Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0518 0554 Episode2 (2) Talthybios

récit : préparatifs du sacrifice0518 0554

Episode 2 (2)

Récit de Talthybios : le début du sacrifice


ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Διπλᾶ με χρῄζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι,

σῆς παιδὸς οἴκτῳ· νῦν τε γὰρ λέγων κακά

τέγξω τόδ΄ ὄμμα, πρὸς τάφῳ θ΄ ὅτ΄ ὤλλυτο. 520

Παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς Ἀχαιικοῦ στρατοῦ

πλήρης πρὸ τύμϐου, σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς·

λαϐὼν δ΄ Ἀχιλλέως παῖς Πολυξένην χερός

ἔστησ΄ ἐπ΄ ἄκρου χώματος, πέλας δ΄ ἐγώ·

λεκτοί τ΄ Ἀχαιῶν ἔκκριτοι νεανίαι, 525

σκίρτημα μόσχου σῆς καθέξοντες χεροῖν,

ἕσποντο. Πλῆρες δ΄ ἐν χεροῖν λαϐὼν δέπας

πάγχρυσον αἴρει χειρὶ παῖς Ἀχιλλέως

χοὰς θανόντι πατρί· σημαίνει δέ μοι

σιγὴν Ἀχαιῶν παντὶ κηρῦξαι στρατῷ. 530

Κἀγὼ καταστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε·

«Σιγᾶτ΄, Ἀχαιοί, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς,

σίγα σιώπα»· νήνεμον δ΄ ἔστησ΄ ὄχλον.

Ὃ δ΄ εἶπεν · «Ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ΄ ἐμός,

δέξαι χοάς μοι τάσδε κηλητηρίους, 535

νεκρῶν ἀγωγούς· ἐλθὲ δ΄, ὡς πίῃς μέλαν

κόρης ἀκραιφνὲς αἷμ΄, ὅ σοι δωρούμεθα

στρατός τε κἀγώ· πρευμενὴς δ΄ ἡμῖν γενοῦ,

λῦσαι τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια

νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ΄ ἀπ΄ Ἰλίου 540

νόστου τυχόντας πάντας ἐς πάτραν μολεῖν».

Τοσαῦτ΄ ἔλεξε, πᾶς δ΄ ἐπηύξατο στρατός.

Εἶτ΄ ἀμφίχρυσον φάσγανον κώπης λαϐών

ἐξεῖλε κολεοῦ, λογάσι δ΄ Ἀργείων στρατοῦ

νεανίαις ἔνευσε πάρθενον λαϐεῖν. 545

Ἣ δ΄, ὡς ἐφράσθη, τόνδ΄ ἐσήμηνεν λόγον ·

«Ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες Ἀργεῖοι πόλιν,

ἑκοῦσα θνῄσκω· μή τις ἅψηται χροός

τοὐμοῦ· παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως.

Ἐλευθέραν δέ μ΄, ὡς ἐλευθέρα θάνω, 550

πρὸς θεῶν, μεθέντες κτείνατ΄· ἐν νεκροῖσι γάρ

δούλη κεκλῆσθαι βασιλὶς οὖσ΄ αἰσχύνομαι».

Λαοὶ δ΄ ἐπερρόθησαν, Ἀγαμέμνων τ΄ ἄναξ

εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

δι-πλόος/οῦς,όη/ῆ,όον/οῦν : double

χρῄζω : désirer

δάκρυον,ου (τό) : les larmes, les pleurs

κερδαίνω : faire un profit, y gagner

οἶκτος, ου (ὁ) : la pitié

τε : toujours post-posé : et ; répété : à la fois ... et ...

