Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0787 0845 Episode 3 (4)

Hécube réclame vengeance à AgamemnonEpisode 3(4) 0787 0845

Hécube réclame vengeance


ΕΚΑΒΗ


...

Ἀλλ΄ ὧνπερ οὕνεκ΄ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ

ἄκουσον. Εἰ μὲν ὅσιά σοι παθεῖν δοκῶ,

στέργοιμ΄ ἄν· εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γενοῦ

τιμωρὸς ἀνδρός, ἀνοσιωτάτου ξένου, 790

ὃς οὔτε τοὺς γῆς νέρθεν οὔτε τοὺς ἄνω

δείσας δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον·

κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοί

ξενίας τ΄ ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων,

τυχὼν δ΄ ὅσων δεῖ καὶ λαϐὼν προμηθίαν 795

ἔκτεινε, τύμϐου δ΄ , εἰ κτανεῖν ἐϐούλετο,

οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλ΄ ἀφῆκε πόντιον.

Ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε κἀσθενεῖς ἴσως·

ἀλλ΄ οἱ θεοὶ σθένουσι χὠ κείνων κρατῶν

Νόμος· νόμῳ γὰρ τοὺς θεοὺς ἠγούμεθα 800

καὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι ΄ ὡρισμένοι·

ὃς ἐς σ΄ ἀνελθὼν εἰ διαφθαρήσεται,

καὶ μὴ δίκην δώσουσιν οἵτινες ξένους

κτείνουσιν ἢ θεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν,

οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 805

Ταῦτ΄ οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με·

οἴκτιρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ΄ ἀποσταθείς

ἰδοῦ με κἀνάθρησον οἷ ΄ ἔχω κακά.

Τύραννος ἦ ποτ΄, ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν,

εὔπαις ποτ΄ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ΄ ἅμα, 810

ἄπολις ἔρημος, ἀθλιωτάτη βροτῶν.

Οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ΄ ὑπεξάγεις πόδα;

ἔοικα πράξειν οὐδέν· ὦ τάλαιν΄ ἐγώ.

Τί δῆτα θνητοὶ τἄλλα μὲν μαθήματα

μοχθοῦμεν ὡς χρὴ πάντα καὶ ματεύομεν, 815

Πειθὼ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην

οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν

μισθοὺς διδόντες μανθάνειν, ἵν΄ ἦν ποτε

πείθειν ἅ τις βούλοιτο τυγχάνειν θ΄ ἅμα;

Τί οὖν ἔτ΄ ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν καλῶς; 820

Οἱ μὲν γὰρ ὄντες παῖδες οὐκέτ΄ εἰσί μοι,

αὐτὴ δ΄ ἐπ΄ αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι·

καπνὸν δὲ πόλεως τόνδ΄ ὑπερθρῴσκονθ΄ ὁρῶ.

Καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου κενὸν τόδε,

Κύπριν προϐάλλειν· ἀλλ΄ ὅμως εἰρήσεται. 825

Πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμὴ κοιμίζεται

ἡ φοιϐάς, ἣν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες.

Ποῦ τὰς φίλας δῆτ΄ εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ,

ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων

χάριν τίν΄ ἕξει παῖς ἐμή, κείνης δ΄ ἐγώ; 830

Ἐκ τοῦ σκότου τε τῶν τε νυκτερησίων

φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις.

Ἄκουε δή νυν· τὸν θανόντα τόνδ΄ ὁρᾷς;

τοῦτον καλῶς δρῶν ὄντα κηδεστὴν σέθεν

δράσεις. Ἑνός μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι· 835

εἴ μοι γένοιτο φθόγγος ἐν βραχίοσιν

καὶ χερσὶ καὶ κόμαισι καὶ ποδῶν βάσει

ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ θεῶν τινος,

ὡς πάνθ΄ ὁμαρτῇ σῶν ἔχοιντο γουνάτων

κλαίοντ΄ , ἐπισκήπτοντα παντοίους λόγους. 840

Ὦ δέσποτ΄ , ὦ μέγιστον Ἕλλησιν φάος,

πιθοῦ, παράσχες χεῖρα τῇ πρεσϐύτιδι

τιμωρόν, εἰ καὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ΄ ὅμως.

Ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκῃ θ΄ ὑπηρετεῖν

καὶ τοὺς κακοὺς δρᾶν πανταχοῦ κακῶς ἀεί. 845Vocabulaire dans l’ordre du texte :

G + οὕνεκα : à cause de (post-position)

πίπτω : tomber, se prosterner

ἀκούω : entendre, écouter

μέν... δέ... : d’une part ... d’autre part ...

