Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0684 0725 Episode 3 (2)

Cauchemar devenu réalitéEpisode 3(2) 0684 0725

Cauchemar devenu réalité


ΕΚΑΒΗ

(...)

Ὦ τέκνον τέκνον,

αἰαῖ, κατάρχομαι γόων, 685

βακχεῖον ἐξ ἀλάστορος

ἀρτιμαθῆ νόμον.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἔγνως γὰρ ἄτην παιδός, ὦ δύστηνε σύ;

ΕΚΑΒΗ

Ἄπιστ΄ ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι.

Ἕτερα δ΄ ἀφ΄ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ· 690

οὐδέ ποτ΄ ἀστένακτος ἀδάκρυτος ἁ-

μέρα [μ΄] ἐπισχήσει.

ΧΟΡΟΣ

Δείν΄ , ὦ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά.

ΕΚΑΒΗ

Ὦ τέκνον τέκνον ταλαίνας ματρός,

τίνι μόρῳ θνῄσκεις, 695

τίνι πότμῳ κεῖσαι;

πρὸς τίνος ἀνθρώπων;

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Οὐκ οἶδ΄ · ἐπ΄ ἀκταῖς νιν κυρῶ θαλασσίαις.

ΕΚΑΒΗ

Ἔκϐλητον, ἢ πέσημα φοινίου δορός,

ἐν ψαμάθῳ λευρᾷ; 700

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Πόντου νιν ἐξήνεγκε πελάγιος κλύδων.

ΕΚΑΒΗ

Ὤμοι, αἰαῖ, ἔμαθον ἐνύπνιον ὀμμάτων

ἐμῶν ὄψιν, - οὔ με παρέϐα φάσ-

μα μελανόπτερον -,

ἃν ἐσεῖδον ἀμφὶ σ΄, 705

ὦ τέκνον, οὐκέτ΄ ὄντα Διὸς ἐν φάει.

ΧΟΡΟΣ

Τίς γάρ νιν ἔκτειν΄; Οἶσθ΄ ὀνειρόφρων φράσαι;

ΕΚΑΒΗ

Ἐμὸς ἐμὸς ξένος, Θρῄκιος ἱππότας, 710

ἵν΄ ὁ γέρων πατὴρ ἔθετό νιν κρύψας.

ΧΟΡΟΣ

Οἴμοι, τί λέξεις; χρυσὸν ὡς ἔχοι κτανών;

ΕΚΑΒΗ

Ἄρρητ΄ ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα,

οὐχ ὅσι ΄ οὐδ΄ ἀνεκτά. Ποῦ δίκα ξένων; 715

Ὦ κατάρατ΄ ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω

χρόα, σιδαρέῳ τεμὼν φασγάνῳ

μέλεα τοῦδε παιδὸς οὐδ΄ ᾠκτίσω. 720

ΧΟΡΟΣ

Ὦ τλήμων, ὥς σε πολυπονωτάτην βροτῶν

δαίμων ἔθηκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς.

Ἀλλ΄ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας

Ἀγαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν, φίλαι. 725

Attention : nombreuses formes doriennes en α !

Vocabulaire dans l’ordre du texte :


τέκνον, ου (τό) : enfant

685

αἰαῖ : ah ! hélas !

κατάρχομαι +G : commencer, donner le signal de , préluder à

γόος,ου (ὁ) : le gémissement

ἐξ / ἐκ + G : de, hors de

ἀλάστωρ, ορος (ὁ) : mauvais génie, génie de malheur

ἀρτι-μαθής,ής,ές : récemment appris, qui vient d’être appris

νόμος, ου (ὁ) : le mode musical, le chant

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, reconnaître, être conscient de

