Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0658 0683 Le cadavre de Polydore

Deuil sur deuilEpisode 3(1) 0658 0683

Le cadavre de Polydore


ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Γυναῖκες, Ἑκάϐη ποῦ ποθ΄ ἡ παναθλία,

ἡ πάντα νικῶσ΄ ἄνδρα καὶ θῆλυν σπορὰν

κακοῖσιν; Οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσεται. 660

ΧΟΡΟΣ

Τί δ΄, ὦ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς;

ὡς οὔποθ΄ εὕδει λυπρά σου κηρύγματα.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἑκάϐῃ φέρω τόδ΄ ἄλγος· ἐν κακοῖσι δέ

οὐ ῥᾴδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ὕπο 665

ἥδ΄ , ἐς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ὦ παντάλαινα, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω,

δέσποιν΄ , ὄλωλας, κοὐκέτ΄ εἶ βλέπουσα φῶς,

ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις ἐξεφθαρμένη.

ΕΚΑΒΗ

Οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ΄ ὠνείδισας. 670

Ἀτὰρ τί νεκρὸν τόνδ΄ μοι Πολυξένης

ἥκεις κομίζουσ΄ , ἧς ἀπηγγέλθη τάφος

πάντων Ἀχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν;

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἣδ΄ οὐδὲν οἶδεν,ἀλλά μοι Πολυξένην

θρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ΄ ἅπτεται. 675

ΕΚΑΒΗ

Οἲ ΄γὼ τάλαινα· μῶν τὸ βαχεῖον κάρα

τῆς θεσπιῳδοῦ δεῦρο Κασάνδρας φέρεις;

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ζῶσαν λέλακας, τὸν θανόντα δ΄ οὐ στένεις

τόνδ΄ · ἀλλ΄ ἄθρησον σῶμα γυμνωθὲν νεκροῦ,

εἴ σοι φανεῖται θαῦμα καὶ παρ΄ ἐλπίδας. 680

ΕΚΑΒΗ

Οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ΄ ἐμὸν τεθνηκότα,

Πολύδωρον, ὅν μοι Θρῂξ ἔσῳζ΄ οἴκοις ἀνήρ.

Ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ΄ εἰμὶ δή.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

θεράπαινα,ης (ἡ) : la servante

γυνή, γυναικός () : la femme

ποῦ: où (sans mvt)

ποτε : en quelque sorte, environ (nuance d’indétermination)

παν-άθλιος,α,ον : toute malheureuse

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

νικάω,ῶ : vaincre, surpasser

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : homme

καί : et, même , aussi

θῆλυς,εια,υ : féminin, de femme

σπορά,ᾶς (ἡ) : ensemencement, semence, postérité, race

660

κακόν,οῦ (τό) : mal, malheur, méchanceté, reproche, injure

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

στέφανος,ου (ὁ) : couronne ; prix (du vainqueur) ; gloire

ἀνθ-αιρέομαι,οῦμαι : préférer, disputer

τί δέ <s e ἐστι>... ;

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ?

δέ : et, alors, d’autre part

ὦ : ô

τάλας, αινα,αν : malheureux, pitoyable, misérable

σῆς ... βοῆς : G de cause

σός,σή, σόν : ton, ta

κακό-γλωσσος,ος,ον : d’une méchante langue, qui annonce un malheur, sinistre

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, la clameur

ὡς : car

οὔ-ποτε : jamais

εὕδω : dormir

λυπρός,ά,όν : affligeant

σύ, σε, σου, σοι : tu, toi

κήρυγμα,ατος (τό) : l’annonce

φέρω : apporter, porter

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ἄλγος,ους (τό) : la douleur (physique ou morale)

ἐν + D : dans

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif)

ῥᾴδιος,α,ον : facile, aisé

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

εὐ-φημέω,ῶ : dire des paroles de bon augure

στόμα,ατος (τό) : la bouche

665

μήν : justement, précisément

περάω,ῶ : traverser ; aller, s’avancer

ὑπό + G : de dessous (attention à l’accentuation !)

