Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0484 0517 Episode 2 (1)

Arrivée de Talthybios, messager du malheur0484 0517 Episode 2 (1)

L’arrivée de Talthybios, messager de malheur


ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ΄ οὖσαν Ἰλίου

Ἑκάϐην ἂν ἐξεύροιμι, Τρῳάδες κόραι; 485

ΧΟΡΟΣ

Αὕτη πέλας σου νῶτ΄ ἔχουσ΄ ἐπὶ χθονί,

Ταλθύϐιε, κεῖται ξυγκεκλῃμένη πέπλοις.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ὦ Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ΄ ἀνθρώπους ὁρᾶν;

ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην

[ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος], 490

τύχην δὲ πάντα τἀν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν;

Οὐχ ἥδ΄ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,

οὐχ ἥδε Πριάμου τοῦ μέγ΄ ὀλϐιου δάμαρ;

Καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ΄ ἀνέστηκεν δορί,

αὐτὴ δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονί 495

κεῖται, κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα.

Φεῦ φεῦ· γέρων μέν εἰμ΄, ὅμως δέ μοι θανεῖν

εἴη πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τύχῃ τινί.

Ἀνίστασ΄, ὦ δύστηνε, καὶ μετάρσιον

πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευκον κάρα. 500

ἙΚΑΒΗ

Ἔα· τίς οὗτος σῶμα τοὐμὸν οὐκ ἐᾷ

κεῖσθαι; Τί κινεῖς μ΄, ὅστις εἶ, λυπουμένην;

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ταλθύϐιος ἥκω Δαναϊδῶν ὑπηρέτης,

Ἀγαμέμνονος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα.

ἙΚΑΒΗ

Ὦ φίλτατ΄, ἆρα κἄμ΄ ἐπισφάξαι τάφῳ 505

δοκοῦν Ἀχαιοῖς ἦλθες; ὡς φίλ΄ ἂν λέγοις.

Σπεύδωμεν, ἐγκονῶμεν· ἡγοῦ μοι, γέρον.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψῃς, γύναι,

ἥκω μεταστείχων σε· πέμπουσιν δέ με

δισσοί τ΄ Ἀτρεῖδαι καὶ λεὼς Ἀχαιικός. 510

ἙΚΑΒΗ

Οἴμοι, τί λέξεις; οὐκ ἄρ΄ ὡς θανουμένους

μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν κακά;

Ὄλωλας, ὦ παῖ, μητρὸς ἁρπασθεῖσ΄ ἄπο·

ἡμεῖς δ΄ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ΄· ὢ τάλαιν΄ ἐγώ.

Πῶς καί νιν ἐξεπράξατ΄ ; ἆρ΄ αἰδούμενοι; 515

ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ΄ ὡς ἐχθράν, γέρον,

κτείνοντες; εἰπέ, καίπερ οὐ λέξων φίλα.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Ταλθύϐιος, ου (ὁ) : Talthybios

ποῦ : où (sans mvt) ? ποῦ... δή : où donc?

ἄνασσα,ας (ἡ) : la reine

ποτε : un jour

ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος : étant, qui est (part pr du verbe εἰμι : être

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

485

ἄν : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἐξ-ευρίσκω, -ευρήσω, -εῦρον, -ηύρεκα : parvenir à trouver, trouver

Τρῳάς,αδος : de Troade, de Troie, troyen

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

πέλας +G : près de

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

νῶτον,ου (τό) : le dos (pl poét)

ἔχω : tenir, avoir

ἐπί + D : près de, sur

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, le sol

κεῖμαι : gésir, être couché, être

ξυγ-κλείω : enfermer, lier étroitement, envelopper

πέπλος,ου (ὁ) : le péplos, le voile

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

τίς, τίς, τί : pr. qui ? que ? ; adj . quel ? quelle ? (toujours accentué)

λέγω, ἐρῶ/λέξω, εἶπον/ἔλεξα, εἴρηκα : dire (λέξω : subj délibératif)

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir (prop infinitive amenée par λέξω)

πότερα ... ἤ ... ; : est-ce que... ou bien est-ce que... ?

