Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0864 0904 Episode 3 (6)

Hécube autorisée à se venger elle-mêmeEpisode 3(6) 0864 0904

Hécube autorisée à se venger elle-même

ΕΚΑΒΗ

Φεῦ·

οὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἔστ ΄ ἐλεύθερος·

ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης, 865

ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεος ἢ νόμων γραφαί

εἴργουσι χρῆσθαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις.

Ἐπεὶ δὲ ταρϐεῖς τῷ τ ΄ ὄχλῳ πλέον νέμεις,

ἐγώ σε θήσω τοῦδ΄ ἐλεύθερον φόϐου.

Σύνισθι μὲν γάρ, ἤν τι βουλεύσω κακόν 870

τῷ τόνδ΄ ἀποκτείναντι, συνδράσῃς δὲ μή.

Ἢν δ΄ ἐξ Ἀχαιῶν θόρυϐος ἢ ΄πικουρία

πάσχοντος ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἷα πείσεται

φανῇ τις, εἶργε μὴ δοκῶν ἐμὴν χάριν.

Τὰ δ΄ ἄλλα - θάρσει - πάντ΄ ἐγὼ θήσω καλῶς. 875

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Πῶς οὖν; τί δράσεις; πότερα φάσγανον χερί

λαϐοῦσα γραίᾳ φῶτα βάρϐαρον κτενεῖς,

ἢ φαρμάκοισιν ἢ ΄πικουρίᾳ τινί;

τίς σοι ξυνέσται χείρ; πόθεν κτήσῃ φίλους;

ΕΚΑΒΗ

Στέγαι κεκεύθασ΄ αἵδε Τρῳάδων ὄχλον. 880

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τὰς αἰχμαλώτους εἶπας, Ἑλλήνων ἄγραν;

ΕΚΑΒΗ

Σὺν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα τιμωρήσομαι.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Καὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος;

ΕΚΑΒΗ

Δεινὸν τὸ πλῆθος σὺν δόλῳ τε δύσμαχον.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Δεινόν· τὸ μέντοι θῆλυ μέμφομαι γένος. 885

ΕΚΑΒΗ

Τί δ΄; οὐ γυναῖκες εἶλον Αἰγύπτου τέκνα

καὶ Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴκισαν;

Ἀλλ΄ ὣς γενέσθω· τόνδε μὲν μέθες λόγον,

πέμψον δέ μοι τήνδ΄ ἀσφαλῶς διὰ στρατοῦ

γυναῖκα. - Καὶ σὺ Θρῃκὶ πλαθεῖσα ξένῳ 890

λέξον· «Καλεῖ σ΄ ἄνασσα δὴ ποτ΄ Ἰλίου

Ἑκάϐη, σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χρέος,

καὶ παῖδας· ὡς δεῖ καὶ τέκν΄ εἰδέναι λόγους

τοὺς ἐξ ἐκείνης». Τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς

Πολυξένης ἐπίσχες, Ἀγάμεμνον, τάφον, 895

ὡς τώδ΄ ἀδελφὼ πλησίον μιᾷ φλογί,

δισσὴ μέριμνα μητρί, κρυφθῆτον χθονί.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἔσται τάδ΄ οὕτω· καὶ γὰρ εἰ μὲν ἦν στρατῷ

πλοῦς, οὐκ ἂν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν.

Νῦν δ΄, (οὐ γὰρ ἵησ΄ οὐρίους πνοὰς θεός) 900

μένειν ἀνάγκη πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον.