γάρ : car, en effet ; alors

ἄτη, ης (ἡ) : le malheur

-πιστος,ος,ον : non digne de foi ; incroyable

δέρκομαι : voir

690

ἕτερος,α,ον : l’un des deux ; l’autre des deux ; autre

ἀπό + G : à partir de, au sortir de

κυρέω, ῶ : 1 se trouver ; 2 tr rencontrer, trouver

οὐδέ ποτε : jamais

ἀ-στένακτος , ος, ον : sans gémissements

ἀ-δάκρυτος, ος, ον : sans larmes

ἁμέρα = ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἐπ-έχω, ἐπισχήσω, ἔπεσχον : intr. : s’approcher, continuer ; tr : retenir

χορός,οῦ (ὁ) : le choeur, ou le chef du choeur (= le coryphée)

δεινός,ή,όν : terrible, affreux ; habile

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, endurer, souffrir

ματρός = μητρός, de μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

695

μόρος, ου (ὁ) : sort, malheur, destin funeste, mort violente

θνῄσκεις : présent de passé proche , ou présent historique ?

πότμος, ου (ὁ) : coup du sort

κεῖμαι : être étendu, gésir

πρός + G : du côté de, de la part de, de, au nom de

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme

ἐπί + D : près de, sur (sans mvt)

ἀκτή, ῆς (ἡ) : le rivage

νιν : lui, elle (pronom de rappel à l’accusatif)

κυρῶ : présent indiquant un passé tout proche

θαλάσσιος,α,ον : de la mer, marin

ἔκ-ϐλητος,ος,ον : rejeté

ἤ : ou bien

πέσημα , ατος (τό) + G : la chute due à (G de cause)

φοίνιος,α,ον : sanglant, sanguinaire, meurtrier

δόρυ,δορός/δόρατος (τό) : la lance

700

ψάμαθος,ου (ἡ) : le sable, la grève, la plage

λεύρος,α,ον : uni, lisse, sans aspérité

πόντος,ου (ὁ) : la haute mer, la mer

ἐκ-φέρω, ἐξοίσω, ἐξήνεγκα, ἐξενήνοχα : emporter, transporter, apporter, mettre au jour, amener

πελάγιος,α,ον : de la haute mer, du large

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot

ὤμοι : hélas !

μανθάνω, μαθήσομαι,ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, comprendre

ἐν-ύπνιος, ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

ὄψις, εως (ἡ) : la vision

παρέϐα = παρέϐη, de παρα-βαίνω , -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα : passer à côté de, passer inaperçu aux yeux de, être oublié de

φάσμα, ατος (τό) : apparition, fantôme, spectre

μελανό-πτερος,ος, ον : à l’aile noire, aux ailes noires

705

ἅν = ἥν (relatif)

ἐσ-οράω/εἰσ-ορῶ (aor. ἐσεῖδον ) : voir, observer

ἀμφί + Α : au sujet de, autour de

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

φάος, φάους (τό) : la lumière

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

ὀνειρό-φρων, ων, ον : instruit, éclairé par un songe

φράζω : expliquer, dire

710

ξένος, ου (ὁ) : l’étranger, l’hôte

Θρῄκιος,α,ον : thrace, de Thrace

ἱππότας = ἱππότης,ου (ὁ) : le cavalier

ἵνα : adv. : où, là où

γέρων, οντος : vieux

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

τίθημι (aor.2 M 3ème p sg ἔθετο) : poser, placer ; faire qqch de qqn, rendre

κρύπτω : cacher

τί λέξεις; futur d’atténuation (cf syntaxe Humbert, p 153 remarque I) « Que veux-tu dire ? »

χρυσός,οῦ (ὁ) : l’or

ὡς : afin de, pour

ἄ-ρρητος,ος,ον : indicible

ἀν-ωνόμαστος,ος,ον : innommable

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement (positif ou négatif), merveille, monstruosité ; étonnement, stupeur

περά + G : au delà de (attention à l’accentuation !)

715

ὅσιος,α,ον : saint, juste, permis par les dieux, vertueux

οὐδέ : et ne pas, ne pas non plus

ἀνεκτός,ός,όν : supportable

δίκα = δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

ὡς : excl. : comme !

