Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0953 0985 Hypocrisies croisées

Polymestor face à HécubeEuripide, Hécube v 953-985

Exodos

Hypocrisies croisées


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὦ φίλτατ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σύ, 953

Ἑκάβη, δακρύω σ εἰσορῶν πόλιν τε σὴν

τήν τ ἀρτίως θανοῦσαν ἔκγονον σέθεν. 955

Φεῦ·

οὐκ ἔστι πιστὸν οὐδέν, οὔτ εὐδοξία,

οὔτ αὖ καλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν κακῶς.

Φύρουσι δαὐτὰ θεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω

ταραγμὸν ἐντιθέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ

σέβωμεν αὐτούς. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 960

θρηνεῖν, προκόπτοντ οὐδὲν ἐς πρόσθεν κακῶν ;

Σὺ δ , εἴ τι μέμφῃ τῆς ἐμῆς ἀπουσίας,

σχές· τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρῄκης ὅροις

ἀπών, ὅτ ἦλθες δεῦρ · ἐπεὶ δ ἀφικόμην,

ἤδη πόδ ἔξω δωμάτων αἴροντί μοι 965

ἐς ταὐτὸν ἥδε συμπίτνει δμωὶς σέθεν,

λέγουσα μύθους ὧν κλύων ἀφικόμην.

ἙΚΑΒΗ

Αἰσχύνομαί σε προσβλέπειν ἐναντίον,

Πολυμῆστορ, ἐν τοιοῖσδε κειμένη κακοῖς.

Ὅτῳ γὰρ ὤφθην εὐτυχοῦσ , αἰδώς μ ἔχει 970

ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ ἵν εἰμὶ νῦν,

κοὐκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν ὀρθαῖς κόραις.

Ἀλλ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέθεν,

Πολυμῆστορ· ἄλλως δ αἴτιόν τι καὶ νόμος,

γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. 975

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καὶ θαῦμά γ οὐδέν. Ἀλλὰ τίς χρεία σ ἐμοῦ ;

τί χρῆμ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα ;

ἙΚΑΒΗ

Ἴδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι

καὶ παῖδας εἰπεῖν σούς· ὀπάονας δέ μοι

χωρὶς κέλευσον τῶνδ ἀποστῆναι δόμων. 980

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Χωρεῖτ · ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ ἐρημία.

Φίλη μὲν εἶ σύ, προσφιλὲς δέ μοι τόδε

στράτευμ Ἀχαιῶν. Ἀλλὰ σημαίνειν σὲ χρῆν

τί χρὴ τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ

φίλοις ἐπαρκεῖν· ὡς ἕτοιμός εἰμ ἐγώ. 985


Vocabulaire dans l’oredre du texte :

φίλος,η,ον : ami, cher (superlatif φίλτατος,η,ον : très cher, le plus cher)

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

δέ : d’autre part, et, alors

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

Πρίαμος,ου () : Priam

Ἑκάβη,ης () : Hécube

δακρύω : pleurer

εἰσ-οράω,ῶ : regarder vers, tourner les yeux vers

πόλις, εως () : la ville, la cité

τε : et (toujours post-posé)

σός, σή, σόν : ton, ta

955

ἀρτίως : récemment, à l’instant

(ἀπο-) θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir, périr

ἔκ-γονος,ου () : la fille (litt. : celle qui est née de toi)

σέθεν (forme épique) = σού

φεῦ : hélas !

οὐκ, οὐ, οὐχ : ne pas (négation objective)

πιστός,,όν : fiable, digne de foi, digne de confiance (deux appositions à οὐκ ἔστι πιστὸν οὐδέν : 1) un nom ; 2) une infinitive, à traduire par « le fait que »)

εἰμι : je suis (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

εὐ-δοξία,ας () : la bonne réputation, la gloire

αὖ : à son tour, puis, en sens contraire

πράσσω (πράττω) : faire ; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω : être malheureux

μή : ne pas (négation subjective)

φύρω : bouleverser, mélanger, pétrir

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la ...)

