Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0905 0952 troisième stasimon

Prise de Troie, défaite et exilEuripide, Hécube v 905-952

Troisième stasimon

La défaite et l’exil


La langue utilisée par le choeur grec est une langue artificielle, mélange de divers dialectes grecs ; on prendra garde ici aux nombreuses formes doriennes, caractérisées par un α au lieu d’un η , et parfois d’un α au lieu d’un ω . Ce stasimon est composé de 3 parties (qui ne correspondent pas nécessairement à des coupures syntaxiques en fin de phrase, car la métrique grecque permet des « enjambements », ainsi que des mots répartis sur 2 vers) : 2 strophes suivies chacune d’une antistrophe, et une épode. La numérotation des vers ne correspond pas aux retours à la ligne, car la métrique grecque n’est pas la métrique française.


ΧΟΡΟΣ


Σὺ μέν, ὦ πατρὶς Ἰλιάς, 905

τῶν ἀπορθήτων πόλις οὐκέτι λέξῃ·

τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει,

δορὶ δή, δορὶ πέρσαν.

Ἀπὸ δὲ στεφάναν κέκαρ- 910

σαι πύργων, κατὰ δαἰθάλου

κηλῖδ οἴκτροτάταν κέχρω-

σαι· τάλαιν’,

οὐκέτι σ’ ἐμβατεύσω.

Μεσονύκτιος ὠλλύμαν,

ἦμος ἐκ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ ὄσσοις 915

σκίδναται· μολπᾶν δ’ ἄπο, καὶ χοροποιὸν

θυσίαν καταπαύσας,

πόσις ἐν θαλάμοις ἔκει-

το (ξυστὸν δἐπὶ πασσάλῳ), 920

ναύταν οὐκέθ ὁρῶν ὅμι-

λον Τροίαν

Ἰλιάδ ἐμβεβῶτα.


Ἐγὼ δὲ πλόκαμον ἀναδέτοις

μίτραισιν ἐρρυθμιζόμαν,

χρυσέων ἐνόπτρων λεύσ- 925

σουσ ἀτέρμονας εἰς αὐγάς,

ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ ἐς εὐνάν.

Ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν·

κέλευμα δἦν κατ ἄστυ Τροί-

ας τόδ : « 

παῖδες Ἑλλάνων, πότε δή, πότε, τὰν 930

Ἰλιάδα σκοπιὰν

πέρσαντες, ἥξετ οἴκους ; »

Λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος

λιποῦσα, Δωρὶς ὡς κόρα,

σεμνὰν προσίζουσ οὐκ 935

ἤνυσ Ἄρτεμιν, ἁ τλάμων·

ἄγομαι δέ, θανόντ ἰδοῦσ ἀκοίταν

τὸν ἐμόν, ἅλιον ἐπὶ πέλαγος,

πόλιν τ ἀποσκοποῦσ’, ἐπεὶ

νόστιμον

ναῦς ἐκίνησεν πόδα, καί μ ἀπὸ γᾶς 940

ὥρισεν Ἰλιάδος

(τάλαιν’, ἀπεῖπον ἄλγει),


τὰν τοῖν Διοσκόροιν Ἑλέναν κάσιν

Ἰδαῖόν τε βούταν

αἰνόπαριν κατάρᾳ 945

διδοῦσ’, ἐπεί με γᾶς ἐκ

πατρῴας ἀπώλεσεν

ἐξῴκισέν τ οἴκων γάμος, οὐ γάμος, ἀλλ-

λάστορός τις οἰζύς·

ἃν μήτε πέλαγος ἅλιον ἀπαγάγοι πάλιν, 950

μήτε πα-

τρῷον ἵκοιτ ἐς οἶκον.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

905

σύ, σέ, σοῦ σοί : toi, tu

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ...