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchirer, lacérer

χρώς, χρωτός/χρόος (τό) : peau, chair, corps

σιδάρεος = σιδήρεος,α,ον : de fer, en fer

τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα : couper

φάσγανον,ου (τό) : le glaive

720

μέλεα pl non contracté de μέλος, ους (τό) : le membre

οἰκτίζομαι ( aor 2ème p sg ᾠκτίσω) : avoir pitié de

τλήμων,ων,ον : pitoyable, malheureux, infortuné

πολύ-πονος,ος,ον : qui supporte beaucoup de peines, éprouvé

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité, le dieu

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : quel qu’il soit...qui (relatif indéfini)

βαρύς, εῖα,ύ : lourd, pénible, écrasant

ἀλλά ... γάρ : mais il n’en est pas ainsi car,mais je me tais car (hellénisme)

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

δέμας (τό) : le corps, la personne

725

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) :Agamemnon

τοὐνθένδε = τὸ ἐνθένδε : à partir d’ici, à partir de ce moment

σιγάω,ῶ : se taire

φίλος,η,ον : cher, précieux ; mon cher, mon ami.
Vocabulaire alphabétique :

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) :Agamemnon

ἀ-δάκρυτος, ος, ον : sans larmes

αἰαῖ : ah ! hélas !

ἀκτή, ῆς (ἡ) : le rivage

ἀλάστωρ, ορος (ὁ) : mauvais génie, génie de malheur

ἀλλά ... γάρ : mais il n’en est pas ainsi car,mais je me tais car (hellénisme)

ἁμέρα = ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἀμφί + Α : au sujet de, autour de

ἅν = ἥν (relatif)

ἀνεκτός,ός,όν : supportable

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme

ἀν-ωνόμαστος,ος,ον : innommable

-πιστος,ος,ον : non digne de foi ; incroyable

ἀπό + G : à partir de, au sortir de

ἄ-ρρητος,ος,ον : indicible

ἀρτι-μαθής,ής,ές : récemment appris, qui vient d’être appris

ἀ-στένακτος , ος, ον : sans gémissements

ἄτη, ης (ἡ) : le malheur

βαρύς, εῖα,ύ : lourd, pénible, écrasant

γάρ : car, en effet ; alors

γέρων, οντος : vieux

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, reconnaître, être conscient de

γόος,ου (ὁ) : le gémissement

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité, le dieu

δεινός,ή,όν : terrible, affreux ; habile

δέμας (τό) : le corps, la personne

δέρκομαι : voir

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchirer, lacérer

δίκα = δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit

δόρυ,δορός/δόρατος (τό) : la lance

εἰσ-ορῶ /ἐσ-οράω (aor. ἐσεῖδον ) : voir, observer

ἔκ-ϐλητος,ος,ον : rejeté

ἐκ-φέρω, ἐξοίσω, ἐξήνεγκα, ἐξενήνοχα : emporter, transporter, apporter, mettre au jour, amener

ἐνθένδε (τὸ): à partir d’ici, à partir de ce moment

ἐν-ύπνιος, ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἐξ / ἐκ + G : de, hors de

ἐπ-έχω, ἐπισχήσω, ἔπεσχον : intr. : s’approcher, continuer ; tr : retenir

ἐπί + D : près de, sur (sans mvt)

ἕτερος,α,ον : l’un des deux ; l’autre des deux ; autre

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἤ : ou bien

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

θαλάσσιος,α,ον : de la mer, marin

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement (positif ou négatif), merveille, monstruosité ; étonnement, stupeur

Θρῄκιος,α,ον : thrace, de Thrace

ἵνα : adv. : où, là où

ἱππότας = ἱππότης,ου (ὁ) : le cavalier

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

κατ-άρχομαι +G : commencer, donner le signal de , préluder à

κεῖμαι : être étendu, gésir

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot

κρύπτω : cacher

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

κυρέω, ῶ : 1 se trouver ; 2 tr rencontrer, trouver

λεύρος,α,ον : uni, lisse, sans aspérité

μανθάνω, μαθήσομαι,ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, comprendre