θεός,οῦ () : le dieu

πάλιν : en sens inverse, en arrière

πρόσω : en avant

πάλιν τε καὶ πρόσω : expr. : de fond en comble, dans tous les sens

ταραγμός,οῦ () : le trouble, le bouleversement, la pagaille

ἐν-τίθημι : placer dans, introduire

ὡς + subj. : afin que, pour que

-γνωσία,ας () : l’ignorance (datif de cause) (ici, ignorance de l’avenir ?)

960

σέβω : vénérer, honorer, adorer

ἀλλά : mais, pourtant, cependant

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci

τί ; : en quoi ? pourquoi ?

δεῖ : il faut

θρηνέω,ῶ +Α : déplorer, se lamenter sur, gémir sur

προ-κόπτω + G : faire progresser (προκόπτοντα : apposé au sujet s e de θρηνεῖν ; traduire par ex par « car on ... »)

ἐς πρόσθεν : locution adverbiale : en avant

κακός,,όν : mauvais, malheureux, méchant (κακῶν : adj substantivé, génitif complément de προκόπτοντα)

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

εἰ : si

τι : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

μέμφομαι + G : blâmer (μέμφῃ : 2ème p sg indicatif pr)

ἐμός,η,ον : mon, mien

ἀπ-ουσία,ας () : l’absence

σχές : expr. arrête ! stop ! (2ème p sg impératif aor de ἔχω)

τυγχάνω : rencontrer ; se trouver (+ participe : « il se trouve que je ... »)

γάρ : car, en effet

ἐν + D : dans

μέσος,η,ον : qui est au milieu, médian ; le milieu de

Θρῄκη,ης () : la Thrace

ὅρος, ου () : la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays )

ἀπ-ειμι : être éloigné, être absent, être au loin

ὅτε : quand

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir, marcher, aller

δεῦρο : ici

ἐπεί : quand

ἀφ-ικνέομαι, ἀφικοῦμαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver ; revenir ; venir

965

ἤδη : immédiatement, tout de suite ; désormais

πούς, ποδός () : le pied, le pas

αἴρω : lever, soulever (πόδα αἴροντι = ἐξίοντι)

ἔξω + G : hors de

δῶμα,ατος (τό) : la maison, le palais, la demeure

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

ἐς ταὐτόν = ἐς τὸ αὐτό : locution : dans le même instant, aussitôt

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

συμ-πίτνω = συμ-πίπτω + D : survenir, « tomber sur » qqn , rencontrer qqn

δμωίς, ῖδος () : servante

σέθεν = σου

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μῦθος,ου () : la parole, le récit, le message

ὅς,, ὅ : qui

κλύω + G : entendre (ὧν dépend de κλύων)

αἰσχύνομαι + inf : j’ai honte de, je rougis de

προσ-βλέπω + A : regarder vers, lever les regards vers

ἐν-αντίον : adv de face, en face ; prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel, tel que voici

κεῖμαι = εἰμι

970

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini ; le datif est quasiment ici l’équivalent d’un complément d’agent : « pour celui par lequel... »)

ὁράω,(ὤφθην : 1ère p aor passif) : voir

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, prospérer, être dans la prospérité

αἰδῶς, οῦς () : la honte, la retenue, la pudeur

ἔχω : avoir ; tenir, posséder

πότμος,ου () : le malheur, la misère

ἵνα : 1) + ind : où 2) + subj : afin de

νῦν : maintenant, à présent

κοὐκ = καὶ οὐκ

δύναμαι : pouvoir

ὀρθός,,όν : droit, direct ; correct

κόρη, ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

ἡγέομαι,οῦμαι + 2 A : considérer comme, regarder comme

δύσ-νοια,ας : le mauvais état d’esprit, la malveillance (+ G : à l’égard de)

ἄλλως δὲ καί : et en outre, et d’ailleurs

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

τις, τις, τι : adj : un, quelque ; pr : quelqu’un

νόμος,ου () : la coutume, la règle, la convenance (mot développé par la prop inf du vers suivant); la loi

975

γυνή, γυναικός () : la femme

βλέπω : regarder, considérer, fixer ; lever les yeux

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement, motif de s’étonner, chose étrange

χρεία,ας () : le besoin, la nécessité (verbe s e : ἔχει)

τίς, τίς, τί : (tjrs accent aigu) : adj : quel ? ; pr : qui ?