Γένοιτο δεὖ πως· πᾶσι γὰρ κοινὸν τόδε,

ἰδίᾳ θ΄ ἑκάστῳ καὶ πόλει, τὸν μὲν κακόν

κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν.Vocabulaire dans l’ordre du texte :


865

χρήματα, ων (τά) : les richesses

πόλεος = πόλεως

γραφή,ῆς (ἡ) : l’écriture, la lettre ; au pl. : texte, convention

εἴργω μή + inf : empêcher de

χράομαι,ῶμαι (inf χρῆσθαι) + D : se servir de, pratiquer qqch

κατά + Α : selon

γνώμη, ης (ἡ) : pensée, opinion, sentiment ; libre-arbitre

τρόπος,ου (ὁ) : tour, tournure, tempérament, caractère

ἐπεί : puisque

ταρϐέω,ῶ : être effrayé, craindre, avoir peur

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule, la populace

πλέον : plus, davantage

νέμω : distribuer, partager, accorder un lot, donner une place

φόϐος,ου (ὁ) : la crainte, l’effroi

870

σύν-οιδα (σύνισθι : impératif) : partager le savoir, être dans la confidence, être confident

ἤν = ἐάν : si

ἀπο-κτείνω : tuer

συν-δράω : agir avec, être complice

θόρυϐος,ου (ὁ) : trouble, tumulte, vacarme (sujet de φανῇ)

ἐπικουρία,ας (ἡ) : secours à, assistance, renfort pour

πείσεται futur de πάσχω (v873)

τις, τις, τι : adj : quelque, un ; pr : quelqu’un

875

θαρσέω,ῶ : avoir confiance, avoir du courage (attention l’accentuation de θάρσει !)

πῶς : comment ?

γραῖα,ας : adj féminin : vieille

φώς,φωτός (ὁ) : l’homme, l’être

βάρϐαρος, ος, ον : barbare

φάρμακον,ου (τό) : remède ; poison ; philtre magique

πόθεν : d’où ?

κτάομαι,ῶμαι ( κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι) : acquérir (au parfait : posséder)

880

στέγη,ης (ἡ) : toit ; tout édifice couvert (maison, baraque, tente, tillac)

κεύθω : cacher

Τρῳάς, άδος : de Troie

εἶπας 2ème p sg rare de l’ind aor de λέγω

Ἕλλην, ηνος (ὁ) : le Grec

ἄγρα, ας (ἡ) : chasse ; gibier, proie, butin

σύν + D : avec

φόνευς, εως (ὁ) : le meurtrier

ἄρσην, ενος : mâle (ἀρσένων : G objectif)

κράτος, ους (τό) : force, pouvoir, puissance, souveraineté, victoire

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le nombre

δόλος,ου (ὁ) : la ruse

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

885

μέμφομαι : faire des reproches à, reprocher à, blâmer, accuser, mettre en accusation

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce, le genre

αἱρέω,ῶ (aor2 εἶλον ) : prendre dans ses mains, prendre de force , faire prisonnier, triompher de

Αἶγυπτος,ου (ὁ) : Aegyptos (se querella avec son frère Danaos ; il avait 50 fils, et Danaos 50 filles ; il voulut marier ses fils à leurs cousines ; Danaos fit mine d’accepter, mais, le soir du mariage, les fit tuer par ses filles, les Danaïdes, condamnées pour cela à vider pour l’éternité leur tonneau aux Enfers)

Λῆμνος, ου (ἡ) : Lemnos (île de la mer Egée ; pour punir leurs époux infidèles, les femmes de Lemnos massacrèrent tous les mâles)

ἄρδην : adv : de fond en comble

ἐξ-οικίζω + G : dépeupler de

ὥς : ainsi

μεθ-ίημι : laisser aller, abandonner (impér aor 2 2ème p sg)

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer, faire passer

μοι : D éthique

ἀσφαλῶς : en sûreté, sans risque

890

πλάθομαι + D : s’approcher de (πλαθεῖσα : part aor de sens moyen)

ἄνασσα, ης (ἡ) : reine, souveraine

ἐλάσσων,ων,ον : moindre, inférieur

χρέος, ους (τό) : besoin, intérêt, dette (A de relation : en ce qui concerne ton intérêt...)

νεο-σφαγής,ής,ές : récemment égorgé

ἐπ-έχω : retenir, arrêter, faire obstacle à (impératif aor, 2ème p sg), surseoir à

895

ἀδελφός,οῦ (ὁ) : frère ; au pl. : frère et soeur (attention au cas ! il s’agit du duel...)