δομός,οῦ (ὁ) : la demeure, l’habitation

ἐς + A : dans, jusqu’à

καιρός,οῦ (ὁ) : le moment, le moment favorable, l’occasion

φαίνομαι, φανήσομαι/φανοῦμαι,ἐφάνην, πέφασμαι/πέφηνα : paraître, apparaître

λόγος,ου () : la parole, le discours

παν-τάλας,αινα,αν : toute malheureuse, tout à fait malheureuse

κἄτι = καὶ ἔτι

ἔτι : encore

μᾶλλον ἤ : plus que

λέγω, ἐρῶ /λέξω, εἶπον /ἔλεξα , εἴρηκα : dire

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse

ὄλλυμαι, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα : périr, mourir, être anéanti

κοὐκέτι = καὶ οὐκέτι

οὐκέτι : ne ... plus

εἰμι : être

βλέπω : regarder, voir

φῶς, φωτός (τό) : la lumière

ἄ-παις, παιδος : sans enfants, privé d’enfants

ἄν-ανδρος,ου : sans mari, veuve

ἄ-πολις,εως : sans cité, privée de cité

ἐκ-φθείρομαι : être complètement détruit, anéanti (ἐξεφθαρμένη : part. parfait passif)

670

καινός,ή,όν : nouveau

ὀνειδίζω + D : blâmer, insulter

εἰδώς, υῖα,ός : participe de οἶδα : sachant (εἰδόσιν s e ἡμῖν : accord au D masc pl bien que ce soit une femme qui parle)

οἶδα : je sais

ἀτάρ : mais

τί : pourquoi ?

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort, le cadavre

ἐγώ, με, μου , μοι : je, moi

Πολύξενη,ης (ἡ) : Polyxène

ἥκω : venir, arriver, aller

κομίζω : amener avec soi, amener

ὅς,,ὅ : qui

ἀπ-αγγέλλω : annoncer

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture (v 672)

Ἀχαιός,ά,όν : Achéen

διά+G : à travers, au moyen de , par l’entremise de

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

σπουδή,ῆς (ἡ) : l’efort, l’empressement, l’ardeur, le zèle

ἔχω : tenir, avoir ; ἔχειν διὰ χειρός : expr. : avoir en main (Thucydide)

ἀλλά : mais, au contraire

μοι : D éthique (« d’après moi, pour moi »)

675

θρηνέω,ῶ : pleurer

νέος,α,ον : nouveau

πῆμα,ατος (τό) : malheur, désastre, infortune

ἄπτομαι + G : toucher ; se rendre compte de, avoir conscience de, saisir

οἴ : hélas !

μῶν ; : est-ce que ?

βακχεῖος,α,ον : bacchique, inspiré (comme une bacchante)

κάρα (τό) : la tête ; la tête chérie de + G , => ma chère ...

θεσπι-ῳδός,ός,όν : aux chants prophétiques

δεῦρο : ici

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre

ζάω,ῶ : vivre

λάσκω, λακήσομαι, ἔλακον, λέλακα : rompre avec bruit, parler haut de, crier

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

στένω : gémir sur, se lamenter sur

ἄθρέω, ω : fixer les yeux avec attention sur, bien observer, bien examiner, considérer (impératif aor 2ème p sg)

σῶμα,ατος (τό) : le corps

γυμνόω,ῶ : mettre à nu (part passif aor)

680

εἰ : si, pour voir si

θαῦμα,ατος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux)

παρά + Α : contrairement à, qui va contre, contre

ἐλπίς, ίδος (ἡ) : attente (positive : espoir ; négative : crainte)

οἴμοι = οἴ + μοι : hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère !

δή : voici que, justement, précisément (intensif)

παῖς, παιδός (ὁ) : l’enfant

ἐμός,ή,όν : mon, ma

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

σῴζω : préserver, garder sain et sauf, garder, sauver (sens d’effort, et d’irréel, de l’imparfait, ici : « devait garder »)

οἶκος,ου (ὁ) : la maison ( au pl emphatique : le palais)

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην, -όλωλα : périr, mourir, être anéanti

δύστηνος,η,ον : malheureux


Vocabulaire alphabétique :

ἄθρέω, ω : fixer les yeux avec attention sur, bien observer, bien examiner, considérer

ἄλγος,ους (τό) : la douleur (physique ou morale)

ἀλλά : mais, au contraire

ἄν-ανδρος,ου : sans mari, veuve

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀνθ-αιρέομαι,οῦμαι : préférer, disputer