δοκέω,ῶ : sembler, paraître

στέργω : aimer ; se résigner à

ἄν + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

τοὔμπαλιν = τὸ ἔμπαλιν : en sens contraire, à l’inverse

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι

790

τιμωρός,ός,όν : vengeur

ἀν-όσιος,ος,ον : impie

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

γῆ,ῆς (ἡ) : la terre

νέρθεν + G : sous

ἄνω : en haut

δείδω (aor ἔδεισα) : craindre

ἔργον, ου (τό) : l’acte, l’oeuvre, le travail

κοινός , ή, όν (+D) : commun avec

τραπέζα,ης (ἡ) : la table

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

ξενία, ας (ἡ) : l’hospitalité

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le nombre, la foule

πρῶτος,η,ον : premier ; πρῶτα : en premier, plus que + G

795

ὅσων (ὅσων δεῖ <τυχεῖν>)

δεῖ : il faut

προ-μηθία;ας (ἡ) : prévoyance, sollicitude

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau

κτείνω (aor 2 ἔκτανον) : tuer

ἀξίοω,ῶ + Α + G : juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch

ἀφ-ίημι : jeter, rejeter

πόντιος,α,ον : qui va sur la mer, emporté par la mer

δοῦλος,ου (ὁ) : l’esclave (une femme qui parle d’elle au pluriel se désigne en grec au masculin pl.)

κἀσθενεῖς = καὶ ἀσθενεῖς

ἀ-σθενής,ής,ές : sans force, faible

ἴσως : peut-être

θεός,οῦ (ὁ) : le dieu

σθένω : être fort, avoir de la force

χὠ = καὶ ὁ

κρατέω,ω+G : être fort sur, être puissant sur, gouverner

800

νόμος, ου (ὁ) : la loi

-δικος,η,ον : injuste

δίκαιος,α,ον : juste

ὁρίζω : délimiter, distinguer

ἀν-έρχομαι ἐς +Α : retourner à ; revenir à, être remis aux mains de

διαφθείρω : détruire

δίκην διδόναι : subir un châtiment, être puni

δίδωμι : donner

ἱερόν,οῦ (τό) : toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, sacrifice ....

φέρω : porter, emporter, piller

805

ἴσος,η,ον : égal, conforme à l’équité, à égalité

οὖν : donc

αἰσχρός,ά,όν : honteux, laid

τίθεμαι τι ἐν + D : considérer qqch comme

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter, avoir des égards pour, respecter le malheur de

οἰκτίρω : avoir pitié de ( impératif aor 2ème p sg)

ὡς : comme (comparaison)

γραφεύς,έως (ὁ) : le peintre

ἀφ-ίσταμαι : s’écarter, se placer à distance, prendre du recul

ἀν-αθρέω,ῶ : examiner de bas en haut, toiser, considérer

οἷος,α,ον : quel (exclamatif)

τύραννος,ου (ἡ) : la souveraine, la reine

νῦν : maintenant, à présent

σέθεν = σοῦ

810

εὔ-παις,παιδος : heureux en enfant, comblée par mes enfants

γραῦς, γραός (ἡ) : vieille femme

ἅμα : en même temps

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire, seul, isolé, vide

ἄθλιος,α,ον : malheureux, misérable

με : accusatif de relation

ὑπ-εξ-άγω : retirer subrepticement, soustraire, dérober

πούς,ποδός (ὁ) : pied, pas

ἔοικα + inf : il me semble que je ..., je me rends compte que je ...

πράσσω : avoir un résultat, obtenir ; καλῶς πράσσω : être heureux

δῆτα : oui, alors, donc

θνητός,ή,όν : mortel

τἄλλα = τὰ ἄλλα (les autres, le reste de)

μάθημα,ατος (τό) : la connaissance

815

μοχθέω,ῶ : peiner sur

χρή : il faut

ματεύω = μαστεύω : rechercher

Πειθώ,οῦς (ἡ) : Persuasion

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin (ἐς τέλος : jusqu’à son terme, à fond)

σπουδάζω : faire des efforts pour, s’efforcer de

μίσθος,ου (ὁ) : le salaire

ἵνα + ind : là où, dans des conditions où + conditionnel (l’impft marque ici le regret d’une chose non réalisée ; ce qu’on devrait faire, mais qu’on ne fait pas)

ἦν = ἐξῆν

ἔξεστι : il est permis (sens conditionnel à l’imparfait : il serait permis)

πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch

τυγχάνω : obtenir, réussir

820

τί; : pourquoi ? comment ? à quoi bon ?

