Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0629 0657 deuxième stasimon

plaintes sur la guerre de TroieHécube : 0629 0657 : Deuxième stasimon

Les douleurs de l’exil


ΧΟΡΟΣ

Strophe

Ἐμοὶ χρῆν συμφοράν,

ἐμοὶ χρῆν πημονὰν γενέσθαι, 630

Ἰδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν

Ἀλέξανδρος εἰλατίναν

ἐτάμεθ΄ , ἅλιον ἐπ΄ οἶδμα ναυστολήσων

Ἑλένας ἐπὶ λέκτρα, τὰν 635

καλλίσταν ὁ χρυσοφαὴς

Ἅλιος αὐγάζει.

Antistrophe

Πόνοι γὰρ καὶ πόνων

ἀνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται· 640

κοινὸν δ΄ ἐξ ἰδίας ἀνοίας

κακὸν τᾷ Σιμουντίδι γᾷ

ὀλέθριον ἔμολε συμφορά τ΄ ἀπ΄ ἄλλων.

Ἐκρίθη δ΄ ἔρις, ἂν ἐν Ἴ-

δᾳ κρίνει τρισσὰς μακάρων 645

παῖδας ἀνὴρ βούτας,

Epode

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάθρων λώϐᾳ·

στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν 650

Λάκαινα πολυδάκρυτος ἐν δόμοις κόρα,

πολιάν τ΄ ἐπὶ κρᾶτα μάτηρ,

τέκνων θανόντων

τίθεται χέρα δρύπτεταί τε παρειάν, 655

δίαιμον ὄνυχα τιθεμένα σπαραγμοῖς.


NB : Nombreuses formes doriennes en α au lieu de η !


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Strophe

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

χρή : il faut, il est fatal, il est fixé par le destin (χρῆν = ἐχρῆν : impft)

συμφορά,ᾶς (ἡ) : l’événement, le malheur

πημονή,ῆς (ἡ) : l’épreuve, la souffrance, le sujet d’affliction

γίγνομαι, γενήσομαι, ἔγενόμην, γέγονα : naître,devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe être)

Ἰδαῖος,α,ον : du mont Ida

ὅτε : quand, lorsque (à rétablir en tête de proposition)

πρῶτον : d’abord, au début, en premier

ὕλη,ης (ἡ) : le bois

Ἀλέξανδρος,ου (ὁ) : Alexandre (appelé aussi Pâris)

εἰλάτινος,η,ον : de sapin

τάμνομαι ( aor 2 3ème p sg ἐτάμετο) : couper pour soi (formes doriennes de τέμνω)

ἅλιος,α,ον : marin

ἐπί + Α : sur, vers

οἶδμα, ατος (τό) : le gonflement, la houle

ναυ-στολέω : naviguer, faire un voyage par bateau (participe futur à valeur finale)

635

Ἑλένη,ης (ἡ) : Hélène

λέκτρον, ου (τό) : le lit, la couche

τάν = ἥν ( ὅς, ἥ, ὅ : qui)

κάλλιστος,η,ον : très beau, splendide, le plus beau

χρυσο-φαής,ής,ές : qui a l’éclat de l’or, à la lumière d’or

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil, Hélios

αὐγάζω : illuminer, éclairer de ses rayons

Antistrophe

πόνος,ου (ὁ) : peine, fatigue, souffrance, misère

γάρ : en efet, car

καί : et, aussi, même

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité, la contrainte

κρείσσων,ων,ον : plus fort

κυκλόομαι,οῦμαι : se courber en cercle, tournoyer , former un cercle infini

κοινός,ή,όν : commun, commun à tous

δέ : et, d’autre part, alors

ἐκ, ἐξ + G : hors de, à partir de, de

ἴδιος,α,ον : particulier, propre à une seule personne

ἄ-νοια,ας (ἡ) : sottise, folie

Σιμουντίς,ίδος adj : du Simoïs (rivière de Troade)

γῆ,γῆς (ἡ) : la terre (τᾷ Σιμουντίδι γᾷ : datif locatif, comme chez Homère)

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel, meurtrier

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller, venir

τε : et (toujours post-posé)

ἀπό + G : venant de, à partir de

ἄλλος,η,ον : autre (ἀπ΄ ἄλλων : venant d’autres êtres qu’Alexandre et Hélène = venant des dieux ? cf les déesses qu’avaient à juger Pâris-Alexandre ?)