ματρός = μητρός

μελανό-πτερος,ος, ον : à l’aile noire, aux ailes noires

μέλεα pl non contracté de μέλος, ους (τό) : le membre

μέλος, ους (τό) : le membre

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

μόρος, ου (ὁ) : sort, malheur, destin funeste, mort violente

νιν : lui, elle (pronom de rappel à l’accusatif)

νόμος, ου (ὁ) : le mode musical, le chant

ξένος, ου (ὁ) : l’étranger, l’hôte

οἰκτίζομαι ( aor 2ème p sg ᾠκτίσω) : avoir pitié de

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

ὀνειρό-φρων, ων, ον : instruit, éclairé par un songe

ὅσιος,α,ον : saint, juste, permis par les dieux, vertueux

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : quel qu’il soit...qui (relatif indéfini)

οὐδέ : et ne pas, ne pas non plus

οὐδέ ποτε : jamais

ὄψις, εως (ἡ) : la vision

παρα-βαίνω , -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα : passer à côté de, passer inaperçu aux yeux de, être oublié de

παρέϐα = παρέϐη

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, endurer, souffrir

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

πελάγιος,α,ον : de la haute mer, du large

περά + G : au delà de (attention à l’accentuation !)

πέσημα , ατος (τό) + G : la chute due à (G de cause)

πολύ-πονος,ος,ον : qui supporte beaucoup de peines, éprouvé

πόντος,ου (ὁ) : la haute mer, la mer

πότμος, ου (ὁ) : coup du sort

πρός + G : du côté de, de la part de, de, au nom de

σιγάω,ῶ : se taire

σιδάρεος = σιδήρεος,α,ον : de fer, en fer

τέκνον, ου (τό) : enfant

τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα : couper

τίθημι (aor.2 M 3ème p sg ἔθετο) : poser, placer ; faire qqch de qqn, rendre

τλήμων,ων,ον : pitoyable, malheureux, infortuné

τοὐνθένδε = τὸ ἐνθένδε : à partir d’ici, à partir de ce moment

φάος, φάους (τό) : la lumière

φάσγανον,ου (τό) : le glaive

φάσμα, ατος (τό) : apparition, fantôme, spectre

φίλος,η,ον : cher, précieux ; mon cher, mon ami.

φοίνιος,α,ον : sanglant, sanguinaire, meurtrier

φράζω : expliquer, dire

χορός,οῦ (ὁ) : le choeur, ou le chef du choeur (= le coryphée)

χρυσός,οῦ (ὁ) : l’or

χρώς, χρωτός/χρόος (τό) : peau, chair, corps

ψάμαθος,ου (ἡ) : le sable, la grève, la plage

ὤμοι : hélas !

ὡς : excl. : comme !

ὡς : afin de, pourVocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά ... γάρ : mais il n’en est pas ainsi car,mais je me tais car (hellénisme)

ἄνθρωπος,ου (ὁ) : l’homme

ἀπό + G : à partir de, au sortir de

γάρ : car, en effet ; alors

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα : connaître, reconnaître, être conscient de

δεινός,ή,όν : terrible, affreux ; habile

δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit

ἐξ / ἐκ + G : de, hors de

ἐπί + D : près de, sur (sans mvt)

ἕτερος,α,ον : l’un des deux ; l’autre des deux ; autre

Ζεύς, Διός (ὁ) : Zeus

ἤ : ou bien

ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἵνα : adv. : où, là où

κεῖμαι : être étendu, gésir

κτείνω, κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτονα : tuer

μανθάνω, μαθήσομαι,ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre, comprendre

μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère

νιν : lui, elle (pronom de rappel à l’accusatif)

ξένος, ου (ὁ) : l’étranger, l’hôte

ὅστις, ἥτις, ὅ τι : quel qu’il soit...qui (relatif indéfini)

οὐδέ : et ne pas, ne pas non plus

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : éprouver, endurer, souffrir

πατήρ, πατρός (ὁ) : le père

πρός + G : du côté de, de la part de, de, au nom de

τέκνον, ου (τό) : enfant

τίθημι (aor.2 M 3ème p sg ἔθετο) : poser, placer ; faire qqch de qqn, rendre

φίλος,η,ον : cher, précieux ; mon cher, mon ami.