ἐλπίζω : espérer (ἐλπίσαι : optatif aor 3ème p sg)

ἐπί + D : pour , en vue de

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier

καπνός,οῦ (ὁ) : la fumée

πόλις,εως (ἡ) : la cité

ὑπερ-θρῴσκω : s’élancer vers le haut, vers les airs

κενός,ή,όν : vide, vain

825

Κύπρις,ιδος (ἡ) : Cypris

προ-βάλλω : jeter en avant, mettre en avant

ὅμως : pourtant, cependant

πρός + D : tout près de

πλευρόν,οῦ (τό) : le flanc, le côté

κοιμίζομαι : se reposer, se coucher, dormir

φοιϐάς,άδος (ἡ) : prêtresse de Phoibos, prophétesse de Phoibos

ποῦ : où ? (et parfois : quand ? à quel point ? dictionnaire Chassang Paris Garnier 1872)

εὐ-φρόνη,ης (ἡ) : la bonne conseillère ; par allusion, la nuit qui porte conseil

δείκνυμι : montrer

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit

ἀσπασμά,άτος (τό) : les embrassements

830

χάρις,ιτος (ἡ) : agrément, jouissance ; charme ; reconnaissance ; χάριν ἔχειν + G: tirer jouissance, salaire, ou récompense de

ἐκ + G : hors de, depuis, par suite de

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité

νυκτερήσιος,ος,ον : nocturne

φίλτρον,ου (τό) : moyen de se faire aimer, charme, séduction

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

νυν : donc

δράω : faire, faire de qqn qqch, rendre ; καλῶς δράω +A : faire du bien à ; κακῶς δράω +A : faire du mal à

κηδεστής,οῦ (ὁ) : le parent par alliance, le beau-frère

835

εἷς, μία,ἕν (ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul (ἑνός est ici au neutre)

μῦθος,ου (ὁ) : la parole

ἐνδεής,ής,ές + G : qui manque de, qui a besoin de

φθόγγος,ου (ὁ) : le timbre, le ton, la voix

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

κόμη,ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

βάσις,εως (ἡ) : la marche (le fait de marcher)

Δαίδαλος,ου (ὁ) : Dédale (artisan génial, créateur mythique de statues qui semblaient animées)

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

ὁμαρτῇ : adv. ensemble, tous à la fois

ἔχομαι + G : s’attacher à

840

κλαίω : pleurer

ἐπι-σκήπτω : lancer

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes

πείθομαι : être persuadé, se laisser persuader, obéir

παρ-έχω : fournir, offrir (impér aor 2 2ème p sg)

πρεσϐῦτις,ιδος (ἡ) : la vieille femme

εἰ καί : même si

ἐσθλός,ή,όν : noble, généreux

ὑπηρετέω,ῶ +D : servir

845

πανταχοῦ : partout

ἀεί : toujoursVocabulaire alphabétique :

-δικος,η,ον : injuste

ἀεί : toujours

ἄθλιος,α,ον : malheureux, misérable

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter, avoir des égards pour, respecter le malheur de

αἰσχρός,ά,όν : honteux, laid

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier

ἀκούω : entendre, écouter

ἅμα : en même temps

ἄν + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἀν-αθρέω,ῶ : examiner de bas en haut, toiser, considérer

ἀν-έρχομαι ἐς +Α : retourner à ; revenir à, être remis aux mains de

ἀν-όσιος,ος,ον : impie

ἄνω : en haut

ἀξίοω,ῶ + Α + G : juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le nombre, la foule

ἀ-σθενής,ής,ές : sans force, faible

ἀσπασμά,άτος (τό) : les embrassements

ἀφ-ίημι : jeter, rejeter

ἀφ-ίσταμαι : s’écarter, se placer à distance, prendre du recul

βάσις,εως (ἡ) : la marche (le fait de marcher)

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

γῆ,ῆς (ἡ) : la terre

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι

γραῦς, γραός (ἡ) : vieille femme

γραφεύς,έως (ὁ) : le peintre

Δαίδαλος,ου (ὁ) : Dédale (artisan génial, créateur mythique de statues qui semblaient animées)

δεῖ : il faut

δείδω (aor ἔδεισα) : craindre

δείκνυμι : montrer

δῆτα : oui, alors, donc

διαφθείρω : détruire

δίδωμι : donner

δίκαιος,α,ον : juste

δίκην διδόναι : subir un châtiment, être puni

δοκέω,ῶ : sembler, paraître

δοῦλος,ου (ὁ) : l’esclave (une femme qui parle d’elle au pluriel se désigne en grec au masculin pl.)