πλησίον +D : près de

φλόξ, γλογός (ἡ) : la flamme

δισσός,ή,όν : double

μέριμνα, ης (ἡ) : soin, souci, préoccupation, sollicitude ; objet de soin...

πλοῦς, πλοῦ (ὁ) : navigation ; temps propice à la navigation, possibilité de naviguer

900

νῦν δέ : après εἰ : mais en réalité

ἵημι : envoyer

οὔριος,α,ον : favorable

πνοή,ῆς (ἡ) : le souffle, la brise

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester

ἥσυχος,ος,ον : immobile, immobilisé, tranquille

κοινὸν τὸδε ἐστίν + D + inf : il est de l’intérêt commun à ... que ...

ἰδίᾳ : adv : en particulier, à titre privé

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun ; adj. chaque

χρηστός,ή,όν : valable, bon, verueux, honnête

εὐ-τυκέω,ῶ : être heureux, réussirVocabulaire alphabétique :

ἄγρα, ας (ἡ) : chasse ; gibier, proie, butin

ἀδελφός,οῦ (ὁ) : frère ; au pl. : frère et soeur

Αἶγυπτος,ου (ὁ) : Aegyptos (se querella avec son frère Danaos ; il avait 50 fils, et Danaos 50 filles ; il voulut marier ses fils à leurs cousines ; Danaos fit mine d’accepter, mais, le soir du mariage, les fit tuer par ses filles, les Danaïdes, condamnées pour cela à vider pour l’éternité leur tonneau aux Enfers)

αἱρέω,ῶ (aor2 εἶλον ) : prendre dans ses mains, prendre de force , faire prisonnier, triompher de

ἄνασσα, ης (ἡ) : reine, souveraine

ἀπο-κτείνω : tuer

ἄρδην : adv : de fond en comble

ἄρσην, ενος : mâle

ἀσφαλῶς : en sûreté, sans risque

βάρϐαρος, ος, ον : barbare

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce, le genre

γνώμη, ης (ἡ) : pensée, opinion, sentiment ; libre-arbitre

γραῖα,ας : adj féminin : vieille

γραφή,ῆς (ἡ) : l’écriture, la lettre ; au pl. : texte, convention

δισσός,ή,όν : double

δόλος,ου (ὁ) : la ruse

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

εἶπας 2ème p sg rare de l’ind aor de λέγω

εἴργω μή + inf : empêcher de

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun ; adj. chaque

ἐλάσσων,ων,ον : moindre, inférieur

Ἕλλην, ηνος (ὁ) : le Grec

ἐξ-οικίζω + G : dépeupler de

ἐπεί : puisque

ἐπ-έχω : retenir, arrêter, faire obstacle à, surseoir à

ἐπικουρία,ας (ἡ) : secours à, assistance, renfort pour

εὐ-τυκέω,ῶ : être heureux, réussir

ἤν = ἐάν : si

ἥσυχος,ος,ον : immobile, immobilisé, tranquille

θαρσέω,ῶ : avoir confiance, avoir du courage

θόρυϐος,ου (ὁ) : trouble, tumulte, vacarme

ἰδίᾳ : adv : en particulier, à titre privé

ἵημι : envoyer

κατά + Α : selon

κεύθω : cacher

κοινὸν τὸδε ἐστίν + D + inf : il est de l’intérêt commun à ... que ...

κράτος, ους (τό) : force, pouvoir, puissance, souveraineté, victoire

κτάομαι,ῶμαι ( κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι) : acquérir (au parfait : posséder)

Λῆμνος, ου (ἡ) : Lemnos (île de la mer Egée ; pour punir leurs époux infidèles, les femmes de Lemnos massacrèrent tous les mâles)

μεθ-ίημι : laisser aller, abandonner

μέμφομαι : faire des reproches à, reprocher à, blâmer, accuser, mettre en accusation

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester

μέριμνα, ης (ἡ) : soin, souci, préoccupation, sollicitude ; objet de soin...