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance ; la réputation

ἄλλως : autrement , autrement qu’il ne faut, en vain

μάτην : en vain

κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι : acquérir (pft : posséder) (sujet σε)

490

ψευδής,ής,ές : mensonger, trompeur, fallacieux ( s e ἐστι)

δοκέω : 1) sembler ; + D : sembler bon à ; δοκεῖ μοι : il me semble bon, je décide; 2) penser, croire, se figurer (s e ἀνθρώπους)

δαίμων, δαίμονος (ὁ) : la divinité

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce

τύχη,ης (ἡ) : le hasard ; et, selon le contexte, bonheur, malheur

δέ : mais, d’autre part, et, alors

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque

τἀν = τὰ ἐν ... (hellénisme)

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel, l’être humain (τἀν βροτοῖς : litt. Les choses chez les mortels, d’où : les affaires des mortels, l’existence des mortels...etc.)

ἐπι-σκοπέω,ῶ : observer, examiner, inspecter

οὐ, οὐκ, οὐχ : non ; ne ... pas ( s e ἐστιν)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (que je désigne, souvent, au théâtre) ; adj. ce , cette

πολύ-χρυσος,ος,ον : abondant en or, gorgé d’or, opulent

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

Πρίαμος,ου (ὁ) : Priam

μεγά : neutre adverbial : grandement, très

ὄλϐιος,α,ον : fortuné, heureux, riche, prospère

δάμαρ, δάμαρτος (ἡ) : l’épouse

καί : et, même, aussi

νῦν : maintenant (attention à l’accentuation !)

πόλις, εως (ἡ) : la cité

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...

ἀν-ίστημι (ἀνέστηκα : pft à sens intransitif) : faire se lever, relever ; faire émigrer ; sens intransitif : se relever ; se lever pour partir, être forcé d’émigrer, être dépeuplé, être dévasté.

δόρυ, ατος (τό) ( D δορί) : la lance, la force armée

495

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même , lui ou elle-même

δούλη,ης (ἡ) : esclave

γραῦς, γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

ἄ-παις,ἄπαιδος : sans enfants, privée d’enfants

κόνις, εως (ἡ) : la poussière

φύρω : mêler, mélanger, détremper, souiller

δύστηνος,ος,ον : malheureux, misérable, infortuné, lamentable

φεῦ : hélas !

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard, vieux

ὅμως : pourtant, mais

ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

πρίν + inf : avant de

αἰσχρός,ά,όν : honteux, infâme, indigne

περι-πίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter sur, tomber sur, verser dans, sombrer dans

κάρα (τό) : la tête

ἀν-ίσταμαι : se relever (ἀνίστασο : 2ème p impératif pr)

μετάρσιος,ος,ον : qui se redresse, qui jaillit, qui est en l’air (l’adjectif marque le résultat de l’action verbale)

500

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

ἐπ-αίρω : lever, relever, redresser

πάλ-λευκος,ος,ον : tout blanc

ἐάω,ῶ : laisser, laisser aller

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τοὐμόν = τὸ ἐμόν

ἐμός,ἐμή, ἐμόν : mon, ma

τί : pourquoi ?

κινέω,ῶ : secouer, agiter, remuer, bouger ; troubler

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

ὅς-τις,ἥ-τις, ὅ-τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

ἥκω : être arrivé, être là ; venir, arriver

Δαναΐδαι,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

ὑπηρέτης ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de

Ἀγαμέμνων, ονος (ὁ) : Agamemnon

μετα-πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander (tmèse)

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

505

φίλτατος,η,ον : très cher, très grand ami (superlatif de φίλος,η,ον : cher, ami)

ἆρα; : est-ce que ?

