Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0726 0786 Episode 3 (3)

Agamemnon découvre le crimeEpisode 3(3) 0726 0786

Agamemnon découvre le crime

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἑκάϐη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφῳ

ἐλθοῦσ΄ , ἐφ΄ οἷσπερ Ταλθύϐιος ἤγγειλέ μοι

μὴ θιγγάνειν σῆς μηδέν΄ Ἀργείων κόρης;

Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν οὐδὲ ψαύομεν·

σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 730

Ἥκω δ΄ ἀποστελῶν σε· τἀκεῖθεν γὰρ εὖ

πεπραγμέν΄ ἐστίν - εἴ τι τῶνδ΄ ἐστίν καλῶς.

Ἔα· τίν΄ ἄνδρα τόνδ΄ ἐπὶ σκηναῖς ὁρῶ

θανόντα Τρώων; Οὐ γὰρ Ἀργεῖον πέπλοι

δέμας περιπτύσσοντες ἀγγέλλουσί μοι. 735

ΕΚΑΒΗ

Δύστην΄ , (ἐμαυτὴν γὰρ λέγω λέγουσα « σέ »),

Ἑκάϐη, τί δράσω; πότερα προσπέσω γόνυ

Ἀγαμέμνονος τοῦδ΄ , ἢ φέρω σιγῇ κακά;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τί μοι προσώπῳ νῶτον ἐγκλίνασα σόν

δύρῃ, τὸ πραχθὲν δ΄ οὐ λέγεις; Τίς ἔσθ΄ ὅδε; 740

ΕΚΑΒΗ

Ἀλλ΄ , εἴ με δούλην πολεμίαν θ΄ ἡγούμενος

γονάτων ἀπώσαιτ΄ , ἄλγος ἂν προσθείμεθ΄ ἄν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Οὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων

ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων.

ΕΚΑΒΗ

Ἆρ΄ ἐκλογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενές 745

μᾶλλον φρένας τοῦδ΄ , ὄντος οὐχι δυσμενοῦς;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Εἴ τοι με βούλῃ τῶνδε μηδὲν εἰδέναι,

ἐς ταὐτὸν ἥκεις· καὶ γὰρ οὐδ΄ ἐγὼ κλύειν.

ΕΚΑΒΗ

Οὐκ ἂν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν ἄτερ

τέκνοισι τοῖς ἐμοῖσι. Τί στρέφω τάδε; 750

τολμᾶν ἀνάγκη, κἂν τύχω κἂν μὴ τύχω.

Ἀγάμεμνον, ἱκετεύω σε τῶνδε γουνάτων

καὶ σοῦ γενείου δεξιάς τ΄ εὐδαίμονος.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τί χρῆμα μαστεύουσα; μῶν ἐλεύθερον

αἰῶνα θέσθαι; ῥᾴδιον γάρ ἐστί σοι. 755

ΕΚΑΒΗ

Οὐ δῆτα· τοὺς κακοὺς δὲ τιμωρουμένη

αἰῶνα τὸν σύμπαντα δουλεύειν θέλω.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Καὶ δὴ τίν΄ ἡμᾶς εἰς ἐπάρκεσιν καλεῖς;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΚΑΒΗ

Οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ.

Ὁρᾷς νεκρὸν τόνδ΄ , οὗ καταστάζω δάκρυ; 760

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὁρῶ· τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν.

ΕΚΑΒΗ

Τοῦτον ποτ΄ ἔτεκον κἄφερον ζώνης ὕπο.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἔστιν δὲ τίς σῶν οὗτος, ὦ τλῆμων, τέκνων;

ΕΚΑΒΗ

Οὐ τῶν θανόντων Πριαμιδῶν ὑπ΄ Ἰλίῳ.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἦ γάρ τιν΄ ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι; 765

ΕΚΑΒΗ

Ἀνόνητά γ΄ , ὡς ἔοικε, τόνδ΄ ὃν εἰσορᾷς.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ποῦ δ΄ ὢν ἐτύγχαν΄ , ἡνίκ΄ ὤλλυτο πτόλις;

ΕΚΑΒΗ

Πατήρ νιν ἐξέπεμψεν ὀρρωδῶν θανεῖν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ποῖ τῶν τότ΄ ὄντων χωρίσας τέκνων μόνον;

ΕΚΑΒΗ

Ἐς τήνδε χώραν, οὗπερ ηὑρέθη θανών. 770

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Πρὸς ἄνδρ΄ ὃς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χθονός;

ΕΚΑΒΗ

Ἐνταῦθ΄ ἐπέμφθη πικροτάτου χρυσοῦ φύλαξ.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Θνῄσκει δὲ πρὸς τοῦ, καί τίνος πότμου τυχών;

ΕΚΑΒΗ

Τίνος δ΄ ὑπ΄ ἄλλου; Θρῄξ νιν ὤλεσε ξένος.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὦ τλῆμον· ἦ που χρυσὸν ἠράσθη λαϐεῖν; 775

ΕΚΑΒΗ

Τοιαῦτ΄ , ἐπειδὴ συμφορὰν ἔγνω Φρυγῶν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ηὗρες δὲ ποῦ νιν; ἢ τις ἤνεγκεν νεκρόν;

ΕΚΑΒΗ

Ἥδ΄ , ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τοῦτον ματεύουσ΄ , ἢ πονοῦσ΄ ἄλλον πόνον;

ΕΚΑΒΗ

Λούτρ΄ ᾤχετ΄ οἴσουσ΄ ἐξ ἁλὸς Πολυξένῃ. 780

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Κτανών νιν, ὡς ἔοικεν, ἐκϐάλλει ξένος.