ἀπ-αγγέλλω : annoncer

ἄ-παις, παιδος : sans enfants, privé d’enfants

ἄ-πολις,εως : sans cité, privée de cité

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην, -όλωλα : périr, mourir, être anéanti

ἄπτομαι + G : toucher ; se rendre compte de, avoir conscience de, saisir

ἀτάρ : mais

Ἀχαιός,ά,όν : Achéen

βακχεῖος,α,ον : bacchique, inspiré (comme une bacchante)

βλέπω : regarder, voir

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, la clameur

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

γυμνόω,ῶ : mettre à nu

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : et, alors, d’autre part

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse

δεῦρο : ici

δή : voici que, justement, précisément (intensif)

διά+G : à travers, au moyen de , par l’entremise de

δομός,οῦ (ὁ) : la demeure, l’habitation

δύστηνος,η,ον : malheureux

ἐγώ, με, μου , μοι : je, moi

εἰ : si, pour voir si

εἰδώς, υῖα,ός : participe de οἶδα : sachant

εἰμι : être

ἐκ-φθείρομαι : être complètement détruit, anéanti

ἐλπίς, ίδος (ἡ) : attente (positive : espoir ; négative : crainte)

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐν + D : dans

ἐς + A : dans, jusqu’à

ἔτι : encore

εὕδω : dormir

εὐ-φημέω,ῶ : dire des paroles de bon augure

ἔχω : tenir, avoir ; ἔχειν διὰ χειρός : expr. : avoir en main (Thucydide)

ζάω,ῶ : vivre

ἥκω : venir, arriver, aller

θαῦμα,ατος (τό) : le prodige (merveilleux ou monstrueux)

θεράπαινα,ης (ἡ) : la servante

θεσπι-ῳδός,ός,όν : aux chants prophétiques

θῆλυς,εια,υ : féminin, de femme

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

θρηνέω,ῶ : pleurer

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

καί : et, même , aussi

καινός,ή,όν : nouveau

καιρός,οῦ (ὁ) : le moment, le moment favorable, l’occasion

κακό-γλωσσος,ος,ον : d’une méchante langue, qui annonce un malheur, sinistre

κακόν,οῦ (τό) : mal, méchanceté, reproche, injure

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

κάρα (τό) : la tête ; la tête chérie de + G , => ma chère ...

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre

κἄτι = καὶ ἔτι

κήρυγμα,ατος (τό) : l’annonce

κοὐκέτι = καὶ οὐκέτι

κομίζω : amener avec soi, amener

λάσκω, λακήσομαι, ἔλακον, λέλακα : rompre avec bruit, parler haut de, crier

λέγω, ἐρῶ /λέξω, εἶπον /ἔλεξα , εἴρηκα : dire

λόγος,ου () : la parole, le discours

λυπρός,ά,όν : affligeant

μᾶλλον ἤ : plus que

μήν : justement, précisément

μοι : D éthique (« d’après moi, pour moi »)

μῶν ; : est-ce que ?

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort, le cadavre

νέος,α,ον : nouveau

νικάω,ῶ : vaincre, surpasser

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

οἴ : hélas !

οἶδα : je sais

οἶκος,ου (ὁ) : la maison

οἴμοι = οἴ + μοι : hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère !

ὄλλυμαι, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα : périr, mourir, être anéanti

ὀνειδίζω + D : blâmer, insulter

ὅς,,ὅ : qui

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὐκέτι : ne ... plus

οὔ-ποτε : jamais

παῖς, παιδός (ὁ) : l’enfant

παν-άθλιος,α,ον : toute malheureuse

παν-τάλας,αινα,αν : toute malheureuse, tout à fait malheureuse

παρά + Α : contrairement à, qui va contre, contre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

περάω,ῶ : traverser ; aller, s’avancer

πῆμα,ατος (τό) : malheur, désastre, infortune

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

Πολύξενη,ης (ἡ) : Polyxène

ποτε : en quelque sorte, environ (nuance d’indétermination)

ποῦ: où (sans mvt)

ῥᾴδιος,α,ον : facile, aisé

σός,σή, σόν : ton, ta

σπορά,ᾶς (ἡ) : ensemencement, semence, postérité, race

σπουδή,ῆς (ἡ) : l’efort, l’empressement, l’ardeur, le zèle

στένω : gémir sur, se lamenter sur

στέφανος,ου (ὁ) : couronne ; prix (du vainqueur) ; gloire

στόμα,ατος (τό) : la bouche

σύ, σε, σου, σοι : tu, toi

σῶμα,ατος (τό) : le corps

σῴζω : préserver, garder sain et sauf, garder, sauver

τάλας, αινα,αν : malheureux, pitoyable, misérable

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture

τί : pourquoi ?