κἄμ΄ = καὶ ἔμε (crase avec l’A éolien de ἐγώ)

ἐπι-σφάζω +Α +D : égorger qqn sur qqch

τάφος,ου (ὁ) : le tombeau, la tombe

δοκοῦν : accusatif absolu : « parce qu’il semble bon... »

Ἀχαιοί,ῶν (οἱ) : les Achéens

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir

ὡς : ainsi, alors

σπεύδω : se hâter, se presser, se dépêcher

ἐγ-κονέω,ῶ : faire voler la poussière, faire diligence, se hâter

ἡγέομαι,οῦμαι : + D : marcher devant, conduire ; penser

σός,σή, σόν : ton, ta

παῖς, παιδός (ὁ,ἡ) : enfant

κατθανών,οῦσα,όν : mort (part aor de κατα-θνῄσκω)

ὡς + subj : pour que, afin que, pour

θάπτω : rendre les honneurs funèbres (ensevelir, ou brûler...)

μετα-στείχω : courir après, se mettre en quête de, courir à la recherche de

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander

510

δισσός,ή,όν : double ; au pl. : les deux

Ἀτρείδης ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

λεώς, ώ (ὁ) : le peuple, l’armée

Ἀχαιικός,ου : achéen

οἴ-μοι : hélas ! Pauvre de moi !

ἄρα : donc (attention à l’accentuation !)

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

μετ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον, -ελήλυθα : venir à la recherche de, venir chercher

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

σημαίνω : marquer d’un signe, signifier

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

ὄλλυμι, ὀλῶ, ὤλεσα,λώλεκα : périr, mourir de mort violente

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

ἁρπάζομαι, ἁρπασθήσομαι, ἡρπάσθην, ἥρπασμαι : enlever de force, arracher

ἄπο : préposition post-posée, d’où l’accentuation

ἀπό + G : loin de, de

ἄ-τεκνος,ος,ον : qui n’a pas d’enfants, sans enfant

τοὐπί = τὸ ἐπί; τὸ ἐπί σε : en ce qui te concerne, pour ce qui est de toi (hellénisme)

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

515

πῶς : comment ?

νιν : A. invariable : = αὐτήν

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel

ἐκ-πράσσω, -πράξω, -έπραξα,-πέπραχα : en finir avec, exécuter, achever

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter le malheur de, avoir égard pour la douleur de

πρός + Α : vers

δεινός,ή,όν : terrible, horrible, indigne

ὡς + participe : dans l’idée de, avec la pensée que

ἐχθρός,ά,όν : ennemi, odieux, haïssable

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer, massacrer

καίπερ + part : quoique, bien que, même si


Vocabulaire alphabétique :

Ἀγαμέμνων, ονος (ὁ) : Agamemnon

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter le malheur de, avoir égard pour la douleur de

αἰσχρός,ά,όν : honteux, infâme, indigne

ἄλλως : autrement , autrement qu’il ne faut, en vain

ἄν : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἄνασσα,ας (ἡ) : la reine

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀν-ίσταμαι : se relever

ἀν-ίστημι (ἀνέστηκα : pft à sens intransitif) : faire se lever, relever ; faire émigrer ; sens intransitif : se relever ; se lever pour partir, être forcé d’émigrer, être dépeuplé, être dévasté.

ἄ-παις,ἄπαιδος : sans enfants, privé d’enfants

ἄπο : préposition post-posée, d’où l’accentuation

ἀπό + G : loin de, de

ἄρα : donc (attention à l’accentuation !)

ἆρα; : est-ce que ?

ἁρπάζομαι, ἁρπασθήσομαι, ἡρπάσθην, ἥρπασμαι : enlever de force, arracher

ἄ-τεκνος,ος,ον : qui n’a pas d’enfants, sans enfant

Ἀτρείδης ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même , lui ou elle-même

Ἀχαιικός,ου : achéen

Ἀχαιοί,ῶν (οἱ) : les Achéens

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel, l’être humain (τἀν βροτοῖς : litt. Les choses chez les mortels, d’où : les affaires des mortels, l’existence des mortels...etc.)