γάρ : en effet, car

520

τέγγω : mouiller

ὄμμα,ατος (τό) : l’œil

πρὸς τάφῳ τε (s e ἔτεγξα)

πρός + D : tout près de

ὅτε : quand, lorsque

πάρ-ειμι : être présent, être là

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée

πλήρης,ης,ες : plein, au complet

πρό +G : devant

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau

ἐπί +Α : vers, pour, en vue de

σφαγή, ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, immolation

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

Ἀχιλλεύς,έως (ὁ) : Achille

Πολυξένη,ης (ἡ) : Polyxène

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras (G de la partie: par la main)

ἵστημι, στήσω, ἔστησα : placer, placer debout ; sens intransitif à l’aoriste 2 ἔστην et au parfait ἔστηκα : se placer, se tenir)

ἐπί + G : sur (sans mvt)

ἄκρον,ου (τό) : le sommet

χῶμα,ατος (τό) : le tertre funèbre, le tumulus

πέλας : auprès, à proximité, à côté

525

λεκτός,ή,όν : trié, choisi, d’élite

ἔκ-κριτος,ος,ον : choisi

νεανίας,ου (ὁ) : le jeune homme

σκίρτημα,ατος (τό) : le(s) bond(s)

μόσχος,ου (ἡ) : la génisse, la jeune fille

κατ-έχω : contenir, retenir, maintenir (sens final du participe futur)

ἕπομαι, ἕψομαι,ἑσπόμην : suivre

δέπας, αος (τό) : la coupe

πάγ-χρυσος,ος,ον : en or massif

αἴρω : lever

χοή,ῆς (ἡ) : la libation (χοάς apposé à δέπας, v527,en donne la fonction, le but)

σημαίνω : signifier, ordonner ; manifester, exprimer

530

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence

κηρύσσω, κηρύξα, ἐκήρυξα : proclamer, annoncer, proclamer l’ordre de

κἀγώ = καὶ ἐγώ

καθ-ίστημι ( καταστάς, άντος : part. aor. à sens intransitif : m’étant placé debout) : placer

ἐν + D : dans, parmi, au milieu de, devant

μέσος,η,ον : qui est au milieu, le milieu de (ἐν μέσοις s e ἀνθρώποις : au milieu des gens, au milieu de la foule)

σιγάω,ῶ : faire silence

σῖγα : adv. en silence (attention à l’accentuation !)

ἔστω : 3ème p sg de l’impératif présent de εἰμι

σιωπάω,ῶ : se taire

νή-νεμος,ος,ον : sans vent, calme, serein

535

Πηλεύς έως (ὁ) : Pélée

πατήρ,πατρός (ὁ) : le père

δέχομαι : recevoir, accueillir, accepter

κηλητήριος,ος,ον : qui charme, qui séduit, qui attire

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

ἀγωγός,ός,όν + G : qui conduit, qui mène ; évocateur de

πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα : boire

μέλας, μέλαινα,μέλαν : noir, sombre

ἀ-κραινφής, ής,ές : non mélangé, sans mélange, pur

αἷμα,ατος (τό) : le sang

ὅς,ἥ,ὅ : qui,que

δωρέομαι,οῦμαι : donner, faire don de

πρευ-μενής,ής,ές : à l’âme douce ; favorable

γίγνομαι, γενήσομαι,ἐγενόμην, γέγονα : devenir, naître (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

λύω : délier, délivrer

πρύμνη,ης : la poupe

χαλινοτήρια,ων (τά) : les amarres

540

δίδωμι : donner ; + inf. : permettre, accorder (gouverne λῦσαι et μολεῖν)

ναῦς,νεώς (ἡ) : le navire, le vaisseau

νόστος,ου (ὁ) : le retour

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα + G : rencontrer, atteindre, obtenir (τυχόντας πάντας : sous-entendre ἡμᾶς tiré de ἡμῖν (v 540).)

