Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0553 0584 Episode2 (3) Talthybios

la mort de PolyxèneEuripide Hécube v553-584


La mort de Polyxène (fin du récit de Talthybios)


ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

(...)

Λαοὶ δ ἐπερρόθησαν, Ἀγαμέμνων τ ἄναξ 553

εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις.

Οἳ δ’, ὡς τάχιστ ἤκουσαν ὑστάτην ὄπα, 555

μεθῆκαν, οὗπερ καὶ μέγιστον ἦν κράτος.

Κἀπεὶ τόδ εἰσήκουσε δεσποτῶν ἔπος,

λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος

ἔρρηξε, λαγόνος ἐς μέσον, παρ ὀμφαλόν,

μαστούς τ ἔδειξε, στέρνα θ ὡς ἀγάλματος 560

κάλλιστα, καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ

ἔλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον·

« Ἰδού, τόδ εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία,

παίειν προθυμῇ, παῖσον, εἰ δ ὑπ αὐχένα

χρῄζεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. » 565

Ὃ δ οὐ θέλων τε καὶ θέλων, οἴκτῳ κόρης,

τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαρροάς,

κρουνοὶ δ ἐχώρουν.Ἣ δὲ καὶ θνῄσκουσ ὅμως

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμων πεσεῖν,

κρύπτουσ ἃ κρύπτειν ὄμματ ἀρσένων χρεών. 570

Ἐπεὶ δ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ,

οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν Ἀργείων πόνον·

ἀλλ οἳ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χερῶν

φύλλοις ἔβαλλον, οἳ δὲ πληροῦσιν πυράν

κορμοὺς φέροντες πευκίνους· ὁ δοὐ φέρων 575

πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ ἤκουεν κακά·

« Ἕστηκας, ὦ κάκιστε, τῇ νεάνιδι

οὐ πέπλον οὐδὲ κόσμον ἐν χεροῖν ἔχων ;

Οὐκ εἶ τι δώσων τῇ περισσ εὐκαρδίῳ

ψυχήν τ ἀρίστῃ ; » Τοιάδ ἀμφὶ σῆς λέγων 580

παιδὸς θανούσης, εὐτεκνωτάτην τέ σε

πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην θ ὁρῶ.

ΧΟΡΟΣ

Δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν

πόλει τε τἠμῇ θεῶν ἀνάγκαισιν τόδε.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

553

λαός,οῦ () : le peuple, la foule, les soldats, les guerriers

δέ : et, alors, d’autre part

ἐπιρ-ροθέω,ῶ : faire du bruit comme une vague qui éclate, approuver bruyamment

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

τε : (toujours post-posé) : et

ἄναξ, ἄνακτος () : le prince, le chef, le seigneur

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μεθ-ίημι ( aor μεθῆκα) : laisser aller

παρθένος,ου () : la vierge, la jeune fille

νεανίας, ου () : le jeune homme

555

ὡς τάχιστα : aussitôt que

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἄκήκοα : entendre

ὕστατος,η,ον : dernier (suprême ?)

ὄψ, ὀπός () : voix, parole, mot

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément (construire : ὄπα <τούτου s e > οὗπερ)

καί : et, même, aussi

μέγιστος,η,ον : très grand, souverain

κράτος,ους (τό) : la puissance, l’autorité

κἀπεί = καὶ ἐπεί

ἐπεί : quand

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

εἰσ-ακούω : prêter l’oreille à, saisir, entendre (sujet : Polyxène)

δεσπότης,ου () : le maître (pl poét ?)

ἔπος,ους (τό) : la parole

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir ; recevoir

πέπλος,ου () : le voile, la robe

ἐκ, ἐξ + G : hors de, depuis, de

ἄκρα,ας () : le haut de, l’extrémité de

ἐπ-ωμίς, ίδος () : le haut de l’épaule

ῥήγνυμι : déchirer

λαγών,όνος () : le flanc, le côté

ἐς + A : dans, jusqu’à

μέσον,ου (τό) : le milieu

παρά + Α : près de (avec mvt)

ὀμφαλός,οῦ () : le nombril

560

μαστός,οῦ () : le sein

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

στέρνον,ου (τό) : la poitrine

ὡς : comme

ἀγάλμα, ατος (τό) : la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

καθ-ίημι : baisser, fléchir (καθεῖσα : part aor, N f sg)

πρός + Α : vers, en direction de

γαῖα,ας () : la terre, le sol

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, prononcer

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

τλήμων,ων,ον : endurant, brave, courageux ; pitoyable

λόγος,ου () : la parole, le discours

ἰδού : interjection : voici

εἰ : si

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part... 