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard, vieux

γραῦς, γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

δαίμων, δαίμονος (ὁ) : la divinité

δάμαρ, δάμαρτος (ἡ) : l’épouse

Δαναΐδαι,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

δέ : mais, d’autre part, et, alors

δεινός,ή,όν : terrible, horrible, indigne

δισσός,ή,όν : double ; au pl. : les deux

δοκέω : 1) sembler ; + D : sembler bon à ; δοκεῖ μοι : il me semble bon, je décide; 2) penser, croire, se figurer

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance ; la réputation

δόρυ, ατος (τό) ( D δορί) : la lance, la force armée

δούλη,ης (ἡ) : esclave

δύστηνος,ος,ον : malheureux, misérable, infortuné, lamentable

ἐάω,ῶ : laisser, laisser aller

ἐγ-κονέω,ῶ : faire voler la poussière, faire diligence, se hâter

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

εἰμι : être (part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de

ἐκ-πράσσω, -πράξω, -έπραξα,-πέπραχα : en finir avec, exécuter, achever

ἐμός,ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐξ-ευρίσκω, -ευρήσω, -εῦρον, -ηύρεκα : parvenir à trouver, trouver

ἐπ-αίρω : lever, relever, redresser

ἐπί + D : près de, sur

ἐπι-σκοπέω,ῶ : observer, examiner, inspecter

ἐπι-σφάζω +Α +D : égorger qqn sur qqch

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir

ἐχθρός,ά,όν : ennemi, odieux, haïssable

ἔχω : tenir, avoir

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἡγέομαι,οῦμαι : + D : marcher devant, conduire ; penser

ἥκω : être arrivé, être là ; venir, arriver

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θάπτω : rendre les honneurs funèbres (ensevelir, ou brûler...)

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

καί : et, même, aussi

καίπερ + part : quoique, bien que, même si

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κἄμ΄ = καὶ ἔμε (crase avec l’A éolien de ἐγώ)

κάρα (τό) : la tête

κατθανών,οῦσα,όν : mort (part aor de κατα-θνῄσκω)

κεῖμαι : gésir, être couché, être

κινέω,ῶ : secouer, agiter, remuer, bouger ; troubler

κόνις, εως (ἡ) : la poussière

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι : acquérir (pft : posséder)

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer, massacrer

λέγω, ἐρῶ/λέξω, εἶπον/ἔλεξα, εἴρηκα : dire

λεώς, ώ (ὁ) : le peuple, l’armée

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

μάτην : en vain

μεγά : neutre adverbial : grandement, très

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...

μετα-πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander

μετάρσιος,ος,ον : qui se redresse, qui jaillit, qui est en l’air

μετα-στείχω : courir après, se mettre en quête de, courir à la recherche de

μετ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον,-ελήλυθα : venir à la recherche de, venir chercher

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

νιν : A. invariable : = αὐτήν

νῦν : maintenant (attention à l’accentuation !)

νῶτον,ου (τό) : le dos

ξυγ-κλείω : enfermer, lier étroitement, envelopper

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (que je désigne, souvent, au théâtre) ; adj. ce , cette

οἴ-μοι : hélas ! pauvre de moi !

ὄλϐιος,α,ον : fortuné, heureux, riche, prospère

ὄλλυμι, ὀλῶ, ὤλεσα,λώλεκα : périr, mourir de mort violente

ὅμως : pourtant, mais

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὅς-τις,ἥ-τις, ὅ-τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

οὐ, οὐκ, οὐχ : non ; ne ... pas

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

παῖς, παιδός (ὁ,ἡ) : enfant

πάλ-λευκος,ος,ον : tout blanc

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque

πέλας +G : près de

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander

πέπλος,ου (ὁ) : le péplos, le voile

περι-πίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter sur, tomber sur, verser dans, sombrer dans

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

πόλις, εως (ἡ) : la cité

πολύ-χρυσος,ος,ον : abondant en or, gorgé d’or, opulent

ποτε : un jour

πότερα ... ἤ ... ; : est-ce que... ou bien est-ce que... ?

ποῦ : où (sans mvt) ? ποῦ... δή : où donc?

Πρίαμος,ου (ὁ) : Priam

πρίν + inf : avant de

πρός + Α : vers

πῶς : comment ?

σημαίνω : marquer d’un signe, signifier

σός,σή, σόν : ton, ta

σπεύδω : se hâter, se presser, se dépêcher

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

Ταλθύϐιος, ου (ὁ) : Talthybios

τἀν = τὰ ἐν ... (hellénisme)

τάφος,ου (ὁ) : le tombeau, la tombe

τί : pourquoi ?