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire (τί χρῆμα poét = διὰ τί χρῆμα)

πέμπω : faire venir, quérir, mander, envoyer chercher (ἐπέμψω : 2ème p sg ind aor moyen)

ἐκ + G : hors de, de

δόμος,ου () : la maison, la demeure

ἴδιος,α,ον + G : particulier à, spécifique à ; privé

ἐμ-αυτόν,ήν,ό : moi-même

δή : eh bien ; précisément, justement

πρός + Α : vers, en direction de, à

βούλομαι : vouloir

παῖς, παιδός () : l’enfant

ὀπάων ονος () : le garde (au pl : l’escorte)

μοι : datif éthique (= en ce qui me concerne)

980

χωρίς + G : éloigné de, loin de , à l’écart de

κελεύω : ordonner de, donner l’ordre de

ἀφ-ίστημι (ἀπο-στῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter

χωρέω,ῶ : faire place, se retirer

ἀσφαλής,ής,ές : sûr (ἐν ἀσφαλεῖ = ἀσφαλῶς : en sécurité)

ἐρημία,ας () : la solitude, l’isolement, le fait d’être seul

προσ-φιλής,ής,ές + D : ami à l’égard de, bien disposé à l’égard de

στράτευμα,ατος (τό) : l’armée

Ἀχαιός,,όν : achéen, grec

σημαίνω : faire savoir, expliquer, révéler

χρή : il faut (χρῆν : impft à valeur conditionnelle)

ἐπ-αρκέω,+ D : venir en aide à, porter secours à

ὡς : car

ἔτοιμος, ος ou η,ον : prêt

Vocabulaire alphabétique :

-γνωσία,ας () : l’ignorance

αἰδῶς, οῦς () : la honte, la retenue, la pudeur

αἴρω : lever, soulever

αἰσχύνομαι + inf : j’ai honte de, je rougis de

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

ἀλλά : mais, pourtant, cependant

ἄλλως δὲ καί : et en outre, et d’ailleurs

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἀπ-ειμι : être éloigné, être absent, être au loin

ἀπ-ουσία,ας () : l’absence

ἀρτίως : récemment, à l’instant

ἀσφαλής,ής,ές : sûr (ἐν ἀσφαλεῖ = ἀσφαλῶς : en sécurité)

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la ...)

αὐτός, αὐτή, αὐτό : précédé de l’article : le même (ἐς ταὐτόν = ἐς τὸ αὐτό : locution : dans le même instant, aussitôt)

ἀφ-ικνέομαι, ἀφικοῦμαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver ; revenir ; venir

ἀφ-ίστημι (ἀπο-στῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter

Ἀχαιός,,όν : achéen, grec

βλέπω : regarder, considérer, fixer ; lever les yeux

βούλομαι : vouloir

γάρ : car, en effet

γυνή, γυναικός () : la femme

δακρύω : pleurer

δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δεῦρο : ici

δή : eh bien ; précisément, justement

δμωίς, ῖδος () : servante

δόμος,ου () : la maison, la demeure

δύναμαι : pouvoir

δύσ-νοια,ας : le mauvais état d’esprit, la malveillance (+ G : à l’égard de)

δῶμα,ατος (τό) : la maison, le palais, la demeure

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ : si

εἰμι : je suis (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)

εἰσ-οράω,ῶ : regarder vers, tourner les yeux vers

ἐκ + G : hors de, de

Ἑκάβη,ης () : Hécube

ἔκ-γονος,ου () : la fille (litt. : celle qui est née de toi)

ἐμ-αυτόν,ήν,ό : moi-même

ἐμός,η,ον : mon, mien

ἐν + D : dans

ἐν-αντίον : adv de face, en face ; prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

ἐν-τίθημι : placer dans, introduire

ἔξω + G : hors de

ἐπ-αρκέω,+ D : venir en aide à, porter secours à

ἐπεί : quand

ἐρημία,ας () : la solitude, l’isolement, le fait d’être seul

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir, marcher, aller

ἔτοιμος, ος ou η,ον : prêt

εὐ-δοξία,ας () : la bonne réputation, la gloire

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, prospérer, être dans la prospérité