παίω : frapper

προ-θυμέομαι, οῦμαι : vouloir, désirer (προθυμῇ : ind pr 2ème p sg ; introduit par εἰ μέν)

ὑπό + Α : sous (avec mvt)

αὐχήν, ένος () : le cou

565

χρῄζω : souhaiter

πάρ-ειμι : être là

λαιμός, οῦ () : la gorge

εὐ-τρεπής,ής,ές : qui peut tourner, prêt, à disposition, disponible

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + inf)

θέλω : vouloir

οἶκτος,ου () : la pitié (datif de cause)

κόρη,ης () : la jeune fille (G objectif : « pour la jeune fille »)

τέμνω : couper, trancher

σίδηρος,ου () : le fer, l’épée, le glaive

πνεύμα,ατος (τό) : le souffle

διαρ-ροή,ῆς () : l’écoulement, le passage (pl poét)

κρουνός,οῦ () : la fontaine, le flot (pl poét)

χωρέω,ῶ : aller, se répandre, jaillir (imparfait inchoatif de durée)

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, έθανον,τέθνηκα : mourir

ὅμως : cependant, pourtant

πολύς,πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

πρό-νοια,ας () : le soin le souci ( + infinitif : de ... )

ἔχω : avoir, tenir, garder

εὐ-σχήμων,ων,ον : avec un bon maintien, décent

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

570

κρύπτω + 2 A : cacher qqch à qqn

ὅς,,ὅ : qui

ὄμματα,ων (τά) : les yeux, les regards

ἄρσην, ενος () : le mâle, l’homme

χρεών <ἐστιν> : il faut

ἀφ-ίημι : laisser aller, laisser échapper, exhaler

θανάσιμος,ος,ον : mortel

σφαγή, ῆς () : l’égorgement

v 572, construire : οὐδεὶς Ἀργείων ...

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun, aucune, rien

αὐτός,,(,, τό) : le même, la même

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

πόνος,ου () : peine, travail, besogne

αὐτόν,ήν,ό : pr de rappel

ἐκ + G : hors de, de, au moyen de

χείρ, χειρός (G pl χερῶν ; D pl duel : χεροῖν) () : la main, le bras

φύλλον,ου (τό) : la feuille, le feuillage (Homère, etc.)

βάλλω : lancer, jeter sur ; couvrir qqn (A) de qqch (D)

πληρόω,ῶ : compléter, élever, dresser

πυρά, ᾶς () : le bûcher

575

κορμός, οῦ () : la branche

φέρω : apporter, porter

πεύκινος,ος,ον : de pin

πρός + G : de la part de, venant de

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que voici

κακόν,οῦ (τό) : mal, méchanceté, reproche, injure

ἕστηκας : tu restes là, sans rien faire ; tu restes planté là... pft à sens moyen de

ἵστημι : je place

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

νεᾶνις,ιδος () : la jeune fille (D de destination)

οὐδέ : derrière une négation, ni

κόσμος,ου () : la parure

ἐν + D : dans

εἰμι : je suis

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose ; un, une

εἶ ... δώσων = δώσεις

περισσά = περισσῶς : extrêmement (neutre adverbial)

εὐ-κάρδιος,ος,ον : au coeur ardent, au coeur ferme, courageux

580

ψυχή,ῆς () : l’âme (A de relation)

ἄριστος,η,ον : excellent, le meilleur, le plus brave

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de

σός,σή, σόν : ton, ta

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

εὔ-τεκνος,ος,ον : heureux en enfants, fier de ses enfants

σύ, σε, σου σοι : toi, tu, te

γυνή, γυναικός () : la femme

δυσ-τυχής,ής,ές : malheureux, maudit

δεινός,,όν : terrible

πῆμα,ατος (τό) : fléau, calamité

Πριαμίδης,ου () : le Priamide, le descendant de Priam

ἐπι-ζέω,ῶ : déborder en bouillonnant, déferler sur + D

πόλις,εως () : la cité

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma (τἠμῇ : datif dorien de ἐμή)

θεός,οῦ () : le dieu

ἀνάγκη,ης () : la nécessité, la contrainte (+ G : imposée par)

ὅδε, ἥδε, τόδε : ce, cette (à relier à πῆμα) ; celui-ci, celle-ci, ceci


Vocabulaire alphabétique :

ἀγάλμα, ατος (τό) : la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἄκήκοα : entendre

