Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0444 0483 stasimon 1

exil : incertitude des captivesHécube : 0444 0483 : Premier stasimon

Les douleurs de l’exil


ΧΟΡΟΣ

Strophe 1

Αὔρα, ποντιὰς αὔρα,

ἅτε ποντοπόρους κομί- 445

ζεις θοὰς ἀκάτους ἐπ΄ οἶδμα λίμνας,

ποῖ με τὰν μελέαν πορεύ-

σεις; τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶ-

κον κτηθεῖσ΄ ἀφίξομαι; ἢ

Δωρίδος ὅρμον αἴας; 450

ἢ Φθιάδος, ἔνθα τὸν

καλλίστων ὑδάτων πατέρα

φασὶν Ἀπιδανὸν γύας λιπαίνειν;

Antistrophe 1

ἢ νάσων, ἁλιήρει

κώπᾳ πεμπομέναν τάλαι- 456

ναν, οἰκτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴκοις,

ἔνθα πρωτόγονός τε φοῖ-

νιξ δάφνα θ΄ ἱεροὺς ἀνέσ-

χε πτόρθους Λατοῖ φίλᾳ ὠ- 460

δῖνος ἄγαλμα Δίας;

σὺν Δηλιάσιν τε κού-

ραισιν Ἀρτέμιδος θεᾶς

χρυσέαν ἄμπυκα τόξα τ΄ εὐλογήσω; 465

Strophe 2

Ἢ Παλλάδος ἐν πόλει

τᾶς καλλιδίφρου θεᾶς

ναίουσ΄ ἐν κροκέῳ πέπλῳ

ζεύξομαι ἆρα πώλους, ἐν

δαιδαλέαισι ποικίλλουσ΄ 470

ἀνθοκρόκοισι πήναις, ἢ

Τιτάνων γενεὰν

τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ κοιμί-

ζει φλογμῷ Κρονίδας;

Antistrophe 2

Ὤ μοι τεκέων ἐμῶν, 476

ὤ μοι πατέρων χθονός θ΄,

ἃ καπνῷ κατερείπεται

τυφομένα, δορίκτητος

Ἀργεΐων· ἐγὼ δ΄ ἐν ξεί-

νᾳ χθονὶ δὴ κέκλημαι δού- 480

λα, λιποῦσ΄ Ἀσίαν,

Εὐρώπας θεράπναν ἀλλά-

ξασ΄, Ἅιδα θαλάμους.


NB : Nombreuses formes doriennes en α au lieu de η !


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Strophe 1 :

αὔρα,ας (ἡ) : brise, souffle

ποντιάς, άδος : de la mer, marin

ἅτε (dorien) = ἥτε ( ἥ + τε) : et qui

ὅς,ἥ, ὅ : qui

τε : enclitique, toujours post-posé : et

ποντο-πόρος,ος,ον : qui parcourt les mers

κομίζω : prendre soin de, emmener (s’emploie notamment pour les cadavres), emporter

θοός,ή,όν : rapide, agile ; pointu, aigu

ἄκατος,ου (ἡ) : vaisseau léger et pointu, barque, esquif, felouque

ἐπί + A : sur

οἶδμα,ατος (τό) : le gonflement, la houle

λίμνα,ας (dorien) = λίμνη,ης (ἡ) : marais (notamment infernal) ; lac ; la mer, le large

ποῖ : où (avec mvt) ?

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

μέλεος,α,ον : vain ; malheureux, misérable (τάν = τήν)

πορεύω : faire passer, conduire, transporter

τίς, τίς, τί : pr qui ?; adj : quel ? (τῷ = τίνι, complète κτηθεῖσα)

δουλό-συνος,ος,ον : d’esclave, servile, en tant qu’esclave, qui a la qualité d’esclave

πρός + Α : vers; en ce qui concerne, pour , eu égard à

οἶκος,ου (ὁ) : maison ; train de maison ; propriété

κτάομαι,ῶμαι , κτήσομαι, M ἐκτησάμην / P ἐκτήθην, κέκτημαι : acquérir (au pft : posséder ou être possédé)

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver

ἤ ... ; ἤ ... ; : est-ce que ... ? ou bien est-ce que ... ?