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ?

ὑπό + G : de dessous

φαίνομαι, φανήσομαι/φανοῦμαι,ἐφάνην, πέφασμαι/πέφηνα : paraître, apparaître

φέρω : apporter, porter

φῶς, φωτός (τό) : la lumière

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

ὦ : ô

ὡς : car
Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais, au contraire

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l’homme

ἀπ-όλλυμαι, -όλοῦμαι, -ωλόμην, -όλωλα : périr, mourir, être anéanti

βροτός,οῦ (ὁ) : le mortel

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : et, alors, d’autre part

δή : voici que, justement, précisément (intensif)

διά+G : à travers, au moyen de , par l’entremise de

δομός,οῦ (ὁ) : la demeure, l’habitation

ἐγώ, με, μου , μοι : je, moi

εἰ : si, pour voir si

εἰδώς, υῖα,ός : participe de οἶδα : sachant

εἰμι : être

ἐλπίς, ίδος (ἡ) : attente (positive : espoir ; négative : crainte)

ἐμός,ή,όν : mon, ma

ἐν + D : dans

ἐς + A : dans, jusqu’à

ἔτι : encore

ἔχω : tenir, avoir ; ἔχειν διὰ χειρός : expr. : avoir en main (Thucydide)

ζάω,ῶ : vivre

ἥκω : venir, arriver, aller

θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

καί : et, même , aussi

καιρός,οῦ (ὁ) : le moment, le moment favorable, l’occasion

κακόν,οῦ (τό) : mal, méchanceté, reproche, injure

κακός,,όν : méchant, mauvais, vaurien

κομίζω : amener avec soi, amener

λέγω, ἐρῶ /λέξω, εἶπον /ἔλεξα , εἴρηκα : dire

λόγος,ου () : la parole, le discours

μᾶλλον ἤ : plus que

μήν : justement, précisément

νέος,α,ον : nouveau

νικάω,ῶ : vaincre, surpasser

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj : ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

οἶδα : je sais

οἶκος,ου (ὁ) : la maison

ὅς,,ὅ : qui

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne ... pas (devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

παῖς, παιδός (ὁ) : l’enfant

παρά + Α : contrairement à, qui va contre, contre

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

περάω,ῶ : traverser ; aller, s’avancer

ποτε : en quelque sorte, environ (nuance d’indétermination)

ῥᾴδιος,α,ον : facile, aisé

σός,σή, σόν : ton, ta

σύ, σε, σου, σοι : tu, toi

σῶμα,ατος (τό) : le corps

σῴζω : préserver, garder sain et sauf, garder, sauver

τάλας, αινα,αν : malheureux, pitoyable, misérable

τί : pourquoi ?

τίς, τίς, τί : (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ?

ὑπό + G : de dessous

φαίνομαι, φανήσομαι/φανοῦμαι,ἐφάνην, πέφασμαι/πέφηνα : paraître, apparaître

φέρω : apporter, porter

χείρ, χειρός/χερός (ἡ) : la main, le bras

ὦ : ô

ὡς : car


fréquence 2 :

ἀπ-αγγέλλω : annoncer

ἄπτομαι + G : toucher ; se rendre compte de, avoir conscience de, saisir

βλέπω : regarder, voir

δεῦρο : ici

δύστηνος,η,ον : malheureux

καινός,ή,όν : nouveau

κάρα (τό) : la tête ; la tête chérie de + G , => ma chère ...

νεκρός,οῦ (ὁ) : le mort, le cadavre

οἴμοι = οἴ + μοι : hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère !

οὐκέτι : ne ... plus

ποῦ: où (sans mvt)

στέφανος,ου (ὁ) : couronne ; prix (du vainqueur) ; gloire

στόμα,ατος (τό) : la bouche

τάφος,ου (ὁ) : la tombe, la sépulture

φῶς, φωτός (τό) : la lumière


fréquence 3 :

ἄ-παις, παιδος : sans enfants, privé d’enfants

δέσποινα,ης (ἡ) : maîtresse

οὔ-ποτε : jamais

πῆμα,ατος (τό) : malheur, désastre, infortune

σπουδή,ῆς (ἡ) : l’efort, l’empressement, l’ardeur, le zèle

στένω : gémir sur, se lamenter sur


fréquence 4 :

ἄλγος,ους (τό) : la douleur (physique ou morale)

ἀτάρ : mais

βοή,ῆς (ἡ) : le cri, la clameur

θῆλυς,εια,υ : féminin, de femme

μῶν ; : est-ce que ?

ὀνειδίζω + D : blâmer, insulter


ne pas apprendre :

ἄθρέω, ω : fixer les yeux avec attention sur, bien observer, bien examiner, considérer

ἄν-ανδρος,ου : sans mari, veuve

ἀνθ-αιρέομαι,οῦμαι : préférer, disputer

ἄ-πολις,εως : sans cité, privée de cité

Ἀχαιός,ά,όν : Achéen

βακχεῖος,α,ον : bacchique, inspiré (comme une bacchante)

γυμνόω,ῶ : mettre à nu

ἐκ-φθείρομαι : être complètement détruit, anéanti

εὕδω : dormir

εὐ-φημέω,ῶ : dire des paroles de bon augure

λέλακας θεράπαινα,ης (ἡ) : la servante

θεσπι-ῳδός,ός,όν : aux chants prophétiques

θρηνέω,ῶ : pleurer

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

κακό-γλωσσος,ος,ον : d’une méchante langue, qui annonce un malheur, sinistre

Κασάνδρα,ας (ἡ) : Cassandre

κἄτι = καὶ ἔτι

κήρυγμα,ατος (τό) : l’annonce

κοὐκέτι = καὶ οὐκέτι

λάσκω, λακήσομαι, ἔλακον, λέλακα : rompre avec bruit, parler haut de, crier

λυπρός,ά,όν : affligeant

οἴ : hélas !

ὄλλυμαι, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα : périr, mourir, être anéanti

παν-άθλιος,α,ον : toute malheureuse

παν-τάλας,αινα,αν : toute malheureuse, tout à fait malheureuse

Πολύδωρος,ου (ὁ) : Polydore

Πολύξενη,ης (ἡ) : Polyxène

σπορά,ᾶς (ἡ) : ensemencement, semence, postérité, race

Traduction au plus près du texte

Episode 3(1) 0658 0683

Le cadavre de Polydore


ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Γυναῖκες, Ἑκάϐη ποῦ ποθ΄ ἡ παναθλία,

ἡ πάντα νικῶσ΄ ἄνδρα καὶ θῆλυν σπορὰν

κακοῖσιν; Οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσεται. 660

Femmes, où <peut> bien <être> Hécube, la toute malheureuse,

Celle qui surpasse tout homme et toute race féminine

Par ses malheurs ? Personne ne <lui> disputera <cette> couronne ! 660

ΧΟΡΟΣ

Τί δ΄, ὦ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς;

ὡς οὔποθ΄ εὕδει λυπρά σου κηρύγματα.

Qu’y a-t-il, ô malheureuse, à cause de ton sinistre cri ?

Car jamais ne dorment tes annonces affligeantes.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἑκάϐῃ φέρω τόδ΄ ἄλγος· ἐν κακοῖσι δέ

οὐ ῥᾴδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα.

A Hécube, j’apporte cette douleur-ci : car (δέ) dans les malheurs

Il n’est pas facile pour les mortels qu’une bouche prononce des paroles de bon augure.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ὕπο 665

ἥδ΄ , ἐς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις.

Et justement, elle se trouve s’avancer de dessous sa demeure, 665

Celle-ci, et au moment opportun pour tes paroles elle apparaît.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ὦ παντάλαινα, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω,

δέσποιν΄ , ὄλωλας, κοὐκέτ΄ εἶ βλέπουσα φῶς,

ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις ἐξεφθαρμένη.

Ô toute malheureuse, et encore plus que je ne le dis,

Maîtresse, tu es anéantie, et tu ne vois plus la lumière,

Sans enfants, sans époux, sans cité, complètement détruite.

