε...) toi, fils de Laerte,

Pardonne à des parents qui, bien logiquement, s’emportent,

Et toi, ô malheureuse, n’engage pas le combat avec les puissants.

Veux-tu tomber par terre, et déchirer ton 405

Vieux corps en étant repoussée de force,

Et te montrer indécente, arrachée (σπασθεῖσ΄) par un jeune bras ?

<choses> que tu endureras. Non, pas toi ! Car ce n’est pas digne .

Ἀλλ΄, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα

δός, καὶ παρειὰν προσϐαλεῖν παρηίδι· 410

ὡς οὔποτ΄ αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον

ἀκτῖνα κύκλον θ΄ ἡλίου προσόψομαι.

Τέλος δέχῃ δὴ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων.

Au contraire, ô mère qui m’est chère, ta très douce main,

Donne-la (δός), et permets (δός) de presser une joue contre une joue : 410

Car plus jamais de nouveau, mais maintenant pour la toute dernière fois,

Je tournerai mes regards vers les rayons et le disque du soleil.

Tu reçois précisément la fin de mes paroles (= mes dernières paroles).

Ὦ μῆτερ, ὦ τεκοῦσ΄, ἄπειμι δὴ κάτω, ...

Ô mère, ô toi qui m’as engendrée, je m’en irai donc là-dessous, ...

ἙΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ, ἡμεῖς δ΄ ἐν φάει δουλεύσομεν. 415

Ô ma fille, et nous, dans la lumière, nous resterons en servitude. 415

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... ἄνυμφος ἀνυμέναιος ὧν μ΄ ἐχρῆν τυχεῖν...

...sans époux, sans hyménée, <choses> qu’il aurait fallu (ἐχρῆν) que j’obtienne...

ἙΚΑΒΗ

Οἰκτρὰ σύ, τέκνον, ἀθλία δ΄ ἐγὼ γυνή.

Tu es à plaindre, toi, mon enfant, et moi, je suis une pauvre femme !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... ἐκεῖ δ΄ ἐν Ἅιδου κείσομαι χωρὶς σέθεν.

... et là-bas, chez Hadès, je serai gisante, séparée de toi.

ἙΚΑΒΗ

Οἴμοι· τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον;

Hélas ; que ferai-je ? où terminerai-je ma vie ?

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Δούλη θανοῦμαι, πατρὸς οὖσ΄ ἐλευθέρου. 420

Esclave je vais mourir, alors que je suis née (οὖσ΄) d’un père libre. 420

ἙΚΑΒΗ

Ἡμεῖς δὲ πεντήκοντά γ΄ ἄμμοροι τέκνων.

Et nous, alors, privée de cinquante enfants !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Τί σοι πρὸς Ἕκτορ΄ ἢ γέροντ΄ εἴπω πόσιν;

Que pourrais-je dire pour toi à Hector ou à ton vieil époux ?

ἙΚΑΒΗ

Ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ.

Annonce-<lui> que, la plus malheureuse de toutes <les femmes>, c’est moi !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ὦ στέρνα μαστοί θ΄, οἵ μ΄ ἐθρέψαθ΄ ἡδέως.

Ô poitrine et seins, vous qui m’avez nourrie avec <tant de> douceur !

ἙΚΑΒΗ

Ὦ τῆς ἀώρου, θύγατερ, ἀθλίας τύχης. 425

Ô quel triste destin prématuré, ma fille ! 425

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Χαῖρ΄, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασάνδρα τ΄ ἐμοί, ...

Bonne vie (χαῖρε), toi qui m’as engendrée ; et bonne vie, Cassandre, de ma part...

ἙΚΑΒΗ

Χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ΄ οὐκ ἔστιν τόδε.

Les autres ont bonne vie (= à d’autres, la bonne vie !) ; mais pour ta mère, ce n’est pas possible.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

... Ὅ τ΄ ἐν φιλίπποις Θρῃξὶ Πολύδωρος κάσις.

... et mon frère , chez les Thraces qui aiment les chevaux !

ἙΚΑΒΗ

Εἰ ζῇ γ΄· ἀπιστῶ δ΄, ὧδε πάντα δυστυχῶ.

Si du moins il vit : car j’en doute, tellement, en tout, je suis dans le malheur !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ζῇ, καὶ θανούσης ὄμμα συγκλῄσει τὸ σόν. 430

Il vit, et il fermera tes yeux, quand tu seras morte (σόν ... θανούσης) ! 430

ἙΚΑΒΗ

Τέθνηκ΄ ἔγωγε, πρὶν θανεῖν, κακῶν ὕπο.

Moi, je suis déjà (γε) morte, avant <même> de mourir, sous <le poids de> mes malheurs !