δράω : faire, faire de qqn qqch, rendre ; καλῶς δράω +A : faire du bien à ; κακῶς δράω +A : faire du mal à

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

εἰ καί : même si

εἷς, μία,ἕν (ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐκ + G : hors de, depuis, par suite de

ἐλπίζω : espérer

ἔμπαλιν (τό) : adv. en sens contraire, à l’inverse

ἐνδεής,ής,ές + G : qui manque de, qui a besoin de

ἔξεστι : il est permis (sens conditionnel à l’imparfait : il serait permis)

ἔοικα + inf : il me semble que je ..., je me rends compte que je ...

ἐπί + D : pour , en vue de

ἐπι-σκήπτω : lancer

ἔργον, ου (τό) : l’acte, l’oeuvre, le travail

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire, seul, isolé, vide

ἐσθλός,ή,όν : noble, généreux

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit

εὔ-παις,παιδος : heureux en enfant, comblée par mes enfants

εὐ-φρόνη,ης (ἡ) : la bonne conseillère ; par allusion, la nuit qui porte conseil

ἔχομαι + G : s’attacher à

θεός,οῦ (ὁ) : le dieu

θνητός,ή,όν : mortel

ἱερόν,οῦ (τό) : toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, sacrifice ....

ἵνα + ind : là où, dans des conditions où + conditionnel

ἴσος,η,ον : égal, conforme à l’équité, à égalité

ἴσως : peut-être

καπνός,οῦ (ὁ) : la fumée

κενός,ή,όν : vide, vain

κηδεστής,οῦ (ὁ) : le parent par alliance, le beau-frère

κλαίω : pleurer

κοιμίζομαι : se reposer, se coucher, dormir

κοινός , ή, όν (+D) : commun avec

κόμη,ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

κρατέω,ω+G : être fort sur, être puissant sur, gouverner

κτείνω (aor 2 ἔκτανον) : tuer

Κύπρις,ιδος (ἡ) : Cypris

μάθημα,ατος (τό) : la connaissance

ματεύω = μαστεύω : rechercher

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέν... δέ... : d’une part ... d’autre part ...

μίσθος,ου (ὁ) : le salaire

μοχθέω,ῶ : peiner sur

μῦθος,ου (ὁ) : la parole

νέρθεν + G : sous

νόμος, ου (ὁ) : la loi

νυκτερήσιος,ος,ον : nocturne

νυν : donc

νῦν : maintenant, à présent

ξενία, ας (ἡ) : l’hospitalité

οἰκτίρω : avoir pitié de

οἷος,α,ον : quel (exclamatif)

ὁμαρτῇ : adv. ensemble, tous à la fois

ὅμως : pourtant, cependant

ὁρίζω : délimiter, distinguer

οὖν : donc

οὕνεκα (G +) : à cause de (post-position)

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

πανταχοῦ : partout

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes

παρ-έχω : fournir, offrir

πείθομαι : être persuadé, se laisser persuader, obéir

Πειθώ,οῦς (ἡ) : Persuasion

πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch

πίπτω : tomber, se prosterner

πλευρόν,οῦ (τό) : le flanc, le côté

πόλις,εως (ἡ) : la cité

πόντιος,α,ον : qui va sur la mer, emporté par la mer

ποῦ : où ? (et parfois : quand ? à quel point ? dictionnaire Chassang Paris Garnier 1872)

πούς,ποδός (ὁ) : pied, pas

πράσσω : avoir un résultat, obtenir ; καλῶς πράσσω : être heureux

πρεσϐῦτις,ιδος (ἡ) : la vieille femme

προ-βάλλω : jeter en avant, mettre en avant

προ-μηθία;ας (ἡ) : prévoyance, sollicitude

πρός + D : tout près de

πρῶτος,η,ον : premier ; πρῶτα : en premier, plus que + G

σέθεν = σοῦ

σθένω : être fort, avoir de la force

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité

σπουδάζω : faire des efforts pour, s’efforcer de

στέργω : aimer ; se résigner à

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin (ἐς τέλος : jusqu’à son terme, à fond)

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

τί; : pourquoi ? comment ? à quoi bon ?

τίθεμαι τι ἐν + D : considérer qqch comme

τιμωρός,ός,όν : vengeur

τοὔμπαλιν = τὸ ἔμπαλιν

τραπέζα,ης (ἡ) : la table

τυγχάνω : obtenir, réussir ; rencontrer

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau

τύραννος,ου (ἡ) : la souveraine, la reine

ὑπ-εξ-άγω : retirer subrepticement, soustraire, dérober

ὑπερ-θρῴσκω : s’élancer vers le haut, vers les airs

ὑπηρετέω,ῶ +D : servir

φέρω : porter, emporter, piller

φθόγγος,ου (ὁ) : le timbre, le ton, la voix

φίλτρον,ου (τό) : moyen de se faire aimer, philtre, charme, séduction

φοιϐάς,άδος (ἡ) : prêtresse de Phoibos, prophétesse de Phoibos

χάρις,ιτος (ἡ) : agrément, jouissance ; charme ; reconnaissance ; χάριν ἔχειν + G: tirer jouissance, salaire, ou récompense de