ΕΚΑΒΗ

Θαλασσόπλαγκτόν γ΄ , ὧδε διατεμὼν χρόα.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων.

ΕΚΑΒΗ

Ὄλωλα κοὐδὲν λοιπόν, Ἀγαμέμνον, κακῶν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Φεῦ φεῦ· τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή; 785

ΕΚΑΒΗ

Οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν Τύχην αὐτὴν λέγοις. (...)Vocabulaire dans l’ordre du texte : attention aux apartés !


725

μέλλω : être sur le point de ; devoir ; hésiter à, tarder à

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἐφ΄ οἷσπερ = ἐπὶ τούτοις ἅπερ : attraction du relatif, développé ensuite par le vers 728

ἐπί + D : près de, sur la base de, aussitôt après

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : <celui> qui précisément

Ταλθύϐιος,ου (ὁ) : Talthybios

ἀγγέλλω : annoncer

μή : ne pas (négation subjective)

θιγγάνω + G : toucher à

μηδείς, μηδεμῖα, μηδέν : personne,rien ; aucun

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

μὲν οὖν : eh bien (souligne un fait)

ἐάω,ῶ : laisser, permettre

ψαύω +G : effleurer

730

σχολάζω : prendre du loisir, prendre son temps, tarder

ὥστε + infinitive : si bien que, de telle sorte que

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer, s’étonner, être surpris

ἀπο-στέλλω : envoyer, renvoyer, faire partir (part. futur à sens final)

τἀκεῖθεν = τὰ ἐκεῖθεν

ἐκεῖθεν : de là-bas

εὖ : bien

πράττω, πράξω, ἔπραξα (aor passif ἐπράχθην) , πέπραγα : faire, accomplir

καλῶς : adv. : bien

ἐά : Hé ! eh bien ! Holà ! (cri de surprise ou d’étonnement)

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, le baraquement, la baraque

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

Τρῶες,ων (οἱ) : les Troyens

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le vêtement

735

περι-πτύσσω : envelopper

ἐμαυτόν,ήν : moi-même

δράω,ῶ : faire

πότερα ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

προσπίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter contre (προσπέσω : subj aor délibératif)

γόνυ,ατος (τό) : le genou

σιγῇ : en silence

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face (D explétif: « en ce qui concerne mon visage », ou complétant  ἐγ-κλίνω « vers mon visage »)

νῶτος,ου (ὁ) : le dos

ἐγ-κλίνω : incliner, pencher vers ou vis-à-vis de (+D)

740

δύρομαι = ὀδύρομαι : se lamenter, gémir (2èmep sg présent δύρῃ)

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

πολεμίος,α,ον : ennemi

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer, croire ; considérer comme

ἀπ-ωθέω, ἀπώσω, ἀπέωσα : repousser, écarter qqn (A) de (G)

προσ-τίθημι : ajouter, M en rajouter à

οὔ-τοι : non, ... ne ... pas

πέφυκα = εἰμι (avec en plus l’idée d’ « être par nature », d’ « avoir un naturel de »)

μάντις,εως (ὁ) : le devin

κλύω : entendre

ἐξ-ιστορέω,ῶ : chercher à connaître à fond, vérifier, s’informer auprès de qqn sur qqch (+2 A)

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

βουλεύμα, ατος (τό) : résolution, conseil, dessein, projet

745

ἆρα : est-ce que ?

ἐκ-λογίζομαι : calculer à fond, supputer

γε : certes, pourtant (indique une restriction)

πρός + Α : vers, par rapport à

δυς-μενής,ής,ές : mal disposé, hostile

μᾶλλον : plus <qu’il ne faut>

φρήν, φρενός (ἡ) : le coeur, le sentiment

τοι : particule d’insistance : alors, eh bien

βούλομαι, ϐουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

ταὐτόν = τὸ αὐτόν

αὐτός,ή,όν (ὁ) : le même

ἥκω : venir, en venir ; ἐς ταὐτὸν ἥκειν : en venir au même point

καὶ γάρ : le fait est que ...

οὐδ΄ ἐγὼ <s e βούλομαι> κλύειν.

δύναμαι : pouvoir

τιμωρέω,ῶ +D : venger qqn ; τιμωροῦμαι + A : se venger de, châtier

ἄτερ + G : sans

750

στρέφω : tourner, retourner, tordre en tous sens

τολμάω,ῶ : oser, avoir de l’audace

ἀνάγκη, ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστίν : il faut

κἄν ... κἄν ...+ subj : soit que ... soit que ...

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : obtenir ; réussir ; rencontrer, trouver ; + part. : se trouver

ἱκετεύω : prier, supplier (+ G : en touchant ... – G de la partie)

γένειον,ου (τό) : le menton

δεξιά,ᾶς (ἡ) : la main droite

τε : (toujours post-posé) et

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire, la chose

μαστεύω : rechercher

μῶν ; : est-ce que par hasard ? (réponse attendue négative)

755

ἐλεύθερος,α,ον : libre

αἰών,ῶνος (ὁ) : le temps, le temps de la vie, la vie

οὐ δῆτα : pas du tout !

σύμ-πας,πασα,παν : la totalité de (intensif de πᾶς)

δουλεύω : être esclave

θέλω (ἐθέλω) : vouloir, vouloir bien, consentir à

καὶ δή : alors, eh bien donc

ἐπ-άρκεσις,εως (ἡ) : le secours, l’aide

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

τούτων ὧν δοξάζεις : attraction du relatif

δοξάζω : penser, s’imaginer, se figurer

ἄναξ, ακτος (ὁ) : chef, prince, seigneur

760

κατα-στάζω + G : faire tomber sur, verser sur

δάκρυ,υος (τό) : pleur, larme

μέντοι : pourtant, cependant

μέλλον, οντος (τό) : ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite

ἔχω + infinitif : pouvoir

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

ποτέ (encl) : un jour

ζώνη,ης (ἡ) : la ceinture

ὑπό + G : par (avec un vb passif), sous (attention à l’accentuation !)

