Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0585 0628 épisode 2 (4)

Douloureuse méditation sur le destin0585 0628 Episode 2 (4)

Douloureuse méditation sur le destin

ἙΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ, οὐκ οἶδ΄ εἰς ὅ τι βλέψω κακῶν, 585

πολλῶν παρόντων· ἢν γὰρ ἅψομαι τινος,

τόδ΄ οὐκ ἐᾷ με, παρακαλεῖ δ΄ ἐκεῖθεν αὖ

λύπη τις ἅλλη, διάδοχος κακῶν κακοῖς.

Καὶ νῦν τὸ μὲν σόν, ὥστε μὴ στένειν, πάθος

οὐκ ἂν δυναίμην ἐξαλείψασθαι φρενός· 590

τὸ δ΄ αὖ λίαν παρεῖλες, ἀγγελθεῖσά μοι

γενναῖος. Οὔκουν δεινόν, εἰ γῆ μὲν κακή,

τυχοῦσα καιροῦ θεόθεν, εὖ στάχυν φέρει,

χρηστὴ δ΄ , ἁμαρτοῦσ΄ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν,

κακὸν δίδωσι καρπόν, ἐν βροτοῖς δ΄ ἀεί 595

ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν κακός,

ὁ δ΄ ἐσθλὸς ἐσθλός, οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο

φύσιν διέφθειρ΄, ἀλλὰ χρηστός ἐστ΄ ἀεί;

Ἆρ΄ οἱ τεκόντες διαφέρουσιν ἢ τροφαί;

Ἔχει γε μέντοι καὶ τὸ θρεφθῆναι καλῶς 600

δίδαξιν ἐσθλοῦ· τοῦτο δ΄ ἤν τις εὖ μάθῃ,

οἶδεν τό γ΄ αἰσχρόν, κανόνι τοῦ καλοῦ μαθών.

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην·

σὺ δ΄ ἐλθὲ καὶ σήμηνον Ἀργείοις τάδε,

μὴ θιγγάνειν μοι μηδέν΄, ἀλλ΄ εἴργειν ὄχλον, 605

τῆς παιδός. Ἔν τοι μυρίῳ στρατεύματι

ἀκόλαστος ὄχλος, ναυτική τ΄ ἀναρχία

κρείσσων πυρός, κακὸς δ΄ ὁ μή τι δρῶν κακόν.

Σὺ δ΄ αὖ λαϐοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι,

βάψασ΄ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλός, 610

ὡς παῖδα λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμήν,

νύμφην τ΄ ἄνυμφον παρθένον τ΄ ἀπάρθενον,

λούσω προθῶμαι θ΄, ... ὡς μὲν ἀξία, πόθεν;

οὐκ ἂν δυναίμην· ὡς δ΄ ἔχω (τί γὰρ πάθω;),

κόσμον τ΄ ἀγείρασ΄ αἰχμαλωτίδων πάρα, 615

αἵ μοι πάρεδροι τῶνδ΄ ἔσω σκηνωμάτων

ναίουσιν, εἴ τις, τοὺς νεωστὶ δεσπότας

λαθοῦσ΄, ἔχει τι κλέμμα τῶν αὑτῆς δόμων.

Ὦ σχήματ΄ οἴκων, ὦ ποτ΄ εὐτυχεῖς δόμοι,

ὦ πλεῖστ΄ ἔχων κάλλιστά τ΄ εὐτεκνώτατε 620

Πρίαμε, γεραιά θ΄ ἥδ΄ ἐγὼ μήτηρ τέκνων,

ὡς ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος

τοῦ πρὶν στερέντες. Εἶτα δῆτ΄ ὀγκούμεθα,

ὃ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν,

ὃ δ΄ ἐν πολίταις τίμιος κεκλημένος. 625

Τὰ δ΄ οὐδέν· ἄλλως φροντίδων βουλεύματα

γλώσσης τε κόμποι. Κεῖνος ὀλϐιώτατος,

ὅτῳ κατ΄ ἦμαρ τυγχάνει μηδὲν κακόν.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

585

θυγάτηρ,τρός (ἡ) : la fille

οἶδα : je sais

βλέπω : regarder

ἤν = ἐάν : si (éventuel)