χρή : il faut

χὠ = καὶ ὁ

ὡς : comme (comparaison)


Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί : toujours

αἰσχρός,ά,όν : honteux, laid

ἀκούω : entendre, écouter

ἅμα : en même temps

ἄν + optatif : particule conditionnelle (ne se traduit pas)

ἀξίοω,ῶ + Α + G : juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch

ἀφ-ίημι : jeter, rejeter

γῆ,ῆς (ἡ) : la terre

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα : naître, devenir ; l’aoriste sert d’aoriste au verbe εἶναι

δεῖ : il faut

δείδω (aor ἔδεισα) : craindre

δείκνυμι : montrer

διαφθείρω : détruire

δίδωμι : donner

δίκαιος,α,ον : juste

δίκην διδόναι : subir un châtiment, être puni

δοκέω,ῶ : sembler, paraître

δοῦλος,ου (ὁ) : l’esclave (une femme qui parle d’elle au pluriel se désigne en grec au masculin pl.)

δράω : faire, faire de qqn qqch, rendre ; καλῶς δράω +A : faire du bien à ; κακῶς δράω +A : faire du mal à

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

εἰ καί : même si

εἷς, μία,ἕν (ἑνός, μιᾶς, ἑνός) : un, un seul

ἐκ + G : hors de, depuis, par suite de

ἔξεστι : il est permis (sens conditionnel fréquent à l’imparfait : il serait permis)

ἔοικα + inf : il me semble que je ..., je me rends compte que je ...

ἐπί + D : pour , en vue de

ἔργον, ου (τό) : l’acte, l’oeuvre, le travail

ἔχομαι + G : s’attacher à

θεός,οῦ (ὁ) : le dieu

ἵνα + ind : là où, dans des conditions où + conditionnel

ἴσος,η,ον : égal, conforme à l’équité, à égalité

ἴσως : peut-être

κοινός , ή, όν (+D) : commun avec

κρατέω,ω+G : être fort sur, être puissant sur, gouverner

κτείνω (aor 2 ἔκτανον) : tuer

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μέν... δέ... : d’une part ... d’autre part ...

νόμος, ου (ὁ) : la loi

νῦν : maintenant, à présent

οἷος,α,ον : quel (exclamatif)

ὅμως : pourtant, cependant

οὖν : donc

οὕνεκα (G +) : à cause de (post-position)

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

παρ-έχω : fournir, offrir

πείθομαι : être persuadé, se laisser persuader, obéir

πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch

πόλις,εως (ἡ) : la cité

πούς,ποδός (ὁ) : pied, pas

πράσσω : avoir un résultat, obtenir ; καλῶς πράσσω : être heureux

πρός + D : tout près de

πρῶτος,η,ον : premier ; πρῶτα : en premier, plus que + G

τί; : pourquoi ? comment ? à quoi bon ?

τυγχάνω : obtenir, réussir ; rencontrer

φέρω : porter, emporter, piller

χάρις,ιτος (ἡ) : agrément, jouissance ; charme ; reconnaissance ; χάριν ἔχειν + G: tirer jouissance, salaire, ou récompense de

χρή : il faut

ὡς : comme (comparaison)


fréquence 2 :

-δικος,η,ον : injuste

ἄθλιος,α,ον : malheureux, misérable

ἀ-σθενής,ής,ές : sans force, faible

ἀφ-ίσταμαι : s’écarter, se placer à distance, prendre du recul

δῆτα : oui, alors, donc

ἐλπίζω : espérer

ἔρημος,ος,ον : désert, solitaire, seul, isolé, vide

ἐσθλός,ή,όν : noble, généreux

θνητός,ή,όν : mortel

ἱερόν,οῦ (τό) : toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, sacrifice ....

μίσθος,ου (ὁ) : le salaire

νυν : donc

πίπτω : tomber, se prosterner

ποῦ : où ? (et parfois : quand ? à quel point ? dictionnaire Chassang Paris Garnier 1872)

σπουδάζω : faire des efforts pour, s’efforcer de

τέλος,ους (τό) : l’achèvement, la fin (ἐς τέλος : jusqu’à son terme, à fond)

τέχνη,ης (ἡ) : l’art

τραπέζα,ης (ἡ) : la table

τύραννος,ου (ἡ) : la souveraine, la reine


fréquence 3 :