πατρίς, ίδος () : la patrie

Ἰλιάς, άδος () : nom : Ilion ; adjectif : d’Ilion, fondé par Ilos (v923)

-πόρθητος,ος,ον : non ravagé , non dévasté

πόλις, εως () : la cité

οὐκέτι : ne ... plus

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, citer

τοῖος,α,ον : tel, telle

Ἕλλην, ηνος : Grec

νέφος,ους (τό) : la nuée

ἀμφι-κρύπτω : cacher de partout, couvrir, envelopper (tmèse)

δόρυ, δόρατος (δορί) (τό) : la lance, et , par métonymie, la force armée, la troupe, ou le combat, l’assaut

δή : particule d’insistance, de mise en relief : oui ! assurément !

πέρθω (πέρσαν : participe aoriste) : ravager, dévaster

910

ἀπο-κείρω ( κέκαρσαι : ind pft passif 2ème p ) : raser, détruire de fond en comble (tmèse)

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

στεφάνη,ης () : la couronne (accusatif de relation)

πύργος,ου () : la tour, le rempart

κατα-χρώννυμι (κέχρωσαι : ind pft passif 2ème p) : teindre en totalité, encrasser

αἴθαλος,ου () : la fumée

κηλίς, ίδος () : la souillure (accusatif d’objet interne)

οἰκτρός,, όν : lamentable, pitoyable

τάλας, τάλαινα, τάλαν : infortuné, malheureux

ἐμ-βατεύω : marcher sur, fouler le sol de, porter les pas sur

μεσο-νύκτιος,ος,ον : au milieu de la nuit

915

ὄλλυμι (ὠλλύμην : ind impft passif 1ère p) : détruire, faire périr

ἦμος : lorsque

ἐκ, ἐξ +G : hors de, au sortir de

δεῖπνον,ου (τό) : le repas

ὕπνος,ου () : le sommeil

ἡδύς, εῖα,ύ : agréable

ἐπί + D : sur

ὄσσε (τώ) : les deux yeux (D pl ὄσσοις)

σκίδνημι (σκίδναμαι : ind pr moyen passif) : répandre

μολπή,ῆς () : le chant (μολπᾶν = μολπῶν G dorien)

ἄπο : attention à l’accentuation !

ἀπό + G : en venant après, à partir de, à la suite de ; loin de

χορο-ποιός,ός,όν : qui provoque la danse, qui fait naître la danse

θυσία,ας () : la cérémonie, le rite, le sacrifice ; la fête durant laquelle est offert un sacrifice, la célébration

κατα-παύω : faire cesser

πόσις,εως () : l’époux

θάλαμος,ου () : la chambre nuptiale (pl poétique)

κεῖμαι : être immobile, être étendu, être

920

ξυστόν,οῦ (τό) : la lance bien polie

πάσσαλος,ου () : le clou (construire ξυστὸν <δἦν> ἐπὶ πάσσαλον)

ναύτης, ου : adj (ici) marin

ὁράω,, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅμιλος,ου () : la foule, la multitude, la horde

Τροία,ας () : Troie

ἐμ-βαίνω : marcher dans, mettre le pied dans, poser le pied dans ( le part pft ἐμβεβῶτα... ὅμιλον, a pour complément Τροίαν Ἰλιάδα)

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

πλόκαμος,ου () : les boucles (cheveu), la chevelure bouclée

ἀνά-δετος,ος,ον : qui noue en relevant

μίτρα,ας () : la bandelette, le cordon

ῥυθμίζομαι : mettre en mesure, rythmer, arranger régulièrement

925

χρύσεος-οῦς, χρύσεα -, χρύσεον -οῦν : d’or

ἔνοπτρον, ου (τό) : le miroir

λεύσσω : regarder

-τέρμων,ων,ον : sans fin, infini, insondable (circulaire ? rond ?)

εἰς (ἐς) + Α : dans

αὐγή,ῆς () : le rayon, l’éclat, la lumière

ἐπι-δέμνιος,ος,ον : qui se couche

ὡς : pour, afin de

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber, choir

εὐνή,ῆς () : la couche, le lit

ἀνά + A : sur, à travers, en remontant

κέλαδος,ου () : la clameur

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, se répandre

κέλευμα,ατος (τό) : l’ordre

κατά + Α : dans toute l’étendue de, dans

ἄστυ,εως (τό) : la cité, la ville

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

930

παῖς, παιδός () : l’enfant

πότε ; : quand ?