παρα-καλέω,ῶ : appeler

ἐκεῖ-θεν : de là-bas, depuis là-bas

αὖ : à son tour, de nouveau, en sens inverse, au contraire

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

ἄλλος,η,ο : autre

διά-δοχος,ος,ον + G : qui succède à, qui remplace

στένω : gémir

πάθος,ους (το) : sentiment, souffrance, mort épreuve

590

ὥστε + inf : de telle sorte que, au point de, afin que

δύναμαι : pouvoir

ἐξ-αλείφομαι τί τινος : effacer qqch de

φρήν, φρενός (ὁ) : le coeur, l’esprit

τὸ ...<στένειν> :infinitif substantivé à tirer du vers 689

λίαν : trop, excessivement

παρ-αιρέω,ῶ ,-αιρήσω, -εῖλον, - ῄρηκα : enlever, épargner

ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα : annoncer

γενναῖος,α,ον : bien né, fort, noble , vaillant

οὔκουν : int. : n’est-il pas vrai que ? (réponse attendue positive) (attention à l’accentuation)

δεινός,ή,όν : terrible ; étrange

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

καιρός,οῦ (ὁ) : moment favorable, occasion, condition favorable

θεό-θεν : de la part des dieux

εὖ: adv. : bien

στάχυς, υος (ὁ) : l’épi (sg coll)

χρηστός,ή,όν : valable, bon

ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα + G : se tromper sur ; être privé de

χρεών <ἐστιν> : il faut

595

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

ἀεί : toujours

πονηρός,ά,όν : méchant

οὐδὲν ἄλλο <ἐστίν>

ἐσθλός,ή,όν : vertueux, bon, honnête, utile

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

συμφορά,ᾶς (ἡ) : événement (en général fâcheux), malheur

ὑπό + G : par, sous l’influence de (attention à l’accentuation de ὕπο, post-posé)

φύσις,εως (ἡ) : la nature, le naturel

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα : détruire, corrompre, gâter

διέφθειρε : aoriste gnomique, se traduit comme un présent

ἀλλά : mais, au contraire

τεκόντες,ων (οἱ) : les parents, les géniteurs (du verbe τίκτω : engendrer)

δια-φέρω : l’emporter sur, être supérieur à

τροφή,ῆς (ἡ) : le fait d’élever, l’éducation

600

γε : certes, asurément

τοι : il est sûr que, justement, précisément ; oui

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, être éduqué

καλῶς : bien

δίδαξις,εως (ἡ) : la leçon, l’enseignement

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

κανών,όνος (ὁ) : la règle, le modèle, le principe

δή : certes, donc

νοῦς, νοῦ (ὁ) : l’esprit, la raison

τοξεύω : décocher des flèches, lancer des traits

605

θιγγάνω + G : toucher à

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : personne, rien (négation subjective) ; aucun

εἴργω : écarter (sujet indéterminé : on)

μύριος,α,ον : par milliers, innombrable

ἀ-κόλαστος,ος,ον : sans retenue, désordonné, indiscipliné

ναυτικός,ή,όν : marin, des marins, des matelots

ἀν-αρχία,ας (ἡ) : anarchie, refus de se laisser commander, refus d’obéissance, indiscipline

κρείσσων,ονος : plus fort, plus puissant

πῦρ, πυρός (ὁ) : le feu

δράω,ῶ : faire

τεῦχος,ους (τό) : ustensile, instrument, vase (ici)

ἀρχαῖος,α,ον : vieux, ancien, vénérable

λάτρις,εος (ὁ/ἡ) : serviteur, servante

610

βάπτω, βάψω, ἔϐαψα : plonger

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

δεῦρο : ici

πόντιος,α,ον : de la mer

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer, l’eau de mer, la saumure (ποντίας ἁλός : G partitif, complète ἔνεγκε)

λοῦτρον,ου (τό) : le bain, l’eau lustrale

παν-ύστατος,η,ον : dernier de tous, ultime, suprême

νύμφη,ης (ἡ) : fiancée, jeune mariée

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux, non marié, non-épouse

ἄ-πάρθενος,ος,ον : non-vierge, qui n’est pas vierge

λούω : baigner, laver

προ-τίθημι : exposer (un mort)

ἀξία,ας (ἡ) : le mérite, ce qui convient, la valeur, la dignité (bien voir le parallélisme : ὡς μὲν ἀξία // ὡς δ΄ἔχω)

πόθεν : d’où ? à partir d’où ? par quel moyen ? comment ?