ἔχω : avoir ; tenir, posséder

ἡγέομαι,οῦμαι + 2 A : considérer comme, regarder comme

ἤδη : immédiatement, tout de suite ; désormais

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement, motif de s’étonner, chose étrange

θεός,οῦ () : le dieu

(ἀπο-) θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir, périr

Θρῄκη,ης () : la Thrace

θρηνέω,ῶ +Α : déplorer, se lamenter sur, gémir sur

ἴδιος,α,ον + G : particulier à, spécifique à ; privé

ἵνα : 1) + ind : où 2) + subj : afin de

κακός,,όν : mauvais, malheureux, méchant

κεῖμαι = εἰμι

κελεύω : ordonner de, donner l’ordre de

κλύω + G : entendre

κόρη, ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

κοὐκ = καὶ οὐκ

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μέμφομαι + G : blâmer

μέσος,η,ον : qui est au milieu, médian ; le milieu de

μή : ne pas (négation subjective)

μῦθος,ου () : la parole, le récit, le message

νόμος,ου () : la coutume, la règle, la convenance ; la loi

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ὀπάων ονος () : le garde (au pl : l’escorte)

ὁράω,(ὤφθην : 1ère p aor passif) : voir

ὀρθός,,όν : droit, direct ; correct

ὅρος, ου () : la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays )

ὅς,, ὅ : qui

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

ὅτε : quand

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὐκ, οὐ, οὐχ : ne pas (négation objective)

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci

παῖς, παιδός () : l’enfant

πάλιν : en sens inverse, en arrière

πάλιν τε καὶ πρόσω : expr. : de fond en comble, dans tous les sens

πέμπω : faire venir, quérir, mander, envoyer chercher

πιστός,,όν : fiable, digne de foi, digne de confiance

πόλις, εως () : la ville, la cité

πότμος,ου () : le malheur, la misère

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πράσσω (πράττω) : faire ; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω : être malheureux

Πρίαμος,ου () : Priam

προ-κόπτω : tailler sa route dans, avancer, progresser dans

πρός + Α : vers, en direction de, à

προσ-βλέπω + A : regarder vers, lever les regards vers

πρόσθεν : ἐς πρόσθεν : locution adverbiale : en avant

προσ-φιλής,ής,ές + D : ami à l’égard de, bien disposé à l’égard de

πρόσω : adv : en avant

σέβω : vénérer, honorer, adorer

σέθεν (forme épique) = σού

σημαίνω : faire savoir, expliquer, révéler

σός, σή, σόν : ton, ta

στράτευμα,ατος (τό) : l’armée

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

συμ-πίτνω = συμ-πίπτω + D : survenir, « tomber sur » qqn , rencontrer qqn

σχές : expr. arrête ! stop ! (2ème p sg impératif aor de ἔχω)

ταραγμός,οῦ () : le trouble, le bouleversement, la pagaille

τε : et (toujours post-posé)

τί ; : en quoi ? pourquoi ?

τι : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

τις, τις, τι : adj : un, quelque ; pr : quelqu’un

τίς, τίς, τί : (tjrs accent aigu) : adj : quel ? ; pr : qui ?

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel, tel que voici

τυγχάνω : rencontrer ; se trouver (+ participe : « il se trouve que je ... »)

φεῦ : hélas !

φίλος,η,ον : ami, cher (superlatif φίλτατος,η,ον )

φύρω : bouleverser, mélanger

χρεία,ας () : le besoin, la nécessité (verbe s e : ἔχει)

χρή : il faut (χρῆν : impft souvent à valeur conditionnelle)

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire (τί χρῆμα poét = διὰ τί χρῆμα)

χωρέω,ῶ : faire place, se retirer

χωρίς + G : éloigné de, loin de , à l’écart de

ὡς : car

ὡς + subj. : afin que, pour que


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἴτιον,ου (τό) : la cause, le motif

ἀλλά : mais, pourtant, cependant

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

αὐτόν, αὐτήν, αὐτό : pr de rappel (le, la ...)