κρίνω : juger, décider entre, choisir entre

ἔρις, ιδος (ἡ) : la querelle, la dispute

ἃν = ἣν (relatif) : accusatif de relation : quant à laquelle, à propos de laquelle

ἐν + D : dans, sur

645

Ἴδη,ης (ἡ) : l’Ida, le mont Ida

τρισσός,ή,όν : les trois

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ G μάκαρος : heureux, bienheureux

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

βούτης, ου : qui concerne les boeufs ; bouvier

Epode

ἐπί + D : au prix de, moyennant, à raison de ; pour, en vue de

δόρυ,ατος (τό) : la lance

φόνος,ου (ὁ) : meurtre, carnage, sang

ἐμός,ἐμή, ἐμόν : mon, ma

μέλαθρον,ου (τό) : poutre ; toit, maison (pluriel poétique)

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, dommage, ruine

στένω : gémir

τις,τις,τι : adj : quelque, un, une ; pr : quelqu’un

ἀμφί + A : autour de, dans l’entourage de, en circulant près de

εὔ-ροος,ος,ον : au beau cours

Εὐρώτας,ου (ὁ) : l’Eurôtas (fleuve de Laconie, qui coule près de Sparte)

Λάκαινα,ης (ἡ) : laconienne, lacédémonienne

πολυ-δάκρυτος,ος,ον : qui verse beaucoup de larmes, tout en larmes

δόμος,ου (ὁ) : la maison (pluriel poétique)

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

πολιός,ά,όν : blanc, blanchi, chenu

κράς, κρατός (ὁ) : la tête

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

ἀπο-θνῄσκω, -θανοῦμαι, -έθανον, τέθνηκα : mourir

655

τίθημι : placer, poser ; mettre dans tel ou tel état, rendre

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

δρύπτομαι : se déchirer

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

δί-αιμος,ος,ον : sanglant, ensanglanté

ὄνυξ, ὄνυχος (ὁ) : l’ongle

σπαραγμός,οῦ (ὁ) : mise en lambeaux, acte de déchirer, lacération


Vocabulaire alphabétique :

(dorien)= ἥ

Ἀλέξανδρος,ου (ὁ) : Alexandre (appelé aussi Pâris)

ἅλιος,α,ον : marin

ἄλλος,η,ον : autre

ἀμφί + A : autour de, dans l’entourage de, en circulant près de

ἃν = ἣν (relatif) 

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité, la contrainte

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἄ-νοια,ας (ἡ) : sottise, folie

ἀπό + G : venant de, à partir de

αὐγάζω : illuminer, éclairer de ses rayons

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller, venir

βούτης, ου : qui concerne les boeufs ; bouvier

γάρ : en efet, car

γῆ,γῆς (ἡ) : la terre

γίγνομαι, γενήσομαι, ἔγενόμην, γέγονα : naître,devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe être)

δέ : et, d’autre part, alors

δί-αιμος,ος,ον : sanglant, ensanglanté

δόμος,ου (ὁ) : la maison

δόρυ,ατος (τό) : la lance

δρύπτομαι : se déchirer

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

εἰλάτινος,η,ον : de sapin

ἐκ, ἐξ + G : hors de, à partir de, de

Ἑλένη,ης (ἡ) : Hélène

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐν + D : dans, sur

ἐπί + Α : sur, vers

ἐπί + D : au prix de, moyennant, à raison de ; pour, en vue de

ἔρις, ιδος (ἡ) : la querelle, la dispute

εὔ-ροος,ος,ον : au beau cours

Εὐρώτας,ου (ὁ) : l’Eurôtas (fleuve de Laconie, qui coule près de Sparte)