ἀν-όσιος,ος,ον : impie

ἄνω : en haut

ἐνδεής,ής,ές + G : qui manque de, qui a besoin de

εὐνή,ῆς (ἡ) : la couche, le lit

κενός,ή,όν : vide, vain

κηδεστής,οῦ (ὁ) : le parent par alliance, le beau-frère

κλαίω : pleurer

μῦθος,ου (ὁ) : la parole

ὁρίζω : délimiter, distinguer

στέργω : aimer ; se résigner à

τύμϐος,ου (ὁ) : le tombeau


fréquence 4 :

αἰδέομαι,οῦμαι : respecter, avoir des égards pour, respecter le malheur de

ἀριθμός,οῦ (ὁ) : le nombre, la foule

ἐπι-σκήπτω : lancer

κόμη,ης (ἡ) : la chevelure, les cheveux

μοχθέω,ῶ : peiner sur

οἰκτίρω : avoir pitié de

πανταχοῦ : partout

πόντιος,α,ον : qui va sur la mer, emporté par la mer

προ-βάλλω : jeter en avant, mettre en avant

σκότος,ου (ὁ) : l’obscurité

ὑπηρετέω,ῶ +D : servir


ne pas apprendre :

αἰχμάλωτος,ος,ον : pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier

ἀν-αθρέω,ῶ : examiner de bas en haut, toiser, considérer

ἀν-έρχομαι ἐς +Α : retourner à ; revenir à, être remis aux mains de

ἀσπασμά,άτος (τό) : les embrassements

βάσις,εως (ἡ) : la marche (le fait de marcher)

βραχίων,ονος (ὁ) : le bras

γραῦς, γραός (ἡ) : vieille femme

γραφεύς,έως (ὁ) : le peintre

Δαίδαλος,ου (ὁ) : Dédale (artisan génial, créateur mythique de statues qui semblaient animées)

ἔμπαλιν (τό) : adv. en sens contraire, à l’inverse

εὔ-παις,παιδος : heureux en enfant, comblée par mes enfants

εὐ-φρόνη,ης (ἡ) : la bonne conseillère ; par allusion, la nuit qui porte conseil

καπνός,οῦ (ὁ) : la fumée

κοιμίζομαι : se reposer, se coucher, dormir

Κύπρις,ιδος (ἡ) : Cypris

μάθημα,ατος (τό) : la connaissance

ματεύω = μαστεύω : rechercher

νέρθεν + G : sous

νυκτερήσιος,ος,ον : nocturne

ξενία, ας (ἡ) : l’hospitalité

ὁμαρτῇ : adv. ensemble, tous à la fois

παντοῖος,α,ον : de toutes sortes

Πειθώ,οῦς (ἡ) : Persuasion

πλευρόν,οῦ (τό) : le flanc, le côté

πρεσϐῦτις,ιδος (ἡ) : la vieille femme

προ-μηθία;ας (ἡ) : prévoyance, sollicitude

σέθεν = σοῦ

σθένω : être fort, avoir de la force

τιμωρός,ός,όν : vengeur

τοὔμπαλιν = τὸ ἔμπαλιν

ὑπ-εξ-άγω : retirer subrepticement, soustraire, dérober

ὑπερ-θρῴσκω : s’élancer vers le haut, vers les airs

φθόγγος,ου (ὁ) : le timbre, le ton, la voix

φίλτρον,ου (τό) : moyen de se faire aimer, philtre, charme, séduction

φοιϐάς,άδος (ἡ) : prêtresse de Phoibos, prophétesse de Phoibos

χὠ = καὶ ὁ


Traduction au plus près du texte

Episode 3(4) 0787 0845

Episode 3(4) 0787 0845

Hécube réclame vengeance


ΕΚΑΒΗ


...

Ἀλλ΄ ὧνπερ οὕνεκ΄ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ

ἄκουσον. Εἰ μὲν ὅσιά σοι παθεῖν δοκῶ,

στέργοιμ΄ ἄν· εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γενοῦ

τιμωρὸς ἀνδρός, ἀνοσιωτάτου ξένου, 790

ὃς οὔτε τοὺς γῆς νέρθεν οὔτε τοὺς ἄνω

δείσας δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον·

Mais <les choses> à cause desquelles je tombe à tes genoux,

Ecoute-<les>. Si d’une part je te parais avoir subi des choses justes,

Je me résignerais ; mais si <c’est> l’inverse, toi, deviens pour moi

Le vengeur d’un homme, hôte parfaitement impie, 790

Qui, sans craindre (οὔτε ... δείσας) ni les <dieux> de sous la terre ni ceux d’en haut,

A accompli un acte parfaitement impie ;

κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοί

ξενίας τ΄ ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων,

τυχὼν δ΄ ὅσων δεῖ καὶ λαϐὼν προμηθίαν 795

ἔκτεινε, τύμϐου δ΄ , εἰ κτανεῖν ἐϐούλετο,

οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλ΄ ἀφῆκε πόντιον.