ἐς/εἰς + Α : vers, dans

πάτρα,ας (ἡ) : la patrie

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller

τοσοῦτος,τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

ἐπ-εύχομαι : élever une prière

εἶτα : ensuite, et puis

ἀμφί-χρυσος,ος,ον : revêtu d’or, garni d’or, plaqué d’or

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, le couteau

κώπη,ης (ἡ) : la poignée (G de la partie)

ἐξ-έλκω : tirer, dégainer (qqch A de G)

κολεός,ου (ὁ) : le fourreau

λογάς,άδος : choisi

Ἀργεῖος,α,ον : argien

545

νεύω : faire un signe de tête, faire signe de

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

ὡς : quand

φράζομαι : se rendre compte de, prendre conscience de

λόγος,ου (ὁ) : le discours, le langage

πέρθω : détruire, saccager, ruiner

ἑκών,οῦσα,όν : volontaire, de plein gré

μή + subj aor : ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée)

τις,τις,τι : quelqu’un, quelque chose ; on ; (avec une négation : personne) ; un, quelque

ἄπτομαι + G : toucher à, toucher

χρώς, χρωτός/χροός (ὁ) : la peau, la chair, le corps

παρ-έχω : offrir, fournir

δέρη,ης (ἡ) : la gorge

εὐ-καρδίως : d’un cœur ferme, avec courage

550

πρὸς θεῶν : au nom des dieux

μεθ-ίημι (inf aor μεθεῖναι) : laisser, laisser aller, lâcher

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

βασιλίς,ίδος (ἡ) : la princesse

καλέω,ῶ, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα : appeler

αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην : rougir, avoir honte, être outragé

λαοί, λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, les gens

ἐπι-ρροθέω,ῶ : approuver bruyamment

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le prince, le seigneur

Vocabulaire alphabétique :

ἀγωγός,ός,όν + G : qui conduit, qui mène ; évocateur de

αἷμα,ατος (τό) : le sang

αἴρω : lever

αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην : rougir, avoir honte, être outragé

ἀ-κραινφής, ής,ές : non mélangé, sans mélange, pur

ἄκρον,ου (τό) : le sommet

ἀμφί-χρυσος,ος,ον : revêtu d’or, garni d’or, plaqué d’or

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le prince, le seigneur

ἄπτομαι + G : toucher à, toucher

Ἀργεῖος,α,ον : argien

Ἀχιλλεύς,έως (ὁ) : Achille

βασιλίς,ίδος (ἡ) : la princesse

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller

γάρ : en effet, car

γίγνομαι, γενήσομαι,ἐγενόμην, γέγονα : devenir, naître (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

δάκρυον,ου (τό) : les larmes, les pleurs

δέπας, αος (τό) : la coupe

δέρη,ης (ἡ) : la gorge

δέχομαι : recevoir, accueillir, accepter

δίδωμι : donner ; + inf. : permettre, accorder

δι-πλόος/οῦς,όη/ῆ,όον/οῦν : double

δωρέομαι,οῦμαι : donner, faire don de

εἶτα : ensuite, et puis

ἔκ-κριτος,ος,ον : choisi

ἑκών,οῦσα,όν : volontaire, de plein gré

ἐν + D : dans, parmi, au milieu de, devant

ἐξ-έλκω : tirer, dégainer (qqch A de G)

ἐπ-εύχομαι : élever une prière

ἐπί +Α : vers, pour, en vue de

ἐπί + G : sur (sans mvt)

ἐπι-ρροθέω,ῶ : approuver bruyamment

ἕπομαι, ἕψομαι,ἑσπόμην : suivre

ἐς/εἰς + Α : vers, dans

ἔστω : 3ème p sg de l’impératif présent de εἰμι

εὐ-καρδίως : d’un cœur ferme, avec courage

ἵστημι, στήσω, ἔστησα : placer, placer debout ; sens intransitif à l’aoriste 2 ἔστην et au parfait ἔστηκα : se placer, se tenir)

κἀγώ = καὶ ἐγώ

καλέω,ῶ, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα : appeler

καθ-ίστημι ( καταστάς, άντος : part. aor. à sens intransitif : m’étant placé debout) : placer