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil, Hélios

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

Ἰδαῖος,α,ον : du mont Ida

Ἴδη,ης (ἡ) : l’Ida, le mont Ida

ἴδιος,α,ον : particulier, propre à une seule personne

καί : et, aussi, même

κάλλιστος,η,ον : très beau, splendide, le plus beau

κοινός,ή,όν : commun, commun à tous

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

κράς, κρατός (ὁ) : la tête

κρείσσων,ων,ον : plus fort

κρίνω : juger, décider entre, choisir entre

κυκλόομαι,οῦμαι : se courber en cercle, tournoyer , former un cercle infini

Λάκαινα,ης (ἡ) : laconienne, lacédémonienne

λέκτρον, ου (τό) : le lit, la couche

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, dommage, ruine

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ G μάκαρος : heureux, bienheureux

μέλαθρον,ου (τό) : poutre ; toit, maison

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

ναυ-στολέω : naviguer, faire un voyage par bateau

οἶδμα, ατος (τό) : le gonflement, la houle

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel, meurtrier

ὄνυξ, ὄνυχος (ὁ) : l’ongle

ὅς, ἥ, ὅ : qui

ὅτε : quand, lorsque

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

πημονή,ῆς (ἡ) : l’épreuve, la souffrance, le sujet d’affliction

πολιός,ά,όν : blanc, blanchi, chenu

πολυ-δάκρυτος,ος,ον : qui verse beaucoup de larmes, tout en larmes

πόνος,ου (ὁ) : peine, fatigue, souffrance, misère

πρῶτον : d’abord, au début, en premier

Σιμουντίς,ίδος adj : du Simoïs (rivière de Troade)

σπαραγμός,οῦ (ὁ) : mise en lambeaux, acte de déchirer, lacération

στένω : gémir

συμφορά,ᾶς (ἡ) : l’événement, le malheur

τάμνομαι ( aor 2 3ème p sg ἐτάμετο) : couper pour soi (formes doriennes de τέμνω)

τάν = ἥν ( ὅς, ἥ, ὅ : qui)

τε : et (toujours post-posé)

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τίθημι : placer, poser ; mettre dans tel ou tel état, rendre

τις,τις,τι : adj : quelque, un, une ; pr : quelqu’un

τρισσός,ή,όν : les trois

ὕλη,ης (ἡ) : le bois

φόνος,ου (ὁ) : meurtre, carnage, sang

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

χρή : il faut, il est fatal, il est fixé par le destin

χρυσο-φαής,ής,ές : qui a l’éclat de l’or, à la lumière d’orVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄλλος,η,ον : autre

ἀνάγκη,ης (ἡ) : la nécessité, la contrainte

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀπό + G : venant de, à partir de

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμϐλωκα : aller, venir

γάρ : en efet, car

γῆ,γῆς (ἡ) : la terre

γίγνομαι, γενήσομαι, ἔγενόμην, γέγονα : naître,devenir (l’aoriste sert d’aoriste au verbe être)

δέ : et, d’autre part, alors

δόμος,ου (ὁ) : la maison

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

ἐκ, ἐξ + G : hors de, à partir de, de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐν + D : dans, sur

ἐπί + Α : sur, vers

ἐπί + D : au prix de, moyennant, à raison de ; pour, en vue de

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

ἴδιος,α,ον : particulier, propre à une seule personne

καί : et, aussi, même

κάλλιστος,η,ον : très beau, splendide, le plus beau

κοινός,ή,όν : commun, commun à tous

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille, la fille

κρείσσων,ων,ον : plus fort

κρίνω : juger, décider entre, choisir entre

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

ὅς, ἥ, ὅ : qui

ὅτε : quand, lorsque

παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) : l’enfant

πόνος,ου (ὁ) : peine, fatigue, souffrance, misère

πρῶτον : d’abord, au début, en premier

συμφορά,ᾶς (ἡ) : l’événement, le malheur

τε : et (toujours post-posé)