450

Δωρίς, ίδος : dorien , de Doride (la Doride est la patrie d’Agamemnon)

ὅρμος,ου (ὁ) : le port , le mouillage ( ὅρμον = εἰς ὅρμον)

αἴα,ας (ἡ) hom. = γαῖα,ας (ἡ) : la terre

Φθιάς,άδος : de Phthie (la Phthie est la patrie d’Achille et de Néoptolème)

ἔνθα : là où

κάλος,η,ον (sup. κάλλιστος,η,ον) : beau

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

φημι : dire, raconter, affirmer

Ἀπιδανός,οῦ (ὁ) : l’Apidanos (fleuve de Thessalie)

γύης, ου (ὁ) : arpent (mesure agraire), champ, terre

λιπαίνω : engraisser, fertiliser

Antistrophe 1 :

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ἁλι-ήρης, ης, ες : qui fend la mer

κώπα(dorien)= κώπη,ης (ἡ) : la rame

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer, emporter, transporter (l’A πεμπομέναν s’explique en sous-entendant με πορεύσεις du vers 447)

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

οἰκτρός,ά,όν : pitoyable, lamentable, misérable

βιοτά (dorien)=βιοτή, ης (ἡ) : la vie, l’existence

ἔχω : avoir

οἴκοις = ἐν οἴκοις, ou bien D de cause

πρωτό-γονος,ος,ον : premier né, premier

φοῖνιξ, ικος (ὁ) : le palmier

δάφνη,ης (ἡ) : le laurier

ἱερός,ά,όν : sacré

ἀν-έχω : lever, élever, diriger vers le haut, dresser (accord par proximité)

460

πτόρθος, ου (ὁ) : le rameau, la branche

Λατώ (dorien) ( D Λατοῖ) = Λητώ, οῦς (ἡ): Létô (mère d’Apollon et d’Artémis, conçus par Zeus, qui enfante à Délos)

φίλος,η,ον : ami, cher

ὠδίς, ῖνος (ἡ) : douleur de l’enfantement, enfantement ; enfant

ἄγαλμα,ατος (τό) : ornement, parure, monument <à la gloire de qqn ou qqch>; statue, image

Δῖος,α,ον : de Zeus

σύν + D : avec

Δηλιάς,άδος : de Délos

κούρη, ης (ἡ) : jeune fille, vierge, fille

Ἄρτεμις,ιδος (ἡ) : Artémis

θεά,ᾶς (ἡ) : la déesse

χρυσέος,έα,έον : d’or, en or

ἄμπυξ, υκος (ὁ, ἡ) : le bandeau, le diadème

τόξον,ου (τό) : l’arc, les traits, les flèches

εὐ-λογέω,ῶ : célébrer


Strophe 2 :

Παλλάς,άδος (ἡ) : Pallas

ἐν + D : dans (sans mvt)

πόλις,εως (ἡ) : la ville, la cité

καλλί-διφρος,ος,ον : au beau char

ναίω : habiter, être établi à

κρόκεος,ος,ον : couleur de safran, safrané

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le péplos

ζεύγνυμι , ζεύξω, ἔζευξα : joindre par un joug, mettre sous le joug, atteler ; lier fortement,solidement ; unir

ἆρα : est-ce que ?

πῶλος,ου (ὁ) : le poulain, le cheval, le coursier

470

δαιδάλεος,α,ον : artistement travaillé, ouvragé, brodé

ποικίλλω : représenter dans un tissu par des couleurs variées, bigarrer, diaprer (ποικίλλουσα s e αὐτούς)

ἀνθό-κροκος,ος,ον : tissé de couleurs éclatantes, de couleurs fleuries

πήνη,ης (ἡ) : la trame, le tissu

Τιτάν,ᾶνος (ὁ) : le Titan

γενεά,ας (ἡ) : naissance, espèce, génération, race

τάν (dorien)=τήν = ἥν (relatif)

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἀμφι-πυρος,ος,ον : qui est en feu tout autour, enflammé, entouré ou entourant de flammes 