νέμω : distribuer, partager, accorder un lot, donner une place

νεο-σφαγής,ής,ές : récemment égorgé

νῦν δέ : après εἰ : mais en réalité

οὔριος,α,ον : favorable

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule, la populace

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer, faire passer

πλάθομαι + D : s’approcher de

πλέον : plus, davantage

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le nombre

πλησίον +D : près de

πλοῦς, πλοῦ (ὁ) : navigation ; temps propice à la navigation, possibilité de naviguer

πνοή,ῆς (ἡ) : le souffle, la brise

πόθεν : d’où ?

πόλεος = πόλεως

πῶς : comment ?

στέγη,ης (ἡ) : toit ; tout édifice couvert (maison, baraque, tente, tillac)

σύν + D : avec

συν-δράω : agir avec, être complice

σύν-οιδα (σύνισθι : impératif) : partager le savoir, être dans la confidence, être confident

ταρϐέω,ῶ : être effrayé, craindre, avoir peur

τις, τις, τι : adj : quelque, un ; pr : quelqu’un

τρόπος,ου (ὁ) : tour, tournure, tempérament, caractère

Τρῳάς, άδος : de Troie

φάρμακον,ου (τό) : remède ; poison ; philtre magique

φλόξ, γλογός (ἡ) : la flamme

φόϐος,ου (ὁ) : la crainte, l’effroi

φόνευς, εως (ὁ) : le meurtrier

φώς,φωτός (ὁ) : l’homme, l’être

χράομαι,ῶμαι (inf χρῆσθαι) + D : se servir de, pratiquer qqch

χρέος, ους (τό) : besoin, intérêt, dette

χρήματα, ων (τά) : les richesses

χρηστός,ή,όν : valable, bon, verueux, honnête

ὥς : ainsiVocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀδελφός,οῦ (ὁ) : frère ; au pl. : frère et soeur

αἱρέω,ῶ (aor2 εἶλον ) : prendre dans ses mains, prendre de force , faire prisonnier, triompher de

ἀπο-κτείνω : tuer

βάρϐαρος, ος, ον : barbare

γένος,ους (τό) : la race, l’espèce, le genre

γνώμη, ης (ἡ) : pensée, opinion, sentiment ; libre-arbitre

ἕκαστος,η,ον : pr. chacun ; adj. chaque

ἐλάσσων,ων,ον : moindre, inférieur

ἐπεί : puisque

ἤν = ἐάν : si

κατά + Α : selon

κοινὸν τὸδε ἐστίν + D + inf : il est de l’intérêt commun à ... que ...

κτάομαι,ῶμαι ( κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι) : acquérir (au parfait : posséder)

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα : rester

νῦν δέ : après εἰ : mais en réalité

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα : envoyer

πλέον : plus, davantage

πλῆθος,ους (τό) : la foule, le nombre

πῶς : comment ?

σύν + D : avec

τις, τις, τι : adj : quelque, un ; pr : quelqu’un

τρόπος,ου (ὁ) : tour, tournure, tempérament, caractère

χράομαι,ῶμαι (inf χρῆσθαι) + D : se servir de, pratiquer qqch

χρήματα, ων (τά) : les richesses

χρηστός,ή,όν : valable, bon, verueux, honnête


fréquence 2 :

γραφή,ῆς (ἡ) : l’écriture, la lettre ; au pl. : texte, convention

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, réussir

ἰδίᾳ : adv : en particulier, à titre privé

ὄχλος,ου (ὁ) : la foule, la populace

πόθεν : d’où ?