ὡς ἔχω : comme j’ai, comme je peux, selon mes ressources

τί πάθω : subj dél : Qu’est–ce qui va arriver de moi ? qu’est ce qui va m’arriver ? = comment faire ?

615

κόσμος,ου (ὁ) : la parure

ἀγείρω : recueillir, rassembler

αἰχμαλωτίς,ίδος : captive

παρά+ G : de la part de, d’auprès de, en le recevant de (attention à l’accentuation)

πάρ-εδρος,ου (ὁ/ἡ) : qui siège aux côtés de, voisin, compagnon de, associé à

ἔσω + G : à l’intérieur de

σκήνωμα,ατος (τό) : la tente, le baraquement, la baraque

ναίω : habiter

νεωστί : récemment, nouvellement

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de, agir à l’insu de

κλέμμα,ατος (τό) : l’objet dérobé, le larcin

δόμος,ου (ὁ) : maison, demeure, palais ( voir la « rime » suivante, le pluriel de majesté, et l’opposition avec σκηνωμάτων)

σχῆμα,ατος (τό) : forme, figure ; apparence ; noble aspect, splendeur

οἶκος ου (ὁ) : maison, palais

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, fortuné

620

πλεῖστος,η,ον : (super latif de πόλυς) très nombreux, abondant (sous entendre τέκνα : enfants, ou bien faire de πλεῖστα et κάλλιστα des adverbes)

εὔ-τεκνος,ος,ον: heureux en enfants

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

ὡς : excl. : comme ! combien !

φρόνημα,ατος (τό) : manière de pensée, orgueil

πρίν : adv. : avant, d’avant

στερέω,ῶ ( στερείς,έντος : part aor 2 passif épq) + G : priver de, dépouiller de

εἶτα δῆτα : et après cela, et après ça

ὀγκόω,ῶ : gonfler, enfler, prendre de l’enflure

ὃ μέν ... ὃ δέ ... : l’un ... l’autre ...

πλούσιος,α,ον : riche

δῶμα, ατος (τό) : maison, demeure, palais

625

πολίτης,ου (ὁ) : le citoyen

τίμιος,α,ον : précieux, honoré, qui fait honneur, notable

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut, vainement (fait fonction d’attribut)

φροντίς,ίδος (ἡ) : soin, souci, inquiétude , préoccupation ; méditation

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, projet, dessein, plan arrêté

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, le langage

κόμπος,ου (ὁ) : le bruit, le claquement sonore ; l’emphase, la jactance

(ἐ)κεῖνος,η,ο : ce ; celui-là

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour ; κατ΄ ἦμαρ : jour après jour, au jour le jour

τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver

Vocabulaire alphabétique :

ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα : annoncer

ἀγείρω : recueillir, rassembler

ἀεί : toujours

αἰχμαλωτίς,ίδος : captive

ἀ-κόλαστος,ος,ον : sans retenue, désordonné, indiscipliné

ἀλλά : mais, au contraire

ἄλλος,η,ο : autre

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut, vainement

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer, l’eau de mer, la saumure

ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα + G : se tromper sur ; être privé de

ἀν-αρχία,ας (ἡ) : anarchie, refus de se laisser commander, refus d’obéissance, indiscipline

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux, non marié, non-épouse

ἀξία,ας (ἡ) : le mérite, ce qui convient, la valeur, la dignité

ἄ-πάρθενος,ος,ον : non-vierge, qui n’est pas vierge

ἀρχαῖος,α,ον : vieux, ancien, vénérable

αὖ : à son tour, de nouveau, en sens inverse, au contraire

βάπτω, βάψω, ἔϐαψα : plonger

βλέπω : regarder

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, projet, dessein, plan arrêté

γε : certes, asurément

γενναῖος,α,ον : bien né, fort, noble , vaillant

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, le langage

δεινός,ή,όν : terrible ; étrange

δεῦρο : ici

δή : certes, donc

διά-δοχος,ος,ον + G : qui succède à, qui remplace

δια-φέρω : l’emporter sur, être supérieur à

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα : détruire, corrompre, gâter