ὡς : excl. : comme !

ὡς : afin de, pour


fréquence 2 :

ἀμφί + Α : au sujet de, autour de

γέρων, οντος : vieux

δαίμων,ονος (ὁ) : la divinité, le dieu

δέμας (τό) : le corps, la personne

δεσπότης, ου (ὁ) : le maître

δόρυ,δορός/δόρατος (τό) : la lance

εἰσ-ορῶ /ἐσ-οράω (aor. ἐσεῖδον ) : voir, observer

κρύπτω : cacher

ὄμμα,ατος (τό) : l’oeil

ὅσιος,α,ον : saint, juste, permis par les dieux, vertueux

παρα-βαίνω , -βήσομαι, -έϐην, -βέϐηκα : passer à côté de, passer inaperçu aux yeux de, être oublié de

σιγάω,ῶ : se taire

τλήμων,ων,ον : pitoyable, malheureux, infortuné

φάος, φάους (τό) : la lumière

φράζω : expliquer, dire


fréquence 3 :

αἰαῖ : ah ! hélas !

ἀκτή, ῆς (ἡ) : le rivage

-πιστος,ος,ον : non digne de foi ; incroyable

γόος,ου (ὁ) : le gémissement

ἐκ-φέρω, ἐξοίσω, ἐξήνεγκα, ἐξενήνοχα : emporter, transporter, apporter, mettre au jour, amener

ἐνθένδε (τὸ): à partir d’ici, à partir de ce moment

ἐπ-έχω, ἐπισχήσω, ἔπεσχον : intr. : s’approcher, continuer ; tr : retenir

κυρέω, ῶ : 1 se trouver ; 2 tr rencontrer, trouver

μέλος, ους (τό) : le membre

οὐδέ ποτε : jamais

ὄψις, εως (ἡ) : la vision

πόντος,ου (ὁ) : la haute mer, la mer

τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα : couper

χορός,οῦ (ὁ) : le choeur, ou le chef du choeur (= le coryphée)

χρυσός,οῦ (ὁ) : l’or


fréquence 4 :

ἄτη, ης (ἡ) : le malheur

βαρύς, εῖα,ύ : lourd, pénible, écrasant

δέρκομαι : voir

φάσγανον,ου (τό) : le glaive

χρώς, χρωτός/χρόος (τό) : peau, chair, corps


ne pas apprendre :

Ἀγαμέμνων, Ἀγαμέμνονος (ὁ) :Agamemnon

ἀ-δάκρυτος, ος, ον : sans larmes

ἀλάστωρ, ορος (ὁ) : mauvais génie, génie de malheur

ἁμέρα = ἡμέρα,ας (ἡ) : le jour

ἅν = ἥν (relatif)

ἀνεκτός,ός,όν : supportable

ἀν-ωνόμαστος,ος,ον : innommable

ἄ-ρρητος,ος,ον : indicible

ἀρτι-μαθής,ής,ές : récemment appris, qui vient d’être appris

ἀ-στένακτος , ος, ον : sans gémissements

δια-μοιράω,ῶ : mettre en pièces, déchirer, lacérer

δίκα = δίκη,ης (ἡ) : la justice, le droit

ἔκ-ϐλητος,ος,ον : rejeté

ἐν-ύπνιος, ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

θαλάσσιος,α,ον : de la mer, marin

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement (positif ou négatif), merveille, monstruosité ; étonnement, stupeur