τέκνον,ου (τό) : l’enfant

τίθημι : placer, poser ; mettre dans tel ou tel état, rendre

τις,τις,τι : adj : quelque, un, une ; pr : quelqu’un

φόνος,ου (ὁ) : meurtre, carnage, sang

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

χρή : il faut, il est fatal, il est fixé par le destin


Fréquence 2 :

ἀμφί + A : autour de, dans l’entourage de, en circulant près de

δόρυ,ατος (τό) : la lance

ἥλιος,ου (ὁ) : le soleil, Hélios

λέκτρον, ου (τό) : le lit, la couche

μέλαθρον,ου (τό) : poutre ; toit, maison


Fréquence 3 :

ἔρις, ιδος (ἡ) : la querelle, la dispute

κράς, κρατός (ὁ) : la tête

στένω : gémir


Fréquence 4 :

ἄ-νοια,ας (ἡ) : sottise, folie


Ne pas apprendre :

Ἀλέξανδρος,ου (ὁ) : Alexandre (appelé aussi Pâris)

ἅλιος,α,ον : marin

αὐγάζω : illuminer, éclairer de ses rayons

βούτης, ου : qui concerne les boeufs ; bouvier

δί-αιμος,ος,ον : sanglant, ensanglanté

δρύπτομαι : se déchirer

εἰλάτινος,η,ον : de sapin

Ἑλένη,ης (ἡ) : Hélène

εὔ-ροος,ος,ον : au beau cours

Εὐρώτας,ου (ὁ) : l’Eurôtas (fleuve de Laconie, qui coule près de Sparte)

Ἰδαῖος,α,ον : du mont Ida

Ἴδη,ης (ἡ) : l’Ida, le mont Ida

κυκλόομαι,οῦμαι : se courber en cercle, tournoyer , former un cercle infini

Λάκαινα,ης (ἡ) : laconienne, lacédémonienne

λώϐη,ης (ἡ) : outrage, dommage, ruine

μάκαρ, μάκαιρα, μάκαρ G μάκαρος : heureux, bienheureux

ναυ-στολέω : naviguer, faire un voyage par bateau

οἶδμα, ατος (τό) : le gonflement, la houle

ὀλέθριος,α,ον : funeste, mortel, meurtrier

ὄνυξ, ὄνυχος (ὁ) : l’ongle

παρειά,ᾶς (ἡ) : la joue

πημονή,ῆς (ἡ) : l’épreuve, la souffrance, le sujet d’affliction

πολιός,ά,όν : blanc, blanchi, chenu

πολυ-δάκρυτος,ος,ον : qui verse beaucoup de larmes, tout en larmes

Σιμουντίς,ίδος adj : du Simoïs (rivière de Troade)

σπαραγμός,οῦ (ὁ) : mise en lambeaux, acte de déchirer, lacération

τάμνομαι ( aor 2 3ème p sg ἐτάμετο) : couper pour soi (formes doriennes de τέμνω)

τάν = ἥν ( ὅς, ἥ, ὅ : qui)

τρισσός,ή,όν : les trois

ὕλη,ης (ἡ) : le bois

χρυσο-φαής,ής,ές : qui a l’éclat de l’or, à la lumière d’or


Traduction au plus près du texte (0629 0657) :

ΧΟΡΟΣ

LE CHOEUR

Strophe

Ἐμοὶ χρῆν συμφοράν,

ἐμοὶ χρῆν πημονὰν γενέσθαι, 630

Ἰδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν

Ἀλέξανδρος εἰλατίναν

ἐτάμεθ΄ , ἅλιον ἐπ΄ οἶδμα ναυστολήσων

Ἑλένας ἐπὶ λέκτρα, τὰν 635

καλλίσταν ὁ χρυσοφαὴς

Ἅλιος αὐγάζει.