δίδαξις,εως (ἡ) : la leçon, l’enseignement

δόμος,ου (ὁ) : maison, demeure

δράω,ῶ : faire

δύναμαι : pouvoir

δῶμα, ατος (τό) : maison, demeure, palais

εἴργω : écarter

εἶτα δῆτα : et après cela, et après ça

ἐκεῖ-θεν : de là-bas, depuis là-bas

ἐκεῖνος,η,ο: ce ; celui-là

ἐξ-αλείφομαι τί τινος : effacer qqch de

ἐσθλός,ή,όν : vertueux, bon, honnête, utile

ἔσω + G : à l’intérieur de

εὖ: adv. : bien

εὔ-τεκνος,ος,ον: heureux en enfants

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, fortuné

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour ; κατ΄ ἦμαρ : jour après jour, au jour le jour

ἤν = ἐάν : si (éventuel)

θεό-θεν : de la part des dieux

θιγγάνω + G : toucher à

θυγάτηρ,τρός (ἡ) : la fille

καιρός,οῦ (ὁ) : moment favorable, occasion, condition favorable

καλῶς : bien

κανών,όνος (ὁ) : la règle, le modèle, le principe

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

κεῖνος,η,ο : ce ; celui-là

κλέμμα,ατος (τό) : l’objet dérobé, le larcin

κόμπος,ου (ὁ) : le bruit, le claquement sonore ; l’emphase, la jactance

κόσμος,ου (ὁ) : la parure

κρείσσων,ονος : plus fort, plus puissant

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de, agir à l’insu de

λάτρις,εος (ὁ/ἡ) : serviteur, servante

λίαν : trop, excessivement

λοῦτρον,ου (τό) : le bain, l’eau lustrale

λούω : baigner, laver

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μὲν δή : certes, donc

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : personne, rien (négation subjective) ; aucun

μύριος,α,ον : par milliers, innombrable

ναίω : habiter

ναυτικός,ή,όν : marin, des marins, des matelots

νεωστί : récemment, nouvellement

νοῦς, νοῦ (ὁ) : l’esprit, la raison

νύμφη,ης (ἡ) : fiancée, jeune mariée

ὃ μέν ... ὃ δέ ... : l’un ... l’autre ...

ὀγκόω,ῶ : gonfler, enfler, prendre de l’enflure

οἶδα : je sais

οἶκος ου (ὁ) : maison, palais

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

οὔκουν : int. : n’est-il pas vrai que ? (réponse attendue positive)

πάθος,ους (το) : sentiment, souffrance, mort épreuve

παν-ύστατος,η,ον : dernier de tous, ultime, suprême

παρά+ G : de la part de, d’auprès de, en le recevant de

παρ-αιρέω,ῶ ,-αιρήσω, -εῖλον, - ῄρηκα : enlever, épargner

παρα-καλέω,ῶ : appeler

πάρ-εδρος,ου (ὁ/ἡ) : qui siège aux côtés de, voisin, compagnon de, associé à

πλεῖστος,η,ον : (superlatif de πόλυς) très nombreux, abondant

πλούσιος,α,ον : riche

πόθεν : d’où ? à partir d’où ? par quel moyen ? comment ?

πολίτης,ου (ὁ) : le citoyen

πονηρός,ά,όν : méchant

πόντιος,α,ον : de la mer

πρίν : adv. : avant, d’avant

προ-τίθημι : exposer (un mort)

πῦρ, πυρός (ὁ) : le feu

σκήνωμα,ατος (τό) : la tente, le baraquement, la baraque

στάχυς, υος (ὁ) : l’épi

στένω : gémir

στερέω,ῶ ( στερείς,έντος : part aor 2 passif épq) + G : priver de, dépouiller de

συμφορά,ᾶς (ἡ) : événement (en général fâcheux), malheur

σχῆμα,ατος (τό) : forme, figure ; apparence ; noble aspect, splendeur

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τεκόντες,ων (οἱ) : les parents, les géniteurs (du verbe τίκτω : engendrer)

τεῦχος,ους (τό) : ustensile, instrument, vase (ici)

τίμιος,α,ον : précieux, honoré, qui fait honneur, notable

τοι : il est sûr que, justement, précisément ; oui

τοξεύω : décocher des flèches, lancer des traits

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, être éduqué

τροφή,ῆς (ἡ) : le fait d’élever, l’éducation

τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver

ὑπό + G : par, sous l’influence de

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

φρήν, φρενός (ὁ) : le coeur, l’esprit

φρόνημα,ατος (τό) : manière de pensée, orgueil

φροντίς,ίδος (ἡ) : soin, souci, inquiétude , préoccupation ; méditation

φύσις,εως (ἡ) : la nature, le naturel

χρεών <ἐστιν> : il faut

χρηστός,ή,όν : valable, bon

ὡς : excl. : comme ! combien !