σκοπία,ας () : le belvédère, le guet, la citadelle

ἥκω + Α : revenir dans, rentrer

οἶκος,ου () : la maison

λέχος,ους (τό) : la couche, le lit (pl poétique)

φίλιος,α,ον : amical, aimé, cher, précieux

μονό-πεπλος,ος,ον : vêtu d’un seul voile

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter

Δωρίς, ίδος : dorien (les jeunes filles dorienne ne portaient qu’une tunique courte)

ὡς : comme

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

935

σεμνός,,όν : vénérable, auguste

προσ-ίζω : s’accroupir, s’agenouiller (pour supplier), implorer à genoux

ἀνύω : obtenir un résultat

τλήμων,ων,ον : malheureux

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener, emmener

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

ἀκοίτης, ου () : compagnon de lit, mari, époux

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἅλιος,α,ον : salé, marin

πέλαγος,ου () : l’étendue marine, la mer

ἀπο-σκοπέω,ῶ : regarder de loin

ἐπεί : quand, lorsque

νόστιμος,ος,ον : du retour

940

ναῦς, νεώς () : la navire, la vaisseau

κινέω,ῶ : mettre en mouvement

πούς, ποδός () : le pied ; le pas ; la bouline, la drisse (cordage qui sert à hisser les voiles) (construire : νόστιμον πόδα ἐκίνησεν : 2 solutions : 1) expression imagée à traduire par : « prit la direction du retour » ; 2) expression marine : « mit en mouvement la drisse du retour »)

ἀπό + G : loin de

γῆ, γῆς () : la terre

ὁρίζω : délimiter ; séparer

ἀπο-λέγω (ἀπ-εἶπον) + D : succomber à, s’abandonner à

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

Ἑλένη,ης () : Hélène

Διοσ-κούροι,ων (οἱ) : les Dioscures (Castor et Pollux, fils de Zeus, frères d’Hélène et de Clytemnestre)

κάσις, ίος () : la soeur

βούτης, ου () : le bouvier

945

Αἰνό-παρις, ιδος () : n ou adj : le funeste Pâris

κατ-άρα,ας () : la malédiction

δίδωμι : donner, livrer, vouer

πατρῷος, α, ον : de mes pères, paternel, ancestral

ἀπ-όλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα : faire périr, anéantir, briser

ἐξ-οικίζω + G : chasser de

γάμος,ου () : ordinairement : le mariage ; ici : l’épouse (sens rare)

ἀλάστορος,ος,ον : envoyé par un génie pernicieux

οἰζύς, ύος () : calamité, fléau

950

ἅν = ἥν : relatif de liaison ( Ἑλέναν ... ἅν ...)

ὅς,,ὅ : qui

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... (négation subjective avec l’optatif de souhait)

ἀπ-άγω : emmener

πάλιν : en sens inverse

ἱκνέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι : aller, rentrer


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener, emmener

αἴθαλος,ου () : la fumée

Αἰνό-παρις, ιδος () : n ou adj : le funeste Pâris

ἀκοίτης, ου () : compagnon de lit, mari, époux

ἀλάστορος,ος,ον : envoyé par un génie pernicieux

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

ἅλιος,α,ον : salé, marin

ἀμφι-κρύπτω : cacher de partout, couvrir, envelopper

ἀνά + A : sur, à travers, en remontant

ἀνά-δετος,ος,ον : qui noue en relevant

ἀνύω : obtenir un résultat

ἀπ-άγω : emmener

ἀπό + G : en venant après, à partir de, à la suite de ; loin de

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

ἀπο-κείρω ( κέκαρσαι : ind pft passif 2ème p ) : raser, détruire de fond en comble

ἀπο-λέγω (ἀπ-εἶπον) + D : succomber à, s’abandonner à

ἀπ-όλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα : faire périr, anéantir, briser

-πόρθητος,ος,ον : non ravagé , non dévasté

ἀπο-σκοπέω,ῶ : regarder de loin

ἄστυ,εως (τό) : la cité, la ville

-τέρμων,ων,ον : sans fin, infini, insondable (circulaire ? rond ?)