κοιμίζω : endormir, endormir du dernier sommeil

φλογμός, ου (ὁ) : flamme, éclat, éclair, foudre

Κρονίδας (dorien) = Κρονίδης, ου (ὁ): le fils de Cronos

Antistrophe 2 :

τέκος,ους (τό) : l’enfant (τεκέων = τεκῶν qui, comme πατέρων et χθονός , est un génitif exclamatif de cause ; cf Syntaxe Bizos p 155)

ἐμός,ή,όν : mon

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, pays

(dorien)= ἥ

κάπνος,ου (ὁ) : la fumée

κατ-ερείπομαι : s’écrouler, s’effondrer

τύφομαι : être enfumé, aveuglé, obscurci par la fumée ; être incendié

δορί-κτητος,ος,ον + G : acquis ou conquis par la lance de

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

ξείνος,η,ον : étranger

δή : me voilà ... , oui (particule intensive forte)

καλέομαι,οῦμαι, κληθήσομαι, ἐκλήθην, κέκλημαι : être appelé, être nommé

δούλα (dorien) = δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter, abandonner

Ἀσία,ας (ἡ) : l’Asie

Εὐρώπα (dorien) = Εὐρώπη,ης (ἡ) : l’Europe

θεράπνα (dorien)= θεράπνη,ης (ἡ) : habitation, séjour

ἀλλάσσω, ἀλλάξω, ἤλλαξα, ἤλλαχα : troquer, changer, échanger

Ἅιδα ( G dorien) , de Ἅιδης, ου (ὁ) : Hadès ; l’Hadès, les enfers

θάλαμος,ου (ὁ) : chambre nuptiale, chambre, séjour, habitation


Vocabulaire alphabétique :

(dorien)= ἥ

ἄγαλμα,ατος (τό) : ornement, parure, monument <à la gloire de qqn ou qqch>; statue, image

αἴα,ας (ἡ) hom. = γαῖα,ας (ἡ) : la terre

Ἅιδα ( G dorien) , de Ἅιδης, ου (ὁ) : Hadès ; l’Hadès, les enfers

ἄκατος,ου (ἡ) : vaisseau léger et pointu, barque, esquif, felouque

ἁλι-ήρης, ης, ες : qui fend la mer

ἀλλάσσω, ἀλλάξω, ἤλλαξα, ἤλλαχα : troquer, changer, échanger

ἄμπυξ, υκος (ὁ, ἡ) : le bandeau, le diadème

ἀμφι-πυρος,ος,ον : qui est en feu tout autour, enflammé, entouré ou entourant de flammes 

ἀν-έχω : lever, élever, diriger vers le haut, dresser

ἀνθό-κροκος,ος,ον : tissé de couleurs éclatantes, de couleurs fleuries

Ἀπιδανός,οῦ (ὁ) : l’Apidanos (fleuve de Thessalie)

ἆρα : est-ce que ?

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

Ἄρτεμις,ιδος (ἡ) : Artémis

Ἀσία,ας (ἡ) : l’Asie

ἅτε (dorien) = ἥτε ( ἥ + τε) 

αὔρα,ας (ἡ) : brise, souffle

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver

βιοτά (dorien)=βιοτή, ης (ἡ) : la vie, l’existence

γενεά,ας (ἡ) : naissance, espèce, génération, race

γύης, ου (ὁ) : arpent (mesure agraire), champ, terre

δαιδάλεος,α,ον : artistement travaillé, ouvragé, brodé

δάφνη,ης (ἡ) : le laurier

δή : me voilà ... , oui (particule intensive forte)

Δηλιάς,άδος : de Délos

Δῖος,α,ον : de Zeus

δορί-κτητος,ος,ον + G : acquis ou conquis par la lance de

δούλα (dorien) = δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

δουλό-συνος,ος,ον : d’esclave, servile, en tant qu’esclave, qui a la qualité d’esclave

Δωρίς, ίδος : dorien , de Doride (la Doride est la patrie d’Agamemnon)

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

ἐμός,ή,όν : mon

ἐν + D : dans (sans mvt)

ἔνθα : là où

ἐπί + A : sur

εὐ-λογέω,ῶ : célébrer

Εὐρώπα (dorien) = Εὐρώπη,ης (ἡ) : l’Europe

ἔχω : avoir

ζεύγνυμι , ζεύξω, ἔζευξα : joindre par un joug, mettre sous le joug, atteler ; lier fortement,solidement ; unir

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἤ ... ; ἤ ... ; : est-ce que ... ? ou bien est-ce que ... ?