ὥστε + inf : de telle sorte que, au point de, afin que


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀεί : toujours

ἀλλά : mais, au contraire

ἄλλος,η,ο : autre

ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα + G : se tromper sur ; être privé de

αὖ : à son tour, de nouveau, en sens inverse, au contraire

γε : certes, asurément

γῆ, γῆς (ἡ) : la terre

δεινός,ή,όν : terrible ; étrange

δή : certes, donc

δια-φέρω : l’emporter sur, être supérieur à

δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθαρκα : détruire, corrompre, gâter

δόμος,ου (ὁ) : maison, demeure

δράω,ῶ : faire

δύναμαι : pouvoir

δῶμα, ατος (τό) : maison, demeure, palais

εἶτα δῆτα : et après cela, et après ça

ἐκεῖνος,η,ο: ce ; celui-là

εὖ: adv. : bien

ἤν = ἐάν : si (éventuel)

θυγάτηρ,τρός (ἡ) : la fille

καιρός,οῦ (ὁ) : moment favorable, occasion, condition favorable

καλῶς : bien

κρείσσων,ονος : plus fort, plus puissant

λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα : être ignoré de, agir à l’insu de

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre

μηδείς, μηδεμία, μηδέν : personne, rien (négation subjective) ; aucun

νοῦς, νοῦ (ὁ) : l’esprit, la raison

ὃ μέν ... ὃ δέ ... : l’un ... l’autre ...

οἶδα : je sais

οἶκος ου (ὁ) : maison, palais

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

παρά+ G : de la part de, d’auprès de, en le recevant de

πλεῖστος,η,ον : (superlatif de πόλυς) très nombreux, abondant

πολίτης,ου (ὁ) : le citoyen

πονηρός,ά,όν : méchant

πρίν : adv. : avant, d’avant

συμφορά,ᾶς (ἡ) : événement (en général fâcheux), malheur

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τοι : il est sûr que, justement, précisément ; oui

τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver

ὑπό + G : par, sous l’influence de

φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα : porter

φύσις,εως (ἡ) : la nature, le naturel

χρεών <ἐστιν> : il faut

χρηστός,ή,όν : valable, bon

ὡς : excl. : comme ! combien !

ὥστε + inf : de telle sorte que, au point de, afin que

Fréquence 2 :

ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα : annoncer

ἄλλως : autrement, autrement qu’il ne faut, vainement

βλέπω : regarder

δεῦρο : ici

ἐσθλός,ή,όν : vertueux, bon, honnête, utile

λίαν : trop, excessivement

μύριος,α,ον : par milliers, innombrable

οὔκουν : int. : n’est-il pas vrai que ? (réponse attendue positive)

παρα-καλέω,ῶ : appeler

πλούσιος,α,ον : riche

πόθεν : d’où ? à partir d’où ? par quel moyen ? comment ?

πῦρ, πυρός (ὁ) : le feu

τρέφομαι, θρέψομαι/τραφήσομαι, ἐτράφην/ἐτρέφθην, τέθραμμαι : être nourri, être élevé, être éduqué

φρήν, φρενός (ὁ) : le coeur, l’esprit

Fréquence 3 :

γενναῖος,α,ον : bien né, fort, noble , vaillant

γεραιός,ά,όν : vieux, vieille

γλῶσσα,ης (ἡ) : la langue, le langage

εἴργω : écarter

ἐκεῖ-θεν : de là-bas, depuis là-bas

εὐ-τυχής,ής,ές : heureux, fortuné

κόσμος,ου (ὁ) : la parure

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

ναίω : habiter

πάθος,ους (το) : sentiment, souffrance, mort épreuve

στένω : gémir

στερέω,ῶ ( στερείς,έντος : part aor 2 passif épq) + G : priver de, dépouiller de

τροφή,ῆς (ἡ) : le fait d’élever, l’éducation

Fréquence 4 :

ἀρχαῖος,α,ον : vieux, ancien, vénérable

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, projet, dessein, plan arrêté