αὐτός, αὐτή, αὐτό : précédé de l’article : le même (ἐς ταὐτόν = ἐς τὸ αὐτό : locution : dans le même instant, aussitôt)

ἀφ-ικνέομαι, ἀφικοῦμαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι : arriver ; revenir ; venir

βούλομαι : vouloir

γάρ : car, en effet

γυνή, γυναικός () : la femme

δέ : d’autre part, et, alors

δεῖ : il faut

δή : eh bien ; précisément, justement

δόμος,ου () : la maison, la demeure

δύναμαι : pouvoir

δῶμα,ατος (τό) : la maison, le palais, la demeure

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί (με, μου, μοι ; ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί) : moi, je

εἰ : si

εἰμι : je suis (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)

ἐκ + G : hors de, de

ἐμ-αυτόν,ήν,ό : moi-même

ἐμός,η,ον : mon, mien

ἐν + D : dans

ἐπεί : quand

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : venir, marcher, aller

ἔχω : avoir ; tenir, posséder

ἡγέομαι,οῦμαι + 2 A : considérer comme, regarder comme

ἤδη : immédiatement, tout de suite ; désormais

θεός,οῦ () : le dieu

(ἀπο-) θνῄσκω (θανοῦμαι, έθανον, τέθνηκα) : mourir, périr

ἴδιος,α,ον + G : particulier à, spécifique à ; privé

ἵνα : 1) + ind : où 2) + subj : afin de

κακός,,όν : mauvais, malheureux, méchant

κεῖμαι = εἰμι

κελεύω : ordonner de, donner l’ordre de

κοὐκ = καὶ οὐκ

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μή : ne pas (négation subjective)

νόμος,ου () : la coutume, la règle, la convenance ; la loi

νῦν : maintenant, à présent

ὅδε, ἥδε, τόδε : adj ce, cette ; pr : celui-ci, celle-ci, ceci

ὁράω,(ὤφθην : 1ère p aor passif) : voir

ὅς,, ὅ : qui

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

ὅτε : quand

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : adj : aucun, aucune ; pr : personne, rien

οὐδέν : neutre adverbial : en rien

οὐκ, οὐ, οὐχ : ne pas (négation objective)

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : adj ce, cette ; pr celui-ci, celle-ci, ceci

παῖς, παιδός () : l’enfant

πάλιν : en sens inverse, en arrière

πέμπω : faire venir, quérir, mander, envoyer chercher

πόλις, εως () : la ville, la cité

πούς, ποδός () : le pied, le pas

πράσσω (πράττω) : faire ; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω : être malheureux

πρός + Α : vers, en direction de, à

σέβω : vénérer, honorer, adorer

σός, σή, σόν : ton, ta

σύ, σέ, σοῦ, σοί (σε, σου, σοι) : toi, tu

τε : et (toujours post-posé)

τί ; : en quoi ? pourquoi ?

τι : adverbial : en quelque manière, en quelque chose

τις, τις, τι : adj : un, quelque ; pr : quelqu’un

τίς, τίς, τί : (tjrs accent aigu) : adj : quel ? ; pr : qui ?

τυγχάνω : rencontrer ; se trouver (+ participe : « il se trouve que je ... »)

φίλος,η,ον : ami, cher (superlatif φίλτατος,η,ον )

χρή : il faut (χρῆν : impft souvent à valeur conditionnelle)

χρῆμα,ατος (τό) : l’affaire

ὡς : car

ὡς + subj. : afin que, pour que


fréquence2 :

αἴρω : lever, soulever

αἰσχύνομαι + inf : j’ai honte de, je rougis de

ἄλλως δὲ καί : et en outre, et d’ailleurs

ἀσφαλής,ής,ές : sûr (ἐν ἀσφαλεῖ = ἀσφαλῶς : en sécurité)

ἀφ-ίστημι (ἀπο-στῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter

βλέπω : regarder, considérer, fixer ; lever les yeux

δεῦρο : ici

εἰσ-οράω,ῶ : regarder vers, tourner les yeux vers

ἔξω + G : hors de

ἔτοιμος, ος ou η,ον : prêt

εὐ-τυχέω,ῶ : être heureux, prospérer, être dans la prospérité

κλύω + G : entendre

μέσος,η,ον : qui est au milieu, médian ; le milieu de

μῦθος,ου () : la parole, le récit, le message

πιστός,,όν : fiable, digne de foi, digne de confiance

πρόσθεν : ἐς πρόσθεν : locution adverbiale : en avant

σημαίνω : faire savoir, expliquer, révéler

στράτευμα,ατος (τό) : l’armée

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel, tel que voici

φεῦ : hélas !