ἄκρα,ας () : le haut de, l’extrémité de

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de

ἀνάγκη,ης () : la nécessité, contrainte

ἄναξ, ἄνακτος () : le prince, le chef, le seigneur

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

ἄριστος,η,ον : excellent, le meilleur, le plus brave

ἄρσην, ενος () : le mâle, l’homme

αὐτόν,ήν,ό : pr de rappel

αὐτός,,(,, τό) : le même, la même

αὐχήν, ένος () : le cou

ἀφ-ίημι : laisser aller, laisser échapper, exhaler

βάλλω : lancer, jeter sur ; couvrir qqn (A) de qqch (D)

γαῖα,ας () : la terre

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : et, alors, d’autre part

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

δεινός,,όν : terrible

δεσπότης,ου () : le maître

διαρ-ροή,ῆς () : l’écoulement, le passage

δυσ-τυχής,ής,ές : malheureux, maudit

εἰ : si

εἰμι : je suis

εἰσ-ακούω : entendre

ἐκ, ἐξ + G : hors de, depuis, de, au moyen de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐν + D : dans

ἐπεί : quand

ἐπι-ζέω,ῶ : déborder en bouillonnant, déferler sur + D

ἐπι-ρροθέω,ῶ : faire du bruit comme une vague qui éclate, approuver bruyamment

ἔπος,ους (τό) : la parole, le mot

ἐπ-ωμίς, ίδος () : le haut de l’épaule

ἐς + A : dans, jusqu’à

εὐ-κάρδιος,ος,ον : au coeur ardent, au coeur ferme, courageux

εὐ-σχήμων,ων,ον : avec un bon maintien, décent

εὔ-τεκνος,ος,ον : heureux en enfants, fier de ses enfants

εὐ-τρεπής,ής,ές : qui peut tourner, prêt, à disposition, disponible

ἔχω : avoir

θανάσιμος,ος,ον : mortel

θέλω : vouloir

θεός,οῦ () : le dieu

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, έθανον,τέθνηκα : mourir

ἰδού : interjection : voici

ἵστημι : je place (ἕστηκα : pft à sens moyen)

καθ-ίημι : baisser, fléchir

καί : et, même, aussi

κακόν,οῦ (τό) : mal, méchanceté, reproche, injure

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

κἀπεί = καὶ ἐπεί

κόρη,ης () : la jeune fille

κορμός, οῦ () : la branche

κόσμος,ου () : la parure

κράτος,ους (τό) : la puissance, l’autorité

κρουνός,οῦ () : la fontaine, le flot

κρύπτω + 2 A : cacher qqch à qqn

λαγών,όνος () : le flanc, le côté

λαιμός, οῦ () : la gorge

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir ; recevoir

λαός,οῦ () : le peuple, la foule, les soldats, les guerriers

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, prononcer

λόγος,ου () : la parole, le discours

μαστός,οῦ () : le sein

μέγιστος,η,ον : très grand, souverain

μεθ-ίημι ( aor μεθῆκα) : laisser aller

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part... 

μέσον,ου (τό) : le milieu

νεανίας, ου () : le jeune homme

νεᾶνις,ιδος () : la jeune fille

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

ὄμματα,ων (τά) : les yeux, les regards

ὀμφαλός,οῦ () : le nombril

ὅμως : cependant, pourtant

ὅς,,ὅ : qui

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif)

οὐδέ : derrière une négation, ni

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun, aucune, rien

ὄψ, ὀπός () : voix, parole

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

παίω : frapper

παρά + Α : près de (avec mvt)

πάρ-ειμι : être là

παρθένος,ου () : la vierge, la jeune fille

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

πέπλος,ου () : le voile, la robe

περισσά = περισσῶς : extrêmement (neutre adverbial)

πεύκινος,ος,ον : de pin

πῆμα,ατος (τό) : fléau, calamité

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

πληρόω,ῶ : compléter, élever, dresser

πνεύμα,ατος (τό) : le souffle

πόλις,εως () : la cité

πολύς,πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

πόνος,ου () : peine, travail, besogne

Πριαμίδης,ου () : le Priamide, le descendant de Priam

προ-θυμέομαι, οῦμαι : vouloir, désirer

πρό-νοια,ας () : le soin (+ infinitif : de ... )

πρός + Α : vers, en direction de

πρός + G : de la part de, venant de

πυρά, ᾶς () : le bûcher

ῥήγνυμι : déchirer

σίδηρος,ου () : le fer, l’épée, le glaive

σός,σή, σόν : ton, ta

στέρνον,ου (τό) : la poitrine

σύ, σε, σου σοι : toi, tu, te

σφαγή, ῆς () : l’égorgement

τε : (toujours post-posé) : et

τέμνω : couper, trancher

τἠμῇ : datif dorien de ἐμή

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose ; un, une

τλήμων,ων,ον : endurant, brave, courageux ; pitoyable

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que voici

ὑπό + Α : sous (avec mvt)

ὕστατος,η,ον : dernier (suprême ?)