αὐγή,ῆς () : le rayon, l’éclat, la lumière

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, se répandre

βούτης, ου () : le bouvier

γάμος,ου () : ordinairement : le mariage ; ici : l’épouse (sens rare)

γῆ, γῆς () : la terre

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

δεῖπνον,ου (τό) : le repas

δή : particule d’insistance, de mise en relief : oui ! assurément !

δίδωμι : donner, livrer, vouer

Διοσ-κούροι,ων (οἱ) : les Dioscures (Castor et Pollux, fils de Zeus, frères d’Hélène et de Clytemnestre)

δόρυ, δόρατος (δορί) (τό) : la lance, et , par métonymie, la force armée, la troupe, ou le combat, l’assaut

Δωρίς, ίδος : dorien (les jeunes filles dorienne ne portaient qu’une tunique courte)

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

εἰς (ἐς) + Α : dans

ἐκ, ἐξ +G : hors de, au sortir de

Ἑλένη,ης () : Hélène

Ἕλλην, ηνος : Grec

ἐμ-βαίνω : marcher dans, mettre le pied dans, poser le pied dans

ἐμ-βατεύω : marcher sur, fouler le sol de, porter les pas sur

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἔνοπτρον, ου (τό) : le miroir

ἐξ-οικίζω + G : chasser de

ἐπεί : quand, lorsque

ἐπί + D : sur

ἐπι-δέμνιος,ος,ον : qui se couche

εὐνή,ῆς () : la couche, le lit

ἡδύς, εῖα,ύ : agréable

ἥκω + Α : revenir dans, rentrer

ἦμος : lorsque

θάλαμος,ου () : la chambre nuptiale

θυσία,ας () : la cérémonie, le rite, le sacrifice ; la fête durant laquelle est offert un sacrifice, la célébration

ἱκνέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι : aller, rentrer

Ἰλιάς, άδος () : nom : Ilion ; adjectif : d’Ilion, fondé par Ilos

κάσις, ίος () : la soeur

κατά + Α : dans toute l’étendue de, dans

κατα-παύω : faire cesser

κατ-άρα,ας () : la malédiction

κατα-χρώννυμι : teindre en totalité, encrasser

κεῖμαι : être immobile, être étendu, être

κέλαδος,ου () : la clameur

κέλευμα,ατος (τό) : l’ordre

κηλίς, ίδος () : la souillure

κινέω,ῶ : mettre en mouvement

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, citer

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter

λεύσσω : regarder

λέχος,ους (τό) : la couche, le lit

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ...

μεσο-νύκτιος,ος,ον : au milieu de la nuit

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... (négation subjective)

μίτρα,ας () : la bandelette, le cordon

μολπή,ῆς () : le chant (μολπᾶν = μολπῶν G dorien)

μονό-πεπλος,ος,ον : vêtu d’un seul voile

ναῦς, νεώς () : la navire, la vaisseau

ναύτης, ου : adj (ici) marin

νέφος,ους (τό) : la nuée

νόστιμος,ος,ον : du retour

ξυστόν,οῦ (τό) : la lance bien polie

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἰζύς, ύος () : calamité, fléau

οἶκος,ου () : la maison

οἰκτρός,, όν : lamentable, pitoyable

ὄλλυμι: détruire, faire périr

ὅμιλος,ου () : la foule, la multitude, la horde

ὁράω,, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

ὁρίζω : délimiter ; séparer

ὅς,,ὅ : qui

ὄσσε (τώ) : les deux yeux (D pl ὄσσοις)

οὐκέτι : ne ... plus

παῖς, παιδός () : l’enfant

πάλιν : en sens inverse

πάσσαλος,ου () : le clou

πατρίς, ίδος () : la patrie

πατρῷος, α, ον : de mes pères, paternel, ancestral

πέλαγος,ου () : l’étendue marine, la mer

πέρθω : ravager, dévaster

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber, choir

πλόκαμος,ου () : les boucles (cheveu), la chevelure bouclée

πόλις, εως () : la cité

πόσις,εως () : l’époux

πότε ; : quand ?