Πριαμίδης,ου (ὁ) : fils de Priam

ὑπό + D : sous

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

765

ἦ : est-ce que ?

ἄλλος,η,ο : autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : enfanter, engendrer

κεῖνος,η,ο : celui-là

ἀν-όνητος,ος,ον : dont on ne peut jouir, dont on ne jouit pas, vain, inutile; neutre adv. : en vain

ἔοικα pft de εἴκω : sembler, paraître, sembler bon ; ὡς ἔοικα : à ce qu’il semble, comme il est naturel

ποῦ : où (sans mvt) ?

ἡνίκα : lorsque, quand

πτόλις,εως (ἡ) : la cité, la ville

νιν est en facteur commun : complt de ἐξέπεμψεν et sujet de θανεῖν

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, faire partir à l’étranger

ὀρρωδέω,ῶ + A: avoir horreur, craindre pour

ποῖ; : où ? (avec mvt)

τότε : alors

χωρίζω +G : séparer de

μόνος,η,ον : seul

770

χώρα,ας (ἡ) : région, pays, contrée

οὗπερ : adv de lieu : là où justement

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, ηὕρημαι : être trouvé

πρός + Α : vers, chez

ἄρχω + G : commencer ; commander

Πολυμήστωρ, ορος (ὁ) : Polymestor

χθών, χθονός (ἡ) : la terre

ἐνταῦθα :

πέμπομαι, πεμφθήσομαι, ἐπέμφθην, πέπεμμαι : être envoyé

πικρός,ά,όν : amer, piquant, cruel, odieux, funeste

φύλαξ, ακος (ὁ) : le gardien

πρὸς τοῦ = ὑπὸ τίνος

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

775

που : en quelque sorte, sans doute

ἔραμαι : désirer follement, convoiter, aimer

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

τοιοῦτος,αύτη, ούτο : tel

ἐπειδή : quand, lorsque

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὕρον, ηὕρηκα : trouver

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter ; supporter

ἐν-τυγχάνω : trouver, découvrir

πόντιος,α,ον : marin, de la mer

ἐπί + G : sur (sans mvt) (attention à l’accentuation !)

ματεύω = μαστεύω : rechercher

πονέω,ῶ : peiner, travailler

πόνος,ου (ὁ) : la peine ; le travail (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche)

780

λουτρόν, ου (τό) : le bain, la toilette

οἴχομαι : s’en aller, aller

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer

ἐκ-βάλλω : rejeter, jeter dehors

θαλασσό-πλαγκτος,ος,ον : qui erre sur la mer, balloté par la mer

ὧδε : ainsi, de la sorte

δια-τέμνω ,-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα : couper, taillader, déchirer, mutiler complètement

σχέτλιος,α,ον : 1 funeste, cruel ; 2 malheureux, misérable, infortuné

ἀ-μέτρητος,ος,ον : sans mesure (τῶν...πόνων : G de cause)

785

λοιπός,ή,όν : qui reste, de reste

φεῦ : hélas !

οὕτω : ainsi, à ce point

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, frappé par le destin, malheureux

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître, être

Τύχη,ης (ἡ) : le Sort, l’Infortune

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-mêmeVocabulaire alphabétique : attention aux apartés !

ἀγγέλλω : annoncer

αἰών,ῶνος (ὁ) : le temps, le temps de la vie, la vie

ἄλλος,η,ο : autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer

ἀ-μέτρητος,ος,ον : sans mesure

ἀνάγκη, ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστίν : il faut

ἄναξ, ακτος (ὁ) : chef, prince, seigneur

ἀν-όνητος,ος,ον : dont on ne peut jouir, dont on ne jouit pas, vain, inutile; neutre adv. : en vain

ἀπο-στέλλω : envoyer, renvoyer, faire partir

ἀπ-ωθέω, ἀπώσω, ἀπέωσα : repousser, écarter qqn (A) de (G)

ἆρα : est-ce que ?

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

ἄρχω + G : commencer ; commander, gouverner

ἄτερ + G : sans

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-même

αὐτός,ή,όν (ὁ) : le même

βουλεύμα, ατος (τό) : résolution, conseil, dessein, projet

βούλομαι, ϐουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

γε : certes, pourtant (indique une restriction)

γένειον,ου (τό) : le menton

γόνυ,ατος (τό) : le genou

δάκρυ,υος (τό) : pleur, larme

δεξιά,ᾶς (ἡ) : la main droite

δια-τέμνω ,-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα : couper, taillader, déchirer, mutiler complètement

δοξάζω : penser, s’imaginer, se figurer

δουλεύω : être esclave

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

δράω,ῶ : faire

δύναμαι : pouvoir

δύρομαι = ὀδύρομαι : se lamenter, gémir

δυσ-μενής,ής,ές : mal disposé, hostile

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, frappé par le destin, malheureux

ἐά : Hé ! eh bien ! Holà ! (cri de surprise ou d’étonnement)

ἐάω,ῶ : laisser, permettre

ἐγ-κλίνω : incliner, pencher vers ou vis-à-vis de (+D)

εἴκω : sembler, paraître, sembler bon ; ὡς ἔοικα : à ce qu’il semble, comme il est naturel

ἐκ-βάλλω : rejeter, jeter dehors

ἐκεῖθεν : de là-bas

ἐκ-λογίζομαι : calculer à fond, supputer

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, faire partir à l’étranger

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐμαυτόν,ήν : moi-même

ἐνταῦθα :

ἐν-τυγχάνω : trouver, découvrir

ἐξ-ιστορέω,ῶ : chercher à connaître à fond, vérifier, s’informer auprès de qqn sur qqch (+2 A)

ἔοικα pft de εἴκω : sembler, paraître, sembler bon ; ὡς ἔοικα : à ce qu’il semble, comme il est naturel

ἐπ-άρκεσις,εως (ἡ) : le secours, l’aide

ἐπειδή : quand, lorsque

ἐπί + G : sur (sans mvt)

ἐπί + D : près de, sur la base de, aussitôt après

ἔραμαι : désirer follement, convoiter, aimer

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, ηὕρημαι : être trouvé

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὕρον, ηὕρηκα : trouver

εὖ : bien

ἔχω + infinitif : pouvoir

ζώνη,ης (ἡ) : la ceinture

ἦ : est-ce que ?