ΕΚΑΒΗ

Οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ΄ ὠνείδισας. 670

Ἀτὰρ τί νεκρὸν τόνδ΄ μοι Πολυξένης

ἥκεις κομίζουσ΄ , ἧς ἀπηγγέλθη τάφος

πάντων Ἀχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν;

Tu ne dis pas du (= rien de> nouveau, et (donc) tu insultes des gens qui savent. 670

Mais pourquoi, ce cadavre de Polyxène,

Viens-tu me (μοι) l’amener, elle dont la sépulture a été annoncée

Avoir en main le (= être l’objet du) zèle de tous les Achéens.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἣδ΄ οὐδὲν οἶδεν,ἀλλά μοι Πολυξένην

θρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ΄ ἅπτεται. 675

Celle-ci ne sait rien, mais me pleure (θρηνεῖ) Polyxène,

Et ne saisit pas ses nouvelles infortunes. 675

ΕΚΑΒΗ

Οἲ ΄γὼ τάλαινα· μῶν τὸ βαχεῖον κάρα

τῆς θεσπιῳδοῦ δεῦρο Κασάνδρας φέρεις;

Hélas, malheureuse que je suis ! est-ce que <c’est> la tête (le corps) inspiré

De Cassandre aux chants prophétiques <que> tu apportes ici ?

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ζῶσαν λέλακας, τὸν θανόντα δ΄ οὐ στένεις

τόνδ΄ · ἀλλ΄ ἄθρησον σῶμα γυμνωθὲν νεκροῦ,

εἴ σοι φανεῖται θαῦμα καὶ παρ΄ ἐλπίδας. 680

<C’est > une vivante <que> tu nommes par ton cri (λέλακας), et ce mort, tu ne te lamentes pas

Sur lui ; mais considère bien le corps mis à nu du mort,

Pour voir si n’apparaît pas pour toi un prodige monstrueux, et contre <toute> attente. 680

ΕΚΑΒΗ

Οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ΄ ἐμὸν τεθνηκότα,

Πολύδωρον, ὅν μοι Θρῂξ ἔσῳζ΄ οἴκοις ἀνήρ.

Ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ΄ εἰμὶ δή.

Pauvre de moi ! c’est que je vois mon enfant mort,

Polydore, que pour moi devait sauvegarder chez lui l’homme thrace.

Malheureuse ! j’ai péri, et je n’existe plus, non (δή) !


Comparaison de traductions :

v 659-660

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

... elle qui sur tout homme et sur toute la gent féminine l’emporte en infortunes ? Nul ne lui en disputera la couronne !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

... qui sur tous les hommes, sur toutes les femmes, remporte la palme du malheur, auréole que nul ne cherchera à lui ravir ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

... le trophée de ses maux dépasse tout ce qu’homme, tout ce que femme a jamais subi. C’est une couronne que nul ne lui contestera.


v 668-669

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

... maîtresse, c’est fait de toi ; tu as cessé de voir la lumière. Sans enfants, sans époux, sans cité, ta ruine est consommée !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ô maîtresse (...) tu es perdue, tu n’es plus rien, quoique tu contemples la lumière ; privée de tes enfants, de ton époux, de ta patrie, tu as touché le fond de la ruine.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

... te voici à néant ; tu n’es plus qu’une morte vivante, sans enfants, sans époux, sans patrie ; tu n’es que cadavre et poussière...


v 678-680

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

C’est d’une vivante que tu parles, au lieu de gémir sur le mort que voici (Découvrant le corps) Regarde ce cadavre mis à nu. N’aperçois-tu pas un prodige inattendu ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Elle vit, celle dont tu prononces le nom ; celui-ci, qui est mort, tu ne songes pas à le pleurer ; eh bien ! regarde-le, ce corps que je découvre ; ne vas-tu pas être saisie d’horreur et d’étonnement ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Elle est en vie, celle que tu as nommée. Mais celui qui est ici est bien mort, et tu ne le pleures point... (Elle écarte l’étoffe qui enveloppe le corps.) Fixe les yeux sur le cadavre que je dévoile... Cette apparition ne te donne-t-elle pas un vertige de stupeur et de désespoir ?

Retour en haut du texte