τίς, τίς, τί : pr. qui ? que ? ; adj . quel ? quelle ? (toujours accentué)

τοὐμόν = τὸ ἐμόν

τοὐπί = τὸ ἐπί; τὸ ἐπί σε : en ce qui te concerne, pour ce qui est de toi (hellénisme)

Τρῳάς,αδος : de Troade, de Troie, troyen

τύχη,ης (ἡ) : le hasard ; et, selon le contexte, bonheur, malheur

ὑπηρέτης ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de

φεῦ : hélas !

φίλος,η,ον : cher, ami (superlatif φίλτατος,η,ον : très cher, très grand ami de)

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

φύρω : mêler, mélanger, détremper, souiller

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, le sol

ψευδής,ής,ές : mensonger, trompeur, fallacieux

ὡς : ainsi, alors

ὡς + participe : dans l’idée de, avec la pensée que

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

ὡς + subj : pour que, afin que, pour


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

αἰσχρός,ά,όν : honteux, infâme, indigne

ἄν : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme, l’être humain

ἀπό + G : loin de, de

ἄρα : donc (attention à l’accentuation !)

ἆρα; : est-ce que ?

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel

αὐτός,ή,ό : moi-même, toi-même , lui ou elle-même

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel, l’être humain (τἀν βροτοῖς : litt. Les choses chez les mortels, d’où : les affaires des mortels, l’existence des mortels...etc.)

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce

γυνή, γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι) : femme

δέ : mais, d’autre part, et, alors

δεινός,ή,όν : terrible, horrible, indigne

δοκέω : 1) sembler ; + D : sembler bon à ; δοκεῖ μοι : il me semble bon, je décide; 2) penser, croire, se figurer

δόξα,ης (ἡ) : l’opinion, la croyance ; la réputation

ἐάω,ῶ : laisser, laisser aller

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

εἰμι : être (part pr ὤν, ὄντος, οὖσα, οὔσης, ὄν, ὄντος) ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de

ἐμός,ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐπί + D : près de, sur

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir

ἐχθρός,ά,όν : ennemi, odieux, haïssable

ἔχω : tenir, avoir

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἡγέομαι,οῦμαι : + D : marcher devant, conduire ; penser

ἥκω : être arrivé, être là ; venir, arriver

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

καί : et, même, aussi

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

κεῖμαι : gésir, être couché, être

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι : acquérir (pft : posséder)

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer, massacrer

λέγω, ἐρῶ/λέξω, εἶπον/ἔλεξα, εἴρηκα : dire

μεγά : neutre adverbial : grandement, très

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre...

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

νιν : A. invariable : = αὐτήν

νῦν : maintenant (attention à l’accentuation !)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci,celle-ci, ceci (que je désigne, souvent, au théâtre) ; adj. ce , cette

ὅμως : pourtant, mais

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὅς-τις,ἥ-τις, ὅ-τι : qui que ce soit qui (relatif indéfini)

οὐ, οὐκ, οὐχ : non ; ne ... pas

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr. : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj. : ce, cette

παῖς, παιδός (ὁ,ἡ) : enfant

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, chaque

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander

πόλις, εως (ἡ) : la cité

ποτε : un jour

πότερα ... ἤ ... ; : est-ce que... ou bien est-ce que... ?

πρίν + inf : avant de

πρός + Α : vers

πῶς : comment ?

σός,σή, σόν : ton, ta

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

σῶμα,ατος (τό) : le corps

τάλας, τάλαινα, τάλαν : malheureux

τί : pourquoi ?