φέρω : apporter, porter

φύλλον,ου (το) : la feuille, le feuillage

χείρ, χειρός (G pl χερῶν ; D pl duel : χεροῖν) () : la main, le bras

χρεών <ἐστιν> : il faut

χρῄζω : souhaiter

χωρέω,ῶ : aller, se répandre, jaillir

ψυχή,ῆς () : l’âme

ὡς : comme

ὡς τάχιστα : aussitôt que


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἄκήκοα : entendre

ἀνάγκη,ης () : la nécessité , la contrainte

ἄριστος,η,ον : excellent, le meilleur, le plus brave

αὐτόν,ήν,ό : pr de rappel

αὐτός,,(,, τό) : le même, la même

ἀφ-ίημι : laisser aller, laisser échapper, exhaler

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : et, alors, d’autre part

δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα : montrer, faire voir, découvrir

δεινός,,όν : terrible

εἰ : si

εἰμι : je suis

ἐκ, ἐξ + G : hors de, depuis, de, au moyen de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐν + D : dans

ἐπεί : quand

ἐπ-ωμίς, ίδος () : le haut de l’épaule

ἐς + A : dans, jusqu’à

ἔχω : avoir

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, έθανον,τέθνηκα : mourir

θέλω : vouloir

θεός,οῦ () : le dieu

ἵστημι : je place (ἕστηκα : pft à sens moyen)

καί : et, même, aussi

κακόν,οῦ (τό) : mal, méchanceté, reproche, injure

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

κάλλιστος,η,ον : très beau, magnifique, admirable

κόρη,ης () : la jeune fille

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα : prendre, saisir ; recevoir

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, prononcer

λόγος,ου () : la parole, le discours

μέγιστος,η,ον : très grand, souverain

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part... 

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

ὅμως : cependant, pourtant

ὅς,,ὅ : qui

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui précisément

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif)

οὐδέ : derrière une négation, ni

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun, aucune, rien

παῖς, παιδός (,) : l’enfant

παρά + Α : près de (avec mvt)

πάρ-ειμι : être là

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

πόλις,εως () : la cité

πολύς,πολλή, πολύ : beaucoup de, nombreux

πόνος,ου () : peine, travail, besogne

πρός + Α : vers, en direction de

πρός + G : de la part de, venant de

σός,σή, σόν : ton, ta

σύ, σε, σου σοι : toi, tu, te

τε : (toujours post-posé) : et

τις, τις, τι : quelqu’un, quelque chose ; un, une

ὑπό + Α : sous (avec mvt)

φέρω : apporter, porter

χείρ, χειρός (G pl χερῶν ; D pl duel : χεροῖν) () : la main, le bras

χρεών <ἐστιν> : il faut

ψυχή,ῆς () : l’âme

ὡς : comme

ὡς τάχιστα : aussitôt que


fréquence 2 :

ἀμφί + G : au sujet de, à propos de

ἄναξ, ἄνακτος () : le prince, le chef, le seigneur

βάλλω : lancer, jeter sur ; couvrir qqn (A) de qqch (D)

γαῖα,ας () : la terre

δεσπότης,ου () : le maître

δυσ-τυχής,ής,ές : malheureux, maudit

μεθ-ίημι ( aor μεθῆκα) : laisser aller

μέσον,ου (τό) : le milieu

ὄμματα,ων (τά) : les yeux, les regards

παρθένος,ου () : la vierge, la jeune fille

πέπλος,ου () : le voile, la robe

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber

τλήμων,ων,ον : endurant, brave, courageux ; pitoyable

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que voici

χρῄζω : souhaiter

χωρέω,ῶ : aller, se répandre, jaillir


fréquence 3 :

ἀγάλμα, ατος (τό) : la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent)

ἄρσην, ενος () : le mâle, l’homme

γόνυ, γόνατος (τό) : le genou

ἔπος,ους (τό) : la parole

ἰδού : interjection : voici

κόσμος,ου () : la parure

κρύπτω + 2 A : cacher qqch à qqn

νεανίας, ου () : le jeune homme

πῆμα,ατος (τό) : fléau, calamité

πρό-νοια,ας () : le soin (+ infinitif : de ... )