σύν-οιδα (σύνισθι : impératif) : partager le savoir, être dans la confidence, être confident

φόϐος,ου (ὁ) : la crainte, l’effroi


fréquence 3 :

ἄρσην, ενος : mâle

ἀσφαλῶς : en sûreté, sans risque

εἴργω μή + inf : empêcher de

ἐπ-έχω : retenir, arrêter, faire obstacle à, surseoir à

θαρσέω,ῶ : avoir confiance, avoir du courage

μεθ-ίημι : laisser aller, abandonner

μέμφομαι : faire des reproches à, reprocher à, blâmer, accuser, mettre en accusation

νέμω : distribuer, partager, accorder un lot, donner une place

πλησίον +D : près de

στέγη,ης (ἡ) : toit ; tout édifice couvert (maison, baraque, tente, tillac)

φάρμακον,ου (τό) : remède ; poison ; philtre magique

φόνευς, εως (ὁ) : le meurtrier


fréquence 4 :

δισσός,ή,όν : double

θόρυϐος,ου (ὁ) : trouble, tumulte, vacarme

ἵημι : envoyer

κράτος, ους (τό) : force, pouvoir, puissance, souveraineté, victoire

πλοῦς, πλοῦ (ὁ) : navigation ; temps propice à la navigation, possibilité de naviguer

φλόξ, γλογός (ἡ) : la flamme

ὥς : ainsi


ne pas apprendre :

ἄγρα, ας (ἡ) : chasse ; gibier, proie, butin

Αἶγυπτος,ου (ὁ) : Aegyptos (se querella avec son frère Danaos ; il avait 50 fils, et Danaos 50 filles ; il voulut marier ses fils à leurs cousines ; Danaos fit mine d’accepter, mais, le soir du mariage, les fit tuer par ses filles, les Danaïdes, condamnées pour cela à vider pour l’éternité leur tonneau aux Enfers)

ἄνασσα, ης (ἡ) : reine, souveraine

ἄρδην : adv : de fond en comble

γραῖα,ας : adj féminin : vieille

δόλος,ου (ὁ) : la ruse

δύσ-μαχος,ος,ον : difficile à combattre

εἶπας 2ème p sg rare de l’ind aor de λέγω

Ἕλλην, ηνος (ὁ) : le Grec

ἐξ-οικίζω + G : dépeupler de

ἐπικουρία,ας (ἡ) : secours à, assistance, renfort pour

ἥσυχος,ος,ον : immobile, immobilisé, tranquille

κεύθω : cacher

Λῆμνος, ου (ἡ) : Lemnos (île de la mer Egée ; pour punir leurs époux infidèles, les femmes de Lemnos massacrèrent tous les mâles)

μέριμνα, ης (ἡ) : soin, souci, préoccupation, sollicitude ; objet de soin...

νεο-σφαγής,ής,ές : récemment égorgé

οὔριος,α,ον : favorable

πλάθομαι + D : s’approcher de

πνοή,ῆς (ἡ) : le souffle, la brise

πόλεος = πόλεως

συν-δράω : agir avec, être complice

ταρϐέω,ῶ : être effrayé, craindre, avoir peur

Τρῳάς, άδος : de Troie

φώς,φωτός (ὁ) : l’homme, l’être

χρέος, ους (τό) : besoin, intérêt, dette


Traduction au plus près du texte

Episode 3(6) 0864 0904

Hécube autorisée à se venger elle-même

ΕΚΑΒΗ

Φεῦ·

οὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἔστ ΄ ἐλεύθερος·

ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης, 865

ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεος ἢ νόμων γραφαί

εἴργουσι χρῆσθαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις.

Hélas !

Il n’existe pas dans les mortels quelqu’un qui soit libre :

Car il est esclave ou des richesses, ou du sort, 865

Ou bien la multitude de la cité ou bien le texte des lois

L’ (αὐτὸν) empêchent d’utiliser <ses> traits de caractère selon <son> libre arbitre.

Ἐπεὶ δὲ ταρϐεῖς τῷ τ ΄ ὄχλῳ πλέον νέμεις,

ἐγώ σε θήσω τοῦδ΄ ἐλεύθερον φόϐου.