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer, croire ; considérer comme

ἥκω : venir, en venir ; ἐς ταὐτὸν ἥκειν : en venir au même point

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡνίκα : lorsque, quand

θαλασσό-πλαγκτος,ος,ον : qui erre sur la mer, balloté par la mer

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer, s’étonner, être surpris

θέλω (ἐθέλω) : vouloir, vouloir bien, consentir à

θιγγάνω + G : toucher à

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

ἱκετεύω : prier, supplier (+ G : en touchant ... – G de la partie)

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

καὶ γάρ : le fait est que ...

καὶ δή : alors, eh bien donc

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

καλῶς : adv. : bien

κἄν ... κἄν ...+ subj : soit que ... soit que ...

κατα-στάζω + G : faire tomber sur, verser sur

κεῖνος,η,ο : celui-là

κλύω : entendre

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

λοιπός,ή,όν : qui reste, de reste

λουτρόν, ου (τό) : le bain, la toilette, la toilette funéraire

μᾶλλον : plus <qu’il ne faut>

μάντις,εως (ὁ) : le devin

μαστεύω : rechercher

ματεύω = μαστεύω : rechercher

μέλλον, οντος (τό) : ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite

μέλλω : être sur le point de ; devoir ; hésiter à, tarder à

μὲν οὖν : eh bien (souligne un fait)

μέντοι : pourtant, cependant

μή : ne pas (négation subjective)

μηδείς, μηδεμῖα, μηδέν : personne,rien ; aucun

μόνος,η,ον : seul

μῶν ; : est-ce que par hasard ? (réponse attendue négative)

νῶτος,ου (ὁ) : le dos

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

οἴχομαι : s’en aller, aller

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὀρρωδέω,ῶ + A: avoir horreur, craindre pour

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : <celui> qui précisément

οὐ δῆτα : pas du tout !

οὗπερ : adv de lieu : là où justement

οὔ-τοι : non, ... ne ... pas

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

οὕτω : ainsi, à ce point


πέμπομαι, πεμφθήσομαι, ἐπέμφθην, πέπεμμαι : être envoyé

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le vêtement

περι-πτύσσω : envelopper

πέφυκα = εἰμι (avec en plus l’idée d’ « être par nature », d’ « avoir un naturel de »)

πικρός,ά,όν : amer, piquant, cruel, odieux, funeste

ποῖ; : où ? (avec mvt)

πολεμίος,α,ον : ennemi

Πολυμήστωρ, ορος (ὁ) : Polymestor

πονέω,ῶ : peiner, travailler

πόνος,ου (ὁ) : la peine ; le travail (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche)

πόντιος,α,ον : marin, de la mer

ποτέ (encl) : un jour

πότερα ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

που : en quelque sorte, sans doute

ποῦ : où (sans mvt) ?

πράττω, πράξω, ἔπραξα (aor passif ἐπράχθην) , πέπραγα : faire, accomplir

Πριαμίδης,ου (ὁ) : fils de Priam

πρός + Α : vers, chez, par rapport à

προσπίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter contre

προσ-τίθημι : ajouter, M en rajouter à

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face

πτόλις,εως (ἡ) : la cité, la ville

σιγῇ : en silence

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, le baraquement, la baraque

στρέφω : tourner, retourner, tordre en tous sens

σύμ-πας,πασα,παν : la totalité de (intensif de πᾶς)

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

σχέτλιος,α,ον : 1 funeste, cruel ; 2 malheureux, misérable, infortuné

σχολάζω : prendre du loisir, prendre son temps, tarder

τἀκεῖθεν = τὰ ἐκεῖθεν

Ταλθύϐιος,ου (ὁ) : Talthybios

ταὐτόν = τὸ αὐτόν

τε : (toujours post-posé) et

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : enfanter, engendrer

τιμωρέω,ῶ +D : venger qqn ; τιμωροῦμαι + A : se venger de, châtier

τοι : particule d’insistance : alors, eh bien

τοιοῦτος,-αύτη, -ούτο : tel

τολμάω,ῶ : oser, avoir de l’audace

τότε : alors

Τρῶες,ων (οἱ) : les Troyens

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : obtenir ; réussir ; rencontrer, trouver ; + part. : se trouver

Τύχη,ης (ἡ) : le Sort, l’Infortune

ὑπό + G : par (avec un vb passif), sous

ὑπό + D : sous

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter ; supporter

φεῦ : hélas !

φρήν, φρενός (ἡ) : le coeur, le sentiment

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

φύλαξ, ακος (ὁ) : le gardien

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître, être

χθών, χθονός (ἡ) : la terre

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire, la chose

χώρα,ας (ἡ) : région, pays, contrée

χωρίζω +G : séparer de

ψαύω +G : effleurer

ὧδε : ainsi, de la sorte

ὥστε + infinitive : si bien que, de telle sorte que


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄλλος,η,ο : autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que

ἀνάγκη, ης (ἡ) : la nécessité ; ἀνάγκη ἐστίν : il faut

ἆρα : est-ce que ?