θάλαμος,ου (ὁ) : chambre nuptiale, chambre, séjour, habitation

θεά,ᾶς (ἡ) : la déesse

θεράπνα (dorien)= θεράπνη,ης (ἡ) : habitation, séjour

θοός,ή,όν : rapide, agile ; pointu, aigu

ἱερός,ά,όν : sacré

καλέομαι,οῦμαι, κληθήσομαι, ἐκλήθην, κέκλημαι : être appelé, être nommé

καλλί-διφρος,ος,ον : au beau char

κάλος,η,ον (sup. κάλλιστος,η,ον) : beau

κάπνος,ου (ὁ) : la fumée

κατ-ερείπομαι : s’écrouler, s’effondrer

κοιμίζω : endormir, endormir du dernier sommeil

κομίζω : prendre soin de, emmener (s’emploie notamment pour les cadavres), emporter

κούρη, ης (ἡ) : jeune fille, vierge, fille

κρόκεος,ος,ον : couleur de safran, safrané

Κρονίδας (dorien) = Κρονίδης, ου (ὁ): le fils de Cronos

κτάομαι,ῶμαι , κτήσομαι, M ἐκτησάμην / P ἐκτήθην, κέκτημαι : acquérir (au pft : posséder ou être possédé)

κώπα(dorien)= κώπη,ης (ἡ) : la rame

Λατώ (dorien) ( D Λατοῖ) = Λητώ, οῦς (ἡ): Létô (mère d’Apollon et d’Artémis, conçus par Zeus, qui enfante à Délos)

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter, abandonner

λίμνα,ας (dorien) = λίμνη,ης (ἡ) : marais (notamment infernal) ; lac ; la mer, le large

λιπαίνω : engraisser, fertiliser

μέλεος,α,ον : vain ; malheureux, misérable

ναίω : habiter, être établi à

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

ξείνος,η,ον : étranger

οἶδμα,ατος (τό) : le gonflement, la houle

οἶκος,ου (ὁ) : maison ; train de maison ; propriété

οἰκτρός,ά,όν : pitoyable, lamentable, misérable

ὅρμος,ου (ὁ) : le port , le mouillage

ὅς,ἥ, ὅ : qui

Παλλάς,άδος (ἡ) : Pallas

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer, emporter, transporter

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le péplos

πήνη,ης (ἡ) : la trame, le tissu

ποῖ : où (avec mvt) ?

ποικίλλω : représenter dans un tissu par des couleurs variées, bigarrer, diaprer

πόλις,εως (ἡ) : la ville, la cité

ποντιάς, άδος : de la mer, marin

ποντο-πόρος,ος,ον : qui parcourt les mers

πορεύω : faire passer, conduire, transporter

πρός + Α : vers; en ce qui concerne, pour , eu égard à

πρωτό-γονος,ος,ον : premier né, premier

πτόρθος, ου (ὁ) : le rameau, la branche

πῶλος,ου (ὁ) : le poulain, le cheval, le coursier

σύν + D : avec

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

τάν (dorien)=τήν = ἥν

τε : enclitique, toujours post-posé : et

τέκος,ους (τό) : l’enfant

τίς, τίς, τί : pr qui ?; adj : quel ?

Τιτάν,ᾶνος (ὁ) : le Titan

τόξον,ου (τό) : l’arc, les traits, les flèches

τύφομαι : être enfumé, aveuglé, obscurci par la fumée ; être incendié

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

φημι : dire, raconter, affirmer

Φθιάς,άδος : de Phthie (la Phthie est la patrie d’Achille et de Néoptolème)

φίλος,η,ον : ami, cher

φλογμός, ου (ὁ) : flamme, éclat, éclair, foudre

φοῖνιξ, ικος (ὁ) : le palmier

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, pays

χρυσέος,έα,έον : d’or, en or

ὠδίς, ῖνος (ἡ) : douleur de l’enfantement, enfantement ; enfantVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἆρα : est-ce que ?