Σύνισθι μὲν γάρ, ἤν τι βουλεύσω κακόν 870

τῷ τόνδ΄ ἀποκτείναντι, συνδράσῃς δὲ μή.

Mais puisque tu as peur et que tu donnes plus de place (= l’avantage) à la populace,

Moi, je vais te rendre libre de cette crainte-là.

Alors sois dans la confidence, si je manigance quelque chose de mal

Contre celui qui l’a tué, mais ne sois pas complice.

Ἢν δ΄ ἐξ Ἀχαιῶν θόρυϐος ἢ ΄πικουρία

πάσχοντος ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἷα πείσεται

φανῇ τις, εἶργε μὴ δοκῶν ἐμὴν χάριν.

Τὰ δ΄ ἄλλα - θάρσει - πάντ΄ ἐγὼ θήσω καλῶς. 875

Et si apparaît du côté des Achéens, quelque (φανῇ τις) tumulte ou quelque renfort

Pour l’homme thrace subissant ce qu’il subira,

Mate-<le> sans sembler <le faire> pour obtenir ma reconnaissance (acc de rel).

Quant au reste (acc de rel) – sois tranquille – moi, je mettrai tout bien (= en bon ordre) 875

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Πῶς οὖν; τί δράσεις; πότερα φάσγανον χερί

λαϐοῦσα γραίᾳ φῶτα βάρϐαρον κτενεῖς,

ἢ φαρμάκοισιν ἢ ΄πικουρίᾳ τινί;

τίς σοι ξυνέσται χείρ; πόθεν κτήσῃ φίλους;

Comment donc ? Que vas-tu faire ? Est-ce que, de ta main de vieille (γραίᾳ)

Ayant pris un glaive (φάσγανον), tu tueras l’homme barbare,

Ou bien <le feras-tu> à l’aide de poisons, ou par quelque <autre> assistance ?

Quel bras t’aidera ? D’où feras-tu l’acquisition d’alliés ?

ΕΚΑΒΗ

Στέγαι κεκεύθασ΄ αἵδε Τρῳάδων ὄχλον. 880

Ces baraques-là tiennent cacées une foule de Troyennes. 880

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Τὰς αἰχμαλώτους εἶπας, Ἑλλήνων ἄγραν;

Tu veux parler des captives de guerre, butin des Grecs ?

ΕΚΑΒΗ

Σὺν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα τιμωρήσομαι.

<C’est> avec elles <que> mon meurtrier, je le châtierai.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Καὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος;

Et comment, avec des femmes, y aura-t-il victoire sur des hommes ?

ΕΚΑΒΗ

Δεινὸν τὸ πλῆθος σὺν δόλῳ τε δύσμαχον.

Terrible est la foule, et difficile à combattre, <si elle est> accompagnée de (σύν) ruse.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Δεινόν· τὸ μέντοι θῆλυ μέμφομαι γένος. 885

Oui, terrible ; néanmoins, la gent féminine, je la mets en accusation. 885

ΕΚΑΒΗ

Τί δ΄; οὐ γυναῖκες εἶλον Αἰγύπτου τέκνα

καὶ Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴκισαν;

Ἀλλ΄ ὣς γενέσθω· τόνδε μὲν μέθες λόγον,

πέμψον δέ μοι τήνδ΄ ἀσφαλῶς διὰ στρατοῦ

γυναῖκα.

Pourquoi donc ? N’est ce pas des femmes qui ont triomphé des fils d’Aegyptos,

Et qui ont totalement dépeuplé de mâles Lemnos ?

Mais soit (ὣς γενέσθω)! Ce discours-là, toi (μέν), laisse-le,

Et fais-moi passer en toute sûreté à travers l’armée cette

Femme-là.

- Καὶ σὺ Θρῃκὶ πλαθεῖσα ξένῳ 890

λέξον· «Καλεῖ σ΄ ἄνασσα δὴ ποτ΄ Ἰλίου

Ἑκάϐη, σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χρέος,

καὶ παῖδας· ὡς δεῖ καὶ τέκν΄ εἰδέναι λόγους

τοὺς ἐξ ἐκείνης».