σίδηρος,ου () : le fer, l’épée, le glaive

σφαγή, ῆς () : l’égorgement

τέμνω : couper, trancher

ὕστατος,η,ον : dernier (suprême ?)


fréquence 4 :

κράτος,ους (τό) : la puissance, l’autorité

οἶκτος,ου () : la pitié

παίω : frapper

πληρόω,ῶ : compléter, élever, dresser

πνεύμα,ατος (τό) : le souffle

στέρνον,ου (τό) : la poitrine


ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων,ονος () : Agamemnon

ἄκρα,ας () : le haut de, l’extrémité de

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

αὐχήν, ένος () : le cou

δια-ρροή,ῆς () : l’écoulement, le passage

εἰσ-ακούω : entendre

ἐπι-ζέω,ῶ : déborder en bouillonnant, déferler sur + D

ἐπι-ρροθέω,ῶ : faire du bruit comme une vague qui éclate, approuver bruyamment

εὐ-κάρδιος,ος,ον : au coeur ardent, au coeur ferme, courageux

εὐ-σχήμων,ων,ον : avec un bon maintien, décent

εὔ-τεκνος,ος,ον : heureux en enfants, fier de ses enfants

εὐ-τρεπής,ής,ές : qui peut tourner, prêt, à disposition, disponible

θανάσιμος,ος,ον : mortel

καθ-ίημι : baisser, fléchir

κορμός, οῦ () : la branche

κρουνός,οῦ () : la fontaine, le flot

λαγών,όνος () : le flanc, le côté

λαιμός, οῦ () : la gorge

λαός,οῦ () : le peuple, la foule, les soldats, les guerriers

μαστός,οῦ () : le sein

νεᾶνις,ιδος () : la jeune fille

ὀμφαλός,οῦ () : le nombril

ὄψ, ὀπός () : voix, parole

περισσά = περισσῶς : extrêmement (neutre adverbial)

πεύκινος,ος,ον : de pin

Πριαμίδης,ου () : le Priamide, le descendant de Priam

προ-θυμέομαι, οῦμαι : vouloir, désirer

πυρά, ᾶς () : le bûcher

ῥήγνυμι : déchirer

τἠμῇ : datif dorien de ἐμή

φύλλον,ου (το) : la feuille, le feuillage

Euripide Hécube v553-584


La mort de Polyxène (fin du récit de Talthybios)

traduction au plus près du texte


ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

(...)

Λαοὶ δ ἐπερρόθησαν, Ἀγαμέμνων τ ἄναξ 553

εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις.

Οἳ δ’, ὡς τάχιστ ἤκουσαν ὑστάτην ὄπα, 555

μεθῆκαν, οὗπερ καὶ μέγιστον ἦν κράτος.

Κἀπεὶ τόδ εἰσήκουσε δεσποτῶν ἔπος,

λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος

ἔρρηξε, λαγόνος ἐς μέσον, παρ ὀμφαλόν,

μαστούς τ ἔδειξε, στέρνα θ ὡς ἀγάλματος 560

κάλλιστα, καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ

ἔλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον·

TALTHYBIOS

(...)

Alors les guerriers approuvèrent bruyamment, et le seigneur Agamemnon 553

dit aux jeunes gens de laisser aller la jeune fille.

Ceux-là, aussitôt qu’ils entendirent son dernier mot, 555

la laissèrent aller, <ce mot de celui> dont précisément l’autorité était souveraine.

Et quand elle entendit cette parole de ses maîtres (du maître ?),

ayant saisi ses voiles depuis la pointe de ses épaules,

elle les déchira, jusqu’à mi-corps (jsq’au milieu de son flanc), près du nombril,

et découvrit ses seins, sa poitrine parfaite (κάλλιστα) comme <celle> d’une statue, 560

et, ayant fléchi vers le sol son genou,

elle prononça ce discours le plus courageux de tous <les discours> :