Ayant souvent obtenu table commune avec moi

Et hospitalité, plus que mes <autres> amis, en nombre <de fois>,

ayant d’autre part obtenu tout ce qu’il lui fallait, et ayant reçu ma sollicitude, 795

Il a entrepris de <le> tuer, et, d’un tombeau, puisqu’<εἰ> il a voulu le tuer, (= puisqu’il a prémédité le meurtre ?)

Il ne l’a pas jugé digne, mais l’a jeté, emporté par la mer.

Ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε κἀσθενεῖς ἴσως·

ἀλλ΄ οἱ θεοὶ σθένουσι χὠ κείνων κρατῶν

Νόμος· νόμῳ γὰρ τοὺς θεοὺς ἠγούμεθα 800

καὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι ΄ ὡρισμένοι·

Eh bien nous, nous sommes esclaves et sans force, peut-être ;

Mais les dieux ont de la force, ainsi que celle qui est puissante sur eux,

La Loi ; car <c’est> à cause de la loi <que> nous croyons aux dieux,

Et que nous vivons, en distinguant définitivement les choses justes et les choses injustes ;

ὃς ἐς σ΄ ἀνελθὼν εἰ διαφθαρήσεται,

καὶ μὴ δίκην δώσουσιν οἵτινες ξένους

κτείνουσιν ἢ θεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν,

οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 805

et si celle-ci (ὃς), remise entre tes mains, est complètement détruite,

et s’ils ne sont pas punis, ceux qui tuent (κτείνουσιν) leurs hôtes

ou osent piller les temples des dieux ( piller les dépôts sacrés des dieux ? ),

absolument aucune des choses de chez les hommes n’est conforme à l’équité. 805

Ταῦτ΄ οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με·

οἴκτιρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ΄ ἀποσταθείς

ἰδοῦ με κἀνάθρησον οἷ ΄ ἔχω κακά.

Donc, en ayant considéré ces choses comme honteuses, respecte mon malheur ;

Aie pitié de nous, et, ayant pris du recul comme un peintre,

Regarde-moi et considère à fond quels maux sont les miens.


Τύραννος ἦ ποτ΄, ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν,

εὔπαις ποτ΄ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ΄ ἅμα, 810

ἄπολις ἔρημος, ἀθλιωτάτη βροτῶν.

J’étais reine autrefois, mais maintenant <je suis> ton esclave,

Etant autrefois comblée d’enfants, mais à présent à la fois vieille et sans enfants, 810

Sans cité, seule, la plus misérable des mortelles.

Οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ΄ ὑπεξάγεις πόδα;

ἔοικα πράξειν οὐδέν· ὦ τάλαιν΄ ἐγώ.

Pauvre de moi, malheureuse, vers où , en ce qui me concerne, esquisses-tu un pas ?

Je me rends compte que je n’aboutirai à rien : ô malheureuse que je suis !

Τί δῆτα θνητοὶ τἄλλα μὲν μαθήματα

μοχθοῦμεν ὡς χρὴ πάντα καὶ ματεύομεν, 815

Πειθὼ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην

οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν

μισθοὺς διδόντες μανθάνειν, ἵν΄ ἦν ποτε

πείθειν ἅ τις βούλοιτο τυγχάνειν θ΄ ἅμα;

Pourquoi donc, alors que (μὲν), quant à toutes les autres connaissances,

Nous nous donnons de la peine comme il faut et nous les recherchons, 815

Et en ce qui concerne Persuasion en revanche, seule souveraine pour les hommes,

Nous ne nous efforçons absolument pas plus de les apprendre (μανθάνειν) à fond,

En payant le prix (en donnant salaire), dans des conditions où il serait permis un jour

De convaincre des choses qu’on dont on voudrait <convaincre>, et, en même temps, de les obtenir ?

Τί οὖν ἔτ΄ ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν καλῶς; 820

Οἱ μὲν γὰρ ὄντες παῖδες οὐκέτ΄ εἰσί μοι,

αὐτὴ δ΄ ἐπ΄ αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι·

καπνὸν δὲ πόλεως τόνδ΄ ὑπερθρῴσκονθ΄ ὁρῶ.

Comment donc pourrait-on encore espérer être heureuse ? 820

Car d’une part, je n’ai plus d’enfants qui existent (= vivants : ὄντες),

D’autre part, moi-même, prisonnière de guerre, je suis en route pour le pire :

Et je vois cette fumée-là de ma cité s’élancer <encore> vers les airs.

Καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου κενὸν τόδε,

Κύπριν προϐάλλειν· ἀλλ΄ ὅμως εἰρήσεται. 825

Πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμὴ κοιμίζεται

ἡ φοιϐάς, ἣν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες.

Et assurément peut-être c’est vain, en fait de discours,

De mettre en avant Cypris ; mais, pourtant, ce sera dit.

Tout contre tes flancs, mon enfant couche,

Prophétesse de Phoibos, celle qu’ils appellent Cassandre, les Phrygiens.

Ποῦ τὰς φίλας δῆτ΄ εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ,

ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων

χάριν τίν΄ ἕξει παῖς ἐμή, κείνης δ΄ ἐγώ; 830

Ἐκ τοῦ σκότου τε τῶν τε νυκτερησίων

φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις.

Quand donc montreras-tu, Seigneur, que ses nuits <te sont> chères,

Ou bien quelle récompense (χάριν τίν΄ ) de ses embrassements passionnés dans ta couche

Ma fille obtiendra-t-elle , et moi, <quel salaire tirerai-je> d’elle ? 830

De l’obscurité et des nocturnes

philtres naît pour les mortels une très grande « jouissance qui mérite récompense »( χάρις).

Ἄκουε δή νυν· τὸν θανόντα τόνδ΄ ὁρᾷς;

τοῦτον καλῶς δρῶν ὄντα κηδεστὴν σέθεν

δράσεις. Ἑνός μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι· 835

Alors, écoute donc : ce mort-là, le vois-tu ?

En lui faisant du bien, tu en feras (δράσεις) ton beau-frère.

Ma parole a encore besoin d’une seule chose :

εἴ μοι γένοιτο φθόγγος ἐν βραχίοσιν

καὶ χερσὶ καὶ κόμαισι καὶ ποδῶν βάσει

ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ θεῶν τινος,

ὡς πάνθ΄ ὁμαρτῇ σῶν ἔχοιντο γουνάτων

κλαίοντ΄ , ἐπισκήπτοντα παντοίους λόγους. 840

ah, si je pouvais avoir (εἴ μοι γένοιτο) de la voix dans mes bras,

mes mains, mes cheveux, la marche de mes pieds,

grâce aux arts de Dédale ou de l’un des dieux,

afin que tous ensemble ils s’attachent à tes genoux

en pleurant, en lançant des paroles de toutes sortes ! 840

Ὦ δέσποτ΄ , ὦ μέγιστον Ἕλλησιν φάος,

πιθοῦ, παράσχες χεῖρα τῇ πρεσϐύτιδι

τιμωρόν, εἰ καὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ΄ ὅμως.

Ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκῃ θ΄ ὑπηρετεῖν

καὶ τοὺς κακοὺς δρᾶν πανταχοῦ κακῶς ἀεί. 845

Ô maître, ô immense lumière pour les Grecs,

Laisse-toi persuader, offre ton bras comme vengeur (τιμωρόν) à une vieille femme,

Même si elle n’est rien, pourtant <fais-le>.

Car c’est le propre d’un homme noble, de servir la justice

Et de faire du mal à ceux qui font le mal (τοὺς κακοὺς), partout <et> toujours.

Comparaison de traductions :

v 796-797

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

(...) Et la sépulture – admettons qu’il ait voulu sa mort – il la lui a refusée, il l’a jeté à la mer.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

(...) l’a-t-il au moins – puisqu’il voulait le tuer – honoré d’une sépulture ? Non ; il l’a jeté dans les flots.


v 802-806

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Si, remise en tes mains, cette loi est détruite, s’ils échappent au châtiment, ceux qui tuent leurs hôtes ou qui osent des dieux piller les sanctuaires, il n’est plus d’équité en la vie des humains. Rougis d’en venir là, respecte ma misère.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Cette loi, si, confiée à ta puissance, elle est foulée aux pieds, s’ils échappent au châtiment, ceux qui tuent leurs hôtes ou s’emparent audacieusement d’un dépôt sacré, la balance de toutes les actions humaines s’en trouve faussée. Eh bien ! que ce soit là une honte à tes yeux ; respecte (...)mon malheur ;

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Cette loi, c’est toi qui en as reçu maintenant le soin ; et si elle est bafouée, s’il n’y a point de châtiment pour ceux qui tuent leurs hôtes et osent faire main basse sur un dépôt que les dieux rendent sacré, il n’y a plus trace d’équité dans les choses d’ici-bas.

Ce serait une honte, persuade-t’en bien. Fais-toi scrupule de me repousser (...)


v 820

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Comment former encore un espoir de bonheur ?

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Mais sur quel espoir de bonheur pourrait-on désormais s’assurer ?

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Mais dans mon cas, quel espoir y aurait-il que l’horizon s’éclaircisse ?Retour en haut du texte