ἄρχω + G : commencer ; commander

αὐτός,ή,ό : lui-même, elle-même

αὐτός,ή,όν (ὁ) : le même

βούλομαι, ϐουλήσομαι, ἐϐουλήθην, βεϐούλημαι : vouloir

γε : certes, pourtant (indique une restriction)

δράω,ῶ : faire

δύναμαι : pouvoir

ἐάω,ῶ : laisser, permettre

ἐμαυτόν,ήν : moi-même

ἔοικα pft de εἴκω : sembler, paraître, sembler bon ; ὡς ἔοικα : à ce qu’il semble, comme il est naturel

ἐπειδή : quand, lorsque

ἐπί + G : sur (sans mvt)

ἐπί + D : près de, sur la base de, aussitôt après

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

εὑρίσκομαι, εὑρεθήσομαι, ηὑρέθην, ηὕρημαι : être trouvé

εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὕρον, ηὕρηκα : trouver

εὖ : bien

ἔχω + infinitif : pouvoir

ἦ : est-ce que ?

ἡγέομαι,οῦμαι : penser, estimer, croire ; considérer comme

ἥκω : venir, en venir ; ἐς ταὐτὸν ἥκειν : en venir au même point

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θαυμάζω : regarder avec étonnement ou admiration, admirer, s’étonner, être surpris

θέλω (ἐθέλω) : vouloir, vouloir bien, consentir à

καὶ γάρ : le fait est que ...

καὶ δή : alors, eh bien donc

καλέω,ῶ , καλῶ, ἐκάλησα, κέκληκα : appeler

καλῶς : adv. : bien

κεῖνος,η,ο : celui-là

κόρη,ης (ἡ) : la jeune fille

λαμϐάνω, λήψομαι, ἔλαϐον, εἴληφα : prendre, recevoir

λοιπός,ή,όν : qui reste, de reste

μᾶλλον : plus <qu’il ne faut>

μέλλον, οντος (τό) : ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite

μέλλω : être sur le point de ; devoir ; hésiter à, tarder à

μὲν οὖν : eh bien (souligne un fait)

μέντοι : pourtant, cependant

μή : ne pas (négation subjective)

μηδείς, μηδεμῖα, μηδέν : personne,rien ; aucun

μόνος,η,ον : seul

ὁράω,ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα/ἑώρακα : voir

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : <celui> qui précisément

οὐ δῆτα : pas du tout !

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

οὕτω : ainsi, à ce point

πέμπομαι, πεμφθήσομαι, ἐπέμφθην, πέπεμμαι : être envoyé

πέφυκα = εἰμι (avec en plus l’idée d’ « être par nature », d’ « avoir un naturel de »)

πολεμίος,α,ον : ennemi

πόνος,ου (ὁ) : la peine ; le travail (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche)

ποτέ (encl) : un jour

πότερα ... ἤ ... : est-ce que ... ou bien est-ce que ... ?

πράττω, πράξω, ἔπραξα (aor passif ἐπράχθην) , πέπραγα : faire, accomplir

πρός + Α : vers, chez, par rapport à

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

τε : (toujours post-posé) et

τίκτω, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα : enfanter, engendrer

τοι : particule d’insistance : alors, eh bien

τοιοῦτος,-αύτη, -ούτο : tel

τολμάω,ῶ : oser, avoir de l’audace

τότε : alors

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : obtenir ; réussir ; rencontrer, trouver ; + part. : se trouver

Τύχη,ης (ἡ) : le Sort, l’Infortune

ὑπό + G : par (avec un vb passif), sous

ὑπό + D : sous

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα : porter, apporter ; supporter

φύομαι, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα : naître, être

χθών, χθονός (ἡ) : la terre

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire, la chose

χώρα,ας (ἡ) : région, pays, contrée

ὥστε + infinitive : si bien que, de telle sorte que


fréquence 2 :

ἀγγέλλω : annoncer

ἄναξ, ακτος (ὁ) : chef, prince, seigneur

δουλεύω : être esclave

ἐκ-βάλλω : rejeter, jeter dehors

ἐλεύθερος,α,ον : libre

ἐνταῦθα :

εὐ-δαίμων,ων,ον : fortuné, heureux, chanceux

ἡνίκα : lorsque, quand

ἱκετεύω : prier, supplier (+ G : en touchant ... – G de la partie)

κλύω : entendre

ὁδός,οῦ (ἡ) : la route, le chemin

οἴχομαι : s’en aller, aller

πέπλος,ου (ὁ) : le voile, le vêtement

πικρός,ά,όν : amer, piquant, cruel, odieux, funeste

που : en quelque sorte, sans doute

ποῦ : où (sans mvt) ? προσπίπτω, -πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα : se jeter contre

προσ-τίθημι : ajouter, M en rajouter à

τιμωρέω,ῶ +D : venger qqn ; τιμωροῦμαι + A : se venger de, châtier

φεῦ : hélas !