τίς, τίς, τί : pr. qui ? que ? ; adj . quel ? quelle ? (toujours accentué)

τύχη,ης (ἡ) : le hasard ; et, selon le contexte, bonheur, malheur

φίλος,η,ον : cher, ami (superlatif φίλτατος,η,ον : très cher, très grand ami de)

χθών, χθονός (ἡ) : la terre, le sol

ψευδής,ής,ές : mensonger, trompeur, fallacieux

ὡς : ainsi, alors

ὡς + participe : dans l’idée de, avec la pensée que

ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de

ὡς + subj : pour que, afin que, pour

Fréquence 2 :

ἄλλως : autrement , autrement qu’il ne faut, en vain

ἀν-ίσταμαι : se relever

ἀν-ίστημι (ἀνέστηκα : pft à sens intransitif) : faire se lever, relever ; faire émigrer ; sens intransitif : se relever ; se lever pour partir, être forcé d’émigrer, être dépeuplé, être dévasté.

γέρων,οντος (ὁ) : vieillard, vieux

δαίμων, δαίμονος (ὁ) : la divinité

δάμαρ, δάμαρτος (ἡ) : l’épouse

δόρυ, ατος (τό) ( D δορί) : la lance, la force armée

δύστηνος,ος,ον : malheureux, misérable, infortuné, lamentable

θάπτω : rendre les honneurs funèbres (ensevelir, ou brûler...)

κάρα (τό) : la tête

κατθανών,οῦσα,όν : mort (part aor de κατα-θνῄσκω)

λυπέω,ῶ : causer du chagrin, chagriner, affliger

οἴ-μοι : hélas ! pauvre de moi !

πέλας +G : près de

πέπλος,ου (ὁ) : le péplos, le voile

ποῦ : où (sans mvt) ? ποῦ... δή : où donc?

σημαίνω : marquer d’un signe, signifier

τάφος,ου (ὁ) : le tombeau, la tombe

φεῦ : hélas !

Fréquence 3 :

ἄ-παις,ἄπαιδος : sans enfants, privé d’enfants

ἁρπάζομαι, ἁρπασθήσομαι, ἡρπάσθην, ἥρπασμαι : enlever de force, arracher

ἐξ-ευρίσκω, -ευρήσω, -εῦρον, -ηύρεκα : parvenir à trouver, trouver

ἐπ-αίρω : lever, relever, redresser

καίπερ + part : quoique, bien que, même si

κινέω,ῶ : secouer, agiter, remuer, bouger ; troubler

μάτην : en vain

περι-πίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter sur, tomber sur, verser dans, sombrer dans

σπεύδω : se hâter, se presser, se dépêcher

Fréquence 4 :

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter le malheur de, avoir égard pour la douleur de

δισσός,ή,όν : double ; au pl. : les deux

δούλη,ης (ἡ) : esclave

μετα-πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer vers, mander

νῶτον,ου (τό) : le dos

ὄλϐιος,α,ον : fortuné, heureux, riche, prospère

Ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων, ονος (ὁ) : Agamemnon

ἄνασσα,ας (ἡ) : la reine

ἄπο : préposition post-posée, d’où l’accentuation

ἄ-τεκνος,ος,ον : qui n’a pas d’enfants, sans enfant

Ἀτρείδης ου (ὁ) : Atride, fils d’Atrée

Ἀχαιικός,ου : achéen

Ἀχαιοί,ῶν (οἱ) : les Achéens

γραῦς, γραός (ἡ) : la vieille femme, la vieille

Δαναΐδαι,ῶν (οἱ) : descendants de Danaos, Argiens, Grecs

ἐγ-κονέω,ῶ : faire voler la poussière, faire diligence, se hâter

ἐκ-πράσσω, -πράξω, -έπραξα,-πέπραχα : en finir avec, exécuter, achever

ἐπι-σκοπέω,ῶ : observer, examiner, inspecter

ἐπι-σφάζω +Α +D : égorger qqn sur qqch

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

κἄμ΄ = καὶ ἔμε (crase avec l’A éolien de ἐγώ)