ἀφ-ικνέομαι, οῦμαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver

δή : me voilà ... , oui (particule intensive forte)

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

ἐμός,ή,όν : mon

ἐν + D : dans (sans mvt)

ἐπί + A : sur

ἔχω : avoir

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἤ ... ; ἤ ... ; : est-ce que ... ? ou bien est-ce que ... ?

καλέομαι,οῦμαι, κληθήσομαι, ἐκλήθην, κέκλημαι : être appelé, être nommé

κάλος,η,ον (sup. κάλλιστος,η,ον) : beau

κομίζω : prendre soin de, emmener (s’emploie notamment pour les cadavres), emporter

κούρη, ης (ἡ) : jeune fille, vierge, fille

κτάομαι,ῶμαι , κτήσομαι, M ἐκτησάμην / P ἐκτήθην, κέκτημαι : acquérir (au pft : posséder ou être possédé)

κώπη,ης (ἡ) : la rame

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter, abandonner

ξείνος,η,ον : étranger

οἶκος,ου (ὁ) : maison ; train de maison ; propriété

ὅς,ἥ, ὅ : qui

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer, emporter, transporter

ποῖ : où (avec mvt) ?

πόλις,εως (ἡ) : la ville, la cité

πρός + Α : vers; en ce qui concerne, pour , eu égard à

σύν + D : avec

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux, infortuné

τε : enclitique, toujours post-posé : et

τίς, τίς, τί : pr qui ?; adj : quel ?

φημι : dire, raconter, affirmer

φίλος,η,ον : ami, cher

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, pays

Fréquence 2 :

ἀν-έχω : lever, élever, diriger vers le haut, dresser

γαῖα,ας (ἡ) : la terre

θεά,ᾶς (ἡ) : la déesse

ἱερός,ά,όν : sacré

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le péplos

πορεύω : faire passer, conduire, transporter

ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau

Fréquence 3 :

ἄγαλμα,ατος (τό) : ornement, parure, monument <à la gloire de qqn ou qqch>; statue, image

μέλεος,α,ον : vain ; malheureux, misérable

ναίω : habiter, être établi à

νῆσος,ου (ἡ) : l’île

οἰκτρός,ά,όν : pitoyable, lamentable, misérable

χρυσέος,έα,έον : d’or, en or

Fréquence 4 :

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

ζεύγνυμι , ζεύξω, ἔζευξα : joindre par un joug, mettre sous le joug, atteler ; lier fortement,solidement ; unir

θάλαμος,ου (ὁ) : chambre nuptiale, chambre, séjour, habitation

πῶλος,ου (ὁ) : le poulain, le cheval, le coursier

τόξον,ου (τό) : l’arc, les traits, les flèches

Ne pas apprendre :

Ἅιδης, ου (ὁ) : Hadès ; l’Hadès, les enfers

ἄκατος,ου (ἡ) : vaisseau léger et pointu, barque, esquif, felouque

ἁλι-ήρης, ης, ες : qui fend la mer

ἀλλάσσω, ἀλλάξω, ἤλλαξα, ἤλλαχα : troquer, changer, échanger

ἄμπυξ, υκος (ὁ, ἡ) : le bandeau, le diadème

ἀμφι-πυρος,ος,ον : qui est en feu tout autour, enflammé, entouré ou entourant de flammes 

ἀνθό-κροκος,ος,ον : tissé de couleurs éclatantes, de couleurs fleuries

Ἀπιδανός,οῦ (ὁ) : l’Apidanos (fleuve de Thessalie)

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

Ἄρτεμις,ιδος (ἡ) : Artémis

Ἀσία,ας (ἡ) : l’Asie

αὔρα,ας (ἡ) : brise, souffle

βιοτή, ης (ἡ) : la vie, l’existence

γενεά,ας (ἡ) : naissance, espèce, génération, race

γύης, ου (ὁ) : arpent (mesure agraire), champ, terre

δαιδάλεος,α,ον : artistement travaillé, ouvragé, brodé

δάφνη,ης (ἡ) : le laurier

Δηλιάς,άδος : de Délos

Δῖος,α,ον : de Zeus

δορί-κτητος,ος,ον + G : acquis ou conquis par la lance de

δουλό-συνος,ος,ον : d’esclave, servile, en tant qu’esclave, qui a la qualité d’esclave