κατ-έχω : contenir, retenir, maintenir

κερδαίνω : faire un profit, y gagner

κηλητήριος,ος,ον : qui charme, qui séduit, qui attire

κηρύσσω, κηρύξα, ἐκήρυξα : proclamer, annoncer, proclamer l’ordre de

κολεός,ου (ὁ) : le fourreau

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

κώπη,ης (ἡ) : la poignée

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

λαοί, λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, les gens

λεκτός,ή,όν : trié, choisi, d’élite

λογάς,άδος : choisi

λόγος,ου (ὁ) : le discours, le langage

λύω : délier, délivrer

μεθ-ίημι (inf aor μεθεῖναι) : laisser, laisser aller, lâcher

μέλας, μέλαινα,μέλαν : noir, sombre

μέσος,η,ον : qui est au milieu, le milieu de (ἐν μέσοις s e ἀνθρώποις : au milieu des gens, au milieu de la foule)

μή + subj aor : ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée)

μόσχος,ου (ἡ) : la génisse, la jeune fille

ναῦς,νεώς (ἡ) : le navire, le vaisseau

νεανίας,ου (ὁ) : le jeune homme

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

νεύω : faire un signe de tête, faire signe de

νή-νεμος,ος,ον : sans vent, calme, serein

νόστος,ου (ὁ) : le retour

οἶκτος, ου (ὁ) : la pitié

ὄμμα,ατος (τό) : l’œil

ὅς,ἥ,ὅ : qui,que

ὅτε : quand, lorsque

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule

πάγ-χρυσος,ος,ον : en or massif

πάρ-ειμι : être présent, être là

παρ-έχω : offrir, fournir

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

πατήρ,πατρός (ὁ) : le père

πάτρα,ας (ἡ) : la patrie

πέλας : auprès, à proximité, à côté

πέρθω : détruire, saccager, ruiner

Πηλεύς έως (ὁ) : Pélée

πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα : boire

πλήρης,ης,ες : plein, au complet

Πολυξένη,ης (ἡ) : Polyxène

πρευ-μενής,ής,ές : à l’âme douce ; favorable

πρό +G : devant

πρός + D : tout près de

πρὸς θεῶν : au nom des dieux

πρύμνη,ης : la poupe

σημαίνω : signifier, ordonner ; manifester, exprimer

σῖγα : adv. en silence (attention à l’accentuation !)

σιγάω,ῶ : faire silence

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence

σιωπάω,ῶ : se taire

σκίρτημα,ατος (τό) : le(s) bond(s)

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée

σφαγή, ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, immolation

τε : toujours post-posé : et ; répété : à la fois ... et ...

τέγγω : mouiller

τις,τις,τι : quelqu’un, quelque chose ; on ; (avec une négation : personne) ; un, quelque

τοσοῦτος,τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα + G : rencontrer, atteindre, obtenir

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, le couteau

φράζομαι : se rendre compte de, prendre conscience de

χαλινοτήρια,ων (τά) : les amarres

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

χοή,ῆς (ἡ) : la libation

χρῄζω : désirer

χρώς, χρωτός/χροός (ὁ) : la peau, la chair, le corps

χῶμα,ατος (τό) : le tertre funèbre, le tumulus

ὡς : quandVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller

γάρ : en effet, car

γίγνομαι, γενήσομαι,ἐγενόμην, γέγονα : devenir, naître (l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι)

δέχομαι : recevoir, accueillir, accepter

δίδωμι : donner ; + inf. : permettre, accorder

εἶτα : ensuite, et puis

ἐν + D : dans, parmi, au milieu de, devant

ἐπί +Α : vers, pour, en vue de

ἐπί + G : sur (sans mvt)

ἐς/εἰς + Α : vers, dans

ἔστω : 3ème p sg de l’impératif présent de εἰμι

ἵστημι, στήσω, ἔστησα : placer, placer debout ; sens intransitif à l’aoriste 2 ἔστην et au parfait ἔστηκα : se placer, se tenir)

κἀγώ = καὶ ἐγώ

καλέω,ῶ, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα : appeler

καθ-ίστημι ( καταστάς, άντος : part. aor. à sens intransitif : m’étant placé debout) : placer

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

λόγος,ου (ὁ) : le discours, le langage

μή + subj aor : ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée)

ναῦς,νεώς (ἡ) : le navire, le vaisseau

ὅς,ἥ,ὅ : qui,que

ὅτε : quand, lorsque

πάρ-ειμι : être présent, être là

παρ-έχω : offrir, fournir

πατήρ,πατρός (ὁ) : le père

πρό +G : devant

πρός + D : tout près de

πρὸς θεῶν : au nom des dieux

τε : toujours post-posé : et ; répété : à la fois ... et ...