ἐξ-αλείφομαι τί τινος : effacer qqch de

θιγγάνω + G : toucher à

ναυτικός,ή,όν : marin, des marins, des matelots

νύμφη,ης (ἡ) : fiancée, jeune mariée

πόντιος,α,ον : de la mer

προ-τίθημι : exposer (un mort)

σχῆμα,ατος (τό) : forme, figure ; apparence ; noble aspect, splendeur

τεῦχος,ους (τό) : ustensile, instrument, vase (ici)

Ne pas apprendre :

ἀγείρω : recueillir, rassembler

αἰχμαλωτίς,ίδος : captive

ἀ-κόλαστος,ος,ον : sans retenue, désordonné, indiscipliné

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer, l’eau de mer, la saumure

ἀν-αρχία,ας (ἡ) : anarchie, refus de se laisser commander, refus d’obéissance, indiscipline

ἄ-νυμφος,ος,ον : sans époux, non marié, non-épouse

ἀξία,ας (ἡ) : le mérite, ce qui convient, la valeur, la dignité

ἄ-πάρθενος,ος,ον : non-vierge, qui n’est pas vierge

βάπτω, βάψω, ἔϐαψα : plonger

διά-δοχος,ος,ον + G : qui succède à, qui remplace

δίδαξις,εως (ἡ) : la leçon, l’enseignement

ἔσω + G : à l’intérieur de

εὔ-τεκνος,ος,ον: heureux en enfants

ἦμαρ,ατος (τό) : le jour ; κατ΄ ἦμαρ : jour après jour, au jour le jour

θεό-θεν : de la part des dieux

κανών,όνος (ὁ) : la règle, le modèle, le principe

καρπός,οῦ (ὁ) : le fruit, le produit, la récolte

κεῖνος,η,ο : ce ; celui-là

κλέμμα,ατος (τό) : l’objet dérobé, le larcin

κόμπος,ου (ὁ) : le bruit, le claquement sonore ; l’emphase, la jactance

λάτρις,εος (ὁ/ἡ) : serviteur, servante

λοῦτρον,ου (τό) : le bain, l’eau lustrale

λούω : baigner, laver

νεωστί : récemment, nouvellement

ὀγκόω,ῶ : gonfler, enfler, prendre de l’enflure

παν-ύστατος,η,ον : dernier de tous, ultime, suprême

παρ-αιρέω,ῶ ,-αιρήσω, -εῖλον, - ῄρηκα : enlever, épargner

πάρ-εδρος,ου (ὁ/ἡ) : qui siège aux côtés de, voisin, compagnon de, associé à

σκήνωμα,ατος (τό) : la tente, le baraquement, la baraque

στάχυς, υος (ὁ) : l’épi

τεκόντες,ων (οἱ) : les parents, les géniteurs (du verbe τίκτω : engendrer)

τίμιος,α,ον : précieux, honoré, qui fait honneur, notable

τοξεύω : décocher des flèches, lancer des traits

φρόνημα,ατος (τό) : manière de pensée, orgueil

φροντίς,ίδος (ἡ) : soin, souci, inquiétude , préoccupation ; méditation


Traduction au plus près du texte :

0585 0628 Episode 2 (4)

Douloureuse méditation sur le destin

ἙΚΑΒΗ

Ὦ θύγατερ, οὐκ οἶδ΄ εἰς ὅ τι βλέψω κακῶν, 585

πολλῶν παρόντων· ἢν γὰρ ἅψομαι τινος,

τόδ΄ οὐκ ἐᾷ με, παρακαλεῖ δ΄ ἐκεῖθεν αὖ

λύπη τις ἅλλη, διάδοχος κακῶν κακοῖς.

Καὶ νῦν τὸ μὲν σόν, ὥστε μὴ στένειν, πάθος

οὐκ ἂν δυναίμην ἐξαλείψασθαι φρενός· 590

Ô ma fille, je ne sais pas vers lequel de <mes> malheurs regarder, 585

Car nombreux ils sont là ; si en effet j’en touche un,

Celui-ci ne me laisse pas aller, mais, depuis là-bas, à l’inverse, m’appelle

Un autre chagrin, qui remplace des malheurs par d’autres malheurs.