Δωρίς, ίδος : dorien , de Doride (la Doride est la patrie d’Agamemnon)

ἔνθα : là où

εὐ-λογέω,ῶ : célébrer

Εὐρώπα (dorien) = Εὐρώπη,ης (ἡ) : l’Europe

θεράπνη,ης (ἡ) : habitation, séjour

θοός,ή,όν : rapide, agile ; pointu, aigu

καλλί-διφρος,ος,ον : au beau char

κάπνος,ου (ὁ) : la fumée

κατ-ερείπομαι : s’écrouler, s’effondrer

κοιμίζω : endormir, endormir du dernier sommeil

κρόκεος,ος,ον : couleur de safran, safrané

Κρονίδης, ου (ὁ): le fils de Cronos

Λητώ, οῦς (ἡ): Létô (mère d’Apollon et d’Artémis, conçus par Zeus, qui enfante à Délos)

λίμνη,ης (ἡ) : marais (notamment infernal) ; lac ; la mer, le large

λιπαίνω : engraisser, fertiliser

οἶδμα,ατος (τό) : le gonflement, la houle

ὅρμος,ου (ὁ) : le port , le mouillage

Παλλάς,άδος (ἡ) : Pallas

πήνη,ης (ἡ) : la trame, le tissu

ποικίλλω : représenter dans un tissu par des couleurs variées, bigarrer, diaprer

ποντιάς, άδος : de la mer, marin

ποντο-πόρος,ος,ον : qui parcourt les mers

πρωτό-γονος,ος,ον : premier né, premier

πτόρθος, ου (ὁ) : le rameau, la branche

τέκος,ους (τό) : l’enfant

Τιτάν,ᾶνος (ὁ) : le Titan

τύφομαι : être enfumé, aveuglé, obscurci par la fumée ; être incendié

Φθιάς,άδος : de Phthie (la Phthie est la patrie d’Achille et de Néoptolème)

φλογμός, ου (ὁ) : flamme, éclat, éclair, foudre

φοῖνιξ, ικος (ὁ) : le palmier

ὠδίς, ῖνος (ἡ) : douleur de l’enfantement, enfantement ; enfant


Traduction au plus près du texte :

ΧΟΡΟΣ

LE CHOEUR

Strophe 1

Αὔρα, ποντιὰς αὔρα,

ἅτε ποντοπόρους κομί- 445

ζεις θοὰς ἀκάτους ἐπ΄ οἶδμα λίμνας,

ποῖ με τὰν μελέαν πορεύ-

σεις; τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶ-

κον κτηθεῖσ΄ ἀφίξομαι; ἢ

Δωρίδος ὅρμον αἴας; 450

ἢ Φθιάδος, ἔνθα τὸν

καλλίστων ὑδάτων πατέρα

φασὶν Ἀπιδανὸν γύας λιπαίνειν;

Brise, brise marine,

et qui emmènes les rapides (θοὰς)

esquifs qui parcourent les mers (ποντοπόρους) sur la houle du large,

vers où, moi qui suis malheureuse, me conduiras-

tu ? Par qui acquise (κτηθεῖσ΄) comme esclave (= sous quel maître de servitude) pour sa

propriété (= comme domestique) m’en irai-je ? Est-ce

<dans> un port de la terre de Doride ?

Ou bien de Phthie, là où l’on raconte (φασὶν) que le

père de très belles eaux,

l’Apidanos, fertilise les champs ?