χωρέω,ῶ : faire place, se retirer

χωρίς + G : éloigné de, loin de , à l’écart de


fréquence 3 :

ἀπ-ειμι : être éloigné, être absent, être au loin

ἐν-αντίον : adv de face, en face ; prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

μέμφομαι + G : blâmer

ὀρθός,,όν : droit, direct ; correct

ὅρος, ου () : la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays )

χρεία,ας () : le besoin, la nécessité


fréquence 4 :

αἰδῶς, οῦς () : la honte, la retenue, la pudeur

δακρύω : pleurer

ἔκ-γονος,ου () : la fille (litt. : celle qui est née de)

ἐν-τίθημι : placer dans, introduire

ἐρημία,ας () : la solitude, l’isolement, le fait d’être seul

πρόσω : adv : en avant


ne pas apprendre :

-γνωσία,ας () : l’ignorance

ἀπ-ουσία,ας () : l’absence

ἀρτίως : récemment, à l’instant

Ἀχαιός,,όν : achéen, grec

δμωίς, ῖδος () : servante

δύσ-νοια,ας : le mauvais état d’esprit, la malveillance (+ G : à l’égard de)

Ἑκάβη,ης () : Hécube

ἐπ-αρκέω,+ D : venir en aide à, porter secours à

εὐ-δοξία,ας () : la bonne réputation, la gloire

θαῦμα,ατος (τό) : objet d’étonnement, motif de s’étonner, chose étrange

Θρῄκη,ης () : la Thrace

θρηνέω,ῶ +Α : déplorer, se lamenter sur, gémir sur

κόρη, ης () : la pupille de l’oeil, l’oeil

ὀπάων ονος () : le garde (au pl : l’escorte)

πότμος,ου () : le malheur, la misère

Πρίαμος,ου () : Priam

προ-κόπτω : tailler sa route dans, avancer, progresser dans

προσ-βλέπω + A : regarder vers, lever les regards vers

προσ-φιλής,ής,ές + D : ami à l’égard de, bien disposé à l’égard de

σέθεν (forme épique) = σού

συμ-πίτνω = συμ-πίπτω + D : survenir, « tomber sur » qqn , rencontrer qqn

σχές : expr. arrête ! stop ! (2ème p sg impératif aor de ἔχω)

ταραγμός,οῦ () : le trouble, le bouleversement, la pagaille

φύρω : bouleverser, mélanger

Euripide, Hécube v 953-985

Exodos

Hypocrisies croisées

Traduction au plus près du texte


ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Ὦ φίλτατ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σύ, 953

Ἑκάβη, δακρύω σ εἰσορῶν πόλιν τε σὴν

τήν τ ἀρτίως θανοῦσαν ἔκγονον σέθεν. 955

Φεῦ·

οὐκ ἔστι πιστὸν οὐδέν, οὔτ εὐδοξία,

οὔτ αὖ καλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν κακῶς.

Φύρουσι δαὐτὰ θεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω

ταραγμὸν ἐντιθέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ

σέβωμεν αὐτούς. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 960

θρηνεῖν, προκόπτοντ οὐδὲν ἐς πρόσθεν κακῶν ;

Σὺ δ , εἴ τι μέμφῃ τῆς ἐμῆς ἀπουσίας,

σχές· τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρῄκης ὅροις

ἀπών, ὅτ ἦλθες δεῦρ · ἐπεὶ δ ἀφικόμην,

ἤδη πόδ ἔξω δωμάτων αἴροντί μοι 965

ἐς ταὐτὸν ἥδε συμπίτνει δμωὶς σέθεν,

λέγουσα μύθους ὧν κλύων ἀφικόμην.