Et maintenant, ta mort d’une part, de telle sorte que je ne gémisse pas,

Je ne pourrais pas l’effacer de <mon> esprit ; 590

τὸ δ΄ αὖ λίαν παρεῖλες, ἀγγελθεῖσά μοι

γενναῖος. Οὔκουν δεινόν, εἰ γῆ μὲν κακή,

τυχοῦσα καιροῦ θεόθεν, εὖ στάχυν φέρει,

χρηστὴ δ΄ , ἁμαρτοῦσ΄ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν,

κακὸν δίδωσι καρπόν, ἐν βροτοῖς δ΄ ἀεί 595

ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν κακός,

ὁ δ΄ ἐσθλὸς ἐσθλός, οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο

φύσιν διέφθειρ΄, ἀλλὰ χρηστός ἐστ΄ ἀεί;

D’autre part, à l’inverse, le fait de trop <gémir>, tu me l’as épargné, toi qui m’a été annoncée

Vaillante. N’est-ce pas étrange, si d’une part une mauvaise terre,

obtenant des conditions favorables de la part des dieux, porte bien son épi (sa moisson),

Et qu’ <une terre> bonne, privée de ce qu’il faudrait qu’elle obtienne,

Donne un mauvais fruit, alors que chez les mortels, toujours, 595

D’une part le méchant <n’est> rien d’autre que mauvais,

D’autre part le vertueux <est> vertueux, et, sous l’influence du malheur, n’a

pas détruit son naturel, mais au contraire est bon, toujours ?

Ἆρ΄ οἱ τεκόντες διαφέρουσιν ἢ τροφαί;

Ἔχει γε μέντοι καὶ τὸ θρεφθῆναι καλῶς 600

δίδαξιν ἐσθλοῦ· τοῦτο δ΄ ἤν τις εὖ μάθῃ,

οἶδεν τό γ΄ αἰσχρόν, κανόνι τοῦ καλοῦ μαθών.

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην·

Est-ce que les géniteurs l’emportent sur l’éducation ?

Certes il est sûr aussi que le fait d’avoir été bien éduqué contient 600

L’enseignement de la vertu ; et si quelqu’un apprend bien cela,

Il connaît assurément ce qui est honteux, parce qu’il <l’> a appris par le principe du bon.

Et ces choses-là, certes, l’esprit les a décochées en vain ;

σὺ δ΄ ἐλθὲ καὶ σήμηνον Ἀργείοις τάδε,

μὴ θιγγάνειν μοι μηδέν΄, ἀλλ΄ εἴργειν ὄχλον, 605

τῆς παιδός. Ἔν τοι μυρίῳ στρατεύματι

ἀκόλαστος ὄχλος, ναυτική τ΄ ἀναρχία

κρείσσων πυρός, κακὸς δ΄ ὁ μή τι δρῶν κακόν.

Alors toi, va et signifie aux Argiens cela,

A savoir que personne ne touche mon (μοι) enfant (τῆς παιδός), mais qu’on écarte la foule.

Oui, dans une armée innombrable,

Sans retenue <est> la foule, et l’indiscipline des marins <est>

Plus puissante que le feu, car (δ΄) <est> mauvais <même> celui qui ne fait pas quelque chose de mauvais.

Σὺ δ΄ αὖ λαϐοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι,

βάψασ΄ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλός, 610

ὡς παῖδα λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμήν,

νύμφην τ΄ ἄνυμφον παρθένον τ΄ ἀπάρθενον,

λούσω προθῶμαι θ΄, ... ὡς μὲν ἀξία, πόθεν;

οὐκ ἂν δυναίμην· ὡς δ΄ ἔχω (τί γὰρ πάθω;),

κόσμον τ΄ ἀγείρασ΄ αἰχμαλωτίδων πάρα, 615

αἵ μοι πάρεδροι τῶνδ΄ ἔσω σκηνωμάτων

ναίουσιν, εἴ τις, τοὺς νεωστὶ δεσπότας

λαθοῦσ΄, ἔχει τι κλέμμα τῶν αὑτῆς δόμων.

Quant à toi, à ton tour, ayant pris un ustensile, vieille servante,

Après l’avoir plongé <dans l’eau> porte ici de l’onde amère de la mer, 610

Afin que, avec les ultimes lustrations, mon enfant,

Epouse non-épouse et vierge non-vierge,

Je la lave et que je l’expose, ... comme elle <en serait> digne, comment ?