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Κόμιζ΄, Ὀδυσσεῦ, μ΄ ἀμφιθεὶς κάρᾳ πέπλους·

ὡς πρὶν σφαγῆναι γ΄ ἐκτέτηκα καρδίαν

θρήνοισι μητρός, τήνδε τ΄ ἐκτήκω γόοις.

Ὦ φῶς· προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ΄ ἔξεστι μοι, 435

μέτεστι δ΄ οὐδέν, πλὴν ὅσον χρόνον ξίφους

βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς Ἀχιλλέως.

Emmène-moi, Ulysse, après avoir enveloppé ma tête de voiles ;

Car avant d’être immolée, je fonds quant à mon coeur

A cause des chants de deuil de ma mère, et je fais fondre celle-ci à cause de mes gémissements.

Ô lumière ! car il m’est permis de te saluer par ton nom, 435

Mais je n’ai en rien part à toi (= je ne suis plus de ton monde), sauf autant de temps que

Je vais marcher, dans l’intervalle qui me sépare du glaive, et du bûcher funèbre d’Achille.

ἙΚΑΒΗ

Οἲ ΄γώ, προλείπω· λύεται δέ μου μέλη.

Ὦ θύγατερ, ἅψαι μητρός, ἔκτεινον χέρα,

δός· μὴ λίπῃς μ΄ ἄπαιδ΄. Ἀπωλόμην, φίλαι. 440

Pauvre de moi, je défaille ; et mes membres se dérobent.

Ô ma fille, touche ta mère, tends la main,

Donne-la ! ne me laisse pas sans enfant. Je suis morte, mes amies ! 440

Ὣς τὴν Λάκαιναν, σύγγονον Διοσκόροιν,

Ἑλένην ἴδοιμι· διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων

αἴσχιστα Τροίαν εἶλε τὴν εὐδαίμονια.

La Laconienne, la soeur des deux Dioscures,

Hélène, puissé-je ainsi la voir (ὣς...ἴδοιμι) : car au moyen de ses beaux yeux,

D’une façon infâme, elle a pris l’heureuse Troie (= elle a pris le bonheur de Troie).Comparaison de traductions :

v 382-387

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Tu tiens un noble langage, ma fille ; mais que cette noblesse est cruelle ! Mais s’il faut satisfaire le fils de Pélée, Ulysse, s’il faut vous mettre à l’abri des reproches, ne prenez pas cette enfant pour victime ; conduisez-moi près du bûcher d’Achille, percez mon corps d’aiguillons, ne me ménagez pas.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Noble langage, ma fille. Mais cette noblesse, à quel deuil elle me voue ! Ulysse ! s’il faut que vous contentiez Achille pour vous sentir sans reproche, ne la tuez pas, elle ! Prenez-moi, conduisez-moi au bûcher du héros, lardez-moi de coups, sans merci.


v 404-408

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Toi, malheureuse, ne lutte pas contre la force. Veux-tu tomber à terre, et meurtrir ton vieux corps sous des poussées brutales, te faire indécemment arracher par un jeune bras ? C’est le sort qui t’attend. Ah ! loin de toi cette indignité !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Et toi, malheureuse, n’engage pas une lutte avec ton maître. Veux-tu donc, jetée sur le sol, y meurtrir tes vieux membres, repoussée par la force, grotesquement tirée en arrière par une poigne juvénile ? C’est le sort qui t’attend. Oh ! Ne t’expose pas, toi, à cette indignité !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Pauvre maman, cesse de lutter contre qui est le maître. Veux-tu être jetée à terre, voir ton vieux corps meurtri par ceux qui te refouleront brutalement ? Subir la mainmise indécente d’une jeune poigne qui te fera lâcher prise ? C’est le sort qui t’attend. Non ! Pas cela ! Ce ne serait pas digne de nous !


v 419

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Hélas ! que faire ? Où donc aller finir mes jours ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Hélas ! Que dois-je faire ? Où chercher le trépas ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Hélas ! que puis-je faire ? Où donc irai-je en finir avec la vie ?


v 441-443

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Puissé-je voir en cet état la Laconienne, sœur des deux Dioscures, Hélène ! Ses beaux yeux ont infligé au bonheur de Troie la plus affreuse ruine.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ah ! Telle puissé-je voir un jour la fille de Laconie, la sœur des Dioscures, Hélène ; car c’est elle qui a fait au piège de ses beaux yeux trébucher si honteusement la fortune de Troie !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ah ! si je pouvais voir à sa place la Spartiate, la soeur des Dioscures, Hélène,... elle dont les beaux yeux et l’ignoble conduite ont su anéantir tout le bonheur de Troie !

Retour en haut du texte