Θρῄκιος,α,ον : thrace, de Thrace

ἱππότας = ἱππότης,ου (ὁ) : le cavalier

κατ-άρατος,ος,ον : maudit

κατ-άρχομαι +G : commencer, donner le signal de , préluder à

κλύδων, ωνος (ὁ) : le flot

λεύρος,α,ον : uni, lisse, sans aspérité

ματρός = μητρός

μελανό-πτερος,ος, ον : à l’aile noire, aux ailes noires

μέλεα pl non contracté de μέλος, ους (τό) : le membre

μόρος, ου (ὁ) : sort, malheur, destin funeste, mort violente

νόμος, ου (ὁ) : le mode musical, le chant

οἰκτίζομαι ( aor 2ème p sg ᾠκτίσω) : avoir pitié de

ὀνειρό-φρων, ων, ον : instruit, éclairé par un songe

παρέϐα = παρέϐη

πελάγιος,α,ον : de la haute mer, du large

περά + G : au delà de (attention à l’accentuation !)

πέσημα , ατος (τό) + G : la chute due à (G de cause)

πολύ-πονος,ος,ον : qui supporte beaucoup de peines, éprouvé

πότμος, ου (ὁ) : coup du sort

σιδάρεος = σιδήρεος,α,ον : de fer, en fer

τοὐνθένδε = τὸ ἐνθένδε : à partir d’ici, à partir de ce moment

φάσμα, ατος (τό) : apparition, fantôme, spectre

φοίνιος,α,ον : sanglant, sanguinaire, meurtrier

ψάμαθος,ου (ἡ) : le sable, la grève, la plage

ὤμοι : hélas !

Traduction au plus près du texte

Episode 3(2) 0684 0725

Cauchemar devenu réalité

ΕΚΑΒΗ

(...)

Ὦ τέκνον τέκνον,

αἰαῖ, κατάρχομαι γόων, 685

βακχεῖον ἐξ ἀλάστορος

ἀρτιμαθῆ νόμον.

Ô mon enfant, mon enfant,

Hélas, je commence mes gémissements,

Chant inspiré récemment appris (βακχεῖον ἀρτιμαθῆ νόμον)

D’un génie de malheur !

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Ἔγνως γὰρ ἄτην παιδός, ὦ δύστηνε σύ;

Alors, as-tu compris le malheur de ton fils, malheureuse que tu es ?

ΕΚΑΒΗ

Ἄπιστ΄ ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι.

Ἕτερα δ΄ ἀφ΄ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ· 690

οὐδέ ποτ΄ ἀστένακτος ἀδάκρυτος ἁ-

μέρα [μ΄] ἐπισχήσει.

Incroyables, incroyables, nouvelles, nouvelles <sont les choses que> je vois !

Et d’autres malheurs se trouvent là à partir d’autres malheurs !

Jamais un jour ne continuera (οὐδέ ποτ΄ ἁμέρα ἐπισχήσει)

Sans gémissements, sans larmes (ἀστένακτος ἀδάκρυτος) !

ΧΟΡΟΣ

Δείν΄ , ὦ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά.

Terribles, ô infortunée, terribles <sont> les malheurs <que> nous endurons !

ΕΚΑΒΗ

Ὦ τέκνον τέκνον ταλαίνας ματρός,

τίνι μόρῳ θνῄσκεις, 695

τίνι πότμῳ κεῖσαι;

πρὸς τίνος ἀνθρώπων;

Ô mon enfant, enfant d’une mère infortunée,

De quelle mort violente viens-tu de mourir,

Par quel coup du sort gis-tu <là> ?

De la part duquel des hommes ?

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Οὐκ οἶδ΄ · ἐπ΄ ἀκταῖς νιν κυρῶ θαλασσίαις.

Je ne sais pas ; je viens de le trouver sur les rivages de la mer.

ΕΚΑΒΗ

Ἔκϐλητον, ἢ πέσημα φοινίου δορός,

ἐν ψαμάθῳ λευρᾷ; 700

rejeté <par les flots>, ou bien chute due à une lance meurtrière,

sur la grève lisse ?

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

Πόντου νιν ἐξήνεγκε πελάγιος κλύδων.

Le flot marin du large l’a amené.