-Et toi, après t’être approchée de l’hôte thrace, 890

Dis : « Elle te demande, celle qui fut naguère (δὴ ποτε) la reine d’Ilion,

Hécube, en ce qui concerne ton intérêt pas moins que le sien,

<toi et> tes enfants : car il faut que tes enfants aussi sachent les paroles

Qui viennent d’elle. »

Τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς

Πολυξένης ἐπίσχες, Ἀγάμεμνον, τάφον, 895

ὡς τώδ΄ ἀδελφὼ πλησίον μιᾷ φλογί,

δισσὴ μέριμνα μητρί, κρυφθῆτον χθονί.

Quant à toi (δέ), surseois (ἐπίσχες) à la sépulture (τάφον) de

Polyxène récemment égorgée (νεοσφαγοῦς), Agamemnon, 895

Afin que tous les deux, frère et soeur, près d’une seule flamme,

Double objet des soins pour leur mère, ils soient ensevelis dans la terre.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Ἔσται τάδ΄ οὕτω· καὶ γὰρ εἰ μὲν ἦν στρατῷ

πλοῦς, οὐκ ἂν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν.

Νῦν δ΄, (οὐ γὰρ ἵησ΄ οὐρίους πνοὰς θεός) 900

μένειν ἀνάγκη πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον.

Il en sera ainsi ; c’est un fait que (καὶ γάρ), si l’armée avait eu

Un temps propice à la navigation, je n’aurais pas pu t’accorder cette faveur.

Mais en réalité, (en effet la divinité n’envoie pas de brises favorables) 900

On est obligé de rester, en voyant la navigation immobilisée (ou : à regarder le calme plat ?)

Γένοιτο δεὖ πως· πᾶσι γὰρ κοινὸν τόδε,

ἰδίᾳ θ΄ ἑκάστῳ καὶ πόλει, τὸν μὲν κακόν

κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν.

Et puisse <cela> bien tourner ! car c’est l’intérêt commun à tous,

A la fois à chacun en particulier et à la cité, que d’une part le méchant

Subisse quelque mal, et que d’autre part l’homme de bien réussisse.

Comparaison de traductions :

v 866-867

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Ou bien c’est la foule des citoyens ou les décrets des lois qui les empêchent de suivre leur humeur à leur guise.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Cet autre, c’est la voix populaire, ce sont les textes des lois qui lui interdisent d’adopter la conduite qu’approuve sa raison.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Ou encore, c’est l’opinion publique, ou la lettre des lois qui l’empêche de conformer sa conduite à ses idées.


v 884-885

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

HEC. : Le nombre avec la ruse est un rude adversaire.

AG. : Rude, oui . Mais je fais fi de la gent féminine.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

HEC. : On est bien fort quand on a le nombre ; invincible, quand on a la ruse.

AG. : Soit, on est fort ; pourtant, je me défie des femmes.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

HEC. : Le nombre est une force redoutable, invincible, quand la ruse s’en mêle.

AG. : Redoutable, certes. Mais le sexe faible ne me dit rien qui vaille.


v 896-897

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Que près du même bûcher le frère et la sœur – double objet de la sollicitude maternelle – soient ensevelis dans la terre !

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

(...) pour qu’on puisse, après les avoir confiés à la même flamme, déposer côte à cpote dans leur couche d’argile ce frère et cette soeur, double objet de la piété maternelle.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

(...) pour que le frère et la soeur, placés sur le même bûcher, soient rapprochés dans la tombe, sous terre, comme ils le sont dans la double sollicitude de leur mère.


v 901 (le texte grec est douteux, et contesté)

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

(...) et force nous est d’attendre en repos, guettant l’heure d’embarquer.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

(...) il faut bien rester ici, en épiant les promesses d’une navigation paisible.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

(...) et nous sommes forcés d’attendre, voyant notre traversée immobilisée.


Retour en haut du texte