Je ne <le> pourrais pas ; alors (δ΄) comme je peux (car comment faire ?),

Et en ayant recueilli une parure d’auprès des captives, 615

Qui, compagnes pour moi, à l’intérieur de ces baraquements

Habitent, si quelqu’une, à l’insu de (λαθοῦσ΄) ses nouveaux maîtres,

Possède <encore> quelque larcin <tiré> de son propre palais.

Ὦ σχήματ΄ οἴκων, ὦ ποτ΄ εὐτυχεῖς δόμοι,

ὦ πλεῖστ΄ ἔχων κάλλιστά τ΄ εὐτεκνώτατε 620

Πρίαμε, γεραιά θ΄ ἥδ΄ ἐγὼ μήτηρ τέκνων,

ὡς ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος

τοῦ πρὶν στερέντες. Εἶτα δῆτ΄ ὀγκούμεθα,

ὃ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν,

ὃ δ΄ ἐν πολίταις τίμιος κεκλημένος. 625

Ô splendeurs de <nos> demeures, ô palais naguère fortunés,

O <toi qui>, les ayant en foule et très beaux, as été heureux en enfants, 620

Priam, et moi, cette vieille que voici, mère de ces enfants,

Comme nous en sommes arrivés au néant, ayant été privés (στερέντες) de l’orgueil

D’avant ! et après cela nous prenons de l’enflure,

L’un de nous dans de riches palais,

Et l’autre parce qu’il est appelé honorable chez les citoyens. 625

Τὰ δ΄ οὐδέν· ἄλλως φροντίδων βουλεύματα

γλώσσης τε κόμποι. Κεῖνος ὀλϐιώτατος,

ὅτῳ κατ΄ ἦμαρ τυγχάνει μηδὲν κακόν.

Cela, néant ! en vain, les projets des nos méditations,

Et les claquements sonores du langage ! Celui-là <est> le plus heureux,

Auquel n’échoit jour après jour aucun malheur.

Comparaison de traductions :

v 606-608

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Dans une armée sans nombre, la foule ne connaît pas de frein, et l’indiscipline du matelot est pire que le feu : y passe pour mauvais qui ne fait pas le mal.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Dans la cohue d’un bivouac, la soldatesque ne connaît pas de frein ; la flamme a moins d’énergie que l’audace indisciplinée du marin, et qui se refuse au mal passe pour un trembleur.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Des dizaines de milliers de soldats, c’est une masse incontrôlable, et l’indiscipline des matelots, c’est pire que l’incendie : ils traitent de lâche celui qui ne lâche pas la bride à ses mauvais instincts.


v 615-618

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Pour la parer, je quêterai chez les captives, qui habitent à mes côtés à l’intérieur de ces tentes, ce qu’elles ont pu à leurs nouveaux maîtres dérober de leurs propres demeures.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

(...) en empruntant des parures aux captives qui partagent avec moi l’abri de ces tentes ; peut-être quelques unes ont pu, à l’insu des vainqueurs, conserver furtivement certains de leurs joyaux.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Pour sa parure, je ferai une collecte auprès des captives qui sont logées auprès de moi sous ces tentes : ce qu’elles peuvent l’une ou l’autre avoir soustrait et conservé, à l’insu de leur nouveau maître, de leurs effets personnels.


v 623-628

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Et nous allons nous enfler, l’un des richesses de sa maison, l’autre du nom glorieux qu’il a dans la cité ! Néant que tout cela ; illusion, ces projets de nos âmes et ces grands mots de notre bouche ! Celui-là est le plus heureux qui peut au jour le jour éviter le malheur.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Qu’on aille, après cela, s’enfler au mileiu d’une princière demeure ou parmi les titres d’honneur que nous confèrent les citoyens ! Néant que tout cela ! Vanité, les projets qui nous travaillent et les grands mots sonores ! Le plus fortuné, c’est celui qui s’abandonne au fil des jours sans connaître aucun malheur.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ah ! Allons après cela nous monter la tête sur l’opulence de notre patrimoine, sur le renom dont les hommes nous honorent ! Tout cela est néant. Vanité, les prétentions qui nous travaillent, les mots qui nous grisent : celui-là a le plus haut bonheur, qui au jour le jour passe au-dessus du malheur.
Retour en haut du texte