« Ἰδού, τόδ εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία,

παίειν προθυμῇ, παῖσον, εἰ δ ὑπ αὐχένα

χρῄζεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. » 565

Ὃ δ οὐ θέλων τε καὶ θέλων, οἴκτῳ κόρης,

τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαρροάς,

κρουνοὶ δ ἐχώρουν.Ἣ δὲ καὶ θνῄσκουσ ὅμως

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμων πεσεῖν,

κρύπτουσ ἃ κρύπτειν ὄμματ ἀρσένων χρεών. 570

« Voici, jeune homme, si <c’est> cette poitrine

<que> tu désire frapper, frappe, et si <c’est> sous le cou

<que> tu <le> souhaites, cette gorge est là, à ta disposition. » 565

Alors lui, sans le vouloir <vraiment> et en même temps en le voulant, à cause de sa pitié pour la fille,

il tranche de son fer les passages du souffle,

et des flots <de sang> se mirent à jaillir. Mais elle, même (καὶ) en mourant, pourtant

gardait grand souci de tomber avec décence,

en cachant ce qu’il fallait cacher aux yeux des hommes. 570


Ἐπεὶ δ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ,

οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν Ἀργείων πόνον·

ἀλλ οἳ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χερῶν

φύλλοις ἔβαλλον, οἳ δὲ πληροῦσιν πυράν

κορμοὺς φέροντες πευκίνους· ὁ δοὐ φέρων 575

πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ ἤκουεν κακά·

Alors, quand elle eut exhalé son souffle du fait de l’égorgement mortel,

aucun des Argiens n’eut (litt. « n’avait ») la même besogne ;

mais les uns, de leurs bras (= à grandes brassées ?), la morte, ils la

couvraient de feuillages, les autres dressaient un bûcher

en apportant des branches de pin ; et celui qui n’apportait pas (= rien), 575

entendait dire, de la part de celui qui apportait <qqch>, des reproches tels <que ceux-ci> :


« Ἕστηκας, ὦ κάκιστε, τῇ νεάνιδι

οὐ πέπλον οὐδὲ κόσμον ἐν χεροῖν ἔχων ;

Οὐκ εἶ τι δώσων τῇ περισσ εὐκαρδίῳ

ψυχήν τ ἀρίστῃ ; » Τοιάδ ἀμφὶ σῆς λέγων 580

παιδὸς θανούσης, εὐτεκνωτάτην τέ σε

πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην θ ὁρῶ.

«  Tu reste planté là, parfait vaurien, sans tenir (οὐ... ἔχων) pour la jeune fille

ni voile ni parure dans tes deux mains !

Ne donneras-tu rien à une femme (τῇ) supérieurement courageuse

et remarquable quant à son âme ? » En disant de telles paroles à propos de ton

enfant morte, je vois <bien> (ὁρῶ ) que tu <es> à la fois (τέ) la plus heureuse en enfants,

et (θ’) la plus maudite de toutes les femmes.


ΧΟΡΟΣ

Δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν

πόλει τε τἠμῇ θεῶν ἀνάγκαισιν τόδε.

LE CORYPHEE :

Voici (τόδε) qu’un terrible fléau a débordé en bouillonnant ( = déferlé) sur les Priamides

et sur ma cité, à cause des contraintes inéluctables (ἀνάγκαισιν) imposées par les dieux.Comparaison de traductions :

v 553-554

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Un murmure d’approbation courut parmi les guerriers, et le seigneur Agamemnon donna l’ordre aux jeunes gens de laisser libre la jeune fille.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Tous nos gens l’acclamèrent, et les garçons reçurent du roi Agamemnon l’ordre de la laisser.

v 566-568

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Lui, décidé, mais se faisant violence, le coeur navré de pitié, tranche avec le fer la gorge palpitante... Des flots de sang jaillirent.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Lui, saisi de pitié pour cette enfant, hésite entre ce qu’il voudrait et ce qu’il veut... Enfin, il tranche de sa lame la gorge haletante ; un flot de sang jaillit.

v 573-576

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

les uns jetaient sur le cadavre des feuillages échappés de leurs mains ; les autres élevaient un bûcher en apportant de grosses branches de pin, et qui n’apportait rien se l’entendait reprocher avec mépris par les porteurs d’offrandes :

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

les uns jonchaient le corps de feuillage, à brassées, et d’autres apportaient pour former un bûcher des bûches résineuses. Ceux qui n’apportaient rien s’entendaient rabrouer par ceux qui s’en chargeaient :

v 580-582

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Tels étaient les propos qu’on entendait tenir sur ta fille morte ; pour moi, je contemple en te voyant une mère entre toutes et bénie et maudite dans ses enfants.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ainsi mourut ta fille... En te le racontant, je me porte témoin qu’entre toutes les femmes aucune plus que toi n’aura été bénie en sa maternité, ni plus que toi meurtrie.

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

A conter pareils traits sur la mort de ta fille, je vois en toi la plus heureuse des mères et la plus infortunée des femmes.
Retour en haut du texte