πούς, ποδός () : le pied

προσ-ίζω : s’accroupir, s’agenouiller (pour supplier), implorer à genoux

πύργος,ου () : la tour, le rempart

ῥυθμίζομαι : mettre en mesure, rythmer, arranger régulièrement

σεμνός,,όν : vénérable, auguste

σκίδνημι : répandre

σκοπία,ας () : le belvédère, le guet, la citadelle

στεφάνη,ης () : la couronne

σύ, σέ, σοῦ σοί : toi, tu

τάλας, τάλαινα, τάλαν : infortuné, malheureux

τλήμων,ων,ον : malheureux

τοῖος,α,ον : tel, telle

Τροία,ας () : Troie

ὕπνος,ου () : le sommeil

φίλιος,α,ον : amical, aimé, cher, précieux

χορο-ποιός,ός,όν : qui provoque la danse, qui fait naître la danse

χρύσεος-οῦς, χρύσεα -, χρύσεον -οῦν : d’or

ὡς : comme

ὡς : pour, afin de


vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα : conduire, mener, emmener

ἀπό + G : en venant après, à partir de, à la suite de ; loin de

(ἀπο)θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα : mourir

ἀπ-όλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, ἀπολώλεκα : faire périr, anéantir, briser

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα : aller, se répandre

γάμος,ου () : ordinairement : le mariage ; l’épouse (sens rare)

γῆ, γῆς () : la terre

δέ : et, alors, d’autre part ; mais

δή : particule d’insistance, de mise en relief : oui ! assurément !

δίδωμι : donner, livrer, vouer

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

εἰς (ἐς) + Α : dans

ἐκ, ἐξ +G : hors de, au sortir de

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐπεί : quand, lorsque

ἐπί + D : sur

ἥκω + Α : revenir dans, rentrer

κατά + Α : dans toute l’étendue de, dans

κεῖμαι : être immobile, être étendu, être

κόρη,ης () : la jeune fille, la fille

λέγω, λέξω, ἔλεξα : dire, citer

λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα : laisser, quitter

μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ...

μήτε ... μήτε ... : ni ... ni ... (négation subjective)

ναῦς, νεώς () : la navire, la vaisseau

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἶκος,ου () : la maison

ὁράω,, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα : voir

ὅς,,ὅ : qui

οὐκέτι : ne ... plus

παῖς, παιδός () : l’enfant

πάλιν : en sens inverse

πατρίς, ίδος () : la patrie

πόλις, εως () : la cité

πότε ; : quand ?

πούς, ποδός () : le pied

σύ, σέ, σοῦ σοί : toi, tu

τάλας, τάλαινα, τάλαν : infortuné, malheureux

ὡς : comme

ὡς : pour, afin de


fréquence 2 :

ἄστυ,εως (τό) : la cité, la ville

δόρυ, δόρατος (δορί) (τό) : la lance, et , par métonymie, la force armée, la troupe, ou le combat, l’assaut

ἡδύς, εῖα,ύ : agréable

λέχος,ους (τό) : la couche, le lit

πατρῷος, α, ον : de mes pères, paternel, ancestral

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα : tomber, choir

πόσις,εως () : l’époux

σεμνός,,όν : vénérable, auguste

τλήμων,ων,ον : malheureux


fréquence 3 :

ἀνά + A : sur, à travers, en remontant

ἀπ-άγω : emmener

εὐνή,ῆς () : la couche, le lit

θυσία,ας () : la cérémonie, le rite, le sacrifice ; la fête durant laquelle est offert un sacrifice, la célébration