τις,τις,τι : quelqu’un, quelque chose ; on ; (avec une négation : personne) ; un, quelque

τοσοῦτος,τοσαύτη, τοσοῦτον : tel, si grand

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα + G : rencontrer, atteindre, obtenir

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

ὡς : quand

Fréquence 2 :

αἷμα,ατος (τό) : le sang

αἴρω : lever

αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην : rougir, avoir honte, être outragé

ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : le chef, le prince, le seigneur

ἑκών,οῦσα,όν : volontaire, de plein gré

κατ-έχω : contenir, retenir, maintenir

λύω : délier, délivrer

μέσος,η,ον : qui est au milieu, le milieu de (ἐν μέσοις s e ἀνθρώποις : au milieu des gens, au milieu de la foule)

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort

ὄμμα,ατος (τό) : l’œil

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule

παρθένος,ου (ἡ) : la vierge, la jeune fille

πέλας : auprès, à proximité, à côté

σημαίνω : signifier, ordonner ; manifester, exprimer

σιγάω,ῶ : faire silence

στρατός,οῦ (ὁ) : l’armée

φράζομαι : se rendre compte de, prendre conscience de

χρῄζω : désirer

Fréquence 3 :

ἄκρον,ου (τό) : le sommet

ἄπτομαι + G : toucher à, toucher

ἕπομαι, ἕψομαι,ἑσπόμην : suivre

μεθ-ίημι (inf aor μεθεῖναι) : laisser, laisser aller, lâcher

νεανίας,ου (ὁ) : le jeune homme

πάτρα,ας (ἡ) : la patrie

πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα : boire

σιωπάω,ῶ : se taire

σφαγή, ῆς (ἡ) : égorgement, meurtre, immolation

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau

Fréquence 4 :

δέρη,ης (ἡ) : la gorge

δι-πλόος/οῦς,όη/ῆ,όον/οῦν : double

κερδαίνω : faire un profit, y gagner

κηρύσσω, κηρύξα, ἐκήρυξα : proclamer, annoncer, proclamer l’ordre de

μέλας, μέλαινα,μέλαν : noir, sombre

οἶκτος, ου (ὁ) : la pitié

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence

φάσγανον,ου (τό) : le glaive, le couteau

χρώς, χρωτός/χροός (ὁ) : la peau, la chair, le corps

Ne pas apprendre :

ἀγωγός,ός,όν + G : qui conduit, qui mène ; évocateur de

ἀ-κραινφής, ής,ές : non mélangé, sans mélange, pur

ἀμφί-χρυσος,ος,ον : revêtu d’or, garni d’or, plaqué d’or

Ἀργεῖος,α,ον : argien

Ἀχιλλεύς,έως (ὁ) : Achille

βασιλίς,ίδος (ἡ) : la princesse

δάκρυον,ου (τό) : les larmes, les pleurs

δέπας, αος (τό) : la coupe

δωρέομαι,οῦμαι : donner, faire don de

ἔκ-κριτος,ος,ον : choisi

ἐξ-έλκω : tirer, dégainer (qqch A de G)

ἐπ-εύχομαι : élever une prière

ἐπι-ρροθέω,ῶ : approuver bruyamment

εὐ-καρδίως : d’un cœur ferme, avec courage

κηλητήριος,ος,ον : qui charme, qui séduit, qui attire

κολεός,ου (ὁ) : le fourreau

κώπη,ης (ἡ) : la poignée

λαοί, λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, les gens

λεκτός,ή,όν : trié, choisi, d’élite

λογάς,άδος : choisi

μόσχος,ου (ἡ) : la génisse, la jeune fille

νεύω : faire un signe de tête, faire signe de

νή-νεμος,ος,ον : sans vent, calme, serein

νόστος,ου (ὁ) : le retour

πάγ-χρυσος,ος,ον : en or massif

πέρθω : détruire, saccager, ruiner

Πηλεύς έως (ὁ) : Pélée

πλήρης,ης,ες : plein, au complet

Πολυξένη,ης (ἡ) : Polyxène

πρευ-μενής,ής,ές : à l’âme douce ; favorable

πρύμνη,ης : la poupe

σῖγα : adv. en silence (attention à l’accentuation !)