ΕΚΑΒΗ

Ὤμοι, αἰαῖ, ἔμαθον ἐνύπνιον ὀμμάτων

ἐμῶν ὄψιν, - οὔ με παρέϐα φάσ-

μα μελανόπτερον,-

ἃν ἐσεῖδον ἀμφὶ σ΄, 705

ὦ τέκνον, οὐκέτ΄ ὄντα Διὸς ἐν φάει.

Misère ! hélas ! j’ai compris la vision vue en songe de mes yeux,

-Il n’est pas passé inaperçu, le spectre

Aux ailes noires-,

Vision que j’ai observée à ton sujet,

O mon enfant, qui n’existais <déjà> plus sous la lumière de Zeus !

ΧΟΡΟΣ

Τίς γάρ νιν ἔκτειν΄; Οἶσθ΄ ὀνειρόφρων φράσαι;

Alors, qui l’a tué ? <toi qui es> instruite par un songe, sais-tu l’expliquer ?

ΕΚΑΒΗ

Ἐμὸς ἐμὸς ξένος, Θρῄκιος ἱππότας, 710

ἵν΄ ὁ γέρων πατὴρ ἔθετό νιν κρύψας.

<C’est> mon, <oui> mon hôte, le cavalier thrace,

Là où le vieillard, son père, l’avait placé en le cachant !

ΧΟΡΟΣ

Οἴμοι, τί λέξεις; χρυσὸν ὡς ἔχοι κτανών;

Misère ! que veux-tu dire ? afin d’avoir l’or, en le tuant ?

ΕΚΑΒΗ

Ἄρρητ΄ ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα,

οὐχ ὅσι ΄ οὐδ΄ ἀνεκτά. Ποῦ δίκα ξένων; 715

Ὦ κατάρατ΄ ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω

χρόα, σιδαρέῳ τεμὼν φασγάνῳ

μέλεα τοῦδε παιδὸς οὐδ΄ ᾠκτίσω. 720

choses indicibles, innommables, au delà des monstruosités,

impies et insupportables ! où <est-il>, le droit des hôtes (= de l’hospitalité) ?

Maudit <parmi les> hommes, comme tu as déchiré

Son corps, en coupant avec un glaive de fer

Les membres de cet enfant-ci, et comme tu n’en as pas eu pitié !

ΧΟΡΟΣ

Ὦ τλήμων, ὥς σε πολυπονωτάτην βροτῶν

δαίμων ἔθηκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς.

Ἀλλ΄ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας

Ἀγαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν, φίλαι. 725

Ô pauvre de toi, comme une divinité t’as rendue (δαίμων ἔθηκεν) la plus éprouvée, et de loin, des mortelles,

Divinité quelle qu’elle soit qui est écrasante pour toi !

Mais <je m’interromps> car je vois la personne de ce maître que voici,

Agamemnon, à partir de maintenant taisons-nous, mes amies !


Comparaison de traductions :

v 689-690

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Spectacle incroyable, incroyable, inouï, inouï ! l’un après l’autre, les maux succèdent aux maux.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Je ne puis, je ne puis y croire ; oh ! spectacle inimaginable !

Les malheurs engendrent les malheurs (...)

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ce n’est pas vrai, dites, ce n’est pas vrai ?...

Est-il exemple, est-il un seul exemple

d’un destin où à tant d’horreurs

s’enchaînent tant d’autres horreurs ?


v 699-700

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Rejeté sur le sable uni ? ou tombé sous la lance meurtrière ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Rejeté par la mer, ou gisant sur le sable uni, vicitme d’une lance meurtrière ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Echoué, ou bien tombé là, victime

d’un attentat à main armée,

sur la plage de sable ?


v 702 70

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Las ! Hélas ! je comprends la vision nocturne apparue à mes yeux (...)

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Hélas ! Ah ! Je viens de comprendre la vision qui hantait mes rêves (...)

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Hélas, hélas, je comprends à présent

ce que mes yeux ont vu dans le sommeil (...)

Retour en haut du texte