κινέω,ῶ : mettre en mouvement

λεύσσω : regarder

οἰκτρός,, όν : lamentable, pitoyable

ναύτης, ου : adj (ici) marin

ὁρίζω : délimiter ; séparer

χρύσεος-οῦς, χρύσεα -, χρύσεον -οῦν : d’or


fréquence 4 :

ἄλγος,ους (τό) : la douleur, la souffrance

ἐμ-βαίνω : marcher dans, mettre le pied dans, poser le pied dans

θάλαμος,ου () : la chambre nuptiale

ἱκνέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι : aller, rentrer

πύργος,ου () : la tour, le rempart

ὕπνος,ου () : le sommeil


ne pas apprendre :

αἴθαλος,ου () : la fumée

Αἰνό-παρις, ιδος () : n ou adj : le funeste Pâris

ἀκοίτης, ου () : compagnon de lit, mari, époux

ἀλάστορος,ος,ον : envoyé par un génie pernicieux

ἅλιος,α,ον : salé, marin

ἀμφι-κρύπτω : cacher de partout, couvrir, envelopper

ἀνά-δετος,ος,ον : qui noue en relevant

ἀνύω : obtenir un résultat

ἀπο-κείρω ( κέκαρσαι : ind pft passif 2ème p ) : raser, détruire de fond en comble

ἀπο-λέγω (ἀπ-εἶπον) + D : succomber à, s’abandonner à

-πόρθητος,ος,ον : non ravagé , non dévasté

ἀπο-σκοπέω,ῶ : regarder de loin

-τέρμων,ων,ον : sans fin, infini, insondable (circulaire ? rond ?)

αὐγή,ῆς () : le rayon, l’éclat, la lumière

βούτης, ου () : le bouvier

δεῖπνον,ου (τό) : le repas

Διοσ-κούροι,ων (οἱ) : les Dioscures (Castor et Pollux, fils de Zeus, frères d’Hélène et de Clytemnestre)

Δωρίς, ίδος : dorien (les jeunes filles dorienne ne portaient qu’une tunique courte)

Ἑλένη,ης () : Hélène

Ἕλλην, ηνος : Grec

ἐμ-βατεύω : marcher sur, fouler le sol de, porter les pas sur

ἔνοπτρον, ου (τό) : le miroir

ἐξ-οικίζω + G : chasser de

ἐπι-δέμνιος,ος,ον : qui se couche

ἦμος : lorsque

Ἰλιάς, άδος () : nom : Ilion ; adjectif : d’Ilion, fondé par Ilos

κάσις, ίος () : la soeur

κατα-παύω : faire cesser

κατ-άρα,ας () : la malédiction

κατα-χρώννυμι : teindre en totalité, encrasser

κέλαδος,ου () : la clameur

κέλευμα,ατος (τό) : l’ordre

κηλίς, ίδος () : la souillure

μεσο-νύκτιος,ος,ον : au milieu de la nuit

μίτρα,ας () : la bandelette, le cordon

μολπή,ῆς () : le chant (μολπᾶν = μολπῶν G dorien)

μονό-πεπλος,ος,ον : vêtu d’un seul voile

νέφος,ους (τό) : la nuée

νόστιμος,ος,ον : du retour

ξυστόν,οῦ (τό) : la lance bien polie

οἰζύς, ύος () : calamité, fléau

ὄλλυμι : détruire, faire périr

ὅμιλος,ου () : la foule, la multitude, la horde

ὄσσε (τώ) : les deux yeux (D pl ὄσσοις)

πάσσαλος,ου () : le clou

πέλαγος,ου () : l’étendue marine, la mer

πέρθω : ravager, dévaster

πλόκαμος,ου () : les boucles (cheveu), la chevelure bouclée

προσ-ίζω : s’accroupir, s’agenouiller (pour supplier), implorer à genoux

ῥυθμίζομαι : mettre en mesure, rythmer, arranger régulièrement

σκίδνημι : répandre

σκοπία,ας () : le belvédère, le guet, la citadelle

στεφάνη,ης () : la couronne

τοῖος,α,ον : tel, telle

Τροία,ας () : Troie

φίλιος,α,ον : amical, aimé, cher, précieux

χορο-ποιός,ός,όν : qui provoque la danse, qui fait naître la danse

Euripide, Hécube v 905-952

Troisième stasimon

La défaite et l’exil

Traduction au plus près du texte


ΧΟΡΟΣ

LE CHOEUR

strophe 1

Σὺ μέν, ὦ πατρὶς Ἰλιάς, 905

τῶν ἀπορθήτων πόλις οὐκέτι λέξῃ·

τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει,

δορὶ δή, δορὶ πέρσαν.