κόνις, εως (ἡ) : la poussière

λεώς, ώ (ὁ) : le peuple, l’armée

μετάρσιος,ος,ον : qui se redresse, qui jaillit, qui est en l’air

μετα-στείχω : courir après, se mettre en quête de, courir à la recherche de

μετ-έρχομαι,-ελεύσομαι,-ῆλθον,-ελήλυθα : venir à la recherche de, venir chercher

ξυγ-κλείω : enfermer, lier étroitement, envelopper

ὄλλυμι, ὀλῶ, ὤλεσα,λώλεκα : périr, mourir de mort violente

πάλ-λευκος,ος,ον : tout blanc

πλευρά,ᾶς (ἡ) : le flanc

πολύ-χρυσος,ος,ον : abondant en or, gorgé d’or, opulent

Πρίαμος,ου (ὁ) : Priam

Ταλθύϐιος, ου (ὁ) : Talthybios

τἀν = τὰ ἐν ... (hellénisme)

τοὐμόν = τὸ ἐμόν

τοὐπί = τὸ ἐπί; τὸ ἐπί σε : en ce qui te concerne, pour ce qui est de toi (hellénisme)

Τρῳάς,αδος : de Troade, de Troie, troyen

ὑπηρέτης ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

φύρω : mêler, mélanger, détremper, souiller


Traduction au plus près du texte : 0484 0517 Episode 2 (1)


ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ΄ οὖσαν Ἰλίου

Ἑκάϐην ἂν ἐξεύροιμι, Τρῳάδες κόραι; 485

Où donc, celle qui était naguère reine d’Ilion,

Hécube, pourrais-je parvenir à la trouver, filles de Troade ? 485

ΧΟΡΟΣ

Αὕτη πέλας σου νῶτ΄ ἔχουσ΄ ἐπὶ χθονί,

Ταλθύϐιε, κεῖται ξυγκεκλῃμένη πέπλοις.

Celle-ci, près de toi, avec son dos sur le sol,

Talthybios, gît, complètement enveloppée par ses voiles.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ὦ Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ΄ ἀνθρώπους ὁρᾶν;

ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην

[ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος], 490

τύχην δὲ πάντα τἀν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν;

Οὐχ ἥδ΄ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,

οὐχ ἥδε Πριάμου τοῦ μέγ΄ ὀλϐιου δάμαρ;

Ô Zeus, que dire ? Est-ce que <je vais dire que> tu vois les hommes ?

Ou bien que tu possède cette réputation autrement qu’il ne faut, en vain ?

[c’est mensonger, le fait que <les hommes> croient (δοκοῦντας) qu’existe une race des divinités],

Et que <c’est> le hasard <qui> surveille toutes les affaires chez les mortels ?

N’est-ce pas là (οὐχ ἥδε) la reine des Phrygiens gorgés d’or,

N’est-ce pas là l’épouse du très prospère Priam ?

Καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ΄ ἀνέστηκεν δορί,

αὐτὴ δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονί 495

κεῖται, κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα.

Φεῦ φεῦ· γέρων μέν εἰμ΄, ὅμως δέ μοι θανεῖν

εἴη πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τύχῃ τινί.

Ἀνίστασ΄, ὦ δύστηνε, καὶ μετάρσιον

πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευκον κάρα. 500

Et maintenant, d’une part sa cité tout entière est dévastée par la force des armes,

D’autre part elle-même, esclave, vieille femme sans enfants, sur le sol 495

Gît, souillant de poussière sa tête misérable.

Hélas ! hélas ! certes (μέν) je suis <déjà> un vieillard, mais pourtant qu’il me soit donné de (μοι ... εἴη) mourir

avant de sombrer dans un indigne malheur, quel qu’il soit (τινί) !

Redresse-toi, malheureuse, et ton flanc (πλευρὰν), pour le relever (μετάρσιον),

Tire-le vers le haut , ainsi que ta tête toute blanche. 500

ἙΚΑΒΗ

Ἔα· τίς οὗτος σῶμα τοὐμὸν οὐκ ἐᾷ

κεῖσθαι; Τί κινεῖς μ΄, ὅστις εἶ, λυπουμένην;

Laisse ! quel est cet homme qui ne laisse pas mon corps

En repos (reposer) ? Pourquoi me remues-tu, qui que tu sois, moi qui suis dans le chagrin ?

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Ταλθύϐιος ἥκω Δαναϊδῶν ὑπηρέτης,

Ἀγαμέμνονος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα.