φρήν, φρενός (ἡ) : le coeur, le sentiment


fréquence 3 :

ἀπο-στέλλω : envoyer, renvoyer, faire partir (part. futur à sens final)

γόνυ,ατος (τό) : le genou

δάκρυ,υος (τό) : pleur, larme

δεξιά,ᾶς (ἡ) : la main droite

ἐά : Hé ! eh bien ! Holà ! (cri de surprise ou d’étonnement)

ἐκεῖθεν : de là-bas

ἐκ-πέμπω , -πέμψω, -έπεμψα, -πέπομφα : envoyer dehors, faire sortir, faire partir à l’étranger

ἐν-τυγχάνω : trouver, découvrir

ποῖ; : où ? (avec mvt)

πονέω,ῶ : peiner, travailler

πρόσωπον,ου (τό) : le visage, la face

σχέτλιος,α,ον : 1 funeste, cruel ; 2 malheureux, misérable, infortuné

φύλαξ, ακος (ὁ) : le gardien

ὧδε : ainsi, de la sorte


fréquence 4 :

βουλεύμα, ατος (τό) : résolution, conseil, dessein, projet

δούλη,ης (ἡ) : l’esclave

δυσ-μενής,ής,ές : mal disposé, hostile

δυσ-τυχής,ής,ές : infortuné, frappé par le destin, malheureux

θιγγάνω + G : toucher à

μάντις,εως (ὁ) : le devin

μῶν ; : est-ce que par hasard ? (réponse attendue négative)

νῶτος,ου (ὁ) : le dos

οὔ-τοι : non, ... ne ... pas

πόντιος,α,ον : marin, de la mer

στρέφω : tourner, retourner, tordre en tous sens

σύμ-πας,πασα,παν : la totalité de (intensif de πᾶς)

ψαύω +G : effleurer


ne pas apprendre :

αἰών,ῶνος (ὁ) : le temps, le temps de la vie, la vie

ἅλς, ἁλός (ἡ) : la mer

ἀ-μέτρητος,ος,ον : sans mesure

ἀν-όνητος,ος,ον : dont on ne peut jouir, dont on ne jouit pas, vain, inutile; neutre adv. : en vain

ἀπ-ωθέω, ἀπώσω, ἀπέωσα : repousser, écarter qqn (A) de (G)

Ἀργεῖοι,ων (οἱ) : les Argiens

Ἀργεῖος,α,ον : argien, grec

ἄτερ + G : sans

γένειον,ου (τό) : le menton

δια-τέμνω ,-τεμῶ, -έτεμον, -τέτμηκα : couper, taillader, déchirer, mutiler complètement

δοξάζω : penser, s’imaginer, se figurer

δύρομαι = ὀδύρομαι : se lamenter, gémir

ἐγ-κλίνω : incliner, pencher vers ou vis-à-vis de (+D)

ἐκ-λογίζομαι : calculer à fond, supputer

ἐξ-ιστορέω,ῶ : chercher à connaître à fond, vérifier, s’informer auprès de qqn sur qqch (+2 A)

ἐπ-άρκεσις,εως (ἡ) : le secours, l’aide

ἔραμαι : désirer follement, convoiter, aimer

ζώνη,ης (ἡ) : la ceinture

θαλασσό-πλαγκτος,ος,ον : qui erre sur la mer, balloté par la mer

Θρῄξ, Θρῃκός (ὁ) : le Thrace

Ἴλιον,ου (τό) : Ilion, Troie

κἄν ... κἄν ...+ subj : soit que ... soit que ...

κατα-στάζω + G : faire tomber sur, verser sur

λουτρόν, ου (τό) : le bain, la toilette

μαστεύω : rechercher

ματεύω = μαστεύω : rechercher

ὀρρωδέω,ῶ + A: avoir horreur, craindre pour

οὗπερ : adv de lieu : là où justement

περι-πτύσσω : envelopper

Πολυμήστωρ, ορος (ὁ) : Polymestor

Πριαμίδης,ου (ὁ) : fils de Priam

πτόλις,εως (ἡ) : la cité, la ville

σιγῇ : en silence

σκηνή,ῆς (ἡ) : la tente, le baraquement, la baraque

σχολάζω : prendre du loisir, prendre son temps, tarder

τἀκεῖθεν = τὰ ἐκεῖθεν

Ταλθύϐιος,ου (ὁ) : Talthybios

ταὐτόν = τὸ αὐτόν

Τρῶες,ων (οἱ) : les Troyens

Φρύξ, Φρυγός (ὁ) : le Phrygien

χωρίζω +G : séparer de

Traduction au plus près du texte (attention aux apartés !)

Episode 3(2) 0726 0786

Agamemnon découvre le crime

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἑκάϐη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφῳ

ἐλθοῦσ΄ , ἐφ΄ οἷσπερ Ταλθύϐιος ἤγγειλέ μοι

μὴ θιγγάνειν σῆς μηδέν΄ Ἀργείων κόρης;

Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν οὐδὲ ψαύομεν·

σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 730

Ἥκω δ΄ ἀποστελῶν σε· τἀκεῖθεν γὰρ εὖ

πεπραγμέν΄ ἐστίν - εἴ τι τῶνδ΄ ἐστίν καλῶς.

Hécube, pourquoi tardes-tu à aller (ἐλθοῦσ΄) cacher (ensevelir) ton enfant dans sa tombe,

Sur la base de ce que Talthybios m’annonçait,

<à savoir qu’> aucun des Argiens ne touche à ta fille ?

Quant à nous, nous <la> laissons et ne l’effleurons même pas ;

Mais toi, tu tardes, si bien que je m’étonne. 730

Et je viens pour te faire partir ; car les affaires de là-bas sont bel et bien

Accomplies – si tant est que (εἴ) quoi que ce soit de ces choses là soit bien.

Ἔα· τίν΄ ἄνδρα τόνδ΄ ἐπὶ σκηναῖς ὁρῶ

θανόντα Τρώων; Οὐ γὰρ Ἀργεῖον πέπλοι

δέμας περιπτύσσοντες ἀγγέλλουσί μοι. 735

Holà ! quel <est> cet homme <que> je vois près des baraquements,

Un mort (des) Troyen(s) ; car les vêtements qui enveloppent le corps (δέμας περιπτύσσοντες)

Ne m’annoncent pas un Argien. (Οὐ ... Ἀργεῖον) 735

ΕΚΑΒΗ

Δύστην΄ , (ἐμαυτὴν γὰρ λέγω λέγουσα « σέ »),

Ἑκάϐη, τί δράσω; πότερα προσπέσω γόνυ

Ἀγαμέμνονος τοῦδ΄ , ἢ φέρω σιγῇ κακά;

Malheureuse Hécube (Ἑκάϐη), (car, en disant « toi », je me désigne moi-même)

Que vais-je faire ? est-ce que je vais me jeter aux genoux

De cet Agamemnon que voilà, ou bien puis-je supporter en silence mes maux ?