Il fallait que pour moi le malheur,

Il fallait que pour moi la souffrance existent,

A partir du moment où (ὅτε πρῶτον) , <ce> bois Idéen

De sapin, Alexandre

<L’> avait coupé, pour voguer sur la houle marine

Vers le lit d’Hélène, que,

La plus belle, Hélios (Ἅλιος) à la lumière d’or

Illumine de ses rayons.

Antistrophe

Πόνοι γὰρ καὶ πόνων

ἀνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται· 640

κοινὸν δ΄ ἐξ ἰδίας ἀνοίας

κακὸν τᾷ Σιμουντίδι γᾷ

ὀλέθριον ἔμολε συμφορά τ΄ ἀπ΄ ἄλλων.

Ἐκρίθη δ΄ ἔρις, ἂν ἐν Ἴ-

δᾳ κρίνει τρισσὰς μακάρων 645

παῖδας ἀνὴρ βούτας,

En effet, misères et contraintes (ἀνάγκαι)

Plus fortes que les misères (πόνων) forment un cercle infini ;

Et, à partir d’une folie propre à une seule personne,

Un mal commun à tous (κοινὸν), sur la terre du Simoïs,

Funeste, est venu, et aussi (τ΄ ) un malheur provenant d’autres êtres.

Alors fut jugée la querelle, à propos de laquelle sur

L’Ida il choisit entre les trois filles (παῖδας) des Bienheureux,

L’homme-bouvier,


Epode

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάθρων λώϐᾳ·

στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν 650

Λάκαινα πολυδάκρυτος ἐν δόμοις κόρα,

πολιάν τ΄ ἐπὶ κρᾶτα μάτηρ,

τέκνων θανόντων,

τίθεται χέρα δρύπτεταί τε παρειάν, 655

δίαιμον ὄνυχα τιθεμένα σπαραγμοῖς.

au prix de la lance (= la guerre), et du carnage, et de la ruine de ma maison ;

et une Laconienne (τις ... Λάκαινα) des alentours de l’Eurôtas au beau cours gémit aussi,

toute en pleurs, la jeune fille, dans sa maison,

alors que (τ΄) , sur sa tête chenue, une mère,

parce que ses enfants sont morts (G abs),

place (porte) sa main, et se déchire les joues,

rendant ses ongles sanglants à cause des lacérations.

Comparaison de traductions :

v 629-630

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

J’étais vouée à l’infortune, j’étais vouée à la douleur, ...

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Le destin décréta mon malheur, le destin décréta ma ruine, ...

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

J’étais vouée au désastre,

j’étais vouée au chagrin ...


v 639-640

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Misères et dures nécessités, pires que les misères, s’enchaînent en cercle ;

Note de L Méridier : Πόνοι désigne les misères de la guerre ; ἀνάγκαι, l’esclavage, plus cruel encore.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Car l’épreuve, en un cercle sans fin, se lie à l’épreuve inévitable et plus cruelle ;

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Misères, fatalités

Plus dures que les misères

Font cercle autour de moi :v 644-649

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Le jugement de la querelle, qu’un bouvier trancha sur l’Ida entre les trois filles des Bienheureux, a eu pour effet la guerre et le carnage, et la ruine de mes foyers.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Le jugement qui fut rendu sur l’Ida, lorsqu’entre les trois filles des bienheureux prononça le bouvier,

Portait en lui la guerre et le meurtre et l’écroulement de mes palais.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

La querelle arbitrée autrefois

Entre trois filles du Ciel

Par le bouvier de l’Ida


S’est soldée en attaque armée, et en carnages,

Et en ruine de nos foyers !
Retour en haut du texte