Ἀπὸ δὲ στεφάναν κέκαρ- 910

σαι πύργων, κατὰ δαἰθάλου

κηλῖδ οἴκτροτάταν κέχρω-

σαι· τάλαιν’,

οὐκέτι σ’ ἐμβατεύσω.

strophe 1

Toi d’une part, Ilion, ma patrie, 905

tu ne sera plus dite citée <comme> une ville <faisant partie> des <villes> non ravagées ;

telle <est> la nuée <qui> te couvre de partout,

dévastée – oui ! – par la lance, par la lance des grecs (Ἑλλάνων v907).

D’autre part, tu as été détruite de fond en comble, en ce qui concerne ta couronne 910

de remparts, et tu es totalement encrassée (κατὰ...κέχρωσαι)

de la souillure parfaitement lamentable de la fumée (αἰθάλου) ;

malheureuse <que je suis>,

je ne foulerai plus ton sol.


antistrophe 1 :

Μεσονύκτιος ὠλλύμαν,

ἦμος ἐκ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ ὄσσοις 915

σκίδναται· μολπᾶν δ’ ἄπο, καὶ χοροποιὸν

θυσίαν καταπαύσας,

πόσις ἐν θαλάμοις ἔκει-

το (ξυστὸν δἐπὶ πασσάλῳ), 920

ναύταν οὐκέθ ὁρῶν ὅμι-

λον Τροίαν

Ἰλιάδ ἐμβεβῶτα.

antistrophe 1 :

Au milieu de la nuit (en pleine nuit) je fus perdue,

alors qu’au sortir des festins, un sommeil agréable sur mes deux yeux 915

s’est répandu ; à la suite des chants, et

ayant fait cesser la célébration qui fait naître la danse (χοροποιὸν),

mon époux , dans la chambre nuptiale, était

étendu (et sa lance bien polie <était> au clou), 920

ne voyant plus la horde marine

qui marchait sur (ἐμβεβῶτα) la Troie

d’Ilion.


strophe 2 :

Ἐγὼ δὲ πλόκαμον ἀναδέτοις

μίτραισιν ἐρρυθμιζόμαν,

χρυσέων ἐνόπτρων λεύσ- 925

σουσ ἀτέρμονας εἰς αὐγάς,

ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ ἐς εὐνάν.

Ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν·

κέλευμα δἦν κατ ἄστυ Τροί-

ας τόδ : « 

παῖδες Ἑλλάνων, πότε δή, πότε, τὰν 930

Ἰλιάδα σκοπιὰν

πέρσαντες, ἥξετ οἴκους ; »

strophe 2 :

Alors moi, j’ai arrangé rythmiquement ma chevelure bouclée

à l’aide de bandelettes qui la nouent en la relevant (ἀναδέτοις μίτραισιν),

regardant dans les éclats (le rayonnement) sans fin 925

des miroirs d’or (χρυσέων ἐνόπτρων) 924

pour tomber, en m’allongeant, sur mon lit.