σκίρτημα,ατος (τό) : le(s) bond(s)

τέγγω : mouiller

χαλινοτήρια,ων (τά) : les amarres

χοή,ῆς (ἡ) : la libation

χῶμα,ατος (τό) : le tertre funèbre, le tumulus


Traduction au plus près du texte :

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Διπλᾶ με χρῄζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι,

σῆς παιδὸς οἴκτῳ· νῦν τε γὰρ λέγων κακά

τέγξω τόδ΄ ὄμμα, πρὸς τάφῳ θ΄ ὅτ΄ ὤλλυτο. 520

Tu désires que j’y gagne double <ration de> larmes, femme,

Par pitié pour ton enfant : car à la fois maintenant, en racontant ses malheurs,

Je mouillerai mes yeux, et <aussi> tout près de la tombe, quand elle a péri. 520

Παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς Ἀχαιικοῦ στρατοῦ

πλήρης πρὸ τύμϐου, σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς·

λαϐὼν δ΄ Ἀχιλλέως παῖς Πολυξένην χερός

ἔστησ΄ ἐπ΄ ἄκρου χώματος, πέλας δ΄ ἐγώ·

D’un côté était là toute la foule de l’armée achéenne,

Au complet, devant le tombeau, pour l’égorgement de ta fille ;

De l’autre, le fils d’Achille, ayant pris Polyxène par la main,

Se tenait sur le sommet du tertre funéraire, et moi tout près ;

λεκτοί τ΄ Ἀχαιῶν ἔκκριτοι νεανίαι, 525

σκίρτημα μόσχου σῆς καθέξοντες χεροῖν,

ἕσποντο. Πλῆρες δ΄ ἐν χεροῖν λαϐὼν δέπας

πάγχρυσον αἴρει χειρὶ παῖς Ἀχιλλέως

χοὰς θανόντι πατρί· σημαίνει δέ μοι

σιγὴν Ἀχαιῶν παντὶ κηρῦξαι στρατῷ. 530

et des jeunes gens d’élite, choisis parmi les Achéens, 525

pour retenir à deux mains les sursauts de ta génisse,

suivaient. Alors, prenant dans ses deux mains une coupe pleine,

en or massif, avec le bras (à bout de bras ?) il la soulève, le fils d’Achille,

<pour des> libations à son père mort ; et il me signifie

D’imposer par mon annonce le silence à toute l’armée des Achéens. 530

Κἀγὼ καταστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε·

«Σιγᾶτ΄, Ἀχαιοί, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς,

σίγα σιώπα»· νήνεμον δ΄ ἔστησ΄ ὄχλον.

Et moi, m’étant placé debout, j’ai dit en plein milieu de la foule ceci :

« Faites silence, Achéens, que tout le peuple guerrier soit en silence,

Fais silence, tais-toi » ; et la foule se tint calme.

Ὃ δ΄ εἶπεν · «Ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ΄ ἐμός,

δέξαι χοάς μοι τάσδε κηλητηρίους, 535

νεκρῶν ἀγωγούς· ἐλθὲ δ΄, ὡς πίῃς μέλαν

κόρης ἀκραιφνὲς αἷμ΄, ὅ σοι δωρούμεθα

στρατός τε κἀγώ· πρευμενὴς δ΄ ἡμῖν γενοῦ,

λῦσαι τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια

νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ΄ ἀπ΄ Ἰλίου 540

νόστου τυχόντας πάντας ἐς πάτραν μολεῖν».