<Je suis> Talthybios, <qui> viens comme serviteur des fils de Danaos,

Car Agamemnon m’a envoyé <te> chercher, femme.

ἙΚΑΒΗ

Ὦ φίλτατ΄, ἆρα κἄμ΄ ἐπισφάξαι τάφῳ 505

δοκοῦν Ἀχαιοῖς ἦλθες; ὡς φίλ΄ ἂν λέγοις.

Σπεύδωμεν, ἐγκονῶμεν· ἡγοῦ μοι, γέρον.

Ô très cher ami, est-ce que tu viens (ἦλθες) parce que les Achéens ont décidé (δοκοῦν Ἀχαιοῖς)

De m’égorger moi aussi sur la tombe (κἄμ΄ ἐπισφάξαι τάφῳ) ? Alors, tu dirais des choses chères <à mon coeur>.

Hâtons-nous, faisons voler la poussière ; conduis-moi, vieillard.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψῃς, γύναι,

ἥκω μεταστείχων σε· πέμπουσιν δέ με

δισσοί τ΄ Ἀτρεῖδαι καὶ λεὼς Ἀχαιικός. 510

<C’est> pour que ta fille morte, tu l’enterres, femme,

<que> je viens en courant à ta recherche ; et ils m’ont envoyé,

Les deux Atrides et l’armée achéenne. 510

ἙΚΑΒΗ

Οἴμοι, τί λέξεις; οὐκ ἄρ΄ ὡς θανουμένους

μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν κακά;

Ὄλωλας, ὦ παῖ, μητρὸς ἁρπασθεῖσ΄ ἄπο·

ἡμεῖς δ΄ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ΄· ὢ τάλαιν΄ ἐγώ.

Pauvre de moi, que vas-tu dire ? ainsi, ce n’est pas pour que nous (ἡμᾶς) mourions, que

Tu es venu à notre recherche, mais pour nous signifier des malheurs ?

Tu as péri, mon enfant, arrachée à ta mère ;

Et nous, <nous sommes> sans enfant, en ce qui te concerne ; malheureuse que je suis !

Πῶς καί νιν ἐξεπράξατ΄ ; ἆρ΄ αἰδούμενοι; 515

ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ΄ ὡς ἐχθράν, γέρον,

κτείνοντες; εἰπέ, καίπερ οὐ λέξων φίλα.

Et comment en avez-vous fini avec elle ? est-ce en respectant son malheur ? 515

Ou bien est-ce que vous en êtes venus à l’horreur (πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ΄), en pensant, vieillard, que

Vous tuiez une ennemie (ἐχθράν) ? Parle, même si tu ne vas pas dire des choses chères <à mon coeur>.


Comparaison de traductions :

v 486-87

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

La voici près de toi ; le dos sur le sol, Talthybios, elle gît enclose dans ses voiles.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

La voici près de toi, Talthybios, renversée sur le sol, dans ces voiles qui lui font un rempart.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

La voici près de toi, Talthybios. C’est elle qui gît sur le sol à la renverse, emprisonnée dans ses voiles.


v 488-491

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Zeus ! que dire ? Ouvres-tu l’œil sur les humains ? Ou t’en fait-on en vain le renom illusoire, [...] et est-ce le hasard qui partout veille sur les mortels ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

O Zeus ! Que dois-je dire ? La providence veille-t-elle donc sur les hommes, ou n’est-ce là qu’une croyance illusoire,[...] et le hasard règle-t-il seul le sort des mortels ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Que dois-je professer de toi, Zeus ? As-tu l’oeil ouvert sur les hommes, ou bien n’est-ce là qu’une idée fausse, une réputation usurpée dont tu jouis, [...] et est-ce le hasard qui pourvoit à tout ce qui se passe ici-bas ?...v 497-498

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Hélas ! je suis bien vieux, mais puissé-je mourir avant de tomber dans un sort ignominieux !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ah ! Tout vieux que je suis, puissé-je m’en aller avant de devenir la proie de quelque disgrâce infamante du sort !

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Hélas ! je suis bien vieux – mais que cela me vaille du moins de mourir avant de sombrer sous un destin aussi indigne !


Retour en haut du texte