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τί μοι προσώπῳ νῶτον ἐγκλίνασα σόν

δύρῃ, τὸ πραχθὲν δ΄ οὐ λέγεις; Τίς ἔσθ΄ ὅδε; 740

Pourquoi, penchant ton dos vers mon visage,

Gémis-tu, et ne dis-tu pas ce qui a été fait ? Qui est celui-ci ? 740

ΕΚΑΒΗ

Ἀλλ΄ , εἴ με δούλην πολεμίαν θ΄ ἡγούμενος

γονάτων ἀπώσαιτ΄ , ἄλγος ἂν προσθείμεθ΄ ἄν.

Mais, si, me considérant comme une esclave et une ennemie,

Il me repoussait de ses genoux, nous en rajouterions à <notre> souffrance.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Οὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων

ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων.

Eh non, je ne suis pas devin, de telle sorte que, sans entendre,

Je connaisse le chemin de tes projets !

ΕΚΑΒΗ

Ἆρ΄ ἐκλογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενές 745

μᾶλλον φρένας τοῦδ΄ , ὄντος οὐχι δυσμενοῦς;

Est-ce que pourtant, par rapport à son hostilité, je suppute 745

Plus <qu’il ne faut>, en ce qui concerne les sentiments de celui-ci, alors qu’il n’est pas hostile ?

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Εἴ τοι με βούλῃ τῶνδε μηδὲν εἰδέναι,

ἐς ταὐτὸν ἥκεις· καὶ γὰρ οὐδ΄ ἐγὼ κλύειν.

Eh bien, si tu veux que je ne sache rien de ces choses-là,

Tu en arrives au même point : et le fait est que moi, je ne <veux> pas écouter.

ΕΚΑΒΗ

Οὐκ ἂν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν ἄτερ

τέκνοισι τοῖς ἐμοῖσι. Τί στρέφω τάδε; 750

τολμᾶν ἀνάγκη, κἂν τύχω κἂν μὴ τύχω.

Je ne pourrais pas, sans celui-ci, venger

Mes enfants. Pourquoi retournai-je en tous sens ceci, 750

Il faut avoir de l’audace, que je réussisse ou que je ne réussisse pas !

Ἀγάμεμνον, ἱκετεύω σε τῶνδε γουνάτων

καὶ σοῦ γενείου δεξιάς τ΄ εὐδαίμονος.

Agamemnon, je te supplie en touchant tes genoux que voici,

Et ton menton, et ta main droite bénie du Ciel (εὐδαίμονος).

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τί χρῆμα μαστεύουσα; μῶν ἐλεύθερον

αἰῶνα θέσθαι; ῥᾴδιον γάρ ἐστί σοι. 755

En recherchant quoi ? est-ce par hasard de te procurer (θέσθαι) une vie (αἰῶνα)

Libre (ἐλεύθερον) ? alors (γάρ), c’est facile, en ce qui te concerne (σοι). 755

ΕΚΑΒΗ

Οὐ δῆτα· τοὺς κακοὺς δὲ τιμωρουμένη

αἰῶνα τὸν σύμπαντα δουλεύειν θέλω.

Non, pas du tout ; mais, si je me venge (τιμωρουμένη) des criminels,

Je consens à rester esclave toute ma vie.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Καὶ δὴ τίν΄ ἡμᾶς εἰς ἐπάρκεσιν καλεῖς;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eh bien donc, contre qui nous appelles-tu à l’aide ?

ΕΚΑΒΗ

Οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ.

Ὁρᾷς νεκρὸν τόνδ΄ , οὗ καταστάζω δάκρυ; 760

Rien (τι renforce Οὐδέν) de ce que tu te figures, Seigneur.

Tu vois ce cadavre, sur lequel je vers mes larmes ? 760

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὁρῶ· τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν.

Je le vois ; pourtant, la suite, je ne peux la savoir.

ΕΚΑΒΗ

Τοῦτον ποτ΄ ἔτεκον κἄφερον ζώνης ὕπο.

Celui-ci, un jour, je l’ai enfanté, et je le portais sous ma ceinture (= dans mon ventre).

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἔστιν δὲ τίς σῶν οὗτος, ὦ τλῆμων, τέκνων;

Et lequel est-il de tes enfants, lui (οὗτος), malheureuse ?

ΕΚΑΒΗ

Οὐ τῶν θανόντων Πριαμιδῶν ὑπ΄ Ἰλίῳ.

Pas des enfants de Priam morts sous Ilion.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἦ γάρ τιν΄ ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι; 765

Mais (γάρ) as-tu enfanté quelqu’un d’autre que ceux-là, femme ? 765

ΕΚΑΒΗ

Ἀνόνητά γ΄ , ὡς ἔοικε, τόνδ΄ ὃν εἰσορᾷς.

Oui, mais (γ΄) en vain, à ce qu’il semble, <j’ai enfanté> celui que tu considères.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ποῦ δ΄ ὢν ἐτύγχαν΄ , ἡνίκ΄ ὤλλυτο πτόλις;

Et où se trouvait-il, quand la cité était en train de périr ?

ΕΚΑΒΗ

Πατήρ νιν ἐξέπεμψεν ὀρρωδῶν θανεῖν.