Mais une clameur se mit à se répandre, en montant dans la cité ;

et il y eut cet (τόδ’) ordre, dans toute l’étendue de la ville

de Troie : « Ô

enfants des grecs, quand donc, quand,

après <l’>avoir, le belvédère d’Ilion,

mis à sac, rentrerez-vous dans vos maisons ? »


antistrophe 2 :

Λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος

λιποῦσα, Δωρὶς ὡς κόρα,

σεμνὰν προσίζουσ οὐκ 935

ἤνυσ Ἄρτεμιν, ἁ τλάμων·

ἄγομαι δέ, θανόντ ἰδοῦσ ἀκοίταν

τὸν ἐμόν, ἅλιον ἐπὶ πέλαγος,

πόλιν τ ἀποσκοποῦσ’, ἐπεὶ

νόστιμον

ναῦς ἐκίνησεν πόδα, καί μ ἀπὸ γᾶς 940

ὥρισεν Ἰλιάδος

(τάλαιν’, ἀπεῖπον ἄλγει),

antistrophe 2 :

Alors, ayant quitté (λιποῦσα) le lit amical, vêtue d’un seul voile,

comme une fille dorienne,

me prosternant devant l’auguste Artémis (Ἄρτεμιν), 935

je n’obtins pas (οὐκ) de résultat, infortunée ;

mais je suis emmenée, après avoir vu mort mon

époux, en haute mer,

et contemplant de loin ma cité, quand,

la drisse du retour,

le vaisseau l’a mise en mouvement, et, loin de ma terre 940

d’Ilion, m’a séparée

(malheureuse, j’ai succombé à la douleur),

épode :

τὰν τοῖν Διοσκόροιν Ἑλέναν κάσιν

Ἰδαῖόν τε βούταν

αἰνόπαριν κατάρᾳ 945

διδοῦσ’, ἐπεί με γᾶς ἐκ

πατρῴας ἀπώλεσεν

ἐξῴκισέν τ οἴκων γάμος, οὐ γάμος, ἀλλ-

λάστορός τις οἰζύς·

ἃν μήτε πέλαγος ἅλιον ἀπαγάγοι πάλιν, 950

μήτε πα-

τρῷον ἵκοιτ ἐς οἶκον.

épode :

<je suis emmenée> livrant (διδοῦσ’ v946) Hélène, la soeur des Dioscures

et le bouvier de l’Ida,

le funeste Pâris, à ma malédiction, 945

puisqu’elle a fait ma perte (με ... ἀπώλεσεν) hors de la terre

de mes ancêtres

et m’a chassée de mes foyers, elle, son épouse, non pas épouse, mais

quelque calamité envoyée par un génie pernicieux ;

alors, elle (ἃν), puisse la haute mer ne pas la remmener en sens inverse, 950

et puisse-t-elle ne pas

rentrer au foyer de ses ancêtres !Troisième stasimon : la défaite et l’exil

Comparaison de traductions

v 907-912

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Telle est la nuée de Grecs qui te couvre, après t’avoir ravagée par les armes, oui, par les armes ! elle est rasée, ta couronne de remparts, et du haut en bas la fumée t’a noircie d’une lamentable souillure.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Ah ! quel nuage autour de toi s’élève, sous les coups, sous les coups de la lance hellénique ! Et découronnée de tes tours, la cendre souille et noircit tes remparts attristés.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Un nuage de mort t’enveloppe en son ombre,

sous l’assaut des Grecs qui t’ont détruite.

Tu es scalpée des tours qui couronnaient ton front,

la suie et la fumée encrassent ton visage,

ô ville de douleur et d’immense pitié !


v 924-926

Traduction L Méridier, édition des Belles Lettres, Paris, 1927-1967

Et moi, les relevant de bandelettes, j’arrangeais les boucles de ma chevelure, les yeux sur la clarté circulaire d’un miroir d’or, avant de me laisser choir sur les couvertures de mon lit.

Traduction Berguin Duclos, édition Garnier, Paris , 1966

Et moi, relevant mes cheveux, je les disposais dans une résille, plongeant mes yeux dans l’infini rayonnement des miroirs d’or, pour tomber étendue sur ma couche.

Traduction Debidour, édition de Fallois, Paris, 1999

Et moi, je relevais mes boucles, les mettant

En plis sous ma résille,

Les yeux fixés sur l’or luisant d’un miroir rond

Avant d’aller m’étendre au lit, entre mes draps...Retour en haut du texte