POLYMESTOR

Ô Priam le plus cher des hommes, et toi, très chère 953

Hécube, je pleure en considérant à la fois ta cité

et ta fille morte <tout> récemment. 955

Hélas !

Il n’existe absolument rien (οὐκ ... οὐδέν) de fiable, ni la bonne réputation,

ni le fait que celui qui est heureux ne soit ensuite malheureux.

Et ils bouleversent cela, les dieux, de fond en comble

en <y> plaçant du trouble, afin que, à cause de notre ignorance ,

nous les honorions. Mais ces choses-là, quant à elles (μὲν), pourquoi faut-il 960

qu’on les déplore, car on (ça ?) ne fait en rien progresser les malheurs !

Mais toi, si tu blâmes en quelque façon mon absence,

arrête ! car il se trouve que, au milieu du territoire de la Thrace,

j’étais au loin, quand tu es arrivée ici ; et quand je suis revenu,

aussitôt, sur <moi> qui soulevait mon pied hors de (= qui sortais) mon palais, 965

dans le même instant cette servante qui est tienne me tombe dessus,

prononçant des paroles à l’audition desquelles (litt. « qu’entendant ») je suis venu.


ἙΚΑΒΗ

Αἰσχύνομαί σε προσβλέπειν ἐναντίον,

Πολυμῆστορ, ἐν τοιοῖσδε κειμένη κακοῖς.

Ὅτῳ γὰρ ὤφθην εὐτυχοῦσ , αἰδώς μ ἔχει 970

ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ ἵν εἰμὶ νῦν,

κοὐκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν ὀρθαῖς κόραις.

Ἀλλ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέθεν,

Πολυμῆστορ· ἄλλως δ αἴτιόν τι καὶ νόμος,

γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. 975

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Καὶ θαῦμά γ οὐδέν. Ἀλλὰ τίς χρεία σ ἐμοῦ ;

τί χρῆμ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα ;

ἙΚΑΒΗ

Ἴδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι

καὶ παῖδας εἰπεῖν σούς· ὀπάονας δέ μοι

χωρὶς κέλευσον τῶνδ ἀποστῆναι δόμων. 980

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Χωρεῖτ · ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ ἐρημία.

Φίλη μὲν εἶ σύ, προσφιλὲς δέ μοι τόδε

στράτευμ Ἀχαιῶν. Ἀλλὰ σημαίνειν σὲ χρῆν

τί χρὴ τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ

φίλοις ἐπαρκεῖν· ὡς ἕτοιμός εἰμ ἐγώ. 985

HÉCUBE

Je rougis de te regarder face à face,

Polymestor, en étant dans de tels malheurs.

Devant (litt. Pour) celui par qui j’ai été vue heureuse, la honte me tient,

<moi> qui me trouve dans cette misère où je suis à présent,

et je ne pourrais pas <le> regarder avec des yeux directs. (= sans baisser les paupières)

Mais ne le considère pas comme un mauvais état d’esprit à ton égard,

Polymestor ; et d’ailleurs, un motif <en est> aussi la règle

que des femmes ne lèvent pas les yeux en présence des hommes. 975

POLYMESTOR

Aussi aucun motif d’étonnement, je t’assure (γε) ! Mais quel besoin de moi te <motive> ?

Pour quelle affaire as-tu fait venir mon pas hors de mon palais ?

HÉCUBE

C’est <qu’il y a> quelque chose de particulier me concernant (ἐμαυτῆς) que je veux te

dire ainsi qu’à tes enfants ; donc (δέ) cette escorte, pour moi,

ordonne-lui de s’écarter de ce séjour-ci. 980

POLYMESTOR

Retirez-vous ! car cette solitude (cet entretien seul à seul) est sûre.

D’une part tu es <mon> amie, d’autre part elle est bien disposée à mon égard, cette

armée des Achéens. Mais il faudrait que tu me révèles

en quoi il faut que celui qui est dans le bonheur porte secours (ἐπαρκεῖν) à ceux qui n’y sont pas,

ses amis ; car je suis prêt, moi. 985Retour en haut du texte