Son père l’avait fait partir à l’étranger, craignant qu’il ne meure.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ποῖ τῶν τότ΄ ὄντων χωρίσας τέκνων μόνον;

Vers où, en l’ayant séparé des enfants qui existaient alors, lui seul ?

ΕΚΑΒΗ

Ἐς τήνδε χώραν, οὗπερ ηὑρέθη θανών. 770

Dans ce pays-ci, où justement il a été trouvé mort. 770

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Πρὸς ἄνδρ΄ ὃς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χθονός;

Chez l’homme qui gouverne cette terre, Polymestor ?

ΕΚΑΒΗ

Ἐνταῦθ΄ ἐπέμφθη πικροτάτου χρυσοῦ φύλαξ.

Là, il fut envoyé comme gardien d’un or parfaitement funeste.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Θνῄσκει δὲ πρὸς τοῦ, καί τίνος πότμου τυχών;

Et il meurt sous les coups de qui, et en rencontrant quel coup du sort ?

ΕΚΑΒΗ

Τίνος δ΄ ὑπ΄ ἄλλου; Θρῄξ νιν ὤλεσε ξένος.

Sous les coups de qui d’autre ? <C’est> le Thrace <qui> l’a fait périr, <son> hôte !

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὦ τλῆμον· ἦ που χρυσὸν ἠράσθη λαϐεῖν; 775

Ô malheureuse ! est-ce qu’il a désiré follement prendre l’or ? 775

ΕΚΑΒΗ

Τοιαῦτ΄ , ἐπειδὴ συμφορὰν ἔγνω Φρυγῶν.

Tels <sont les faits>, quand il a su le malheurdes Phrygiens.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ηὗρες δὲ ποῦ νιν; ἢ τις ἤνεγκεν νεκρόν;

Et où l’as-tu trouvé ? ou bien, qui a apporté le cadavre ?

ΕΚΑΒΗ

Ἥδ΄ , ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι.

Elle, l’ayant découvert sur le rivage de la mer.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τοῦτον ματεύουσ΄ , ἢ πονοῦσ΄ ἄλλον πόνον;

En le cherchant, ou en exécutant une autre tâche ?

ΕΚΑΒΗ

Λούτρ΄ ᾤχετ΄ οἴσουσ΄ ἐξ ἁλὸς Πολυξένῃ. 780

Elle s’en allait tirer de l’eau lustrale de la mer pour Polyxène. 786

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Κτανών νιν, ὡς ἔοικεν, ἐκϐάλλει ξένος.

Après l’avoir tué, à ce qu’il semble, son hôte le jette dehors...

ΕΚΑΒΗ

Θαλασσόπλαγκτόν γ΄ , ὧδε διατεμὼν χρόα.

Oui, après avoir ainsi mutilé son corps, balloté par la mer.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων.

Ô infortunée que tu es, à cause de peines sans mesure !

ΕΚΑΒΗ

Ὄλωλα κοὐδὲν λοιπόν, Ἀγαμέμνον, κακῶν.

Je suis anéantie, Agamemnon, et il ne reste plus rien, en fait de maux.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Φεῦ φεῦ· τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή; 785

Hélas ! hélas ! quelle femme y a-t-il eu d’aussi infortunée ! 785

ΕΚΑΒΗ

Οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν Τύχην αὐτὴν λέγοις. (...)

Il n’en existe pas, si tu ne parles pas (= à moins que tu ne parles) de l’Infortune elle-même.Comparaison de traductions :

v 726-728

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Hécube, qu’attends-tu pour aller ensevelir ton enfant ? Talthybios m’a annoncé que nul Argien ne devait toucher à ta fille.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Hécube, que tardes-tu à venir confier à la tombe le corps de ta fille, selon ton désir, tel que me l’a rapporté Talthybios, de ne laisser aucun des Grecs porter la main sur cette vierge ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Hécube, que tardes-tu à venir enterrer ton enfant, puisque c’est pour te réserver ce soin que – Talthybios m’en a fait part – tu as demandé qu’aucun Grec ne portât la main sur ta fille ?


v 731-732

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

... Car là-bas tout est bien terminé – si l’on peut dire bien en de pareils sujets.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

...là-bas tout est prêt, tout est bien – si l’on peut dire, en pareille aventure, que quelque chose soit bien.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

...Là-bas, tout a été fait, tout est bien ... si tant est que le mot « bien » ait sa place en cette occurrence.


v 736-737

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Ah ! malheureuse Hécube – c’est à moi-même que je m’adresse ainsi – que faire ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Malheureuse, que dois-tu faire, malheureuse Hécube – car en disant dois-tu, c’et à moi que je parle ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Malheureuse ! dois-tu ... Mais ce « toi », c’est moi-même... Hécube, que dois-je faire ?


v 743-744

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

AG.Je ne suis pas devin pour pouvoir, sans entendre, discerner clairement où tu veux en venir.

HE. Vais-je trop loin dans mes calculs, en lui prêtant une âme hostile qu’il n’a pas ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

AG.Je ne suis pas devin pour pouvoir, sans t’entendre, sonder les replis de ta pensée.

HE. Mais, peut-être, je me l’imagine plus hostile qu’il ne l’est ; peut-être est-il sans malveillance à mon égard.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

AG.Je ne suis pas devin pour détecter, si tu ne me le fais pas entendre, femme, quelle voie suivent tes pensées.

HE. Je me fais peut-être des idées, en m’exagérant son mauvais vouloir ? S’il ne me voulait point de mal ?...

v 758

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Eh bien donc, pourquoi m’appelles-tu à l’aide ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Alors, quel secours attends-tu de moi ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Et tu m’appelles à t’y aider ? De qui s’agit-il ?Retour en haut du texte