Lui, il dit : « Ô enfant de Pélée, mon père,

Reçois-moi (datif éthique) ces libations qui charment, 535

Qui font venir les morts ; et viens, afin de boire le sombre

Sang pur de la fille, que nous te donnons,

A la fois l’armée et moi ; et sois-nous favorable,

Donne-nous de (δὸς ἡμῖν) délier les poupes et les amarres

Des vaisseaux, et, en obtenant tous (τυχόντας πάντας), depuis Ilion, un favorable 540

Retour, d’aller dans notre patrie ».

Τοσαῦτ΄ ἔλεξε, πᾶς δ΄ ἐπηύξατο στρατός.

Εἶτ΄ ἀμφίχρυσον φάσγανον κώπης λαϐών

ἐξεῖλε κολεοῦ, λογάσι δ΄ Ἀργείων στρατοῦ

νεανίαις ἔνευσε πάρθενον λαϐεῖν. 545

Il dit tout cela, et toute l’armée fit monter une prière.

Ensuite, ayant pris par lapoignée un glaive plaqué d’or,

Il le tira du fourreau, et, aux jeunes gens (νεανίαις) choisis de l’armée des Argiens,

Il fit signe de se saisir de la vierge. 545

Ἣ δ΄, ὡς ἐφράσθη, τόνδ΄ ἐσήμηνεν λόγον ·

«Ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες Ἀργεῖοι πόλιν,

ἑκοῦσα θνῄσκω· μή τις ἅψηται χροός

τοὐμοῦ· παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως.

Ἐλευθέραν δέ μ΄, ὡς ἐλευθέρα θάνω, 550

πρὸς θεῶν, μεθέντες κτείνατ΄· ἐν νεκροῖσι γάρ

δούλη κεκλῆσθαι βασιλὶς οὖσ΄ αἰσχύνομαι».

Mais elle, lorsqu’elle s’en rendit compte, exprima cette parole :

« Ô Argiens qui avez ruiné ma cité,

<c’est> de mon plein gré <que> je meurs ; que personne ne touche mon

Corps : car j’offrirai ma gorge d’un coeur ferme.

Et m’ayant laissé aller (μεθέντες) libre, pour que libre je meure, 550

Au nom des dieux, tuez-moi ; car chez les morts,

Etant reine, je rougis de porter le nom d’esclave. »

Λαοὶ δ΄ ἐπερρόθησαν, Ἀγαμέμνων τ΄ ἄναξ

εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις.

Alors les guerriers approuvèrent bruyamment, et le seigneur Agamemnon

Dit aux jeunes gens de laisser aller la vierge.


Comparaison de traductions :

v 518-520

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Je ne gagnerai à ton désir, femme, que de verser sur ton enfant doubles larmes de pitié : au récit de ses malheurs, mon œil se mouillera maintenant, comme auprès de la tombe au moment de sa mort.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Tu veux donc, ô femme, que je verse deux fois des larmes ; car voilà bien ce que me vaut ma pitié pour ta fille ; en te racontant son infortune, mes yeux vont se mouiller de pleurs, comme près du sépulcre, au moment de son trépas.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Tu veux donc, femme, que je fonde en larmes une seconde fois ? C’est ce que me vaut la pitié que j’ai pour ta fille : mes yeux vont se mouiller, en te faisant ce récit cruel, comme devant le tombeau, au moment où elle succombait.


v 525-527

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Une élite de jeunes gens choisis parmi les Achéens nous suivaient, pour contenir de leurs bras les bonds de ta fille.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

De jeunes guerriers grecs, choisis parmi l’élite pour tenir la victime et l’empêcher de se débattre, lui faisaient escorte.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Suivaient de jeunes grecs, triés parmi l’élite, pour que ton pauvre agneau, maintenue par leur poigne, ne pût pas se débattre.v 551-552

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Être appelée esclave chez les morts, moi, princesse, j’en rougirais.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Parmi les morts j’aurais trop honte, fille de roi, de porter le nom d’esclave.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Chez les morts, faire dire que j’étais une esclave, moi qui suis une reine ? Quelle honte pour moi !


Retour en haut du texte