Antistrophe 1

ἢ νάσων, ἁλιήρει

κώπᾳ πεμπομέναν τάλαι- 456

ναν, οἰκτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴκοις,

ἔνθα πρωτόγονός τε φοῖ-

νιξ δάφνα θ΄ ἱεροὺς ἀνέσ-

χε πτόρθους Λατοῖ φίλᾳ ὠ- 460

δῖνος ἄγαλμα Δίας;

σὺν Δηλιάσιν τε κού-

ραισιν Ἀρτέμιδος θεᾶς

χρυσέαν ἄμπυκα τόξα τ΄ εὐλογήσω; 465

Ou bien <un port> des îles, emportée (πεμπομέναν)

par la rame qui fend la mer, <moi> l’infortunée,

menant une existence lamentable dans la domesticité,

là où et le palmier premier né

et le laurier érigèrent leurs saints

rameaux pour leur chère Létô,

monument à la gloire des douleurs de l’enfantement <causées par> Zeus ?

<est-ce qu’> avec les vierges de Délos,

je célèbrerai (εὐλογήσω) à la fois (τε) de la déesse Artémis

le diadème d’or et l’arc ?


Strophe 2

Ἢ Παλλάδος ἐν πόλει

τᾶς καλλιδίφρου θεᾶς

ναίουσ΄ ἐν κροκέῳ πέπλῳ

ζεύξομαι ἆρα πώλους, ἐν

δαιδαλέαισι ποικίλλουσ΄ 470

ἀνθοκρόκοισι πήναις, ἢ

Τιτάνων γενεὰν

τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ κοιμί-

ζει φλογμῷ Κρονίδας;

Ou bien est-ce que (ἆρα), établie (ναίουσ΄) dans la cité de Pallas,

la déesse au beau char,

sur un voile couleur de safran

je lierai solidement des chevaux sous le joug,

en <les> diaprant sur des trames (πήναις)

Ouvragées (δαιδαλέαισι) de couleurs éclatantes, ou bien

<je tisserai : ζεύξομαι encore> la race des Titans,

que Zeus, fils de Cronos (Κρονίδας), fait sombrer dans le sommeil

avec sa foudre qui est en feu tout autour ?

Antistrophe 2

Ὤ μοι τεκέων ἐμῶν, 476

ὤ μοι πατέρων χθονός θ΄,

ἃ καπνῷ κατερείπεται

τυφομένα, δορίκτητος

Ἀργεΐων· ἐγὼ δ΄ ἐν ξεί-

νᾳ χθονὶ δὴ κέκλημαι δού- 480

λα, λιποῦσ΄ Ἀσίαν,

Εὐρώπας θεράπναν ἀλλά-

ξασ΄, Ἅιδα θαλάμους.

Hélas ! ah, mes enfants,

hélas, ah, mes pères, et mon pays,

qui s’est effondré, obscurci (τυφομένα) par la fumée,

conquis par la lance

des Argiens ! et moi, dans

un pays étranger , me voilà qui suis définitivement appelée

esclave, ayant quitté l’Asie,

<l’> ayant troquée contre le séjour de d’Europe,

demeures d’Hadès !Comparaison de traductions :

v 448-49

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

De quel maître, achetée comme esclave, atteindrai-je la maison ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Quel maître va m’acquérir et m’introduire dans sa demeure ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Qui donc m’achètera, chez qui arriverai-je

pour servir en esclave, et dans quelle maison ?


v 458-461

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

...dans cette île où le premier palmier et le laurier dressèrent leurs rameaux sacrés pour la chère Léto, en l’honneur de l’enfant de Zeus ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

... dans cette île ou le premier palmier et le premier laurier lancèrent en l’honneur de lêtô leurs rameaux sacrés, cher monument des divines douleurs ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Où le premier palmier et le laurier dressèrent

l’offrande de leurs branches

pour l’amour de Léto, qui allait accoucher

enceinte des oeuvres de Zeus ?v 479-483

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Et moi, sur un sol étranger, voici que je porte le nom d’esclave ; j’ai quitté l’Asie, je l’ai échangée pour le séjour de l’Europe, pour la demeure d’Hadès !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Voici donc que sur le sol étranger je porte le nom d’esclave ! Arrachée à l’Asie, l’Europe est désormais mon séjour, l’Europe, c’est-à-dire l’Enfer.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Et le nom qu’on me donne

à moi, c’est celui d’esclave

sur une terre étrangère.

J’ai laissé derrière moi

mon Asie – et le séjour

que je trouve, en échange, aux rives de l’Europe,

ce sont déjà pour moi les alcôves d’Enfer !


Retour en haut du texte